09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLAK YASASENA UYMAÎİ TAAHFTüT EDf.R. Sahibi: Cumiıunyet Matbaacılı* »e GftKtecılik T.A.Sadm» NAZİME NADİ Sorumîu Yazı lşleri Müdürü : SAMİ KARAÖREN Basan ve Yayan: CUMHl'RtTET MATBAAC1LIK v . GAZETECtLİK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkeri Sk. No. 3941 BÜROLAR: I ^ M » AN"KARA: AtatflrV Buivan Yener A p t Vemsenir Tel: 120920 129544 No. 40 ADANA r ABO.VE 1 Ayhk X Aylık S Aylık 12 Aylık ve İLÂN Adl Poftı Vorl Dıjı 39. 117.234. 4«8. Bashk (Maktu) aoo • > > » • » SAVIS1 60 KLKLŞ İZMİR: Fevzipas* Bulvarı Atsaroilu t$ha°> Tel: S1230 1470» GÛNEY tLLERÎ: Kuruköprü 14 nkak Tel: 4550 »34 lurt \çi ıs 54 108 218 3. T I 7 ncı savta fSantlml) 80 3 uncu savfa ıSantınut «5 4. S. S ncı Mvla (SanrimM 75 Nişaa, Nıkâh. Evleame, Oogrum ıno Ölum. Mevud. Teseklcm 33 uncu (5 S a.) 150 Ölüm. Mevlid. Tes«lütüx (t Cm.l ıno (Rastanfı ı 1961 Anayasasının nasıl ortaya çücngının daha serinkanlı ve daha önyargısız olarak anlaşıiabilecefini belirterek başlamış «1961 Anayasası fildişi kulede yaşayan bazı bilim adamlarının kavr<unla rına dayanan veya bazı ütopyacı lann hayâllerini yansıtan bir bel ge değildir» şeklinde konuşmuştur. 1961 Anayasasını toplumumun ı n 100 yıllık deneylerinden doğmuş gerçekçi bir belge olarak niteltyen Ecevit 196le gelinceye kadar Devlet idaresinde baskurm, keyfi yönetimm hattâ mutlakiyetin. önlenememiş olmasım, aydmlarm halkla yeten kadar kaynaşmamalannabağlamış. bunu «100 yıllık demokrasi deneyimizi» aksatan başlıca bir etken olarak belirttikten sonra şoyle devam etmistir: Tutuculann veya çıkareı çevrelerin aydınlarla halk arasındaki ba yabancılıktan, bu kopukluktan yararlanmıj olmaları çok doğaldır. Öte yandan İKİ Anayasasuta gelinceye kadar Tiırkiy*' de genellikle aydmlar vc yönetieiler devleti. hükümeti ve liyasal iktidarı birbirine karıstırtnıslar, hunlar arasındaki aynlıklan yeterince kavrayamamış ve kabul edememişlerdir. Bazılarının zihinlerinde bu karıjıklık hâlâ sürmek tedic O yüzden de hükiimet yetkileri kısılır. siyasal iktidar smır. lanırsa devletm zayıflamış ola«ağı SMMİmiftır. Oysa demokra»min bir önemli kuralı hükiimet yetkilerinin ve siyaml iktidarm etfclli kiçimde sınırlanmasıdır. ECEVIT 3 gazetenin kapatılması nedeniyle \ •Basın •zgürliiğü» konulu gün • dem dışı bir konuşma yapmıştır. j Bilgin, Sıkıyönetimin, hükümet | sorumluluğu altında yüriitülmesi l nedeniyle Meclis denetimine tâbi olduğunu belirterek, «Hükiimet tenkit edildi dtye, gazete kapatmanın bukuka uygunloğuna kabul etmediklerlni» söylemiştir. Sıkıyönetimin, hükümeti değil kamu düzenini koruyan bir müessese olduğunu belirten Bilgin, «Tenkit fonksiyonunu ifa etmeyen, ettirilmeyen basından hür diye bah. sedileoıez. Sayet tenkit. her defasında hükümeti ktiçnk düjürmek anlamına gelecekse bu takdirde hükiimet tenkit edilmez. edilemez bir müessese haline eelir ki bu hal. korumaya çalı$tığimız demokrasi rejimi ile bağdaşamaz. Sıkıyönetimi, reiime kasteden hareketler için destekledik. Ama, bu desteği hükümetin tenkit edilemeyeceei. dasının susturulacağı manâsına alanlar, aldanırlar» demiştir. Milli Piyongo dün çekildi Bütün memurlar (Bastarafı l sayfada) Bu değişıklığin kanunlaşması halinde, genel idare hizmetinde bulunanlar en az iki buçuk yıl kıdem kajanacaklardır. Aynı madde, öteki sınıflarda bulunanlara da iki dereceye kadar bir yükselme imkâru sağlayacaktır. 0 Ek çeçici üçüncii maddede yapılan değişiklikle ise bu hizmetler emekliliğe esas syiığın vükseltilmesinde dikkate alııuna jacaktır. (g) Ihtisas kadrolarında bulunan personelle ilgili ek geçioi ikincı maddede de değişiklik yapılmakta ve buna göre, ihüsas kadrolarına ıntibakı yapılmış olanlar, emekü keseneğine esas ajlıkları üzerinden maas alacaklardır. Menteşe (Bastararı 1 inci nayfada) »ap vermek mevkiinde olanların, bUyük bir fütnrsuzink ve (ev sahıbını bastıran yavuz kişiı tutumu ile bir de hesap sorraaya kalkısmaları. sadece hazin defil aynı zamanda ayıptır. Petrollş kolunda çalısan!ar, Enerji Bakanı Ibsaıı Topaloî lu'non ulnsal çıkarlarınm içİD yıllardan beri basarıyla yürüttüfa şerefii mficadelenin en yakın tanığı ve katıksız deıtekleyicisidir. Milli petrol u v a ş ı , yabancı sir. ketlerin ve isbirlikçileri ile yardakçılarının sahneye kov dugn yeni oynnlara rağmen, milletçe elele verilerek mntlaka başanya nlastırılacaktır. CEM YAY1NEVI yıhn romanını sunar MBG'nun bildirisi 1361 Anayasası'nın 10. yıldönümü dolayısıyla Milli Birlik Grubu adına dün yayımlanan bır bildıride, «Anayasamızı, maksatlı nygulamaların öteıinde, anarşik olayların saçlnsn gibi söstermek isteyen zihniyeti alunnmuzan kaderinde talih. RİZ bir deteriendirme »Urak görmrkttyiz» denilmiştir. • Fahri Ozdllek» imzah bildıride, ayrıca şöyle denilmektedir: «Anayasa'da yapılaeak dejtisikliklerin yeniden özfürlük mücadelesine ddniişerek topInmsal teli^mrmize engel olma masını içtenlikle temenni etmckteyiz.» Adalet Komisyonu yeni tasarı üzerinde maddelerin yazılıs biçimine dair bazı ufak değişiklikler. den başka yalnızca evliliğin imam nikâhı ıle sürdürülmesinde ağır cezalar getıren 237'nci maddeyi Bülent Ecevit. cehaletin ve ta | bütünü ile geri çevirmiştir. Komisyon Başkanı Tekinel. bu assubun Türkiye'dekinden çok da , konuda bilgi verirken, imam ha yaygın olduğu Hindistan'da binikâhı ile evliliklerini sürdüren le ilerici bir reform programını gerçekleştirmek için Anayasa de j ]er hakkında T. Ceza K.'nun esasen ceza koyduğunu belirt j ğifiklikleri yapmak üzere halktan miş. bu cezalan arttırm&ktan gerekli oyun alınabildiğini hatıröte bir hüküm getirmeyen bu laUnış. «Gerçek mUliyetciliğin maddenin gereksiz ihbarlara yol kaynafı millete jrüven dvygusuaçacağını düşünen Komisyon, dur« şeklinde konu?muştur. oybirlisiyle maddenin geri çevMalkın, kendi sorularını herkes. rilmesine karar verdığini bildir 1en daha iyi bildiğini söyleyen nıiştir. Ecevit. halkın dertlerinin halktan Komisyonu bu karara sevkeöğrenilmedikçe ve bu dertleri ordcn nedenlerden biri de imam tadan kaldırmanın yollan halka nikâhı ile siırdürülen bir evii. «erbestçe öğretilmedikçe sonınlaliğe tanık olmaları halinde dura çözüm bulunamayacağını, Türrumu ilgililere ihbar e t m e y ı ı kiye'nin son zamanlarda içine muhlarlara verıiecek cezanm düjtüğü bunalımın ve huzursuzhukumet tasarısında arttırılmaluğun bütün kişisel veya kurumsıdır. sal sorumluluklar ötesinde önemli Nltekim. T. Ceza K.'nun basbir nedenüıin gözden kaçtığını, ka maddelerinde de muhtarl^. bunun ise hızla gelişen. değjşen nn çok d"alıa ağır bır suçu ilgı. bir bünyeden ileri geldiğini. orli mcrcilere ihbar etmemeleri taya çıkan şiddet eylemlerinin odaha 1 afif cezalarla karşılannsylanması ve desteklenmesinin maktadır. düşünülemeyeceğini, Anayasa"nın da bu gibi hareketlere imkân verT. C<?za K.'nun 22 maddesini değiştiren yeni tasaıı, son y ı l . mediğini öne sürmiiştür. toplum yaşamımızda görüAtatürk, «Hâkimiyet, larda len çeşitli anarşik olayları suç halinde belirleyerek cezaî müsandığındır» demek eyyidelere bağlamaktadır. Bu istemiş arada çeşitli suçlar için öngörül 1961 Anayasası'nın onuncu yümüs c»zalar da yeni tasarıda dönümü nedeniyle AFM eski Çaarttırılmaktadır. lışma Bakanı Sejfi Öztürk de bir Buna göre kamuya ait binalakonuşma yaparak: Atatürk'ün, rın işgal ve tahribi, işyerlerinin «Hikimiyet kayıtsız şartsız millcisga! ve tahribi. ticaret serbestindir. sözünü ele almış, bununla tısınin engellenmesi. memur Atatürk'ün. «Hâldmiyet, sandıjın. boykolu, patlayıcı marfde ima'. dır» demek istediğini iddia cdeve kullanılması, yurda sokulrek. Sandıktan çıkmak, milli hâma?ı. haberleşme araçlarmın kimiyettir» demiştir. tahrib. ve çalınması, sörevü AP ve «Basın devlet memurlarına nesren hakaret gibi suçların cezalannda Özgürlüğü».. artıslar oncorülmektedir. AP"li Turhan Bilgin ise. SıkıyöÖteyandan. TCK'nun 384 ncü netimin son karanyla AP yanlısı maddesi yeniden yürürlüğe sokulmakta ve kara, deniz, hava ulaştırma araçlarmın kaçınlmasmın curdurulması, gideceği yön (Ba$tarafı I *ayfada> den saptmlması hakkındaki suç : yabancı firmalaıın yerli firma lara karşı ağır hapis cezalan ^e i üâçlarmı yapmaması. kamu kutirilmektedir. Cezalar bu araçlaruluşlarmm kendi ilâçlarını ken nn kaçınlması siyasî bir «maç ' düerinin yapması, gazete ilânlagüttüğü ölçüde artrnaktadır. ; rı, Uâç prospektüsleri ve lüks Adara kaldırma fiili de yeni ta am'oRİâj konulannm ele ahnması, sanda cezası arttınlan bir suç I rejstesiz ilâç satışının önlennıesi, olmakta, kaçırma işi siyasî bir j ilâç izinlerinin süreli verilmesi, amaç îüderek devleti bir işi yapkalite kontrolünün gerçekleşmesi, maya ve yapmamaya zorluyorsa ayrıca depocu kârının halka intiöngörulen ceza, fiilin amacuıın \ kal sttirilmemesi ve gereksiz mal gerçekleştirilememesi halinde rr.ü ı zemeye patent ödenmemesi. ebbed hapis, gerçeklestirılmes: 1 halinde ölüm cezası olmaktadır. I Personel Yine tasarı devrim kanunianPers«n«l Kanunu: Sağlık hiznın korunması amaciyle 526 ccı metlerinde çalışanlar için syrı bir maddede de değişiklik yaparak ce ] personel kanunu çıkarılması, yan zaları arttırmaktadır. Böylece. kıödemeler için yeni bir statü hazır yafet ve harf devrimine ilişkın lanmaEi, kamu sektörü hekimliğisuçlann cezası 2 aydan 6 aya kanin FullTime esasına göre düzen dar hapis, 1000 liradan 5 bin lilenmesi, prim sisteminin ihdası. raya kadar ağır para cezası olavSerbest hekimlere aylık veya rak öngörülmektedir. h»st* başına anlaşmalı hekimlik müetsesesinin temel istihdam pren aibi haline getirihnesi. Ba sınıriama yeterli ölcöve varmadıkça, keyfi yenetim, baskı. hattâ mntlakivrt kapıları a . cık bırakılmış «lur. Türkiye'de de 1961e kadar böyle •Imnştnr. Ilemokrasinin bir başka kuralı kamnoynna olustnrucu kurum. ların u araçların serbest çalısabilmesi ve bütün düsüncelere açık •Ubiimesidir. Ba »erbeıtlik ve açıklık sajtlanmadıkç» ov ser bestisi de hir anlam taşımaz. Turttaş kendi dertlerini ve sornnlarını serbestçe ve etkili bi. çimde ortaya dökebilmeli ve ba | dertler ve sorunlar için ö n e n . | îen degişik çözümleri aynı serbestlikle ötrenerek aralarından xerim vapabilmelidir. Demokraninin iyi isleyebilmefi için bir başka kosal da ekonomik ve J Kosyal adaletsizliklerin ve ba* ; kıların düsttnee ve «y lerbesticini kısaeak ölçülere vırmama. udır.» Ceza Eannnn (Ha<ttamfı l «n<radaj lamada hükümetin sevkettiği me. tinde daha önce kendisi tarafından Meelıse sunulan beı maddelik teklifin ve AP hükümetince hazırlanan sekiz maddelik tasarmın aynen korunduğunu söylemijtir. Bir değişiklik Milli Piyango dün çekılmiştir. Kazananlann listesi şöyledir: 1 MİLYON KAZANAN: 183637 (Istanbul) 300.000 LİKA KAZANAN: 278079 (İstanbul) Kadrosuzluk yüzünden 1M.0M LtRA KAZANANLAB: Q yiiriirlükte bulunan kanıuıa 336627 (Ceyhan) BÖre, kadrosuzluk yüzünden. bir 330602 (İstanbui> iki vt üç üst dereceden aylık a184558 (lstanbul> lan barem için personel, kadro40.000 LİRA K A Z A N A N L A R : su ayhk aldığı dereceye yükse366383 143462 013743 161082 082447 linceye kadar kademe ilerleme017999 347464 112772 345046 361340 si yapamıyordu. Orneğin, önce20.000 LİRA K A Z A N A N L A R : den kadrosu 600, aldığı aylık 950 250591 337451 058710 052052 223373 lira olan bir memur. dokuzuncu 066041 019305 367351 283688 317550 dereceye intibak ettirilmekte ve 032877 323599 371898 249714 204601 aitıncı derece üzerinden aylık «I032130 365603 220364 360630 173021 maktadır, bu memur a. aitıncı de18.000 lira kazananlar: receye yükselinceye kadar Itarie288070 125348 27918ü 082440 109201 me îlerlemesi verilmiyordu. Ta256248 314317 366989 107776 353948 sarı bu engeli ortadan kalrtır223671 136866 270510 286969 051544 maktadır. Bundan 180 binc vakın J 236826 360767 012937 211198 2252K memurun yararlanacağı sanılraak 056867 281813 193873 311060 3764H2 tadır. 163302 309905 196538 025637 070490 ® Personel rejimiyle ilgili ye161842 030553 366830 310431 370788 222336 2Ö9963 344340 309771 176166 ni taslak, özel sektörde gpçen intibakta 160550 119875 054482 379394 1225o2 sigortalı hizmetlerin degerlendirilmemesini öngormek 252626 188720 000506 233540 33822J tedir. 4MM LtRA KAZANANLAR 351206 287502 138854 055962 067205 282360 399288 355297 279449 061985 163734 156322 022240 198493 345126 008035 164388 286664 307838 057766 (Bastararı 1. sayfads) 227507 190159 303395 237042 313619 075528 344834 392108 080641 201578 Emlâk vergisi 337622 150678 020216 179396 15089.Î 073115 063764 119448 311386 236263 Eski «Bina ve arazi vergisi» I 055895 263312 217985 130304 335079 yerine geçen yıl kabul edilen j 296636 343524 197270 131067 0946Ö7 «Emlâk vergisUnde değişiklik j 140299 275571 277699 325537 321510 yapan kanun tasarısı ile 1.5 mil j 095138 340734 363770 099198 243467 yara yakın yeni bir vergi artışı 036022 335378 187986 031278 187341 öngörüldüğü belirtilmiştir. Bina 367676 212143 211806 131368 283933 399928 317493 085360 286802 263951 ve arazilerin vergılendirihnesın354831 303155 121838 397261 356672 de beyan ve rayiç usulünü getir206744 250563 231007 135958 100734 mis olan Emlâk Kanununda ise. 223630 186352 078390 259568 197325 tanınmış bazı muafiyetlenn da144040 230918 361558 332144 143(593 raltılacağını bildiren Maliye Ba358530 119644 324509 001512 159591 kanlığı yetkilısi, mevcut kanun382061 224968 186812 293725 344911 172569 209411 017660 194216 022^25 da binalar için kabul edilen bın 135112 343170 022852 243921 3889*! de 10 ve araziler için uygulanan 346520 036887 318054 145548 291974 binde 5 10 oranındaki tarifel»339811 032279 093078 189616 257242 rın bir mıktar arttmlacağını söy 373905 107616 233621 151100 078481 lemiştir. Yetkılı ayrıca. daimı 183360 317457 238465 202731 264357 ve geçici muafhklarda da değı190981 341082 131457 202964 081470 051347 083408 057266 041783 308121 şiklikkr yapıldığını belirtmiştir. 337703 353289 343178 239151 318845 213300 293332 161579 222931 197945 tsim Tashihi 264265 195429 384477 00802 327408 074713 286759 062878 110500 339373 lıt. 20 Asliye Hukuk Hâkimli327932 390368 268937 292420 289824 Sinin 971544 sayılı kar«rı ile og338995 210349 116758 093570 011963 lum Suiçmez Kclcsojjlu'nun adın» 292590 325732 145360 213687 366002 SÖNMEZ olarak dcgiştirdim. 010529 134134 327865 236978 351942 | Ali Kclrsojlu 162378 378817 287940 193948 350737 . Cumhuriyet 5778 011514 276973 281405 063029 305775 j 014084 106118 030725 333219 371339 Çiftçılerin O Bazı görevler için sözleçmeli personel çahştınlması da jeni taslakta büknıe bağlanmaktadır. Ornefin, taslağın kanunlaşması halinde avukatUk hizmetleri «<özieşmeli olarak yiirütülebilecektir. j® Yürürlükteki kanun, dsvlet | dairelerindekı fazla çahşmalann yıllık izne eklenmesini öngörmekteydi. Tasarı bu bükmü de değiştirerek her sınıf hizmette fazla çalışanların belli bir smırı geçmemek şartıyla ücret karşılığında olmasım sağlamaktadır. 0 Maliye Bakanhğıncs hanrlanan >cni taslakta. belli bir hizmette, kadro almıncaya katlar kadrosuz memur çalıstırılması da kabul edUmektedir. (g) Tasan Vali. Kaymakam ve Bucak müdürleri için temsil 6deneği verilmesi yolunda bir hüküm de getirmektedir. Devlet memurları kanunun değıştirilmesını öngören taslak. Bakanlıklann görüşü aündıktan sonra önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulunca Parlamentoya sunulacakur. Fazla çalışma ücreti «Hesap vermelidirler» Sendikamız. Mısır petrolünün ucuza. ithali ile çıkarlarını kaybedeceklerin ve avukatlık larını yapanların bu cüretkâı ve çıjhrtkan tutumu karşısın da, hükümetin, son beş yıldi sadece petrol dalında devleti yüzmilyonlarca lira zarara sokan politikacı ve yöneticilerden mutlaka hesap sormasını bekiemektedir. Tabanc< sirketlerin zarar eden lük» tesislerini Petrol Ofisine *atın aldırıp yabancılara çıkar sağlıyan (ozel evlen de eizh işler cevirenler, devlet mües nfselerini partizanlara çıkat dağıtan bir çiftlik baline so kanlar. TPAO Batraan Işlet mesini bir (Arap Seyhliği> halioe çetirenler ve milli kuruluşları güçsüz hale s o kup yabancı şirketleri yurdo muzda rakipsiz bırakarak tat lı kârlar sa^lamalarına yar dımcı olanlar. vaptıklarımn hesabinı vermelidirler. Bu he sabı vermeden hiçbir vavuz kişinin. ulusal çıkarları her seyin iistünde tutarak vurda ucuz petıol ithal etmek isteyenlerin karşısına çıkma ya bakkı voktur. NN BOGALAR Cumhuri.vet Re«at Hamit Aziz Napohon 24 i j u kıil ALTIN 31031Î 15». 132. 14». 1S0 2*15 Î07» I LA N İST. 12. SLLH HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN ST1/242 vasi T. Hasta Müşerref Koçoğluna Mahkememizce Aksaray. Keçi Hatun Mahallesi. Kafesci t.«mail Sokak No: 2. daire 3"de ıkamet eder Sarakoy kazası nüfusunda kayıtlı babası Ali Rıza Koçoğlu 11.6.971 tarihinde vasi tâyin edılmiştir. Üân olunur. 6.7.971 'Basın 4577) 5770 Petrol dâvamız, milliyetçı Türk isçiainin ve bütün ulusal füç lerin tam drsteğiyle mutlaka basarıya ulastınlacaktır Çıkarcı çevrelerin oyunları daim> bozulacak ve kervan yürüyecektir. Senriikamır petrol konusundaki refnrmların Rer çekleştirilmesinde hükümetimizin yanındadır. Bu reform lann jerçekleştirilmesine çalışüırken, bir yandan da reformları kösteklemek amacıy la yeni oyunlar pesinde kosan çıkarcüara ve vardakçılarına, yaptıklannın hesabının «orulmasını beklivoruz.» «Petrol dâvası başanva ulaşacak» YAŞAR KEMAL'in, cBelki de en gerçekçi romanım» dediği çok sürükleyici romanı çıktı. Bütün kitapçüarda... (15 lira) Romanlan satış rekorlan kıran ve 22 dıle cevruen Yaşar Kemal"ın «Ağndaeı Efsanesi» ve «Üç Anadol ı Efsanesi» tükenmi?tir. tnce Memed (I. ve II. cilt) şimdilik mevcuttur. Tayınpvi. raeaioglı: Ntanbııl Cumhunyet 5777 BAŞSAGLIGI Yüksek Denetleme Kurulu uzmanı olarak uzun yıllar Ortaklığımıza hizmeti geçmı? bulunan Madcn Yüksek Mühendisi; efendi insan 40» LİRA KAZANANLAR: Son 4 rakamı 2176, 8118, 0380, 8826, 6403, 1064, 3672, 0563, 7387, • 0368, «471, 4869, 9775, 6867, JS83, | 7288. 8690, 0179, 8570, 7980, 7172, 8484. 6336, 5598, 9482 olanlar. 208 LtRA KAZANANLAR: ı Son üç rakamı 857, 390, 882, 812, ' 582 olanlar. I 80 LİRA KAZANANLAR: Son 2 rakamı 82 ve 89 olanlar. 40 LİRA KAZANANLAR: | Son rakamı 8 ve 1 olanlar. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğmdani Bakanhğımıza karşı mecburl hizmetle yükümlu bulunan askerden terhisini müteakip mecburî hizmetini ifa etmek ve cekılen kur'ası veçhile Bitlis Merkez Sağlık Ocağı Tabibliğine tayin edilen Dr. Abdullah Büyükşenalan'ın bugüne kadar tayin olduğu göreve başlamadığı tesbit edilmiştir. Hakkında 2000 sayıh kanun hükümleri tatbik edilip okul masrafımn tahsili cihetine gidilecesindcn ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde atandıgı göreve başlaması kanunî tebliğ yerine kaim olmak üzere ileiliye duyurulur. (Basın: A. 1105917733/57"öı Hohabeıe (Bastarafı 1 Incl sayfada) ma yapan Muhabere Okulu ve Eğitım Merkezi Komutam Tuğgeneıal Macıt Akman, diploma alan genç teğmenlere «Hayatınıı boynnca Büyük Atatürk'ün biılere işaret btıyurdnkları yoldan bir milimetre sapmadan yürüyecefinize emin bnlnnmak tayım» demiştir. KERİM BERKİ'niıı ölümünden duyulan acıjı paylaşır kederli dost ve meslekdaşlanna başsağhğı düeriz. ailesine Türklye Petrolleri A. O. Genel Müdüriüjrü (Basuı: 17814 5769; Hukukî vaıiığı sona eren özel yiiksek okullarda demirbaşlar fesbit ediliyor Anayasa Mahkemesinin altı av önce almış olduğu iptal kararı dün >ürürlüğe girmis ve özel yüksek okullarm hukukî varlıkları dün sabahtan itibaren sona ermiştir. Özel okullarm akademi ya da üniversitelere bağlanmasını öngören tasaıı henüz kanunlaşmadığı için adı geçen okullarda idarî boşluklar meydana gelmiştir. Özel ı okul idarecileri yaptıkları açıklamalarda hukuki hüviyetleri so . na erdiği halde öğrencileri zor durumda bırakmamak için öğrencilerle ilgili vesika işlemlerine de. ı vam ettiklerini söylemişlerdir. Öte yandan hukukî hüviyetleri sona eren idarecilerin işlemlerinin ne derece geçerlilik kazanacağı ' bilinememektedir. Bu arada çeşitli özel yüksek okullarda, idareciler demirbaş eşyalann sayımına başlamış j lardır. ! Atatürk'ün yolunda Tuğgeneral MaLıt Akman'ın konusma^ı o?etle şoyledır : «<>enç silâh arkadaşlarım; 608 seneltk mazisi ile dünvanın ilk daimî ordusu olma serefini ta. sıvan Kara Knvvetlerimizin muhabere sınıfı saflarında. ?örevlerin en kutsalını yüklenmek üzere nlduîunnz için sizleri tebrik ederim. Meslek hayatınızda sizlere verilecek RÖrevleri do*rulnk ve mnhabbetle yürüteceğinize, dojal hasletleri çok yüksek olan Mehmetcişi. her tiirlti imkânla mücehbez düsman karsısında a. lısateldîğimiz zaferleri milletine hediye edebilecek bilgi ve sanat ile teçbizde her türlü fedakârlıjfı yapma heyecanı içinde bnlunduğunuza ve hayatınız bovunca Biiviik Atatürk'Un bizlere emir bnynrdukları yoldan bir milimetre sapmadan vüriiveceünize emin bnlunmaktayım.» Müfettiş Muavini alınacaktır Petrol Ofisi Genel Mü dürlü ğünden: Genel Müdürlüğümüz Teftiş Heyetinde açık bulunan kadrolara; Hukuk; tktisat ve Siyasal Bılgıler Fakülteleri ile Orta Dogu Teknik Üniversitesinin İdari İlimler Bölümü; İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi veya bunlar derecesindeki yabancı fakülte ve yüksek okullar mezunları arasmda yapılacak seçme smavı ile yeteri kadar Müfettiş Muavini alınacaktır. Sınava girebilmek için arama şartlan şunlardır: 1 Ofis me\zuatının memurluk icin aradığı şartlara haiz bulunmak. 2 Fiilî askerlik hizmetinı yapmış olmak; 3 Yaptınlacak tahkikat sonunda sicil ve secıye bakımından Müfettişlik mesleğine ahnmasına engel bir hâl bulunmad]ğı anlaşılmak; 4 Sınavm açddığı vüın başmda 30 yaşmı bıtirmemiş olmak; 5 Sağhk durumunun her mevsim ve şart içinde gezgen hizmete uygun olduğu; tam teşekküllü resmi bir hastahaneden almacak raporla belirtilmek; Seçme smavları; 15 Ekim 1971 tarihinde yazılı olarak Ankara; İstanbul ve İzmir'de; yazılı sınavı kazananlann sözlü sınavlan ise kendüerine bildirilecejc tarihte Ankara'da yapılacaktır, Seçme sınavma girmek isteyenlerin; 1 Tahsil belgesi; 2 Nüfus hüviyet cüzdamnın aslı veya tasdikii sureti; 3 Askerlik belgesi; 4 Şaflık raporu; 5 İki adet vesikalık foto^raf; ve yazılı sınava nerede girmek istediklerini belirtir bir dilekçe ile en gec 5 Ekim 1971 günü mesaî sonuna kadar Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Meşrutiyet Caddesi Baymdır Sokak No: 59/8 Ankara adresine ve sınav konulan ile diğer h':suslarda daha geniş bilfi edinmek isteyenlerin aynı adres ile İstanbul veya İzmir Bölge Müdürlüklehne şahsen yahut yazılı olarak başvurmalan ilân olunur. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (Basın: A. 1110417770/5750) İstanhııl Belediyesinden 1. sımf yazlık bahçe sinema tarifesi; kuruş olarak tesbit edilmiştir. Keyfiyel ilgililere duyurulur. Her yer 200 T.C. BAY11SD1RLİK BAKÂMLİĞ1 Yapı ve Imar lsleri Reisliği Yapı lsleri 5. Bölge Müdürlüğünden: ANKARA 1 Ankara Tapu ve Kadastro meslek lisesi onanmı işi 2490 sayüı kanunun 31. maddesi geregince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli 214.890.29 liradır. 3 Eksiltme Ankara'da Yap: İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda 26 7/1971 Pazartesi günü saat 12.00 de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklan Yapı tşleri 5. Bölge JMüdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: A 11.995.00 liralık geçici teminatım; B 1971 yılma ait Ticaret Odası belgesini; C Müracaat dılekçeleriyle birlikte verecekleri ı Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olanı a) Sermaye ve kredi imkânlannı bildiren mali durum bildirisi ve bunu belirten Banka Referansını; b) Teknik Personel Beyannamesıni; cı Taahhüt beyannamesini; d\ En az bu işin keşif bedelinin yansı kadar buna benzer bir işi başarrnı? ve kabulünü yaptırmış olduklanna dair belgeyi, dilekçelerine ekliyerek Yapı lşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonunda alacakları yeterlik belgelerini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 6 istekliler teklif mektuplarını 26/7/1971 Pazartesi günü saat 11.00 e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanhgına verecelderdir. 7 Yeterlik belgesi ahnması için son müracaat tarihi 23/7/1971 Cuma günü mesaî saati sonuna kadardır. 8 Telgrafla müracaatlar ve posUda vâki gecikmeler kabul edilmez, Keyfiyet ilân olunur. (Basın; A. 1097517659/5759) i Sağlık Şnrası TEŞEKKÜR Ailemizin en kıymetll varlığı, eşim, sevgili babamız Yaşar GÖRGÜLÜ'nün anı vefatı dolayısıyla duyduğumuz derin acılarırmzı paylaşmak üzere cenaze törenine katılan, çelenk gönderen, bizleri ziyaret ederek üzüntülerini bildiren akrabalanrmza, dostlanmıza. komşulanmıza, iş arkadaşlarına. Yelken Matbaası. Milliyet Gazetesi, Tamgraf Müessesesi, Apa Ofset mensuplanna, Basınİş Sendikası yöneticilerine ve Erdoğan Saygıh agabeyimize derin şükranlarımızı sunanz. AtLESl Sümerbank'ın 38. k u r u l u ş yılı kutlanıyor ANKARA (CnmhuriyetBürosu) AJım. Büyük Kurtarıcı Atatürk'ün verdiği Sümerbank, kurulusunun 38. yıldönümunü ya. rın kutlayacaktır. Sümerbank, memleket sanayiinin kurulup gelişmesi amaciyle Cumhuriyetin 10. yılında 3 Haziran 1933 tarih ve 2262 sayıh «Sümerbank Kanunu» ile kurulmuş, kanun da 11 Temmuz 1933'te yürürlüğe girmişti. Bu nedenle, Sümerbank, Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve Milli Prodüktivite Merkezi tarafından bir kutlama töreni hazrılanmıştır. DSİ konferans salonunda açık oturum, konferanslar, çeşitli yerlerde defile. ler, ayrıca bir de balo verilecektir. Fulltime PnllTime: Kamusal eğitim ve hizmet kurtmüarında fulltime çalışmalannın uygulanması. Full Time çahşmanın genel bütçeden veya saflık sigortası yolu ile fin«nse edilmesi ve sistemin devletçe güvenlik altına ahnması. Milli Güvenlik MARMARA OTELI TERAS RESTORANI AÇILDI FİKS MENÜ: 50 T İ . (VERGİ VE SERVİS ÜCRETİ DAHİL) • ANKARA'NIN EŞSİZ GEÇE MANZARASI • ÇİGAN VE DANS MÜZİĞİ • FEVKALÂDE İÇKİ VE YEMEK SERVİSİ Rez. Tel: 23 13 61 23 13 65 Cumhun yet^ Aile plânlaması Mecbari Hizmet ve AUe PlânUması: Memleket kalkınmasında gerektigi takdirde mecbur! hizmet içinde hekimin yer alması. SınırİMi dikltatle çizilecek sosyal endikasyonun (Kürtaji kabulü, Ailelerin istediklerinden fazla çocuk yapmalanna sıhhî tuullerle mani olacak ve isteyen ailelerin çocuk sahibi olabilmeleri için sıhhi yardım tedbirlerinin alınması. ( Baştarafı t. «avrada > kanlar, Genelkurmay Başkanı, Kuv\et Komutanları ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri öğle yemeklerini Vilâyette yemişler ve daha sonra gündemde bulunan maddeleri görüşmeye devam «tmişlerdir. Hnkak Entomn (Baştarafı 1 tnd MT(ada) ri Mümtaz Soysal, Doç. Mukbil Özyörük, Asistan üğur Mumcu, Asistan Yıldınm Üler, Avukat Halit Çelenk, Avukat Turan Tamer ve Rauf Çapan, önceki gün yapılan SOT duruşmalannda beraat etmişler, sanıkların avukatlığını Prot Uğur Alacakaptan yapmıştır. Adana içme suyunda koli basili bulundu ADANA, (Cumhuriyet Bürosu) Adana Hıfzıssıhha Müdürlüğü j Laboratuarında incelenen Adana' daki içme sularımn 97'sinde koli basili bulunmuştur. Adana'niD içme suian yeniden ı dezenfekte edilecektır. '
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle