18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTI: :İ0 Temmuz 1971 Seramik konusunda bir hamle daha I > İsmail Hakkı Toy ] gar'ın, Hakkı İz ' zet'in ve Jale Yıl | mabaşar Ertuga I nın eserleri Victo I ria Albert müzesinde teşhir edileLondra'da açılacak l'luslararası Seramik Sergisine katılacak üç ganatçımızdan biri Jale Yılmabssar Ertngan'dır. Sanatçunız daha önce birçok uluslararası sergilere katılmıştır ve aynca ilerde Avmstralya'da sergi açacaktır. Cek.. ^^~"^^~^^~^^~~ 4 0 YIL ONCE 10 Temmuz 1932 tarihli CumhuriYet Milletler Cemiyeline girdik NKARA, 9 (a.a.) Mıllet Tevfik Rüştü bey bu münaseler Cemıyetı'ne davetimız betle dıkkate değer izahat vermeselesı bugünkü Meclis mış ve Milletler Cemiyeti U toplantısında gtiruşuldü. Hükü mumî Kâtibine gönderilecek metin haricî siyasetini idarede cevap okunarak alkışlarla kabuyuk bir dirayet ve başarı bul olunmuştur. gosteren Hariciye Vekilimiz • DÜN ŞEHRtMİZE 67 vagon buğday, bir buçuk vagon arpa, 775 teneke pamukyağı, 150 teneke susam yağı, 180 çuval keten, 1133 çuval tutarmda da beyaz ve kaşar peynin gelmıştir. l y i cins buğday nihayet 8 kuruş 2 paraya kadar satılmıştır. # FRANSA Hükümeti, yapılan teşebbüs üzerine Temmnzdan Eylül sonnna kadar Fransa'ya ithal edilecek Türk yumurtalarının kontenjan miktannı 100,000 ken. tale çıkarmıştır. Â «Coriolanus» sahnede AN1NMIŞ seramik sanatçılarımızdan Jale Yılmabasar Ertugan, bu yıl Lon&ra'da açılacak Uluslararası Seramik Ser gısıne Turkiye'den katılacak Uç seramlkçiden biri olarak eserlerıni göndermek üzere, hazırlıklarını ilerletmiş bulunmaktadır. Ingiltere'nin ünlü sanat merkezlerinden biri olan Victorıa Albert Müzesinde düzenlenecek olan bu sergiye Türkiyeden sadece Uç sanatçı katüacaktır. Bu sanatçılanmız, tanınmış seramıkçılerimizden ve Uluslararası Seramik Kongrelerıne katılmış bulunan Prof. Ismaıl Hkkı Toygar, Jale Yümabaşar Ertugan ve Hakta Izzefdır. Üç sanatçımız Londra'ya T davet edildi İW İLLlAM Shakespeare'in ünlü trajedisi «Coriolanus», geçenlerde tngütere Ulusal Tiyatrosu tarafından Londra'da sahneye konrauş ve dünya sanat çevrelerinde genis yankılar nyandırarak, gösterinin başarısı elestiricilerce övülmfiştür. Bugüne kadar çesitli sahnelerde ünlü sanatçılar tarafından oynanan bu piyesin tekrarlanışında bu sefer başroldf! Anthony Hopkins (Coriolanus) ve annesi rolünde Constancc Commins oynamaktadırlar. Fotoğrafta (soldan sağa) bu oyun. da Anna Carteret, Michael Gonld ve Maggie Riley görülmektedir. tngiliz t'lusal Tiyatrosu 1963 yılından bu yana kumluşundan beri Old Vic Tiyatrosunda temsiller vermektedir. Top. Inlnk, Thames Nehri kenarında daımı binasına 1973 yüında I Inlnk, Tnames Nehn kenarında daimî Dmasına 1973 yüında geçecektir. I geçecektir. I ı | BULMAC2 ka bır mânâyı kastederek birbinne yakın yerlerde kullanmak. 8 Nufuzlu birinin, bir tanıdıgını hakkı ve yeri olmadıgı balde destekleyıp kayırması. 9 Calun. fıyaka Bir çalgı. VUKARDAN ASAĞtYA: . 1 Bır topluluğun duygulannı okşamak yolu ile onun meylinden yararlanarak kendl çıkarını sağlamak. dâvasını yurutmek yolu. halk avcılıgı. 2 Bir isi parası için degil de sırf heves için yapan. TERSt kimyada klor. 3 Bir kıj sebzesl Kimyada tantaltn simgesl. 4 Fasıla. Kedi köpek yavrusu. 5 TERSİ hayvan dlüsü. Dolayısıyle anlatma. 6 Valde. 7 Sıddetli paylama. Güney AmeriSOLDAN SAGA: ka'daki kemendin adı. 8 Kabuklu bir de1 Kopeklerin birlblıinl m n p niz hayvancıboğuşması veya insanlarda ağız gı. 9 TE21kavgası etznek. 2 Bellrtl. iz, Sİ bir mesele işaret (Eski dil). Artırma. 3 Yer. üzerinde 8öDUi Hmd Avrupa dil allesdnden revlilerin Jlolan ırk. 4 Ced. Bir l$e hevesgilılere daSıtlendırmeit İçin verilen para mutıfeı va?ı. bilkâfat. 5 Balıkesir'de llçe. TERdıri. KimyaSI isim. 6 Cezayir'de bir liman da eümüsiin sehrl. Belli bir işl vapmaya yarar vasıta. 7 Edebiyatta çok mânâ Dflnlril balmaeanıo h bir kelimeyi her defasmda bas halledilmis s*k!l Yan: SaııatD ünyamızrta Selmi ANDAK AVTJSTRALYA'DAN DA BİR DAVET VAR ERAMİK sanatçımız Jale Yılmabaşar Ertugan, Lon drada yapılacak uluslararası serginin yanısıra. daha sonra Avustralya'nın Sidney şeh rınde «Bonyton Art» Galerisinde de sergi açmak üzere dâvet almıştır. Öte yandan sanatçımız bundan bir süre once BaU Almanya'nın Dusseldorf şehrinde iki sergi açmıştı. Bu scrgilerin birincisi Dusseldorftaki Hilton Otelinde açılmış ve Jale Yılmabaşar Ertugan'ın 75 parça seramiği gösterilmışti. Bu eserler arasında özellıkle iki «Altın madalya» kazanan seramik ile opera yanşmasını kazanan seramikler de bu sergide yer almıstır. Bu sergi dolayısiyle Bonn Büyükelçimiz Oğuz Gokmen açılıs konuşması yaptnış, aynca Televizyonda 20 dakıkalık bir program yayınlsnarak, sanatçımızm seramiklerl detaylanyla gösterilmiştir. Köln Radyosu*d» €a' bir rtportaj yapılmış ve Batı Almanya gazeteleri (Dusseldorf Stadtpost, Kultur in Dusseldorf ve diğerleri) sanatçımız hakkmda övücü eleştiriler yazmışlardır. Aynca «Hetgens Seramik Müzesi» Jale Yılmabaşar Ertugan'ın bir seramik heykelini almıştır. «Krefeld Tatbikî Güzel Sanatlar Akademisi» ise sanatçunıza öğretmenlik teklif etmiştir. Olumlu bir kiiltür hizmeti S Altın Testi ve antik çağ ı pulları Türkiye Sakatlar Demeği'nin dekoratif grafik yanşmasınd» ödül kazanan sanatçılar, Gazeteciler Cemiyetinde basına tanıtılma toplantısında eserleriyle birlikte görülüyor. lÜRKtYE, Norveç, Yunanistan, Habeşistan ve dığer ülkelerde basılan ve bu Ulkelerm antik sanat eserlerıni yansıtan pullardan ömekler, Batı Almanya'da basılan ve dünyanın en yüksek tirajlı pul dergilerinden biri olan «Mauritius» dergisinir) 24 Haziran 1971 tarihli sayısında, sanat değerlerini yorumlayan yazıyla birlikte yayınlanmı*tır. Antik eserlerin pul konusuna yansıraası üzerine genis bir lncelemeyi içine alan bu derginin ilk sayfasmda 1966 yıhnda Ajans Türk Matbaacılık Sanayü'nde basılan Mılâttan önce 2300 • 2100 yıllanna ait Anadoludaki ilk Türk eserlerinden «Hitit Altın Testissini konu alan pul, orijinal renklerine sadık kalınarak ve pulun aslından 6 defa büyütülerek 12X16 cm. biçiminde yayınlanrmştır. MTIN TESîl < radyo ISTANBÜL 0555 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.25 10.45 11.00 11.45 12.00 12.10 12.30 13.00 13.15 15.00 15.05 15.30 16.00 1645 16.30 16.45 17.00 17.05 17.20 17.50 19.00 19.30 Açüış, program Günaydın Koye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Bu sababın melodüeri tstanbul'da bugün SolisUer geçidi Arp sololan Turkuler geçidi Ev içın O. Şener'den şarkilar Arkası yann Haberler Şarküar Çocuk bahçesi Turküler IConserlerimizden A. Üstün'den şarküar Haberler Çıgan melodüeri Beraber, solo şarlsUr Haberler, Resmî Gazete Saz eserleri Haberler Solistler geçidi Cumartesi konseri Ş. Gültekin'den turküler Hafif batı muziği Oyun havalan M. Paydaş Orkestrası Haberler Bır suit Yuritan sesler Reklâmlar Haberler, hava durumu müzik 19.40 19^5 20.00 2030 21.00 21.10 21J0 22.00 22.45 23.00 23.45 2355 24.00 O. Avşar Orkestrası Bir vannış Deyışler ve ezgüer Satırbaşı 24 saatin olaylan Beraber, solo şarkılar Besteoiler ve yaşantüan Reklimlar öaberler Hafıf baü mflzfği Gece müziği Onemli haberler Kapanıs Öğrenciler yanşması Sakatlar yararsna bir sanat " ' gösterisi yapıldı ÜRKİYE Sakatlar Derneği, sakaüann sorunlarını ve Ihtiyaçlannı guzel sanatlar aracılığıyla topluma duyurmak için, bir süre once Devlet Guzel Sanatlar Akademısi Yüksek Dekoratif Sanatlar Bolümü Grafik öğrencıleri arasında bir yanşma düzenlemiîti. Boylece, dekoratif sanat değeri olan eserlerin de yardnnıyla halkın sakat vatandaşlara ilgisi çekılmek istenmektedir. Sözü geçen «Dekoratif grafik yanşması» sonuçlanmış ve ödüllere lâyık görülen eserler ıle sanatçılan 7 Temmuz Çarşamba günü Istanbul Gazetecıler Cemiyetinde basına ve sanat çevrelerine tanıülmıştır. Bu yarışmada Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bolümü öğrencüerinden Abdullah Taşçı 1 ödülü, Tuncer Türkkan 2. ödülü, Halide Gürmen 3. ödülü ve 2. mansiyonu, Eser Esengin 1. ve 3. mansiyonları kazanmışlardır. Yarışmanm Jurisi: Prof. Namık Bayüc (Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar Bolümü öğretim üyesi), Prof. Gevher Bozkurt (Devlet G. S. Ak. Yük. San. Böl. öğretim üyesi), Selçuk Önal (grafik sanatçısı), Bedi Nur Öztuna (yüksek mimar) va Nezahat Tolon'dan kurulu idi. T Açıkhava sergisi RESSAM Ali Demır'in, geçen yü yabancı turistlerin de ilgisıni çeken Ayasofya önündeki açık hava sergisi ilk denemesinden sonra, bu yıl da 620 Temmuz arasmda tekrar Ayasofya onü ikin ci sergisi hazırlanmıştır. Ayasol ya muzesi önündeki bu sergi dışmda, Alı Demır'in bu 25. restm sergısıdır. Aynı dergide, aynı seriden ve eski Türk eserlerinden «Tune Bofa», «Bazalt Tannça», «Fildisi Kartal ve Tavsan» motifle•8 * rlni ihtiva eden ve gene A]ans Türk tarafından basılan pullara yer verümistir. Adı geçen dergide yayınlanan yazı, özellıkle Orta Anadoluda Dicle FıKUKJ* • rat alanında ve diğer ülkelerdeki ilk çağlara ait kazılardan söz açmakta, yapüan kazılar ve geç miş büyük uygarlıkîar, kültür gelismeleri konusunda dört say Antik sanat eserlerinden ornekler veren unlu pul dergisi «Maurifalık bilimsel bir araştırmayı tus, Türkiye'ye ayırdığı iki sahifesinde bzellikle «Hitit Altın Testi» kapsamaktadır. si üzerinde durmuş ve fotoğrafta goruldüğu gibi Ajans Türk'un bastığı bu pulun ömeğini ve yorumu yaymlamıştır. ;| :l 90*5 : tSTANBÜL tL 1155 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 1730 18.00 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 22.00 22.30 2250 23.20 0030 01.00 Açılıs ve program Diskoteğimizden Kanşık sololar Hafıf Batı müziği Konçertolar The Beatles Topluluğu Oda müziği Tatil günü için müzik Cumartesi konseri Çay saati KüçCk konser Gençlere müzik Senfonik müzik Hafif Batı müziği Hafif Batı müziği Akşam konseri Sizin için Charles Aznavour Melodlden melodiye Caz müziği Gece ve müzik Hafif Batı müziği Program ve kapamş. «Dizayn 71» ISTANBÜL Devlet Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nun yıl sonu «Dizayn 71» sergisi 9 Temmuzdan itıbaren Okul galeri einde açılmıştır. Okul müdürü tanınmış ressam Mustafa Aslıer'in yönetıminde açüan sergide, aynı zamanrta yıl sonu diploma toreni de yer almıştır. Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Mııdurlugu Bırıncı Bolge Miidiirlüpnden: 1 Eksfltmeye konulan lg: Haydarpaşaîzmit Ekspres Yolu BaşmOhendisliği servis hizmetleri için (9) kişilik minibüs kiralanması igi olup; tahminl bedeli 60.000.00 liradır. 2 Eksiltmesi 23 Temmuz 1971 Cuma gunü saat 11. de tstanbul Küçükyalı'dakl MüdürlOgümuz blnasmda kapalı zarfla yapılacaktır. Şartnamelen Bölge MfldörlOgflnde görulebilir. 3 Eksiltmeye girebilmek için: a) îsteklüerin 1971 yüma ait Ticaret veya Sanayl Odası belgesi; Şirketlerin hali faaliyet belgesi veya esnaf belgesi ile ustdu gereglnce 4.250.00 liralık geçici teminat vermeleri. b) îsteklüerin en geç 17 Temmuz 1971 Cumartesi gunfl mesaî saati sonuna kadar bir dilekçe ile möracaat ederek kira ıle çalıştıracaklan minibüsleri Bölge merkezine getirerek bu işe ait yeterlik belgesi almalan lâzamdır. 4 îsteklilerin 2490 sayılı kanunun 31. ve müteakin maddeleri ile eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektunlanm eksiltme günü en geç saat 10. a kadar makbuz mukabüinde Komisyon Başkanlığma teslim etmeleri lâzımdır. Postada clacak gecikmeler nazan itibare alınmaz. İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez. (Basm: 17023/5748) «Kemer ve tokalar» YAPl ve KREDÎ Bankası'nın Kultur ve Sanat Hızmetlerinden 81. sergi olarak «Kemerler ve Tokalar» konulu sergi 7 Temmuz lle 31 Temmuz arasında Galata saray'daki Sanat Galensinde yer almaktadır. Saffet Pmar'm kolleksiyonundan «Kemerler ve Tokalar» ı içine alan bu sergi Türk Sanat eserlerinden ömekler bakımmdan gerek geleneksel gerek se tarıhi sus eşyalannı içine alarak ilgiyle ızlenmektedir. ANKARA 05.55 06.05 U7.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.07 0837 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.25 1055 11.10 11.30 12.00 12.05 1230 13.00 13.15 13.3ü 15.00 15.05 15.20 16.05 16.20 Açüış, program Günaydın Köye haberler rurküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Sabah müziği Anüara'da bugün Sabah sarkjlan Çesitli müzik Ev için Sabah konseri Arkası yann Ara haberler S. Güven den şarkoıar Çeşıtli müzik Turküler Şarküar Konser saati Ara haberler A. Gürkan'dan türküler Kadınlar Topluluğu Haberler Resmî Gazcte Hafü müzık Beklâmiaı Ara haberler Türküleı Dılek kutusu Çocuk bahçesi Şarküar 16.45 1650 1750 19.00 1930 1935 19.50 20.20 20.36 2055 21.00 21.25 21.40 22.00 22 15 22 45 23.00 2355 24.00 19.28 19 3ü 2ü Uü 20.30 21.ütı 21.Ü5 21.35 22.55 23.00 Ara haberler Çocuk saaü Reklâmlar Haberler, hava durumu Reklâmlar Ikı sollst sOylüyor rürk müziği N. AkoldaD türkület Italya'dan müzık Bu varmış 24 saatın olaylan S. Ersoylu dan şarkıiar Yeni plâklar K. Keskın'den türküler Çağdaş Türk müziği Haberler Çeşıtli Türk müzıgl Önemll haberler Kapamş Tenis kortlonndo da MALKOÇÖGLU yıfdtzı parladı AMİARA TV Açüış v e program Çocuklann televızyonu Beyaz Altın Haberler Hava durumu Bır solıst Televizyonda sinema Son haberler Kapamş. Rakiplerini uyutuyor AZ MEVSÎMİ sadece sıcaktan bunalan insanlann kendılerini sayüye yerlenne, deniz kıyüarma attığı mevsim sayılmaz. Aym zamanda çeşıtli spor gösterüeri arasmda özellık le deniz sporlarımn, tenis ve dığer açık hava sporlarınm yoğun lastığı mevsim bu aylara rastlar. Unlü sınema yüdızlannın çoğu da, kış mevsimınin yorucu stüd yo ve plato çalışmalanndan kurtulup, kendılenne boş zamanlan nın ımkân verdıği süre içmde spor yapmayı tercıh ediyorlar. Siaema dünyasmm aynı zamanda seka kraUçeleriaden rayılan Raquel Welch, bngünlerde yazm tadmı tenis sporuyla çıkanyor. Y yor. Buna mukabil yıldızm, oyun sırasmda rakiplerini bir güzel uyuttuğunu da unutmamak lâsam. İLAN TCDD, Pehlivanköy Edirne • Bulgar Hududu Poz İşleri Emanet Heyeli Reisliğinden: 1 PeMivanköy îstasyonunda, Taşaron marifetiyle aşağıda yazılı bina inşaatlan yaptmlacalrtır. 2 thale, kapalı zarf usuliyle, belirtilen gün ve saatlerde, Slrkecide eski Işletme binasmda 65 NoJu odada toplanacak Emanet Heyetince yapılacaktır Tekliflerin yazılan saate kadar verflmiş veya gelmiş olması şarttır. 3 Bu işe ait şartnameler önceden aynı yerdeki Emanet Heyetinde görülebUir. 4 TCDD. Uıaleyi yapıp yapmamakta veya tercüı ettiğine yapmakta tamamen serbesttir. Sıra Keşit Geçici thale tarihi bedeli teminatı ve saati No: tşin Mahiycti 1 NoJu 4 dalreli lojman 150.000.00 14.7.1971 8750.00 Saat 14.00 2 NoJu 4 dairell lojman 150.000.00 14.7 1971 8750.00 Saat 14.30 Işçl binası ve tstasyon 150.000.00 binası ilâvesi 8750.00 14.71971 Saat 15 00 4 Santral binası ve lojman 146.819.37 8590.97 14.7J971 Saat 15.30 I Z MI R 0555 06.00 07.00 07.05 0730 07.45 08.00 08.05 08.25 08.40 09.00 09.20 09.45 10.00 10.05 1030 10.45 11.1ü 11.30 12.0ü 12.05 12.2C 12.4C 13CHı 13.15 15.00 Açüış, program Günaydın naberler sesler daberleı aava durumv iki sesten şarküaı Ege'de bugün Sabah için müzifc rürküler geçidi Şarkılaı Hafif baö müziği Çocuk bahçesi Haberler Çeşıtli şarkıiar Oyım havalan Hafü baü müziğl nirk müzığl Konser saati Haberleı A Akkılıçtar türküler Oğle müziği A. Yazgan'dan şarkılaı Haberler Resmî GazeU Hafif müzik Haberler Ev IÇIE FORM MESELESİ EYAZ perdenln olduğu kadar, şimdi tenis kortlannm da büyük cazâbesi sayılan bu dilber yıldız, şu anlarda «Myra Breckinridge» in gözde sanatçılarmdan biri olarak gerçi ünlü tenis yeri Mimbledonne» un şampiyonu olmak niyeünde degildir, amma gene de teniste azçok ilerlemek isteyen bir sport men hüviyetini tasıyor. Bu arada «The Kansas Câty Bomber» adlı filmi de çevirmekte olan Raquel Welch, bu filmde tenis oy namıyorsa bUe, bir patinaj fcrali çesıni canlandıracakl B 15.05 15.25 15.4ü 16.01? 16.2S 16.45 17.0ü 17.05 1730 19.(X 19.40 20.00 20.20 2035 2055 21.00 21.1ü 213t 21.4i 22.10 2231 22.4S 23.1* 2355 24.00 193(J kitâp halinde çıktı DOKTOB VE RAQUEL WELCH AZ AYLARINDA spor yapmayı seven yıldızlardan biri de sinema dünyasmm ünlü Isimlerinden biri ve özellıkle «seks bombası» olarak tanman Raquel Welch'tır. Tems sporunun büyıik tıayranı ve meraklısı olan Raquel Welch, ayni zamanda ıyı bir oyuncudur da. Gerçı sağ vuruşu, yani tems Tarık Z. Kırbakan Deri, saç ve Zührevt Hastalıkları Mütehassısı tstiklâl Cad Parmakkapi No: 10 TEL: 4410 73 Y Raquel VVelcb «Myra Breckinridge» filminde deyımiyle «drayv» ı o derece kuv vetli değılcur. «Servis» ataşı da biraz yumusaktır, amroa, oyun esnasmda güzel vücuduyla yap tığı hareketler o derece elâstikî ve göz alıcıdır ki, onunla birlik te oynamak büyük bir zevk olu Güzel yıldız, böylece tenis oy namakla da, bu filmi İçin gere ken formu da elde etmiş görünüyor. Küçük konser rürküler Şarkiıaı " Haiu cata müzıg. Şarkıiar rürküleı « ? Hat«ıler Hafii baO müziğl Bırükte şarkılaı Habpıieı hava durumu Hafıi müzik 5furdur) sesi Arkası yann Şarkılaı Günurnu7ün müziğl Bir varmış a i&atın olaylan Solo şarkılaı Pürküier geçftB £s«>rıeı ve öykülert Şarkılaı rUrttüler Haberler Jum»ı i tesı 23 Onemu tıaberler Kapanıs (Basm: 17542/5754)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle