19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 Tenunuz 19711 T :CUMHURÎYET: =SAYFA ÜÇ Hoşboş eken Olkelere ekonomik yardım yok WASHtNGTON DışHaberler ABD SERT TEDBİR ALMA KARARINDA ILANLA CASÜS ARA.1M1!... GROUP ı pılot (Comme" » Uce»«) Se* Cr»ft Navig»tor 4 Divers 2 Bectronie 2 »plosives Spe Ph«tograph«r» 6 ex Mariners , Ctı.nM* unguag. »"^^ l««ua 1 1 TemsUciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, uyuşturucu madde kaçakçüığını önleme çabalarında Washington'a yardamcı olmayan ülkelere dış yardımın kesilmesini öngören bir tasanyı onaylamıştır. Yok zakın şaşırmayın, yand» gördüğünüz kupür tferçek bir üândır. New York Tânesle Washington Post gazetelerinin ortaklaşa olarak Paris*te yayınladıklan Intemaüonal Herald Tribune'de yer alan bu üânda, «The Paladin Group» adlı bir kuruluşun eleman aradığı bildirilraektedir. tlâna göre •Paladin Gronp» bir pilot, bir kaptan, bir rasat, 4 dalgıç, 2 elektronik, 2 patlayıcı mad. de uzmanı, 6 eskl denlz piyade», 2 kamuflâj ırrmnnı, 2 Çİn dill, 2 Vietnam dili uzmanı ve bir de psikolog aramaktadır. îlân daha sonra şöyle devam etmektedir: «Bu elemanlan oldokça yfiksek maaş ödenecektir, ancak görev alalakların 3500 AraerİkaB d d a n teminat akçesi yatmnalan gerek lidir. «Paladin Groop» çok iyi kurulmuş, uluslararası alanda çalışan bir örgüttür. Çahşma alanı d«mirperde ve Bambu perde filkelerini de kapsamaktadır. Görev diinya çapında seyahat Imkânı vermektedir. Ilgllenenlerin, çeşitli tehlOteleri korkusuzca karşılamalan da gerekmektedir. En geç 1 Temmnz lS71'e kadar müracaat edilmesi rlca olontıt. Paladin Groap'ta gör«v • • lanlarla ilgili bilgiler tamamen gizli tutulacaktır.» UGANDA İLE TANZANIYA SAYAŞA HAZIRLANIYOR KAMPALA (T.H.A.) Uganda Devlet Bakanı Tümgeneral tdl Amin, Uganda Hava KuTvetlerine Uganda'nın, Tanzaniya ile olan sırun üzennde uçac her yabancl uçaga ateş açarak dUşUrmelerini emretmis ve sUâhlj kuvvetleri tamamen seferber duruma getirmiştir. tdl Amln, yayınladıgı bıldarl de, Tanzaniya'daki Başkan JuUus Nyerere rejimının düşmanca hareketlerinden Uganda ordusunun yeterinden fazla zarar gördügünü gerektiği takdirde Tanzaniya'nın içine kadar askerî bir darbe indlrmekte tereddüt etmiyecegini, son haftalarda olusan catışmalar sırasmda 600 Ugan dalı asker Ue 70 subayın öldügünü ve rellmini devirmek için bir gerilla kampanyasına girişmek amacı ile Ugandalılann Tan zaniya'da eğitim Bördüklerini belirttikten sonra sunlan demiştir: «Cgandahlan, Tanzaniya tarafından yaptlan vetkisiz veya düşmanca hareketlerden koramak benün cSrevhndir.» • Amln, Çarşamba sünü, üganda'nın Tanzaniya ile olan bütün sınırlannm kapatılmasmı emretmiş, sınır bovundaki bütün faaliyetlerin Vıktorya Gölü ve Rwanda Ue olan sımn boyunca gemilerin ^üışmasınm derhal yasaklandıgını açıklamıstL NASA Müdürü astronotlann işsiz güçsüz oturmaları konusunda dert yandı CAPE KENNEYD. (THAJ Amerikan Havacılık ve Uzay Araştırmaları Dairesı (NASA) nın yenı Müdüru James C Fletcher Perşembe Künü duzenledığı basın toplantısında Amerikalı astronotların uzav merkezınde ışsiz güçsüz oturmalarmdan yakınmış. «1973 vılında uzav laboratuvan denemesi sona erdikten sonra insanlı uzav uçuşlanna bii vtik bir ara vereceğiz Bu ara içinde ne vapılması eerektiğini düsünüyoruz simdi» demıştir. 1973 vılının Aralık ayında Amerıka'nm uzaya yollamayı plânladıgı üç kışılUt uzay ıstasyonu «Skvlab» denemesınden sonra. dünya ile uzav istasyonları arasında devamlı olarak gıdıp gelebılecek «uzav otobüsleri nin» tamamlanabılecegi 1978 va da 1979 vülarına kadar Amerıkarun msanlı uzav ueuşu yapmayacagı bildınlmektedır Cape Kennedv'de yaptıgı basın toplantısında Fletcher ıkınci bir Skylab projesı ile dunya çevresmde yörüngeye oturtulacak birkaç Apollo aracı üzerinde duruldugunu sövlemiş. «Bo arada Sovvetlerle ortaklasa uzav» Insan eöndermek konusunda bir projeye de girişüebuir. demiştir. Güney Vietnam kuvvetleri yine Kamboç'a girdi SAYtiON, (THA) Güney Vietnaro birlilüeri dün yeniden Kamboçya'ya girmişler ve Laoa sınln yakınlartnda bir komü. nist cephaneliğine »aldırmışlardır. Verllen haberlere göre Güney Vietnam'ın «Kar» Panter» komando birüklerinin girijtikleri hareket ikl günden beri süre. gelmekte olan hareketsizliği boz muştur. öte yandan Saygon'dak) Ame rikan Kumandanlığmdan yapılan blr eçıklamaya göre, Ame. rikan kuvvetleri Vietnam'ın kuzeyindeki Alfa4 adlı bir üssü Güney Vlttnam kuvveUerine terketmislerdir. Hukuk yoluyla barış konferansı îoplanıyor A Konferansta bir de tetnsill uzay kazası dâvası görülecek BELGRAD, ( B A ) Yüzden fazla ülkeyi temsilen dört binden fazla hukukçu, 2125 Temmuz tarihleri arasında Belgrad'da toplanarak dünyada barışın hukuk yoluyla gerçekleştirilmesi imkânlannı araştıracaklardır. «Hukuk yoluyla evrensel banş» beşinci kongresme yüzden fazla yüksek mabkeme başkanı, 80 Adalet Bakanı, çok sayıda sav cı, tanınnuş avukat ve devletler hukuku profesörü katüacaklanm bildirmişlerdir. Yugoslav Anayasa Mahkemesl Başkanı Blazo Jovanovic'in başkanlık edeceği toplantırun gündeminde yer alan konular şunlar dır: (a) Birleşmiş MUletler ile milletlerarası Adalet Divanı ve benzeri kuruluşlan güçlen dirmek, (b) Çevre ve hukuk, denlz gibi tabü kaynaklannın araştınlması ve işletilmesi, (c) Gelişmekte olan ülketer sorunlan, (d) Haberleşme ve ulaşım, (e) Elektronik beyînler teknoloji ve hukuku. (f) Kişi hak ve görevleri, (g) Hukuki yardım ve diğer hukuki hizmetler, Topîantı milletlerarası bir ceza mahkemesinin oturumu ile sona erecektir. «Hukuk yoluyla evrensel banş» konferansına paralel olarak «yargıtay ve yüksek mahkeme yargıçları» üçüncü konferansı da çalışmalannı yüriitecektir. Bu konferansın gündeminde mahkemelenn teşkilât ve yönetiml, yargıçlann atanmalan, adaletin temel prensipleri, ırkçılık ve ırk ayınrnı konuları yer almaktadır. Adından anlaşılacağı üzere «Hukuk Yoluyla Evrensel Barış» ban ş içinde bir arada var olma dâvasına nizmet edecek milletlerarası bir kuruluş meydana getirilmesine nizmet gayesi gütmektedir. Bunun tabü neticesi de açıkhktır. Şimdiye kadar konferansa katüacaklarını bildiren hukukçular arasında, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Edward Hambro, ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı Berger, eski Başkanı Earl Warren ve Norveç Yüksek Mahkemesi Başkanı Terje Wold bulunmaktadır. Belgrad'da bir araya gelecek olan yargıçlar ilginç bir «Adalet Divanı'nda» milletlerarası bir dâvayı izlemek imkânını da bulacaklardır. Dâva konusu günümüzün teknık gelişmelerinden esinlenmış hayali bir olaydır. Parçalan Japonya'da yapümış, îtalya'da monte edilmiş ve Birlesik Amerika'da fırlatılmış bir uzay gemisi, yörüngeye doğru uçarken teknik bir anza sonucu Sovyetler Birliği üzerinde üıfilâk ederek Moskova'ya düşüyor, tiyatro seyretmekte olan ikı ayn Asya ülkesı ile bir Afnka ülkesinin vatandaşı ölüyor Böylece üç ulke dâvacı mevkiinde oluyor. Dâva dilekçesinin üç sayfayı geç memesi kabul edilmiştir A3.D., Korveç ve Avustralya Yüksek Mahkeme Başkanlan ile Yugoslavya ve Asya Afrika ülkelerinden yargıçlar, dâvaya bakmayı kabul etmişlerdir Bu mahkeme oyununun amacı gıttıkçe küçülen bir dünyada. gittikçe büyü yen sorunlar ve çıkabilecels ıhti lâflara milletlerarası yenl çözümler hazırlamaktır. evrensel Askerî ve iktisadî dış yardımlarla llgill tasanda yapılan değişiklik, aynca Başkan Niıon'a uyuşturucu maddeler sorununu çözmek için gerektiğinde dış yardım ödeneklerınl kuUanarak üretilen haşnaşı satın almak yet LONDONBERRT (UPİ) kisini vermektedır Tasarıda Nixon"un uyuşturucu maddelenn Kuzey Irlanda'mn Londonderry ABD'ne girmesini önlemek İçin yeterli tedbirler almayan ülkele şehrinde katolıklerin yaptıklan re dış yardımı durdurmaya yet gösterüer sırasmda Ud gencin tngiliz askerleri taraiından ölkili olması öngörUlmektedir. Bilindiği gibi Nixon yönetiml uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı ile dış yardım arasında bağ kurma cabalarma kar şı çıkmaktadır. Komisyonda söz alan Dışişleri Bakanlığı yetkılisi Harvey Wellman bu konuda şunları söylemiştir: «D19 yardımın durdurulması ya da yardımı kesme tehdidinin uyuştnrucu madde kaçakçılığı so rununa gerçek bir çözüm getireceği inancında değiliz. Türkire Ue haşhaş ekiminin durdurulması konusunda vanlan anlaşma iyl bir anlaşmadır ve izlenecek siyasetin nasıl olması gerektiğini gösteren güzel bir örnektir. Bu karan Turkiye tek başma dlmıştır ve esasen tek ba şıoa alması gerekiyordu.» îki gencin öldürülmesi üzerine K. İrlanda yine karıştı dürülmesi üzerine durum yenlden kanşrmştır. Gece yansından sonra şehrln Bogsıde Katolik mahallesinde top lanan yüzlerce Mşilik kalabalık Ingıliz askerleri aleyhinde gösterilere başlamışlar ve güvenliğı sağlamakla görevli tngiliz askerleri kalabalıgı lâstik kursunl»r ve bulantı veren gaz atarak dağıtmayı basarmışl&rdır. Londra'da yapılan bir açıklamada ise Kuzey trlanda'ya 500 tngiliz askerinin sevkedümesi için bir karar tir. CATERPILLAR KAZI SAHASINDA HİZMETÎNtZDEKÎ DEVLER #Madenlerde, barajlarda, karayollarında, hava alanlarında, kazı işlerinde ve her tür inşaatta. #GövdesıMotoruTransmisyonu özetle tüm aksamı Caterpillar mamulüdür. #SatışParçaBakım ve Servls problemleriniz için ADANA ANKARA İSTANBUL İZMİR şubeleri ile ÇUKUROVA, Caterpillar kalitesi ve Caterpillar garantisi ile hizmetinizdedir. ^ ^ TÜRKİYETEKTEMSİL€İSt ( Ş ) ÇUKUROVA İTHALATveİHRACATTJtŞ. Adana Tel : 4723 Ankara Tel. 124460 Istanbul Tel: 474830 izmir T«|: 2416Û Armstrongun tabutunun önünden bir giinde 20 bin kişi geçti NKW YORK, (THA) Caz dünyasının iinlü ustası zenci trompetçi Louis Satchmo Arms. trong'un tabutunun önünden bir günde 20 bin kişi geçmiş ve Sah günü ölen müzikçiyi son defa selâmlamışlardır. Tabutunun içine siyah elbise ve pembe bir gömlekle yatınlmış olan Arrastrong'u son defa ziyaret edenlerden bazılan tabutun üstüne bir çiçek koymuşlar, bazılan da ünlü müzikçiyi öpmüştür. Tabutun önünden geçen 20 bin kişiden hetnen hemen yansı nın zenci, yansının beyaz olduğu dîkkati çekmiştir. Bu arada ünlü trompetçinin dostlanndan Graham Stewart, Armstrong aüesinin cenaze töreninde müzik çalınmamasını istemesinden yakınmış, «Onnn için buray» kocaman bir caz orkestraa getirdim» demiştir. Cjten** O Caiv«Traıc»aBf CaeıpıtoTracıOf Co. <• lejdcdttrtl Rektaş: 3701/5741 Amin. bu ytlın Ocak ayınin 25'inde sabaha karşı yaptığı bir darbe Ue Cumnurbaskanı MUton Obote'"i devirmiş, Obote de. Tanzaniya CumhurbaşkaWASHÎNGTON, (THA) Birnı Nyeyere'nin misafirl olarak Tanzaniya'ya Riderek orada sür leşik Amerika Savunma Bakanı Yardımcısı Davıd Packard Amegünde yaşamaya başlamıştır. rika Birleşik Devletlerinin kcmutanlık bünyesinde dünya çapm da yapılacak düzenlemenin bir kısmı olarak, gelecek vıl Orta Dogu'da Amerikan kuvvetlennin sorumlulugunun Birlesik Amerika Avrupa Komutanlığma verileceginl, geçen 8 yıldan beri Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika'da TORK, (THA) New Sahra'nm GUneyinde barış zamam askeıi faaliyetlerin sorumluYork Rotary KulübUnün yeme lugunu taşıyan Birleşik Amerika ğinde konuşan gazete sahiplerin vurucu komutanlığuıın 1 Ocak'ta den Lord Thomson (77). bir za yapılacak yenı düzenlemede kalmanlar Mısır'da yavınlanan El • dırılacagım belirtmiştir. Ahram ve Rusya'da vaymlanan Packard, bu konu ile Ugili oPravda gazetelerini satın almavı larak şunlan demiştir: teklif ettiginl belirterek sunlan «Bizün ulusal siyasetimiz ve demıştir: •Ben, mfitevefta Mısır Cumhur taahhütlerimizin oluşturduğu ihtiyaclan karşılamak Içln. simdibaşkam Abdfil NSsır'dan El ki komutanlıh bünvesinde drğiAhram ve eskj Rus lideri Kunışçev'den Pravda eazetelertn) şiklikler vapılmasma fhtiyaç dusatın almaya tesebbüs ettim. vulmuştur. Birleşik Amerika Göbunlann ikisi de bunu saka ola nev Avrupa hava savunma ve rak kabul ettiler, fakat Kurscev'e stratejik hava kimutanlıklannın Eöre bu oldukca kötü bir «a sorumluluklannda hiç bir değişiklik olmayacaktır.» ka idL> ÂBD'nin denizasırı komulanlıklarının bazılan kalkıyor Lord Thomson Pravda'yı satın almak istemis ae*ntesl ÜZERÎNİZDE FAZLA PARA TAŞIMANIN ÇEŞİTLİ TEHLİKELERİNE KARŞI MUTLAK EMNİYET: Beriin Film Feslivali sona erdi BERLİN, (aj») Bu yıl, Berlin Film Festivalinin büyük ödülu oî«n aGümüş ayı» Vıttono de Sica'nın (Italya) «Flnzu Conti» isünli eserine verilmiştir. Jürinin özel ödülünü ise Pier Paolo Pasolini'nin «ll Decamerone» si kazanmıştır. En iyi kadın oyuncu ödülünü Le Chat «Kedi» filmindekı rolü ile Fransız sanatçısı Sünone Signoret ve «Desperate Chacrao tera» Umutsuz Kişiler'deki rolü ile Amerikalı sanatçı Shirley Mec laine paylaşmışlardır. En iyi erkek oyuncu ödülüne «Le Chat» daki oyunu nedenıyle Jean Gabin lâyık görülmüştür. SEYAHAT ÇEEERI TÜRKİYE İŞ BANKASI 1 fl) 29/Temmuz'da lüks gemilerimızle AVRUPA'NIN GÜNES SAHlLLERl'nde ve MAYORKA Adalannda 18 günluk tetil, her şey dahıl 4.15ü, lıra. © 31/Temmuz'da uçakla MOSKOVA'da 3, otobüsle devam LENlNGRAD'ta 3, HELSİNKt'de 3, STOCKHOLM'de 2. KOPENHAG'da 3, BERLİN'de 3, FRANKFURT, LOZAN, VENEDÎK'te 2, ZAGREB, BELGRAD, FÎLtBE'de l'er gun 30 gun sürelı bu gezının ücreti 7.000, lıra. Beyoglu Istiklâl Caddesi 184 # Tel : 44 54 09 44 81 28 Ankara: Atatürk Bulvarı 103 • Tel : 18 41 üi »»vw»v»vv» (Cumhuriyet 5764) «*'«»^«»^«»/*^ sayahat acentssi ı 1 29 Temmuz'da ve 19 Ağustos'ta Lüks Gemilerimizle Bu çekleri kaybetseniz ; veya çaldırsanız dabi bedeli size odenir. Herkes kullanabilir. Türkiye î§ Bankasmıu bütün şubelerinde paraya çevrilebilir ve büyük müesseselerin çoğuuda para gibi geçer. ; Kolayca paraya çevrilir; imzanız kâfidir. İZMİR, TİRE (ATÎNA), NAPOLİ, MARSİLYA, BARSELONA \ ve VALANSÎYA'da birer gün; PALMA'da 2, lüks tspanyol otobüslenyle MADRlrte 3, SAN SEBASTİÎAN'da 2, TULUS* da 1, NÎS, KAN ve ROMA'da 3, MİLANO ve VENEDÎK'te 2, NAPOLÎ'den vapurla tSTANBUL'a dönüş t { 32 GÜNLÜK BU MTJHTEŞEM GEZİLERİN ÜCRETİ ' • 6.800, liradır. 4 AYRICA : Taül köylerı rezervasyonlan, Izmır Fuar gezıleri... Programlanmız isteyenlere derhal gönderilır. < , Hiçbir masrafi. yoktnr. Beyoğlu Istiklâl Cad. 184 Tel: 44 54 09 44 81 28 ı Ankara: Atatürk Bulvan 103 TeJ: 18 47 84 (Cumhuriyet . 5763) AMERİKA GEZILERİ MerfcezJ New forfc'ta olan TO Amerıka'daKi rürlclet tarafından turulmus eD büvuh Turtzn, Anontm Sirket) TIIDJLIInn I UIllMfHlU Mattul rlv«. ve cmmenımel turlan Ue Ameriks SSDilarını ıizlere acmıs Dulunuyut. Ve bir dâva YEFAT Cenap Arca'nın babası, Saim Arca'nın kardeşi, Beyhan Arca'nın kayınpederi, Levent, Nurgül, Edibe Arca'mn dedeleri. Kansu, Ertüzün, Ongan, Altuncuoğlu ailelerinin eniîteleri GENERAL DOKTOR INTERNATIONAL CORPORATION , O E V «STANBU VOKK ISTANBUL GİDfs niSsüs 4.000 TL. 12/S 1/9 197i (21 sunlü*» Amerika ıçı turları a v n Ucretltdte ISTANBUL: TDRAMCO Cumhurtvet Cad 1» Tskslro reı «s 41 7a ANKARA: TET LTD Şti tzmlr Caa 33/12 A Kiîilav Tel: |7 18 78 RADAR CTJRÎZM Vaü D, Reslt Cad 33 TeJ 17 80 34 VE KENDÎ SEYAHAT ACENTEN1Z.... Cumhuriyet 5701 HAMİT ARCA vefat etmıştır. Cenazesi 10 Temmuz 1971 Cumartesı günü (bugün) öğle namazından sonra Üsküdar Doğancüar Camünden ahnarak Kara caahmetdeki aile kabristanı na defnedilecektir. AtLESt Cumhuriyet 5775 OOKTOB TURKİYE 1$ BANKASI ALTA Y TATİL K Ö Y Ü KUMLA/GEMLtK Fiatlanmız üc ögün vemek dahü 25 bin m2 üzerine yayılrmş modern tesıslerımiz daımi orkestramız ve özel doktorumuzla hizmetinizdey^. Istanbul rezervasyon merkez büromuz: tstiklâl Cad. 459/1 Tunel. Tel: 44 35 19 AYRICA: Çeleb! Turizm: "3 70 65 Havaalam YEŞİLKÖT Hasta^ Turizm: 47 05 14 Hilton karşısı büroları rezervasyon yapmaktadır. Cumhuriyet 57âti 354045 T.L. Kâmran ŞENEL Dahlllye MUtehamn Taksim Sıraselvilet Cd. Ul/S Telefoo: «4 H 14 paranızın... istikbalinizin emniyetidir .Yenl Ajans: 2149/5743
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle