12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASFN AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER • Sahibi! Cumhuriyet Matbaacılık v* Gazetecilik T.A.Ş. adına NAZİME NADİ • Sorumlu Yazı tşleri Müdürii : OKTAY KURTBÖKE • Basan ve Yayan : CUMHURtYET MATBAACILIK re GAZETECtLfK T.A.Ş. Cagaloglu Halkevi Sk. No. 3941 BÜROLAR: AÎTKARA: «•••«. Atatflrie Bulvan Tener Apt Yejuehir Tel: 120920 • 12»S44 î|ham T«J: »1330 »470» ABONE re ÎLÂN 1 3 « U Aylık Aylık Aylık Aylık İ* M 10» 31« IZMÎR: ftvzipafa Bulrart tJtuoüa Adl Znrt tel turt Oııı » 117. SS4. 44». Bajlık Olaknı) SOO Ura GÜNEY ÎLLERÎ2 Kuruiöprü U «okak No. 40 ADANA Tel: 4140 3934 2. »• 1 ncl iayfa (Santlml) 80 » 3 üncü uyta (SantimJ) U » 4. s. Socı «ayfa (Santunl) 75 » Nitan. Nıklh. Evtenmc Oofura 100 > Öliim. Mcvlld. TestkkUr a3ünci) (S Cra.» 150 • Ölüra. MevLid, Taaekku* (S Cm> 100 » SAYISI 60 KUBUŞ 12 Mart'tan öncesine döaüş bıtti, ' (Ba;tarafı 1 inci Sahifedeı zorunluk önünde verildi. Ordu durup dururken 12 Mart moh. tırasını vennedi. Memleket belli bir ortamın içine götürülmüştü, sürüklcnmişti. Ve bu ortam çok tetalikeli bir hal almıstı. U kadar tehlikeli bir hâl almıstı kl, bir sabah uyanacaktık, belkl Endonezya'daki gibi komünist avına çıkılmış, sokaklarda komünist avına çıkınış kitleler gö rebilecektik. Böyle tahrikler, böyle kışkırtmalar vardı, siz de biliyorsnnnz. Yahut aksi, tıir gece bakacaktık ki, çok küçük bir azınlık, fakat kararlı, *ilâblı görüyorsunuz. dinamitli, layet lyi örgütlenmiş çok küçük bir azınlık, memlekette darbe yapmış... tşte bu ortamın karsıgında bnldu kendini ordu ve bunu önlemek için 12 Mart mnh tırasını verdi.» hususun elcsik oldugunu miştir. soyleNihat Erim. hükümetin hazırladığı degişiklik taslagında, demokratik ve lâyik ctımhuriyeti aşın uç'.ardan korumak için getirilen tedbirlerin Anayasaya nasıl sokulduğunu açıklarken de, «temel hakların özü» ne iliskin 11. maddeye (devletin ülkesiyle ve milletiyle. bütünlüğünün, milli güvenlijtin, kamu düzeninin, genel ahlâkın vey* genel sağlığın korunması sebebiyle, vera An», yasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle) bu hakların kısıtlanabileceğini belirten bir fıkranın eklendiğinj söylemiş ve şur.ları eklemiştir: •Devletin ülkeniyle ve milleti.vle bütünlügünü bozmak isteyenler var karşımızda. Böyle bir tchlike karşısınds kalındığında dcvlet. öy leleri için bu hakları nasıl kısıtlayacak?. Onu kanun düzenleyecek. Çıksınlar haklara dayamnz. hür. riyet var bu memlekette dtye.. bizi parça parça etmeü serbestçe ha zırlasmlar ve siiniin birinde gelsin bizi parçalasınlar. İjte buna miisaade ehncmek için bu dcğişik lik gelmijtir.. Başbakan değiştirilen 11. maddeyi tamaralar nitelikte olarak yeni gçtirilen ve Bu Anayasada yer alan hak ve hiirrivetlerden hiç hi ri dil. ırk. sıntf. din. me/hep kav. sası yaratacak veya Türk devlctinin ülkesi ve milletiyle bölünmez hir bütün olduğuna dair temel il. kcyi bor.abilerek biçimde kullanıl.inıa?. Bu hak ve hürriyetlerdcıı hiç hirisi insan hak ve hürriyetle rini ortadan kaldırma ve hunlara dayanan demokratik ve layik eum huriyeti yıkma veya zedeleme an lamında yorumlanamaz. Bu hiikümlcre aykırı eylem ve davranıs ların cezuı. kananda gösterilir» şeklindcki «13a> maddesini de 56'v'î »''iklarnıştır: •Simdi bıı madde U dedik, asImda ll'in dcvanu olarak cözbnünde tutıılmalıHır.. Burad.i ııc diyoruz? Bakın hepsi var: Dil. ırk. sınıf. din. mezlıep kavgası.. bunlar olmayacak. Veya Türk Dcvlrtinin iiikesi ve milleti.vle bölünmez bir hiitün nlduğuna dair tcmcl ilkeyl hozacak hiçimde kullanılamRZ. Perçinliyonız burada. Dikkat ederseniz birden onbirinci ımıddeTe kadar hir dokunmadık neden?.. Asıl ana. temel hak ve hürriyetler orada.. Cıımhoriyetimizin nitelikleri, dcvMin i)ütünlii|ii, resmî dil etfmenllk. yasama yetklsl. yüriit me yetkfoi. yargı yetkisi. Anayam nın üstiinlüğü ve hazlaytcilığı. devlet «cklinin deği<mezliği. temel hakların niteliği ve knrunması bu. raya kadar. hiz iste bunları koru maya çalnşıyoruz.» Altan yargılandı (Baştarafı l. Sayfeda) Başkan Topçu Alb. Orhan Bakioglu, Duruşma Yargıcı Yrb Fahrettin Kibritçioglu ile Cye Yargıç Bnb Ferruh Senerdem den teşekkül eden (2) Numarab Sıkıyönetim Mahkemesinde duruşmaya, saat 10'da başlan truştır. Söz alan Askeri Savcı Yrb. Nevzat Çizmeci, Sıkıyönetim Ka nununun 18. maddesine göre, mahkemenin savaş hükümlerine Karar yarına kaldı göre duruşma yapmakta olduğuAncak mahkeme, eavunma a nu ve bu nedenle de Askeri Cevukatıntn tieri sürdügü nedenleza Mahkemeleri Usulü Kanunuri dikkate alarak. kısa bir sü nun 85. maddesi gereğince, sare müzakereye çekilmiştlr. 50 vunma avukatlannın " sayısınm dakıka stiren duruşma sonunda sınırlandınlmiıS) ve iki sanığın ise, mahkeme, bu davaya bajcbirer avukatla temsıline karar maya görevii olup ohnadıgı huverilmesini istemiştir. susunda bir karara varmak üzeSavcmın bu istegi üzerine sftz re. dava dosyas^nın tetkilcine \» a:an avukatlar, buna itiraz ede rar vermiştir. Duruşma. bu nerek. duruşmanın uzatılacagından denle de varın saat 14'e ertelendogan endişenın yersiz olduğu miştir nu. zira böyle bir amaçıarının bukınmadığını ilerı sürerek. 15/16 Haziran olayları Öte yar.dan 13/16 Haziran ismahkemeden bu istege uyulmamasını talep etmişlerdir. Mahke çi olayları sırasında, halkı hükümet aleyhine isyana teşvik me, her sanığın birer avukatla için gızlice ittifak kurmaktan temsıline karar vermlş ve bunun üzerine dört avukattan iki sanık DtSK Genel Baskanı Kemal Türkler Ue Genel SekTeteri si, kendi arzulanyla savunma Kemal Sülker ve 25 arkadaşmın yerini terketmişlerdir. vargılanmalarına, dün de 4. Bundan sonra, Duruşma VarAğırceza Mshkemesinde devam gıcı Kıbritçioğlu, her iki sanııcedilmiştir. Sanıklardan Türkler. tan, mahkemeye güvenlerinin Sülker. Sinasi Kaya ve Hihnı olup olmadıgını sormuştur. Çe tin Altan, bu sorunun evet • ba Güner. Sıkıyönetimce gözaltına alındıklarından duruşmada yır olarak hemen cevaplandırıibulunmamışlardır. mayaeak kadar önem tasıdıgım belirtmış ve «Hiçbir kanuni ne Bir tanıgın dinlenıldigı duruşdene dayamlmaksızın 29 Niıan ma. bu davayla ilgili dosyanın tarihinde gözaltına ılındığını» Sıkıyönetimce istenip istenmediileri sürmüştür. Altan, ikiyüz ğinin sorulması için baska bir yıl önce old,uğu gibi, bugün de eüne ertelenmiştir. yajgıç bulunduguna dair inancını belirterek. mahkemeye ««onsuz güveni olduğunu» söylemiştir. Derman'ın da güvenini b*(Bastarsrı • ıncı saytada) lirtmesi üzerine. Yarpç, Savcıcian davanın açılmasıyla ilgili. darmalar taralmdan magarada yapılan aramaoa 1 tnavzer, 2 iddianameyi okumasını istemı$ thomson tabanca, 2 tabanca ve tir. çok sayvda mermi bulunmuştur Savcı Çızmecı, 'U Subat 1M/1 Yakalandılar tarihli Aksam gazeıesinde, «Taji StİRT Diyarbakır ve Siirt sütununda Çetin Altan tarafın illerı Sıkıyönetim Komutanhğın dan yazılan «Zavallı fctniyetçi' ca aranan Resul Sen, Abdullah ler» başhklı yazı dolayısiyle su Zer ve Birgiin Aktuğ öncekı ruşturma açıldığını ve T.C. Pogün jandarmalar taralından yahsinin bu yazıya konu edildiğ: ka'anmıştır. ni ifade ederek, her iki sanığın Eruh bölgesınde saklandıklar: TCK.'nun 158/1. ve 173/3. mad bir mağarada yakalanan 3 kişı, desine göre cezalandırılmalarını Sıkıyönetim Komutanhgına tesistemiştir. Istenen ceza ise, bir lim edilmiştir. yıldan 6 yıla kadar hapis ile 2 yıla kadar sürgun cezasıdır. Tedbirler Anayasaya nasıl eklenivor? Neden sıkıyönetim? Başbakan Erim. Anayasa'da yapılacak değişikliklerin temel felsefesini anlatırken Sıkıyönetim ilânını gerektiren nedenlere de değinerek şunları söylemıştir: «Ben bekliyordum ki, bu anarşi, tcdhiş, zorla rejimi devirme toşebbösleri dursun. Niçin? Çünkü onlar başlıca sebep olarak diyorlardı ki (efendim, bu Anayasa uyguiansaydı, Anayasa nın öngördüğü reformlar yapılsaydı. memlekette bu ortam lıaMİ olmazdı..) c, peki, ben geldim, hükUmeti knrdum ve hükütnete, pırıl pırıl, memleîvetin yetiştirdîçi teknisycnlcri aldım e, beklevin iki ay. ü(; ay, bakalım ııe yapacagız? Bekleme diler... Niçin? Onun da trshisini koydum... Çünkü bu örgütlcT. gerçekte Türkiye'dc demokratik düzen yaşasın. insan hak ve hürriyetleri devam etsin .. Bunu istemiyorlar. Bu 81 Anayasasınuı başlangıç kısmında söyienen ana ilkeler uygulansın. demokratik bür bir diizcn içiıı<le Tttrkiye yaşasın... Bunu ıs. temiyorlar. Açıkça söylüyorlar: Biz divorlar, bunu dcvireeeiiz, yerine Marksist, Leninist, Maoist bir düıen getireceğiz. Bun» ben hangi reformu vapsam kifi gelmez. öbür uç da açıkça yazmağa devam ettiler, Sıkıyönetim ilân editinceye kadar, hatta Sıkıyönetim ilân edildikten sonra bir kaç gün de devam ettiler.. Türkiyc'yi Atatiirk'ten evvelki hale geri döndürmek. hi lâfeti getirnrek, kan<;nlan seri. at duzenine göre yeniden düzen lcmek ve bu fikri kabul etmeyrn herkcsi komünistlikle suç. layıp, onları tasfiye etmek.. Id. dialan bu, bir üçüncü teblike daha vardı: Turdumuzu bölmek isteycnlcr... Clke bütiinlöğünü ortadan kaldınmck tsteyenler vardı. Ve bu iiç ceryanın üçü de ne yazık ki dışarıyla bağlantılıydı. Yani Türkiye Curahuriyeti, Türk Devleti, onun zayıf düşmcsini. böiünmesini, içerde birbirine girmesini isteyen dıs örgütlerin. dıs.ırdao yönettikleri büyük bir teblikenin kar^tsmda bulunuyordu. Bunu nasıl durdoracaktık? Ana yasa'ya baktım, kanunlarn baktım, gördük ki, bu^ünkü durumda hemen bir Sıkıyönetim ilân etmezsek, yangın bacayı «a racak, uçurumun kenarına gelmişiz, uçuruma yuvarlanacağız, sonra kurtarmak imkânı da kalmavacak. Onun için hemen S ı . kıyönetim ilân ettik ve gördügiinüz gibi Sıkıyönetim süzelce çalışıyor ve bu tehlikeleri ayık lamaya, ortadan kaldırmaya gayret ediyor..» sıdır, asıl hürnyet bu degüdır Asıl hürriyet Mao'nun hürriyetl' dir, Che Guevmra'mn hürriyetidir Lenin'in hürriyetidir) diyecekain ve yalnıı bunu sörleyeceksin ve senelerce bunu söyleyeteksin, ol nıaz... Hiçbir devlette böyle bir şey olmaz. Bn çocuklar ellerinde sten tabancalarla, dinamitlerle 32, 23 yaşındaki çocuklar. bun' lar yerden bitmedî ki.. Bunlar kafaları yıkana yıkana, şartlanclırıla şartlandınls bu hale geldi Aileleri, onların kcndileri, mem leket ne kadar zarar göriiyor, ya zık defil mi?.. Buna meydan ver meyeceğiz, bun» meydan vermeoıek lâzım.» Başbakan basırı özgürlüğüne ilişJcin değişiklikler üzerinde dururken de. 196467 Kıbrıs hareketi suasında, ordunun çıkarma plâniarına kadar gazeteler. de yayınlandığını bildirmiş, bun* olanak verilmeyeceğini söylemiştir. Erim, toplatma kararına ilişkin değişiktigin de yareıç kararı çıkana kadar geçen zamanın yitirilmemesi düsüncesiyle getirildiğini ifade etmiş, •Bogtin ya§ıy»rsnnuz, ik) günde bir bir takım bildiriler çıkıyor, nerede basılıyor bunlar. Bunun sahibi, buna batan matbaanın sahibi küçük veya büyük ne y»ptı|ını biliyor, bilmiyer o baııka. Adamcaiızın haberi yokken olmaş . Ama bile bile bun. lan yapıvorsa. onun da basımevini mahkeme kapatabiUUi. Mutlâk kapatılacak manasına defil. mahkemenin Ukdirine bırakıyorvt» demiştir. Nihat Erim getirilen değışiklıklerlo, gözaltına alınan kişılerin 24 saatte yargıç karşısın» çıkanlacağı hükmünde bu sürenin neden 48 saate çıkartılmai tütendiğini açıklarken, ttalyan Anayasasının ilgili maddelerinden örnekler vermis; «Bizimki son ayların son yılların dene. meleri göstermiştir ki. 24 saatte sorju tamamlanamıyvr. Sor. gn tamamlanamıyor. delilleı toplanamıvor ve bn yüzden diva »cıldıtı 7aman eksik açıl. tnış oluyor. Dâva bu. 48 saat bo. nun için önçörülmü*tür» seklınde konuşmuştur. Duruşma başlıyor tevdilni a n ve rica ediyırum» demiştir. Askeri Savcı ise, bu konuda özetle: «Netice olarak burası da Türkiye Cumhuriyeti malıkrme lerinden biridir. Sanıklar, mahkemere itimat beyan etmislerdir. Mahkemenin ne suretle göre» retkisi olup olmadığı ilerde bellî olacaktır. Usul üzerine mü nakasalarla saatler kaybedilmektedir. Lütfen esasa eirilsin» demiştir. ŞİDDETLİ YAGMUR, SİRKECİ EDİRNE SEFERLERİNİ KESTİ Şiddetli yağmur nedenîyle Sirkeci • Edirne tren seferleri, dün saat 20*den itibaren kesiimiştir. Pehh'vanköy yakınlarındaki tren lıatları yağıştan anzalanınca, Pehlivanköy'e gelen motorlu tren, Alpullu'dan geri dönmüstür. Saat 20'den sonra Edirne Istanbul demiryollan seferleri kesilmiş ve ekipler, şiddetli yağmur altında, onarıma başlamışlardır. Havza'da halk damlarda yardım bekliyor HAVZA. (a.a.) Şiddetli yağışlar, saat 17.30'da Tersakan Çayı'nın taşmasma yol açnıış ve çok sayıda ev, su altında kalmış ve yıkılmıştır. İlçeyi Karşıyaka raahallesine bağlayan köpriinün seJden yıkılması yüzünden. bu semte hiçbir yardım yapılamamaktadır. Sel sulan üzerinde eşyaların yüzdüğü görülmektedir. Halk evlerinin <<»mın> çıkmış durumda, yardım beklemektedir " «» firanan İşmen, dayak iddialarıyla ilgili sonı önerşesî verdi ANKARA. (THA) TtP Kocaeli Senatörü Fatma Hikmot tşmen, tçişleri Bakanına yönelttiği ve yedi maddede topladığı vazıh sonı önergesinde «poliste dayak» olayları arasında Turhan Selçuk'un dövülraesini de kay. detmektedir. Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması isteğiy le bir soru önergesi daha vcren îçmen, bıında TİP Genel Baş. kan Vekili Şaban Yıldız'm Istanbulda bir cenazeJe polisce üstünün arandığını bazı özel evrakının alındığını öne sürmektedir. tşmen ayrıca, TİP Genel Sekreterleri Saban. Erik ile Sait Çiltaşm 18 Mayıstan beri gözaltında bulundurulduklannı göz altında bulundurulma nedenle. rinin hâlâ kendilerine bildiril.memis .jUduiunu ifade .etm.eklft bu konularda bilgi istemektecGr. 32. maddenin son fıkrası neden çıkartılıyor? Basbakan Nihat Erim, 1961 Anayasasının. 32. maddesinin. «Bir kimseyi tabii hâkiminden bafka bir merci önür.e çıkarma sonucu dofuran yargı vetkisine «ahip olağanüstii merciltr kurutamaz» şeklindckı son fıkrasımn çıkârtılmak istenmesi nedenlerini ise şöyle anlatmıştır: «Şimdl ıtten tabii mahkeme, tabii hâklm, kanur.un gösterdiği iir. Olağanüstü degil liğini korumak için eskiden de vardı. o işte ihtisıslaşmış baxın için de vtrdj bu. mahkemeler kurmak zarureti duyulabilir. Kapı açılmıştır, eğer bu ihtiyaç içerisinde kalırsak elbette 8yle bir mahkeme kurnlacaktır. Çünkü mtthim olan devletin yaşama*ı. cumhuriyetin, demokratik düzenin yaşamasıdır. Bu maddedeki kaydın çıkartılması da bu maksatladır. Bizde şu anda buna ihtiyaç vardır demivorum. Ama ihtiyaç olabilir. Yine o bütün yarji teminatiyle kurulacak bir mahkeme olacaktır. $imdi bizim sıkıyönetim mahkemelrn l«tanbulda ha?lamıştır. gördüniiz âlenî cerejan etti. fKamu Güvenliği Mahkemesn diye. günân birinde bir mahkeme kurmak gerekirse. o mahkeme vargı için \nayasamızın öiiKördiiğü teminat içinde çalışactk. yalnız şu özelli£i olacak. bu işlerin ihtisasına sahip hâkimler olacak. Çabuk delilleri toplayıp davayı görme imkinını sağlayacak. Bu da mutlaka yapılacak mânasına değildir.» «Cumhuriyet» in Notu: Anayasa maddelerinde yapılması düşünülen değişikliltlerin metni, 6 Haziran 1971 tarihli nüshamızda geniş çekilde yayunlanmıştır. a r «ıeseTâlTevTer ğBveT Usul yönüpden itiraz tddianamenin okunmasından hemen sonra söz alan sanık avi katlarından NeclJ Fertan. man kemenin bu davaya bakma yet kisi olmadıgını, jjerekçeli bir çekildç ileri sürmüştür. Avukat. J Ö a K v s u J İstanbul'da da 2 kişi yakalandı «12 Mart't*nx>ncestne i dönüş bİtti» Başbakan Nihat Erim, vicdan ve din özgürlüğümin kullanılışı konusunda dsha çok açıklık getirmek amacıyla Anayajanuı 19. maddesi. ne eklenmesi düîünulen fıkrayı da şöyle açıklamı^tır: •Bunu Atatürk büyük nutkunda ?ıı kelimelerle ifade etmiftir: Din nyıınu aktörleri... Bu din oyıı nu aktörlerinin oyununa nihayct vereceüz. Bu oyun devam etmcye cek. Bu byunun devam etmemesf irin bıı fıkrflvı koyduk. Her giin rlli kurusa Türk vatandaşının «af din duvçularım sömurtmeyeeeiiz. 12 Marta gelinceye kariar. Sıkıyönetim ilân edilinceye fcadar devam etti. Sıkıyönetim ilân edildik ten snnra da hir yoklamn raptılar yine devam etmek tstedüer. Sıkı. yönetim kulaklannı çekti. kapattı durdurdu. Yarın Sıkıyönetim kal kınca ne olacak?.. Anayasayı ve kanunlan hu haliyle hırakırsak Hemek Hevam odecek. veyahul rfpvam etmeycrek.. Bir kere herkes aklmM ;unu koyarak: 12 Mart tnn öncciine döniiv bifti. Bu Türkiye baska bir Türkiye olacak, Heriye doenı. hür. demokratik. eüzel yasayacak. Layik cumhuriyet yasavacak ve 12 Atart eünii dü^rüsiımüz dııruma bir daha düşmeye. reçiz. Dü^memek için ne lâzmı? İşte buniar lâzım diye. hepsini düsündnk. koyduk. Ben bu kadarıııı arkadaşl.irımla çalıştım, getir dim. Bunu dahn ınizellrştireceğiz. Mrselâ 1.1. madde diye bu öniimiiz deki taslakta bulunan maddeye bir iki sey daha ilâvesi ınümkün olacak. O da (bunlara dayanan demokratik la'ik cumhuriyeO der ken. hunlara rlayanan 'Milli, JOSyal. dernokraiik ve layik cumhuriyet) unutulmu? yazılırken, o ilâve edilecek. Bir fıkr» daha girme. si lâzım buraya. Bu Anayasanm 5Öni vc ruhu ile. baş maddelerde var n. bu Anayasanm sözü ve ruhu ile riayandırı hür dpmokratik temel diizene karşı kullamUmam«sı. bunu da Mcclislerde teklif cdece^im. Böyle bir fıkra da ilive edersek daha sağlam olacak.» Ancak Erim açıkiamalarına $öyle devam etmi.ştir: «Ancak, Türkiye dcvamlt olarak sıkıyönetim altında yaşayanıaz. Vaşamamalıdır. Ordunun asıl görevi bu değil. Urdur.un asıl görevi yurdun savunmasını hazırlamak, ona göre çalışmak .. !ju halde Anayasamızdan bJîlıyaralv kanunlanmızı o hale gctirelim ki, bu bir ucıı dışanda olan ve üç istikametten gelcn tehlikcleri önllyebilelim. Bİ7 bıı Anayasa için dü$üntliiğümiiz değişikliklerle, Türkiyenir, 1 S G 1 de kavuştuğu hakları peki«tirelim, daha güçlendircliın Amacımız hu... Bu amaçtan harckct ettik. 1961 Anayasası çok ileri. çok güzel bir anayasa. Yalnız bir tepki anayasası olduğu için (i0 <lcvrirnine karşı yasama organından gelecek lıakiara kar^ı, yasama organından gelecek. yürütme organıcdan gelecek tehlikeleri ongörmüş ve onlara karşı tedbir düşümnüş ve bütün Anayasa. yeniden tümüyle hürriyete. adaiete ve fazilcte aşık memleket cvlâtlarınm uyanık bekçiliŞine cmanet edîlmişti. \ma on vıllık tecrübe gösterdi ki bize hu yetmiyor, bazı tedbirler almak gerekir...» min üjnından fi? gün önce ya zj!dı£ım. dava açma süresinın bitiminden sonra davanın açıl dığını, ceza kanununun İS'J. maddesine göre ise. 159. maddeye göre dava açmak için Adalet Bakanlığından ızin alınması Eerektiğini bildirerek, «Davanın bu mahkemeye getirilmesinin kanuni bir mesnedi voktıır» demiştir. Avukat ayrıca. sıkıyönctiminin ilânına »ebep gösterilen suçların neler oldugunıı ifadu ederek. «Hükümetı tahkir v« tezyif ile Devletin temel nizamı na karsı kuvvetli ve evlemli kal kiümanın bir ilgisi voktnr. 'Müvrkkitinıe isnat edilen TCK'nun 15». maddesinde ver alan «nç ile. Sıkıyönetimin ilânını gereı». tirtn nedenler arasmda bir ıltr* Toktur» demıştır. Görüşlernı mahkemeye sunduğu 5 sayfahk b^r dilekçe iie de belirten Av. Neclâ Fertan sonuc oiarak. «Cüirevsiz olan mahkemenizin xorgura geçmemesini, dava dosyasını ise vukardan beri açıkladığtm nfden lerden ötiirü sivil mahkemelere , SÜjyf Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlıgı Halkla İlişkiler Subesi, dün yaptıgı bir açıklama ile. Sıkıyönetim makamlan tarafından aranmakta olan Kadir Çakirlı İle Nejat ükdamın yakalsndıklarını duyurmuştur. Açıklamsda. «Cthan Alptekln'e yataklık yaptığı ihbar edilen Kadir Çakırlı. 1 Htziran 1971 gunü saat 14.30'da şenlikköy'de yakalanmıştır. Ankara Sıkıyönetim Komutanlıgı tarafından aranmakta «lan Nejat Okdam, S Haziran 1971 günü saat »3.M'de Merter Sitesinde yakalanmıftır» denilmektedir. (Baştarafı 1. Sayfadaı yasetidir. Bu politikanın nıtelığinı ve anlamını kavrayabilmek için Finlandiya'nın bağımsızlığını ilânından bu yana, büyük komşusu ile olan iliskilerine bir göz atmak gereklidir. Çünkü 1917 yılından bugüne değin Finlandiya'nın dıs politikasının şekillenmesinde baş rolü, Sovyetler Bir | liği ile olan ılişkileri oynamışvar ki dünyanın kana bogulduğu bir zamanda bu anlaşma utır. r.un ömürlü olmamı? ve bir yıl Finlandiya'nın, Rusya'da ko. sonra Finlandiya Almanların ya münistlerin başa geçmesinden nında Rusya ile tekrar cavasa sonra 6 Aralık 191î'de ilân ettutuşmuştur. 1944 yılında S o v tiği bağımsızhgı, 31 Aralık'ta yet ordularının Karelia bölgeLenin tarafından tanınmış, böy«inde büyük saldırıya Reçmelelece ülkede 110 yıldanberi süren ri üzerine Finlandiya Moskova Rux egemenüji sona ermiş» ile ayn bir barış anlaşması imtir. Ne .var ki, ertesi yıl Finlanzalamış, bu kez de Hitler'in ordiya'da çıkan iç savaşta, ül. dularını topraklarından atrfiak keyi hâla terketmemis olan baiçin Almanlara karşı Mvısmazı Rus birliklerinin sosyalistlere ya başlamıştır. Yeni barış anlas yardım etmeleri üzerine, iki ması ile Finlandiya Moskova'ya meleketin ara» derhal açılmı; Helsinki'nin güney batısındald ve 1920 senesine kadar sürecek «Porkkola» bölgesinl ve mal o olan kanlı bir savaş başlamıştı. larak ödenmek üzere, 400 milBu yıl imzalanan «Tart»» anlaşyon dolar teminat vermeyi kaması ile banş kuruluyor, S o v . bul etmiştir. yet hükümeti kuzeyde «Petıamo» adlı ufak bir bölgeyi FınPaasikivi Kekkonen landiya'ya veriyordu. Fakat bu barış, «Soğnk bir banş» olmuş, siyaseti Finlandiya Rusyt'ya korku ve Savaştan sonra 1946'dan 1958* güvensulik içinde bakarken, ya kadar Cumhurbaşkanhji yaSovyetler Birliği de Batılılar tapan Paasikivi zamanında Fin. rafından bu küçük ülke yolu landiya'mn doğu politikatı t e ile yapılabüecek bir Ealdırıya melinden değişmiştir. karşı aınırlarını emniyete al1956 yılından berl ardarda 3 mak endişesine düşmüştü. kez Cumhtrrbaşkanı tecilen Kek tki devlet arasmda esen bu konen tarafından da izlenen bu gergin havada, Finlandiya despolitika «Paasikivi . Kekkonen» tek bulabilmek için kimi zaman politikası diye adlandırılmakPolonya'ya, kimi zaman batılı tadır. büyük devletlere. kimi zaman Politika su biçimde tanımlada Milletler Cemiyetine yönelnabilir: Sovyetler Birliği ile Fin mişse de. bunların hiçbirinin ye landiya'mn çıkarlan birbinns terli garantiyi verememesi üze. karşıt degil fakat, uygundur. rine kendi kabuğuna çekilmi»tki ülkeyi de asıl ilgilendiren tir. Helsinki ancak 1932 vılınve çıkarlannı kapsayan konud» kabuğundan çıkarak, Rusya lar güvenlik meselesi ile askeri tarafından teklif edilen «aldır. «orundur. Rusya, Finlandiya il» mazlık anlaşmasını Imzalamayı sadece batı smınnın tavunmakabul etmiştir. Ne var kl Alsı ve güvenliği açısından ilgimanya'da 1933 yılıntfa Hitler'in lenmektedir. Ourum böyle olunbaşa geçmesi ile Rusya batı sıca, Moskova'ya karşı hasman* nırlannı tekrar tehlikede hissettavır takınmanın gereği yoktur miş, Finlandiya'nın güvenli^i ve dostluk yolu ile Kremlin'in yine tehdit altına girmiçtir Miikuşkuları jratıştınlabilir. Bunih anlaşması ve Çekoslovakya' nun için Finlandiya ne yapmanın Nazi Almanyası tarafından lıdır? Moskova'yı tyî niyeiine yutulması (izerine Stalin, Alve dostluguna inandınnalı, mem manya'nın Finlandiya'yı Rusya' leketin Sovyetleri tehdit edebıya karşı bir sıçrama tahtası o . lecek faallyetler için kullanıllarak kullanmasını engellemek masına izin vermemelidir. Tki amacı Ue Helsinki ile karşılik. ülke arasında karşılıkli cüven lı yardım anlaşması imzalam». ve anlayışın kurulması Moskoyı teklif etmiş ve Tin körfezlnva için olduğu kadar, Finlandideki bazı ıdaların kendisine veya'ntn çıkarlan bakımından da rilmesini istemiştir. Finlilerin önemlldir. tşte ünlü «Paasikivi bu teklifleri reddetmeleri üzeKekkonen* politikası anahatlan rine 105 gün sürecek olan k ı n . ile yukarıdaki biçimde öıetlenelı savas başlamıştır. 1940 Mart' biür. ında Moskova'da imzalanan barış anlaşması gerci Relsinki için Bu politikaya cygun olarak, ağır olmuş, doğuda Karelia ve 1948 yılında iki ülke arasınHa Viipuri bölgeleri ile Fin körfe«Dostluk, inbirligi ve karsılıklı zindeki adalar Rusya'ya terkeyardım» anlaşması ımzalınmışdilmişttr Fakat Finlandiya b». tır. Kanımıza göre Fınlandiy»ğımsızhğmı korumuş, Sovyet nın tarafsızlığına ışık tutmalc b bu anlaşma Fm usulü torafsızlık Koçaş, gozetecı/ere yemek verdi Sunay (Baştarafı 1 inci «ayfada) renilmiştir. Öte yandan Finlandiyamn teklifi Üzerine ziyaretten sonra «Ortak bildiri» yaymlanmıyacak, bunun yerine bir basın notu hanrlanacaktır. Çankaya köşkünde önceki gün başlayan görüşmeler sırasında ilk sözü Cumhurbaşkanı Sunay almış ve konuk Cumhurbaşkanınuı Türkiyeyi ziyaret etmesinden duy duğu mutluluğu belirtmesinden sonra Finlandiya Cumliurbaşkanı Kekkonen dünya sorunları üzerin deki görüşlerini açıklamaya başlamıştır. Kekkonen özellikle Avrupa Güvenliği Konferansı üzerinde durmuş, İkinci Dünya sava şuıdan sonra uzun yıllar geçmesi ne ragmen Avrupada bir «İstikrarsızlık ve kararsızlığm» hUküm sürdügünü, bunu gidermek için çok taraDı görüşmeler yapılmasımn gerekh olduğunu söylemiştir Avrupa Güvenlilc Konferansmdan söz eden konuk Cumhurbaşkanının, konferans sonuçları hakkın da «tarafsızlıklannı» bozmamak nedeni ile herhangi bir görüş ileri sürmediği, yalnız konferansın toplanmasınuı faydalı olacağına inandıklannı belirttiği öğrenil miştir. Daha sonra konuşan Cumhurbaşkanı Sunay, Türkiyenin NATO da yer almasının nedenlerini anlatmış ve «Bir savunma ittifakında bulunmamız pakt dışındaki ülkelerle Uişkilerimizi geliştırmeyi engellemez» demiştir. Sunay özellikle, Kıbns sorunu üzerinde durmuş ve konuk Cumhurbaşkanına geniş bilgi vermiştir. Başbakan Nihat Erim tconuk Cumhurbaşkanmın onuruna Meclis tören salonunda bir öğle yemeği vermiştir. Yemekte bir konuşma yapan Başbakana cevap veren Kekkonen şunları söylemiştir: «JMemleketim ve şahsım hakfcında ifade buyurduğunuz lâtufkâr sözlere teşekkür ederim. Bugün insanlığın karsısuıda bujunduğu temel dâvâlarla ilgili KOrüşlerimizde büyük bir benzerlik olduğu hususund» sizinle mutabıkım. Biz de sizler gibi, insanlıgı kökünden sarsan son fetâkot ten çeyrek asır sonra, maaleset bâlâ devam etmekte bulunan eer ginliğin azaltılmasına kend) imkânlanmu çertevesinde katkıda bulunabilmek amacıyla caba sarfediyoruz.» Finlandiya Cumhurbaşkanı Kekkonen. ?aat 2U.3ü'da Sunay onuruna. yabancı konuklar köjkünde bir yemek vermi?tir. Kekkonen. saat 16da Fin uyruklularla görüşmüş. daha sonra Hittt Müzesi'nı gezmiştir. Ankara Belediye Başkanı Ekrem Barlas, Kekkonen'e. şehrin ar.ahtannı vermiş ve kendisır.i. «Fahrî Hemşehri» ilân etmiştir. Devlet Bakanı ve Başbakan Siyasl ve tdari İşler Yardımcısı ANKARA Ankara ve îstanSadi Koçaş, tstanbul'da yayınbul Sıkıyönetim Komutanlıkla lanan g&zete sahip, başyazar ve rır.ca. çeşitü suçlardan aranma;: sorum!u müdürlerine dün akta olan. İstsnbul Edebiyat Fa şam Tarabya Oteiinde bir yekültesi Kütüplıanecilik Bölümii öğrencilerinden Rukiye Dülger i mek vermiştir. Imar ve İskan Bakanı Selain ablssı Hayriye Ertop'tan son { ra, bsbası tsmail Dülger de. hattin Babüroğlu, Vall, Belediye Başkanı ile gazete sahipleri, dün kızmın «Adaiete teslim ol başyazarları. sorumlu yazı işması» için Anadolu Ajansı ara cilıgı ile çağnda bulunmuş. «Se leri müdürleri ve ajans temsilnin yüzünden büyük ıstırap çe cilerinin katıldığı yemek, çesitli basın ve yurt sorunlarımn gökiyoruz. mlvanrım, biran önce rüşüldüğü bir sohbet toplantısı teslim ol kızım» demiştir. halinde geç vakte kadar devam Sevim Demirpençe etmiştir. «Teslim o l ! » Pabnca da (Baştarafı 1. Sayfad») Bunlar: a> Emtea yü^de 5. b) Hizmetler yüzde II, c) Gcce klüpleri gibi lüks harcsmalar vüzde 15 oranında olacaktır. UTGULAMA ALAM GENİŞLETİLİYOR (3) Tasannın uvgulama alanım da genişlettigi öfrenilmiçtir. Buna göre nüfusu 10 binden kiiçük olan ilçe merkezlerinde u y . gnlanmavan işletme vergiti buralarda da uyçulanacak ve böylece hötün illerin yanısıra ilreleri de kapsamına alacakhr. Ayrıca, Belediye ntifosu 5 binden yukarı bucak merkezlerin. de emtea, 10 binden yukan elan yerlerde ise bundan ayrı olarak hizmetlere de rergi salınacaktır. (î) Verginin uygulama usulü üzerinde bazı değişiklikler yapılmaktadır. Götürü olup da müsteriye makbuz vermeyen işletmeler bu ta?arı kanunlaştığı takdirde Maliye Bakanlığınca değerü kâğıt olarak bastırılan belçeleri müşterilere vereceklerdir. Hazırlanmakta olan bu tasannm gerekçesinde geçen vıl uygulamaya başlanan verginin dar tutulma sebebinin halkı alıştırmak olduSu ve uygulamadan alman tecrübeler de eklenereK bu tasannın hazırlandığı belirtilmekte ve şu hususlar öne sürülmektedir: OlaylaımflrdiDdaki (Bastanfı 1 Inri Sahifedei yararına kullanıldığınj göstermiştir. Nitekim A.P. Iktidan tarafından çıkarüan ve «Yetki Kanunu» diye bilinen »31 I sayılı yasa bu nedenle Anayasa Mahkemesi tarafında» iptâl edilmiştir. Tarafsız bir hükümetin dirüstlük ve iyi niyet anlayişı içinde Dygplayabileceği bu biikürn. partizan hiikümetler ta> I rafmdan iktidarlarını sürdür , mek için baskı aracı olarak kullanılabaecektir. «TRTnin 6zerkligi» konusunda da Hükümet programı Ue Anayasm değişlklik teklifi arasmda bir çelişki göze çarp maktacbr. HSkümetin Anayasa değtsîb' lik taslağın» göre, «TRT'nin özerkliği» tamamen kaldınlmaktadır. Başbakan Nibat Erim'in Meclislerde okuduğu Hükümet programmda ise «Ulıual bîr kuruluş olan TRT'nin, Anayasanın öngördüğü özerklik görev anlayışı içinde giiçIrnmesine yardımcı olunacaktır» denilmektedir. Hükümetin bu konuda karar değistirme•inin nedeni bilinmemektedir. Değişiklik taslaği, Anayasa* nın 11 ve 152. maddeleri arasındaki 40 maddenin degiştirilmesini ve 7 geçicı madde eklenmesini öngörmektedir. Buna göre, 1SS1 Anayasasınd* yer alan hükümlerin dörtte biri Teniden düzenlenmiş olacaktır. Anayasa'da büyük ölçüde deçisiklik yapılmak istendiğinr göre, bunlar kamu oyunda enine boyuna tartısılmalı, teklifin kanunlaşmosı aceleye gctirilmemelidir. Tedbir mi? Veni bir felsefe mi? Başbakan, yapılmak istencn değişiklikle. 1961 Ar.ayasasının bu «tcpki» nitehğir.c karşı bazı tedbirlerin mi öngörülmek ısten diğini. yoksa değişikliklerin daha degişik bir feîsefeyi mi icerdiğini soran T.R.T. muhabirîne şu cevabı vermiştir: «Aniattığını amaca varmak için getirilen değişikliklerdir bunlar. Meselâ dedim ki. o sağ ve sol aşırı cereyanlar biz'm dünyamı*da ya?;ımıyorlar. bizim dünyamızı bcğenmiyorlar. ba.şka ?ey istiyorlar. Şu hsldc hür rlcmokratik, layik cumhuriyeti btınlara karşı koruyucu tedbirler lâzım.» Erim daha sor.ra. öiT.cSler vs1 rerc^ , br«ka iükelerin anayasalannda. İk:rı"i Dünya Sava^ndan sorra DîrleşiTiış Miîletierin onayîadıfı tnsan Haklan Evrcnsel r.eyn"nan'!>si'nde. Avrupa İn; san Hrk''n S i7.!esme?.inde, bu çeşit tecibirlerın öncörüldiiSürıü bildirniiş, 1961 Anayasasıncia bu Başbakan Nihat Erim. açıklamaian sırasında basın, fikir ve sanat özgürlüklerine ilişkin mad delerde yapılması düşünülen defişikliklere de değinmiş, eğitim ve öğretime dair maddelerde yapıiması dü?ünülen degişikliklere de değinmiş. eğitim ve öğretime dair maddelerde, değiştirilen 11. maddedeki nedenlerle sınırlamalar yapılabileceği kaydının getirildiğini, ancak bu sınırlamaya «anatın eklenmediğini belirterek şunları söylemiştir: •Çünkü sanat hiçbir surette «ınırlanamaz. Sanat saaattır, s«natkâr sanatuu yapar. Ama Eçi1 tim ve öğretim; ne detnek eğitim ve öğretün? Sistemli olarak telkinde bulunacaksın, şartlandıracaksın, o çartlandırmayı yaparken Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü ve derletimizin dayandıçı hür demokratik düzeni bo?acak, bozduracak şekilde devamlı sistemli telkinler yapmak deo:pk zaman içinde bu devletin temellerini aşındırmak demektir Çjkacaksın kürsüye eğitim ve öğ j rrtim, bilim serbestliği var diye, ıbu hür demokratik düzen denilcn şey lâftır. Burjuva uydurma Basın ve sanat özpürlücü ANKARA, (Cumhuriyet Bürmu) Anayasa Mahkemesmde dün, TtP ve CHP'nin 274 sayılı Sendikalar Kanununda yapılan degişikliklere itirazı görüsülmüş Agabeyi teslim etti ve taraflar dinlenmiştir. CETHAN Adina ve Hatay Sabah toplanan Yüksek MahSıkıyönetim Komutanlığınca a keme Genel Kuralunda TİP aranmakta olan DevGenç üyesı dına Dr. Alpaslan Işıklı, CHP Osman Akın'ı önceki ^îin ağabeyi, Emniyet Âmirliğine teslim j adına Reşit Ülker, DİSK adına \ etmiştir. Akın, dün sabah Sıkı j Bekir Çiftçi ve Türkİş adına yönetim Komutanlığına gönderi! Genel Seltreter Halil Tunç, ko1 nuyla ilgili olarak bağlı bulun! miştir. duklan kuruluşların görüşlerinl Tutuklandı açıUamışIardır. ERZURUM Bir Uâç firmasının propagandisü olan Mehmet Turaç Bilgin, dün sabah evinde yapılan aramada, çok sayıda ya(Baştarafı 1 Incı sayfadal : sak kitap bulunduğundan tutuksavcılığı'nca 830! lanmıştır. 1 mahkemeler sanığın sorgusu yapılmıştır. Tülay Erdumlu i Askeri mahkemelerde bu da'j (Tat) yola çıkanldı valarla ilgili 120 kişi tutuklan; İZMİR Maltepe'de Sib*l mış, 94 kişi de SKÇ evrakı ha j Erkan'ı 51 saat relıin tutan Ma zırlanarak askert savcılığa tevdi! üzere komutanlıkça ; hir Çayan ve Hüseyin Cevahir'e} edilmek , yataklık yaptıklan idüasıyla ara göz altına alınmıştır. Haklannda tutuklama karan I nan Bingöl Erdtımlu'nun eski eşi Tfılay (Tat) Erdtımiu önce verilen ve göz altına alınan sa1 ki gece Bodrum ilçesinde yakanıklardan 157'si hakkmda, Ana j lanmıştır. yasa'jT tamamen veya kısmen değiştirmek, değiştirme ve kalAltı ay önce eşinden aynldıgıdırmaya cebren teşebbüs. sosyal ru ve 2 giin önce İstanbul'dan Bodrum'a geldiğini söyleyen bir sınıfm diğer smıflar üzerini Tülay, İstanbul Sıluyönetim Kode tahakkümünü tesis veya mutanlığına teslim edilmek üzesosyal bir smıfı ortadan kaldırre yola çıkarılmıştır. mak için cemiyet kunnak, suç işlenmesini alenen tahrik, ka1 Tatbikat yapıldı nunun cürüm saydığı bir fiili ] • Bu tasarı ile dotaylı olarak Banka soyma ve adam kaçır açıkça övmek gibi. toplumun , işletmelerin gelir Tergisi kıçakma olaylanna karışan ve hakla I «aşırı sol hareketi» olarak va! ları kontrol edilmiş olacak ve rındaki sonışturma. siyasi polis J iîe| dolayısiyle gelir vergisinde d.0tarafından sürdürülen dört kişi,' sıflandırdığı suç isnstları yürütülmektedir.; taylı bir artış sağlanacaktır. dün sıkı güvenlik tedbir!«ri ara' adli tahkikat 45 sanık hakkıada da, toplumj • Ortak Pazar'a geçiş döne smda tatbikat için Kadıköy'e gö» ca «asırı saf» diye nitelendiri, j minin gereği olarak bu ülkeler1 türülmüştür. Türk Ticaret Bankası soyju : len lâiklige aykırı olarak devlele vergi ahenkieştirilmesinde birj nu ve Has'lsrın kaçırılması ilo' tin temel nizamlarım dinJ esasadım atılmış olunacaktır. ilgili olan trfan Uçar. Ziya Yıl ! lara bağlamak amacıyla cemi• Zamanla yavas yavaş kaldı maz. Necmi Demirve Ulaş Bar i vet kurmak suçundan taiikikat rılacak olan gider vergisinin yeüakçı, Mete Has'm fidye ahna yapıliTiaktadır. rini bu vergi alacaktır. na kadar rehin tutuldugu evd; Ayrıca, 12 kişi de S'.kıyöne• Üçüncü beş yıllık plânın ge olayları anlatmışlardır. Yetkili, tim yasak'arına aykın hareketrektirdijH ek finansman ihtiyaç) î ler. «oruşturmsnın son saflıaya i te bulunduktanndan duruşma j " ' larına baslanmıştır. karşıiaasus olacaktır, 1 geldiğini beUrtmektedirler. i GAZİANTEP Adana ve Ha tay Sıkıyönetim Komutanlığınca aranirtakta olan İktisadi ve Ticari Ilimier Akademisi öğrencisi Sevim Demirpençe, dün Em niyet Müdürlüğüne gelerek teslim olmuştur. Anar?ik hareketlere karıştığı iddia edilen Demirpençe polis nezaretind*e Adana Sıkıyönetim Komutanhğma gönderilmiştir. teslim oldu Anayasa Mahkemesi Sendikalar Kanununa itirazı görüşüyor dibaçesicd* Ffhiandlyar, büyülc devletlerin çıkarlarının çatıjtığı alanlardan uzak kalmak ıttediğini belirtmektedir. 1. Maddeye göre de, Alman. ya, ya da bir müttekifi Finlandiya üzerinden Rusya'ya taldırdığı takdirde, Finlandiya saldır. eana karşı topraklannı «avunmayı taahhüt etmektedir: Finlandiya perekirse. bu savunır.avı Rusya'nm yardımı vahut Rusya ile birliicte yapacakfır 2'nci Msddeye göre ise Fın. landiya'ya karşı silâhlı bir laldırı olduju kararlaştmldığı ta<c dirde. iki ülke 1sti?arede bulunacaktır. Eski Baskan Paasıkivt, silâhlı saldınnın ne olduju konusundaki bararın ancak iki ülke tarafından birlikle alına. bileceğini ileri »ürmüştör Her hal ve kârda Sovyetler bu «nlasmay» kuzey batı sınırlannın cüvenliği hakımından büyük o . nem vermişler ve Finlandiva'nın tarafsızlığının semholü olaralc kabul etmişlerriir Nitekim. 1955 vılında Moskova. anlaşmanın müddetinın 20 vıl uzatılmasına karsılık. Helsinki vakınlarınriaki «Porkhola» üssünü Finlandiva'ya geri vermevi teklif etmıstir. O zamsnki Başkan Paasikivi bu teklifi rierhsl kabul etmiştir. «Porkhola» üssünün ıadesi ile iki ülke arasındaki ılı<kiler olumlu vola eirmiş, Paasıkivi'nin, Rusya'nın Kınlandiva* ya karşı salrfırgan amaçları olmadıgı tezi dogrulanmıştır 1955 yılından sonra Rus liderlert sık gık Finlanriıva'nın tarafsırlıâından söz etmişlerdir Finlandiya da. 1943 anlasmafinın dibaçesindeki taahhüriüne uygun olarak. büyük devletlerin çatısan çıkar sahalarına ksnşman.ıs tır. Nitekim Finlandiva hükümeti bugün »ynlmıs Almanva, Kore ve Vietnarn hükümetlerinin hiç birini tammamaktarfır Öte yandan Finlandiva Ortsls Pazar gibi birliklere, siyasî nıtelikte olduklan için giremeniek te, Avrupa Serbest Mübadele Bölgesi fEFTA) ile ortak üyelik yapmakiadır. Finlandiya'nın Rusya ile Imzalamıs olduğu 1948 tarihli dostluk anlaşmasının askerî bir anlasma olduîu bu bakımdan tarafsulıSı ile bajdasamavaraiı tezi ileri sürillmüslür. Ov«» Fin landiya'nın B M elçisi Mas Ja kobson'a söre. Moskova. tamamen aksine. anlasmayı Finlandiya'nın tara'sırlıjıntn bir earantisi olarak cöımektedir. Finlanrfiya 19S5'<1e Biriesmıs Mılletler'e. erte«i vıl ria tfksndinav ülkpleri ara<ınrla dah» «ikı işbirliginl «nçSren Nordîk Knnseyine katılmıstır. Sonuç olarsk Sovyetler Birll8i ile Finlandiva arasınrtaki <a. vas sorrası fliskilerin. «o«va) ve îkticadl «î'temleri tamam^rı a v . n olan iki knmşu <j!kenir> harıj ıçinıie vasavnblİMeklenm ?ri«. termeşı bakımından ılstnc ol. duîıı Knvlenehilir Ama hu qtmnşferin «ürdüriilmesinrte Pva«ikivi ve Kekknnen gibi u^f» politikaoılsrin ovn?dikları rolıi de untıtmamak p»r»kir. Ankara'da Yemek verdi Fahrî Hemşehri H»mJt N»P»|TOII \ıil 24 ajar kulçe 136.50 137. 310312. 148. ISC 153. 19». 143 15». 21.7 F 20.SO y A R I N : Bir kalkmmamn
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle