16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AK KITABEVI Kitap severlere Iftiharla nmar. A. J. Cronln'in ölmez cserl: VEŞft, Y1LLAR çıktı. 15 TL. WtNSTON GRAHAM'ın btenen kttabı ALÇAK DUVABLAK çıktl. 15 TL. KO8AMAND MABSHALI/ın beklencn kitabı KITTY çıktı u t AK BASIN ve YACTfEVİ Ankara Cad. No. 78 Tel: 32 47 43 İSTANBUL llaneüık 3S744S42 umhuriYeC Kurucusu: FUNUS NADÎ üO ...I «.«».. 4CD4C Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t tstanbul P o s t a Kutusur t s t a n b u l No. 246 Üniversiteye Gırmek ısteyerüer TEST UZMANLARININ yönettiğı fcurslarımıza tcatılımz Sanat Okulu mezunlan özel olarak yetıştirilir. 21 ve 27 HAZtRANDA BAŞLIYOR Broşür isteyiniz. ÖZDEMİR dersanesi 26 58 30 Biçki Yurdu Sok. No: 12 Cagaloğlu İst. Cumhuriyet 4823 4 8 . yıl, sayı: 16825 Teiefoman 22 42 9 0 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 o ••• 9 Hazıran Çarşamba r»o«.Q,U,» Erim, Anayasa değişikliğinin temel görüşünü açıkladı | | | «Menileketin sürüklendiği çok tehlikeli ortamın önlenmesi için ordu, 12 Mart muhtırasını vermek zorunda kaldı» M «Devletin güvenliğini korumak için §§ ihtiyaç halinde Anayasa teminatında = kamu güvenliği mahkemesi kurulacak» j «Türkiye Sıkıyönetim altında devamlı § | yasıyamaz. 12 Mart durumuna düsme' = mek için gerekli tedbirleri aldık» «12 MARTTAN ÖNCESİNE DONUŞ BITTI» ANKARA, (Cumhuriyet Btirosu) Başbakan Nihat Erim, 1961 Anayasasının «Temel haklar ve Sde\ler» bölıimünde yapüacak değişiklikler konusunda dün TRT'ye vercüği demeçte, «12 Mart öncesine dönüş bitti. Bu Türkiye, baska bir Türkiye olacak, ileriye dogru, hflr, demokratik, güzel yasayacak. Lâik Cumhuriyet yasayacak ve 12 Mart günü düştügümüz durtuna bir daha düşmiyeceğiz» demiştir. SİZINLE AYNI FİKİRDEYİM! Değişikliğin temel felsefesi Erim, açıkJamasında, Anayasada yapılmak Istenen degışıkliklerin temel felsefesini açıkiarken, «önce bir noktayı belirtmek istiyorum. Benim hazırladıtun ve parti baskanlanna sunduğum ön taslak prensipler bakunından kesin, fakat yazılıs şekli bakımından, maddelerin tanzimi bakunından kesin olmayan bir teslaktır» demlş ve şoyle devam etmlştir: «Partilerden, parlamento üyeleıinden ve kamnoynmnzdan bu maddeler üzerinde serbestçe tartifauy» jitraelerini ric» edi. yorum, ki sonunda parlamento. dan feçecek olan metin en güsel ifadesini bulmus olsun, ya. ni ben bunlan yazdım verdim, buna el sürülmez, bunnn üzerinde hiçbir defişiklik yapılmaz, ba iddiada değilim, bu zaten ba na yakışan bir iddia da olamaz. llk günlerde de söylediğim gibi, Törkiye Anayasası bu defişikHkler gerçeklestigi takdirde, in. san hak ve hürriyetleri, hür de. mokratik düzen bakunından gerilemis, dagılmış bir Anayasa olroayacak, tersine o ana ilkeler, ana bak ve hürriyetleri bazı teb likelere karşı korunmuş olacaktır. Şimdi bu ibtiyacı neden ANKARA (T.H.A.) Esaslan duydum? Niçin ben Başbakan eçıklanan Anayasa degışikliklerioldnktan bir müddet sonra A. ni gorüşmek üzere, sıyasi partinayasa'da bazı değişiklik yapıller toplantılara başlamışlardır. ması ihtiyacını duydum? BiliC.H.P. çevrelerınden alıııan bilyorsunuz 12 Mart mubtırası bir gılere göre, CHf. degisucliklere esas itibariyle karşı çıkma(Arkası Sa. ?, Sfl. 1 de) makta, ancak bazı böllimlere itiraz etmektedir. BABASI, RUKİYE DÜLGER'E ÇAĞRffiA BÜLÜNDU Anayasa değişikliği ile ilgili hazırlıklar hızlandırıldı Aranan 9 sanık daha çeşitli illerde yakalandı (Cnmhnriyet Haber Servid) ANKARA DevGenç üyesı 2 öğrenci, dün Kayseri'de bu kahvede otururlarken polis tarafmdan vakalanmıştır. Jandarma Genel KomutanJı ğından verilen bilgjye göre, Meh met Asal ve Metin Sıldınm a dındakı öğrencıler, jandarmanın Malatya ve Adıyaman ıllerinde ki yıldınm harekâtı nedeniyle yakalanacaklarını anlayınca Ma latya'dan otobüsle Kayseri'ye gehnislerdır. Kayseri'de bir kaü vede oturan 2 DevGençiiyi vatandaslar şüphelenerek pollse haber vermişler ve yakalatmıslardır. Ecevit: "Ozgürlükler kısılmak isteniyor,, ANKARA, (THA) CHP eski Genel Sekreteri Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit Anayasa değişikliklerini eleştirmiştir. •CHP'nin yetkili kurullarında konu görüjülüp karara bağianmadan aynntılı diışüncclerimi açıklamayı doğru bulmam. yapılması önerilen degişiklikleri inceledikten sonra şimdilik ancak şu genel izlenimlerimi ve kanılanmı belirtebilirhtı» diyen Ecevit, «Bu önerilere göre Anayasanm özü değiştirilmek ve ozgürlükler geniş ölçüde kısılmak istenmektedir» demiştir. # CHP'de toplantı C.H.P. Merkez Yönetim Kurulu dün sabah, Genel Sekreter Şeref Bakşık'm başkanlığmda toplanmış ve Anayasa değişiklıklerı konusunu görüşmüstür. C.H. P. lilenn toplantıda görüşleri saptadıktan sonra, İnönü"ye gidecekleri öğrenilmiştir. Mıllî Birlik Grubu da, Anayasa değişiklıklerini görüşmek üzere toplanmıştır. Erim'in, «Seçim yok, gününü dolduran çekip gider» deyip demediği soruldıı ANKARA, (Cumhuriyet Biirosn) Cumhuriyet Senatosu'nun dünkü birleşiminde gündem dı^ı bir konuşma yapan AP Hatay SeDaruştayın, hukümete ileteceği natörü Mustafa Deliveli, Ba§gdruş için hazırlıklarda bulunduğu bildlrilmiştir. Danıştay gd bakan Nihat Erinı'in Senato kısmi seçimleriyle ilgili olarak, «Serüşü, daıre başkanları tarafmdan çim yoktur; gününü dolduran çehazırlanmaktadır. kilip gider» dediği yolunda söy41 Yargıtay'da durum lentiler dolaştığını iddia ederek, bunun açıklanmasım istemiştir. Yargıtayın dünkü olağan toplantısında üyeler, Başkandan A Deliveli, «Sözün doğrnlnğunun anlaşılmasuıdan sonra konu üzenayasa değlşiklıkleri konusunda bügi istemışlerdır. Başkan bü rinde göruşlcrimi açıklayacağım» demiştır. gi venlmedigini ifade etmıştir. Siyasal Bilgiler Pakültesınde, Deliveli, ayrıca, 10 Ekim'deki Anayasa değişikliklerini ınceleSenato kısmi seçimlerinin yapımek uzere, Anayasa profesörü lıp yapılmayacağı konusvmda bir Muammer Aksoy'un başkanlığın açıklama gerektiğini de sözlerine eklemiştir. da bir komisyon kurulmuştur. ^ Danıştay hazırlık yapıyor Altan yargılandı M A H K E M E , DAVAYA BAKMAKTA YETKİLİ OLUP OLMADIĞINA KARAR VEREBİLMEK İÇİN YARIN SAÂT DURUŞMAYI 14'E B I R A K T I Akşam Gazetesinde bundan 108 gün önce yaznuş oldugu «Zavallı Emniyetçiler» başlıkh fıkrayla. TCK'nun 159/1. ve 173/3. maddelerine muhalefet etmekten sanık yazar Çetin Altan ile ayni gazetenin Yazı Işleri Müdürlerinden M. İrfan Dennan'm yargılanmalanna dün, (2) Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde baslanmıştır. Ancak, sanık ve avukatlan, sorguya geçilmeden önce, mahkemenin bu davaya bakma yetkisi OLAYLABIN olmadığmı Ueri sürerek, bu koARDINDAKİ nuda bir karar verilmesinı istemiştir. Mahkeme, bu nedenle, dosyanm ıncelenmesi için, duruşmayı yanna ertelemistir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) YAZAR ÇETİN ALTAN, DÜNKU DURUŞMASINA GETtRİLİRKEN .. öte yandan, bir süre önce Adıyaman'ın Küçükcerit köyünde köylüler tarafmdan yakalanan Ahmet Erdoğmoş, jandarmaya verdiği ük ifadesinde silâhlannı önguzek dağlanna bir mağaraya sakladığım soylemistir. Jan (Arkası Sa. 7, Su. 5 de) 10 YIL SONRA ANAYASA YARINDAN İTİBAREN «CUMHURİYET» te «thtimal vermiyorum» Ecevit, özetle şöyle devam etmiştir: Sayuı Başbakanın da bir hokuk profesörü olarak bu konuda israrlı olabileceğine thtimal verml yorum. Yürürlükteki Anayasanm hazırlanmasına büyük katkısı çfÇ miş olan CBP şimdi yapılması ö. nerilen Anayasa değişikliklerine kuşkusoz kendi kurultaylarınuı bağlayıcı kararian açısmdan da ba kacaktır.» KeMtoneııfin JHa Fiııland i ya\ı ERGUN BALCI Işletme Vergisi, nüfusu 10 binden az ilçelerde de uygulanacak Anayasa değişikliği aşbakan Nihat Erim'in özel çalışmalan sonunda hazırlanan Anayasa defişlklik teklifleri, siyasî partiler yöneticileri tarafmdan incelenmektedir. Siyasal PartDerin yanı sıra çeşitli kuruluşlann ve bilim adamlarmm da getirilen değişiklikler üzerine önemle eğilmelerinde zonmluk vardır. Zira Anayasalar uzün yülar yürfirlükte kalmakta, sık sık değiştirme yoluna gidilmemekteidir. Getirilen bazı maddeler, üzerinde tartışma açılmasıru zoranlu kılan nîtelik taşunaktadır. GERÇEK B Değiştirilmek istenen 107. madde «T.B.MJV1. nin kanunla, belli konularda hukümete kanun hükmünde kararnameler çıkanna yetkisi vermesi» ne dairdir. Bu maddenin beşia ci paragraluıda da şu hüküm yer almıştır: «Bakanlar Kurulu, olafanüstü zorunluk ve gecikmesinde büyük sakmcalar bulunan halIerde, bir yetki kanununa dayanmaksızın da kanun hükmün de kararlar çıkarabihr. Ancak bu kararnamelerin üç gün içinde T.B..M.M. nin onayına sunulması gereklidir. Mecüsler toplanık değilse derhâl toplantıya çağınlırj» Ba bölümdekl ifadeden anla şıldığına göre, Hükfimetlere T.B.M.M. nin yetki verdiği konular dışmda da karamameler çıkanna olanağı tanımnakiadır. «Olaganüstü zonmluk ve gecikmesinde büyük sakıncalar bulunma hallen» sözünün anlamı, görev basındaki hiikü metlerin anlayısına göre değişik biçimde yorumlanabilecektir. örneğin, maddi güçlük içinde bulunan bir iktidar dilediği vergiyi oygnlama alanına koyabilecektir. Değisiklik taslağında, ba kararlann T.BJMJV1. nin onayına sunulacağı belirtilmektedir. Ancak, parlamentoda büyük çoğunluga sahip iktidarlar, bu maddenin arkasma sığınarak dilediği kararlan rahatça alabileceklerdir. Bu bir anlamda, yürütmenin yasama meclislerinin görevlerini devralması anIamında da değerlendirilebilir. Geçmiş uygulamalar bu tür yetkilerin çıkar çevrelerinin ••• (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ^BiiMiDiıııııııııuıııııııııı™ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye'de ilk kez geçen yü uygulanmasına başlanan Işletme Vergisinin kapsamını zorunlu ihtiyaç maddeieri dışmda her maddeyj içine alacak şekilde genişleten bıt kanun tasarısı önümüzdeki günlerde Bakanlar Kuruluna sunulacaktır. Maliye Bakanlığında hazırlanmakta olan kanun tasarısında yer ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) alan değişiklikler özetle şu nokta. Resmî bir ziyaret için Ankaralarda toplanmaktadır: da bulunan Finlandiya Cumhur0 Yiyecek maddeieri dışında ka başkam Kekkonen ile Cumhur TAMPERE'DE İS. ASIRDA ÎAPUMIŞ MESSÜKYLA KİLtSESİ.. lan biitün maddeler bu ı, ınunun başkanı Sunay arasındaki resmî kapsamma girmektedir. Buna gögörüşrae dün sabah Çankaya köş re, bütiin ev eşyası, ayakkabı ve künde yapümıştır. Göriişmeler sı öteki grvfm eşyası, akaryakıt mad ANKARA, (aa) Ankara Sı rasmda konuk Cumhurbaşkanmm deleri. kırtasive malzemelori radkıyönetim Komutanlığı tarafınözellikle Avrupa Güvenlik Konyo, pikap gibi elek<ronik araclar, dan dün yapılan açıklamaya gö feransı üzerinde durduğu, îkmcı erkek berberleri. fotogTaf malzcma Dünya savaşmdan sonra Avrupare, Sıkıyönetim'in ilâmndan bu leri, fotoğraf atölyelerl, kadm ve yana Ankara Sıkıyönetim Ko da devam eden «istikrarsızhğın» FinJandiya'nın ilginç yönlerinden biri de, şüphesiz Sovyeterkek terzilcrinin çalişma alanlan mutanlıgı'na çeşitli suçlarla il bir an önce yerini banşa bırakler Birliği'nin burnunun dibinde olan ve dev komşusu ile 1270 bu arada yer almaktadır. gili 85 dava dosyası intikal et ması için böyle bir konferansın Km.'lık ortak smırı bulunan bu küçiik uikenın Îkmcı Duııya (5) Tasan, mevcat kannnda miştir. Sıkıyönetim Komutanlı gerekli oldugunu bildırdıgi ög Savaşının bitımıncfen bu yana başarı ile güttüğü tarafsızlık sıfarklı oranlarda olan verçi oran(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ğı nezdinde kurulan askeri (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) larını üç rrapta tjplamaktadır. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Sunay ile Kekkonen, Avrupa güvenliği konusunu Pobuco tfo İşfetme Vergisi konuyor ANKARA'DA TUTUKLU 120, GÖZALTINDA 94 KİŞİ YAR FİH USUIÜ TARAFSIZL1K.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle