13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
#İVjtEftSİTE ADAYLARI $0 :Ü" > BÜYVK DERSANE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK FEN KURSLARINA »bone olarak veya Bl tİNÎVERStTEYE ' HAZIRLIK KITABI'nı alarak d.lediğiniz '*. FAKÜLTEYE GİRMEYİ GARANTİIEYİNİZ Not: Kursa mbone tior*ti : İOO lirft Kitap b«d«li akdece : 75 liradır BÜYÜK DERSANE CE8ECİDOSTVOL. ANKARA umhuriYe Kurucusu: FUNUS NADİ 22 42 »8 48. yıl, sayı: 16844 Telefonlar: 22 42 90 Telgraf ve mektup adresi: Cumhunyet tstanbuJ Posta Kutusu: tstanbul No 246 22 42 97 22 42 98 22 42 99 „ , , . 2 8 HaZirân PaZarteSİ 1971 Bozbeyli, Demirel'i suçladı CHFnin üniversite özerkliğinin kalk* masına rıza gösterdiği yolundaki haberlerin doğru olmadığını Baksık açıkladı BP, Anayasa değisikliğine karşı çıkardk AVnin 1961 Anayasasını tahrip etme konusundaki amacına ulastığını belirtti Yunus Nadi'yi 0nun anıyoruz Yolunda lümfinOn Î6. yıldönümfln| de bugün gazetemizin Vknracnsa înnus Nadi'yi gonsoz gevjiyle kanfik bir fiıüntd ieinde anıyern». 7 Mayu 1924 jünü yayın baya. tın* »tılan gazetemizi okorlara nnarken îunns Nadi şöyle diyordn. Genç knşaklann koiayca snlayabilmeleri için biraı sadelectirerek buraya aktanyonıın : «Bugün ilk sayısını neşre muvaffak olduğumuz Cumhuriyet, okurlanna kendi kendisini ta. nıtmaya yeterli ıse de, gazetemizin amacı, şekli ve mesleğine aıt bırıkı kelime ilâvesinı de yararlı bulduk. Cumhunyetin sıyas! programı ismınde mundemıç ve onu neşredenlerin sıyasi hayatlariyle behrhdır. Cumhuriyet, Turkiye'de buyük savaşlar sonunda elde edılmiş tarjhî bir zarurettır. Bız, elde ecfılen bu amaç uğruna fıılen çalışmış ınsanlanz. Memlekette bu muzaffer ve galip fikrın çok kuvvetlı taraf. tarlan vardır. Onlar bizım bu> tunlüğümüzü teşkil ederler. Onlaria beraber bizim yürüdüğumüz bugCnün ve yarının sahnesı bizım devamlı ve kesin kalabalıgımızdır. Demek isterız ki, cumhuriyet memlekete malolmuş bir fıkirdır. Biz onun temsilcisi ve savunucusuyuz. Bu esaslı temel düşünceyi dıkkatle gözönünde tuttuktan sonra açık ve kesin olarak derız kı, gazetemiz ne hukümetin gazetesı, ne de bir parti gazetesıdır. Cumhuriyet sadece cumhuriyetin, daha bi. limsel ve yaygın deyimiyle demokrasinin savunucusudur. Cum. huriyet, demokrasi fikır ve esas. larını bozan, yıkan ve yıkmaya çahşan her kuvvetle «avaşacaktır. Memlekette her anlamıyle gerçek bir demokrasi kurulması için gazetemiz bütün varlığı 11e çalışacaktır. Yurdumuzda hal. kın, halk tarafından, halk için idaresı bizim ulkümüzdur ve bız yalnız bu ülkünun esinyiz, başka hıç bir kuvvetın değıl.» Demokratık Parti Başkanı Ferruh Bozbeyli, Trabzon'da yaptığı konuşmada. «10 yıl sonra b»çön yeniden bir başlama bazırlığı içine girdigimizi» belırterek, «Ansyasa degişikliğini ortaya koy. maş olan hfikümetin bngünlerde bir yavaşlama ve tereddfit içinde •Idngnna» soylemıştır. Cumhuriyet Halk Partısi, Ana yasa değişiklıği uzerindekı çalışmalarını tamamlamış, konur nun gruplarda goruşulmesincten (onra kamuoyuna bir açıklama yapılacağı bıldırilmiştir. Birlik Partisi ise, Anayasa'da yapılacak degişkliklerin tümüne karşı çıkmıştır. DP Genel Başkanı Bozbeyli, partinin Trabzon ll Kongresinde konuçmuş, ulkenin içinde bulunduğu duruma değinerek, «Parti içi meselelere öncelik veren bir yönetimin devlete mosallıt olan tehlikelerden bihaber, gafil bir seyirci hüviyetiy. le ytirüttüffi iktidann kendiaiyle beraber memlekeü uçurnman ba^ına kadar nasıl «ürükledigini Ibretle gördük> demiştir. Çok partıh sıyast hayatımızın «ciddî ve önemli» bir devresinde olduğumuzu belirten Bozbeyli, 1946 Demokrat Parti hareketinl, 1961 Anayasasını cye» niden başlama bareketleri» ola. (Arkaaı Sa. 7. Sü. 5 de) Herşeye yeniden başlıyoruz ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bozbeyli'nin sözleri OTOBÜS TROLEYBÜS ZAMIARI BÜGÜN BtllJ OLACAK ANKARA, (THA) Enerj! ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ihsan Topaloglu, THA muhabınne yaptıgı açıklamada, oncekı gün toplanan BakanlıkJararası Ekononıık Kunılda lETT zamlan ıle ügılı herhangı bir karara vanlmadıgını, ancak bugün bu konuda bir acıklama yapılabılecegını soylemistır. Bakan, bugün yaptlacak açıklamadan sonra, Istanbul için yeni otobüs ve troleybüs tarifelennın belli olacagını ıfade etmiştır. ÎETT İdaresi, 13 Hazirandan itibaren uygulanmak Uzere Belediye otobus ücretlerine yüzde 66 ilâ 180 arasında bir zam yapmıs, ancak bu zam 26 Haziran'a kadar durdurulmustu. O Bugün gazetemizin kurucıuu, tistadımız Yunus Nadi'nin 26'DCI öliim yıldonümüdür. 7 Mayıs 1924'de yajnn hayatına Btılan Cumhurıyet, ölüm tarihi olan 28 Haziran 1945'e kadar «Atatürfc ilkeierinln ısığınd»; Tflrk toplmnunun çağdaf uygarlık seviyesine aiaşman fayesanin, halkın halk tarafından yönetilmesi ülküsünün en kuvretü savunurusuı olarak kurucumuz tarafından yönetilmiş, ölümunden sonra da bu ılke ve ülkü yolunda bugüne değin en küçük bir taviz verilmemişür. Üstadımız Yunua Nadi'yi bugUn ölum yıldönümünde tekTar anarken, Büyük AUtürk'ün ve kendlsinin çizdiğı yolda sarsılmaz bir inançla yayın nayatımıza devam edecegunızl bir kere daha belirtiyoruz. öte yandan rahroetli kurucumuzun ölüm yıldönümünde sonuçlannı açıkJadığımız, geleneksel «Yunus Nadi Yanşması.na, (Arkaa Sa. 7. 80. 6 daj PROF.AKSOY, HAKKINDAKİ İODİALARI CCVAfUNDIRDI ANKARA, (THA) Slyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa ve Ka mu Hürriyetleri Profesörü Muammer Aksoy, dün bir demeç verereü, baklnnda Ueri süriilen ıddiaları cevaplandımuş, «Tedhis hareketlerine katılan ögrencilerle en küçük bir Uişkjm olmamı? far» demıştır. Prof. Aksoy, Denız Gezmıj ve arkadaşlannı tanunadıgını, Huseym tnanla konuşmasuıın bu «emri vaki» hallnde meydana geldiğinı ıfade etugı demecınde, şöyle demektedır: «Son zamaalarda nakkunda bio Mr yalan ve iftiray» dayaaao (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de; Petrol Ofisieskiyöneticileri için dava açıldı ANKARA, (ajı.) Ankara SavcıUğı, Petrol Ofısı eskl Genel MUdürü Samim Sarıgölia Ue yardımcılan Ismet Günver ve Nadi Salıhoğlu aleyhine «Bir arsa satışında görevlerini kötüye kullandıklan, Ofisi zarara uğrattıklan ve sahıslara menfaat sagUdıklan» ıddıasıyla dâva açmıstır. Petrol Ofisi esld yönetlcüerl aleyhine 7. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dâvaya, 13 Temmuz Salı günü başlanacaktır. Dâvaya, Ofis avukatlan da cmfidahil» sıfatiyle katUacaklardır. Savcılık, dâva dilekçesinde Petrol Ofisi eskl Genel Müdüru Samim Sarıgöllü ile yanümcı lan îsmet Günver ve Nadi Salihoğlu'nun Türk Ceza Kanunu nun 240. maddesıne göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarp tınlmalannı istemektedir. Mankeme suçu sabit gordüğü tafc dirde, sanıklara «ağır para ce> zası» da verebilecektir. Kara Kuvvetleri'nin 608. yılı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kara Kuvvetlerimizin kuruluşunun 608. yıldönümü bugun bütün yurtta törenlerle kutlanacaktır. Bugün, Ankara'da düzenleneo programa göre, AnıtKabir, Cebeci Şehitlıği, Harb Okulu ve Zaier Anıü'nda törenler yapılacak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk GürJer, AnıtKabre ve Zafer Amtı'na çelenkler koyacaktır. Aynea, Kara Kuv vetlerine bağlı birlikler şehir içinde yurüyüşler yapacaktır. Saat 17.0018.00 arasında da »ehrin çejitli yerlerinde Kara Kuvvetleri bandolan verecektir. konserlet Kara Kuvvetlerimizin 608. kuruluj yıldönümü sebebiyle ayn. ca, Kara Kuvvetlerine bağlı uçaklar ve helikopterler şehir üzerinde gösteri uçuşları yapacaktır. Demir fiyatlan Enerjı ve Tabiı Kaynaklar Bakaru Topaloglu, THA muhabırinın, ekonomık kurul toplantısmda demir fiyatlanna herhangi bir zammın görüşülüp goruşülmedigı yolundaki sorusu üzenne de, «Kurul üyesi olarak şunu belirtebilirün: Toplantıda demire zam diye hiçbir sey görüsülnıedi» cevabını vermlş ve bazı çevrelerin zam olup olmayacağı yolunda sondaj yapmak amacıyla bu gıbı söylentileri çıkardıklannı ıfade etmiştır. Afyon pazarlığı bu haffa çözümleniyor Türk ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Türk Hükumeti ile AJBS). HUkümeti arasında üç aydır süren Turkiye'deki afyon üretiminin tamamen yasaklanması pazarlıklannjn dUğUm noktası en geç bu carsamba gününe kadar çözümlenecektir. Hükumeti afyon SELÇUK ve KURTBÖKE, bugün savunma yapacaklar Yazarımız îlhan Seiçuk ile Yazı Işleri Müdürumuz Oktay Kurt böke'nın yargılanınaJarına bugün (2) Numarah SıiujonetJm Mahkemesınde devam edalecektır. Saat 15.30'da ba^layacak duruşmada. arbadaşlanmız sa^iınmaiarını yapacaklardır. Selçuk ve Kurtboke, oncekı durusmada, Bılirkişi KuruJunun verdığı raporu eleştirerek reddetmişlerdi. Görevlerinden uzaklaştınlmışlardı Ankara Savcüığı, bu dâvayı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığmca Petrol Ofisi eskl yöneticalen aleyhine yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen dosyadald deUlleri değerlen dırerek açmıstır. Bakanlık, s o ruşturma sonunda Sangöllü, Günver ve Salihoğlu'nu görevlerinden uzaklastırmış ve haklarındaki teftiş dosyasını Savcılıga teslim etmişti. Ynkanda okndngiıniu satırlsr, nerede ise yanm yüzyıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Yanm yüzyü bir gazetenin yasamında ax bir zaman sayılmaz. Şimdi »vünerek söylüyornz ki, gazetemiz, knrucnsnnnn açıkJadıfı temel ilkelerden bir santim şaşnaksızın buçiine defin görevini rürütmeyi başarnustır. 19:41erin Türkiyesinde Saltaıatın ve Halifelifin kaldınlmaından baska heniiz hiç bir devim atılımına girişilmemişti. îsanbnl basını o sıralarda hemen ümü ile Atatürk'e ve Onun ileiei düşüncelerine karşı cepbe Imış durumdaydı. Muhalefetin ıırçın direnisi önünde Atatfirk'ü nraksamasız ve gönülden desekleyen ilk gaıete Cumhnriyet lmnştiır. Savaş, sanıldıgı kadar olay geçmemis, devrimci düSneeyi ayakta tntmak, ynrda. lazn gerçek demokrasiye ulas. rseak kosnlları yaratmak n | . ına insanöstü çabalar barcalak, zaman zaman ola|anustü •dbirlere başvurmak gerekmişr. özellikle ilk yıllarda BOyök nrtancının devrimci girisimleni kösteklemek isteyenler çıkı», yer yer isyanlar patlak veriş, o arada gazetemize sistemli lira kampanyalan açılmıstır. Burso'da 30 Nurcu aytn yoporken yokalonm A C V A ' I I 1 I"M"İ7FI Asya ülkeleri arasında düzenleO I M U O VJUâiCU n e n pjjeuijt yanşması Filipinlerin baskenti Manilla'da yapümıştır. İsrail'den Avustralya'ya kadar pek çok Asya ülkesinin katıldıfı yansmayı Gnam'lı Flora Baza kazanmıstır. Bayan Baza'nm solunda yer alan Guney Koreli Hong Yung Ya ikinci, sağında yer alan Rlipin güzeli Carolyn Masibay da öçüncü olmuştur. (Telefoto • AP) M AP iktidan zamanında yalnızca Afyon, İsparta, Burdur ve Kütahya ülennde haşnaş ekunıne ve afyon uretımine devam edılmesi konusunda karar alınmış, ancak, Ertm hükumeti programında, afyon üretiminin tamamen kaldırılabUeceğini belirtmesi üzerine Amerikaiılarla pazarlıklara başlanmıştı. » (Arkası Sa. 7, Sfl. 7 de> konusundaki görüşünü bildirdi Islanbol Sanayi Odasımn kuruluş yıldönünü yarın kutfamyor Bingöl deprem felâketi dolayısiyle ertelenen, tstanbul Sanayi Odası'nın 19. kuruluş yıldönümü, yarın kutlanacaktır. Kutlama münasebetiyle, Sanayi Odası Meclisi Baskanlığınm ayni gün saat 18 30'da verecefi kokteylde, 1970 yılındaki başanlı sanayi ürünü ihracatından dolayı 28 ihracatçı sanayici ile 1969 yılındaki ihracatlanna kıyasla 1970 yılı ihracatını °'o 50 oranında arttıran veya iıriinlerine yeni bir pazar bularak ilk kez bu ürünü (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) MYargıç, sanıklan ileride mağdur olmasmlar gerekçesiyle serbest bıraktı [YURT HABERUERİ SEBVİSİ] BTJRSA Yeşil, Davutkadı va Garajlar semtinde 5 ayn evdr gruplar halınde âyin yapan 36 Nurcu yakalanmıştır. Aralannda müyoner iş adamı, ögretmen, hukuk ögrenciai, hava astsubayı ve bir er ıle 5 çocugun bulunduğu sanıklar, Adliye'ye verilerek Nöbetçi Mahkeme tarafuıdan sorgulan yapılnuştır. Yargıç Halim Bilsen, ilerde magduriyetlerine sebebiyet verilmemesi gerekçesiyle 30 kişiyi serbest bırakmıştır. Ihbar Uzerine tesbit edilen evlere yapılan baskında, âyin yapan 30 kisi suçüstü yakalanmıştır. (Arkaaı Sa. 7, Sü. 3 it) IŞSlZLERE HER YIL 40 BIN KIŞI KA TlLIYOR ANKARA, (THA) Çalışma Bakanı Atillâ Sav, Turkiye'de her yıl yurt içinde 350 bın kişüıın ise yerleştirildiğini, buna karşılık 4043 bin kışinın de işsizler ordusuna katıldığını bildinnistır. Bakan, yılda ortalama 100 bin kı şınin ise isçi olarak yurt dışına gıtliğiru açıklamıştır. Tiirkıye'de halen, 1 milyon 589 bin 500 gizliaçık issiz bulunduğunu açıklayan Bakan Sav, işsizler ordusuna katılanlann 1969 yılında 39 bin, 400, 1970'de ise 43 oin 788 kişi olduğunu bildinnistır. Radikal çözüm Bir soruya karşılık verdigı cevapta Bakan, issizlik sorununun geü'şmi; ülkelerde de mevcut ol(Arkan Sa. 7. Sfi. 6 da; NADİR .VADt (Arkası Sa. 7. Sü. C da/ Bakaniıginda goreılı Muöendıs Mubtala «eklcn, hı/harBekfenie birjikte aldt^lar. 1954 model Bo.ck marka bir , babalannm karosor atelyesinde vaptıkları ç^nsma somında varıs otomobılr hallne geJırmı?lerdır. S,aatte 250 300 küometre sfirA yapatiilen otomobil'ıle yar.» g.rmevi dusönmedfklerim soyleyen Beklen kardesler. .66 yerli* malzeme knöünarak oton,Obiti*rw, meydana g etirınıslerdlr. Altı yıl önce Vıl*z Mimarlık ve MÜhendislfk Akadrmı«ini bitiren Sinstaüa Beklen isteyene dort ayda ve 250 bintjnıya betuerini yapabUecrjinı «öyledigı utomobılım hmir Faannda da tesnir edeceginı açıklamısttr.. i» d e s l N e â r e t h Yerlİ VariS OfOSU . h . ?
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle