12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 Temmtız 1971; CUMHURİYETs sSATFA BEŞ Sosyal Sigorlalar tarihî bir şehrin özerine ruhsatsız tesisler kuruyor ADANA (Cumhuriyet Bürosu) Akdenıı »ahıllennı yağmala>an Sosyal Sıgortalar Genel Mudurlufoı, Içcl'ın Erdemlı ılçesıne bağh Ayaş koyundekı antık »ehrın uze ı rıne ruhsatsız tesıs kurmaya başlamıstır. aileniz mutluiugunuz ADAKA'DA KARABORSAYI ÖNLEMEK İÇİN ÇİMENTO TEVZİATINI VİLAYET YAPACAK ADANA, (Cıımhuriyet Bürosu) Adana Çımento fabrıkasında çalışan Çımse Iş Sendıkasına oaglı ışçılerın, dıfer ıllerdekı ışçılerle bırlıkte grev kararı almaiarı uzerıne karaborsaya duşen çımentoya vılâvetçe el konulmuştur Fabrıka fıvatı torbası 12,50 lıra olan çımentonun, fırsatçılar tarafından sun î bır darlık yaratı larak 18 lırava yukseltılmesı uzenne, Valı Muavını Emın Sırah' nın başkanlığında bır toplan'ı va I pılmış ve tedbır olmak uzere çı | mento tevzıının vılayetçe japılma sı kararlastınlmıştır. «Çiınento karaborsacıhğını önlemeje kesin şekilde kararlıyi7» j dıyen Valı Mua' ını Emın Sırah, , çımento karaborsacılığı yapanla rın ruhsatla'inın kesın olarak ıp tâl edıleceğını de sozlenne eklemıştır. Sosval Sıgortalar Kurumu Ge J nel Mudurluğu, Eskı Eserler Genel Mudurluğu ıle Eskı Eserleı Bolge Muzesınden musaade almadan A\a$ koyundekı antık şehrin uzerıne ruhsatsız olarak turistık tesisler vapmayı kararlastırmış ve ınşaatına başlatmış1 tır lmar îskân Bakanlığının verleşme plânında belırtılen «Eskı eserier uzerine kat'î ınşaat yasağl»na ve Eskı Eserler Genel Mudurluğu ıle Muzeler Genel Mudurluğunden gelen «tnşaatın dur j durulması» emrıne rağmen, Sos ' yal Sıgortalar Kurumu Genel Mudürluğu ınşaata devam etmektedır. Bakanlıkça plânlanmış yerlere yanaşma\an ve antık şehır uzerındekı ınşaata devsm eden Sosyal Sıpoıtalar Kurumu, tarihî değerı çok buvuk olan antık şehrın du\arlarının tahrıp olmasma da sebep olmuştur. Gosterller sonunda şilt kazanan ekibiruiz Havacılarımis büyük BANDIRMA. (THA) îtalva' nın Av>ona Hava Üssunde dua«ılenen akrotırn gösterılerıne katılan Türk ekıbınde bulunan pi lotlara bırer şılt venlmıştır. Şıld İtal ycCda gosterılerp katılan vedı ek1pten sadece uçune verılmıştır NATO tarafmdan duzenlenen havn çosterılerıne altı kışılık Turk ekıbınden başka Italja on Amerıka beş, Ingıltere dort Al rnama dort, Belçıka ıkı ve Kar.a da bır kışılık ekıple katılmıştır Yarba\ Necaet Tekdemır, K:demlı yuzbaşı Orhan To<c^ov, Üstegmen Ismaıl Ozalp, Üsfğmen Mustafa Cımbaroğlu, T**ğmen Canan Kose Teğmen Atalay Efeer, Tegmen Okan Oncel'd»n kurulu Bandırma 6 Ana Jet T'««u Akıotım eklbı Turkıjeyı A\"\opa' dakı NATO postenlennde ba=ın ıie temsıl etmıştır 250 bm kı*:nın ızledıgı akrotım gos'erı'erınde başarı kazanan Turk ekıbme, NATO Konıutanlıgı tarafından bı rer şıld venlmıştır En genç akrotımcıler olan Turk ekıbındpn baska Itahan ve Amerıkan »kıbı de goste'dıgı baanlardan doıayı şıld almı«;tır başarı gösterdi giiueniniz Bankamızda açtıracağınız bir tasarruf hesabıyla talihinizi biz de güldurebiliriz. Dilediğinizi elde etmek, ailenizi en iyi imkânlarla yaşatmak istemez miydinız? Şu halde bırikmiş paranızı TURK OIŞ TICARET BANKASInda toplayarak yarınınıza guvenle bakınız. Iğdır Malmüdiirlügünden t Iğdır ilçesl Hukumet Konağının 56678,63 lira muhammen ke«ıf bedelli çatı onanmı ışı 2490 sayılı kanunuo 3Tıncı maddest gerejhnce kapalı zart usulu fle eksıltıneve çıkanlmıştır 2 Bu ışe aıt kesıf «artname vesaır evrak Iğdıı Ma) Mudurlüğunde mesaı saatlerinde her gun bedelsıı olarak «orulebılır 3 Eksıltme 21 7 19T1 Çarsamba gunü saat 16 U O da Iğdıı Mal Mudurluğu daıresmde yapılacaktır Teklıf mekruplan thale gunu ıhale saatınden bır saat evvelıne vant lSOO'e kadaı komısyona venlebılır Postada gecıkmeler kabul edılmez. 4 Bu ışe aıt muvakkat teminat 2751 lıradıı 5 Talıplenn Bayındırhktan alınmıj belge ıbrar ermeten sarttıı. (Basm 16989 5747» DIŞ TİCARET BANKASI Moran 1196 o77J TÜRK Petrol Of isi Genel Mudurluğunden 1 Ofısımız ıhtıvacı olan 4 adet lastık tekerlckh Vınç îartnamesı esaslan dahılınde kapalı zaıî usulu ıle ıç pıyasadan satınahnacaktır. 2 Bu ı$e aıt geçıcı temınat 57 350. TL. dır. 3 Şartname, Genel Mudurluk Satınalma Komısjonu BaşKanlıgından temın edilebılır. 4 İhaleye ıştırak edecek fırmalar teklıf mektuplarırun dış zarfjn n üzerıne valn^ (Vınç teklıf!d;r> ıbaresını jazarak exı gec 9 Ş/1.971 gunu saat 17.00 ye kadar Genel WW30rlük Muhaberat ve Arşıv Şube Müdurlugüne vereceklerdır. 5 Ofısımız 2490 savıh kanuna tâbı degıld'r. 6 Teklıf zarflan 10 8 1971 gunü saat 14 00 de Satınalma Komısyonu Başkanlığında açılacaktır. ıBasm A. 1110117760 5749) TÜRKİYE BİLIMSEL ve TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU Kırık not alan öğrenciler okulun camlarını kırdı ADANA. (Cumhorivet Bürosu) Çukurova Ozel Yuksek MuhPtıdıslık Okulunda oncekı akşam olavlar çıkmıs ve kırık not alan bazı öğrenciler, okul bınasının camlatını kırmışlardır. Okul sahıplerı, öğrenciler hak kında maddî hasara sebep oldus ları gerekçesrjle da\a açmışlardir. l Universite ve Lisans Ustü Bursları (ÜNİVERSITEYE BU YIL GIRECEKLER IflN) Turkne bılım^el ve lckmk Aıastırm» Kurumu, tnuspel l»llımler temel ve uvgulrfmalı rtdMannd* oğretım r*pan falsultclcr ve vuk<ek oku'laım matcmatık fiıik kımva bivolojı. lenloıı mnhendıslık tıp \eterıııerlık ve havvancıhk tarım v< ormaııcılık hnlınılermrie ve humarla llgıll »r» dı^ıplınierd» ogıenıme bdş!ı\Htak oldn u^turı kabılıvetlı 6ğrencılere avd» 6(X) TL kamlıksı* desieklpme bıırsu vereeektır Bursların daj'tımı lçın aşaüırtakı şartlar konulmuştur : A) Turk vdtdndası olmak (Turk asıllı olup, memleketimı^rie okıı\acdk olan vahancı uvruklu ogrencıler bu durumlarını belselendırmek şartı ıle burs» muracaıt edebılırler ) B) Lı«e bı'ırme tmtıhanında fen ltol'.nda matematık »e fızıkten (8) «ekız ve daha vukarı not aUrak 1 * * 7 Î Ha. ııran donemıntle ı\ı derece ıle me?un olmak C) Yeu ve tarıhı daha sonra bıldlrılecek sınavlarda başarı gotermek IlaılenenİPrın Kuıumdan, me/un olrlukları ll«« tnudıırluklerinden ve>a Mılli Egıtım Mudurluk'erırıden temın edeceklerl C1ÜBITAK B\V . fnrm . U U . h M ) Muracaat rnrnnunu dol. durup tastık ettırerek en eeç 'K'\ III/l<ni, saat l.fttflte d«agı. dakı adreste bulunrfıırulacak sekılde condermelerı gerekmek. tedır Postadaki cecıkmeler dıkkate ilınmaz Turkne »ılımsel ve TeUnıK Arastırma Knrnma Bılım Adamı ^ etıstırme (irnhD Sekretrrligı Bavındır ^okak No. 33 t>. Veııısehır . AııUara tlgılılere duvurulur Nısan 1971 (Basm: A. 837214641 '5744ı 7 Âdel İstif Makinesi Âlınacaktır Teklıfler en geç 21/7 1971 akşamma kadar Bahcekapı 27 Majıs Han 3. kattakı Satınalma Komısyonuna rerılecektır. Şartnamesı Malzeme Mudürlüğü veznesınden temın edılebılır. Dos. No 1971/1179 DEMZCILtK B4NK\SI T. \.O. (Basm: 17684 5757) t ı lil 1lıl lillilII V 1 0 Temmuz C. Evvel 17 [klndı 1u 1 8 53 4 35 12 19 16 19 19 42 21 42 2 23 E 4 36 8 18 12 00 2 00 6 4n I L  N GÜNÜN KİTAPLARI MLAN KUNDERA Danıştav \edinci Daire Başkanlığından: Temvız Komısyonu Dorduncü Dairesının 19 6 1969 gün ve 1802 sayılı karennın bozulması dılegıyle Galata Vergı Daıresı Müdürluğü tarafından Vehbı Avkut'a karşı acılan ve Daıremızın Esas 1971354 savısında kavıtlı bulunan dâva^a aıt düekcenın, dâvahn>n adresınde bulunmaması sebebıyle teblığ olunamadıgı anlaşılmıştır Dâvalmın, son ılân tarıhmden ıtıbaren 15 günun bıtımınden başlamak üzere 30 gun ıçınde dâvava a.t dılekçevı almak uzere Danıştav Yedıncı Daıre Başkanlıg:na başvurması veva dılekce kendısıne gonderılmek üzere acık adresını bıldırrnesı 7201 savıl, Teblıgat Kanununun 28 mcı maddesı gereğınce teblığ yerıne geçmek üzere duyurulur. (Basm: 17777/5751) 64ü Sh. Î5. T.L. ILÂN Karayazı Yatılı Bölge Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Kazamız Tatılı Bdlga Okulunun 1971 • 1972 öğrenlm yılı kömür naklıyesi 3490 sayılı kanun bükumlenne gore kapalı zarf usulu Ile eksıltmeye lconulrnuştur. 3 îşın mııhammen bedeU 45 bin liradır. 3 E^siltme Yatılı Bolge Okulu Müdurluk Odasında Ihale fcomısyonunca 9.81971 Pazartest günü saat 15'de vapılacaktır 4 Eksıltme şartnamesı ve dığer evraklar mc=al dahılinde Erzurum Mılll Eğıtıın MüdürlügU ve Yatılı Bolge Okulunda e » rülebıhr. 5 Eksıinnere girebilmelc lçln lsteklllertn: a 3375 00 lıralık geçıci temmatı, b 1971 Tilma aıt TıcarM Odası öelgesınl, 6 Isteklller teklıt mektuplannm 9 81971 Pazartesi günü saat 14 'de kadar makbuı karşılığında ıhale komısyoa başkanlığına vereceklerdır. 7 TelgTafla muracaat re postada vâld gecllcraeler kabul edllmez Keyfıyet ilfln olunur. (Basın: 17235/5745) Istanbul Üniversitesi Kektörlüğiinden 1 Asağıda nev'ılerı kc^ıf bedellerı, geçıcı teminatları, ıhale gun ve saatlan vjzılı 2 kalem ışın eksıltmelen Rektorluk Alıra vt Satım Komıs\onunı.a kaDalı zarf usulu ıle japJacaktır. 2 Sozleşme \e şartnameler Rektorlukte gonılebılır 3 Talıp olanlarm 1971 yılında Tıcaret Odasına kavıtlı bulunduguna temınatlannı Ûnnersıte Savmanlık Mudurljşune vaurdığma daır belgelerı Yapı Islerı Bakanlığından yeterhk belgesı alabılmek uzere A da vazılı ış ıçın 54 f!00 B ıçın 30 000 lıralık benzerı bır ısı muteahhıt sıfatıvle yapıp. kat'î kabulunu \ aptırdıkları hakkındakı belgelerı 20 7 1971 gunu, saat 16'ya kadar 4 249ü SMII kanuna goıe her 2 ıs içın ayrı ayrı hazırlıvacaklan tekhf mektuplaıını ek ılme saatınden bırer saat evvel Rektorluğe vermelerı geıektır 3 Postada vakı gecikmeler nazara alınmaz İH4LE Işın Ne%i Kesfi Teminatı cun \e saah AUniversite tnerkez 54176,77 3759, 27.719Î1 15 bmasında mevcut şahıs a«ansorunun onarımı BUniversite Merkez 30 016, 2231, 27 71971 1510 Kuruphanesı elektrık tesasatının onarımı (Basın 17407) 5756 if akçabaym Uzun zamandır beklenen DENETLEME ILKELER1 Banka Dergisi P.K. 769 Karakoy . IstanbuJ adresinden ödemeli olarak Aync» Yem Ünıversıte Kitabevi. Ismaı) Akgun Kitaberı Menteş KitabeTi. Anıl KiUbevı Haşet Kitabevt Gençlık Kıtaberi (Kadıköy) Temın edılebılır CEBİR PROBLEMLERİ LİSE 1 ve LİSE 2 KİTAPLARI ÇIKTI î Eğitim Bakanlığı Lisc Müfredatına ujgun' bınlerce problem, çozulmuş örnekler... Ofset bttskı... Her kıtap 15, TL. Çocuk Sağlığı ve ı Hastalıklan 780 Sayfa 85. TL Clltll 105 TL Isteme Adresı: PK. 97 Le»ent/tst. PK 120 Sırkecı/lst OTRÎ Insan denılen ÇIPL\K MAYMUN'un kokeru, seks ha"vatı; toplumsal yaşayışı uzerınae surukleylcl, ılgilendıricl. ejlendıricı bır mceleme Desmoncp Morris REMZİ KİTABEVİISTANBUL Sıra No: Topraksu XVI. Bölge MüdürlüğüBursa Isin yerl ve eintl 0 200 mm.iik 1100 metre ve 0 150 mm.iık 18400 metre kil buz satın ahnması v« M Kemalpaja Ovajındakl ınşaat mahallıode naklıyeri Kum . cakıl nakhyesl (M Kemalpata Ovan) Keşıf Bedelı Ucçıel remınatı rı* thale gün taatı Ifofoıırsıflar I hölümsüZ r •'yanrı VASSiliKOSunBBlVİVHiBIHHBaBB v«m yem pmnant romını'ı 9 = e yayınlan ^ C' AKADEMI ÖDÜLÜ f A l n a n a da en buyuk odul] 154 330.00 102980,91 BEKLEN'EN KıT^P ÇıKTı: SLMONE DE BEAU\ÜIR 8 966 50 19/7/1971 Pazartest I9/7/1V71 Pazartesi 11X0 16 00 KAZANAN ROMAN CEZAEVİ GUNLERİ BİR GENÇ KIZIN ANSLARI Ceviren Seçlan SKLVt Tam metın 472 sayta Dört renklı Olset feapak M Ura PA\LL VAV1NLVİ PJİ « 8 W ISTANBÜL 27Osavfa15lıra Sander Yavınlan •\\\\ FRt^CH (13 I ra) II A H I) K A KtTABLM F K b, Beyazıt . Utanbul 1 Yukarıda yatılı lsler, 2490 sayılı Kanunun 31 maddesl gereğınce kapalı zart usulü tle gösterılen RUD ve saatierde Burıa TOPRAKSU XVI Bolge Mudürlıtjü Merkeı Eklp Ba?roihendıslı5ınce (Cemal Nadır Cad Kuılay U Hanj Kat 1 . 2 ) «kıllU ıneye çıkartılmaktadır. i Ibale doıyalan, çalışm» taatlerl dahılınde Dairesınde görOlebılır. i Istenilen belgeler : a) 1971 yılı vızell Tıcaret Odası Belgesl, b) Benzer lj beigesl, c) Usulüne uv^un hazirlaomıı malt yeter. lılt belgesl, d) Ozel fennl »artname»! ve ıdarl lartnameslnde cıns v« mıktan be]ırtılen makıpa vc tcçnttat beyaonamesL 4 îsteklllerın !«• lştirak belgelerı alabılmeleıi tçİ3 en gec 16/7/1971 Cumı eunü ıa«t 17 UO'ye kadar rnbracaai etmelerı «artrır 5 îhaley» lştirslt belgesl alanlann, thale saatınden bir saat evvelıne Kadaı utulune gör» na^ırlanmıı teklll mcktuplınnı makbua karsılığında Komuyon Bajkanlığın» vermelerl eerekir. 6 Postada vaki geelkmeler kabul edılmez. ( B a s m : B ÖU317194
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle