13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ismail H. Güngör aiıkladı: Futbola dönük spor anlayışına son verilecek Hipodromların ortalarından futbol sahası ola rak istifade edilecek Dun ilk dcfa bir basın toplanbsı duzenleyen Beden Terbiyesi Genel Müdürii tsmail H. GüngbYÜB bu toplanbsından bir gönınüj. Sofış listesindeki futbolcu nasıl sözlesme jmzalar ? Profesyonel Futbol Yönetmeliği Ek raadde No. 6 Tarih 14.6.1970 «Satısını isteven, ya da satışa çıkanlaa futbolftı, kulübii tarafından satıj listesinden çıkanlamıyacaktır. Ancak futbolcunun talibi çıkmadığı takdirde satış Gyatııun •,. M'ınm °,b 4t'ı yatınlarak anlaşma yapılabilecektir. FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞINOAI 1»71 197Z MEVS1M PROfBYOKa FUTBOLCU «ÎIJI l.JTBI '1972de istanbul yeni tesislere kavuşacak,, B eden Terbiyesi Genel Müdüru tsmail Hakkı Güngor, ılk basın toplantısım dün İstanbul' da yapmıs, spor politikamız, tesısler ve Ak. deniz Oyunlan üzerlnde bılgı vermiştir. Gökmen, Yasin ve Metin'in mukavelesi hükümsüz 1.. • 6* Saray'ın HSUISÜZ mnkavele mtzaladığı bu futbolcülara Bnrsaspor, Adanaspor ve GirasBnspor kıliipleri talip olacak Ergüder TIRNOVA Transferin ilk «skandal» ı Galatasaray Kulübünde patlamış, Gökmen, Yaşin ve Metin ile yeni yapılan sözleşmelerin hükümsüz olduğu ortaya çıkmıştır. Galatasaray Kulübünün 4 gün önce yanlış sözleşme imzaladığı Gökmen ve Yasın'e Bursaspcr, Adanaspor ve Gıresunspor kulup leri talip olmuşlardır. SanKırmı züı kulup yoneticilerinin bilgisizliklen nedeni ile ortaya çıkan «Transfer skandalı» ndan ıs tıfade eden üç kulüp yetkilileri her ıki futbolcu ile de sözleşme imzalamak için ayın 15'ini beklemektedirler. 26 Haziran'da Galatasaray Ku lübünden satışlarmı isteyen bu futbolcular, kjüüpleri tarafından 800 bin liraya satış listesine konulmuşlar ve sonradan bu fııt bolcularla anlaşan SarıKırmızılı yöneticüer, Profesyonel Futbol yönetmeliği d^ı bir hareKet le yeniden sözleşme yapmışlardır. Profesyonel Futbol Yönetmeli ğınm 14 Haziran 1970 tarihli ek 6 maddesine göre bu durumdjki futbolculann transferleri aşa ğıdaki şekilde belirtılmektedır: «Satışını isteyen, ya da sahşa çıkartılan futbolcu, kulübfi tara fından satış listesinden çıkanla mayacaktır. Ancak, futbolcunun talibi çıkmadığı taktirde, satış fiyatnun •'• 60*ının, •• 4O'ı yatın / tarak anlaşma yapılabilecektir» Bu duruma göre Galatasaray Kulubü, Gökmen ve Yasin ile Temmuz ayının 15'inden sonra, bölgece ilân edilen ücretlenne talip çıkmadığı takdirde ve anlaşarak 2025 Temmuz tarihleri arasmda sözleçme imzalayabileceKtir. Bu tarihlerden önce yapı lan sözleşme bUkümsüz sayümaktadır. tşte, buna dayanan Bursaspor, Adanaspor ve Giresunspor kulüpleri ayın 15'inde tstanbul bölgesine bu futbolcular için pey sürmek üzere pusu da beklemektedırler. HETlNtN MüKAVELESÎ DE HUKtMSUZ 1 Galatasaray Kulübünün PTT den kıraladığı Metin Kurt ile ye nı yaptığı mukavele de hUkumsüzdür. PTT Kulübü üe bir anlaşmaya varmayan ve mukavelesi eski kulübü tarafından feshe dılmeyen Metinle yapılan sozieş menın de Federasyonca bir değe rı yoktur. PTT yöneticileri Mctin'ın, Galatasarayla yapüğı mukaveleyi tanımadıklannı ve anlaşabüecekleri başka bır ku!ube satabileceklerinı söylemişlerdır. Metm'e ısmi açıklanmayan ve PTT ile temasta bulunan 2 kulüp taliptir. SPOR POLİTİKAMIZ: Gökmen ve Yasinin, 26 Haziranda Galatasaray Kulübünden satışlarmı istedikleri noter belgesi (üstte) ve İstanbul Bölgesinin ilân ettigi ve Gökmen ile Yasin'in de içinde bulunduğu satış listesi resmi ilânı (altta) «Çok sayıda sporcnyo «ahalara sevketmek Ozere sporcnya dönük bir politika nygulanacaktır. Bunan için de büyük sporca kitlelerinin ya. rarlanabileceği spor siteleri yaptınlacaktır. Futbola dönük spor anlayısım değistirmek üzere, en az bes amatör dalda çalısma yapmayan kulüpler kapatılacaktır. G«lecek yıl transfer politikasında kısıtlı tedbirler abnacak, Blrinci Ligdeki ya. bancı antrenör ve fntbolcnlar İçin de ayrıca tedbirler getirilecektir. Âltm top alan yıtdız TEStSLER Burünktt tesisler dnrnmumnı yürekler acı. sıdır. Buna önlemek üzere bazı kulüplerin saba \e tesisleri Bölge emrine alınabiletektir. Büyük tesis yerine çok sayıda küçük yapılara gidilmesini uygnn buluyornm. Bn amaçla 1971 içinde Is. tanbul'da Altnnizade Spor Salonu, Eyüp sahası, Sanyer sabası hizmete açılacaktır. 1972 yılında ise Yediknle'deki Üniversite Sitesi, Tenikapı Spor Sitesi, Çnknrbostan müstakil atletizm pisti, Sanyer Kamp Merkezı ve bunlara ek olarak dört tesis daha İstanbulla sporcu ve sporseverlere açılacaktır. Jokey Knlübü 41e yaptığımız temaslar sonncu olarak da hipodromların ortasını futbol sahası olarak kullanabileecğiz. Albert, Ferençvaroş ve Avrupanın en santraforu \ Sporseverler ayrıca Shesternyov ve Valentiri de seyredecekler vrupa turnualannda CSKA, Ferençvaroş, MP Mikkeli'yi seyredecek olan sporseverler, aynı zamanda bu takımlann dünya çapında şöhretli fütbolculannı da görmek Imkftnmı elde edeeeklerdır. Macaristan Şampiyonu Ferençvaroş'un şöhretli santraforu Albert, Dolmabahçe"ye «Altın Top Armağanı» ünvanı İle çıkacaktır Macaristan liginin gol kralı olan Albert, Avrupa"nın ea golcü satraforlanndan biridlr. CSKA Moskova'nın yüdi2 futbolculan ise Shesternyov lla Valentin Afonin'dir. CSKA Moskova'nın fcflit futbolculan Shestenyov ve Valentin Afonin, golcülükleri ile de şohret yapmış ve son Dünya Kupasmın yıldız futbolculan listesine adlarmı koydurmuşlardır. AKDENİZ OYUNLAR1 Tcsisleri en geç Eylül ortasında bitirilecektir. Ve bnnun garantisi de alınmıştır. Bn arada federasyonlarla yaptıçımız temaslarda güres, boks, halter, jndo, basketbol ve voleybolde iyi sonuçlar alabilecefimizi nmuyornz. Atletizmin bazı dallannda da kürsüye çıkmamız mümkün olabilir.» SÖZDE MUKAVELE Galatasaray Kulubu fotoğrafta; çorüldüğü gibi Metin ile mukavele imzalamıştır. Ancak PTT Kulübii Metin'in eski mukavelesini feshetmediği için bu imzalanan sözleşme hukümsuz sayılmaktadır. Â Uluslar arası yüzme maratonu bugün başlıyor Bulgar ve Romen yüzücülerinin 5 de katüacağı yanşta tek ümidi E miz Erdal Acet : luslararası 6. Türkiye Maraton Yuzme Şampiyonası, bugun Pendik Fenerbahçe arasındakı 25 kılometreUk tek etap üzerınde yapüacaktır. liirıııai'ii ıli kııliicliirın Bursanın Tarıhl Balıklı yağlı guresleri Pazar günü yapılacaktır. Ordulu Mustafa, Arap Mus tafa Yıldız, Kara Ali gibı şohretlı yağlı gureşçilerın başa çıKacaklan Bursa'daki güreşleri Bursa Festivalı münasebetiyle duzenlenmiştir. Güreşlerde dere ce alacaklara madalya ve Baş pehlivana da bır kemer venlecektir. Bnrsa'nın Tarihî Balıklı Göreşlerî Pazar giinü yapılıyor Gümrükteki malzetneler bedelsiz çekilemezse. Ü Türkiye Irak atletizm Yarışmaları bugün başlıyor Türk, Bulgar ve Romen yüzücülerinin katılacağı yanşma Pendik'ten Erdim Tesisleri önünde sabab saat 05.30'da başlayacaktır. İki Bulgar, bır Romen yüzücünün yanısıra 20 Türk maratoncusu mücadele edeceklerdir. îlk kez bu yıl tek etap üzerinden yapılacak olan Maratonda tek ümidimiz Erdal Açet favoridır. Bugun yapılacak yanş ile ilgili olarak konuşan Açet, şunlan demiştir: «Uzun miiddetten beri bazırlandığım bu yanşı kazanmak için bütün gücumle mücadele edeceğim. Hava ve suyun soğuk obnası aleyhime bir faktördür. Bulgar ve Romen rakiplerimle birlikte genç arkadaşlanmla da çekişeceğim. Temennim iyi bir müsabaka olmasıdır.» Acet'm yanı sıra yabancılarla Gürhan Bencan, Taner Av şar, Recep Altınsapan Nurettin Cengiz ve Murat Kavakdipli çekişeceklerdir. Bu arada deniz suyunun soğuk olması Bulgar ve Romen yüzücüleri avantajlı duruma getırmektedır. Sıcak sulara alışık yüzücülerimizin tek etaplı 25 kılometrelık maratonda zorlanacaklan tabmm edılmektedir. Hava durumuna göre yarışmanın 68 saat sürmesi beklenmektedir. T ürkive • Irak Atletizm karşüaşması bugun saat 18 00 de 19 Mayıs stadında başlayacak ve ikı gün sürecektır. Puanlı olarak düzenlenen ya nşmalar 20 dal üzerinden ya pılacaktır. Takımlar her dala ıkışer atletle gireceklerdır Yansmalar büyük bir çekişme içinde geçecektir. Son yıllarda ılerleme gorülen Iraklı atletler 100 M, 200 M, 400 M, gulle, disk ve cınt atma ile uzun atlama dal larında ıddıalı bulunmaktadırlar. Buna karşıiık Atletizm Federasyonu ılgılileri bazı dallarda Türkiye Rekorlannın yerulenebıleceğını soylemışlerdır. IRAK İLE OLAN KARŞILAŞMALARIMIZ Irak üe atletizm dalmda şimdıye kadar iki millî karşı laşma yaptık. Bağdat'da 1965 yılında yaptığımız ilk karşılaşmada 11780, ıkıncisınde de bir yıl sonra Ankara'da 10794 gaüp geldik. Son Millî karşüasmamızı ıse 1968 Ey lulunde Avusturya'ya karşı yaptık ve 88123 yenildik. Tek fa^orımız Acet bır yanşta 1. KOŞÜ: Favori Yamaçhan, Pla se: Meymenet. 2. KOŞfJ: Favori: Gunaydın, Plâ se: Haber. 3. KOŞU: Favori: Golden Beatle. 4. KOŞC: Favori: özlem, Plâse: Coşkun 6 • Çetin 12, Sürpriz: Yamaç. 5. KOŞ€: Favori: Hatun 12, Plâse: Alye • Türkan, Sürpriz: Kervansaray. 6. KOŞU: Favori: Dara, Plftse: Ozgüç • Arda, Sürpriz: Gtilhan. 7. KOŞÜ: Favori: tlyasbey, Plase: Tanser. 8. KOŞU: Favori: Niket, Plâse: Heves Nihal, Sürpriz: Zambak 4. Tüksel ERÜÇ AT YARIŞLARI Yelkende milli lemaslor lehlikeye gıriyor Afonin Gümruklerde bulupan spor malzemelerınin bedelsiz çıkışını sağlayacak Muafiyet Kanutıu bu ayın sonuna kadar Bakanlar Kurulundan geçmedıği takdirde Yelken Federasyonunun başta Akdenız Oyunlan olmak üzere birçok mılli teması tehlıkeye gınnektedir. Akdenız Oyunlannda ve se. zon ıçındekı millî yanşmalard» kullanılmak üzere ıthal edilen on Fınn ve 6 F.D. sınıfı tekne ile aksam halen gümrüklerdo beklemektedır. Yelken Federasyonunun bu tekneler ile daha gelecek olanlan gümrüklerden çekmeye malî durumu yetmedığı ıçm gümrüksüz çekim yapmak üzere Muafiyet Kanunu beklenmektedır. Bu tekne ve aksam hâlâ çekilemediği, çekılecek zamanı da belli olmadığı ıçm, Akdenız Oyunlann. da yabancılara tekne verılme«ıl fehhkeve gırmektedir SporToto Kupası 1215 Âğustos'ta yaoılacak • Fenerfoahçe, Yefa'nın yeni transferi Fralila'nın peşini bırakmıyor Vefa'dan sonra Fenerbahçeh yöneticiler de Romen futbolcu Fratila ile anlaşmaya vardıklaruıı söylemişlerdir San Lâciverth yöneticiler aynca Fratila'dan Romanya'da anlaştıkları diğer bir futbolcuyu da getirmesini istemişlerdir. Genel Sekreter Emin Cankurtaran bu konuda şunları söy f ' lemıştir: nunda Ergün, 75 bin lira almıştır. Galatasaray'a ise 350 bin li•Biri Fratila olmak üzere iki ra verilmıştir. Romen futbolcu ile anlaştık. Fra DtGER KULÜPLERDE tila'yı Roman^a'ja göndererck 12 Mart kalecısı Kenan Erru bu futbolcuyu getirmesini isterumspor ile anlaşmıştır. Adadik. Şimdilik ismini açıklamanasporlu K. Orhan İskenderun> ı sakıncalı buluyoruz.» sporlu olmuştur. Aydınspor'da Emin Cankurtaran ayrıca Feıç transferde Yıldır, Remzi ve rençvaroş maçlannı izlemek üze İlyas'ın mukavelelerj uzatümışre Macaristan'a gidecektir. tır. ERGÜN, BEŞtKTAŞU OLDU SEZON AÇAN KULÜPLER Galatasaraylı yöneticüerle önTransferlerini tamamlayan kucekı gece tekrar görüşen Beşıklupler, sezon hazırlıklanna baştaşlılar, Ergun'ü 425 bin liralamışlardır. Beşiktaş 16, Göz>a transfer etmişlerdır. Siyah tepe 22, Altay 20 Temmuz taBeyazlı ve San • Kırmızılı yörihlerinde yeni sezona girecekneücilerin yaptığı görüşme solerdir. Beşiktaş Ergnn ile mukavele imzaladı Transfer... transfer... transfer, Albert SporToto Kupası finâl musabakalan 1215 Ağustos tarihleıi arasında 4 takımm iştirakiyle Bursa'da yapılacaktır. Finâl musabakalarına gruplannda birınci olan Eskişehirspor, Bursaspor, Goztepe ve İstanbulspor takımları kaülacaklardır. • HAKEM KLKSl Artvin'de açılan tutbo' hakem kursu sona er. miştir. Fotoğrafta, kurs öğretmem \e nam t bakemler görülttyor. ADANA Aslanlı koyü çıftçilerinden Deniz ailesınin kıa bayan Ayşe Deniz ile millî güreşçüerimızden Hüseyin Atlı'nın nişan tcrenleri Aslanlı koyunde yapılnuştır. Hüseyin Atlı nişanlandı «YAGLI D İ R E K YARIŞMASI» Sakarya Uinin en ilgi çeken sporlanndan biri d« yağlı direk yanşmaradır. 10 metre uzunluğunda ve su üzerindekj direk jaçlanmakla, yarısmacılar sınğın ncnndakı bayrağı almak için üzerinde yurünıeye çalışmaktadırlar. Fotoğrafta, zaman zaman tchlikeli durumUra düşüp yaralanmalarına rafmen pekçok yanşmacıruıı katıldığı bu yarışraadan bir an förülüjor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle