16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA İKİ: :CUMHURÎYET: 10'Temmuz Cumhuriyei'e on avlar içinde hükümet rtnemli ekonomik kararlar almıstır. Kararların büvük bir kısmı gecikmis kabul edilen a. yarlamalarla ilgilidir. Bazıları ekonomik faalivetlere yeni bir kalıp, yeni bir düzen ha, zırlama amacına sahip olmustur. (Dış Ticaret, Maliye, Tarım'da olduju gibi). Geri kalanlar ekonomi poliiikasına yeni bir yön vermek ve onu bilimsel bir modele sokmak çabasınm ifadesidir. Hükümetin iktisat politikası alanında aldığı ve almayı tasarladığı tedbirler iktisat bilgisine daha büvük bir >er \erildi|ini \« ekonominin > önetiminde «bilimsellik» niteliğinin önetn kazandıgmı gSstermektedir. Bu hakımdan memnunluk veren zihnivet \e da\ranıs dejŞişiklifci ekonomik denge ve kalkınma bjzı üzerinde «lnmlu etkiler \apabi. lir. YAPISAL DEGİŞME Prof. Dr. Ahmet KIL1ÇBAY ekonomi yönetımı mekanızması; ikincısi ise üretici ve tüketici olarak ekonomik karar birimleridir. Geçmiş yıllarda kalkınma plânlannın kamu sektöründeki uyşulanması alanında. bir çok sornnlar ortaya çıbmıstır. Kararları tam anlavıp değerlendirme yetersizliği, geç nygnlaraa «merkezle» baglantı zayıflıjı, yetki kıtlığı, haberlesme düzcninin yavas ve dolambaçlı ealısması bu sorunlar arasınİA ı e r almıstır. Ekonomi idaresinin iyi işlejebilmesi için: (T) tdarecilerin bılçili olmaları, 1 (2) Merkezden şelen ekonomik kararla. n anlayıp derhal nyçulayacak bilçi. görgü, alıskaniığa sahip olmaları, (3) Yönetirn mekânizmasının, vapısı ve araçları ile buna imkân saslaması gereklidir. Yönetici da\ranısının değismesi senel kültür ve e^itim seviyesine olduŞu kadar, ekonomi yönetiminin tnekânizmasına da ba* lıdır. Ekonomi yönetimi mekmizmasında ve yapıda reform. id.ırecileri belli bir sisteme uyar bir biçimde ralışmaya zorlayacak, onları efitecektir. Bn sebeple «ekonomi vönetimi» alanında yapısal bir değisme ekonomi politikasının ve plânlann basarılı olması icin birinci sarttır denilebilir. Kamn sektöriiniin Türk ekonomiti icindeki büyük veri, bn alandaki vapısal değismenin önetnini bir kat daha arttırmaktadır. Ekonomi politikasının haşanlı olmasını saglavacak ikinci husns kamn sektörii dısında kalan ekonomik karar birimlerinin davranıslan ile »Içilidir. Karar birimlerinin ekonomi politikası tedbirleri karstsındaki tepkileri. tedblrlere verecekleri cevap önemlidir. Türkiye'de ekonomi politikası tedbirleTinin ç.ogu bn tepkilere ait bazı varsayımlara (faraziyelere) dayanmaktadır. Çeşitll tesvik edici ve kısıtlayıcı tedbirler karsısında onların. iktisat kitaplannda belirtilrn davranıslara sahip oldnkları kabnl edilmektedir. Oysa Türkive'dekt ekonomik karar birimlerinin, çesitli tedbirler. kararlar ve olaylar karsısindaki davranısları kendine tıas bazı özellikler tasımaktadır. Ekonomik rekabet anlayısı. fi.vat deîismelerl karsısın. da tutnm. iktisadî ufukların genişligi diger ülkedekilerden farklıdır. Bn dnrnmda tntnlaeak iki vol vardır. Birincisi bütün bn özellikleri degişmez kabnl ederek tamamen yeni bir iktisat politikası ve plân modeline, etkiler mekânizmasına sahip olmak veya ki. silerin davranıslarını da kavrayan «ekonomik vapıyı» değiştirmektir. kinci yol basarılı bir ekonomi politikası ve Tttrkiye'nin gelismis ülkelerle ili»kileri bakımından daha uygundur. Ekonomik faaliyette karar ve tercita »»hibi olan üretici, tüketici ve pazarlamacıların faalivetlerinin belli bir kalıba sokulması, îaali\et düzeninin değistirilmesi, kısaca bu alanlarda yapılacak kurumsal reformlar onların davranıslarını çenis ölçüde ttkileyecektir. Böyle bir «kurumsal» değişme gereğinin en çüzel örneeini pazarlama alanından almak kabildir. Türkiye'de pazarlama düzeni kendine has özelliklrre sahiptir. Toptan malların pazarlanmasınd» geniş öl«;üde ve perakende malların pazarlanmasınds hemen hemen tamamen küçiik bovlu çok sayılı isletmeler hâkimdir. Sayılarının çoklutu. cüsseleriniıı nfaklıfı dolayısıyla tüm pazarlama maliveti vüksek kaldıiı gibi, eksnominin çalısması için gerekli fiyat ve kalite rekabetinin ve davranısiarın gelisip serpilmesine de imkân bırakmaraaktadırlar. Zira ekonomik isletme idaresi anlayısı. rekabet şuuru belli bir seviyenin üstBnde ortaya çıkmaktadır. Küçük üniteler arasmds rekabet anlayısı va çok az veva gerektisindeo farklıdır. Türk ekonomisinde pazarlamanın özellikleri üzerine vapılan bir arastırmada rekabet sunrunun ve isteğinin belli bir resametin üstünde ortaya çıkabileccgi anlasılmıstır. Bnndan baska, küoük bov pazarla. macılar sattıkları mal kalitesinin sorumlulagunu taüimamakladırlar. Ba, pazarlama birimleri üreticiler arasındaki fiyat ve kalite rekabetinin önüne bir perde olarak gerilmektedirler. Bu olaya yakın bir örnek verilebilir. Bir iki ay evvel büyük sab«n üreticilerinden biri tek olarak Unesi » 5 ve 3M kurnşa satılan sabnnnn çiftini 4.5« (tane«.i 225 kuros) satmak için pazarlama kampanyasına glrismis ve bnnların pek an ÎÎ5 krş. oiarak tfiketiciye olasraıştır. Ba alanda «orumlalnk tasımayan ve ticarî ahlâkı degisik olan kücük perakendeciler iki sabonn içine alan 456 knrvslıık bandı kfipararak ssbnnlann tekini yine 275 veya 3M krs.'a satmiK ve çifte kazanç saglamıslardır. Sabon neuz fiyatı ile ancak bir iki büyük pazarlama merkezinde halk» Intikal edebi1mi«tir. Bn basit örnek pazarlama düzeninde fivat ve kalite rekabetinin canlandırılmasını Mf. layacak bir yapısal dejismenln lüznmuna or tava koymaktadır. Ba defcisme için bürün malları kavrayan büyük borsalar, satılan mallarda ticarî marka koyma sorumluluju, satıs yerlerinın asgari cesameti, kalite ve fiyat kontrolu gibi husnslar ele alınabilir. Sonuc islenmis istatistik bilgiye dayanmalanna, modellerinin sajlamlıgına ve bilimsellik dereeesine baglıdır. Yanlıs ve yetersiz bilgiye dayanan ekonomi politikası modeli ne kadar mükemmel olursa alsnn vanlıs sonnçlar verir. İyi hazırlanmamıs bu ekonomi politikası modelinin veva plânın davandıgı istatistik bilgi tam ve dogru olsa bile sonuç yine yanıltıcı olur. Ülkemize gerek düsünce alanında ve gerek nygalamada bu iki hosus üzerinde dnrulmus istatistik bilgi toplamada ve bilgiyi islemede gelisme saglavacak tedbirlerin alınması lüznmuna i«aret edllmiştir. İktisat politikası ve plânlama alanında daha bilgili olmak ve bn alanlarda ilerleme sa|lamak gerektigi de tartısılmıstır. Bütün bnnlar arasında «tktisat politikası ve plan tedbırlerine karsı tepki ve cevap» konusn hemen hemrn hiç islenmemistir. edbirlere cevap kamn sektöründe ve bilhassa özel sektörde bir «davranıs» konnsndur. Ekonomik karar birimlerinin davranısları cari sosyal ve siyasal felsefe, genel kültür. gelenek ve sosval ekonomik yapı ile ilgilidir. Davranısların ekonomik kalkınmaya hız verecek yönde dejismesi bütün bn sayılanlara ek olarak «kurnmsal» faktörler de etkisi aitındadır. Ekonomik vönetimi modelinin, kalıbının ve mekanizmasının de|isme<ii. «kurumsal» bir defismedir. Fakat ySnetieiIerin davranısına vön verip onlan tfcitecek özellikler tasıyabilir. özel sektörde üretiei, tfiketici ve pazarlamactnın davranısı kezâ karmasık etkilerin tesiri altındadır. Dijer vapısal reformlar yamnda pazarlama düzeninin de|ismesi, bn alanda ve yeni kurumlann yaratılarak «knrnmsa) reform» vapılmnsı üretici. tüketici ve pazarlamacı davranısını maksada, oyan bir yönde de£istirebilir. konomik vapının Sıelligini, teknlksel, davranıssal ve kurumsal sartlar tavin eder. Ekonomik vapının bir parçası olan «kurumsal» sartlırı degistirerek vapının yi. ne baska bir parçası olan davranıssal de|ismeler satlamak mümkündnr. Bn sebeple ivi etüd edilip hazırlanmıs «kuramsat reform. lar» ekonomik kalkınmanın hızlandırılma'inı sağlayacak ön şartların yaratılmasında ysrdımcı olabilir. politikasının iktisadî plânE konomibasansı onlarınvedofrn, tam, iyi lann Atatürk ve olumsuzluk Sayın emekli Korg. Faruk Guventürkün Kaysen'de diktirmiş olduğu, ölüm tarihı bulunmıyan Atatürk büsüi büyüfc «*• larn taşıyor. Türk ıstiklâlıne kastedıldiğı bır gündü kl Atam sen Ftabbtn yoi'indan geldın; mukaddes dağların üzenndekı bır azız tepey» doğru yukseldın ve oradan Mehmetçıge şoyle seslendın: «Vur! Çiğnenmek istenen hakkını çiğnetmemek için vur! tstiklâlimi koruvacağım di\e vur! \ e nihayet nıilli bütünlüğiimü muhafaza edeceKİm diye öyle bir vur ki binlerce senelik sehitlerin kemikleri titresın darbenin şiddetinden.» O an kalbınde taşıdıgı bu şi<J detin yakıcı atesı içinde hayatı boyunca bızde sulh güvercını yasatmasını basarabileıı bu sulh meleği o ttünUn unutuJmaz Başkoınutanı Gazı Mustata 21 Mayısta, dersten karakol» Kemal'dı. gotürülen tızik öğretmenl'nın Ölümünde sarayda bulunuyor not defterlen polislerce alınmıs dum. Huzurunda'sayRi duruşun ve lise müdürüne venlmıştır. da bulunraak ıçın gelenlerın ço Izmır Sıkıyönetım Komutanlıgı ğu hemen orada yığılıp kalı na gönderıîen ve 31 Mayısta ser vorlardı. Bunlar Mehmetler Ay best bırakılan fizik ÖfretmeTiıne, şeler. N'ubar'lar Herniine'ler 1 Hazıranda okula geldığmde Yaru'ler, Mankalar. Vitaıi ve not defterlen gen verılmemışKlaralardı. Yani bütün Türk tir. OeTencılenn okunmayan ba zı sınav kâğıtlan vardır. Mamilletıydi. nisa M. E. MUdürünün teletonla Cenaze törenınde ise dünya emir vermesme rağmen, sınıf nın dort bucağından gelen yuz geçme kanaat notlan öğretmelerce ıhtiram kıtası arasında, ne verdirılmemıstır. 2 Hazırankısa bir süre önce blze düşman da ansızın Valılik emriyle 5 oâgözüyle bakmıs olan milletlerin retmen çeşıtli ilçelere ataınıp, dahi ihtiram kıtalannın bulun okulla ılışkılerl kesılmiş ve ö | mus olması, Atatürk'e olan sav retmenler Kuruluna sokulmamış gı ve sevpinin dünya çapında tır. Butün bunların sonucu bazı olusunu sarahat> ispat etmek öğrencıler kayırılmış, bazı ogteydı. rencıler mağdur duruma düşüBu itibaria mezarı rnüslım ve rülmüstür. Dunım M. E. Bakanll K»yrimüslim yüzmilyonlarca ın ğına bıldırilmış. henüz Bakansanın kalbinde olan sulh ve kar lıkça bir ginşımde bulunulmv deşlık sembolü büyük insan A mıçtır. taturk'e öldü diyebilir miyiz? Son sınıflann bitirme sınavAsla .. larında. özellikle fızik matem» Büyük Atatürk 30 Ağustos tik derslerinde öğTenciler basa fizik 1922 aksamı muharebe idare ye rılı olamamıslardır. Zira ri olan Çal köyü vakınmdakı ve matematık sınavlarında soZafer Tepeden, güneşın son ı ruları hazırlavıp. sınav kâğıtla sıklanyla kızıllaşan kanlı mey rını oku>an öcretmenler bu der» çözüm dan muharebesi alanmdakı on len hiç okutmamışlar, binlerce ölüyu seyrederken. ve anahtarmı öğrencılerin defterle nı ve mesut bir Türkivemn ge rinden hazırlamıslardır Magdur lecegini Umitle ve sabırsızlıkla duıumda kalan bazı öğrencilenn yakınmaian karşısında okul mü bekiivordu. dürü öğrencilere «Siz Cniversite Ey Atatürk"ün bıricik Umldi sirişlerde ^0» puan alın. ıcerisiolan pırlanta gibi tertemiı asıl ne karısmayın. meıun olmak Türk gençliRi. bugün size Ka kolay. diyerek onlan yatıştırnuni'nin Dışışlert Bakanı Koca mi5tır. Nisancı Mustafa Paşanın şu Okulu denetlemeye gelecek »özlerivle sesleneceğım yetkili bir Bakanlık Müfertt»»Tanrı sizl «Alimin hilesinden nin pek çok usulsüzlüklerle kar cahilin serrinden» korusun. şüaşacağı apaçıkür. TORKOM tSTEFANXAN I TORKOM tSTEPANYAN «akl tslm «aklı \ İ Basorı şartları latmak faideli olacaktır. Bunlar özet olarak föylece sıralanabilir: % EUonomi politikası tedbirleri, koordine edilmU tntarlı ve tüm ekonomiyi kav. rj^an hir plân \e\a bir ekonomi politikası modeli iıinde ele alınmalıdır. Hükümet tam bir plânı hazırlamaya vakit bulamamı«tır. Zira böyie bir plânın v e . ya cenel ekonomi politikası modelinin ba. zırlanması uzunca bir zanun ister. Hükümetin ekonomik kararların çıkartılmasında Basbakan Y'ardımcısının koordi. natör Mfativle yaptıih çalısmalar, ortava çıkması muhtemel çelisme. çatısma ve abenk Rİ/likltri azaltmakla beraber bu volnn et. raflı olarak hazırlanmıs bir plândan üs. tün olamıyacaiı asikârdır. • Ikinci husns ekonomik ftaliyetlerin iktisat politikası tedbirlerine «cevap» vere. cek nitelikte olması gere£ldir. Kisisel tercihlerin tamatnen kaldırılıp hutiin ekonomik kararların hükümet tarafından verildifi «tam merkezî» bir plânla. ma sistemine \> ekonomik vönetimi modeline sahip olmadı£ımızdan Türkive'de eko. nomi politikası tedbirlerinin basarısı, sadece hn tedbirlere karsı ekonomik vönetim mfkanirmasının defil ayni zamanda ekonomik karar birimlerinin tepkisine, eevabına da baçlı bulunacaktır. için B n çaliMnaların hasarılı olabilmesibatır. hazı ön şartların bnlundn|una Alaşehir lisesine müfeitiş gönderilmeli iktisat politikası T KTtSAT POLİTtKASI ve CEVAPLAR: • Türkiye'de plân gerefcinin yerine jetirllmesi ve ekonomi politikası kararlarının umulan amaca nUsabilmesİTide rol oyn»yan iki «aracı» vardır: Biri devletin ekonomik kararlarını yerine getiren, onn uvgulayan UNDEN UNE Nereden inceldi ise? Bir insaıun' kusurlarınni yuzııne vurulmasım istememesi, kusurlu olsa bile norm.ıldir. Gcnc bir insanın, hakir göriilmek istenmesinc kar$ı. ruhunda is>an duyınası da doğaldır. Doğal olmayan. kusurlu insanın. kendi EÜnahlarını hice sayarak, vavuz hırsn gibi ev sahibini >aralama|a kalkma§ıdır. E«ki ıktidarın bir gnzctesi. 12 Mart Mubtırasına vesile veren ««bcplcri unutmuş. alabildiğine hucuma geçiyor. Her havadise konaıı başlık. fıkra icin serilen konu, yaygaralı bir ayaklanmamn ifadesi olarak a<ık yuzle \p cirkin bir eda ile karsjmıza çıktyor. Biz ona \atandn;ları rahatsız eden hu tutumdan vazgecmcsini sağlık ıcrcceğiz! Bu tutumdan vaîJtccmeMni sağlık vereeeğiz: çunkü. aslında oııun tuttuğu parti yani \P ridden suclu olduğu için iktidardan uzaklaştırılnııştır Eğrr hu uzaklastırma daha sert ve keskin iıatlarla olnıadı ise. hunun sebebi. nıuhtıravı \erenlerin. mcmleketi scrt \c keskin bir Anayasa bunalımının iciııe atnıak Utcmemis «Imalarıdır. Simdi ar.idan dört ay gecip de kfndilerine miiteveccih bir harekct gorm<^ince. höbürlenip. oz*l konıışmalarmda «tş nereden incelmiw oradaıı kopsıın!» di%ecck kadar. poker masasında krııt ılr bloı >apmağa kalkmal.ırı. aklı eren insanları rahatsız etmvktedir. Bu AP idarccilerınde ve ftnde yer alanlarında eski DP'den kalma tuhaf bir hu\ vardır. Bunlar gaz gibi genişlemekten hoşlanırlar: Bir tarihte 22 Subat avaklanmasından evvel de «Nereden Incelmişse oradan kopsunN sözunü söylüyorlar gazetelerde yazarları. meclhlerdc kabadayı görünmek isteyen hatipleri. etrafı salvo ateşine tutu>orlardı. Oysa 22 Şubat gecesi bunlardan birçoklan kac.acaU delik aranıı^lardı... Demirel, SaMn Ko<;a5"a ce\ap verebilirdi: ama ona şunu söylcjemezdi... «Benim hakkımda ne biliyorsanız gidip mahkenıeve veriîı: Buııu soylenıemcliydi. Çunkıi bu. bu memlekctin tarihinde uııutulma>acak bir demagoji brneği oldu! Demirel bu sözleriyle. ^Ifdiste olan bitenleri bilme>en insanlan kandırabilirdi... O bu sozu soAlerkcn. Parlamentoda kendisi aleyhine tahkikat acılmasın di>r nelere katlandığını. iktidarda iken kimlcre nasıl fedakârlıklarda bulunduğunu. kimler \asıtasıyla ne baskılar yaptırdığını hcrkcsteıı iyi bili>ovdu. Sanki Kocaşın elindc delil olsa ve ouları gotıırup niahkemeye verse ne olacaktı? AP ekseriyeti onu adalctin karşısuıa >ollamamak icin uozMiniı siper ettikten ve bizzat Demirel ?a>Sin bir ithamın altında kalma.M. adaletin karşısına çıkmaya tcrcih ettikten sonra .. SaMn Demirel bir de parmak hesabına saygı gösterdiğinden h;ı!i!,cderek. muanzını deınokrasi dıişmanı olarak gosterebilmek için .Parmak he^abı nıilli eçemcnliktir. biz ona inanıyoruz. Siz inanmıjor musunuz?» divcrek. onu zor duruma duşürmek istemiştir. Denıokratik duzeıı taraftarı olup da parmak hesabına inanmaz oluı mu>uz:.. Fakat 1946dan bu >ana bu parmaklara yaptırılan o kadar cok ^ o gordiık ki. Sonuç olarak buşün vicdanımızın derınliiine o parmak hesaplarından süphe cdebiliyoruz: Defalarca soruuW ki demokvasi namma o parmaklarla vapılan oyunlar gerçek hurrijetiıı mezarını kazmaktadır. Eski Demokrat Parti, Tahkikat Komisyonlarını o parmaklarla kurmadı mı? Basın ve toplanma ozBurlüklerinin canına o parmaklavla okumadı mı? Çok korkarız kı pene o parmaklar, Demireli <orsu>a vennejelim dı>e.. Rejımın kine okumasınlar... Parmak hesabına elbet inanırız ama. o parmaklaı ozgurlıığtın \e erdcınliğin imgesi olarak ha\a>a kaikarsa... Uun>.. tarihi bu parmak hesahı ile eğer parmaklar faziletli değilse. nııc rejimlcrin MkUdığım. topluınlarııı esarete süruklendiğını. o patmakları o\natanların geride elem duvan insanlar bıraktıklarını cok ka»detmistir. eçtiğimiz h a f t a Trakya ve Karadeniz sahüleriyle Doğu Anadolunun doğusunda yer yer kısa süreli yağışlar dışında yurdumuzda güneşli gürüer etkili oldu. G Kuzeydesağanak \ mensucat santral t.a.ş ; AKDENİZ BÖLGESİ: Ge nelhkle az bulutlu ve açık geçecek, hava sıcaklıklarında önem U bir değişiklik olmıyacaktır. • MARMARA BÖLGESt: tlk ıkı gun parçalı bulutlu, haftanın diğer günlerinde az bulutlu veya açık geçecek. hafta ortasından ıtıbaren hava sıcaklıklan artmağa başlıyacaktır. Gazete ile eğitim Prof. Dr. Ümran E. ÇÖLAŞAN POLATLI'DAN bir okuyucumuz cCumhurlyet Gazstesınde yazdıgınız yazılar, bıze bılmediğımız bir konuda eğıtım yaptırıyor. Vakında sızlerın avağına karpuz kabuğu ko. yacagız, habennız ol«un» dedıkten »onra, «Bu kısmı şaka Sıze gerçekten tesckkur borçluyuz» diyor SAYIN okuyucumuzun mektubu ve Utıfatlan bizı sadece memnun ettı. Eğer yazdıklarında samlml ise, şu naçlz satırlanmızla bir hi?met vapabılıyorsak, sevınç duyarız. HEPİMİZİN. her konuda derınlığine bilgi sahibı olmamız mumkun değıl Konumuz dısında genel bir bilgiye sahip olabılmekle yetınmekteviz. Bu bılgılerl toplamak için, ya gazetelerden veya o konuda sevıyemizde yazılmıs kıtaplardan ıstıfade etmek zorundayız. GAZETELERlN zamanımızda halkı eğltme bakımından oynadığı rolün buvük olduğunu ınkâr edemeyız. Çeşıtli dallarda bilgi vericı yazıların ya^ılması, bnnların okunması halkın, avdın kimselerın dahl bilgilennın çoğalmasına yardım eder. Bir gerçektır kı, memleketımizde veni bir bilım dalı Olan meteorolo^ıve halkımız yakın lamanlara kadar önern dahi vermezdı Bazı kımseler AUahiD ısıne karısılmaz şeklinde duşunUrlerdı. Buşun memnunıyetle görüyoruz kı, böyle düşünenler dahı gerçeğı anla» mışıar ve hava tahmınlerini ilgi ile izlemeye baslamıslardır. 1 «DUYURU» dcn Şirketimize ait «D> serisi tahvillerinin 2 numaralı faiz kuponlarmın ödenmesine 2.7. 1971 Çarşamba gününden itibaren, İş Bankası şubelerinde başlanacaktır. Tüzel kişi (Şirketler, Yardım ve Emeklilik Sandıklan) tahvil sahiplerinin en geç 10 Ağustos 1971 Salı gününe kadar, banka şubelerine şahsen veya aşağıdaki yazı ile müracaatlan ilânen duyurulur. 4 • tÇ ANADOLL: Ilk ıkı gun bölgenın kuzey ve doğu kesinilerincie yer yer sağanak yagışlan • KARADEMZ BÖLGESt: Batı kesımlerınde ilk ıld gün yer yer sağanak vağışlar görulecek, yağışlardan sonra güneslı gunler etküi olacak, hava sıcaklıklan artmağa başlıyacaktır Doğu Karadenızde ise yağışlı gunler ıkı gun daha devam edecektır. görülecek, dığer gunlerde açık ve az bulutlu geçerken, haita or tasından 'tıbaren yavaş yava« artmaga başlıyacaktır «TÜRKİYE İŞ BANKASI A. Ş. ŞUBESİ Mensucat Santral T.A.Ş. nin sahibi bulunduğumuz T.L. itibarî değerindeki tahvillerin 1971 yılı faizlennden Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı maddesi mucibince gelir vergisi tevkifatı yapılmamasını rica ederiz. Firma adı, Adres Yetkili İmzalar» # EGE BÖLGESİ: GeneUikle ılk ıkı veya uç gün IQ kesimler öğleden sonraları parçaü bulutlu, haitanın dağer gunlerinde ise bölgenln tamamı açılt ve az bulutlu geçecek. hava sıcaklıkları • GÜNEVIUOGIJ ANAOOLÜ: hafta ortalarından itibaren artmağa basııyaeaktır. Açık ve guneşli günlen devam ederken hava sıcaklığı geçen haftaya nazaran bıraz serin olacattır. BİZİ memnun eden husus, zaman zaman ilgılüerin ve halkın bu tconudaki olumlu duşüncelermı, güvenlerinı açıklamalandır. BUNU söylerken, bütün dünyada oiduğu gıbl aldanma payının gaklı olduğunu hatırlatmak ısterim. KARPUZ kabuğu meselesıne geünce, sayın okuyucurouı bu konuda bizım de dikkatlt olduğumuzu unutmasm. Mesleği elden kacraeak ince noktaları hiç yazar mıyız I ASLINDA hakkı da yok değil, mesleğimlz hava. Hava ile uğraşanlar da az deŞil. Boyle olunca bu ış şımdıden elımızden kaçmıs oluyor. HOSÇA KALIN.. Mensucat Santral T. A. Ş. Yönetim Kurulu Fulmar: 247/5772 970 '3794 Marına Kılçam taratından, Edgord Kilçam aleyhine açılan boşanrr.a dâvasının yapıian duruşması sonunda: ' İstanbul. Aöalar, Burgazada. Vemyalı hane b. cılt 18, sahıJe ''•Tde nuiu^a kavıtlı Marına Kilçam ile Vugoslav tebasından Edğord KılçanVın medenî K. nun 134 • 138 ve 150. mad ıstınaden boşanmalanna kabahatlı olan dâvalmm aynı K. nun 142 maa ıs'inaden bir sene müddetle evlenmeden memnuıyetıne. masa rfı muhakeme ile 650 lıra ücretı vekaletın dâvalıya tahmıııne. temvızı kabıl olmak üzere 30.6.971 tarih 970'3794 971/1772 karar savılı kararla Karar verilmıştır. Ilan olunur 8.7.971. CBasın: 4573) 5758 İstanbul 20. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: OİKMEN GEVECİ Oğulları BERK'in doğumunu muîdelerlet OZKAN ve GEVECİ Sağ elimde bellren, sağlığımı ve mesiek hayatımı tehdıt eden eskirruş kisti basarılı bir ameliyatla alarak beni huzura kavuşturan Sosyal Sigortalar Kurumu îstanbul Hastanesuun değeıli doktorlarından Operatör AtLELERİ Cumhuriyet • DOGü ANADOLU: Bölgenin kuzey kesımlennde bilhassa oğleden sonralan sağanak yağışlan görülecek. hava sıcakhklannda hatvl azalmalar görülecektir. yürekten teşelckürlerimi sunanm. Turhan AKSOY'a MÜSTAFA KİM? NEREDE? NEKADAR? REKLÂM YAPTI ^ BAYDAR NIMBUS T E ŞEKKÜR Radyo Reklâmlan Etüdü İstanbul ve Ankara Radyoian Reklâm Anahzi Annem büyük bir kalp krizî geçirdi. Kendisinl gece lab». ha kadar sefkat ve hazakatle tedavi edip âdeta ölürnden dön. düren aevgili arkada;ım teşekkür ederim. Ertesi gün yatırdi6"nu Haydarpaşa GögOt Cerrabi Merkezinde bize en yakın ilgiyi gösteren değerli hocam meslekt ustalık, tevazu ve çahskanlıklariyle benl minnettar bır«kan Kardiyolog Dr. AYHAN CANER, Dr. 8ÜMER KA. RAMUSTAFA, Dr. SELAHADDtN SEr^YÜZ, Dr. AYD1N ARIK ve tüm hekim arkadaşlanma, Başhemsire Esen A£sak ve hemüire TOksel KıroSln. Asfiman Akyan, Ayse Bas, Hatlce Dvrmnf, Revhan Kıbnslı ve diğer personele teşekkür eder sağolun derim. Dr. 1HSAN Cumhurıyet İTIU Dr. Mehdi BENKER'e Dr. Siyami EPSEK'e Kullamlan Kelime Adetleri GraFigi Ocak: Şubat; Mart; Nisan; Mayıs 1971 rekiâmlarl analizi çıktı, Hazîran 1971 Vnkında Çıkacak ödemeli göndenlır: 300 TL. (Bir ayhk) PEV A Piyasa Etüd ve Arastırma Ltd. Şti. İstiklâ] Caddesi; İmam Sok. No. 1 Beyo&iu, tstanbul T"lnfor> J1 * 1 ftfi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle