16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA DÖRT: :CU3imJRlYET= :10 Temmuz 1971 dönüm arasında 375 bin, 11 20 dönüm arasında 495 bin İşletme vardır.» (24). 1963 tarım sayımına söre, toplam çifçı ailelerinin c 'o36'sıntfan fazlasını kuran: 1 milyon 269 bin aiienın işletü£ı topraklar 20 dönümden a^dır Ve yine t.oplam ailelerin •'•25*i ne yakını olan 863.500 aile, 50 dönümden daha asaâıda işletme lerde ver almaktadır Kısaca toplam eiftçi ailelerinın *o85.5' u. işletme bovutlsrı. 100 dönümden daha azriır. 3 TAR1MDA MfLKtYET; \R!>1SAI. ^c"=imde 'Mülki. ı vet sorunnnun kesinlikle «aptanahilme olanağı henü» yoktur. Rununla berabfr. top. rak tasarrufnnda büvük bir a. daietsizlik zoy.e çarpmaktadır. «Mevcut 3.5 milvon tarım işletmesindçn 293.518'i toprak kiralamakta. 5?l.l"H'sı ortakçılık veva yarıcılıkla topraU islemekle, 115.703'ü ise. çesitli sekillerde haşkasınm topraSını islemtkte; böylece toplam olarak ilk anda 1ÎS.397 ki«i islpdi*i toorata sahip hulıınmamaUtadır» (25). «Buna karsılık, oiftçi ailelerinin, a sadece »ü.45'iııi kuran 15.352 aile 500 döniimün üstündeki t o p . rakları islemektpdirler.» Ve de «308.8H»» ciftçi ailesinin. hiç toprası voktor» (26). Fazladan bu küçük işletme: ler, tabloda eörüldüeü gü , toplu ha!de. avnı yerde deâil, ayrı avrı verlere rtaîılmış. parçalanmtş topraklar halindedir. 3 milvon küçük Işletmenin. an cak, *.!i9.6'sı, vani 2P7.624 savısı tek parça halindedir. gerive kalan 2,5 milyonu aşkın isletme en az 2, en çok, 10 ve daha fazla parçaya bölunmüş bulunrnaktadır TABLO Toprakların çenel japısı ve kulUnılışı 1) Tanm toprajı: a. Işlencn tarla toprağı Nsdas Eki'i alan * Hububat * Bakliyat v» yem * Endu?tri biîkileri b. Eağ B&hçe • Bağ * Meyvalar * Narencıye * Dijer meyvalar * Sebze * Zeytin 2l Csyır Mera 3) Orman: 4) Ürün vetiştirmeyen toprak 5) Cografi alan : 3 1 J«7 Tılı Bin Hektar •• Oranı 23.539 21.200 7.031) 14.170 115.550 674 1.946 2 339 800 K45 37 «08 420 30.839 10.584 13.096 78.058 30,15 27,15 9.00 18,15 14,80 0.86 2,49 3.00 1,02 0,83 0.05 0.78 0,31 0.R4 39.51 13,56 16.78 100,00 DEVRIM YARİN: Ü R E T İ M Y Ö N T E ftlt K a v n a k : tkinci B.T.K.P.'nı, S h :318, tablo: 158 KONOMİYE ta rımsal kesimin e gemen olduğu Türkiye gribi bir iîlkede, yüksck bir taıımsal üretim ve verim artışı olmadan; dengeli: sürekli ve hızlı bir kalkmma düşü nülemez. Bu kesimde ki dengcsiz ve yetersiz bir gelişme. kalkınmış ülkelerde bile, Sovyetler Birliğinde görüldü ğü üzere (17), ekonomik güçlüklerîn ciddî bir kaynağı olmaktadır. E tanmsal, sanayi yahut ticarî alandaki. girişimleri, olanaklannı ortaya koyabilmek için, bu ilişkiler agımn kurduğu engelleri aşmak zorundadırlar (18). Buradan üretim biçimi ile, üretim seviyesi arasmda sıkı bir ilişki nin b'.ılunduğu çeşitli üretim unsurları arasmdaki ilişkiler dizisi ve düzeninin prodüktiviteyi belirlediği söylenebilir. tlkel. Köleci. Feodal. Kapitalıst, Sosyalist. üretim biçimlerinde. üretim seviyesi ve verim artışlarının farklı oluşu, üretimin temel unsurları arasmdaki ilişkiler ağ] farklıhğın dan ötürü değil midir? Doğanın insafsızlığı, toprak ağalarmın egemenliği, aracı, tefeci, tüccann baskısında yaşamak, özel bir yasama türü oluşturur. Köleci ve feodal toplumlarda daha net görüldüğü gibi, öyle bir sosyal düzen işlemeğe başlar ki, orada diğer bütün çahşma sistemleri, bu işleyi$in açt\gı yollarda yürür, oydugu kalıplarda. belirlenir, biçimlenirler. Böylesi bir düzen, teknik gelişmenin önüne sayısız engel diker: Dengeli bir şehirsel ve endüstriyel gelişmeyi felce ugratır; yeni teknikleri yaratmayı özendirebilecek iş bölümünü geciktirir. îşçilerin üreıime, teknik araç ve gereçleri, sürekli ve düzenli iyileştirebilecek zekâ ve ıstekle katılmalarını önler; nihayet modern bilim anlayışı ile ekonomik tutum ile bağdaşmayacak düşünce ve davramşlar hazırlar. Ulusal bir piyasa ve ekonominin kurulabilmesi. tanmsal kesimin ekonomiye eksiksiz katılma sını öngörür. Bunun icin tarımsal kesimin. geleneksel, (eodal, yalnız kendisi için üreten ekonomi biçimlerinden kurtulmuş olması gerekir. Uretim verim yelersizliği ve nedenleri T A BL O I 1 : 4 Tanmsal tşletmclcrde Toprak Parçaları (1950 1963) 1963 ( i ş l e t m e l e r * ı ) 1950 Parça Sayısı 5,4 22,7 23,2 26,1 22.S 100,0 9,6 TOPRAK UNSURU ARIMIN ulusal ekonomi I1« bütünleşmesi (entegrasyonu), süreci, birbirinden u zakta, kopuk. küçük işletme bırimlerinin, daha ekonomik o . lanlarla ikamesini. yeni örgütlerin ortaya çıkmasını, eğitici faaliyet ve etkilerin sonucunda yeni davramş ve düşünüş tarzlarının doğmasmı sağlar(19). Sanayileşme ve kalkınmanın dinamiklerinden biri olabilecck tanmsal kesimin, üretim vorim yeterfizliiji. tanmsal vanı T Iktisadî kalkınmanın önüne dikilen sosyoloiik nitelikteki enîrelîeri farketmek güç değildir. Örneğin: feodal yaoılar (strüktürler), bu nevider.dîr. Bireyleri, konu veresim: AYHAN BAŞOĞLU GUNAIIKAR KRALIÇf maktadır. Bağ bahçe sebze o slanı: 2.359 bin hektar ( o3,31), çayır ve meralar. 30.839 bin hektar (",039,5i >Hk bir orana çıkmakta. ormanlar, 10.584 bin H.. (°«13.56). ürün yetiştirmeyen tcp o raklar: 13 096 bin h., ( ol6,78) kabul edilmektedir. Çayır mera, nâdas ve son yıllarda ge liîtirilen son hesaplama ve tesA TARIMSAL YAP1 bit yöntemleri sonunda, yüz ölçünıü tabloda gösterilen rakam I TOPRAKLARIN vaklaşık olarak 10.6 milyon hektar olan ve bugün 18.3 milyon FtZtKSEL DAOlLIMI hektara varraı? olduğu bildirilen ormanlar, bir tarafa bırakıOPRAKLARIN genel yapılacak olursa, ürün veren ekim sını ve 1967 yılında kullanıalanları, yurt yüz ölçümüniin lış tarzı tabloda gösterilmişO 23.539 bin hektarlık yani 'o30" tir. unu biraz aşmaktadır. I967'de tarla alanı olarak t o p . 1968 de ise, bag bahçe seblam: 21.2U0 bin hektar (»«27.15) olan alanm, sadece. 14.170 bin H. ze alanı 562 bin hektar artarak 2.976 bin hektara cıkmı*. fakat, lık (= ol8.15)i ekilebilmekte, g e nadasa bırakılan topraklar da riye kalan 7.030 bin hektarlıit r kısmı ise narfasa ( 9) bırakılçogalarak 8 692 hin hektara varmı?tır(22V Hulı rtogal nüfus artışt ba>=kısının varattıSı toprak açlıSı, tanm» makınanın ciri^i. E'bi nedenler sonucunda. özellikle son yirmi yılda. cayır. mera ve ormanlar tahrib edilerek. ekim alanı kazanmak ve topragı deriniiSine işleyip verimi arttıramama cüçsüzlü§ü. toprak alanlavm! senişletmek voluyla telâfi edilmek istenmistir. Son sınırlarına vardıeı sövlenen bu süreç. toprak. su, ağaç arasındaki fiziksel dengeyi bozmuş, toprak erozyonu olayını yaygınlastırıp, siddetlendirmi"=tir. Bir rliğer nokta, nadasa bırakılan tooraklann yılrfan yıla artarak: 1964'te 8.476 bin h.'dan 1965'ie 8.547 bin h., ,1968Me ise. 8.6!)2 bin h.'a 'ç'ıkar'ak, ekilen toprakların az"almâsıdır. Üretimi. verimi ve celiri helirledisi için. yukarıda anılan topraklann i=!etmelere eöre dagılımını brlirtmek serekir. 2 TOPRAKLARIN ve bu yapının işleyişi üe yakın dan ilsilidir. Önce toprak unsurunun kullanılmasına Reçelim. 78.058.000 hektar kabul edilen, yurdumu2 yuzölçümünün (20), 1928 yılında. 6.6 milyon hektarı, 1950'de 14.542 bir, 1955'te 20.9°8 bin, 1960'ta 23.264 bin hektar olan ekilebilir toprakların, 1355 yîbntfa: 23.841 bin hektara çıkt'.ğını. ayrıca 1.7 milyonu H., toprağın kullanılan dranajı boınk. 0.7 M. H.. vı da çoraktır(21). Böylece, ekilip, bıçılen alanlann. yurt yüz olçümünün "ı>30"unu biraz aştığı santlmaktadır. 1 Parça 2 3 Parça 4 5 Parça 6 9 Parça 10 ve daha çok parça Toplam 20.8 19.9 24.9 24.8 100,0 Kavnak, D.t.E.. zikreden. Ikinci B.T.K.P., Sh: 241 göstermektedır. 1952'den 1963'e geçilriikte, 50 dekardan daha »z topraeı ışleyen, işletmelerin 500 binden fazla artarak 2.132.288'e varması. zaman içinde işletmelerde küçülme eâıliminin büyüdügünü göstermektedir. «1 5 dönüm arasında 399 bin, 6 1 0 Blocages du Deve!oP<" Dans le Secteur alt Tier» Mondt. ParU O = 45 Mart, 1987, Sh: 45 (18) Gahrıel ARPAN'T. ^ de en Friche, Paris, P"*i 196:i. S h : 275. A (19) Prof. BADOUİN (BV « riculture et developpement, In R Sciences Financıere, Paris, 1960. S h : 6)7 635. ( 2 0 2 1 ) tkinct B.Y.K.P..Sh:238 (Tablo: 116) ve Sh: 309. (22) Devlet tstatistik Enstıtusü, No: 595. * Buraria tarımsal yapıyı dokuyan, hayvancılık. or mancılık ve avcılık dalları. ile bitkisel üretim çeşitleri ineeleme dışında kalmaktadır (23) Ikinci, B.Y.KP.'ı. Sh: 239. (24) Doğan AVCIOĞLU Türkiye'nin Düreni, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1969, Sh: 309 (25) Doç. Dr. Z. G. Mülâyim, «Toprak lşleyenindir» Milliyet, 4.7.1970 (26) Doç. Dr. S Aksoy, Türkiye'de Toprak Mesclesi. Ger çek Yaymevi, tst. 1969, Sh: 105 106. ment T Tatısin BERKAMD 45 Haluk bunu farkftti mi bilmiyorum. Durmadan konuşuyor, cevap beklemeden anlatmağa drvam ediyordu. Niçin yalan söyliyeyim, bn dakikada halaıtıa biraz kızdım ve Haluk'a karşı haksızlık Fttiğini düşündüm. Zavallı adam ne vapmıştı? Bu ılpfisikliğe sebep ne idi? Hayatım bambaşka bir vola Rİrdi. Haluk beni bir gün yalnız bırakmıyor. Giindüz, gece demedcn birlikte sezip tozuyoruz. Övle cana yakın, öyle r.azik ki... Onda, bugiine kadar tanıdı • ğım erkek'eriıı hcpsiuden baska bir hal var. Hem tatlı, heır otoriter. Bütün isteklerini bana yaptırıynr. Hiçhir teklifine itir»z edemiyorum. her sözünü kahul ediyorum. Geçen gün Ancelâ, yari şaka. yarı ciddî: I.ili. dedi. bu veni tanıdığın amcaoğlu s»> ni âdeta hü>üledi. çocukiaştırdı. Onun bir »özünden dışarı çıkmıvorsun. Sevgilî Ancelâ'nın bu sözlerine, bîlmiyorum neden kızdım. Tabiî çıkmam çünkü onun bütün tcklif. leri yerindedir. Obnıyacak şeyler istemiyor benden.. Sesimi biraz yiikscltmiştim. Bnna sonradan utandım ama, Ancelâ bu sefer benimle açıkça alay etmesin mi? Meselâ. gittiğiniz yerlere Suna'yı götürmemek... Meselâ yalnızca gece kulüplerine gitmck.. Meselâ cok sevdîğin Boğazı bırakıp haftanın birkaç gecesini Bakırköy'de geçirmek. Yüzümün kıpkırnnzı olduğunu eöstennemek için başımı pencereden vana çevirdim. Onun alayına ötkeli bir sesle karşılık verdim: Halamın evine gitmek de suç mu? Ance1'" güldü. Cevap vermeden mutfağa cirdi. Arkasmdan gitmek cesaretini bulamadan sofada hareketsiz kaldım. Onun sesi beni bu durumdao kurtardı: Doğan'ın mektubunu okudun mu? Doçan'ın mektubu mu? Nerede? Oddna. masanın üstüne koymuştıım. Bn sabah Albçrtonunkivle birlikte geldi. Mutfak kapısına yaklastım. Biraz evrelki sıkıntım geçmişti. Alberto'dan ne haberler var şekerim? Sıkılıyormuş. Artık bizi çağırıyor. Kalbirnin üstüne bir ok saplanmışti sankt. tstanbııl'daı. avrılık mı?! Bizi mt çağırıyor.. Evet, ı n u ben ona senin hirkac hafta daha burada kalacağını, henim de ay sonunda ltalya'va döneoe£imi razacağım. Rahat bir nefrs aldim. O. hcnim grçirmekte olduğum hrlecamn farkında olmamıs görünerek devaro etti: G'jzel tstanhul'dan bn mevsimde a y n l ' manın hoşuna gitmiyecrğini diisündüm. Ona v»klaştım. Sizi nasıl valnıı bırakınm Ancelâ? tsterseniz ben dr sizinlc gelirim. Asıl ben sen) bırakıp gideceğime üzüliivorıım kızım. Çekingen. ürkek bir Uri adımla ona daha yaklastım. Burada halaro var. Yiizü birdenbîre ciddî bir mânâ aldı. Nezihı Hanım olmasa şüphesiı tri berahef götürurdüın. Ona veda için önümüzdeki hafta Bakırköy'e cideceğim. O da yarın aize ftlmek istediğinl söjrlemisti. öyle mi? Pek sevinirim. Bilmiyorum, şeytan mı dürttO nrdir. jatca etmek istrdim: Kar?ı karsıra otunır, beni çekiftirirsiniı artık. Bu sözlerime güiecek yerde kaşiannı çattl. Seni cekiçtinneyiı bix kmm. Olsa olsa neni düşiinür, senin mes'ut oltnan için ne yapabileceğimizi konufurnz. Beni hâlâ küçük WT kız sanıyorsumıı «U. Kaşığı elinden bırakmadan bana döndü. Bir anne için çocuihı her zaman kiiçüktür Lili. Gözlerini hiçbir vakit onun üıerinden uzaklaştırmaz Ona yaklaşan tehlikeyi çok defa oııdan e^"vel sezer. Ana kalbi, ana gözö nambaşkadır vavrum. BİT gün «en de bunu anlıyacak ve biz« hak vereceksin. Hiç münasebeti vokken kuşkulanrlım, B İ nirli bir sesle sordum: Şimdi siz beni bir tehlike Ue karsı kar 51ya mı sanıyorsunuz Ancelâ? Vüzünün ciddi manâsı değişmcdeo cevap verdi: (Arkası »ar tSI.F.TMF.LERE GÖRE DAGILIMI »İ68.78'ini ıeçkil eden 2.132.228 işletmenin her birinin toprai genişligi. 1 üe 50 dekar arasındadır ve toplam toprakların p o24,8'i olan 5.219.248 hektaıhk bir alanı, bu hüyüklükteki i ş letmeler işgal etmektedir. 51 200 dekar arası boyda, 852.825 tane işletme. 8.775.146 hektar genişliğinde bir alan kap samakta: 201 1000 dekar arası büyüklükte, 10.814 adet işletme ise, 4.932.427 hektar bir alana sahiptir. Bin dekardsn daha fazlasına sahip. 4.323 sayıdaki içlet. me (tüm işletmelerin binde 14), bütün topraklann 'olO.l'i olan, 2.145.727 hektan kapsamaktadır(23), 1963 yılına ait olan bu veriler, memleketimizde, mevcut işletmelerin o'o69'una yakını, 1 ile 50 dekar arası alantfa bulun duklarını, yani cüce işletmelerin tanma esemen olduğunu. diğer yandan. bin dekardan daha faz lasını kapsayan buyük isletmelerîn. binde 14'ü aşmayan sayısına ragmen. mevcut ekilen topkl " kapsarlıîını rakların "olO.l'ini T.C. tSTANBÜL ASLİYE BİRİNCt HL'KUK HÂKtMLlOİNDEN Dosva No: 1970/268 I LA N Dâvâcı îlyazer Ancel taratından Rızapaşa Yokuşu, Rızapaşa Han zemin kat 61 numarada mukim iken adresinin meçhul ve kendisinin gaip olduğu anlaşılan dâvâlı Niyazi Tavukçu aleyhine açılan dâvânın yapılan duruşması sonunda: Mahkememızden verilen 14. 4.1971 tarih, 1970/268 Esas. 1971/287 K. sayıü kararla trafikte dâvâcı adına kayıtlı 34 FA 092 plâka sayılı 962 mo del kamyonetin 255.1966 tarthinde mülkiyetinin dâvâhya geçtiğinin tesbitine karar verilmiş olup, müddeti içir.de işbu karara karşı kanun yollanna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu tebliğ olunur. (Basuı 4518) • 5753 DARÎLtYB MtTMASStSJ O OK T O DİSİ BOND 15 Bir kadm istediğı kadar güzel ye dayarulmaz olabilirdi. Kendileri gibi vurgtın piyasasmın bir numaralı adamlanna bu kadın karşısında gevşemek, yelkenlert hemencecik suya indirmek jakış mıyordu doğrusu... Arzu ve eğilimlerine yeterince haktm degildi bunların hiçbiri demek... Oysa kadm denen yaratık neydi alt tarafı?.. Bir bünye boşalımım sağlamaktan başka neye yanyor du?.. Kontrollan altında tuttulc lan oteller, randevu evleri ve benzeri yerler Helene gibi yüzler ce kadınla doluydu. Canlan istedifi zaman bunlann tümü emirlerine âmadeydi... EUeTini şöyle bir sallamalan yeterdi de artardı bile... Hem de bedava tarafmdan. Arkadaşlanmn gevşek ve sulu davranışlanna canı sıkılmıştı. Asık bir suratla Paoli'ye vaRlaştı: «Ben gldiyorum... Bir an fin ce biletimi alayım... Ara yerde bir şey olursa bana telefon eder sin... Persembe akşamı da buluşuyoruz nasıl olsa... Evde bekleyeceğim ..» «Keyfine bak arslanım... Perşembeye sendeyiz...» Garip rutumlanna Tasmen me denî bir erkeğin nasıl davranma sını gerekti»ini eayet iyi bildigini Röstermpk nmacı He evvelâ Helenei selâmlaöı. elini sıktı, sonra da digerlerine aynı şeyi yaptı. Valori ona kamva kadar rpfakat etti. Yürürlerken arkadaşının omuzunu okşuyor. biraz öncek» tartısmanın hâtırasmı unut turmak istivordu. Helene, sag elinin mermerclen farksız basoarmağını kapıdan ya na uzatrmsft: «Arkadasınıjr Moreau şaşırtıcı bir insan .. Sasırtırı old\ı*u kadar da enteresan degil mi?.» Havatınria. kendisini vpkından gördügü halde çarpılmayan ve eizli şehvet duvinılanna kapıima yan bir erkege ilk defa rastladıgı için hayret ediyordu. «îşinden Eayri hiçbir çeye CİHBYH SEHFOHISI Türkçesi: Şehbal AYGEN önem vermeyen garlp btr adamdır o...» diye Jabeke cevap verdı. «İşınden ve anasından gayrı...» Helene'ln. ner şeyı dennlemesine kurcalamak gibi btr huyu vardı: «tlk gençliğinde feadının bl n ona korkunç ıztıraplar çektır Hiiş olmah...» diye fikrinl açılc)adı. Benkiler, mânidar gözlerle bir birlerine bakıp tebessüm etmek )e yetindiler. Degit Helene'in, dünyada hiçbir Kadınm Moreau' jTi etkileme veteneklerine sahıp olmadığını uzun yıllardan sonra gayet. iyi anlamıslardı. Yalnız Ka dınlar mı va?.. En rtiyler ürp»*rtici tehlikeleT karçısırvda bile Moreau teılı kıpırdamayan adam dı. Onu. ancak anasımn ölümü, bir de bağrınm tam ortahk yertne yiyeceğ) bir kurşun heyecan landırabilirdı Müehnet hapse mahkum olsa bile bu karan hey kel taraisızlıgı ile karşılayscağı muhakkaktı. ama, olsa oıle yine de srotürürüm... Eve dönecefim zaten . » «Mükemmel... Gidelim öyle İse...» «Ben de çiKiyorum » diye Clavet onlarla birlikte davrandı. Valott ve Kansının ellennı saenımiyetle sıkıp en iyi dileklerde bulunduktan sonra çıktılar. «Kaç paraya ihtiyacın var?.» diye Valoti yalnız kaldıklarında kansına sordu. «Cok defi)... Elll bin trank vertrsen olur biter... Çek defterim! bulur bulmaz ıade ederim sana..» «Şasanın sırası degîl şimdi.. Bu ay üçüncti defadır çek deft« rini fcaybedivor ve bulamıyorsun bir turlü . Bu usul bayatla d) biraz . Başka bir numara düzenle de çeşnı degışsin * «Oysa meşm bir mâzeret sanıyordum oen » j Genç tcadm öövle sftylprken şub bir Kahkaha atmıçtı. Gögsünö büsbüMin serçinleştlren. kal On beş dakika kadar çeşitli Ko çalarını o>"natan bir kahkaha .. Valoti. ccbinden rjîr anahtaT nulara değinerek sohbeti stirdür düler. Sonra Paoli kalkarak ar destesı çıtcaramk nrian'i kfisfisin tık gitme zamanı geldiğini belirt deki kasays vftneldi B1r deste banknot ckardı. kansına uzatti: ö. «Araban burada mı senin (tBunca psravı nasıl harcadı Jabeke?..» gını ne r.zc'ir merak ettigiml «Evet.. Niye sordun?.. Sen biî ofisen...» arabasiiz mısın bugün...to «Bunds merak edecpfc ne «Bu saatlerde traîik ço": n rar?. Karın »aypt su koca seh kişık olduğu İçin yü: .meyi va nn en $ık en rarif Kadmiarm da taksiye btnmeyl Isrcih edi dan birsy?» bunu senin comert yorum » liginp borclu oldufrımu unutma «GideceSin vere Radat eö mslısın.» türebılirim serri . » Hplfrif nem «nniKiıvor fıem «Onemli bir 1$in. radevun fi profesyonel bir manken edası 1lân yoksa memnun olurum.» le kendi çevresinde dHnprek bir «Amma da yaptm... Yok aşağı blr y u i a n ytirüvnrdu (Arkuı rar) TİFFANY JONES GARTH Mustafa ÖZDILER A § L&IeLl Meslhoa;a CiddeıJ No ta Tel: n 88 40 Soyadı değişimi Köprü olan soyatlanmız, îstanbul 20 nci Asliye Hııkuk HâkimliEinîn 971/H9O 971/1617 sayı 16.6.971 tarihii karariyle Köprücü olarak Saniyc KÖPRLCÜ Haınit Köprucü Cumhuruet il~ii YYosof KÖPRCCC
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle