16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 Temmuz 1971: CUMHÜRİTETs SAYFA ÜÇ Reform esaslan açıklandı Dıs Haberler fiasan'ın kaıdeşi baskısı anJam Cezoyırde loprak müîkiyeli kalkıyor Halen tanklann nobet tuttuklan Rabat'ta caddede dolaşan Faslı bir çift Fas'ta tutuklu sayısı İOOO'İ geçti ı 9 Libya'nın diplomatîk ilişkileri kesmesi, beklenen olay olarak nitelendi RABAT,(aa. . THA; Fas başkenti Rabat'ta iyl haber alan kaynaklann bilflirdiklenne göre başan«z darbe teşebbüsüyJe ilgilı olarak tutuklananlann sayısı 1000'i geçmiştir. Aynı kaynaklar bu son tutuklananlann arasında çok sayıda sivUln de bulundugunu bildlrmektedlrler. Tutuklanaıüar arasında birçok kişijım idam edileoeğuü belirten iyi haber alan kaynaklar, bu kisilerin malıkeme karşısına çıkanlıp çıkarılmayacakian k> nusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklannj söylemektedırler. öte yandan, Kral tarafından olaganüstü yetkilerle donatüan tçişleri Bakam General Muhammed Ufkir, darbe teşebbüsüne ka tıl«n bütün askerlerin tutuklanmış oiriuklarıru açıklamı? ancak bunlann idam edilmeyeceklerini BETKÜT. (THA) Sivasî kay sdylenriçtir. naklsr bugtin Arap dünyasının UOdr, darbe teşebbüsüntin soFas'taki başansız hükümet dar ruştannftsınj yspmakla görevli besi ve Rlistin gerillalan ve Ür üç klşUik bir komisyon kuruldu dün ordusu arasmdaki çarpışma ğunu bu koraisyonda Adalet ve lardan fena halde sarsümış oldu Savunma BakHnlarımn bulunduğunu bildinnistir. ğunu bildimişlerdir. Öte yandan, Fas Kralı Iklnci Mısır'ın istegi tistüne Ürdün HBSan'm kardeşi Prens Mevlay Kralı Hüseyin'in Kahire'ye yapaAbdullah, Francelnter radyosu cagı zivaretin ertelenmesi de muharine verdiği bir mülâkatta Arap üikeleri arasındaki ilişküerShlra Sarayı baskımnı anlattnış de bir huzursuzluğun dogmanna ve Assubay Okulu ögrencilerinin yol açmıştır. Kaynaklar Arsp Ulkelerl lider akıbetı hakkındaki bir soruya ce vaben, «Kral tek y»ıxıç*ır. fslernin Marsa Matruh'da vapıtfcat bana kalırsa banlara Fas makta olan görüşmelerde Mısır halkına ders olacak bir ceza ver Devlet Başkanı Enver Sedat'tan mek lâzım> demiştır. bölgede gene dengeyi sağlaması Prens Abdullah'm anlattığına için medet umduklannı bildirgöre, Askeri Okul ögrencileri mistir. hem ilâçla, hem de politik baSedat, çarsamba gecesi Lfbya kımdan uyutulmuşlardı ve ölBaşbakanı Kaddafl ve bir gnıp Sudan vetkilisiyle görüşmtiştür. dilrmek için özellikle subaylar arıyorlardı. Bu görüşmeler Idbyamn Pas ile Kralın kardeşi, kendisinin de, olan diplomatfk ilişkilerinl lcesmetl ve Rabattaki işlerinl Mı herhalde kurşuna dlzilmek için bir çok klşi ile beraber asiler ta «rtn yürütmesini lstediğlne dalr rafından götürülürken yüzünü çıkan haberlerden sonra yapümış sakladıgını, silâhlar patladığı zatır. man vurulmuş gibi kendisini ceGeçtiğimiz Cumartesi gtinü setler arasma attığını ve iki saFas'ta yapılan başansız hükümet at biç kıpırdamadığını anlatmış, darbesi sırasında Libya başkaldı «Sonr» öğrencilerden biri beni ncılan büHin (riicüvle destekledi tanıdı ve bu Kralın kardeşiymiş ğini bildirmistir. Kaynaklar gö biz ne raptık, cinsyet işledik. di rüşmelerin gUndeminde başlıca ye bapnnca ayağa kalktım ve konunun darbe teşebbüsüne fcar Rabat'a Kötürfllmemi isttdim.» sı Arap dünyasının tutumu olaca^mı söylemişlerdir. Beklenen olay Öte vandan Trablusgaro radBu arada, Fas, dün Libya'nın yosu da Suriye Oevlet Başkanı Yardımcısı Mahmüt fel Eyvübi' fliplomaük ilişkileri kesmesini nin çarşamba gecesi «eç saatler «zsten beklenen bir hareket» ode başkente gelerek Libya vetki larak nıtelemiş, ancak buna miIileriyle temaslara başladığını silleme sayılacak herhangi bir hareket yapmamıştır. •çıklamıştır. Kral Hasan Çarşamba gecesi Siyasl kaynaklar. Eyyubi*nln yapbgı bir açıklamada Libya hü «üaha sonra Mersa Matruh'a glde kümeti tarafından desteklenen bu rek diSer Kuzev Afrika liderleri tün başkaldıncılann polis ve asnin görüşmelerine katılmasınm kerî kuvvetler araması sırasınbeklendiğini ifade etmişlerdir. da yakalandıklannı açıklamıştır. Fas kaynakları askerlere ek o)a rak bın kadar da sivıl yakalandiğını bildlrmiştir. Bir hükümet sözcüsü Libya'nın hareketine kar şılık bu ülkeyle bütün diplomatik Uişkilerin kesilip kesümeyeceği yolunda herhangi bir açıklama yapmayı reddetmiş sadece bunun önceden beklenen bir hareket oldugunu söylemiştir. KAHIRE. (THA) Ortadogu Libyainn karannın açıklanmaHaberler Ajansı Mlsır, Libya ve smdan önoe Kral Hasan «hedefiSurive Devlet Başkanlan ve tem miı Libya"yla olan ilişkilerimizi silcilerinin Ortadogu'daki son ge kesmek değil sadece bu ülkevi lişmeler komısunda Akdenia kıvı nluslararası dfizeyde sanıklann lanndaM sayfiye şehri Mersa i arasma koymaktır» demiştır. Marnıh'ta bir zirve topiantısı yao Rabat'taki diplomatik kaynakmakta olduklannı haber vermek lar Kral Hasan'ın son başansız redir. hüküraet darbesinden fena halde Libya îhtüâl Konseyl Başkanı zedelenen Arap Birliğinin elden Albay Muammer Kaddafl Çarsam geldiğince korunmasına çalışmak ba gecesi beklenmedik bir şekil ta olduğunu bildirmiştir. de Mersa Matruh'a gelmis ve buAynı kaynaklar Libya"nın darrada Birleşik Arap Cumhuriyeti Deviet Başkanı Enver Sedat tara beyi açıkça desteklediğini belirt mesinden sonra Kralm büyükelçi îından karsılanmıştır. Gece Sedat ile görüsmeye bas Sibani'yi evinde tutukJamaktan lay&n Kaddafi*nin hangi konulan başka çare bulamadığını da söylemişlerdir. ele aldığı bilinmemektedir. ARAP DUNYASI FAS DARBESİ YÜZÜNDEN FENA HALDE SARSILDI Araiat, Suriye Cumhurbaşkanının duruma müdahale etmesini istedi Filistin kamplarını uçaklar da bombaladı • Gerillalar Ürdün'e boykot yapılmasını istediler ŞAM, (a a • THA) Fılistin thtilâl Kuvvetlen Genel Komutanlığından yayınlanan bir bildiride, Amman'ın Kuzeyindeki Ceraş • Aclun bölgesinde yer alan butün Filistin Uslerinın, önceki gün görülmemiş şiddette top ateşıne tutulduğu açıklanmıştır. Filistin komutanlığına göre, Itralıyet kuvvetleri bu saldında ağır toplar fosfor bombalan ve çeşıtleri kalıbrede silâhlar kullanmışlardır. Saldınya uçaklar da katılmıştır. Ormanlık bölgelerde, bır çok yerde yangın çık. mıştır ve fedailer yangınlan söndurmeye çalışmaktadırlar. Bıldıri aynca zırhlı hükümet araçlarının ilerlemesinl önlemeye çalışan komandolarla hükümet kuvvetleri arasında şiddetli çarpışmalar olduğunu ilâve etmektedir. CEZATİR, (a^.) Bakanlar Kurulu ve Ihtilâl Konseyi, Cezayir'de yapılacak toprak reformunun ilkelerini saptamış ve açıklamıstır. Cezayirli yöneticilerın belirttikleri gibi. «Kültür Ihtilâli» ve «Sanayi Ihtilâli» ile beraber Cezayir Hükümetinın izlediği politikanm es»sını teşkil edecek olan «Tanm thtilâli» su hususları öngdrmektedır • H Sahipleri tarafından Işle. tilmeyen toprakların devletieş. tirilmesi (Topraklarını bizzat işletme olanağından yoksnn olan lann mallsn bnnnn dışındadır). (5) Büyük mülkiyetin kaldınlması. Toprak, mal sahibinin çalışma kapasitesi ile orantıîı olarak bölünecek ve herkese, uygun bir gelir getirecek ölçüde toprak bırakılacaktır. (3) Kamu knrnlnçlanna ve or. taklıklara ait islenebilir toprakların «Tanm thtilâli Millî Fonnna> devredilmesi. (3) Toprak dağıtımında, dev. letieştirilmiş topraklarda daha öneeden beri çalışmakta olan köylülere ve genel olarak topraksız köylüye öncelik tanınması. (5) Topragı işletenltrin teknik Selişmeye katkıda bnlunmalan. na olanak saflayacak ş«kilde biraraya getirilerek örputlendi. rilmeleri. Bu orgütlenme şekli, kısa sürede tahakkuku kabil olursa toprağın kollektif şekilde işlen« mek uzere dağıtımını ongörmekte ve toprak alanların kooperatiflere katılmalan mecburiyetinj koymaktadır. «Tarım reformu» aynca hay. van yetiştiriciligin yeniden örgütlendîrilmesini ve yeni bir su kanunu çıkarılmasını öngörmek tedir. İran ile Liibnan yaniden diplomatik ili$ki kuruyor BETRüT. ( a ^ J İran tle Lübnan arasmda veniden diplomatik iliskiler kurulacağının bir haftaya kadar Beyrut ve Tahran'da açıklanacağı ögrenllmistir. Tahran'a bir haftalık bir ziyarette bulunmuş olan Lübnan'm eski Cumhurbaşkanı Damılle Şamun dttn Beyrut'a dönmüş ve SimtHkt» 'Cumhurbaşkanı Stlle7man Franji ile bir görüşme yapmıştır. Camille Şamun'un, Tahran'da. özellikle Sah İle yaptıgı görüşmeler hakkmda Süİeyman FranfiVe bilgi verdifi ögrenlliti Lübnan ve îran arasındaki cüp lomatık lliskiler, tran'ın eskı Güvenlik Servislert Başkanı General TeymuT Bahtiyari'nin Lübnan'a kaçması yüzUnden kesilmişti. Tahran hükümetl. Teymur Bahtiyari'nin ladesini istemiş, Lübnan ise bunu reddetmisti. Andreas Papandreou'nun eşi Washington da Amerikan Senatörleri Benjamin Rosenthal ve Don Edvvards ile konuşuyor. Bayan Papandreou Yunan cuntasının demokratik rejimp doneeeğine inanmadiffim sdylemiştir. Arafat, müdahale istedi Pilıstın Kurtulus örgütü başkanı Yeşsır Arafat önceki gece Suriye Cumhurbaşkanı General Hafız El E<=at'a bir rnesaj göndererek ÜrdünVie kan dökülmesini önlesıek. içiru miidahalede bulunmasını istemiştir. Yeşsir Arafat bu nıesajında «Bütün Milll Arap kuvvetleri Filistin direnme hareketini desteklerken Ürdün hükümetinin ihtilâle saldırmaya devam ettiğini ve ihtilftlin işgal altındaki topraklan kurtarma faaliyetinl baltaladığını» lfade etmiştir. Yeşşir Arafat'ın daha sonra geç saatlerde Şam'a geldiği öğrenilmiştır. l Şili'd%^ Aıperi k Bankası millîleştirildi Allende gençlerle yumruklaştı SANTİAGO, (THA . a.a.) Şılı Merkez Bankahi Başkanı, geçtığimız Çarşamba gunu ulkedekı «Bank of America» (Amerikan Bankası) nın millîleştirildi ını açıklamıştır. Bank of America'nın mılhleştirilmesi 31 Temmuz gunune kadar resmen yurürluğe girmeyecektir. Öte j'andan Amenka' daki bankanın bir sözcüsü de hareketin «olumlo» karşılandığını bildırmiştır. Arap Federasyonu Bsşkanları M'sır'da zirve fOLpUnhsı yamyor BONN, (a.a.) Bir Alman gazetesi, Avrupa Ekonomik TopIuJ luğuna ait gizi bir Ortadoğu banş pânını yaymamıştır. Yüksek Ürajı «Die Welt» gazetesinin yayınladığı barış plâru tasarısında şu hususlar yeralroaktadır : Israil Ue komşulan arasında, askerden annmış bölgeler ve muayyen noktalarda tampon bölgeler ktırulması, (2) Teşekkül tarn Blrleşmiş Mil letler Güvenlik Konseyince kararlaştınlacak olan Birlesmlş MiUetler banş gücünün. belirli bir süre için başlangıçta beş yıl bu tampon bölgelere yerleştirilmesı, (3) Israil'in 1967 savasında lşgâl ettiği topraklardan çekilmesi ve taraflann üzerinde mntabakaLONDRA, (THA; Bir süreta varabiiecekleri tâli sınır tascîir Malta"yla fngiltere arasında hihlerinin yapılması, soguk olan iliskiler, Malta'mn (î) Kudüs'ün surlar tçınde kageçtiğimiz gün İngiltere'yi yalan kısmı ile kutsal yerlerin «ülancıkkla suçlamasmdan sonra luslararası idarî bir statüye» Ka daha kötüye gitmiştir. vuşturulması, Suçlama, Basbakan Dom Min(5) özel bir komisyon kurarab, toff hükümeti tarafından Çarmültecilere tedrici olarak difer samba günü Ingiltere'de yayındevletlerin topraklannda yerleslanan bir bildiriye verilen cemek husnsunda seçıne hakkı ta vapta yapılmıştır. nınması, tngiltere'nin bildirisinde Savunma Bakam Lord Carrington© Mültecilerin, eski vatanlanna geri dönmeleri halinde tsrail ın fngiliz • Malta Savunma Antarafından kabul edilmelerl, aksi laşmasımn yenilenmesi için götakdirde îsrail'den tazminat alarüşmelerde bulunmak üzere adabilrnelerinin teminat altına alın ya yapacağı ziyareti ertelemest • ması. nin nedenleri açıklanmıştır. BU Batı Almanya Dışişleri Bakan süre önce bu açıklamayı Mintoff istemisti. lığı, gazete tarafından yayınlanan Carrington, geçağimiz Çarşam belgenin doğru olup olmadığı ba günü Heathrow Havaalanmda hakkında herhangi bir açıklama yapmamış sadece «Bu yayının va Ingiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Jetine binmisken Mat ratacağı neticelerden gazeteırin ta'dan aldıgı bir mesajla ziyasorumlu olacağuu» belirtmekle retini lptal etmlşti. yetinmıştir. Bunun karşısuıda Basbakan Heath, derhal Malta'dakl dun> mu görüsmek üzere Bakanlan toplantrya çağırmıştır. Ingiltere'nin büdirisinde fld taraf arasındaki tlişkilerin düNAİROBİ, (Kenva), (THA) zeldiği sanıldığı bir anda Malta Başbakanı Mintoff'dan Lord Amerikan Başkan Yardımcısı Carrington'a ne konuda görüsSpiro Agnew, Kenya'daki eglen melerde bulunmak üzere adaya celi gezisine son vererek Kins geldiğinl soran bir mektup alınbasaya hareket etmiştir. dıgı belirtilmektedir. Habeşistan ve Kenya'da yapfngiliz Dışişleri Bakanlıgi bu tığı gibi Agnew, Kongo'da da vüzden Mintoff'a bir mesaj gön Amerika'run sağlam dostlan o derildiğini, ancak içindekilerin & • lan ülke liderleriyle eörüsecek çıklanmadığını bildirmiştir. tir. Agnew"un yardımcılan Baöte vandan Malta hükümeö de kan Josep Mohbutuyu ile yap bildlriye karşılık yaptığı açıs> lacak görüsmelerin Kenya Baş lamada Mintoff'un daha fazla akanı Jomo Kenvata Ue vapılan lama istemesl yüzünden Carlardan daha belirli konulan kap rington'ın ziyaretinin ertelendt sayacagınj belirtmişlerdir. ğinin doğru olmadığı bildirilmişür. Malta hükümetinin büdirisinde söyle denilmektedlr: «Gerçekte Basbakan Heath. Malta hfikfimetine Salı gecesi Lord Carrinfton'ın ziyaretinin Malta retküileri verlmli gdrflsmeler Tapmaya nfaıetU olmadıkla n takdirde gereksiz otacağını » HARLt.NGEN (Texas). (aj.) söylemistii'. Bu nrasajdao önce Sivnsınekler tarafından taşı Malta bükümeti, Heatb'ıo Lord nan ve insanda nezle tipi belir Carrinfton'dan Malta'va giderek tileri olan bir hastalık: Tesas'ta Teni anlasmalaT yapılmasnıııı atları kınp geçırmektedir. momkfln olop olamayacagim sor Amerikan Tanm Bakanhgı. müştür. hastalanan at sayısının nergtln Bamm üstüne Malta liderleri izlenemeyecek kadar büyük bir de Hesth'e Lord Carrington'ıa sUratle arttığını açıklamıştır. adaya kadar zahmet etmemesini Açıklamada son iki yıl İçinde rica etmişlerdir^ binlerce atın bu hastalıktan öldüğü beUrtilmektedir. AET'ye ait gizli bir Orta Doğu barış plânı yayınlandı YALANCILIKLA HALTA, İNGİLTERE'Yİ SUÇLADI Agnew, Kongo'ya Teksas'la bir haslalık at naslini kırıyor Ürdün'e boykot BEYRUT, öte yandan Filistin gerillalan dün Arap ülkelerine bir çağın yaparak Ördün'ü sıyasi ve ekonomik bakımdan boykot etmelerinl istemiştir. Amman'ın Kuzeyindeki gerilla üslerinın çevresinde meydana gelen ikı günlük sert çarpışmalardan sonra bir gerilla sözcüsü Filistinlilerin artık Kral Hüseyin yönetiminl kabul edemiyeceklerlni bildirmiştir. Sözcü; «Kral Hüseyin rejiminin maskesi diişürüldü. Arap dünyası açık ve belirli tedbirlerle izliyeceçi tutumu tâyin etmeli ve bu rejime ekonomik ve siyasi boykot vapmalıdır.» demiştir. 10 yaşındaki Suat bir Âlmanı ölümden kuriardı • Allende yumruklaştı Öte yacdan Şılı'nın seçımle işbaşına gelen 63 yaşındaki Marksist Cumhurbaşkanı, önceki gün bir mıtıngte gençlerle yumruklaşmıştır. Başkent Santiago'nun 100 kilometre kadar batısında bulunan Vine Del Mar'da Pazar günü yapılacak ara seçimleri için gelen Allende, miting sırasında birara gençlerle yumruklasmış ve birkaç gencı tokatlamıştır. Sekiz genç, olaydan sonra Allende'nın muhafızları tarafından tutuklanmıştır Allende rfaha sonra, olaym «önemsiz» olduğunu söylemiştir. Almanya'da Türk işçileri 424 bine yükseldi BERLİN, (a.a.) Burada ılkokula giden Suat Babakaşı adında bir Türk işçi çocuğu, kendini nehire atan 24 yaşındaki bir Almanı ölümden kurtarmıştır. Arkadaşı Peter Bergemann Ue okula giderken bir adamın «hayata veda mektubu>nu nehrin kenartna bırakarak soyunup suya atladığını gören Suat, Alman arkadaşı ile bir sırık bulup canından bezen Almana uzatmış ve kıyıya güçlükle çıkarabilmiştir. 24 yaşındaki Reinhard. bu arada olay yerine yetişen cankurtaran ile hastaneye nakledilmiş ve sinir buhranları geçirdiği tesbit edilmiştir Nehirde adam avlayan Suafın cesaretini Alman gazetelerj «Kahraman Türk çocuk» başlığı altmda överek vermişlerdir. MEKStKO, (a^.) Solcu «Por Qne» dergisinin yazarlarından Armando Salgado, on kişılik sılâhlı bır grup tarafından evinden kaçınlmıştır. Dergi son günlerde «Genlla savasında gerillalar» başlıklı bir röportaj ve 10 Haziran günü yapılan bir gös teride, göstericiler üzerine ateş açan polislerın fotoeraflannı vavınlamıstı Meksika'da bir gazefeci kaçırıldı Nahre uçan oiobüsie 50 kisi öldii RAVVALPÎNDl (Pakistan), (THA) Kuzey Pakistan'da Cwat nehrine uçan otobüsten kurtulan yolcular, ölü sayısınıo 80'in üstüne çıkmasından korktuklannı söylemişlerdir. Yetkili makamlar simdilik ölü sayısının 50 olduğunu bildirmekle birlikte kurtulan yolcular o tobüsün tasıma gücünün ustüode yolcu taşıdığını ve bazıianrun aracın damında seyahat ettikleri nı ılen sürmüştür İflgilfere'de Muhafazakâr Parii ustunİHgunu kaybediyor VEFÂT Merhum Miralay Tevfik Beyin ve Demsaz Kılıç'm oğlu; Sfiria Kılıç'ın eşi; Vesiret Kılıç ve Naime Pamir'in ağabeyi; Ord. Prof. Hamit N. Pamir'in kayınbiaderi; merhum Yalın Kılıç; Gundüz Kılıç; Keskin Kıhç ve Altemur Küıç'uı babalan; Ayşegul Kılıç Nilgün Kılıç ve Ömer KJıç'm büyükbabalan; Melâhat Kıhç; Nuhbe Küıç ve Güzide Kdıç'ın kaympederleri; Berin Kefeli; Solmaz Sporel ve Füsun İnsel'in dayılan; Gaziantep ve Maraş havalisi Kuvayı Milliye Komutam; eski Gaziantep Milletveküi; İstiklâl Mahkemeleri Üyesi ve Büyuk Atatürk'ün son nefesine kadar yakın arkadaşı: Rusya'nın Mısır, Suriye ve irak'a 600 siipersonik jet verdiği bildirildi WASHÎNGTON, (THA) Amerıkan Senatosu üyesi Henry Jackson dün yaptığı açıklamada Sovyetler Birligi'nin Mısır, Suriye ve Irak'a 600 sCpersonik jet uçağı verdigini ve bunlardan bazılannın Sovyet Hava Kuvvetlerinde bile henüz kullanılmayan derecede rnodern olduğunu bildirmiştir. Jackson. aynı zamanda Mısır* da 100 kadar Rus amiral ve generahnin bulunduğunu, bunlann yanısıra da devamh olarak B.A.C.'de kalan 200 Sovyet savaş uçağı pilotu olduğunu ileri sürmüstür. Amerikan haberalma çevreleriyle yakın ilişkisi olduğu bilînen Jackson bu bilgileri nereden elde ettiğini açıklamamakla birlikte, ger=!Iik!e Amerikan yetkilileri onun verdiği sayılan dogrulamaktadır. Öte yandan bir Amerikan yetkıüsi, Jackson'un 100 kadar vüksek rütbeli Sovyet subayının Mısır'da bulunduğu haberinin biraz abartmalı olabileceğini ancak Mısır'da 300 Rus jetinin harekete hazır beklediği haberlerinin dogru oltfuğunu söylemiştir. Yetkili aynı zamanda 200 !?'otun da uçaklan yönetmekten çok eğitfm pilotlan olabıleceklerini belirtmiştir. ofs t t t t ı t OOKTOB LONDRA, (THA) Son yapılan bir ankete göre Muhafazakâr Parti, Isçi Partisi üzerindeki üstünlüğünO yitirmektedir. Daıly Telegraph gazetesinde yayınlanan anket. tşçi Partîsinin Muhafazakârlara oranla yüzde l.S1ik bir üstünlük sağladığinı göstermektedir. Bu oran geçen ay vfizde 18 idi. Bunun en önemli nedeninin hükümetin geçen hafta Ortak Pazara girmenin koşullarını içıklayan beyaz kâğıdı yayuıüaması olduğu asnılmaktadır. İlalya'da şiddetli bir deprem oldu PARMA (Italya(, (THA) Kuzey ttalya'da 20 saniye süren şiddetli bir deprem birçok evin yıtalmasına ve elektrik ata mının kesümesine yolaçmıştır. Son haberlere göre Parma'da oirçok kişi yaralanmıştır. Deprem kuzeyde genlş bir seridl içine alan ve Bologna, Modena, Fer rara, Reggio, Emilia, Parma, Gonzaga, Milano ve başka şehirlerde saat 03.40'da duyulmus tur. Guastalla kasabasında bir kadının öldüğünü biküren polis, aynca tarihi Parma şenrinden kaçmak için meydana gelen kar gasauk sırasında yaralanan bir çok kişinin de tedavi edüdiğini belirtmiştir. Depremi izleyen Uk dakikalar İçinde yüzlerce insan açık araziye ya da Po nehri kıyılanna kaçmjştjr Yetklliler. fcsçanlana bir kısrmniD evlerinden kapüan bile kapatmadan fırladıkJanm bîldirmişlerdir. Türk işçileri îrtJBNBERG Almanya'daki yabancı işçilerin sayısı artmağa devam etmektedir. Son rakamlara göre çeçitli ülkelerden gelen yabancı işçilerin sayısı 2 milyon 169 bin 700'e yükselmiştir. Geçtiğimiz Haziran ayı içinde Almanyaya en çok sayıda gelen yabancılar Türkler olmuş ve sayılan 424 bin 200'e yükselmiştir. TUNCER kızları FUNDA'nın doğumunu mujdeJerler. 13.7.1971 Zeynep Kâmi] Sevil ve Cavit Apoüo15 astronotları bir uçu^ denemesine çıkıyorlar KILIÇ ALt vefat etmiştir. 16 Temmuz Cuma gflnü Şişli Camiinde kılınacak öğle namazmı müteakiben Zincirlikuyudaki ebedî istirahatgâhına deînedilecektir. Cumhuriyet 5980 Sihanuk'un oğulları için idam cezası istendi Cumhuriyet 5974 VEFAT Bay ve Bayan John Kasapyan, Bay ve Bayan Piyer Yağuboğlu ve evlâtları. Bay ve Bayan Tony Holland ve evlâtları (İngiltere) Bay Andon Bağdasar, Bayan Elız Panıuk, Bayan Florence Burgujlan (New York) Kasapyan, Cemal, Burgucıyan Yağuboğlu, Yakin ve Torbacı aıleleri sevgili anneleri, buyükanneleri, kızkardeşleri, halaları ve teyzeleri ACI KAYBIMIZ Emekli oğretmenlerden Fethiye ve Basn Tozun'un kıymetli kızları, Avukat Gürkan Tdzün ve Sunay Gozenç'in bıricik ablaları. Mergub Bılgen'in esi, Pmar ve Okan BUgen'in sevgıli anneleri. Ayseî Tozun'un gbruracesi ve Selârni Gözenç'in baldızı faziletli insan ARI tO Temtntn 30 Agnstos I Ağnstm 15 Kylöl 15 Afnstos ÎO Kvlül tlâslk sıstemde AÜR£S: Rıhtım Cad Kadıküy DERSBANES! KADIKÖY Kurslar 150 ssat olup MATEMATİK FİZİK EİMYA uygulanacakuı. TLF: 37 0» TEKNIK ÜNİVERSİTE GIRİŞ KURSLARI 0 6 YURDAGÜL BİLGEN yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamamış, eenc yfsında bızlen derın acılar içinde bırakarak (lakkın Rahmetine kavusj uştur Cenazesi bugun öğle namazını müteakip Fatıh Camlinden kaldırlarak Koz]u Mezarlığına defnedilecektir. Allah Rahmet eylesın. AtLESt Cumhuriyet S983 Matild Kasapyan'm vefat ettiğini teessürle bıldirirler. Cenaze merasimi bueunku Cuma 16 Temmuz 1971 saat 13.30'da Taksım Surp Ohan Voskiperan Ermenl Katolik Kılisesinde icra olunacaktır. BECtDYAN Tel: 44 12 29 51 69 60 İlâncıhk: 4223 5976 PHNOM PENH (THA> Kamboç başkenti Phnom Penh'de içlerinde düşük Devlet Başkanı Prens Norodom Sıhanuk'un iki oğlunun da bulunduğu 11 kisinin vatana ihanet suçundan duruşmalarına başlanmıştır. tddia makamı, eskl Devlet ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Başkanınin iki oğlu, Norodoro S™ 11 ™ 8 '^*" 1 *'** 11 ^^^ Naradipo ve Norodom Ranaritb için idam cezası istemiştir. Naradipo geçtiğimiz Nisan ayında beş yıl hapss, Ranarith de Aralıis En şahane televizyon; piyano; müzik dolabından; ayında teröris harekeMer yüiğne ipliğine kadar hergeyi; mesleginde otorite dezünden evinde göz hapsi cezası koratörler tarafından ve tamamen Avrupa'dan döna mahkum ediîmişlerdir. şenmiş; hiç kullamlmamış ve hiç oturulmamış; bir Öte yandan, Kamboç eskl Sleşine İstanbul'da rastlanmaDM7J1DI IVCI7 lâhlı Kuvvetler Başkanı Orgeyacak muhteşem bir daire rRfcAnLIKSIâl neral Duong Sarn vatana ihanet suçundan idarna mahkum edilmiştir. KIZ EVLENDİREGEK ZENGİNLERE 2 milyon Orhan TÜZÜN Kâmran ŞENEL Dahülye Mütehuun Takatm Sıraaelvller Cd. Ul/S Telefon: 44 85 14 Ancak ciddl ve bu çapta bir daire alabileceklere gösterilir. 1 Cumhuriyet 5973 k Sanıaty» C*ü No. 40 TEbl a I» «3 ADİL ARASLI: ^"VlTu2* Beyoğlu * Reklâmcılık: 1428/5975
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle