16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
temditte Vahft'in F. Bah goliine boyun eğdi: O1 YftSAR DOGU Bırsa'm lilllllllllllüllli HÂKEM, CÎNGİlFE KAFA ATAN NEDİM'İ OYUN HARİCİ ETTİ VE YEŞİL BEYAZLILARIN BİR GOLÜNÜ SAYMAYARAK, BİR DE P E N A L T I S I N I VERMEDL STAD: 19 Mayıs HAKEMLEK: Muzaffer Sarv&n (T) Fehmi Pazarcı (7), Yavuz Tunç (7) FENERBAHÇE: Yavuz (8) Lersnt (5), Serkan (6) Ziya (6), Ercan (5), Yümaz (6) Ogün (6), Fuat (6), Yaşar (7), Nedim (6), Zeki (4) BURSASPOR: Osman (6) Müiit (7), Vahlt (5) t lail (6\ Haluk (5), Cengız (8) Necati (7), Ersel (7), Cemal (5), Orhan (5), Sinan (7) 5 ülkenin 72 güreşçisinden 39'u bizimdi. Fakat •.•A Dört birincilik ALAN, SEVİNÇ, UZUN VE GÜÇLÜ AKYOL ALTIN MADALYA ALIRKEN, BAYGIN, KABANLI İKİNCİ, DİLBİRLİ, DURMUŞ, AKDAĞ VE ATLI ÜÇÜNCÜ OLDULAR.. Hasan ÇAKALKURT Vural SAYGILI ANKARA, Bursaspor, uzatmada Fenerbahçe'yi 10 yenerek 20 yıldır ilk defa maça gelen Nihat Erim'in elinden Başbakanhk Kupası'nı aldı. Fenerbahçe oyuna sür'atli başladı ve daha ilk dakikadan itibaren Bursaspor müdafaasını zorlama ya başladı 3 dakikada ceza sahasından uzatüan bir topu Ogün, voleyle Bursa kalesine gönderdiyse de Osman bunu guçlükle komere çıkardı. 35. da kikada Zeki, çok müsait durumda olmasına rağmen kdtü bir kafa vuruşuyla topu üstten avuta attı. Bu dakikadan itibaren Bursalüar bir denge sağladılar ve biraz da Fenerbahçe'nin yorulmasından istifade ederek, Sarı . Lâcivertlilerin yarı sahasına yerlejtiler. 40. dakikada Cemal, topu Yavuz'a teslim etti. km.lik Devre sonuna kadar Yesil . B«yazkların baskısı sürdü. ÜNYA ve Olimpıyat Şampiyonu güreşçımiz merhum Yasar Dogu adına duzenlenen «Birinci Ulnslararası Yaşar Dogu Serbest GttÜYUNUN BAŞINDA FENERBAHÇE, İKÎNCİ YARIDA İSE BUKSASPOR ÜSTÜN OYreş Tnrnuvası» dun yapılan fınal musabakalaNAMASINA RAGMEN GOL ATAMADI. ANCAK TEMDÎTTE YEŞÎL BEYAZLILAR rından sonra Turk Mılli Takımımız, takım halinVAHTrÎN AYAĞINDAN KAZANDIĞI TEK SAYI İLE BAŞBAKANLIK KÜPASI'NI de birinci olurken, ancak 4 sıklette altın madalALDILAR. FOTOĞRAFTA YAŞAR, BÜBSA DEFANSINI AŞMAYA ÇALIŞIBKEN Göya kazanabildi. 3 gün suren turnuvada başanRULÜYOR... (Teletoto: THA) sız güreşler çıkaran güreşçilerimiz, ilerisi için umit vericı gorünmedi. 5 gureşçi ile turnuvaya katılan Rus takımı, 3 birincilik, 2 ıkincilik elde Millî Takım kaptanımız 140 ederken, 39 güreşçisiyle müsabakalara iştırak edeı Millî Takımımız. ancak 4 birincilik, 2 ıkincilik, KuluKonya arasını 3.21.17'de koştu İKİNCİ YARI 4 uçüncülük alabildi. TEKNİK SONUÇLAR: îkinci yanda iki takırom da 48 KİLO: Arapu İyon (Romen). Yaşar Dilhüviyeti değismijti. Fenerbahçe NÎHAT KABANLI RAKIBINE OYUN TATBIK ETMEYE ÇALIŞIRKEN . birli'yi 6^5 dakikada tuşla, Sefer Baygm Avcis durmus, Yeşil . Beyazlüar ise (Fotoğraflar: Ali ALAKUŞ) (Yunan)'ı sayıyla, Yaşar DUbırli, Avcis'i sayıyla şahlanmıştı. 60. dakikada Nedim yendiler. Cengiz'e kafa vurmuı ve hakeı^ 52 KİLO: Dünya Şampiyonu Ali Rıza Alan, tarafından oyun harici edUmiştf Dinkov (Bulgar)'! sayıyla, Aleksandr (Rus) KuBursaspor devamlı bastirıyor, dolzki (Polonya)'yi sayıyla yendiler. gol anyordu. 64. dakikada Müfit 57 KİLO: Ali Rıza Durmuş, îbrahim Güin şutu Yavuz tarafından kornevenç'i 3,34 dakikada tuşla, Pavın (Rus), Zibinef re aülıyor 66. dakikada ise Ogün FEDER^SYON (Polonya)'i sayıyla, Zibinef, Ali Rız« Durmuş'u bir beceriksizlik ömeği göstereB\ŞKANI rek kale önünden topu minaresayıyla yendiler. y liyordu. 74 KİLO: Mehmet Uzun Nikoloas (RomenVı SİKLETİVDE sayıyla, Petrof (Bulgar), Ali Armagan'ı sayıyla BİRİNCİ 76. dakikada Necati topu fileyendiler. Orhan ÇETÎNKOL OLAN lere gönderiyor fakat hakem ta100 KİLO: Richart (Polonya), Hüseyin AtlıALt rafından gol kabul edilmiyordu. yı sayıyla, Vislademir (Rus) Halit Erdoğan'ı 45 RIZA Bir dakika sonra ise Cemal'in saniyede tuşla yendiler Huseyın Atlı, VisladeSaun tsmail Hakia Güngör, Fenerbahçe ceza sahası içinde > ALAN'I mir'in karşısına çıkmadıgından hükmen mağlup tamdığunız, sevdiğimiz, kljiliTFBRtK S e y i t Kırmızı 7., M e v l u t Bora 8. ve düşürülmesine hakem seyirci ka oldu. ğine savgı duyduğumoz büyülıyordu. EDERKEN.. «2 KİLO: Viktor (Rus), Erdal Karakaş'ı 6 36 E r o l K ü ç ü k b a k ı r c ı 9. o l d u l a r ğümüzdür. dakikada tusl«. Pmierot (Bulgar), Kov«lik*(PoNormal süre golsüı kapanın. Türk sporu re fençliğinin NİZAMETTİN YETİBEN Konya'dan bfldiriyor lonyaVyi sayıyla yendiler. 5. turda Federof, Veh ca temdide feçildl. Tamdidin ilk kilit noktaıı »lan B.T.G. Mfibi Akdağ'ı sayıyla yendî, Viktor (Rus)la berayarısı golsüz sona erdikten sonra dürlüfüne atanmasına en çok IÜRKİYE Cumhurbaşkanlığı Uluslararası 4. Bisiklet Turunun bere kaldı. > 111. dakikada Bursaspor bekledi scvinenlerrteniz. 140 kilometrelik Knln . Konya arası 2. etabını Rıfat Çalışği gole ka\ruştu. Vahit sahane 68 KİLO: Hasan Sevınç Hadi Gül'ü. Cieslak Sponın içinden jrelmiş, faal bir şutla Fenerbahçe filelerini I kan kazanmıştır. 140 kilometrelik ikinci etapta, Çalışkan iki (Polonya), Kâzım Balcı'yı sayıyla yendiler. Nisporculuğunun ötcsinde, Fedehavalandırdı Ve hem maçı hem defa bisiklet değiştirmek zorunda kalmışsa da, 85 kilometrede bn hat Kabanh da, Hayrettın Gulaçtı'ya sayıyla ga. rasyon başkanlığı, genel ıekde Kuoa'"! P.ıırsaspor aldı. gruba yetışerek etabı kazanmaya muvaffak o'mustur. lip geldi. 5. turda Hasan Sevinç, Nıhat Kabanlıreterlik ve üniformaü devrinyı sayıyla, Hayrettin Gülaçtı'yı da hükmen yendL ETAP FERDÎ KLASMANI: de Genelkurmay Spor Bürosu 82 KİLO: îvan İlliyef (BuJ(î) Rıfat Çalışkan (Türk) 3.21.17 başkanlığı yapmıştır. gar), Kampik (Polonya)'i, Va(5) Sofronieç (Rumen) 3.21.17 Fikri kapasitesi normalin üssile, Hacı Soyer'i sayıyla yen® Ciocon (Rumen) 3.21.17 dıler. Kampik ile Vasile beratiinde olan, yurt sporu ve spor (î) Sucio (Rumen) 351.17 bere kaldı. 3^1.56 rusunun sorunlanıu bilen sa(5) Angel (Bulgar) 3.21^6 yın genel müdürden, muhak(S) Tudor (Bulgar) 90 KİLO: Hasan Akyol, Hakak ki gençlik ve spor adır.a (7) Seyit Kırmızı (Türk) san Canikh'yı 3 dakikada tuşahşıla gelmişin ötesinde bir(S) Mevlut Bora (Türk) 3.2156 la. Mehmet Güçlü, Kureze\v«(Ş) Erol Küçükbakırcı (Tiirk) şeUer bekJejeceğiz. kı (Polon\aVyı sayıyla yendi3.24.10 Ismail Hakkı Bey de henüz ler. Hasan Guçlü, Hasan Ak(fpı Georgı (Bu'gar) 3 24 10 çok yeni oturduğu «renel müyol'la berabere kaUı. ETAP TAKIM KLASMANI: dürlük koltuğundan kalkış seAGIR: Stefan (Romen), Is10 03.54 (T) Rumen Asaf AYÇIL bepleri ne olursa olsun mutmail Çörduk'ü 8 dakikada tuş10.05 09 (?) Türkıye (A) laka bir daha oturmamak üla; Vasilef (Bulgar) Leonid 10.08.44 (J) Bulgaristan zere kalkacaktır. Ancak bn ma ribünleri, önceki gecelerde olduğu gibi (Rus)'i sayıyla yendiler. VasitSTANBULSPOR'DA İKİ YILINI 10 15.54 (î) Turkıye (B) kamdan iki türlü kalkış ve az seyirci doldurmasına karşılık saha lef, Stefan'la berabere kaldı. 10.39.01 (5) Türkiye (C) ayrılış vardır: DOLDURAN MİLLÎ FUTBOLCU, içmde ve özellıkle minder kenarında gü10.39.01 (Â) Irak FERDt KLÂSMAN: reşçi, idareci ve seyircinin çoğunlukta bulun1 Türk gençllği ve spornSARI LÂCİVERTLİ YÖNETİCÎ11.37^7 (7) Kıbrıs ması dikkati çekti. Bunlann içinde kıiçlik yaş48 KİLO: 1 Arapu İyon nun âbidesi olarak. . (Bir nokLERLE GÖRÜŞTÜ taki çocuklann oluşu seyirciler tarafmdan hay(Romen), 2 Sefer Bajfgın, tada, öldükten sor.ra ds ya GENEL TAKIM KLASMANI: (T) Romanya 15.59.41 retle karşılandı. 3 Yasar Dilbirli. şamak.) (2) Türkive (A) 16 04 01 52 KİLO: 1 Ali Rıza Alan, Türk MılU Marşı 4, Rus MiUÎ Marşı 3, Bullenerbahçeli yoneticiler, Cemil'den sonra Al2 Genel MüdÜTİük kottu(3^ Bulçaristan 16 04.44 2 Aleksandr (Rus), Dinkov gar Millî Marşı 2, Romen Millî Marşı 1 defa 'paslan'a da goz dıkmışler, genç futbolcu ile ğunda oturmuş, sıradan bir GENEL FERD! KLASMAN: (Bulgar) çalınırken, turnuvada başansız güreşler çıkaran goruştükten sonra, Istanbulsporlu yoneticıkişi olmak (Daha öncekiler (T) Ciocon (Rumen) 5.18.15 57 KİLO: 1 Pavin (Rus), Polonya ve Yunanistan güreşçileri marşlanru lere Alpaslan'a talıp olduklannı açıklamışlargibi. jaşa>an ölü olmak.) (?) Sofronieç (Rumen) 5 18.45 2 Zibinef (Polonya), 3 Ali dır. dinlemekten mahrum kaldı. Bizim bildiğimiz erdemli ki(3) Tudor (Bulgaristan) 5.19.54 Rıza Durmuş. Sarısiyahh kulüpte 2 senesi bitip, temdıth TAKIMIMIZ si Genel Müdür Günçör, mutBisikletçiler, bugün 123 kilo62 KİLO: 1 Viktor (Rus). durumda olan Alpaslan, Sarılâcivertlı yoneti72 gureşçinin katıldığı müsabakalara, 39 laka birinci maddenin kapsametrelik Konya . Aksehir eta2 . Fodorof (Bulgar), 3 Veh cilerle görüştüğünu saklamamış, «Fenerbahçe güreşçi ile katılan Mılli Takımımız ancak 4 mı içinde olacaktır ve olmalıbını koşacaktır. bı Akdağ formasını giymek isterim. Töneticilerin anlayışlı ferdî kabıliyetin başarısı ile altın madalya kadır. 68 KÎLO: 1 Hasan Sevinç, davranacağına inanıyoram» demıştır. zanırken, acaba ciddi bir şampiyona olsaydı Beden Terbiyesi Teşkilit Donanma Kupasını 2 Nıhat Kabanh, 3 Cieslak bunlara kavuşabilecek miydik?. ŞEREFE KARSILIK METE VE başından sonuna kadar yeni(Polonya). Müsabakalar yapılırken özellikle yabancı KÜÇÜK AHMET lenme">i gereken bir kurulusLevent kazandı 74 KİLO: 1 Mehmet Uzun, takımlann maclannda güreşçilerimizin çoğu Sakaryasporlu yoneticiler İstanbulspor'un ta tur. Hastadır ve bu hastalık 2 Petrof (Bulgar), 3 Niko«Donanma Kupasl» içın Göl Kuln . Konya arasındaki etaDi birinci bitiren kümeler halinde müsabakaları seyretmeyip salip olduğu ve 300 bin lira tekhf ettiğı Şeref'e 21 spor dalının tumünü saran loas (Romen). cuk Fenerbahçe arasında Yat dece kulis yapmakla yetindiler. Rıfat Çahşkan'ı halk omuzlanna alırken. (Fokarşılık kaleci Mete ile K. Ahmet'i istemektebir cins spor kanseridir. 82 KİLO: 1 . tvan îllıyef ve Dragonlar bütün gün yanştoğraf: Cnmhuriyet . Ozel) dirler. Tıp iimi: (Kangren olmuş Alpaslan (Bulgar), 2 Kampik (Polonnuşlar, Yatların «A» Klasında uzuvlar kesilmelidir) der. Kök ya), 3 . Vasile (Polonya). Levent, «B» Klasında Yosma, lii bir operas>on gerekir spor 90 KİLO: Bu sıklette Meh«C» Klasında Maşallah, Dragonteskilâtında da Sayın Gücmet Güçlü ile Hasan Akyol ds ıse Nur Ökten ekibi birinci gor bizlerden daha i}"i bilir birlikte birinci ilân edildi. 2. olmuş lardır. bunu.. açıklanmadı. Üçüncü KureDün sabah saat 8.00'de DraHasta Türk sporunu uluslarzewskı (Polonya) oldu. gonlann, saat 8.10'da da Yatlaarası düzeye getirebildiği guo BURDURSPOR : 3 TAKSİM 1 EDİRNESPOR : 2 Diğer sonuçlar 3 AOALET 100 KİLO : 1 Vislademir nn startı verildikten sonra büdaha doğrusu prensipler çer(Rus), 2 Richart (Polonya), yük çekışme başlamıştır. Bu 1 TEKİRDAĞ 2 KARAGÜMRÜK : 2 P. Ofis: 1 Mardin: 0 (TatU) YEDİKULE : 0 EGESPOR çevesi içinde kadrosunu bu 3 Hüseyin Atlı. çekişme bütün gün sürmüş ve G. Antep: 3 • Kastamonu: 0 düzeye göre kurabildiği gün Haketnler: Muhsin Altmcı. Stad: Şehir, (Edirne) STA0: Şeref Fenerbahçe'deki finiş hattını AGIR: 1 Vasilef (Bulgar), HAKEMLER : Turgay Kaylan Kırşehir: 2 Kırıkkale: 0 görevini yapmıs insanların huoğlu (6), Ekrem Sunar (6), EnEdirnespor: Necmı (5) Rüş HAKEMLER: Emin Yıldız (6), geçen ilk tekne saat 18.20'de 2 Leonid (Rus), 3 Stefan (6), Sadettin Beyman (6), Ömer Konya îd. Y.: 6 Altmdağ: 0 zuramı duyacaktır. gın Türkdil (6), tu (7), B. Erol (6) Yavuz İsmet önsüer (6), Tevfik Alkan Dragon sınıfından Nur ökten (Romen). Büyukyorgancı (6) Elâzıgspor: 2 Sebat G.: 0 Taksim: Aleksan (7) Arif (6), K. Erol (7), Mümin (7) . (6) Sıradan bir Ismail Hakkı ekibi olmuştur. 11 dakika sonra BURDURSPOR : Fevzi (7) Erzurum: 3 Ceyhan: 1 (6), Sadettin (6) Dinçer (6), Güngör'ü tanımak istemiyoru*. TEKİRDAĞSPOR: Bediz (6) Fahrettin (6), Gürbüz (6), A Amasya: 1 Sitespor 2 da, Nedım özgen'in «A» Klas Cafer (7), Ülker (7) Vedat Tamdığımızı sandıfımız bir Yatı Levent finise girmiştir. tsmail (6), Fuat (6) Tay dıl (5), Aydm (6), Rahmi (5). (7), Hakkı (7), Adem (7) Garon (6), Doğan (7) K. GarY. Mahalle: 1 îskenderun: 1 bis (8), Yiğit (6), Agop (7), Karagümrük: Ali (7) . Bü. Genel Müdürün, Tiirk sporu Bundan sonra Dragon ve Yatlar fun (7), Terael (6), Fahrettin İbrahim (7), Ahmet (7), Şükrü Karabük: 3 Yenişehir: 0 Hadi (7), Nevzat (7), lent (6), Hilmı (6) Enver için olumlu çalışmalarmı bekyanşmayı tamamlamışlardır. (7) Muzaffer (7) Zafer (6), (6), Mustafa (8), Nazmi a ) Erzincan: 1 Nevşehir: 0 (7), Yüdıray (8), Ercüment Egespor: Yaşar (6) Enver liyor ve izliyoruı. Yatların klasmam şöyledir: Çevik (7), tbrahim (7), Vecdi YEDİKULE : Hüseyin (5) Diyarbakır: 2 • Tokatspor: 0 (6) . Mesut (6), Erdil (7), Yük (5), Erol (5) Mehmet (3), (6) «A» Klas: 1 Levent (Nedim Bekir (6), Erol (7) Mehmet Ereğlispor: 1 Rizespor: 1 sel (6). Halit (7), Ünal (7), Hüsnü (6), Ratip (6) Orhan ADALET: Fethi (6) (Bamlz 7> özgen), 2 Karya (Fahir Çe(7), Süleyman (7), Salih (6) Süleymaniye: 3 Ülkü: 0 (H.) Goller: Dak. 5, Halit, Dak. (5), Halil (6), Zafer (6), Do Ali (6), Süleyman (6) TayUkbaş), 3 Lili II (Muammer Fikret (5), Cihan (5), Dalyan İzm. D. Spor: 3 • Düzce: 0 13, Mümin, Dak. 54, Erdil, ğan (5), Onal (5). Dolmabahçe'de, yar (7), Gani (6). Dilâver (7) Tugsavul). «B» Klas: 1 Yos(6), Yümaz (5), Rasim (6) Dak. 76, Gürbüz Goüer: Dk. 16, Agop, Dk. Ahmet (6), Şahln (6). Kemal ma (Samim Arduman), 2 Cem GOLLER: Dk. 46, 63 Mustafa, 36, Erol (kendl kalerine), Dk. başına disk çarpan re (Şakir Sabuncu), 3 Plezır (8), Nezafet (6), Şevki (6) Dk. 83 îbrahim. ESK.DEM.SPOR : 5 64, K. Garbis, Dk. 78, Ünal. JTOTO SONUÇLARI] GOLLER: Dk. 34 Çevik, Dk. (Semih Tuğlu). «C» Klas: 1 atletizm hakemi ISPARTA : 1 ÖDEMİŞSPOR : 1 3fi İbrahim. Dk. 49 Kemal. Maşallah (Spiro Etnopulos). KASIMPAŞA : 0 B. Beyi . Çanakkale (12) 2 10/19 Eylül tarihlerinde Al2 Kubi (Turgut Gıirer), 3 B. Spor L. Borgaz (11) 0 STAD: Eskişehir Atatürk manya'da yapılacak XVII. AvKIRKLARELİ : 2 ESK. DEMIRSPOR: Fuat (7) BahçeU G. Urfaspor (01) 2 DAVUTPAŞA : 0 SARIYER yaralandı Seddülbahir (Süleyman Dıma: 0 rupa Basketbol Şampiyonasmın va). Tek «D» Klas Yuvam Yatı HAKEMLER: Hüseyin Çabuk kuralan önceki günkü FİBA ANADOLU : 0 Cemalettin (8), Ühan (6) Hasköy • Muğlaspor (10) 1 Hakemler: Orhan özayAnlı Dolmabahçe Stadında dun yaise yarışmayı terketmiştir. (6), Yekta Başeğmez (7), Nural toplantısınd'a çekilmiştir. Y. Direk • Konyaspor (04) 2 (6), Hayri Odan (6), Yılmaz Kırklareliıpor: Hasan (7) . Mehmet 1 (7), Cenap (6), İhsan pılan Istanbul Ferdi Atletizm Ozal (7) tsparta • D. Paşa (10) 1 Dragon: 1 Nur ökten ekibi Ofuzkan (6). Gazanfer (7), Selâhattin (7) (7) Bedri (6), Orhan (7), AyAnkara'da yapılan elemelerBirinciliğinde bir hakem başına İSPARTASPOR: Hilml (7) (12) 2 (İYK), 2 Oktay Ereş ekibi Adalet Teldrdağ ödemişspor: Orhan (7) Al. Ahmet (7), Osman (7), "Meh han (7), Mehmet 2 (6), Mehmet den sonra finallere katılmaya disk çarpması sonucu yaralanKubUay (7), Erol (7) Sela(20) 1 Elâzığ Sebat G. paslan (5), Samim (6) . Ha. met (7). Ühan (6), Baki (6), 3 (7) fıak kazanan Basketbol Milll mıstır. Yarısmalar sirasında Ali fİYK), 3 GürhaD Tüker ekibi hattin (8), Rafet (7), Vahap (7) (12) 2 (F.B.). KASIMPAŞA: Altay (5) BüAmasya • Sitespor lim (6), Ali (6), Samim (8) . Fuat (7). Ayhan <6>. Suat (7), Takımımız kura sonunda 2. Ayduı'ın attığı 2 kilo ağırlığın Yılmaz (7), Ali (7), Metin (6), Koy içı yanşmalannda ıse şu Y. Mah. İskenderun (11) 0 Mehmet (6), İrfan (6), Erdal Anadoin: Muharrem (4), (Me lent (4), Erdoğan (4) Sabaçruba düşmüstür. Böblun'de daki disk hakem Nafı Eyüpoğüğur (7), Mehmet (7) (11) 0 sonuçlar alınmıştır; Finn: 1 (8), Deniz (7), Savaş (6), Ereğli Rizespor tin 5) Dilâver (6), Üner (6) hattin (5), Utku (3), Vedat (4) vapılacak 2. grup maçlarına lu'nım başına çarparak yaralaErsin öztokat (KYK). F. D.: DAVUTPAŞA: Zeki (5) Tah Erkan (5), Suat (5), Metin Petrolofis Mardin (tptal) ', Türkiye'den başka Yugoslavya, Sarıyer: Zeki (6 . Şener (6), Erol (6), Orhan (6), Burhan mıştar. Başı yanlan Eyüpoğlu, (31) 1 1 Erdoğan Arsal ekibi (İYK), sin (6), B. Ayhan (6) Reyhan (5), îbrahim (5), Nurhan (5) (6) Müfit (8), Hamza (5). Erzurum . Ceyhan Çekoslovakva, İtalya. BulgaB. Mustafa (6) K. Eyüp (6), •aha doktoru tarafmdan ilk teSnipe: 1 Mufit Doğaner (M. (7). Yavuz (7), Enver (7) AlBülent (5), Hüseyin (6), TunGOLLER: Dk. 14 Cemalettin. ristan ve İsrail katılacaktır. Tarık (6), B. Eyüp (6) YuKırşehir • KınkkaJe (20) 1 davisi yapıldıktan sonra tlk Yar cay (6). YJC.), Pirat: 1 Mustafa Üner tan (6), Ali (6), K. Ayhan (6), Dk. 18 Mehmet 3, Dk. 27 CemaEssen'de yapılacak 1. grupta suf (6), K. Mustafa (7), AnErzincan (10) 1 <bm Hastahanesine kaldınlmı*ıse Rusya, Fransa. Polonva, ekibi ftYK), Optimlst (A): 1 Adnan (6), Yüksel (6) don (6). BOT« (7), Hayri (7). lettin, Dk. 58 Ayhan, Dk. 81 Goller (Dk. 55), Ayhan, (Dk. Dfyarbakir trr. Dün sona eretı yanşmalar 1 Tokat îspanya, Romanya ile Almanya Gol: Dk. 1 TTftur. 60), Suat. Mehmet 2. i Gol: Dk. 50, Erdal. da lyi dereceler yaDilmanuı ve Murat Bener ^ÎYK\ (B) 1 bulunmaktadır. Ahmet Alemde (İYK). eonük D Bir koltukta sıradan oturmak... ikinci etap Çalışkan'ın I : Translcr. Tran5f«r Tronsltt Alpaslan F. Bahçede oynamak istiyor Güreşçilerimiz müsabakaları seyretmeyip kulis yaptılar î Fi ÜÇÜNCÜ LtGDE DÜN OYNANAN MAÇLAR AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASINDA RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle