11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5AYFA ALTI: •.CUMHÜRtYET: Yüzüncü yıllar ÜRK EDEBİYATIN1, Islimlıktan önce, tsöncüsfl olan Şinasi'nin yüzüncü ölüm yıldölâm nygarhğı ettdsinde, Batı uygarlığı etnümü. Her halde bu anıyı yaşatmak için çekisinde diye üç büyük böliimde inceleme şitli vesileler bulunacaktır: Gazetemizin, tiyatçereği, Köprülü'den bn yana bugün de yür&rromuzun, folklor araştırmammn, fikir nesrilüktedir. Ulusumuzun yaşadığı uygaruk değimizln, toplumsal edebiyat başlangıcımn... büşünlerini, bem tarih hem coğratya açısından tün ilkelerini kendinde toplayan Şinasi'nin ödeğerlendiren bu ölçüden daha doğrusu bnlütn yıldönümü (13 Eylül), sanınm gereğince lunmadı henfiz. Bn aç\dan, 1839 Tanzimatınanılacaktır. Bu arada 1860 Tercümaaı Ahvardan günümüze kadar dil ve edebiyat serüveniinden başlıyan, 23 Tenunnz 1908 tkinci Mesrumiri ycniden düşflnfirken bir çok yüzüncü yıl tiyetinin ilâniyle sansürün kaldınlışun kutlaanısı dikilir önümüze. Eğitim ve toplutn ku yan Türk basını da bu konnya gereken önemi rumlarunızın en kıdemlisioden başhyarak buverecektir şüphesiz. Bu yazıda, «Tercümanı gün sürdürdüğümüc bemen bütün değerlerin Ahval» in ilk sayısından baslıyan söz ve ya» yüzüncü yıldönümü. Bu arada Batı etkisindeözgürlüğUnün o dönemdeki sınırlaruu araştiki «Türk Yenilik Edebtyatı» nın başlangıcı ve raa bir bakış öxeti vardtr. Î Vatan sairinin en verimli en olgun yazarlık dönemi 40 YIL ONCE 9 Hariran 1932 tarihli Temps Goıetesinin bir yozısı 4 Namık Kemal'in hürriyeti ATlH'in, ilk sarayı Beyazıt dolaylannda yaptırdığı biliniyor (Saray1 stik1 mâmure), bu hatadan çabuk dönülmüş, şehir içindeki savunması zor bir yerden hemen iki yıl sonra vazgeçilmiştir. Sarayı Cedidi Âmire, bildiğiniz gibi bugünkü Topkapı Sarayıdır. Marmara'ya bir mahmuz gibi çıkan bu yaranada, üç yandan deniz ve surlarla, bir yandan üç katlı duvarla kapalıdır. Osmanlı tahtının altı yüz yıllık rahatlığı, biraz bu müstahkem mevkiin kolaylığına, biraz çağının olanak kısırlığına dayanır. Denizden toplarla, karadan çeşitli savunma silâhlarıyla korunan bu saray, Osmanh teokratik . mo narşisinin büyük kuvvetidir. Gül hane Hattı Hümayünu'na kadar herhangi bir hak ve özgürlük söz konusu olmadığı için, sözü tarihçiye burakabiliriz: Rauf MUTLUAY F SARAYIN KAPILARI T opkapı Sarayı'nın temelini on beşinc' yüzyıl ortasında Fatih Sultan Mehmet atmıs. son yapıyı 19. yüzyılın ortasında Abdülmecid eklemiştir. Sarayın şehre açılan tek büyük tören kapısı •Bâbı Hümayun».. 1459 yuında yapümıstır.. Yüzyıllar boyunca sarayda idam edilmiş nice vezirle. rin, ihtilâlei zorbalann cesedleri, ibret olmak üzere bu kapının önüne bırakılmıştır Orta Kapu (BâbÜEselâm), birinci avlu denilen alayı boydan boya yürüdüğümüzde karşımıza gelen saraym ikinci kapısıdır.. Başta Padişahın mutlak velcili Sadrâzam oldağu halde, Bâbı Hümayundan at ile girme imtiyazına sahip herkes, birinci avluya at üzerinde geçtik ten sonra orta kapu önünde atından iner.. Padişahın sonsuz yetku sinin vekili olan Sadrâzam Paşa göz kamaştıran bir haşmet ifade eden maiyetiyle Bâbı Hümayun. dan at ile girip Orta Kapu önünde atından inerek ayağını Orta Kapu'nun eşiğinden içeriye attı mı, o anda âdeta bir hiç oluverirdl. Saray protokolu gereği saygıyla karşüanır, Kubbealtına şanına yakışır izzetle götürulür, orada toplanan Divanı Hümayun'da riyaset makamuıa oturur.. Fakat her an kendisini hükümda rınuı pençesinde hissederdi. Padişah «Kaldnın şunu!. dedi mi, o sonsuz yetkili önemini kaybeder, koynundan sâdâret alâmtti, tılsımı olan ve al atlastan bir ke se içinde bulunan mühri hümâyun aluur ve cellât kemendi boynuna geçiverirdi.. Onun içindir ki saraya gelen bir sadrâzam aya ğını Orta Kapınuj'eşiğinden dıganya doğru atu ou geniş bir nefes alır, elinin cftnertliği ölçüsünde sadaka da^ırdı.. (Rejat Ekrem Koçu, T<«*apı Sarayı, Sayfalar 1133). ' YENİ KELtMELER B CTÜN tebaaya «nrs, namus, can ve mal emniyeü» vâdeden Gülhane Fermanı, işte bu beş yüz yıllık saray gücünün, 17 ya şındaki padişahı tarafından imza lanır. O güne kadar Arapça hürr sözü, «köle ya da esir dmayaa» •kölelik ya da esirlikten azat edU mij» kimse anlamına gelirken Na mık Kemal'in sözlüğünde hörriyet biçimine girer; nasü ki Ziya Gökalp, fîkir kökünden ideal karşılığı mefkâre'yi türetecek, söz gelimi Fâzü Ahmet Aykaç yeni bir araca tayr kökünden tayyare adını takacaktır; (ülkü ile uçak ne kadar sonra gelir). Bundan 111 yıl önce Şinasi, ilk Türk fikir gazetesinin ilk sayısındaki ilk ba? makalede «Bir toplumda yaşayan halk, yükümlü olduğu yasa RÖrevlerine uydnğu oranda sözle ve yanyla yurdanun sorunlan üzerinde düşüncelerini bildirmeyl kazanılmış doğal haklan arasmda sayar» (1860) dedikten sonra eski Osmanlı toplumunda yeni bir di yaloğun sarsıntısı başlar. Ve Namık Kemal, vatan, adalet, ümnet, millet, uhuvvet, besalet.. ke limeleri arasmda «hurriyet»i yerleştirir: Londra'da bir gazetede adı da olarak. leDdirillr. Bugün de aynı sorun ortada: Özgürlügün bireyle devlet ilişkisi. Ziya Gökalp'in «Sakm hakkım var deme / Hak yok vazife vardır» ükesine karsılık bir de şu gerçek var: «Asıl özgüriuk, herkes gibi düşünmeğe mecbur olmama özgürlüğüdür». Hayatta ve edebiyatta hep bu kavga. «Türkiye kolay yenilir bır ceHAZİRAN tarihli Temps gazetesinde üç yıldız imzalı viz değildir. Dislerinin sa|lamgayet garezkârâne bir yazı lığından emin olanlar için iste çıkmıştır. Bu yazıda Türkiye ile Italya arasında son günler tecrübe meydanı... Millî hude perçinleşen bir dostluktan dntlan içinde millî istiklâl husöı edilmekte ve ilen geri ba knkunu bütün bir düsmanlık zı münasebetsiz fikirler ortaya dünyasına karsi büyük bir baatılmaktadır. «Siyaa bir terbi san ile savonmns olan bir mem. yesizllk» başlığı altında Başyaleketten böyle bahsedebilmek zarımız Yunus Nadi Bey, bugünkü yazısında şöyle demekte Fransa hesabına sadece ayıp ve «illet olarak kavdedilebilirj. dir : ŞEHRİMİZE gelen bir viski fabrikatörü, Türkiye'de senelik viski sarfiyatının sadece 12 bın lira olduğunu ve bu yüzden burada bir viski fabrikası kurulmasının lüzumsuz ola. cağını söylemistir. BULMACS FİLİZ AKIN Antalya Film Şenliğinde «Ankara Ekspresı» lilmindeki rolüyle «Altın Portakal» ödülü ahp «en başanlı kadın oyuncu» seçildi. sanda tiynet mAnanna veya han bcsinlerLn yapılmasında etklsiyl* Vamyevî değlşildıkler yapan maddeler. Belli bir işi yapmaya yarar vasıta. 9 TERSt yemek ihtıyacl içindeki canlı. TERSt elçiliğe bailı memur.. YUKARIDAN AŞAĞIYA: } Goğüs ve karın boşluklarıru birbirinden ayıran ince. genls adale. 2 TERSÎ dikis ipüft Bir kimsenin rahatını kaçırma t>u naltma. Tedirgin etme. 3 Gu vertesiz. büyukçe yük teknesl (Denizcilikte). TERSt hilâl. 4 TERSİ kimyada klorun simgesl. Cok vayılmıs olan ağızdan afcıza aktarraalı, asılsız haber. 5 Kimyada baryum. Genisük. 6 NasihaU Yemek. 7 Yol yapımında lnsaSOLDAN SAĞA: sert 1 t«kl içmek m&nasma veya at işlerinde kurık,lar ve tasufakçayın renk ve kokusunun katıldı ,^^^^^^ ları. TEBSt ğı suya geçmesi ball. 2 TEBSt yüce 8 De olagelen geçen ve jrürürlülrte olan mlr torpüsu. (Eski dil). TEBSt bir hayvan. 3 Bir oeygamNamluda bulunur. Kanatlı. çok. bere tnananayaklı bir takım küçüi hayvancıklann *ıepsi. lann genel adı. 4 Seyis. 5 9 TEBSt Kteıyada lodyumun slmgesi. TEESt bir yere varkalabalık hayvan yığınları. 6 mak Bir toplumun tesisin anlayısma için sistemlerine, harekeüerine uyroakhk. 7 Yehneyen miktarda. AvıDflnkfl balraannın tigimlz yer. evi. Dolayıslyle anlatma. 8 în BalledUınls §ekt» Ced. 123456789 FİLİZ AKIN, FİKRET HAKAN SUNA SELEN, SADRİ ALIŞIK «ALTIN PORTAKAL» ALDILAR Turhan GÜRKAN FİKRET HAKAN (En başanlı erkek oyuncu) Antalya Film Şenliği bu yıl S EKlZtNCt Antalya Film Şenliği, bu yıl biraz daha sönük, biraa daha özelliğini yitirnüş olarak geldi geçti... Türk Sineması'nm bu «en uzun ömürlü» şenlığini «ciddi» ye almayan film yapuncılarınin pek az «ilgi» göstermesı sonucu, ilk elemelere ancak ondört film katılabilmişti. Bu filmler, önceki yıllarda olduğu gıbı, ayni kişilerden kurulu bır «ön jüri» tarafından elendi. Onu finale kalacak ve bunlar Antalya'da yanşacaklardı. Fakat nedense finale sekız film bırakıldı. Elenenlerin arasında, geçen yıhn ödıll şampiyonu Yılmaz Güney' in oynadığı ve birinin yönetmenligini yaptıgı iki film d£ vardı. Antalya'ya on fılm yollama zorunluluğu yüzünden seçilen sekiz filme yanşma dışı iki lüm daha eklenerek bunların değerlendırümesi yoluna gidıldı. Üye seçiminde kisilerin sınema yetenekleri ve gbrüşlen üzerinde dunümadığı anlaşüan «büyük jüri» nin kuruluşu da geçen yıllardan bir farklılık göstermiyordu. Nice yüzüncü yıllar arasında •hürrlyet» kavramının da yüzüncü yılındayızdır. Namık Kemal'e göre, <Ne mümkün zulm ile, bidfld ile imhâyı hürriyetÇalış, idrâkl kaldır muktedirsen âdemiyyetten» beytinin özüne uygun olarak «İn sanm hürriyeti mnhtar olduğundan, ihtlyan ise sahibi fikr buIundugundan ileri yıllardan daha sönük geçti geçen radyo 0555 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 08.45 09 00 0950 09.40 10.00 10.05 1050 10.40 11.00 11.40 12.00 12.10 1255 12 40 13.00 13.15 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 15.30 16.00 16.15 16.30 16.45 05.55 06.05 07.00 07.05 07 30 07.45 08.00 08.07 0837 09.00 0950 09.40 10.00 10.05 10.30 10.55 11.10 11.30 12.00 12.05 12.30 13.00 13.15 14.00 14.15 14.35 Açılış, program Günaydın Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Bu sabahm melodileri îstanbul'da bugün Beraber, solo şarküar VtyöîöhSel soleJan M. Kemertaş'tan türküler Ev için Y. Eroğlu'dan şarküar Arkası yann Haberler Saz eserleri Hafif batı müzigi C. Cevher'den türküler Sabah konseri Şarkılar Haberler Türküler Küçük orkestra A. Yavaşça'dan şarkılar Haberler, Resmî Gazete Dans müzigi Hafif batı müzigi Şarkılar Okay Ergü DörtlUsU Ü. Beşgül'den türküler Haberler Sohstler geçıdi Kanşık sololar Bağlama ve cura Hafif batı müzigi G. Kasacı'dan şarküar Barok müzik Açılış, program Günaydın Köye haberler Sabah rürkülerf Haberler, hava durumu Sabah müzigi Ankara'da bugün Yeni seslerden ÇeşitU müzik Ev için Yenl seslerden Arkası yann Ara haberler Şarküar ÇeşitU müzik Türkiiler Şarküar Konser saati *Ara haberler N. Yümaz'dan ttirküîer Şarküar Haberler, Resmî Gazete Hafif müzik öğle konseri M. Oğurlu'dan şarküar Plâklar arasında ISTANBUL 17.00 17.05 17.2S 17.50 19.00 19 30 19.40 19.55 2Ü 00 2055 20.40 21.00 21.10 21.30 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 16.55 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 22.00 Haberler Köy odası Erkekler fasb Reklâmlar Haberler. hava durumu Hafif müzik V. Doğu ve arkadaşlan Bir varmış Y^man sesl«f~f» »"** Spor dergisi Sonat saati 24 saatin olaylan Cumhuriyetten bu yana Beraber, solo şarküar Haberler Cazın ustalan Gece müziğl önemli haberler Kapanış BİREY VE DEVLET VET, INSAN yaradılışı gereği ozgürdür ama toplum ve devlet gucü elraazsa ba özgürlük yabanlığa erişir Namık Kemal'e göre: «tnsan ha dünyada tek başma olsa, yaradılıştan kazandıgı özgürlügü her türiü sınırdan uzak olarak knllamr, yalnız hak görünfir ortada, görev düşünülmeı. Ama dünya ve insan çoğaldıkça ve çeşitli özgürlfikler toplum içinde birbiriyle iliskili bulnn. dukça herkesin özgürlüğü başkalarının özgürlüğüyle sınırlı olmak durumuna düser. Dünya yasalannın ve onlann knrallarına uymakla yükümlü olan hükümetlerin varlıgına hak veren neden, kisilerin kendi Özçürlüklerinin sımrlannı zorlamasından doğar» (îbret, 18). özgurluk kavramının geçerli olmadığını, bunun toplum kurallarıyla sınırlandığım belirten pek çok örnek var ortada. Sözgelimi F. D. Roosevelt, «thtiyaçlar içinde kıvranan insanlar öıçür defillerdir»; Schiller de «tnsanlar hür, hürriyetler ise zincire vurulmuş olarak dogarlar» diyor. Bu yüzden «Vatan yahot Silistre» nin temsilin. den doğan yeni coşku, Namık Kemal'i de devlet çıkarlan açısından Magosa'ya gönde. rir. Ne var ki, onun en verimli vazarlık dönenai bu üç yıldır. Rahatça mektuplaşmasının yanısıra Gölnihal'i Zavallı Ço. cnk'u. Kara Belâ'vı. Celâledain Harzemşah'ı, tntibah'ı, eleştirme lerini, çevirilerini, tarihini... burada yazar ve .. yayınlar. Yazabılir ve yayınlayabilir; yüz yü önce. ' Andie Murphy çok sayida çevirdiği kovboy filimlerinden blrinde... E Audie Murphy de öldü GERI ÇEKİLEN FİLM Kaderin, savaş kahramanı bir aktore oyunu Atillâ DORSAY EÇTİĞİMİZ hafta içinde gazetelerin bir" köşesinde kaybolan kuçük bir havadıs, parçalanmış bir uçak enkazı içinde bulunan bir kaç cesetten birinin Amerikalı sinema oyuncusu Audie Murphy'ye ait olduğunu haberliyordu. Bir süredir sinemadan uzakiaşmış olan Murphy, bugünün seyircisi taraîmdan pek tamnmadığı gibi, kuşkusuz sinemanın unutul mıyacak, büyük oyuncularından, gerçek sanatçılarından biri de değıldi.. Yine de, gerek sinemaya geçişinin öyküsü, gerekse ba zı ÎUimleri, Murphy'nin ardından, kısa bir havadisin bir kaç satırmdan daha çok söz edilmesı gereğim bize duyurdu... A 6 NTALYA'da film gösterileri başiadıktan sonra Hisar Film sahıbi Özdemir Bırsel, Festival Komitesi Başkanı Dr. Avni Tolunay'a bir yüdın m telgraf gondererek finale kalan on film arasında yarışan «Yedi Kocalı Hürmüz fılminı şenlıkten çektığıni büdirdi. Ya pımcı Bırsel, telgrafında montajdaki teknik hatalann henüz düzelmemiş olduğu gerekçesiyle filmin lyı bır kopyasımn yetiştirılemediğini belırtirken, şen liğe yakın çevreler. bazı kulis yapılışlannın getırdiğı kuşkuyla «Yedi Kocalı Hürmüz» ün geri almdıgmı bıldinyorlardı. Böylece Antalya büyük jürısi, yanşma filmlerini bır eksıgiyle değerlendirme yoluna gı^ mek zorunda kaldı. Ve ilk uç dereceh film, on yerine dokuz fılm arasmdan seçildi. Sonuçlar alındıktan sonra yapımcı özdemir Bırsel, Jüri Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Selâhattin Alakavuk'a bır telgraf gondererek «Pamuk .Prenses ve Yedi Cücelsr» filmine üçüncülük verılmesını protesto etmiş ve bronz heykel ödülünü de gerı vermıştir. tSTANBUL tL Açüış ve program Diskoteğimizden Küçük konser Gençlere müzik Senfonik müzik Hafif Batı müzigi Yeni plâklarla 45 datr Akşam konseri Klâsik Batı müzıği Los Indios Tabajaras topluluğu 2 2 3 Opera saati 23.30 Gece ve müzik 00.30 Hafif Batı müzi8i 01.00 Program ve kapanış. Türküler Hatif batı müzigi Şarküar Bando müzıği T. Özek'den şarkılar Albümlerden seçmeleı Ara haberler Yurttan sesler Köy odası Reklâmlar Haberler, hava duruır Türkoe şarküar Türk müzigi Spor dergısı Küçük konser Bir varmış 24 saatin olaylan Bırlikte düşüneüm Türküler Pransa'dan müzik TBMM saati Haberler Gece konseri Gece müzıği önemli haberler Kapanış SUNA SELEN «Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler» fUmindeki rolüyle Antalya Film Şenliğinde «En başanlı yardımcı kadın oyuncu» seçildi ve «Altm Portakal» ödülü aldı. nü Fikret Makan, Sadri Alışüs Antalya'da bir görunüp kaybolmuşlardı. Şenliğın konukları arasmda Zeynep Değirmencioğlu ile Yedi Cüceler'den beşi, tiyatrosuyla bulunan Lâle Oraloğlu. Alev Oraloğlu, Nedret Guvenç, Muazzez Arçay, Nazan Şoray, Ülkü Özen, Aynur Aydan. Allcan Korinıt, Uç çocuk yılda Menderes Utku (Afacan), tpek Tunalı (îpekçik), Sedef Ecer, Mankenler Kraliçesi Bahar Erdeniz, Aydan Budak, Tami Tunç bulunuyordu. • PAMUK PRENSES ve YE Dt CÜCELER (Üçuncü film) • FÎLİZ AKIN (En başanlı kadın oyuncu) • FÎKRET HAKAN (En başanlı erkek oyuncu) • SUNA SELEN (En başanlı yardımcı kadın oyuncu) • SADRİ ALIŞIK (En başarılı yardımcı erkek oyuncu) • MUZAFFER ARSLANr (En başanlı yönetmen) • BÜLENT ORAN (En başanlı senaryocu) • CENGİZ TACER (En başanlı kameracı) • MENDERES UTKU (En başanlı çocuk oyuncu). Aynca yanşmalara «Hasret» adlı kısa metrajlı filmiyle kaülan Behlül Dal da «Altın Portakal» ödülü almıştır. Jüri, geçenlerde ölen tıyatro ve sinema sanatçısı Avnl Dilligil'in ai lesine de «Altm Portakal» ödUlü verilmesini kararlaştırmıştır. ANK AR A 15.05 15.20 15.45 16.05 1650 16.40 17.00 17 05 17.30 17.50 19.00 19.35 1955 20.25 20.40 20 55 21.00 21.10 21.30 21.45 22 05 22.45 23 00 23.45 23.55 24 00 KİMLER VARDI? GERCEK BİR KAHRAMAN udie Murphy, 1948 de «Zaferin ötesinde Beyond Glory» ile sınemaya geçtiğı zanıan, butün Amerika, zaten AÜDIE MURPHY bu 24 yaşmdaki çocuk yüzlü de1948'de çevirdiği ilk îilmde... likanhyı tanıyor, resimlert gazetelerın baş sayfalannda çephy'nin oynadığı önemll filimşitli kereler yer almış bulunuler, bir kaç taneyi geçmez. Bun yordu. Zıra Murphy, 2. Dünya lann en önemlisi, kuşkusuz 1951 Savaşının «en çok madalya alan da John Huston'un yönetiminde Amerikan askeri» olarak ülke yaptıgı «Kanlı zafer The red çapmda bır üne erişmişti. Sabadge o£ courage» filmidir... vaş sırasında aldığı madalyalaYönetmeninin de en başanlı rın sayısı tam 24 ü buluyordu filimlerinden savılan bu £ilim, Murphynin... Texas doğumlu, savaşta korku duygusunu işlesavaştan önce rençberlik, yanyen, kahramanhğın gerçek yücıhk, ıstasyon memuru olarak zünü ortaya koyan, savaş üstüçalışmış tam bir «halk çocugu» ne yapılmış en önemli filimlerydu Murphy.. Ve Hollywood, den biri sayılagebniştir. 1955 bu fırsatı değerlendirmekte gete Marlene Dietrich'le birlikte cikmedi, ve Murphy, savaş sonrol aldığı «Destry», Murphy'nin rasında, topluma uyamıyan saen iyi western'idir... 1950 sonvaş kahramanı psikolojisinı gerlannda, Murphy, son önemli fil çek yaşamda kısa bir sure yamini, Joseph Mankiewicz yöneşadıktan sonra filimlerinde can timinde çevirdi... «Sâkin Amelandırmaya başladı. Savaş filün rikalı The quiet American» lermden western'lere geçti headlı bu filim, Graham Greene'in men, «TesasU deUkanlı», «Kanayni isimli ünlü romanından asas süvarileri», «Silver Creck lınmıştı ve Uzak Doguda safdüellosu» derken, bu ulusal salıgı ve iyi niyetiyle biı takım vaş kahramanı, Amerikan seyirpolitik yanlışlarla sürüklenen bir cisının gözünde, tarihinin döAmerikalının öykiısünü anlatığüşken, serüvenci, göçebe silahyordu .. Bundan sonra bir kaç şörlerinin görüntüsüyle eşleşti, sıra işt western daha, son yılMurphy, 1950 lerın en sevilen larda gitgide azalan filimler, •western oyuncularından biri olunutulmaya yüz tutma... Bir sa du. çıktı.. * vaş kahramanının bir askeri uçaktaki teknık ânza nedeniyle ÖFIEMLİ FİLMLERI... düşüp ölmesi ise. kaderin Murphy'nint kişiliğinde insanoğluna tNEMA açısmdan önemi oloynadıgî acı şakalardan biri sa~ VH v.îr avııp savas ve . A Gülhanne Hattı Hümayunu rasgele tabaa kadar devlet adam lanna da güvenlik sağlar öncelikle. Artık Bâbüssaade'den çıkarken cömert sadakalar dağıtmayı gerektiren korkular yoktur. Bu yüzden AU Paşa kendisini gecelikle kabul eden Abdülâzız'in adamlanna nezaketle bagınr, Dolmabahçe yalısma yer leşen iki padişah kolayca hal' edilir, Yıldız korusuna saklanan Abdülhamit sürekli bir kuruntu için yaşar, Mithat Paşa öldürülürse de «Hürriyeti Ebediye» tepesinde yerini alır; son yüz yü Uk tarihimiz ve doğaUıkla edebiyatımız hürriyet kavramınm değişik sınırlarma göre değer B V YILKİ Antalya Şenliği, ünlüler yönünden oldukça yoksul sayılırdı. Açılış gü EAZANANLAR S EKlZtNCt Antalya Film Şenliği sonuçlan belli olmuş, kjuanşn filmler ve sanatçılar açıklanmıştır. «Altın Portakal» ÖdÜlÜ 1ra«un«n liste şu şekildedir: # ANKARA EKSPRESİ (Blrınci filmi • ÖLECEKSEK ÖLELtM (İkinci film) Devlet Orman Işletmesi Edremit Müdürlüğünden Emvalin cins ve nevi kalitesi 3 Sınıf Nor. Boy Çam Tomruk 3 » » > Kızılçam » 3 Sınıf Uzn. Boy Çam Tomruk 3 Sınıf Kıs. Boy Çam Tomruk 3 » » » Kızüçam » Iskarta Nor. Boy Çam Tomruk » » » Kızılçam » Iskarta Kıs. Boy Çam Tomruk » » » Kızılçam » Çam Sanayi Odunu Kızüçam Sanayi Odunu 1 inci Sın. Çam Tel Direk Iskarta Çam Maden Direk Partİ Deposn adedi: Iüca Tophane ve 18 6 Hamasçakılı 1 Tophane Ilıca Tophane ve 3 6 Hamasçakın 8 Ilıca Tophane 4 Tophane 8 Ilıca Tophane 4 Tophane 9 Ilıca Tophane 4 Hamasçakılı 6 Ilıca 1 » •» • Vefal ve Teşekkor Büyük ve çok kıymetli varlığunız, eşim, babamız. dedemiz Emekli öğretmen NiğdeO Şevket Kaynak 22.5.1971 Rünü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Vefatı dolayısile yakın alâkalannı estrgemeyen, mektup, telgrafla. ve bizzat gelerek acımızı pas laşan yakm akraba ve dostlanmıza teşekkürlerimizi bir borç billriz. AtLESl Cumhuriyet 4843 KAYIP Şebekemi kaybettim. Hükumsuzdür. Nejat ÖZTAŞ SADRt AUŞIK • MENDERES UTKU Antalya Film Şenliği' nde «en başanlı yardımcı erkek oyuncu» ve «en başanlı çocuk oyuncıı» seçildiler ve «AFACAN» filmindeki rolleriyle «Altın Portakal» aldılar. i i * Miktarı Adet M3. D3. 5837 1802,748 2011 415,531 66 24,160 943 153,584 3130 463^89 1324 489,481 995 275,319 2377 404,068 1245 235,399 3195 407,781 2574 161,172 1234 217339 1069 47,369 26*60 5C9834* Mub. Bed. Lr. Krs. 30U, 00 201, 00 35U, 00 95. Ilâ 180. 95. îlâ 150. 120. tlâ 185. 170. îlâ 185. 60, 00 60, 00 40, 00 95, (XI 30U, 0U 120, 00 • 7.5 Teminatı / • Lr. Krs. Satış seh 415U0,UÜ 700.UÜ 201)0,00 5O()I),ÜO 66ı)»ı.U0 4tHKJ,U0 2500.UO 1300,00 1900,00 1400,00 5100.00 500,00 67U0.00 Peşin ı > > > >t I ı ı ı ı ı 1 C 1 Yukandft «'iT'^! mifetan. muhammen bedeli ve temlnatı vazıh orman emvali acık arttırma suretl ile Desin olarak satı çıkanlnııştır. 2 Satış 17/6A971 tarihlne rastlayan Perşembe günü saat 15,00 de Havran Bölge Şefliği btnasınâa toplanacak komlsyon rafından yapııacaktı;. 3 Satışla ügill lstihsal Vergisl, Vilâyet Hissesi, DellâUye ve Karar puhı gibi ner türiü vergi ve reslmler alıcıva ait ol mal bedell ile birlilrte tahsil olunur, üân masrafı işletmeye aittir 4 Bu satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Mudürluğünde. eb'at listeleri İlân ve şartname Balıkesir Orman Başn dürlüğünde, Ankara, tstanbul, tzmir, Baukesir, Bursa, Bandırma, Bergama ve Bayramiç işletmeieri ile lşıetmemizde görulebılır 5 îhaleye iştirak etmek isteyenlerin belli gün ve saatte ]ler parti İçin saat 14,00 de kadar yatırdıkları teminat makbuzl ile satış komisyonuna mUracaatlan ilân olunur. (Basın: 16103) 4 /ı,,^t,,,,iv«>f 4R47)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle