09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN UYMAY1 AHLAK VASASTOA TAAHHUT EDER. Saiııöı CumJıurıyel MalDaacıliK vt ua^etecılıls I.AŞ. adına NAZIME NADl Sorumlu Yazı Işlerı Müdürü : SAMİ KARAÖREN Basan ve Yayan: CUMHURtYEl MATBAACIL1K v« GAZETEClLtK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk. No. 3941 B U R O LA ^ ^ GÜNEV Tel: tLLERt: 45*0 3934 ANKARA: AtatGrk Bulvan Tener Aot Venıjehır Tel: 120920 128544 Tat: « 2 3 0 0410» M «okak M*. 4» AfiANA ÎZMIR: r«vzıp»5» Bulvan Arşarojlu îîhaju Suruköpru ABONE ve tLÂN A« rnu I Aylık • Aylık 12 Aylık Basllk (Maktu) 100 Ll, 1 Aylık X«rt îç» I v t Dıjı 18 3». 94 1M tl« 117. 334. 468. %. »• 1 ncl sayla üjantlml) ao 3 üncü «ayl» ıSanümıt 85 4. S. ( ncı «ayfa ıSanUmıı 75 Ni$*n. Nlkâh, Evienm* Dotum 100 Ölıim. Ifevlid. Tcfekküt 2J*üncO (3 Sm.) 150 OlUm, Mevlid. Te^kkuı (5 Cm.) 100 SAY1S1 6ü RURUŞ Eriııı ınmlara karşı (Bastarafı l »aWadal de\amını ve Türkiye'nin ıfiâs haline gelmesini istemedifindeıı eminim. Sorumln Kasbakan olarak, me »elelerimizı apaçık anlatıyor u tedbirleri oesaretle almak zorunda olduğumuzu bilmenizi is. tivornm. Biz kendimizde bu ce. sareti eksiksiz görüyernz, bolu. yoruz, rrli. gerçekten devamü huzur ve sökuna kavuşamaz. Dışarıdan yurdumuzu zayıf dfi1 şürmek ısteyenlere eherişli ortamlar. öğrenci, isçi, memur, esnaf, tüccar gibi zümrelerde yaşamaınalıdır. Sizlere kesin olarak ilan ediyonım ki hükümet bu yolda parlamento ile birlikte, akla gelecek bilimsel ve teknik hütün tedbirleri, tarih ve millet kar' şısında derin bir sorumluluk bilinci içinde. almaya azimlidir. Nitekim toprak reformu ana ilkelerini \e stratejisini bu inançla tesbit ettik, hükümetçe kahul ettik Yarın milli eğititn reformu, modern çağın gereklerine uyeuıı nlarak. kamuoyunun onüne çıkarılacaktır. Maliye, vergi ve fcre1 di kofliılarında ilkemiz. her seyin üstünde Türk milleti \e Türkhe Cumhuriyeti yararını üstün j tutmaktadır. 1 Akaryakıt (Bastarafı 1 inci sayfada) Toplantıyı «Olağan» olarak nıteleyen Arar"a gazeteciler, yapılacak zamlar hakkında soru sorduk ları zaman «Başbakan, konuşnıasında açıklıyor» demekle yeun mıştır. Gazetecılerin, Başbakanın konuşmasında zamların gerekçesını açıklacUğını ve hangı madde lere ne oranda zara yapıldığınm beUrhlmedığinı söylemelen üze nne hukumet sözcüsu zamların elektrik, kftmür, demir. çimento ve akar yakıta yapılacağım soylemış ve oranlan hakkında Enerji Bakanından bılgı alınmasını ifade etmıştir. Enerjı ve Tabn Kaynaklar Bakanı Ihsan Topaloğlu ise Iıstenm uzun olduğunu ezbere soylemesine olanak bulunmadığını ılade etmıştir. dan \e tereddütlerden sonra bazı ana rrullann fiatlanna zam yapılması zorunluğu ortaya çıktı. Bu \esiie ile ckonomik \e raali sorunlar üstiinde dırracağım. Türkiye bir yandan giınlük hayatını sürdüriirken, öte vandan da kalkı.ıma bamlelerini durdurmamak zorunluluçu icindedir. Bildiğiniz gibi ekonomimizde \e maZamların nedeni Jfremizd'e, kısa \e uzun süreli, Hükümetinıiz isbavına çeldıkköklü değisiklikler ^apacağımızı ten bu yana sadece dörtbes kn. hükümet progTanumızda açıklanuda zam yapmak durumund.» mıştık. kalmıstır. Bunlardan bir tanesı PTT ürretleri zammıdır. BildiBatakçı devlet Jiniz gibi. bu zam diğerleri «ibi geçmUte zaten kaçınılmaz olHerşeyden önce devletimizi muü fakat politik nedenlerlr adetâ batakçı. gelirlerinden çok durdurulmus bir islemdi. Yart gideri olan müflis. borçlu yaşandışındaki ısçilerimizin ailelerıtısımUn mutlaka sıyırmamız gene, \atandasın askerdeki oğluna rekmektedir. (Bastarafı 1 inci sahifede) Te\a hastasına gönderilmek uzere kendisine emaneı ettisi ha. Oteden heri biinvcmizi kemiren muteahhit ve tasaronları, banka vale paraları PTT, memnrları»imriiki gidişi daha fazla sürdü12 Mart gücleri j veznedarları. bekçılerı ve para na maa« \ermek için kullanma. remeuz. Devlet maliyesi, idarei Hatırlamamız gereken bir baş1 tasıyan mutemetler. tarım «atıs >a baslamıstı. Biz bu halin de. maslahatçı tutumla ve kamu ikka husus da şudur: Ortak Pazara ' kooperatif ve bırhklerın, en az vamına asla müsaade edemez. tisadi kuruluşları ise, malnetleRİrmis bulunuyoruz. Ortak Pa50 ışçı çalıstıran fabrıka \e kudik. Milli bir \arlıtınıız olan rin altındaki fiatlarla satış yapzar üjesi memleketler, dünyanııı lumların santive ve depolarının PTT'nin bu duruma düşmesine m a u hükümetçe mecbur edileen ileri teknolojisi icersinde \e: korunmasına memur bekçılerle milletin güvenini \itirme tehli. rek bugüne gelmistir. \rtık bubaş döndürücü bir hızla Ueriye j ve7nedarlafı. tahsıldarları, ebe, kesine düşmesine göz yumamaz na son >erîlmelidir. De\)et, günve vukanya doğru atılıslar içersağlık memurları. gezici ogret. dık. Nitekim bu sebeple PT1 liik vaşantısı için hundan sonra sindedirler. Biz bu kafilenin za • men ve ılkdğretım mufettı«Ierı, açıfını kapatmak için ücretleri imkânlarını aşan islere girismevallı fakir üvesi dummunda >a! zıraat 1ekni«venleri. ta>=. macicn ayarladık. yecektir. sayamayız. Behemehal gerekli ' ve kireç ile benzerı maden otstanbul Otobüs tdaresı büher tedbiri kendi uzmanlarunız | caklarının bekçıleune silâh tayOk zarar içerisinde süregelmis. te dünvaca tanınmıs yabancı uzPiyasaya borçlar şıma izni verilecektır. manlarm isbirlijh ile hazırlayıp ı » r e d e ise hizmeti durdurmak Hukümeti devraldığımız zam an, yiırürlüğe koymak azmindeyiz, 7erund» kaltnak özere idi. lstan Ayrıca, emeklı «ubay ve a?tde\letin vaptırdıfı islrrden dola12 Marttan sonra btzleri iş babul Beledi\esinin zam teklifini subaylara, çörevlerı süresınce vı pivasava ndenmemis horcları şma getiren güçler, parlamento j hukumet başkan ve üyelerı ile onavlatnadan once, günlerrr 1 mihar 936 nıihoıı lira idi. De\\e 3« milvonhık Türk milleti hü baska <are aradık. Ama maku! TBMM, Meclıs ve Cumhurıvet lete is vapmış. parasını a%larca kümetten bunu beklemektedir. bir baska çare bulamadık. Senatosu başkan ve üvelerıne »laınamıs firmaların. insaaların suresınce. karayolları Geçen >ıl Gediz depreminde Varolma va da yokolma j gorevleri devamlı akaryakıt sadıırıımunu dflsüniinüz. Kamu hiz uzerınde 45A ıniUon lira harcanmıstı. Bu mcti gören idarelerin çofumm Goreve daha ilk basladığım J tıs verlerının satırılarına, dalpara demin isaret ettıgim Mertnali dunımıı ise yürekler acısı günlerde. arariaki biitiin vasıtalayan bekçılerine. açık denizlerde kez Bankası fonlarına el atarak n atlaıarak dainıa kamuoyuna öİdi. örneğin, PTT'nin halini hatırsefer yapan kaptanlara. emekii karsılaıımıştı. Burdur ve Binghl nem \erdiğimi sovlemiştim. Bulajalım. Bu idarenin geliri 1 milEmnivet mensuplarına da silah felâketi ilk tahminlere göre ve. gün de aynı seyi yapıvorum. Siz rar 310 mihon IX. maas >p tasıma ıznı verıleeek, anrak. si. niden 480 milvon liralık bir ma< sevjCİIi vatandaşlarıma sesleniyoicretJerin toplamı 1 milyar 185 lâh tasıma •ruhsatı» verme halraf gerektirmektedir. Döşündâk rum: Türk miHetinin geleceği gümilvon idi. Bötün ıriderleri ise, leri ortadan kalktığı takdird», tasındık, Merkez Bankasından zel umııtlarla doludur. Ancak, bun I ırilyar 748 milvon TL.'sı tututasıma ızni belge«ı •bulundur. kanjıhksız kâfıt para çekmek. laıın gercekle$mesi için cesaretrordu. Bu durıımda islrtme açıjh ma» izın belgesıne çevnlecektır. tense, Tekel maddelerine küçıik li ndımlar atmak şarttır. Şunu 137 mil\()nıı toplam açık ise 947 ilâveler vapmavı en az tnahznrda helirto >m ki. modern demoktıiljonu buluvordu.. Yıne Yonetmelıge gore. 18 yalu bir sekil sa\dık \e bunu u\rasilerde. do\let adatnlarının eli sından kuçuk olanlara mesken, jsuladık. Simdi artık karşılığıher an kamuo>uııun nabzını >ok>a da ışverinde bulundurma '. e DDY'nm durumu mız \ardır. lamalıdır. Bıiincli. sorumlu, sec21 vasından kuçuk olanlara da kin düsunen başları >anımi7daj tasıma Devlet Dcmir Yollarının da duı?nı verılemıyecektır. ' Suni pahahhk içormrk. bizim en hÜMik gıtcü1 umıı buna benziyordu. Idarenin Bu münasebetle bir hususa da muzdur. Bunların yardımı olnıa | Ayrıca. kısıtlılara. sabıkalılaıi. | mihar 750 milvon lira çelirine sarhoslara. uvuşturucu madde ha desinmek istiyorum. Alacağıdan hiçbir hnkumet haşarı sağ; kullananlara, kamu hizmetlerın tarsılık. sadece avlık \e ncretlrr mız tedbirler valnız bu kaçınıllayamaz Bu gercek. gozden ka1 den menerlılenlerle, genel emnı. oplamı Mlda 1 mihar 525 mihon maz zamlardan ibaret kalmaya çınlmasaydı memleket 12 Mart iraya ulaşmı«tı. Oteki carî haryet goretımı ceza^ı çekenler», caktır. Nasıl anarşistlerin ve ted noktasına üelmezdi. Sandıkla seçamalarla birlikte isletmr açıîı akı! ha<:talarına ve zabıtaca ser. hişçilerin üzerine en enerjik ted kin \e a>dm kamuovu. bu ikisinl 971 tahminlerine RÖre 7Î0 milseri ve kotu sohret sahibi olabirlerle Wiriidiik.se. şimdi de hu mutlaka uzlastırmak \f beraber nn lira idi. Yıl sonunda daha rak tanınanlara sılah tasıma ve zamları fırsat bilerek suni pahayürütmek bugunku Türkiyede ka. iikspk bir rakamla karsılaşacabulundurma ızni verilmemekte. lılık yaratmak suretivle vaUndaçınılmaz ;arttır. Türkiyede de;ımuı kestirmek fiiv değildir. dir. sın geçimini zorlaştıranların üze mokratik rejimin gelereği buna bağlıdır. Gene ilk «ünde sSyledirine aynı enerji ve azimle yürüEnerjide açık ğim gibi, Turkije hueün. .Var. ya ^eceğimizden kim.senin şüphesi Türki^p Eiektrik Kurumumı da \ok olmak • tehlikesiyle karsı olmamalıdır. lr alınca. onun da rörünen rikarşıyadr. Bu nokta asla gözden Ozel teşebbüs sahiplerini en az lansman açıjı i'in milvon lira kauzak tu'fulnuRialıdır. 1 Ind tayfada) hiıkümette gorev almış insanlar lar oldujhı meydana çıkıyor. kadar sorumraluk bilinci içimle' Kıkı.VStıçtfmin huzuru \e sttrreiT rliinök olmalid Diğer bir kamu iklisadi kunıgnrmek i^ti^oruz. Bu bilinciıı kunu sağfamıs olması, güçuiğü takfbınitercih ederİ ısıı olan Türkiye Kömıir Lşlvtkendiliğinden uyanmasını tercih bir vönden yenmiştir. Ama eko j niz çabuk değişmeler yözünıeleri Knrumunun STİiri 1 nıilederiz. \ma bu bilir.ç kendilinomimizi. maliyetimizi, sosyal den rekabet «ahaüinda güçar 121 mihon liradır. Bu selıri ğinden ııvanmazsa nerkes bilmeyaşantımızı mndern rağın istekle I lüklerle karşılaşabilirsinizj. Ide etmek için harcanması ÇITFlidir ki, Türkije Cumhuriyetinin rine, hiç \akit ka\betmeden uy j en para 1 mihar 153 mihondur. elinde bu bilinci uyandıracak im durnıak znrunluluğunu bir an biEtek boyları »iper mecburiyetleri Oe carî açıle hntırımi7dan cıkarmamalıyız. kânlar \e yetkiler vardır. ı 590 mihondur. Yatınm için Bu konuda bir ornek veren geBıtMik atılıslar yapacağız. Bizim hükümetimizin söre\p crekli olan 350 milvon ile birnel sekreter, kadın elbıseleriRnhat gıınlere sizleri ulastırabnşladı»! ilk çünden beri ana ilkte toplam açığı 940 mihon linın «.Son iki >ıl içinde etek (aiımızı. eksilmeyen bir azimle keleri \e amacı, Türk milletini, a\a \armaktadır. bovlarının baş döndürücü bir tekrar edivorum. Vldığımız ve Türk toplumunu sosvjl sdalet \e süratle uzayıp kısaldığınt» hailân ettiğimiz tedbirler belki acı Spvçili \atandaşUrım. size haşfırsat eşitliği içinde kalkındırtırlatarak, «Fevkalâde lüks bir ilac gibi gclecektir. Az gelira bir misâl daba vereyim. mak zayıfl ku^etlne ezdirmemallara kaçmavıp harcıâlem li vatandaslarımın sıkıntılarını bimektir. mamullerle ıptinmeli ve a*a. len hir insanun. ama ne yapayım Toplu sözleşmeler l>Kar bir hııkıık de^leti düzeni ğınızı >orçanıni7a gore uzatki uzmanlarla dort aydır geceli içinde, özel teşebbüs rahat çalıBir Devlet islctmesinde 700 nıil malısınız.» demıştır. gunduzlıı >uruttu?umüz incclenndan fazla açık var iken. iş'i şacaktır, bunun teminatı cumhumeler, Trirkiye için kurtuluş >ori.vet kanunları ve hükümetidir. oneticileri müesscsedr »rev lunun hir dar hoğazdan gectiğini aran aldılar. Bııeün 553 milBu konuda tereddüde, süphe^e ortava koymuştur. Ekonomimizi j an lira olan işçi ücretlerine. 830 yer yoktur. Ama hemen sunu da hu dar boğazdan en kısa zamanda < rilyon liralık yrni hir zam istiilâ\e etmeliyim ki, meselâ bir çıkarmak için aldığımız kararları t I Bastarafı 1 Savîada) , •rek pazarlığa başladılar. HaIngiltere"de, bir Fransa'da bir herhirinizin anlayısla karşılayaca ' Başar. Yakup Sezer. Osman Fın bu müessesede ortalama bir : Almanya'da \ergisini dürüst öde ğına icten inanıyorum. rat ve Abdullah Yuk, sııçu kabul çinin brüt aylıği 1445 liradır \en, makul kâr hadleri içinde Sözlerimi bitirirken, sizlere say < etmemişleı dır. Sanıklar, Ankaraeniden öne süriUen istek i«sci çalışan, iş adammın bilincini. gılar sunar. sağ ve esen kalma ' da «Kuseyri ola.tında olduğu gibi. asma fk olarak aylık 2165 lira >urt sever Türk iş adamlarından nızı, çoluğunuzla çocuğunuzla hu. ' solcuların biribirini vorduklannı. cret artışı demektir. Yani bövda beklemek hakkımızdır. zur içinde yaşamanızı. geleceie , hu nedenle de kendilerine iftira ce işçi ortalama aylıfının 3*10 Döviz kaca&ına savaş güvenle bakmanızı yürekten dili edildiğini» ılerı surnıuşlerdır. ra olması istenmektedir. Yttzler yorum. sevgili vatandaslarım.» ; • milvon açığı olan bu fcuruDöviz kaçakçılanna amansız Mahkeme. sanıkların serbest mn idarecilfri. bövle bir zanıbir savas açıynruz. Türkiye'de bırak.lma isteğıni reddetmiç ve ıın kaldırılamıyacağinı anlattnakazandığ] milyonları dışarıya aktamkların dınlenilmesi için duı rünlerdir cahsnorlar. üstelik tarmak isteyenler çok teblikeli ruşmayı, başka bir gune ertej de\ let isletmesinde. ihtiyaçtan bir silâhla oynadıklarını bilmeii(Bastarafı 1 inci sahifede) lemiştır. ızla 6000 kadar işçi vardır. dirler. ÇimseIş Sendikası Genel Ba^ kanı AP Mılletvekilı Hasan TiırkKöklü reformlar k'a zam, ya enflâsyon ay, grevin kademeli uygulanac»Sıkıyönetimle sağlanan huzur ARSA ARIYORUM ğını, Adana ile Bartın Çimemo ve sükun, Sıkıvönetim kalktıktan Bu idare iicret artışı isteklerini Bakırkoy, Bahçelievler. Kofabrikalarında Sıkıyönetim nedesonra zabıta tedbirleri bakımıııcndi çeliri ile karşılayamayacacasınan, Kuleli Çiftlığı. lzzetnıyle greve gidilemediğıni belirtna före. ne yapabilir? Ya mal dan devamlı kılınacaktır. Buııtın Çahslar, Yaylâ, Soğanlı miş, Başkale ile Pınarhısar işyer• hizmet fiyatlarına yeni bir dan da kimsenin süphesi olmaBahçe. Avcılar, Ambarlı, bu lerinde ise daha sonra grev kasın, düşünülen Anayasa ve kanun ım getirilmeli, yahut karşıJıksız semtlerde peşin parayla arsa rannın. uygulanacağını soylemişdeğisikliklerinin bir kısmı iste ıra basıp işçi isteklerini enflâs arıyorum. tır. bunu sağuunak ga«esini çütmrkmla karşılamaya çalışmalı. ADRES: İstiklâl Cad. Halep Sendıka Başkanı Türkay sreve tetlir. \ncak sunu da hic kimse Han, ıNo: 140, Sabit Çakır Sbzünü ettiğim işletmede işçiunutmanıalıdır ki hükiımet prog 4 bın ısçının katıldığını ve şre | Kapıcı • Beyoğlu / Istanbul vm hükümetçe ertelenmesı halm rin istedikleri ücret artışlan 51 ramında öngördüğümüz köklü re de Danıştay'a başvuracaklarııu | isünde bir zam yapılması. büformlar yapılmadıkça TUrk milın ekonomik hayatımı» önce(Cumhuıivet: 5984) leti, Türk toplumu jçerçekten sü' bildi rmıştir. >n hesaplanamıyacak kadar teh keli bir maceraya sürükler. Böv bir paranın devlet bütçesinden , »rilmesi hususuna geünce. Bili \ ırsunuz. 1971 bütçesi zaten atıkr. Maliyenin bu parayı \erecek ıç bir olanağı kalmamıştır. Mare Bakanı feryat ediyor tehlike ' llerini çalıyor. Tıllardır süreşse. n işletme açıfını bütçeden lıer ırlfi makul ölçüyü aşarak kapat la politikast Maliyenin takatini >n noktastna kadar tüketmiştir. Kömür zammını Bu arada komure yapılan zam oıanı Başbakan] ık basın bürosun ea açıklanmıstır. Buna göre, kok komuru \urdun her yeıınde tonu 580 lıradan satılacak tır. Lınyit komuru ise evsafına gore, ve çesıtlı lllerdekı satıs durumuna gore 195 lira İle 330 lıra arasında satılacaktır. Alrfığımız bılgıve gore, ısınnidda kullanılan kok komuru Turkne'nın her verinde tek fi\attan 580 lıradan satılacaktır Sınai kok'u ı«e Fob. 620, Anka. ra depo satısı 695. tstanbul depo «atışl 710 ve Izmır depo satışı 695 lıra olarak te=bit edilmiştir Ote vandan taskömürü sanavi \e teshın ve kalıteve gore fr. a' deöıstıımektedır Bunun en ucu7 fi\ atı 225. en pahalı fıya'ı ıse 505 hra olarak kararlaştınl. mı«tır Lın\ıt fiyatları ise çıkarıldıgı merkez ve kalıte i!e illere gore deçısmektedır. Tunçbılek. Soma, Sevıtomer v.s. gıbı yerlerde çı. kaıılan lınyit, \ıne cesitlı illerde 195 lira ile 330 lıra arasında satılacaktır Ba.sbakanhk Basın Bürosu elektrik zamlarını da şoyle açıklamı«tır: «Elektrik, birinci grupta tek belediyelere cereyan satıs Urife«i: Tek tarifeli olarak kilovatı İS kurus. çift terünlide ilk 3 milron kilovat saati î« kuruş, sonraki 35 milvon 19 kuruş, sonraki 7 1 1 milyonu 18 kuruş, sonraki IW ( milyonu 1? kuruş, sonraki 15« milyonu İS kuruş, sonraki 350 milyonu 14 kuruş. Belediyeler bu tarifeye göre alacakları rlekirikleri 1 Temmuz 1971den 1 Mart 197z taribine kadar usulüne oyjun olarak hanrlıyacakları tarifeleri yetkili karar organlarından geçirerek Enerji ve Tabiî kaynaklar Bakanlığının onatına sunacaklardır. Ancak Belediyelerce yapılacak ve muşterive yansıyacak bu zam lann, tek terimli tarifede 13 kuruşu. çift terimli tarlfelerde 3 bin kilo\ata kadar 13 karuşu. SMl'den 1« bin kilovat» kadar 12 kurus. lt bin kilovattan fazla olanların da 11 kuruju asmaması gerekmektedlr..» Silâh taşıyabitecek Porfakal kabuklanndan yapılan bikini Elektirik çekerken; sogukkaıılı bir tngiliz de portakal güzellerinden birinin cazlbesinr etmeden uyuyor. İ'slelik cazip portakal giızeli Amanda'nın üstiindeki bikini butün portakal kabuklanndan yapılmış. Başka biri olsa kuşkusuz portakallı bikini giyen guzeli bir hayli çekici bulurdu. (Foto: BBA/UPİı HALKEVLERİ 5. KURULTAYI TOPLAKIYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Halkevleri V. Kurultayı, 17 Temmuz Cumartesi günü saat 10 da Türktş Konferans salonunda toplanacaktır. Buvufc önder Atatürk tarafından kurulan ulusal küliürümüz ve ulusal bütunluğümuzde bdyuk karkılan olan halkevlerinm V. Kurultayı, Pazar günü de çahşmalanna devam edecektir. Halkevlerı Genel Başkanı Tabiî Senatdr Kadn Kaplan. Kurultay çalışmatan ıçın «son yıllarda özellikle. Atatarkçülük ülküsü \e kemalizm devrimtilik inancı volunda büvük çahalar harcayan halkevciler, sanı>orum ki bu Kunıltayda ds daha verimli bir örgiitlenmevl gözden geçirecek ! ler ve Atatürk düsüncesinin hız , la. halkımınn bilincinde yer etmesi olanaklarını arastiraraklardır» demistir. Kaplan Kunıltayda halk kühüru. eğıtim ve sanat konulannın ı ulke çapında bir elden yurutülme i sf içjn bazt<;.8nenlenn sunnlaeagın> da k Emnîyet örgütünde Erzincan Em. Md. Orhan Ak.ın» (Bastarafı 1 inci ıa>tnda> araç, Muş Emniyet Md ne, EmTeft.ş K. Go Em. Md Vehbi niyet Gn. Md. 4. Şube Md. TunTanfer, Emniyet Genel Md. Mv. cay Gökdağ, Eskişehır Em. Md. ne, Ist. Polis Ok Öğ Em. Md. Mv ne, Isparta Em Md Esat Et Kenan Aktekin, tzmir Polıs Ok. ozbek, Polıs Müfettişliğine, AğÖğ. Em. Md.ne. Kütahya Emnirı Emniyet Md. Y. Kemal Aclan, yet Md Cevat Doğru, Maraş Em Edime Em. Md. Mua ne. Merniyet Md ne, Samsun Emniyet kezde Em. Md. Nihat Darende, Md. Nedim Sinan, Polis MufetAğrı Em. Md.ne. Merkezde Em. tişliğine, Önemli îşler D. Bşk. Md. Sami tnce, Erzincan Em. Mustafa Yiğit, Gaziantep Em Md ne, Kırşehır Em Md Sabri Md.ne, Konya Emniyet Md HaTimur, Amasya Em Md ne Van san Saygılı, Edırne Em Md ne Emniyet Md. Hasan A(ak, BınIst. P. Ok. Öğ. Em Md Nihal gol Em Md ne, Bur^a Em Md. Kaner, Konya Emniyet Md ne. Mua. Hayri Ceylaıı. tzmır Em. Amasya Emniyet Md Celâl Pek Md. Muane. Polib En= Md Mua. can, Ank Em. Md Mv ne BaTalât Sonel. Polis Mufettışlığılıkesir Em Md. Fehmi Kurtnğne, Konya Em. Mud. Mua Adil lu, Ank Em Md. Mv ne, Ist. Yazıcıoğlu, Muğla Em. Md Mua. P. Ok. Öğ. Em. Md AIi Özel, ne, Merkez Em. Md Zeki Tuluıı, Çorum Emniyet Md ne. Tıabzon Ist. Kemalettin Eröğe Oğ Em. Em. Md Kâmuran Korkınaz, Mdne. Merkezde Em Md S c Bursa Emniyet Md ne. Çorum rafettin Gökçedren, Ank. Yu*ut Emniyet Md Selâhattin Kural, Kahraman Polis Ok. Em Md. Polıs Müfettişliğine. Polis Tef. ne, Merkezde Em. Md. ŞemsetK. görevlı Em. Md Hamza Etin Sayıner, Ank. Yusuf K&hrasin, Bolu Emniyet Md.ne, Poman Polis Ok Em Md.ne Yozlıs Ens. Md. Mv. gorevli Em gat Em. Md. S. Sadık Koksal, Md. Ahmet Eren. Ank Em. Md. Gıresun Em. Md Muajıe, HakMv.ne. Emniyet Gnl. Md. Merkâıi Em. Md. Muzaffer Hergul, kez Bol. Trafik Z Md. Hakkı Isparta Em. Md. Mua.ne, BınKütiik. Polis Müfettişliğine, Polis Tef. K. Görev. Em. Md. Mu. göl Em. Md. Alpaslan Bilgincr, KonyaTrf. Muhittiıı Yükscl Pulis Ens. Md: •. Sinop Em. Md«e. Sb. Md. Hikmet " Mhiıın^ilu, Mv ne, Polis Tef K görevli Bm. Hakkâri Em. Md.ne, Muş EmMd. Kemal Çelik. Ist P. Okulu Md.ne, Merkezde Em. Md. Hü niyet Md. Mehmet Gürbüz. Kırşehir Em. Md.ne, Edirne Em. seyin Kemiksiz. Ist. Kemalettin 1. Şb. Md. Yusuf Dörter, EskıEröge, P. Ok. Öğ. Em. Md.ne. sehir Em. 1. Sb. Mdjıe, Sivas Polıs Ens. Öğ. Em. Md. Kemal Trf. Sb Md. Kadir Eren. Ka>Kestelli, tst. Polis Ok. Öğne. seıi Trf. Şb. Md.ne. Ist Polıs Ok. Öğ. Em. Md Suat Geray, Merkez Em Md Muzaffer SırIst Trf Sb Md Mua ne Tokat malt, Ank. Top. Z Md ne, Ist Emniyet Md. Mua. Sule>man P. Ok. Öğ. Em. Md. Osman \tYılmazer. Nevsehir Em Md. maca. Ank. Yusuf Kahraman P Mua.ne, Merkezde Em. Md. H. Ok. Öğ. Em. Md ne. Maraş Em Güner Özmen. Nığde Em Md. Md. Macit Özturhan, Van Em Mua.ne Polıs Tf K göıevli Em. Md ne, Muğla Emnivet Md MuMd. Mithat Hoşcanlar. tbt Tf. zaffer Akdofan. Polıs MüfetüşSb Md Mua ne, Mustafi Em. lığıne, Ordu Emniyet Md AbMd. Kemal Mavisu. Tekirdağ dü<*elâm Ersoysal, Polis MüfetEmniyet Md. Muavınlığıne. tişliğine, Rıze Em Md Muhittin Sıimer, Kütahya Em Md.ne, Sinop Em. Md Mehmet Aydın. Po lis Müfettişliğine. Gaziantep Em. Md Salih Suphi Saldır, Tunceli Em Md.ne, Edirne Em. (Bastarafı 1 inci sayfada) Md Hilmi Ünal. Ist Kemale'tm Dun fınal musabakasına katıEroğe P. Ok. Öğ. Em. Md.ne, lan Turk tımı sabah saat 07'de musabakalara ba«larnıs ve Ame rıka, ttal\a ve Yunanıstan'ı çok gerilerde bırakarak şampı\onluğu ılân etmistır. Bu neden'.e a . (Bastarafı 1. Sayfada) tışlarda basan gosteren Pılnt Yarbav Husevm Çapoğlu, Bmntntürk. Ercan öztürk, Osman bası Özden Sandıkçı, Yüzbdjı Arkış, Yusuf Aslan, Hüsevin Dıncer Adar. Yuzbaşı Üner Ustnan, Mehmet Naldboflu, R e . tün. Usteğmen Ferhat Erteğın, cep Sıkın. Mustafa Yalçıner, Üsteğmen Yıldırav Çelık ve Ü«Metin Giinçörmüs. Hacı Tonak, tefmen Zıya Alemdar ıkıncı kez Mustafa Çnbuk, Mete Ertekin, milli olmuslardır. Semib Orcan, Cemal ötdofan, Hakem Kurulu tarafından heMehmet Asal. Kor Koçalak, İr. nı.? kesın puanlama yapılmamafan L'çar, Atillâ Keskin, Ahmet suıa rağmen, TUrkive 600 puanErdoğan. la bırınci, Amerıka 400 puanla ıkıncı, Yur.anısfan üçüncü ve öte yanrfan bugünkü durusftalva da dorduncu sırada ver mada yargılanmalan gereken almaktadır Mustafa Yalçıner varalı, trfan Ote vandan varışmada takım Uçar da tstanbul'da hastanede ve ferdi olarak basarılannı bıryattığı için durusmaya gelemı. l'kte goruren ekıbımızden ferdl yeceklerdır. dereeede de Cstefmen Çelık Yıldırav 97 puanla başta gıtmektedır. Defterdarlık M. Karaca'nın köşkiinii vergi borcuna karşılık sattı Tekstilde Büyüksevinç'i 9 Çimento Tıyatro sanatçısı Muammer Karaca'nın maliyeye olan vergi borcundan dolaja 1 mılyon 800 bın lıra ku'met bıçılen köşku dun Defterdarlık muzayede salonunda yapılan açık arttırma sonunda 679 bın 500 lıraya haraç • mezat ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) satılmi'tır Kontenjan senatorlerı Osman Koksal ve Cemal Madanoğlunun Kurduğu tiyatronun ve kazanyasama dokunulmazlıklarimn kal dıaı paralann vergılerını yıllarca dırılmasını goruşmek üzere Curn ödemedığı için, Yeşılyurt'takı hurıyet Senatosu Anayasa ve A koşku açık arttırma ile satılan dalet Komisvonu içinde kurulan Muammer Karaca'nın 800 bın lıalt komisyon çalısmalarına bala ra sı vergi olmak uzere, tahakkuk mıştır. Alt Komisyon gorev bolu ettinlen yüzde 2 oranındaki faizmii yaparak başkanhğa AP'l: lerle bırlıkte 1 milvon"30 bın lıra Mustafa Tığlı'yı getirmistır. borcu olduğu açıklanmıstır. Öteyandan Madanoğlu ve KokBırınci mezatta S55 bin lira vesal, önceki gun geç saatlere karilen kösk, Komısyon tarafından dar haklanndakı 200>r sayfalık satılmamıştı. dosyaları incelemişlerdır. Komisyon, Cumartesi günü ıki Satış yapıhyor senatorun savunmasını alacak, önümüzdeki hafta başında da raİkınci mezat satışı dun saat porunu Anayasa ve Adalet Ko14'de defterdarlık muzayede samısyonuna verecektır. lonunda 655 bin hra ile açılmıştır. 500 veya 1000'er liralık arttırmalarla 675 bin lırayı bulduğu sırada, arttırmaya katılan beş kişirun salonu terkecbp aralarında anlaşma için kulıs yaptıkları gorülmüştur. Defterdarlık koridorlarında talipliler arasında yapılan görüşmelerden sonra üç kışi artır madan çekıldiklerını bildirmişler dır. Çekilme ışlemleri yapılırken, arttırma devam etmis ve Muammer Karaca'nın 1 mılyon 800 bın lira kıymet bıçılen köşkune 679 bin 500 lira teklıf edümıştir. Bir arttırmacının daha çekildığıni bıl Istanbul'da sattıklan altınlann dırmesı üzerine, komisyon, kbşke karşılıgı olan 1 mılyon 339 bin 679 bin 500 hra tekhf eden tüccar lırayı memleket leri olan Kılis'e Rıfat Erdoğan'a satış işleminı gotürdukleri sırada yakalanan j.'apmıstır 914 metrekarelik bir Hamza Beyındır. «altın kaçakçısahada kurulan muhtesem koşlığı> yapmaktan sanık olarak goz kün haraç mezat satışı sırastnaltına alınmıştır. Polıs, olayla ılda Muammer Karaca bulunmagılı olduklarını tedbıt ettığı Şemıştır. ref Bayındır, Abdurrahman Camtaflı ve Osman Bayındır'ı da gozaltına almıştır. Madanoğlu ve Köksal'ın durumunu görüşen Komisyon çalışmaya başladı Havacılarımız Gezmiş Kadın korsesinde 1,3 milyon lira saklayan bir genç şiiphe üzerine yakalandı AGI BİR KAY1P klndı Kliniğımiz Direktorü General Prof. Dr. Orhan Sargın'ın anneleri, muşfik iyi insan 16 Temmuz C. Evvel 23 (Bastarafı 1 inci sahifede) Gariplerden'in esi ise. karardan sonra sinir krizlerı geçırmıştır. Askeri Savcı taraiından «ıdamı» ıstenen Ganplerden, ıddıanameve göre, bundan uç yıl önce Bulgar Tıcaret Ateşesi ile temas kurduktan sonra. tstanbul ve cevresmdekı askerî tesisler hakkında karşı tarafa bilg: vermeye başlamıştır. Kaçak olarak yurt dışıns çıkan ve bu arada Bulgarıstan'da casusluk eğıtımı gordüğıi öne surulen sanık, tıct let maskesı altında, kanunsuz faalryetlerde de bulunmustur. Yurda kaçak olarak sokamadığı mallan, transıt olarak Bulgaris tan'm Varna şehnne sevkeden Ganplerden, bılahare buradakı mallarmı kurtarmak ıçın, Bulgar lara askeri bazı bılgıler vermış \e bu faalıyetı de MIT tarafından ızîenmiştır. Duruşma mudde tınce, kendisine ısnat edilen suçları kabul etmıyen Gariplerden. son soz olarak da «suçsuz» oldu gunu bıldırmiştir. Mahkeme, hapıs cezasının yanısıra, Gariplerden'in ömü' bcvu kamu hakıarından mahrumıyetrne <le karar Milyoner Havaalanında önceki akşam Yeşılköy Havaalanından Ankara • Adana seferını yapmakta olan uçağa bınmek üzere bulunan Hamza Baymdır'ın durumundan şuphelenen Asayış Subesı ekiplerı, gencı bır köşeye çekerek üzerinı aramışlardır. Vucudundakı şışkinhklsrin kadın korselerı içme yerleştirilmış beş yüz liralık ban knot destelerinden olduğunu goren polıs sanığı gozaltına almıştır. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınsn Hamza Bayındır, Kilisten ve Gaziantepten altın topladıkla , rmı ve îstanbulda bunu satıp pa | raya çevırdıklerıni, bunun suç olduğunu bilmediğini, paraları da ticaret japmak için memleketine götürdüğünü söylemistır. SABİHA SARGIN'ı 14 Temmuz günü kaybetmış bulunmaktayız. Kederli ailesinin acüannı pavlaşırız. Nur içinde yatsın. Gülhane Askerî Tıp Akademisi 1. tç Hastahklar Kliniği mensupları (Faal Org. 216) V, 1 ?00 • 4 40 12 20 4 40 16 19 19 39 2i 36 8 39 12.00 s â •>. a: J 2 30 1.5? 6 50 Demin Merkez Bankasından arsıhksız para çıkartmaktaıı iz ettim, ba daha da tehlikeliir. Kaldı ki, fiilen bövle bir nkân da artık kalmamıştır. ünkfi MerVeı Bankası, Maliyee verebileceği borcun tavanına ajannııştır. Ayrıca milletleraısı para müesstseleriyle mulaık kalınan sınırların asılmalası gibi yükümler vardır. Y»ni izim gelişisüzel kâfıt paraya I atmamız söz konusu değildir e olmamalıdır. Buna sadcce ir örnek olarak size anlattım. Saym vatandaşlarım, «e?k! lareM suçlamıyorum», Jsnrada izden önceki idareyi suçlamaU in konusmınorıım. Asla bb'yle ir sey batıra gelmesin, çünkü «ki>ı suçlamanın derde de\ ı lacak hiçbir faydası yoktur. adece uzun jılların çizdifi erçek tabloyu gözlerinizin öune scri\orum. Bu acıklı halin u sekilde devamını. hangi Tiirk atandası ister? ALTIN Cumhnrijet Reşat Hamit Azız Napolıon 24 â\ar kulçe 190. 148. 115 20.73 139.V) 312. 192. 152 150 2078 Eleman Aranıyor Ankara'da çimento sahasmda faalıyette bulunan bü.vük bır kuruluşun üyesı oldugu mumasüı Nr uluslararası teşekkül üe olan muhaberatınm ıdaresı ve mezkür kuruluştan gelecek rapor ve tebhğlerın tercüme edilerek üyelerimize dagıtılmrsı amacı üe kurulacak bir büroya maliye, ekonomı veya mühendıslik öğrenimı yapmış; İngılızce dılıne bıhakkın vakıf bır bay veya bayan şef aranmaktadır. Erkek taliplerın askerlık hızmetmı yapmış olmalan şarttır. İkincı dıl (Fransızca veya Almancat bılgısı tercih sebebı oiabılecektır. Ehliyete göre tatminkâr ücret odenecektir. İstekiıîerin Ankara Kızılay Müdafaa Caddesı 12'5 ve 12'4'e muracaatlan rıca olunur. Diğerleri I anİ U•TIkllafll lalîllİA B i r ' e S m ' S Mlllctler Genel Sekre teri l'Thant kısa bir süre önI3IIIH6 ""c e çeçirdiçi rahatsızlıktan son ra doktorunun tavsiyesi ustüne tatil yapmaya karar vernıiş vc Bermuda'ya giderek dinlenmeye başlamıştır. Bunun Genel Sekreterin bes yıl içinde aldığı ilk tatil oldugu bildirilmektedir. Resinıde; L'Thant Polis olayla ilgili olduklarını tesbit ettıği dığer üç kiçiyi de ı > attıkları yerden almıs ve Emni \ yet Müdürlüğüne gotürmüştur. Sanıklar. olayls ilgilerinın bulun > madığını. amca çocukları olan j Hamza"nın kendı yanlarında mi : safır olarak kaldıSını bevan et. I i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle