13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sayın ÖĞhETMENpC İLKOKtJL 3. SINIF YARDIMCI KİTAP FEN VE TABİÖ ÖGftENİYORUM Millî Ef. Bk. tarafından yardımcı müracaat kitabı olarak kabul edilmiştir. Teblifler Dergisi; sayfa 242 Adres: ALTIN KİTAPLAK, Cağaloğlu . Jst. umhurivet 48. yıl, sayı: 16856 Kurueusu: CTJNDS NADt Telgraf 7e msktup adresi: Cumhurtyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 îeknık üniversife Giriş Sınavlanna Hazırlama Kurslan 9 AĞUSTOSTA BAŞLIYOR Kayıtlara başlanraıştır, broşür isteyiniz. 18 yüdanberi T. Üniversite'ye en çok öğrenci kazandıran GÜVEN DERSHANESİ Osmanbey, Halâskârgazi Cad. No. 200 İSTANBUL Telefon: 47 46 68 (İlâncılık: 4046) 5771 ^ Cumhunyet 5752 « . 4 A *" l6ITIrnUZ OUmarteSI O , 4 lif/l Bütün memurlar eski başlangıç derecesine göre intibak ettirilecek ANKARA (Cumhuriyet Btirosu) PETKİMÎŞ UCDZ PETKOL İTHALt KONTSUNDA ESKÎ BAKANI StÇLADI: Olacjanüsiü toplantı dün yapıldı PERSONEL KANUNUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER BELLİ OLDU "Menteşe, suçlulann telâşı içinde yabancı şirketlerin avukatlığını yapıyor,, ANKARA (Cumburiyet Bürosv) Petkimtş Sendikası, Mısır* dan ithali kararlaştmlan petrol konusunda, son günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı îhsan Topaloğlu'na karşı suçlamalara gi. rışen AP'li eski Bakan Nahit Mentese'ye verdıği cevapta, Menteşe'nin «snçlnlann te. lâfi içinde, yabancı şirketle. rin avnkatlığını yaptığını» öne sCrmüştur. Petkimlş Sendikasmdan, Genel Başkan Mehmet Kılınç imzasiyle bu konuda yayınlanan bıldıri aynen şöyledir : Personel Kanununda değişiklık yapılmasını öngoren kanun tasarısının anahatlan belli olmuştur. Maliye Bakanlığınca hazarlanarak Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra bir alt komiteye verilen tasan, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 ve 1327 Sayılı Kanunun da 23 maddesinde değişıklik getirmektedir. Tasarıda yeralan değişiklikler den bazıları ozetle şu noktalarda toplanmaktadır: Millî Güvenlik konuları ele alındı İSTANBUL HABER SERVİSİ Değişiklikler (T) întibakların başlangıç deTecelerinde eski ve yeoi raenrarlar arasındaki farklüığı kaldırmakta ve barem için personelden, kadrosu üzerinde aylık alanlara kademe ilerlemesi sağlamaktadır. (5) Ozel sektörde geçen prüni ödenmış sigortalı hizmetlerin emeklillğe esas aylığm yükseltilmesinde dıkkate alınmayacağı hukme bağlanmakta, ihtisas kadrolarında bulunanlann da emekliye esas aylıkları üzerinden maa$ alabılmelehni öngormektedir. (3) Fazla çalışmanın izin yerine ücretle karşılanmasını, bs2i görevlerde sözleşmeli personel çalıstınlmasım sağlayıcı bükümler getirmektedir. (î) Bütün sımılardakl devlet memurlan, eski kanunun 36. mad desinde öngörülen başlangıç derecaterine göre intibak ettirilecekfcr. (Arkan Sa. 1. 80. « de; «Ayıptır» «Eski Enerji Bakanı Nahit Men. teşe, suçlnların telâsı içinde, yabancı şirketlerin avnkatlı. gını üzerine almış görünmek tedir. Menteşe bu tntamuyU asbnda kendisini ele vermiş ve (ifanci bir Mehmet Turgut) httviyetiyle kamaoyn. nnn karçısına çıkmıştır. He(Arkaa Sa. 7. Su. 6 da; Çiftçilerin büyük kısmı vergiye tabı' tutulacak ANKARA, (THA) Gelir vergısı sıstemindeki tanm ve emlâk. vergılerini arttıran kanun tasanları uzerindeki çalışmalann son safhaya geldigj bildirilmiştir. Malıye Bakanlığından bir yet kili, tasarıların asıl hedefiıün «Kaçakçüığı kesin şekilde önlemek ve buna imkân venneyecek şekilde çok etklli bir beyan usulünü getirmek, olduğunu» soylemiştir. Çalışmalar hakkında dün THA muhabınne bılgl veren Maliye Bakanlığı yetkılısi, «Tasarılar birkaç güne kadar son seklini alacaktır» demış, tanm vergısını arttıran tasarı konusunda şu bılgileri venniştir: Ecevit, Meclis'te Anayasa değişikliğini eleştiıdi ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) 1961 Anayasasırun 10. yıldönümü nedenıyle dün Millet Meclisinde giindem d^ı bir konuşma yapan CHP eeki Genel Sek> reteri Zonguldak MiUetrekill Bülent Ecevit, «Bu Anayasayı bir duygusal tepkinin sonucu gi> bi görmek, bir tepki anayasası diye damgalamak bence yüıey. sel, hiç değilse yetersiz, bir değerlendirme olur» denııştır. Ecevit'in MıUet Meclisi Genel Kurukı tarafından dinlenen uzun konuşması sırasında AP'M Mevlut Yümaz, gündem dışı bir k o nusmanın bu kadar uzun olmayacî^ını öne sürerek karşı çJc mış, bu da CHP milletvekiUeri Cahit Angın, Mehmet Aytuğ ve Fikret Övet tarafuıdan sert bir tepkiyle karşılanmıştır. Ecevit konuşmasına aradan ge çen 10 yıldan sonra 9 Temmuz (Arkası Sa, 7, Sü. l'de) • Erim; Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı için Vllâyete glrerken Giriş sınavı yapıldı Üniversitelerle, merkezî sisteme bağlı yüksek okul ve akademilere giriş sınavları dün yurtta 5, ynrt dışında da 3 ilde yapılmıstır. Başvuran 102 bin 248 adaydan kaçuun sınava girdiği henüz tesbit edilememiştir. Test cevaplan elektronik sistemle değerlendirilecek ve listeler, fakültelerin kontenjanlanna göre tesbit edilecektir. Ilaç hammaddesini devlet ithal edecek İSTANBUL HABER SERVİSİ Olağanüstü toplanan Yüksek Sağlık Şurasında alınan kararlar dün Tiırk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Dr. Erdal Atabek tarafmdan açıklanmıştır. Atabek, açıklamasında, «Üâç ham maddeleri ithalâtının devletleştirilmesi, recetesiz ilâç satısının önlenmesi, yabancı firmalarm, yerli firma ilâçlannı yapmaması ve kamu koruluşlannm kendi ilâçlannı kendileri yapması» gıbi konu ların da kararlaştınldığmı büdirmişür. Dr. Atabek, ayrıca alınan tedbırler yeterli görülmedıği takdirde üâç sanayıinin devletleştıril mesınin önenldiğini de belirtmiş ve kararları desteklediklerı ni söylemiştir. Kararlann Türk hekimlerinin görüş ve düşüncelerine tamamen uyduğunu ifade eden Dr. Atabek, Yüksek Sağlık Şurası kararlarmı şöyle özetlemiştir: Sağlık Şurası kararlan açıklandı Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm başkanhğında 5 saat devam eden bir toplantı yapmıştır. Toplantı ile ilgıli olarak Arfalet Bakanı va Hükümet Sözcüsü t s . mail Arar, «Memleketimizin millî güvenliği ile ilgili bütün meseleleri görüştük. Sıkıyönetim bir brUing yaptı. Sıkıyönetimin ilânından bu yana geçen olaylar görüşüldü» demıştır. Arar, toplantıya Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Faik Türün ile îstanbul Valisi Vefa Poyraz'ın da katıldığını belirtmiş ve sözlenni şöyle tamamlamıştır. «Birinci Ordu Komutam bis«at bir birifing yaptı. Sıkıyönetimin ilânından bugüne kadar devam eden olaylar hakkında bil gi verdi. Ayrıca Vali Bey, idarî aeıdan Sıkıyönetimin uyfulamasıyla ilgili konuşma yaptı. Kısacası memleketunizin millî gttven liğini ilgUendiren bütün mesel» ler görüşüldüj» Adalet Bakanı, «Toplantıda, Sıkıyönetimin uzatılması ve Aııajasa değişikliği goruşuldü mü?» sorusunu «Sıkıyönetimin ozatılıp uzatılmaması görüşülmedi. Daba zaman var. Anayasa üzerinde de durmadık» diyerek cevaplandırmıştır. Toplantı devam ettiği sırada bir sivil şahıs, üç tüfekle Vilâyetten çıkmıştır. Tüfeklerin yapılan baskınlar sırasında ele geçen silâhlardan olduğu sanümaktadır. Millî Güvenlik Kurulu toplantı. sı saat 10'da başlamış ve saat 16 da sona ermiştir. Beş saat devam eden toplantıya, Başbakan Nihat Erim, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memdub Tağmaç, Başbakao Siyasi ve !dari lfler Yardımcısı Sadi Koçaş, Başbakan Ekonomik Işler Yardımcısı Atillâ Karaosmanoğlu, Adalet Bakanı îsmail Arar, Millî Savunma Bakanı Ferit Melen, Içişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu, Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Maliye Bakanı Sait Naci Ergin, Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş, Ulaştırma Bakanı Haluk Arık ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Ko mutanı Oramiral Celâl Eyiceoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Or general Muhsin Batur, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Emin Alpkaya katümışlardır. Millî Güvenlik Kurulu toplantısı ile ilgili olarak Vilâyet çevresinde tedbirler alınmış ve bu arada trafik akımı değiştirilmiştir. Saat 8 3 dan itibaren Sultanahmet ve Cağaloğlundan Vllâyete inişe izin verilmemiş, yalnız tek sıra halinde çıkış yapılmıştır. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ba(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Muafiyet daraltıldı «Gelir yergisi beyanına tâbi tanm mükeüeflerinden balen yühk geliri 30 bin liraya kadar olan mükeUefler vergiden muaftır. l'eni tasarıda bu muafiyet daraltümamış ancak, etkili beyan usulü getirilmesi kabul edil mistir. Tiirkjyede bugün 3,5 mil yon çiftçi bulunmaktadır. Ancak bunlardan sadece 27 bini Maliyeye beyanda bulunarak yüda 87 mflyon lira tanm vergisini ödemektedir. Yeni sistemle, biz geride kalan 3 milyon 473 bin çift çiden büyfik kısmını vergilendir meye tâbi tutmaya çabşıcagız.» (Arkası »a. 7. Sü. l Oe, CEZA KANTJNTJ 0EĞİŞÎKLİK TASARISI MECLİS'E SEVKEDtlJJt ABDYunanistan'a 117 milyon dolarlık askerî yardım yapıyor WASHİNGTON Amenka Bırleşik Devletleri, 1 Temmuz tanhinde ba«layar. Amerıkan mali jıh ıçinde, Yunanıstan'a 117 milyon dolarlık silâh yardımı yapacaktır. Amerika'nın yabancı ülkelere yapmakta olduğu askerî yardım iılke ulke açıklanmamakta ise de, Senator Proxımere'nin sorusu uzerine Dıpışerı Bakanlığı, Yunanıstan'a yapılacak olan askerî yardım mıktarım açıklamıştır. Bu malî yıl içinde, Amerika' nın yabancı ülkelere yapacağı askerî yardım 2.3 milyar dolar olacaktır. Bu mıktar, askerî yar dım, askerî malzeme alınması için kredı, ve Amerika'da bulunan ihtiyaç farlası askeri malzemenın ilgili ulkeye verılmesi şeklınde uygulanacaktır. A>TII programa göre, yardım listesinin başında 239 milyonu hibe 15 milyonu da malzeme kredisi olarak 254 milyon dolarla «Güney Kore yer almakta. bu ülkeyi Türkiye 99540.000 dolar hibe yardımı ile izlemektedir. Türkiye'nin verilecek malzeme kredisinın ıse bellı olmadığı bildırilmektedir. Yardım lıstesının 3. sırasında Yuuanistan bulunmaktadır. Töıi Hıkok Kunıma yönetieileri boraat etti ANKARA, (THA) 1969 yılmda yayınladıkları bir bildiri ile öğretmen boykotunu, dolayısiyle suç olan bir fiiü övdükleri iddiasiyle, mahkemeye verilen Türk Hukuk Kurumu Baskan ve yönetieileri Toplu Basm Mahkemesinde beraet etmışlerdir. Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Muammer Aksoy ile üyele(Arkası Sa. l Sü. z deı İlâç İMAM NİKÂHININ GEZASININ ARTTIRILMASINI KOMİSYON ' " REDDETTİ ANKABA, (Cumhuriyet Biirosu) Millet Meclisi Adalet Komisyonu TCK'nun çeşıtlı maddelerinde değişiklik yapan kanun tasansuu bazı değişikliklerle kabul ederek öncelık ve ivedılikle görüşülmek üzere Genel Kurula sevketmiştir. Yeni tasan TCK'nun 188, 201, 236, 237, 254, 261, 264, 266, 268, 296, 304, 3S4, 391, 492. 495, 496, 497, 498, 499. 500, 526 ve 537. maddelerinde değışıklıkler yapmakta, cezaları arttırmaktadır. Mılletvekıh İsmail Hakkı Tekinel konu üe ılgılı olarak yaptığı açık(Arkası ba. i. su. c üe> İlâç: Sınaî maliyetin yeniden ele alınması, fiyat tesbit komisyonuna Türk Tabipler Bırliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu temsilcilerinin girmesi, ham maddelerin yurtta yapüması, ilâç ham maddeleri ithalınin devletleşurilmesi, Ünlü roman ve hikâye yazan (Arkası Sa. 7, Sü. l'de) pzeteci Yaşar Kemal (Gökçeli) İstanbul Ağırceza Mahkemesı tarafından 1 yıl 6 ay ağır haps^ mahkum edilmiştir. Emile Burns'un «Marksizmin Temel Kitabı» adlı eserini Türkçe'ye çevırmek suretiyle, «Komfinizm propagandası yapmak» ve böy lece TCK'nun 142/4. maddesine muhalefet etmekten sanık olarak yargılanması sonucu hapse mahkum olan Yaşar Kemal'e, mahkeme aynca, TCK'nun 173/3. maddesine göre. 4 ay süreyle'l Kütahya ilinde genel emnıyetl nezaretinde bulunma cezası da vermiştir. YazarYaşar Kemal, bir yıl 6ay ağır hapis cezasına maJıkum oldu Atatürk ve MiUi Kurtulu? Savaşımıza karşı olduğu tespit edilen tehlıkeh ve yıkıcı bazı kıtaplar yuzunden 1 0 O O Temel Eset Kurulu lâğvedıJdi. Basın 1000 TEMEL ESER Türkiye'ye yardun.. ivayseri Anadolu Fuannın 3. yıl açılışı bngün yaprfacaktır. 300 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu Kayseri Anadolu Fuanna bu yıl ycrli ve yabancı olmak üzere 285 firma katılacaktır. Ayrıca bu yıl Fuar içine 50 bin kişilik bir konser pisti inşa edilmiştir. Burada Fuar süresince çeşitli folklor gösterileri yapılacak; konserler verilecektir. ANADOLU FUAHi Dâva konusu kıtap, 1968 yı Imda «Ant» yayınlan arasında I çıkmıştı. Ancak Savcılık. mahl keme kararı ile kitabı toplattırı mış ve bu arada «Sedat Emekçi» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) takma adıyle çeviri yapan Yaşar Kemal hakkında da, TCKİ nun 142/4. maddesine muhalefet1 I 19. ddnem temel kursu muhabere subaylannın diplomalan ten dâva açmıştı. . dün Muhabere Okulunda cfüzenlenen törenle verılmifctır Donem Tutuksuz olarak yargılanan | bırıncı ve ikıncisi teğmenlere diplomalarım 2 Urdu ve Sıkıyonetıra Komutanı Orgeneral Semıh Sancar vermiştir Torende bir konuşYasar Kemal, mahkemenin bu karanna, Yargıtay nezdınde ıtı (Arkası Sa. 7, Sü. 6'da) raz edeceğim blldinnistir. 19. Dönem Muhobere Kursunu bilirenlere dıploma verlldi L
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle