19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 Haziran 1971 CUMHURİYET: :SAYFA ÜQ D ı s Ha b e r I e r RUSYA. AY İÇİN bu devlet adamının seçkin kişiUğini aksettirir niteliktedir. Bizden çok nzak olmasına rafc men, taribimizi, çıkış noktamızı ve problemlerimizi bu kadar iyi anlayan bir Fin vatandaşının bnlnnması, kişiyi iyimserliğe götürmektedir. Üstelik bu Finlandiyalı bir devlet baskanıdır. Sütnnumuzu, Kekkonen'in çok değerli görüşlerine ayınnakla gnrur dnyuyoruz. Cnmhurbaşka. nı Snnay'ın verdiği yemekte yapılan bn eevabi konnşma, sanırız ki, kendimizi anlamamıza da yardımcı olaeaktır. îşte, Sayın Kekkonen'in rfişlerinden bazı bölümler: gd u Seçkin bir devlet adamı ANLAŞMA 1EKUF ETTİ BİRLESMİŞ MİLLETLER, (AP) Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko, dün Birlesmiş Milletlerde, Ay'ın uluslararası bir niteliğe ka. vuşturulmasını önermiştir. Gromiko'nun önerisinde, gelecekte Ay'da yapılacak keşif ve incelemelerin imzalanacak bir anlaşma ile, uluslararası hale getirilmesi ve Ay'da inceleme yapan ülkelerin bilgi değiş. tirmeleri de yer almaktadır. Amerikan Dısisleri Bakanlığı sözcüsü, bu konuda, «Sovyet Dısisleri Bakanı Andrei Gromiko'nnn demecini inceliyarnz, fakat anlaşma tasansı konnsnn. da tntumumnzu benüs tesbit etmedik» demiştir. İııgilffife'ye llriiilı Pazar için i'iıyrl kalnıadı LÜKSEMBURG ( M . ) tngiltere temsilcilert ile, Ortak Pazar üyeleri arastnda LUksembnrg'da yapılan kısa, fakat etkill görüsmelerden sonra, artık hemen bütün gözlemciler îngiltereye «Ortak Pazara girmiş gözü ile bakmaktadırlar». Taraflar arasındakl en önemli anlaşmazük konusu olan sterlinin dunımu haklunda anlasmaya vanlmasından sonra, artık geriye 21 Hazdrandakl formalite toplantısmdan başka bir sey kalmanuştır. Bu toplantıdaki tâli meseleler arasında ise tngUterenin Ortak Pazarın ftnansmanına kattasının ne oratıda olacağı ve Yenl Zelanda süt Urünlerinin dunımu gibt konular bulunmaktadır. Toplantıdan çıkarken, gerek Maurice Schu. mann'ın. gerekse Geoffrey Rippon'un, bu gelişmeden çok meranun olduklan gözden kaçamamaktaydı. Ancak bu «mntln son» un Elysee sarayında Pransa Devlet Başkanı Pompidou ile tngiltere Basbakanı Edward Heatb arasındakl görUsmelerin neticesi olduğu kesüıdir. Sîerlin meseiesi de çözümlenince... Kolera, Hindisfon'o yayılmayo devam ediyor KALKÜTA, ldürücü Asya kolerası, Batı Bengal eyaletinin çeşitlı k8selerinde bulunan mültect kamplannda, şimdtye kadar bin lerce Pakistanlı göçmenin hayatına son verirken, Kalkütanın çeşitlı semtlennde de yüzden faZla kolera vakasına rastlanmıştır. Şehrin hemen dışındakı bir mülted kampı, 100 göçmenin hastalanması üzerine karantina altına alınmıs. glrisçikıs yasak lanmıştır. Büyük bir hızla yayılan koleranın, Batı Bengal ve komşu eyaletlerdekı kamplarda bulunan 4.500.000 Pakistanlı tnültecinin hayatını tehdit eder bir mahlyet almasından korkulmak tadır! Yeni Delhi'de, parlamentoda konuşan Sağlık Bakanı Shan. kar, şimdiye kadar 1256 mültecinin koleradan öldügünü ve 9.500'ünün de, bu hastalıktan tedavi altına slındıgını töylemiştir. Bakanın bu açıklaması, 51ü sayısımn 5.000'in çok üstünde gösteren basın haberleriyle celişmektedir. Gazetelere bakılırsa, stmdlye kadar 13.000 kişi de, kolera şüphesi ile hastanaye kaldınlmıştır. Ancak kamp bölgelerinde, cevre sağlığının yetersiz oluşu, doktor bulunmayışı ve beslenme yetersizliği hastalığı daha da ürkütücü bir hale getirmektedir. soçnrak öiüm i Buzlar oözülürken Eski lngiltere Savunma Bakanı Oenis Healeyin yazısım okurlanmıza sunuyoruz: S lkemizi ziyaret etmekte olan Finlandiya Devlet Başkanı Vrbo Kekkonen*. in Ankara'daki konuşması, ON haftalarda uluslararası slyaset sahneslnde olağanüstil değişiklikler olmustur. İki blok arasında yıllardır devam eden buzlar, erimeye başlamıştır. Gerek Batı. gerekse Doğu kamplannda beklenmiyen ılımlı davranışlara tanık olduk. B. AUnanya Başbakam Willy Brandtın Doğuya açılma politikasından önceleri ürken Washington, şimdi tüm gücü Ue Doğuya yakınlasma siyasetini desteklemektedir. Öte yandan Harold Wilson zamanında Avrupa Güvenlik Konferansı konusunda gayet olumlu tavır takınan tngiltere ise, Edward Heath'ın yönetiminda Atlantik Ittifakınuı en menfi müttefiki durumuna düşmüştür. O Bu arada Rusyamn tutumunda da köklü bir degişiklik göza çarpmaktadır. Son Tiflis konuşmasına kadar Genel Sekreter Brejnev, Avrupa Güvenlik Konferansı konusunda kuvvet ındirtmi mevzuuna değinmemiş ve sacfece Avrupada statukoyu devam ettirmekle ılgilendigı izlenimini vemustl. Oysa Tifliste yaptığı konuşmasında Brejnev bu tutumunu degiştirmis ve Avrupada kuvvet indirimi sorununun, Sovyetler Birliğinln dış politikasının en önemli hedeflerinden biri olduğunu açıklamıştır. Son zamanlarda Rus dlpiomatlannm, kuvvet indiriml konusunu öne aldıklan ve Avrupa guvenltği meselesini ikinci plâna ittikleri görülmektedir. Mao ve Mansfield Kanıma göre Amerika ile Rusya arasmdakl bu yakınlaşmad» önemli rol oynıyan İM kişi Başkan Mao ile Senatör Mansfield'dir. Çinin dünya sahnesinde 3 üncü büyük devlet olarak yer alması, iki süper devlet arasmdaki ilişkileri olumlu biçimde etkilemiş, birbirlerine yaklaşmalanna sebep olmustur. Pekin'ln kıtalararası nükleer füze imaline yönelmesi ile dünya 3 1 U bir nükleer denge yoluna girmiş, iki devden herhangi birinin nükleer bir savaşı kazanma lhtimall yok olmustur. Çünkü karsı taraf yıkılsa bile, 3 üncü kuvvet olarak Çin beklemektedir. öte yandan Çinin son yıllarda diğer ülkelerle bansçı İlişkiler kurma çabalan da, iki süper devletin gerek birbirlerine, gerekse Çin'e karşı daha ılımlı davranmalanna yol açmış, böylece dünya siyasetinde genel bir vumuşama başlamıştır. Üç devüı hiç biri diğerine güvenmediğinden, böylece 3 UncÜsüne karsı, herhangi iki tanesinin birleşmesi mümkün olmadığından. ücü de birbirlerl Ue banş için rekabete başlamıştır Kızıl Çin'in, B M . e girme ihtimallnln artması ve Amerlka ile Komünist Çin arasındakl pingpong siyasetinin doğurduğu yaklasma, Sovyet Rusyayı da Batıya karşı daha ılımlı davranmaya itmiştir. Ama Rus politikasındaki yumuşamanın tek sebeblnln bu oW dugu söylenemez. Bu yumuşamada, son 24 üncü kongrede Rusyadaki ılımlılann Ortodokslara karşı ağır basmaları da rol oynamlştır Bilindiği gibi bu kongrede, tüketlm mallanna ve halkın hayat standardınm yükselülmesine öncelik tanınmasını İsteyenlerin tezlerl ağır basmış, ağır sanayiin başta gelmesini isteyeiüer azınlıkta kalmışlardır. Brejnev ve Kosigintn kuvvet tndirtmi konusunda yaptıklan rahat konuşmalar bu Uderlerin komutanlarm etkisinden yavas yavaş ayrüdıklarını Köstermektedir. Sterlin'in durumu • Bildigim kadanyla, Türki. ye'ye davetli olarak gelen ku. seyli ilk devlet başkanıyım. İs. veç ve Finlandiya'nın ortak kraIı XII. Şarl'ın 260 sene önce o zaman Türkiye'ye ait topraklar. da uzun süre kaldıfı bir vakıa olmakla beraber, kendinin davet edilerek relmediği ve kısa bir süre sonra da bu ülkedeki varlığıtun istenilmeyen bir du. rum haline dönüştüfü de bir gerçektir. Benim ziyaretim ise, bnnun tam tersine çok mfisait şartlar altında gerçekleşmistir. • Türkiye ve Finlandiya Cum hnriyetlerinin ikisi de 1. Dünya SfAasının sonucu olarak kurul. muslardır. Bngün mezanna Fin landiya fcükümetinin bir çelengini koymak şerefine nail oldu. ğum Kemal Atatürk, bu yüzyılın en büyfik devlet adamlarından biridir. O, Anadolu'nun vefakâr köylüsünü Ankara'da top layıp kesin zafere ulastırmıştı. Tarihimizin birçok devirlerinde büyük çalkantılara şahit olan biz Finliler, havatının sonuna kadar memleketinin geleceğine inanan ve bu u|urda yılmadan ve çekinmeden hareket eden bir insanı en iyi sekilde takdir ede. bilme olanağına sahibiz. • Finlandiya da, halkın ve filkenin ekonomik geliştirilmesi konusunda Türkiye ile aynı problemlerle karşılaşmıştır. Bu konuda eide ettiğimiz tecrübe ve edindigimiz bilgileri Türkiye Ue payUsmağa hazırız. Orman. cılık konusunda hemen hemen bir asırlık bir tecrübeye sahibiz, Türkiye'nin de yakında verim. li bir sekilde işletebileceği büyük orman sahalarına sahip ol. dnfunu öğrendim. Arzu ederse. niz, bu konudakl ihtisasımızı istifadenize sunmaya bazınz. 0 Ülkelerimizin siyasetlerini inceledigimizde, güvenlikle ilgili siyasi kararlanmızın farklı bir sekilde alındıfını görüyoruz. Fin landiya tarafsızlık politikası izlemektedir. Türkiye ise Kuzey Atlantik ittifakına katılmayı çıkarları için en uygun yol olarak mütalâa etmiştir. Bununla beraber, politikalarımızın Avrupa güvenliğini güçlendirmek hususunda ortak bir tutum içinde olduğuna inanıyorum. Finlandiya, izlemekte olduğu tarafsız. Iık politikasına uygun olarak, Avrupa'da işbirliğini ve güven. liği gelistirmek taususunda aktif bir sekilde çalısmak istemiştir. Bu çerçevede, Avrupa güvenliğini ele almak üzere bir toplantı aktedilmesi için bilinen teşebbüste bulunduk ve böyle bir kon feransın akti hususunda mutabakat hasıl olduğu takdirde, bu konuda ev sahiplifi yapraayı tek lif ettik; ülkenizin aynı amaç için olumln faaliyetini memnun lukla karşıladık. • Tarafsız bir ülke olarak Fin landiya, bütün memleketlerle iyi ilişkiler idame etmek istemektedir, bütün dünyada uluslararası isbirliğinin ve anlayışın gelismesini arzu etmekteyiz. Bun dan ötürü Finlandiya, Birlesmiş Milletlerin çalışmalarını destek. lemekte ve Birleşmis Milletler yasası prensiplerine ve devletler hukukunun ber bakımdan nygulanmasına katkıda bulunmak istemektedir. 0 Finlandiya Birleşmis Milletler'de ve son olarak da Güvenlik Konseyinde faal olarak çalışmıstır. Finlandiya gibi tarafsız bir ülkenin birçok uluslararası görevde yararlı olduğunn memnunlnkla kaydetmek imkânını bulduk, Birlesmiş Milletler Genel Sekreteri (jThant'ın bu yıl sonunda görevinden aynlacağını açıklaması üzerine, dün. ya örgütünün bu en zor maka. mı için kendi adamımızın hazır oldnğunn beyan ettik, kendisinin genis ölçüde oluslararası çüvene mazhar olduğu izlenimini edindik ve simdiye kad3rki tepkilerden bu ilk izleııimin vanlış olmadığını gördük. Baskan Kekkonen'in sözleri bu kadar .. Rcsmi bir davette yapılan konusmaya böylesine renk ve kişilik katabilen devlet adam ları, çafımızda fazla degildir. Bu bakımdan, ev sahibi olan biz ler, misafirimiziıı değerini mümkün olduğu kadar anlamaya çalışmalıyız... UZAYDA TATİL EYLERİ KURULMASI DÜSÜNÜLÜYOR MOSKOVA, (ajL THA) Tass Ajansının bilim yonımcusu Victor Alimov, uzayda yörünge hastahaneleri ile tâtil evlerinin ku rulmasının mümkün olduğunu söy lemiştir. Öte yandan Sovyetler Birliğinin flk uzay otobüsü, dünya çevTesindeki uçuşuna normal şartlar altmda devam ederken, bu aracm ilk yolcuian olan Soyuz11 Kozmonotları, bu sabah erken saatlerde uyanarak programdaki is lerini ele almışlardır. îngilterenin Ortak Pazar üyelertae verdiği garantiye göre, bundan böyle sterlin artık uluelararası bir rezerv parası olma niteliğihden sıynlacak ve gUnUn birinde, Ortak Pazar ülkeleri para. lan arasında «eriyecektlr.» Görüsmelerden sonra, taraflar arasında çözüme bağlanmış sorunlar arasında şunlar yer almaktadır; Sterlinin durumu, ş«ker meseiesi. gelen şekerin ithali konusu, alümln Pompidou Şu İngilizler de bizden neden korkar sanki? Nihayet son 200 yılda sadece dört Ihtilâl. iki imparatorluk: üç monarşi; bir diktatörlük ve beş demokrasiye sahne olduk. (İngiliz karikatürü) Santiago'da sıkıyönetim ilân edildi Yön değiştirildi TASS Ajansı, uzay ıstasyonunun atmosfere girme tehlikesinin önlenmesi için, dün bir yön değıştirme islemi yapıldığını bildirmiştir. Yapılan bu işlem sonucu, uzay istasyonu •Salynt» ile kenetli vaziyetteki «Soyuz11 •, dünyaya en uzak noktası 265, en yakın noktası 239 kilometre olan bir yörüngeye oturtulmuştur. öte yandan, kozmonotlann, bilimse! ve teknik çahşmalanna başanyla devam ettiklerl de bildirilmektetfir. Amerika, Avrupa'dan holaylik istiyor • OECD'nin, öneriyi kabul edeceği sanılıyor PARİS l u . • ' T.HJL) merikan Dısisleri Bakanı Wüliam Rogers başkanlığmda Pariste yapılmakta olan tktisad! tşbirliğl ve Kalkınma (OJE.CD.) örgütünün yıUık Bakanlar toplantısına katılmakta olan Amerikan heyeti, Amerikan mallannın Avrupa Ulkelerine Ithalinde kolaylıklar sağlanmasj için ısrar etmektedlr. Şili'nin eski içişleri Bakanı Fransa'da uyuşturucu SANTİAGO, (*a.) Şi nin eski Hristiyan Demokrat yönetiminin îçişleri Bakanı Edmundo Perez Zukoviç, dün Santiago'da makinalı tüfek ateşiyle öldürülmüştür. A Perez Zukoviç, sol aleyhtan sert fikirleriyle tanınmıştı. Hristiyan Demokrat politikacılar, cınayetin siyasi bir nitelik gösterdiğini söylenüşlerdir. Kimliği bilinmiyen kisiler, Zukoviç evinden aynldığı sırada otomobilinl durdurmuşlar ve eski Bakanı öldürdukten sonra kaçmıslardır.' kaçakcılarına olom cezası istendi M Bir 4cadın uçakta ikiz doğurdu LAS PALMAS (îspanya) ( ¥ H A ) Amerikan heyeti, Avrupa ülkelerinden Amerikan mallanna kapılannı açmalannı ya da Avrupa savunmasmda daha büyük har canıahotl kBtlsnnittlarutt tot#mektedir. Başta Fransa olmak üzere bazı Avrupa ülkelertnin karsı çıktığı Avrupa Ülkeleri ile Amarika arasındakl ticaretin «daha liberalleştirilmesini» öngören ve Amenka tarafından destetdenen bir programın O.E.C.D. Bakanlar toplantısında kabul edileceği sarulmaktadır. Amerikanın bu tutumu konteransta Fransız Maliye Bakanı Giscard D'Estaing ve ttalyan BUtçe Bakanı Antonio GiolitU tarafından eleşürilmistir. 8 çocuğu vardı Olaydan sonra sekiz çocuk babası 57 yaşmdaki Perez Zukovic birkac blok ötedeki askert hastahaneye kaldınlmıştır. Devlet güvenlik yetkilüeri bütün radyo istasyonlarına utanç verici olayın faülerinin yakalanması için haber alma imkânlarını hükümetle işbirliği halinde kullanmalannı bildirmişlerdir. R esmi Haberler AJansı CIRA' nın bildirdiğine göre, bir Portekiz uçagının yolcuian arasında bulunan 6,5 aylık hamlle bir kadm, uçak Atlantiği asar ken, ikiz doğurmuştur. Doğum Uzerine uçak, anne ile yeni doğan ikiz kızı indirmek için Las Palmas'a inmiştir. Erken doğan ikizlerle anneleri Graciosa De Conseciao Rodriguez (36), uçak, Las Palmas'a iner mmez derhal bir kliniğe kaldırılmıstır. Allende'nin tepkisi Şili'nin marksist Cumhurbaşka. m Salvador Allende olayı haber ahr almaz hükümet binasında emniyet şeflerini toplantıya çağırmıştır. Şili'de son sekiz ay içinde, siyasi nitelikte ikinci cinayet islenmektedir. Geçtigimiz Ekim ayında da Şili Genel Kurmay Başkanı General Rene Schneider aym sekilde vurularak öldürülmüştii. General Schneider'in öldürtilmesi, kongrenin Allende'nin Cumhurbaşkanhğuıa seçildiğini resmen açıklamasından birkaç gün öncesine rastlanuşü. MARStLYA, arsilya Belediye Reisi ve milletvekili Gaston Deferre pek yakında Fransız Ulusal Meclisine, uyuşturucu madde kaçakçtlan için ölüm cezası öngören bir kanun tasansı sunacaknr. Hakiki bir sosyal belâ olan uyuj turucu madde kullanma alışkanlığına karsı çok sert tedbir alınması gerektiğini savunan Gaston Deferre bu konuyu «Le Provençal» gazetesinde yayınladığı »Uyus taracn madde kaçakçılanna ölüm» baRİıklı bir yazısnda işlemektedir. Defeıre yazısında «Ben gerçi ölüm cezası taraflısı defilim. An* cak sadece bu konuda ölüm ceıasınm modern dünyanın kapıldığı korkunç çarkı durdurabileceği kanısuıdayım» demekte ve «Birkaç kaçakçı hüküm giyip canmı kaybederse, gerl kalanlann sonlarmı düşünmeye başlayacaklan» sonucuna varmaktadır IRAK, fiKDENİZ'E fiKITTlCl PETROLE TÜZDC 10 ZftH YflPTI BEYRUT, (THA) rtadoğu'da Arap ülkeleriyle petrol kumpanyaları arasında yeni bir anlaşmazlık, Irak Hükümetfnm petrol ştrfcetteriyte y«p tığı bir anlaşma ile atlatılmıştır. Önceki gece Bağdad Radyosu ta rafından açüdanan ve 21 Mart 1971 den itibaren geçerli kabul edilen anlaşma, Irak'ın petrol gelirlerini iki misline çıkarmaktadır. Yapılan yeni petrol anlaşmalan, Ortadoğu'da toplum olarak petrol gelirlerinde yülık 3 milyar dolarlık bir artısa yol açmıstır. Yeni anlasmaya göre petrolün fiyatı 2.41 dolardan 3^11 dol»ra yükselmiştir. Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren sirketlerin ödedikleri vergi de yüzde 50'den yüzde 55'e çıkanlnuştır. Anlaşma yalnız Akdeniz limanlanndan ihraç edilen petrolü kap samaktadır. Amerika'da durum öte yandan Washlngton'a da askeri masraflann tnsılması lçia «yni sekilde siyasi baskı yapılmaktadır. Senatör Mansfleld'in Amerütanın NATO'daki kuvvetlertni yan yanya azaltması teklif) de, Başkan Niıonu kuvvetlerln karşıhklı indirimi için Breinev ila görüsmelere başlama konusuna dddiyetle eğilmeye Itmiştir. Kanıma göre, Brejnev'ln böyle blr zamanda, kuvvet indirimi konusunda Amerikaya yaptığı teklif Rusyamn samimiyetinin blr lşaretl olarak kabul edHmelidir. Her hal ve k&rda Lizbonda yapılan son NATO Konseyl toplantısında, Amerikanın kuvvet indirimi konusunda mümkün ol. duğu kadar çabuk gelişlm kaydetmek lstediği ortaya çıkmıştır. öte yandan Çarapkm'in Avrupada yaptığı tur, Ruslann da aynl arzuyu duyduklannı jtöstermiştir. Fakat bu arada su noktaya lşaret etmelidir ln bazı devlet adamlannm, özellikle tngiltere Dışlşlert Bakanı Alec Douglas Home'ua davramşlan ve konusmalan, Idml devletlerin Vü blok. arasmdaki bu yakınlaşmayı geciktlrmek istediklerl ' anlaşılmakfadır. Son olarak sunu söyleyebiliria ki, bugün Avrupada artık te» mel sorun slyasî olup, askerl değildlr. Ve Sovyetler Btrliğintn Doğu Avrupadakl müttefiklerine katılarak, barısı daha ucuz va daha tehlikesi2 biçimde muhafaza etmeyi samimiyetle istediklerine lnanmak için güçlü sebep vardır. O The Guardian TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MERKEZİNDEN 1 Erzurum ve Zonguldak kan merkezlerinde »eyyar eklp doktoru olarak istihdam edilmek ttzere mütehassıs veya pratlsyen birer doktor alınacaktır. 2 Seyyar ekip doktorlanna dolgun ücret ve »yrıca mütehassıslara 1500 TL., praüsyerüere 1000. TL. tazminat ve Erzurum Kan Merkezinde istihdam edilecek seyyar ekip doktoruna 500. TI». mahrumiyet tazminatı verllecelrtir. 3 Askerljginl yapmış ve 53 yaşını doldurmamıs Isteklllerin 30 Haziran 1971 tarihine kadar genel merkeze yazılı mUracaatlan ilân olunur. Cumhuriyet 4858 14YILÖLÜM HÜCRESİNDE YAŞADIKTAN SONRA 24 SAATLİK ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTU Gurur verici geçmişiyle 2 nci 100 yılma başlamış olan Kızılay, Türk ulusunun güveni ve desteğiyle daha nice 100 ydlara ulaşacaktır. Gayrimenkul Satışı: İstanbul 10 ncu İcra Memurluğundan Dosya No: 1970/454 Emınönü . Demirtaş mahallesi, Küçükpazar caddesi ile Murat efendi sokaklan arasında 1. 3. 5. kapı, 488 ada 8 parsel sayıh 277.84 M2. sahalı kârgir kereste mağazasının tamamı şuyuun ızalesi için satılarak paraya çevrilecektir. lmar durumn: 26/11/1970 tarih ve 6039 No. lu imar kroklsinde: Proğram dışı, iskân sahasında, bitişik nizam, 950 met. re bina yüksekliğinde krokide taranan kısımd'a inşaat yapılacağı bildirilmektedir. (29 parselin tevhidi ile) Tetkikat: Muratpaşa sokağı cephesi geniş olup, Küçükpazar caddesınden de 62 kapı No. sunu almaktadır. Bu caddeye bakan yüzü vasati 2.75 tnetredir. Kadastro çapına göredir. Parsel ıttısalindeki Küçükpazar caddesine göre 13 ve 29 No. lu parselleri içersme almak suretile kereste mağazası inşa edilmiş. zemini beton ve tavam kısmen betonarme ve kısmende çelik konstrüksion üzerine oluklu saç ile kapatılmıştır. Cadde yüzü istor demir kepenklidir. Elektrik vardır. Murat efendi sokağındaki yüzü yüksekçe sıvasız ve çift kanatlı demir kapılı beden duvarlıdır. Kıymeti: Bilirkisi tarafından gayrimenkul tamamına 900. 000. lira kıymet takdir edilmiştir. İlk açık arttırması 20.7.1971 Salı günü saat 10'dan ll'e kadar îstanbul Sultanahmet'te Adliye Sarayında 10 uncu îcra Memurluğunda yapılacaktır. Arttırma şartnamesi herkesin görebılmesi için 30/6/971 tarihinden itibaren dairede açıktır. tlk açık arttırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin % 75'ini bulmadığı takdirde en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on gün daha uzatılarak onuncu 30/7/ 1971 Cuma günü aynı saatlerde ve ayni yerde yapılacak ikincı arttırmada en çok arttırana ıhale edilecektir. îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklannı, faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgelerle 15 gün içinde lcra Dairesine bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bede. linin paylaşmasından hariç kalırlar. Talep edildiği ve yüz kurusluk posta pulu gönderildiği takdirde şartnamenin bir örneği gönderilebilir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin muhammen kıymetin % 10'u nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunun tevdîi mecburidir. Fazla bilgi edinmek isteyenlerin 1970/454 dosya No. su ile Memuriyetimize müracaatlan ilân olunur. Not: îst. 3'ncü Sulh Hukuk Hâkimliğinin 155.1971 tarih ve 971/2315 sayıh kararına istinaden satılacak gayrimenkul üzerinde kereste mağazası inşaası olarak beton zemin, tavam kısmen betonarme ve kısmen de çelîk ve oluklu saç ile kapatılan ve demir kepenklerinin îlyas ve Hasan Kazdal'a ait olduğu lddia edilmektedir. Baaın: 3751 . 4837 NEWARK (New Jersey) (AP) 1957 yılında 15 yaşında bir genç kızı öldürmekten suçlu bulunan Edgar Smith Jr. 14 yıhnı ölüm Sıkıyönetim hücresinde geçirdikten sonra, Olay üzerine Allende, güvenlik dün 5 bin dolar (75 bin TL) kekuvvetlerinin şefleriyle yaptığı faletle 24 saat için özgürlüğüne toplantıdan sonra Santiago eyakavuşmuştur. letinde sıkıyönetim ilân edildiYaşarrumn 14 yılını elektrik ğinl açıklamıştır. sandalyesinin yanındaki hücreHükümetin yaptığı açıklama1 de geçiren Smith Jr.'ın kefaleti, da ise, Sıkıyönetim Komutanlı| ölüm cezalamun kaldınlmasmı ğma General Augosto Pinoche4 savunan yazar William Buckley tarafından ödenmiştir. tem'in getirildiği yer almaktadır. V EF Dul Bayan Luiz Fikri, Bay ve BayanNazar babalan büyük babalan AT Fikri ve evlâtlan; sevgili eşi. (İNK1LAP ve AKA KİTABEVLERt) Kurucusu ve sahibi. nin vefat ettifint teessürle bildirirler. îenaze merasirni 11 Haziran 1971 Cuma günü saat 13.30 da Taksim Surp Ohan /oskeperan Ermeni Katolik Kilisesincıe icra olunacaktır. îlâncıhk: 3859 48: GARBİS FİKRİ Seks fuan TEŞEKKÜR : müşlerisizlikten Kızımız H. Sidem'in doğumunda büyük ihtimam kapandı ve kıymetli alâkalarını esir gemeyen, başarılı bir müdahaleyle yavrumuzu bizlere kazandıran eşsiz insan, Sayın Mütehassıs, Dr. HALÛK AKER'e, Narkozitör Dr. Sayın Baha ÜNAL'a, Asistan Dr. Vedat ÖZCAN ve bize sıcak ilgilerini esirgemeyen Amerikan Hastanesi doğum servisi personeline minnet ve şükran hislerimizle teşekkürü borç biliriz. İstanbul, 30.5.1971 Sevil . Tüksel ÖZKAN (Cumhuriyet: 4845) D TEŞEKKÜR Başarılı ameliyatı ile beni sağhğa kavuşturan, Kasımpaşa Deniz Hastanesi Üroloji Mütehassısı, Sayın, Tbb. Tarbay KOPENHANG. (aj.) animarka'nın üçüncü seks fuannın sahibi ve organizatörü Bjoern Larsen, halkın büyük ilgisizliği karşısmda, gırtlağına ka dar borca girdiğini söyliyerek daha fazla pr.ra kaybetmemek için fuan pazartesi gecesi. alelacele ka patmıştrr. Gayet hüzünlü görünen Larsen, içinde sadece birkaç Mşinin dolaştığı fuan işaretle: «Pornografi Danimarka'da artık öldü»> demiştir. Gerçekten, dört gün önce açüan fuan sadece 4500 kişi ziyaret etmiştir. Oysa Larsen, bu fuara yatırdığı parayı çıkarabUmek için en az 7.000 ziyaretçiye bel bağlamıştı. 1%8 yılında açüan ilk seks fuannı gezenlerin sayısımn 48.000 ol duğu hatırlanırsa, üçüncü fuann nasü bir fiyasko ile sonuçlandığı da o nisbette ortaya çıkmaktadır. İstihbarat ve Malî Tahlil Konusunda Yetiştirilmek Üzere Sınavla Eleman Alınacaktır. 1. tstanbul'da bulunan îstihbarat Müdürlüğü muze istihbarat ve malt tahlil konusunda yetiştirilmek üzere Hukuk, tktisat, Siyasal Bügiler, Orta Doğu Teknik üniversitesi ldari tlimler Fakülteleriyle tktisadî ve Ticarî tlimler Akademileri veya bunların MiUî Eğitim Bakanlığınca onanmıs yabancı memleketlerdeki muadillerinden mezun olanlar arasından sınavla eleman alınacaktır. 2. Sınava girebilmek k : n : a> Yaşı sınava giriş tarihinde 30'dan yukan olmamak, b) Askerliğini yapmıs olmak, c) Bankamız dışında herhangi bir hizmet taahhüdü olmamak. d) Bankamızda memur olmasına engel bir hali bulunmamak. e> Sınava katılma isteğinin bir müracaat yazısı ve gerekli belgeler üe en geç 19.6.1971 tarihine kadar İstihbarat Müdürlügümuzun Istiklâl Caddesi, Balyoz Sokak No. 4. Kat. 5 Galatasaray ISTANBUL'daki adresine (Tel: 45 22 42) bildirilip smava eiris kartı sağlanmış olmak. lâzımdır. Müracaat yazısına, diploma asü veya noterden tasdikli sureti ya da ilgili okul idaresinden alınacak meruniyeti tevsik eden belge, 4.5X6 ebadında 6 adet vesikahk fotograf. nüfus cüzdanı ve askerlik terhis belgesi asü veya noterden tasdiklt sureti eklenmis olaeaktır 3. Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere İki tasırndır. Yazılı sınavlar 2324.6.1971 tarihinde saat 9.00'da ve 14.00'de îstihbarat Müdürlüğümüzde yapılacak. başan kazananlar 27.6.1971 tarihine kadar belli edüerek 30.6J971 tarihinde başlıyacak sözlü smava iştirak ettlrüeceklerdir Sınava katüaeaklann en geç 19.6.1971 tarihine kadar îstihbarat Müdurlüğüne bizzat gelerek ya da mektupla başvurarak sınava giriş kartlarını almaları lâzımdır. 4. Sınav konnlan ve zamanlan şöyledb: Tarihi Saati Kon u s a : 23.6.1971 Saat: 9.00 Işletme (Özellikle Finansman, Pazarlama, Sevk ve tdare> Muhasebe (Özellikle Ticarl Muhasebe Banks Mııh3<*besi. Bilanço Saat 14.00 Tahlüi) 24.6.1971 Saat: 9.00 îktisat (özellikle Fiyat Teşekkülü K.on]onktür ve Uu» ttcaref Saat 14.00 Hukuk (ÖzeUilde Tiearet Hukuku Şirketler, Bankalar Kanunu) Saat 17X0 Yabancı DU (Fransızca, îngilizce Almanca) cih Yabano dil sınavn yalnız yazılı jeküde yapılacak ve sonucu. notlarda eşitlik halinde ancak tersebebi olarak dikkate alınacaktır. (Basın: 16134) 4S2S T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL M U D Ü R L Ü G U N D E N ERDOĞAN BARAN'a Narkozitör Tbb. Alb. Talha SERHATLI'ya, daimî ilgisini gorduğüm Opr. Alb. Necdet ATAÇ ve Dr. Nusret KAYA, Hemşire Nevin TULUMÇUOĞLU, K a d r i y e YALDIR, Ramazan DOLMA'ya şükranlarımı arzederim. Top. Alb. Nusret DEVECEL « • • • • • • « • • « • • • • • • • « • • • • • • « • • • • • • • • • • • a (Cumhuriyet: 4846) Mehmet BARLAS KAYIP Nufus huviyet cuzdanımı kaybettım Hukumsuzdur. Zcynep Günsur Cumhuriyet 4837 KAYIP Pasomu kavbettim Hukumsuzdur. Meral Bağcı Cumhuriyet 4835 TOKYO ELECTÎRÎC CO., LTD. TEC MARKA ÎÇÎN PROFORMA FATDRA VERİLİR Tei: 4410 34. 44 88 44, 232335 YAZAR KASA « • • • • • • • • • • I «•••••••••»••>•••••••••*••••••>•«•••! En üstiin kalite En ucuz fial Mahmut Güçer Cumhuriyet 4824
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle