20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 Haziran 1971 ;SATFA BEŞ Orel: "Öğrend burslarının arttırılmasını düşünüyoruz,, ANKARA, (THA) Müll Eğıtım Bakanı Sınui Orel, Içel bağımsız nulletvekılı Celâl Kargüı'nın yazılı soru onerg«*ine verdığı cevapta, unıvernte ve yuksek okul oğrencılenne venlntekte olan burslann arttı. rılnrmnını ve oğrencılere bır defaya mahsus olmak uzere okul masrafı £denmeaım olumlu karsıladıklarınj bıldırmijtır. KAYA, TUNÇİJ SUÇLUYOR Işverenlere göre işçiler kriz nedeni ile işten çıkanlıyor ANKARA, (CMinhuijret Bıuasa) Turkıye l|veren Sendıkaları Konfederasyonu Genel Bajkanı Halıl Kaya, TurkIş Genel Sekreterı Halıl Tunç'un oncekl gun toplu 14ten çıkarmalarla ılgıli olarak Başbakan'a gönderdıgı telgrafı elejürmiî ve Tunç'u, «Kamuoyunu yanütmaya çalıjmak» la suçlamıştar. BEYOGLU ANKARA (64 16 S6 I Le\ent) 1 Cennette Bir Bekar B. Hope RS 2 Paris'te Ajk Başkadır W I d ı c y . RIS AS (47 63 15 Harbı>c) 1 Kafatası Avcıları B Lancester • 2 Kadın \e Kumar E. Taylor RI 4SLI (46 70 91 Beşıkta;) I Guitekın T. Korel 2 Kara Yazı N Sesıguzel ATLAS (44 0S 35 Beyoglu) Altı Venılmez Adam C Connors • RI DLN1 \ (49 33 61 Bejoglu) Sahte General P Newmann . Rİ EMEK (44 M 39 Be^oğlu) 1 Rio Macerası J P Belmon do 2 Gızü tstila S GranÇ^TLAYAN TÜNEL Tfirkiye'vi dırekt olarak Bnlgarıstan >olu\U Avrupa'^ bağla^acak demiryaliınıın PebJivankSy bblgesındekı en nzıın \zatlı Tunelınde çatlaklar başjostcrraıştır. Edırne Bnlgarisfan d(tniryolnn»n açıhm, ba yüzden 4 ay gecıkecektır. KADIKÖY HVKAN (36 45 89 Kadıkıfy) Korıım All T. Korel KFVT (36 9C 12) Bir Yabancı Rt OZEN (36 99 94 Kadıko)) 1 l u ı u n ı YıKamazsın G. Ak • kor, 2 Hakanlar S«va$ı T. \ıgıt REKS (36 01 12 Kadıkov) Son Baskın G. Hiltou, E. Borfire • RT SLN4B (33 M 18 Cskudar) Ecelle Randevu G. Adison BTS SINEMA 63 (5J 10 *4 Kuçukvalı) latagımdakı Şc>tan M Ronnc R Fr StREYYA (36 06 82 Kadıksy) Hrarenjlz Mumja A Morel RT L&K.ÜDAR (33 24 75 Lskııdar) Komandolar Gellvor R Hudson RT Odalar Birliğinde ihracat, sonayi ve yatınm daireleri kurulacak ANKARA, («.».) Turkıye Tıcaret Ocfalar Sanavı Odaları ve Tıcaret Borsalan Bırlığı Başkanı Raıf ünger, dun, Anadolu Ajansı muhabırıne verdığı demeçte, Bırlik'te bır reorgamzas>ona Eidıleceğınl, »ncak, bunun, bır tenslkat anlamında olmayacağını soylemıştır. Raıf öngen, teşküat ıçınde «ihracat», «sana> yı» ve «Tatınm» daırelennın ku rulacağını açıklamıştır. Hukumete her türlu yardımı haıt olduklanm ve basın ıls llifkılerın çok iyl olmasını arzuladığını kavdeden Turkıje Odalar Bırlıgı Baçkam Raıf ö n . 6er, BtrlıJSe verılmıs gbrevlenn, en iyl çekılde yapılabılmesı ıçın ccreken butun tedbırlenn alı. oacaiını d» sozlenne eklemıştır Turkıye Tıcaret Odalan, banajı Odaları ve Tıcaret Borsala. rı Bırlığı Başkam Raıf öngen, Bırllkle hukumet munasebetle. rınm tam bır ahenk ıçınde yu. rutuleceğinl de belırtmıj, yatı. Tim ve sanayi ihtıyaçlannın tev zı ve tahsısı konusunun da bu açıdan degerlendinlmesı gerektığını kaydetmıstır Raıf önger, reorganıza«yon ko nusuna da temasla demıştır kı. «Bn konuda eskıden beri çalışmalar mevcottur. Bıt jem ıdare heyetı olarak memleketın en buyuk dâ\ası olan ihracat ko nusnnda bir ihracat daıresı ku. ralmasını \e tnnzm sanayıınde de bır sansvi daıresi kumlmasım ve yatırımlarU ılçılı bır ya i tırıra daıresi knruUnastnı önfö. ruyornz ve bunun tahakkukn içın \ar giıcümuzle çalı*aea|ız. Teşkılit ayarlamasına gidıleeek. , tır.» Raıf öngcr, Turklye Odalar Bırhğınde hıç bır şekılde ten. sıkatın yapılmayacağını sozle. rıne eklemıştır. Kaya, son alınan ekonomık tedbırlerle ozellıkle otonıotıv «anayıınde bır krızuı basladığıru, Mıül Eğıtım Bakuu Orel'u» bunun uzerıne bazı ıjyerlerınden. Celâl Kargılı'ya rerdıji eevap & • son olarak da bır ışyermdea topzetle şoyledır: lu 15ten çıkarma olduğunu belırt•Ögreneilere Terüjnekte olan mış, «Ba «laylar, Halıl Tunç'un burs aylıklarmın artıniman ve iddıa ettiği gıbi, Sıkıyonetimi fıryılda blr de ktlirli blr miktar nkni sat bilerek yaratüni} defUdıo maırafı odenmesi, Bakanlığuaız demjfbr. butçesınin Ufill bolura \e maddeKonfederasyon Genel Bafkanı riue yeterl kadar odenek konuldevaml», ekonomıye canlılık gemak suretiyle uygnn mutalâa edil. tırılmesıni ııtemij, akti halde lşmektedir. Ba hnsusia kredi vt verenlerın ı?cı tensıkatma devam burs veren dlğer Bakanlıklar tle edebıleceklerını soylernı^Ur. konımlarm 4» goruflerinin almması gerekmektedır » fçel bağımsız nulletveküi CelU Kargılı, Başbakan'a bır önerge ve. rerek bugunku hayat pahalılıjı karjısuda unıversıte, ve yuksek okul ojjrencUerıne verılmekte olan burs aylıklarmın 330 lıradan 600 lıraya çıkarblmasını ve oğrencıle. re yılda bın Iıra okul masrafı ve^, nlmesıni istenuftı. Odenekler ve partilere yardım teklifleri Komisyon görüsmeleri zaman zaman sert geçti ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Mıllet Meclısı ^navasa Komısronu tartısmalı goruîmclerden sonra, TBMM u>elerının odenek ve yollukları konusunda Anavasanın 82. maddesının son fıkrastnın vururluktrn kaidırılrnasını onjtoren kanun teklıfır.ı, partılrre yapılacak hazme 'ardımı konusunda ireoe 4na\asa'nm 56. maddesıne bır fıkra eklenmesı yolundakl dıger kanun teklıfıjle bırlestırerek kabul etmıstır Her ıkl teklıfın Meclıs'ın yannki bırlefuninde ele alınacagı ögrenılmiftır. GÜNÜN KİTAPLARI VVORLD CAR 1970 CATALOGUE Anadol dahil dunTanın en meşhur otomobılleruıııı evsaf Te ozelliklerı Renkll • Sıjah Şema, resim re fotograflarls AMERİKAN NEŞRİYATI BLROSl) İstanbul Istıkl&l Cad. 387 Telt: 44 2C3C 45 4S01 Ankara: Mıthatpa^a Cad, 61 Telf: U 7 3 U Izmır: Şehıt NevTes Cad 7 Telf: 3 8 9 4 2 Gene aynen kabul edildi Anayasa Komısj'onu dun yap tığı goruşmeler sonunda her ıkı defışıklık teklıfını bırleştır mekle yetmmış, Anajrasanm 56 maddesının bır fıkra eklenmesme ılışkın teklıfı aynen, 82 maddenın son fıkrasının kaldı rılması hakkındaki teklıfı de Komısyonun ilk yaptığı değışı* lıklerle yenıden aynen kabul etmıştır Yururluk maddesının kanunun «Makabline şamil» ha le getırıldığı gerekçesıyle gerı alınmasına \e dun venıden go ruşulmesıne ragmen parlamen ter ajlıklannı duzenleven Ana jasa degısıklıgı teklıfıne Komisyon, boylece hıç bır yenılık getırruemjştır. Zaman zaman sert tartışma KERKENEZ l TURISTLERE GÜLERYÜZ GÖSTERİNİZ» ANKARA, (aa.) Gumruk \e Teke! Bakanı Hajdar Ozalp, dun teşkılâtına ja\ınladığı bır genelge ıle, vurdurauza gelecek veva jurdurouzdan gıdecek turıstlere, ıçtımaî dururnları gozetılmeksırin «nezaket» \e «gu. leryuz»le muamele >apılmasını ısteroıştır CINSI BİLGİLERIH MOOERN KLAVUZU KfTAP HAUNDE ÇIKV. 200 SAYFA. HELGA 12 uşAYAöoeueu . GONDEBİLİfi.rSTEMEADftESİ YALÇIN OFSET YAYINLARI PK148 SIŞUİSTANBUL YEPYENIHR ESER Çeeuklarınız bu YAZ'ı {okuy«r«k gteırtın Gençfik Brkjı HaanMİ Encyclopaedıa* Bntannıca'nın hazırladığı bu v«n« 1 6 c ı l t h k Y O U N G CHILDREN'S ENCYCLOPAEPIA EN FAYDALI EN GUZEL HEDİYEDİR Unutmtyın uıun >«2 » y l f i çocjki'in >enı b' !• o^reıma»ı ıç n •rtjmîl* ntııp dtvrtdır Ontarı bu fırsatı vtrmtk ıcın C o j n f y ı F»n B: gı!«rı, FıaK gıbı butun okul dersfenn en kola> anla$ Eir s cteT>d« ve renkiı renifiltr'* «nlılmn bu 18 altlık Ing lze« G«nç! k. Aisıklopsd s i< çocu^ »rtn zı H t M E H HEDİYE »dınu M.kttrr u t n b u cs*ra »5»s fıyatı olın TL 1500 ($100) yrtn» ty*»»ı'* klcar alnan z sartıl* yalnız, TL S95 p»? n v« 685 TL (Şayda taksıtl») Mhıp olabtlırsınıi rt ENCYCLORfDIA BRITANNIC% sunar Özgiineş, memurlann göreve zamanında gelip gelmediklerini denetledi Istanbul da bulunan Devlet Bakanı Mehmet Ozguneş Bakanlığı ıle ılgüı ıncelemelenru dun de surdurmuştur Saat 08 30 da Gnıp Tapu Sıcıl Mudurlugııne gıden Ozguneş, daıreyı gezmış ve memurların, gorevlen başına zamanında ge lıp gelmedıkler.m denetlemıştjr m beverek okuyacagıruz dort roman bır arada çılctı. Kuşe kapaK, plastık korayucu içınde 2 U üra... Kitapçılannızdan arayınız HABORA KITABEVİ P.K. b, Bejant lstanbnl Terıkoyde oturan Nazmije adında bır kadın, 6 yaşındakı kızı Guler'ı bır tokatta oldurdugu, daha sonra da bır dere, içıne atI tığı iddıasıvle yakalanmıştır 9 Haziran Rebiülâhır 15 Nazmıye, ılk ıfadesmde «Çocuğum. birden sarardı, sonra tnorardı. Ölmustn. Korktum ve dere icuıe bıraktım» demiştır Bır ara sınır krmı geçıren NazV 4 27 1213 16 13 19 39 2141 21) mıje run ruh hastası olması ıh timalı uzerınde de durulmaktaE 8 43 4 34 815 12 00 2 02 6 33 dır Çocuğun cesedı, morga kaldınlıruştır leri sonunda alınan karann 82 madderun defiîtınlmesıyle ılgılı kısmına, bazı mılletvelullen muhalıf kalmıslardır Bir annenin, çocuğunu tokatla oldurüp dereye attığı öne sürüldü FITAŞ (49 01 66) ttzn Kahramanları M H*er RZS KEST (47 77 SZ) Feza kahraman VAZLIK SİNEMALAR BVRBAROS (47 04 79 OrUkoi > ları M H>er RİS 1 ^ltın Ordek Çetesı Y. KEREM (46 70 91 Beşıkia;) 1 OSS Mıharlar Peşuıde D Bec Brvner RT 2 Canlıdan Çok Olu RT ford RT 2 Acı tUkikat ÇAMLI SET (47 0i î» . Ortakoy) S Bergcr RT I Hayatım Senlndır F. Hun KONAK (4t 26 06 Harbiye) Olmejen 4.şık J Gavın RİS R 2 Sana Donmiyecegun l 4 l E (44 35 95 Bpjoglu) tntıT Şoray R kam Melegl D Karahan ÎNCIRDIB} I.NCl (Kumkapı) 1 Vıısak Aşk J, Wo«d ward LEV.ENT (64 »6 99 4 Levent) RT 2 Son Emlr E. Borf Olu \eya Dıri Rî nıne RT MI8TIK (46 15 14 Beyogla) 1 Lady Hamılton an Sıcak GereTIYATROLAR n M Mercier RTS. 3 ln DOSTLAR TİYATIIOSO (Kadlkdy tıkam Filoju R Georgc • RT II Tiyatrosunda 36 51 51) Asi>a OZLEM (44 47 33 Mccıdıvekoj) Nasıl Kurtnlur Pazırtesi ha1 Zındandan Gelen Mektup rıç her gun 3130. Cumartesi, A I}ik 2 Zevno \ Giınev Pazar mat 17.00 RtY* (44 54 57 Bevoğlu) 1 NEJAf UVGUK (Oormen TıyatroBeleşn Murat 7 Aktan 2 sunda 44 97 36) Bazıları MusakSeni Sevmek Kadcnm F Hun ka Sever Pazartesı harıç her S4RAY (44 16 îS) Feza Canatars aksara ^1 15. Cumartesi 18 15; ları A Kııdo R j Pazar 15 00 de matine SITF (47 69 47) V ahii Arnılar DFVEKUSV KABARF TI\ 4TRORt SU Kadıkoy sınemasında SINfMATEK 19 00 2130 KaranlıJ6 49 24) II*. BU DtYAR Her fın Icınden \rthur Penn eun 21.30, Çarjamba 1S30 (halk), ABD 1962 Cumartesi Pazar 18 30 (ogrcncı) lENt AR (49 64 72 Booglu) 1 Bnguhı Gozlcr T Şoray 2 NÖBETÇİ Kor Dngıım Z Ak.iu İFNt MELEK 144 42 S9) Sonsuz ECZANELER lhtlras A Perazzı R Fr. • BtklBKOY Huzur Gun fYeş Yurt), Tepeustu, Cennet. Nur ISTANBUL (S«f Koy). Oanuuıiye Atalay (KaAYDIN (31 52 58 Ç»P«) 1 n»rja) Gungören Haznedar BaKbtu Evlat J Wayne RT şaran (Şir Ev) Esenler 2 Tatlı Dudaklar G. Hilton • BESÎKTAŞ Günseli. Der • GLNDEŞ (27 71 86) 1 Olüm man Çınar (Or Koy» Cetn (BeEmri H 4ndre«e RTS 2 bekı Akalav (Le\ent) • BE^OĞLU r 'isaray A Olumden KotkmaTanlar S jazoaşa Hayreddın Tav % Pottier . RT • EMÎNONt Be: ı Kemal. AGLNEŞ (2i 61 40 Aksarav) 1 nadol Demır Dıvan Roketl«r Patlama)acak S Se • EYtP Guven Deger (Sagbastian . RTS 2 \a Hep. Ya malcılar) 500 E\ler Yenı (Ramıı, Hiç U Gabriel RTS Scbat (Al B Koyt GtL (27 71 S6 Şehzadebaşı) 1 • FATtH Gundogdu Ata TopKove Doncn \osma VI, Duru kapı) Memduh Tınıur Erten (Cer2 Eknuk Kavgası Y Duru Pa » Çakmak (Ku Mu Pa ı HAKAN (23 « 33) 1 Savas De\• GAZtOSMANPASA Baglen T Hnntcr 2 Sahte larbEişı Hürrıvet (Ku Koy) Bond RT • K4DIKÖY Merkür Yenl İPFK (23 25 IJ . Çemberhta*) 002 lara>amlara Rarsı F Franchl Moda Mısırlıoğlu Çatalceşme, RT And (Çıftehavo.zlar) Ihsanyn ÎSTANBIL (21 23 «7) ı Bıtme (Pıkirtepe) Ten k ı i ( i 1 Y Bryner 2 • KARAKÖY Karakoy Nur Kıllınn Istanbul *» G Sak• K\SIMPAŞA: Azım aon • bARIYER Bujukdere, ŞAFAK (22 25 13 Çemberlıta;) Oliım Tnat««u C Pellı RT Bovacıko\ MARMARA Ci 38 M . Berazıt) • Ş>tŞLt: Şışlı Altug Ye1 Kamptan Fırar O Teed nı Şıçh Defne, Saglık Mecı RT 2 Bııruk Mtcm , RT dıyekdyV. EriSStt (Gultepe) Ok1 Sertan ve kadın Kenan, 002 Yamvamlar Arasında. Merkez (Çen Koy), 1ILDI7 (21 11 37 Aksaray) 25 Cıçekçı cı Saat RT 2 Prof«yoneller Nur (Alemdağ) B Lancester • RT • ZEYTtNBÜRNU: Saflıi. Kara Kuvveileri Komutanlığına Bağlı Orta Dereceli Askerî Okullara Sivil Kaynaklardan öğrenci Alınacakiır. Kulelı Askerî Lısesı (CENaELKÖYİSTANBUL) l 2 ve 3 üncü smıflanna; 19701971 ogretım yılı Haziran dönemınde; Müll Eğıtım Bakanlıçma bağlı ortaokullan beklemesız ve ara vermesız bıtırmış, lıse ve koleilerde sınıfmı gecmış; 1 ıncı smıf ıçın en cok 1955; 2 ncı sımf ıçın cn çok 1954, 3 üncü smıf ıçın fen kolu öğrencısı ve en çok 1953 dogumlu olanlajdan. nın 2 Astsubay Smıf Hazırlama Okulu ( Ç A N K I R D ; Askerî Muzıka Okulu (ANKARA) ve Elektronık Astsubay Hazırlama Okulu (MAMAKANKARA) nun 1 ıncı sınıflanna, 19701971 öğretım yıh Haziran donemırfde; Mıllî Eğıtım Bakanlıgına bağh ortaokullan bıtırmış; lıse ve koleilerde sın fım geçmış, ve en çok 1953 doğumUı olanlardan (Askerî Muzıka Okulu ıcın yalnız orta okul mezunlam: 3. Teknısven astsubay yetiijtınlmek uzere; a. İstıhkâm Okulu (ISTANBUL)'na; Erkek Sanat Enstıtusu, Yapı Enstıtüsu 1 VEFAT Ba\lar Onnık ve Utepan Agzıkaraoglu. çok se\ gılı annelerı BAYAN "jL Emekli Tasarısı için Senalo Komisyonu kurııldu ANKARA. (Cumhuriyet Börosu) Emeklılik kanununda değışı» lıkler yapan kanun tasansının mıllet mechsınce kabul edılen metnmı goruşmek uzere C Se natosu geçıcı koiusyonu kurul mustur İ\S\\ ASKRHIHHIMAZJ konstohtir) ramani < AYRICA CA2IP BİR HEDİYE Çocjklanmu kısıltğinı kazanaıracak etan v« hayatta ı trlamtnın yollarırı gostvran REAOER S DIGEST yayım 576 say'alık İNGİÜZCE • H 0 W TO LIVE VVITH LIFE ' Haya* Nasıl Dağerlenır r ıs m'ı lgk« cıltlr çok krymatlı bır estrı HEOlYE olarak »unuyoruz Vertayim Ağzıkaraoğlu'nun Vefat ettığını dost ve akrabalara derın teessurle bıldırırler Cenaze rrerasımı (Cuma) 11 Hazlran 1971 gunu saat 14 30'da Bejoğlu Balıkpazarı Uç Horan Ermenı Kılıseiındf ıcra olunacaktır Cenaze bervıs İşlerı NUBAR ŞABCtTAN Tel 44 51 24 Gece 47 83 33 Çıçek Reklam 956 4844 AMERİKAN NEŞRİYATI BUHOSU ISTANBUL İMıklal Cad 387 T«l 44 26 38 45 45 01 ANKARA : T«l. 12 7318 IZMİR . T«l. 26942 OERHİL KUPONU yoilayıntz oııa ttklrft b .,d. 1M U 57» »rWA HBHYE 'HOVV T0 LIVE WHH IIFE' «mh Kt»tkltnm«yi yvk ritr DSkaimıji Inltr Lırınt kokulu, Ekonunik ambalajlıdtr TEL 225466 Ilâncüık 3820 • 4833 ŞAMPUAN CHYPS ve «DEMEÇ VERME DURUMU, MAHALLE BEKÇİLERİNE KADAR JNDI» İstanbul Emniyet Mudur Vekılı Salıh Bora, dun «Son zajnanlarda demer vermc durumu, maballe bekçılenne k»dar ınnuştır» demış ve sıhhatsız haberlerın basma verilmesını onlernex. ıçm bazı tedbırlenn a lındığını belırtmıstır Bora bu arada «Binnci Sube Basın Burosu Mudürluğu kuru. larak \em bır atama ^apılacık, gereklı bılgılenn bu KavnaKtan sağlanması ırnkanı bulunacakiır» demıştır VEFA Esenltr Beledîye Başkanlığmdan. 570.0CC TL. lık keşıf bcdellı Ferhatpaşa deresi Kolloktör mşaatı ve Narmi: Kemal Caddesı kanalızasyon ınşaatı 775 sayjı gecekondu kanunu mucıbmce kapalı zarf usulü ıle ıhaleye çıkanlacalttır. Eksıltme 25/6/1971 tarıhi Cuma «unü saat 15.30 da EsenJer Beledıyesı Daı ııl Encumen huzurunda yapılacaktır. İ!?m B«vanı Kesıf Bedeii G. Temınarı thale Tarıhi IhaJe haatı: Kolloktör ve 570 000, TL. 26^50, TL, 25/6/1971 15.30 KanaİLzasyoD Inşaatı EKSILTMETE GİREB1LMEK İÇÎN ARANAN VASIFLAR 1 a) Gecıcı temmat olarak (26.550' TL.) b) 1971 yıîma aıt Tıcaret Odası beigesı olmalıdjr. c) Yeterlık beigesı 2 Yeterlıhk beigesı ıçın en son müracıat t t n b ı 22/6/1971 Salı günü mesal hıtarmna kadardır. 3 Teklıf mektuplannm ıhale saatınden bır saat önce İhale Komısyonuna Terümesı mecburidır. (14;30) 4 Isteklüenn müracaat düekçelerıyle vereceklerı* a) Eksıltme şartnamelermde belırtüen hususlara göre hazırlanmış teçhızal beyannamesi b) Teknık personel beyannamesi c) Müteahhitlenn bankalardan ala;aklan mali durum bıldırgesi (Referans> d) Bayındırlık Bakanlıgmdan ahnmış (B> Gurubu Müteahhıtlık karnesı ıle en az keşıf bedelı kadar iş yaptığmı gösterır belgenın ıbrazı. 5 Beledîye Fen İşlerı Müdürlüjünd^n alacsklan yeterlüık belgelerının teklıl mektuplan ıle bırlıkte zarfa koyraalan lâzımdır. 6 Şartname ber gun mesal saatlerinds Beledîye Fen İ?len Müdürlügünde görulebılır. 7 Telgrafla müracaat ve postadald vâki jgecıkmeler kabul edılmez. Ihale 2490 sayılı kanuna tâbı değüaır. İdare ıstedığme vermekte serbesttir. (Basm: 16136/4825) Süıfke eşrafından merhum Şaban Bev vc merhume Zeynep Hanımın ogullan; Salıh Erden, Ah Erden, \e Pakıze Koseoglunun agabeylerı, Nüufer Erden'ın çok kıjmetlı ve azız eşı, Selçuk Erden, Zejnep Karman, Türkân Erden ve Sejhan Erden'ın sevgüı babalan, Denız Erden ve Denız Karman'm kaympederlerı, Hatıce Kılıç'm yegenı, Zekıye ve Ibrahım Alagıl'ın damatlan, Cemal Koseoğlu'nun kayınbıraden, Dr. Zıya Çakar'm bacanagı, Zübeyde Emel, ve Dr Hılmı Alagıl'ın enıştelerı, Rezzan ve Yaman Koseoğlu'nun dayılan, Aydın Erden, Zeynep Karaosmanoglu, Zakıre Gok, ve Veysel Erden ın amcaları Zallak ve Karmanların dünurü, Erden, OzbeK, Kılıç. Atay ve Oral aılelerının çok sevgüı <Doktor Aeabeylerı» Cerrahpaşa Hastanesı eskı Başhekımlermden, OPERATOR DOKTOR Elektronık Sanat Enstıtüsu mezunu. b. Ordudonatım Okulu (BALIKESIR)'na, Erkek Sanat Enstıtüsu. Tıcaret Lısesı ve Lıse mezunu; c. Le\azım Okulu (ISTANBUL)'na. Erkek Sanat Enstıtüsu (Tesvıyecılık Bolumuı mezunu d Sahra Sıhhıje Hızmetı Okulu (SAMSUN)'na, Saghk Kolen mezunu; e Kara Havacılık ukulu (GUVERCINLIKANKAPA)'na, Frkek ?anat Enstıtüsu mezunu; En çok 1951 dogumlu olanlardan; ogrenci alınacaktır. 4 Secme sınavlan* a Kulelı Askerî Lısesıne gırecekler ıçm; 1217 Temmuz 1971 tarıhlennde, b Astsubay OkuJJanna gırecekler ıçın; 1824 Temmuz 1971 tarıhlennde, * ANKARA, ERZINCAN, ISTANBUL ve IZMIR sınav merkezlerınde (Kara Havacılık Okuluna gıreceklerın valmz ANKARA dakı okuldaı vapılacaktır 5. Askcn ogrencı olarak ogrenıme devam etmelt isteyenlerın. Haziran 1971 ayı sonuna kadar; ılgıli OkuJ Komutanhklarına basvurmalan duyurulur. NOT Daha lazla Dilgı ıçın, adt geeen okullarıu komutanl klanna, Askerlık Daıre ve Şube Başkanlıklanna, Mıllı Eğıtım Mudurlökienne, Lıse. Kolej; Sanat Enstıtusu ve Ortaokui Müdurlüklerıne başvurulabıhr. (Basm. A. 937916075/4832) DIKLER, EMNİYET İSTİHBARAT MÜDÜRÜ OLDU t^tanbul Emmeî Mudurlusju l^tlhbarat Mudurluğune Malımut Dıkler atanraıstıı U^an \>]lar M\BM pohs kurulusunda Eorcv \aprtiış olan \e bu kur 1lusta Mudur vardımcılığına kar dd ukaelen Dıkler bır \]I kaoar once s' a'i poıi'ten ajr Inıış vc \^a\H Sube Mudur jardıncı'tğına atBnmıstı Dun 'abah gore\ıne başla^an jpnı Ntıhbarat Muduru mes. lekdaşlan arasmda se\ılen, sa. jıiar bır mudur olarak tannımıştır. MUSTAFA ŞABAN ERDEN tedavı edılmekte oldugu Zurıh te Hakkun rahmetıne kavuşmuştur. Cenazesı 9 Hazııan Çarşamba günu (bugün) sabah 10 da Cerrahpaşa Hastanesınde yapılacak sa>gı duruşundan sonra ve Şışlı Camıınde kıhnacak ogle namazım müteakıp Zıncırlıkuyu Aile Kabrıstanında toprağa verılecektır. Ulu Tannnm rahmetı uzerıne olsun. \ILESI Cumhumet 48J6 BAHÇE ve GÜL MERAKLILARI \ Salon jeşülıkierı büyuk camlar, Yedneren Gul1 ler, Manoljalar, Kameljalar t ORTAKOY ANKAR4 B4HÇESI'ndc Reklâmcılık 1205/4G34 En seçkin imzaların toplandığı AVIIK FİKİR VE S«N«T DERCfSİ HİSAR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle