12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLAK YASAS1NA UYMAY1 TAAHHÜT EDEB • • • Sahıbi: Cumiıunyet Matbaacüıi ve Gazet*cili* T.A.Ş, adına NAZİME NADİ Sorumlu Vazî tşleri MUdurü: OKTAY Kl'RTBÖKE Basan ve Yayan CüMHlinİYET MATBAACILIR ve GAZETECtLİK T.A.Ş. Cagaloğlu Halkevi Sk. No. 3941 BÜROLAR: ı ı. ı . ., . • GÜNEY Tel: ÎZJÖR: r e r o p ı » ttlJSaÎ! 4SS0 3934 ANTÎA.RA! Atatürk Buivan Yener Yeıüsehir Tel: 120920 • 129544 No. 40 Apt ABOISfc ve IJ 1 Aylık S Ayhk 6 Aylık 13 Aylık Xurt tç» 18 5* Î08 Adl P«tt» Yort Dıfl 39 234. 4«8. BulTân AisaroSlu t»h»nl Tel: 312*0 « 7 0 » KuruMJpru 34 «okak ADANA 117 3 v« I ncı ı»y»« (Santtmll «1 3 üncü lavfa (Santiml) 85 4. 5. 6 ncı sâyfa (Santınıl) 7ö Nijan. Niktb. Evlenme. Dogum 100 Ölüm. Mevlid, Tesekküı 23uncö «S Cm.) 150 Ölüm. Mevlfd.. Tesekkur (5 Ctn.ı 100 SAYISl 60 KURUŞ (Baştarafı 1. sajrada.) aayialar icat edildiğinden, kamuoyunun gerçekleri bilmesı içın artık ba» noktaları. nâınuslu basm've ajanslar aracıtığı ile aç'klamak zorunluğunu duydum (T) Hayatumn hıçbır dönemın de, herhangi bir yer altı taaliye ti, gtzU siyasal çabaiar.. ya da hukuk dışı hareketlede hıçbn ılıçkitn oımatnıştır. (?) Tedhiş h&reketlerine katr lan öğrencilerle CD küçük bir iliş kim olmamıs, kcndileriyle herhangi bir yerde hiçbir konuşrnaın. mektupla?mam ya da tele* fonlaşmam vuku bulmamıştır. (3) Deniz Gezmiş ve arkadaş l&rını ise, sadece gazete havadislerinden tanırırn, bunun cüşında yüzlerini bile görmemiş ve seslerini duymamışımdır. Kendileri ni hiçblr suretle tanımam ve on larla dolaylı ve dolambaçlı olarak dahi en küçük bir ilişkim yoktur ve olmarnıştır. (t) Dört Aınerikauıun oldürülmesini ötüemek için yaptışım insancıl çağn üzerine, bir olriu Mtti (emri vaki) ile odama gelen ve •dının sonradan Hiiseyin Inan oldufunu ö£rrndiğim öğren ciye,. odama gelmesi için asla ran deviı vermiş defcilim. Kendisiyle daha 6nce ne sözle ne yazıyla, ne de telefonla bir keiime konuşmuş olmam söz konusu değildir. Kendisinin odama girdiirt ana kadar, 4 Amerikalıları kaçıranlardan birisinin bana geleceği koııu Hunda en küçük bir bilıcim yoktu. Böyle bir ihtimali akhmdaıı bile geçirtniş değiiim. savaşının 6n planda miilı bir sa va.ş olduğtı ve komiinistiikle il ÇİIi tratunmadığı. De Gaulle, ftobert Kennedy ve aayısız Batılı »e Amerikalı siyaset ve bilim adamınca da belirtilmiştir. Bu 'ierneğin kunıctüarı arasında bu lunmayı kabul eUifcitn zaman ki tüzük sonradan tu Ocak l')*U de yajınlanmış imiş Uurucuları arasında olduğunu şimdi öfren diğim iki genç, o zaman tedhiş hareketlerine karışmaroış kimselerdi. isimlerini duysaydım d* kim olduklannı bilemfzdim. Son raki harcbetlerini kestirtnek ve bunlardan sorumlu olmak da valnız kâhinler için söx konusu olur. (Baştarafı 1. sayfada) Nur âyinlennin clüzenlendiğı evlerde yaptlan aramalarda. çok sayıda Nur Risalesı ve Saidi Nur si'ye ait yasaklannııs kitaplar ele geçırilmıştir • KARADENİZ EREÛLtSt Sıkıyönetım Komutartfıkıannea arananlardan oldukları tahmin edılen silâhlı 5 kişi Alatl) oucağının Çayköyü yakmlarındaiii Kbroğiu dağiannda sriivenliK kuyvetlerince çembere alınmışttr. Önceki gün Can köyüne geten 5 kişt, cvlerden ekmek ıstsmiş, ancalc kadınlann fer>adı üze rine ormanhk bölgeye kaçarak \z lerini kaybetmiçlerdir. • DtYARBAKlR Ankara Sıkıybnetirn Komutanhğınca a ranan ve haJskında gıyabi tutu«iama kararı bulunan ODTÜ öğrencısı Eyüp Temeltaş, önceKi Rece saat 01 »ıralannda Subay Lojrnanlan bölgeainde vakulanmıstır.. • ADANA 39 ftün önce Kmnıyet I. Sube memurlan tarafmdan gozaltına alınan ve Sıkıyönenm Kornutaniı^ın» sevkedilen Adana Belediye Mecüst nin tek TtP'li üyesı Aydm Turhanen dün serbest bırakılmış tır. Bursada Çembere alındı Hükumetin entlasyonla ilgili görüşlerini AP olumsuz karşıladı ANKARA (tumhuriyetBürosu) AP Temsılciler Meclisinde g ü . nu« ekonomik sorunları ,hakkında hır konuşma yapan Gencl İdare Kuıulu uyesı Dr. Nuıi Bayar. hükümet yetküilerinin «endasyon geliyor» şeklindekt lddiaları ile AP hükümetinın ekonomik icraatına yönelen ele1? tirileri cevaplandırmış ve «AP. iktidar olsnn veya olma»n. milletimizin geleceğini bürokrasinin keyftne bırakarak bayati mentaatlerine ipotek tesis ettirmiyecektir* demis ve eere*!' tedbirler alınmadığı takdirdc «tahaddiis rdecek durumdan mesulivtt değil tarihi vebal dofacaktır» sekhnde konu'musiur Bayar. APnin 1965'den 1971 ba.iına kadar yürüttüğü gelismelerı mukayese etmiş ve «Bu envanterin basarıh bir çalışma mahsulü olduğunu» belirtmiş, «Son günlerde bazı çevreler ve daha çok resmi agızlar\n ekonomik ve mali konularda. AP iktidarının devrettiğı iktisaıii çclİMiıerıin nıuhtelif kesımleriv. le iljili vanlış ve yanıhıcı bir imaı yaratma gayretine girdiklerini» sbylemıştir. AP iktıdarı boyunca mıllî Relırde vüjde 40 oranında bir artış «aglancfığını, bütçenın bes vılda 12 milvar liradan 38 mıU var liraya cıkarıldığını. ısci döviîlerının 9 milyon dolardan T'Z milyon dolara vükseldiğinı. do. viz gelirlerınde yüzde 100 ora. nında artış kaydedildıgını. vüzde 7'lik ortalama kalkınma hıi;nın gerçeklestırilirken. fivatlarda orfalama yüzde 5.? ora. nında artışın ıstikrarı RÖıterdigını söyleyen Bavar. öaha sonra devalüasyonun neden vapıtdıîını hatırlatmı* ve bundan clde edılen «inuçları «ıralsmıMır R» var. 197ü \ılı ionu itıbanvle (ıvatlarıp vu2tie 5.5 arttıjiını. bun\ıp rlevaliia^von «nnra^mtn *>?k lenen yüzde 10 . 12'iik artış tahminine kıyasl» ba?arı oMuâun.ı. bugünkü vu7de 8 1'lik fiyat ar. tışının da vüzde 66lık devalıiasyon oranına ahre olumlu olduğunu söylemiştir. Bayar daha *onra Ö7etle sunlan «övlemistir • «AP. sivasi iktidarı. kendisin*en sonrakilere sıhhatli vr iMikrar unsurlannın kemaüvle mevcut olduğn isbatlanan bir ekonoraik miras devrctmiftir. Yeniler b« mirası. kifi derecede bozm»k. akMtmak ve tahrin etmek niyetlerir.l bellf etnnlerine racmen. hentiı bıımı teminc hrsat o memlekette. enflâsyon tercekten ve hem de siiratle geilr. Bıınun «orumlulujıı da kendilerine raci olnr. Cünkii dünvanın hiçbir ttlkfsindr hiikümetlfr isteme7se enflâsvon olması miimkiin değildir. Bilinmek lâzımdır ki. enflâsvon geliror. daha az m»l re hiemet iütihtftk edin telkini. toplumun tümü için. tnala hiicum edin v k ü n d e bir roruma tiünüsmü* ve dnrup dururken ekononiiırtiT. tnal ve hiıtnetlere. a«ırt hir tılenle karsı karsiya bırakılmı^tır Asıl vahim olan du. mm. İ<IP budur.» 0nun Yolunda BEYOGLU AS ı4< 63 15 Harbijc) l Bo<ton Canavarı T. Cunjs KİS. î Kızımın BabaUrı O. Lollobrigidc RİS ASLI (46 10 91 B<r,iktaş) 1 Marksist görüşler (?) .Üniversite de veya üniversite dışında hiçbjr zaman Marksist, Leninjst görüşleri savunmuş değılimdır. Bunu iddia edenler. sadece yalan sayesinde siyasi hasnıı en kolay yoldan alt etme hevesi içinde olan Inırrıaîlar, ya da bu yalanlara iyi tüyetle inanmış yani aldatılmış kimselerdir. Bu iddialarda bu'.unan ilk Isaynaklann. namus ve ahlak kurallarına göre. nerede. ne zaman. kimlerin >>anmda veya hanşi yazımda bu doğrultuda neler söylediğimi. açık seçik ortaya koyma!arı kaçınümaz bir zorunluktur. Yakalandı Onlemek için Serbest btrakıldı «Hesap vcrmeye hazınm» (S) Kcndimin ve beşkanı oldusum Turk Hukuk Kurumunun. her gününün ve her dakikasınm. kamu oyu önünde ve mahkemelerde hesabını vermege «mâdeyım. Ellerinde delil olanların hepsi birleşsinler, etegimın köşesine küçük bir pis'.ifcin bile bulashğını aöremeveceklf.rrtir 0 Hastmlarımm hiddeti ve yalanlara ba^vurmasının ve hakkımda tcrreklere taban tabar.a zıt bir tablo varatmaya ç»lı?malannın nedeni, bufünkü (Tvırk halktnın zaranna olani bozuk fiili düıene karsı vtllardtr kalbimle ve dilimle çfkinmeden mücadcle edjsitndir. O/dlıklc petrollerimiz ve madtnlerimiîin millilfv tirilmfsi volundaki fikir narekettne örrülük ctmiî olmamılır. Atatürk ün çudiği yolda. lam bacımsızlık ve Türk halkının çatdas ıtvrarlık diizeyine ulaşması. cahilliktrn ve voksulluktan kurtulması dojjrııHu»unda cerckli biitnn reformların ve derrimleiin »nayasa düzrnimizin rnhuna UTfun olarak rr bu çerçere içinde errçekteşttrilmesi savafina Tawdifim sürece ivazsız (arezsiz devam edecetim.» ($) Hüseyin Inan odamda, baeı gazetelerin yalanı hilâfına ikı saat ya da yarım saat değil sa dece 5 d&kika kadar kalmıştıt, ve Jcendisine tekrar tekrar söyledigim sözler, «Amerikalıların öldtirülmemeıi» yolunda telkınlerden ibaret olmuştur. Bu münasebetle belırteyım kı, ben kendismi görsem tamyamam diye kestlrip atmanıışımdır. Tanıyabileceğitm pek sanmıyorum demiş ve aklımda Kalan nitelıklerini de saymışımdır. Televı?yonda sonradan kendısını gordüğüm zaman teşhıs edebildiğime göre, Savcıhkta bana kendisine benzeyen bir resım gösterilseydt tanıyabiHrdim. Bu nedenle SavcUıkta gösterüen resimler arasında, ya bu şahsın resminin bulunrnadığı. ya da son haline benzemiyen bir resminin bulunduğu kanısmdayım. (S) Vietnam halkının kurtulu? •tvafinı Türk halkına tanıtma vft bdylece millî kurtulu» sava^ları ile ilgilenme amatıvla ka p t üstönde kurulmus bir dprne(tin ki knructflsnnm Utnter «Iducutta bile sonradan örrenmiyimdir, kurucuları arasında olmam yolundaki bir ricavı kabul «fdiçira, 1989 TIII aonratârındadır Vietnam baıkının bağımsulık Hüseyin İnan'la konuşma (Ha^tarafı I Mvradaı ihraç eden 64 ihracatçı sanayîclye de takdimameleri verilecektir. Geçen yıl, 1969 yılında yaptıklan ihracat nedeniyle başanlı bulunan 17 sanayiciye takdirnameleri verilmişti. Bı: firmalardan 5'i. rnadenciydl. Bu yıl, en a?ağı 230 bin dolarlık sanayi üriinü ihraç etmelerinden dolayı 1970 yılının en başanh 28 ıhracatçı sanajicisinden Tsi madencl. geri kalan 21'i ise sanaji ürünü imalatçısıdır. Memleketimizden sanayi ürünü ihraç eden fırmaların ihraç maddelen arasında özellikle pamuk ipligi ve pamuklu dokumalar. çeşui: konserveler. buzdolapian. deri giyim eşyaları. oto lastikleri. çeşitli ilâçlar. çimento ve cam eşya ba»ta gelmektedir. tstanbnl Sanayi VEFAT LUtfıye Kışlalı'nın eşi, Mehmet AU Kıslalı. Mahmut Kı;lali »e Ahmet T. Kıslairnın habalan Vietnam haikı gibi HÜSNÜ KIŞLALI 28 Haziran 0 V. t. •N C. Evvel 5 28 Haziran Cumartesi gecesı Hakkıo rahmetıne ka»usmuştur Cenazesı 28 Ha zıran Pasartesı eünü <bu ra Ankara Haci Carruinden kaldmlacaktır. AİLESİ Cumhuriyet: S4UU '0 «.21 4.29 12.17 16 18 19.4İ 21.48 8.44 4.3'i GÜNÜN KİTAPLARI BUYLK FİKİR KtTAPLARI No. 3 FRANSIZCA Encyclopaedia Universalis 20 Cüt (5X21X30 Cm.) Î5.0UO sahife 15.IMH) Kestno Şema, rotoğraf renkl) Siyah TÜRKİYE MEKTUPLARI 2. Baskı Türk dostu Feldmareşal H. vo* Maltke'nin 18361839 yılları arasında Türkiye'den yazdığı mektuplar... Bu günümüzü yaratan o günkü nedenler... Türkiyc'nin bugünü hakkında fikir yürütmeden önce okutımast gereken ilginç bir eser... Çeviren: Hayrttllal) Örs. 298 bıiyiik boy sjyja, miikentmel baskt. 12.50 TL. REMZİ KİTABEV1 Caialoğlu 1STANBUL *"*•"* ' • ! 30.000.000 KELİME Dünyamn 3.ww Bılgımn turarlamgn Bavar bu arada söyle konuşmustur: «Eğer. 10 ^tustos'ta ba^latılan veni ekonomik dönem, sivasi istikrann korunduju normal şartlarla sürdüriîlebilseydi. hiç tereddtitsüî Türkiyemiz 2 • 3 vi|. lık eibi cok kısa bir sürenin sonunda katktnmasi için dıs k*vnaklara. dış borçlanmalara müracaat volunu tarihin tozlu salıifelerine çömmenin mutluluğuna ereeekti.» 10 Agu«io^'ta ba«latı!an yen1 de%am) Atatürk'ün ölütnUnden sonra ekonomik <ibnem sürdürülcbıl«eydı, Türkiye'nin 23 yıl sonra, da Cumbnriyet. devrimcı cepdış borçianmalara müıacaat vo. henin öndtrliği görevini buscüne lunu <Tarilrin tozlu sahıfelerine değin yürütmekten bir an geri sömmenıu mutluluğuna eıece Ualmamıstır. Hiç bir zaman ne 5ıni öne süren Bayar, f'nat bir hükumetin. ne de herhançi kontrollerinı «democfe», dövır bir partinin şazetesi olmadığıcrehrlerini azaltıeı etkileri de m m çöğsümiizii eere çere söyle«Bürokratık engeüeme» olarak vcbiliriz. Yayın hayatına ilk başladığımız tüıı knrnenmuznn bn. nıtslendirmiştır rada aoıkladıijı çibi, «halkın Daha sonra Personel Kanunu halk tarafmda.il, halk için* yöne. üzerindekı eleştirilen cevaplanüı timi bizim ülkümiizdür ve biz bn ran Bayar «Soramlıı kişilere dü ülkü volunda canla basla çalı?«en sörev halka dönük enflâsvon , dive heklemek değil. cğer ™ k < a n b . l r a n vı m ı y » e ı » ı ı . Gutumuz v e t t m ve olanakiar ekonoroidp enflâsvon endikatörteri bflirdi isr. or.u keşfedip elverdiği ölçüdt. ılprhal çarr bulmaktır» demiş vaNADİR NADt t;nm!a: ile borçlanrna arasındakı ıli'kilfrı ızaiı ettıkten sonra tTürk devleti bnrclann orsa, RÜnlük cari masrariartm karşılamak için dejil. vatınm açığını kapat(Baştarafı 1. xavfada; mak gavesi ile borçlanmışlarS;k:yönetim Komutanlıklannın dır.» seklinde Konuşmuştur. bıldirilenne ters düşmemek tBayar komı«masına şu sözler(•n bir süre ara verdiğirr.ızi da.ı le •son vermıstır ha önce okurlanmıza duvurmus «İhracat islomlerinde oldıılu <uk. fihi ithalâtı da bürokrasiye fcda Bilındıtı sıbi bu yılki Yunus Ptmek arnılartnın bir çare buNadi Armağanı, rahmetli Doğan lunamasa enriüstrimizin karşılaNadi'yi de anmak üzere küçük sacaiı sıkıntılarla birlikte. vııfıkra dalıns avnlm^tı. kuu mııhtcmfl mal rlnrlıtfinm, memİPkptîmiTi. Personel Kanunu nun muktedir olmadtğı. enflâxyona çiitiırmesi işten bile olma(RaşUrad 1. saytada) vacaktır.» dugunu ifade etmiş, bu konuda aynca şunlan söylemiştir: «ŞuraMnı kabul etmek ncrtkir ki, işsizliğin önlenmesi veya hi»(Kaıstarafı l. sayfada1 «•dilir derecede ax»ltıun»sı, gerak nıtelemiş ve on yıl sonra ııis ölçüde vatırımlarla ilgilidir, bugün yeniden bir başlama hadaha çok sayida istihdam alanı zuhğı içıne gırdigimize ışarrt >aratı!ma5ina baçlıdır, Bize RÖre ecîcrck. «Her yeniden başlama. cnk (selişmiş bazı ülkelerde de, iıtimai ve iktisadî hayatımızda i«Mzliğin tam olarak ortadan kal bir üuraklamadır. her durakladırılmış olmadığrı dikkatr alınırma biraz gerilemedir. s:'.. Wsizlik üorununun radika) < > <• 7iımiinün cıddi çalışmalar» bağlı Parti i<;i meselelere önceliU Ijulunduğu anlasılır.» veren bir vönetimin, devlete mu>alUt olan tehlikeltrdfn hi. haber, »afil bir s,e\irci hü\iyetivle yürüttüğü iktidarın. kcıidisiyle beraber memleketi o ç u . rumun basına kadar nastl sürüU ledi|ini ibretlc gördiik. Bir mrm lekettc aslolan normal yönetim tnulüdiir. Normal yönetimin be. ceriksizHği olaganüstü yönetim usullerini davet eder» çeklınde konumnustur VtîANA (Fehmi ALAGCN Bc/beviı. Anayasa değışiklik. yazıyor) Almanya'da son s e len konusuna da değinerek önelerde vabancı işçiler arasmzetlp sunlan söylemiştir : daki iş ka.aian ve hastalıklan •Hemen »övlfvevim ki, \ n a . önemli miktarda düsü1; cösteryasada. uvKUİamadan dofan akmistir Ancak Türk ısçileri. i? saklıkların ciderilme«i ve bazı kazasırja uğrayan ısçilerın bade^isikliklcrin vapılması hususn «ında çelmektedır 1964 senesinnu, DP <;ok önceden proçTamtnde 1000 TurU .işçisinden 354'ü iî " da •brtıfttntstir. jtnavasuOsı tt»ı î T de|i?iklik!er vapma zarufetı içinde ise valnız U3 Alman işvardır. ve miimktııı olan en kıçisı kaza geçirmiştir tlgüıler, «a zamanda tahakkuk cttirUmrlı is kazalannın Türklerde vükdir. Hür drmnkratik niıamımızı spk olmsMna «in tftrnbesilliii tahribe yönelen fiil ve harektt. ve lisan bilmeme» vı lebep gös. leri bertarat edici. devlrtiroiıin termektfdirler ülkesi ve milletiyle bnlünmeT.. Yukarıdakı tabloda da görüliçı esasını teminat altına alan. leceği gibi 1969 senesinde 1000 bak ve bnrrivrtlerin suiistima. vatandaşımızdan 285'i kaz» gelini onlfvlci tedbirlerin öncrlik. çirmiştir. Aynı sene ise Alman le alınması zaruridir. Anayasa işçilerinin ancak 88'i kazaya uğ. det'ütikliîi koıuısuno ortava knv ramıştır t; hastalıklarına gemu< olan hükumetin bacüntrrlince: buna göre Almanya'da de bir vava«lama ve tereddüt işçiler arasında en faîla cüt içinde oldusunu roÜKahedr rdu hastahklan { c t27), en az ise voraz. Takip cdilrn asul. vapılkimyevî maddelerin sebep olm»«ı istenen d e ü s i k l i ü cecikti. duğu hastalıklar Wa1) müşaherir.» de edilmekteriir Konuşmasında. Anayasa defiışiklıklen hakkında CHP'mn tutumunu da elpstıren Bojbeytı, «CHP çevrelerinde görolen tereddntle îlci kuralmasına hii. kümetin fırsat verırn"m'lsinı t e . mennî ediyoruı» dcmiştir. Yonns Nadi'yi .•MARMARA ('2 3S 60 B o a z ı t ) 1 Kolorado L. Van Clecf RT 2 Tabancah Yosma M. Vitli RT İlk Goz Ainsı S. Alısık. . SjNKMA SLR CJ3 6Î l î ) 1 İs> Kakir 3ir Kız Scvdim C. liklâl Fcdailcıi G. Mordjoıte Arkın KT. 2 Kralın Silâlısorlcri AILAS (44 08 :i."v Bc>oğlu) AtCJ \V. Bcrner RTS Çemberi D. Vynter Rİ SAFAK (22 25 1?. . Çembcrlitaîl DL.NYA (49 93 61) Zor Yıllar Bir Tabanca Yüz Tabut P. D. Niveıı RİS Laurance . RİS EMEK 144 St :<• Bcyoğlu) 1 Profes>oncller B. Lancc*tor Y1LDIZ (21 11 ••'>'• Aksaray) 1 James Bond Kraliçtnin HizmeRtS. 2 Topkapı M. Mertindc RTS. 2 Ecel Kiprujtt cury . Rt. RTS FİTAŞ (43 61 66) Komandolar Gelivor R. Rudson Rİ KENT <4T T, 62) F.llnde Bıçak; AS (3S 00 50 Kadıköy) Av»r« Brlinde Silâh C. Sonthnood Aş.klar M. Knmari RT Rİ ATLANTİK (53 4J î») Ş e j U n m KEREM (4S î() 91 Bt 5 iktaş) 1 Zinciri U. ScheU Rİ Fsrarengiz Mumj» A. Morcll HAKAN (36 4j 89 Kadıköf) RinRT. 2 Cehrnncmdc Buluşalım îfo Gcslapova Karsı H. KeçO. Martin RT. 3 İntlkam yiğit C. Arkın R. Tuzajtl F.. Hordtn BT KONAK (48 36 06 Harbive) V« ÖZEN (26 99 94 . Kadıköy) 1 Aslan Mark* Nilıat }. Gu didt Scvi$cnler C. Colbert ııay. z Turist Ömtr AlmanRİS jra'da S. Alı$ık. LALK <İ4 33 95 Btyoğlu) Köye KENT (36 96 12) Pembe Panter Dönrn Yosma M. Mutltı D. Nlven . RT. IF.VF.NT 164 0« »0 4. Levtnt) Kahramanlar Filosu D. Mac SUNAR (33 06 18 . Csküdar) Çol CoUum • Rİ Kanunu C. Blain . RT. ÖZLEM (44 47 33 Mecldiyrk»Y> RElvS: 136 «1 12 Kadıköv) Öl BT . 1 Altııı Yüan Çctesi T. Kcudall RT vcl Kasırgası S. Madson KADIKÛY tssiz' ere Şoray RVYA (44 54 5 1 . Be.voiln) 1 Kovıin Bcs Güz«li B. Oral. •>. Vallyl Viliyct. Hadcmeîi F. tlakan SARAY (44 16 56) l Tatlı Dudaklar C. Bakcr Rİ. î Y*y1a!ar Kartalı S. Gr»n|[«r Tabut P. Laurance RİS 1 Çeko T. Köksal. A. Mekln. ? Unutulan Kadın . T. düren Kln . R. Schncider . Rt SİNEMA 63 (55 10 S4 Kti{ükyalı Yağmacılar S. lUnry Rt. StREYYA <3« M 82 Kadlkojr) Tarzan Ormanlar Hâkbni M. llarry . RÎ LSKLDAR. (33 24 ÎS tsküdar) AmsnsiE Takip D. M»rtin RTS y»/ı « ** ' AKÇ1NAR SAHtL fKnmkapO l Hak Mııcadflesi RTS. 2 İyi. Kdtü. C'rkin RTS BARBAROS (4 04 79 Ortakö») 1 Kicv'dcki Adam A. Ba(C5 RTS. 2 Ölüm Randc^usu 1 R. Vaathn RT De\le<. AUalı Kel Mehmet Bozbeyli Rt SİTE (47 «9 47) . Bir Tabanca Yüz StN'EMA TEK: Japon Sineması, IS^Bda. YENt AR 149 84 •>* Brvoehı) Bir Avuç Para T. Yiğit 1 Ciilnaz Snlfan S. Ferda£ It. YFNt M1.LF.K (44 4Î «91 Bir Tahanca VUÎ T«but P. Lturance RİS BÜYÜK SİNEMA (Ga>Tettcpe> Çıl«ın Hayat J. Lcvis . HT. CAMLI SET (47 04 19 • OrUkirO 1 Kadın Payla^ilmaı tGÜP»V t Parmaksıt Salib T. Özatay İN'CİRDIBI İNCt (Kumkapı) 1 >lasum Kıı H. MİIU; T. llovard. 2 Asrın Ktalları ISTANBUL AYDIN (21 S2 38 Çap») 1 Kapalt Od» G. YOURK RT. 1 Safak Sök«rkcn W Holtitn RT GL'VDES (27 71 SS) Tadilit Do1ayısi>lc Kapalı Gt'NES (21 61 4« Aksaray) 1 Tanan Onnaalar llâkimi R. R»yn RT. 2 KapUn Sinb»t G. VHyam» RT İPBK (12 25 \i Çefnlrerlitas) Va Hep. Y» HU; G. Adtaoa RTS (II 23 «7> 1 Cina Almanya'da is kazası rekoru Türk isçilerinde T. î)l Canr» D. Martin. SARAY (Şfhremmiı 1 Onc Kıılar l'yanın B.T. 2 Şuplıenin Gftlgetinde RT Sr.VT PARK (47 Sl 90 Btsikia?» 1 Buvıık Oyun L. D. Fıınr« RTS. 2 Filînt Dönuyor •i. Cohuro RT SIRF.YVA BAHCf IM « K 1 1 Cehennem Dfniîi R. Burt mann Rt. 1 FJsed» Dostum A. Otlon RjŞ. Atyon pazatlığı ,ip»sUrafı l. ABD Başkanı Nuon'ın bu k o nuda devamlı ısrarları karşısında Tlirk Hükümetı ile resmi f.örüç.melere Dışisleri Bakanhğı aracıhfı ile Eeçilmiş. ancak konu dış ekonomik iHşkileri «silendirdiginden bu bakanlıkça Türk HUkümetinin «örüsü saptanmıştır. Yâbane) *«»• "nukfâV rtöskünde Haşb"al<sr7*^1 hat Erım, Ba&hakan Yart1ım<~i' Atıllâ Karao«mano81u ve Bü vükelçî Wıllıam Handley u.ıu füren bn Rörüîtne yapmıîlardı Bu görüşmfrte, Türkive'd* al yon üretimlnın tamamen yn?aH lanması konusu ele slıntnn'ıt öteyandan, Ankara'dak) AP kaynaklan ise Amenks'nın » yon üretımının tamamen ya«a' tanması halinde 10 vıl »üre ' Türkiye'ye 3.5 5 milyon dol arasında degişen ekonomik va dımda bulunacajı ve bun Amerikan Hükümetinın re* görüsü oldu§unu belirtmtkt*' ler. Nitekim. Ni^on. Amer'.k ParlamentO'çunrtan uyus'urv maddelerle mücadele konun da 11 Temmuz'da basSayaı venl vıl Amenkan bütce«ı ı nnemli rnHttarda ek ödenek»eminde bulunmujtur. Her kadar bu ödeneîin önemli kısmınm Amenka (çinde tı canacagı belırtilmekleyse de, artışın içinde Türkive've 8de cek payın da bulunduğu An ra'ya Belen haberler arasır dır. Türkiye'nin istekleri Bu görü$ şöyle öretlenmektedir: (Tı Türk Hüknmeti HhW amaçlar için hashas ekimi vapip afvon öretecek devlet cirtlisinin dışmda bütün afvon üretimini eelecek yıl »3«aklavahHeeektir. (Tt Bunun Türk kövlüsü tle Türkiye've kavbetttrece«i gelire karşılık Amerikan Hükümett. bu böleelere maddi vardımda bulun malıdır. Bu vardımın toplam mttrtan su öloülere ertre hesaolanmalıdir: # Kfivlülerin bu firetiminden vazteemp'eTİ i'e doğan kanunî iteHr kaybı. # Kövlülerin kanun dışı g e . lir kaybı. % Türkiye'nin afvon ihracatı ile haşhas kellerf ihracatından d»5an kanunî doviı kaybı. 9 Türkiye'nin kanun dısı d ö . vir kavbı. (?) Kaybolacak dejer miktan bo ölcülere göre tesbit edildik. ten sonra hashai ekimi vapılan bblselerde, A.B.D. Hnkümeti btırada sanayl pro.ieterî kurmalı ve bn pro.je ihracata döniik olmalidır. (t) Bu projenin saglavacaSı eelire kövlı'iler ortak edümcli. dirler 0 Bo ötçfiler kabnl edilmedi. Si takdirde dört iideki atvnn Bretîmine devam Amcrika'nın teklifi ASRIN ŞAHASERİ &cele edlniz lediTatt» kolsvlık NÖBETÇİ EC7ANELER 0 BAKIRKÖY: Bilginer; Merkez (Yes. Köy): Evrin (Kü. Cek.): Şifa (Saf. Köy); Eraek (Osmaniye); Ömür ıKajıarya); Topdemir ıGüngorer.l; Okan ıBahçeli); Zubal (Şi« rinçvlçr): Merkez (Esenler). • BEStKTAŞ: Emck: Gü] fOr. Koy): Parlak (Ar. Köy); Gül iLejtnt) • BEYOĞLU: Yeşüçam; Dik m?n; Fcridiye • EMİNONÜ: İtimat; Cagaloğlu; Emck: Ayasofy» • E Y t P : Balkan: Tuna (Sajmalcılar): Güven; Ümit (Rami); Levent (Sllâhtar) • FATtH: Murat: Fetih: P ı nar; Unkapanı • KADlKÖy. Kuçdili; Y e l d e . ğirmeni; Özden; Bilen (Kayışdaği; Ayse Cavti5 rşuadiye); Kalamıj • KARAKÖY: Merkez • KASIMPAŞA: Karadeniz • SARIYER: tstikamet: tstinye Merkez • SİŞLÎ: Nuripefc; Füsun: Aiacam: Guyenevler; Ercan (Gültepe): Ytni İtimat (Halıcjoğlu): Caglavin 0 OSKtDAR: Selimiyc. N«cati Baylan. Zafer. Ziya Mekimhan ıÇen. KBy1): Alper (Alemdağ) A ZFYTİKBrRNV: Zi.pirut. AIVIERtKAN NEŞRİÎAT1 BtİROSU tstanbui: îstlklâ) Cafl. 381 TeU: M3S3H 45 45U1 AfiJtara: Mıthalpaşa Cad 61 TeU: U 73 « lanlr. ijehlt Nevres C*d. 1 YEPYEIH HR ESER Çocuklarınız bu YAZ'ı okuyarak gecirsin ENCYCLOPAEDİA BRITANNICA sunar CHP Genel Merkez ve Grup Yonetim Kurullan, Anayasa taslağı üzerindeki çabşmalanm bnceki gece biiirmişlerdir. Değişiklik taslağı, bu hafta içinde gruplarda görüşülecek, daha sonra kamuoyuna açıklanacaktır. Genel Sekreter Şeref Bakşık. «CHP ySnetieilerinin üni. versite idarî özerkliğinin kal. dırılmasını kabul ettigi ve üni. versite öğretitn üyelerinin siyasî partilerde îörev altnalarını önleyen Anayasa defişikliğini de olnmlu karsıladıkları» yo. Kındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmiş ve «G8rüşlerimiü açıklandığı zaman bn haberlerde ve benzerlerinde partimize yapıimıs haksızlık he. men farkediiecektir» demiştir. Birlik Partisı Ueneı Yönetim Kurulu iki gün devam eden top lantısından sonra dün bir açıklama yapmış ve Anayasada va pılacak değişikliklerin tümüne karşı olduklannı açıklamı$tır. «1961 Anayasasmın biçbir bük mfi 12 Mart rnuhtırasından evvel yurdumuzun içine düşürüidii kü kardeşin kardeşe kurjun sık ttjn, memleketin parçalanmasına tidildisri. toplum ve devletin ber kademe ve kesiminde cözülmelerin kol sezdisi anarşist ortamm dofıımuna imkân ve cevaz vermeıuektedir» Jenilen bildırıde devamla esk! AP iktıdan suçlanmakta, «Anavasan tabrip et mek niyetini resmen prOKramla nna alan bu partinin cn vetkilı ağızlarının bizzat halkı silâhlanmaya çaprdıfef» bslirtilerek şöy ie devam cdiîmektedir: «AP iktidarı \%İ Anayasası nin uyşrulannıaz ve suçlu olduğu imasını sistemeli olarak yaratma ga ve telkin etmeğe çalışmış ve maatesef son anda da kendisim R<ri plâna çekme^i ba$ararak Mnutilik sucun Anayasnda oldui» fikrini kabul cttirmî; Röriinmektedir.» BP o'.arak hıçbir zaman A r.ftyasarun karsısma çıkmayı diişünmedikleri. bilakis her za man aynen uygulanmasmı savun duklan belirtilen bildiride, «Aıv. yasa iegıçikliğı teklifınin 12 Mart Muhtırasının sÖ7üne ve CHP, çahşmalanm tamamladı İşverenler TÜRKİŞ i suçladi BP, değişikliğe karşı TeU: ISGMk Bîtot H«nn«i TURKIYE ! 'NASIL KURTULOU? ! 19201970 İLK MEÇLİS'TEN V KALANLAR, Y Bütün kitopçıîorda F..Oenfl Dogıtım: ARKIM Encyclopaedi^ Britannica'nın hazirladığı bu y»ni 16 ciltlik YOUNG CHILDREN'S ENCYCLOPAEPIA EN FAYDAU EN GÜZEt HEDİYEDİR Unutmayın, üzun yaz ayîan çoc<*!ann >«ni bttq:i«r öğr#nm«. içirt •ft^rnö» nasip ü«vr«dıf. Cnl«r» bu fırsatı v«rm«k için Coğrtfya, F«n Bilgileri, Fiziie gıfts butur\ okuî dftrsierıni, en kufay anîışıhr sist«md» v» rtnY'i ffrsîm'erH an!»t»n bu 16 ciltlık lngi]!2c« Gtnçtık AnsiWop«)ismi çocu'Kİirırı» HEMEH HEDİYE edinız. M.»arı J Î olan bu es«r«.««a »ryatı elan TL. 1500 ( $ 1 0 6 ) y»rm» ktüır almanrj şarîıi» y s l i « > TL. S95 peşın ve 6 9 5 TL. (6»yda taksıtlı AYRICA CAZiP BİB HEDİVE Çccuklarnıza kışıl'Jını V.ajandıracsk cian v» ha>atta ı!er!sm«nin yolUnîi» gost»te^ READE'î'S DIGEST yayır.l.576 MyU'.iK İNGİÜ2CE' •H0W TO UVE V/ITH L!FE" * Htjai Na'l! Dejerltnır""" ^ Uımii luk* cıltli ço'« kıym«'Jİ bir ea«n HEOIYE elJrak sunuyoruzT* ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye tşveren Sendıkaları Konfederasyonu Genel Sekreterl Raiet îbrahimoğlu dün yazılı bir demeç vererek, ücret tiyat tlişkilen ile işçi ücretlerı ve fiyat artışlan konulannın günün konusu olduğunu belirtmiş ve ücret artışlanntc maliyeti yükselttigini, öyatlan etkilediğini öne sürmü$tür. «ülkemizde toptan eşya fivatları endeksi 1963 yılınd» 100 iken 1970de 144 p vükselmiştir. Buna karşılık lS«3de 110 olan (rnnlük işçi ücretleri endeksleri 1970 vılmda 2O9'a çıkmıştır. SSK istatistiklerine çöre ortalama üc retler 35.32 iraya çıkmıjtırdıyen ibrahirnoğVu. toplu sözleşmeler ve kanunlarla çalışanlara verilen sosyal yardımlann ve ek ödemelerle sigorta primle rinin bunlann dışında olduğunu iddia etmiş, bunlann da eklen mesi halinde tşçilere ödenmekte olan ortalama ücretin 65 Urayı bulacafını öne sünnüştür. tsveren Sendikaları Kontederasyonu ayrıca, hükümetten ekonomiyı piçiendirici acil tedbirler de beklediklerini açıklamıştır. Bakanlar Kurulu kararı Bugün yapılacak olan Bai lar Kurulu toplanttsına To Reformu Kanunu T=»»ar' müzakeresinden önce < konıniu ele alınacaktır Haşhas ekimi ile iîgili ksnu reçînce Sfl Haziran tarihine 1 Türk Hükümetinin 197? v hasba^ ekimi ve »fvon üreıin psbitecek ya da yapamayac: ve ileplerin listesini açd^lama rekmektedir. Pazarlıklanîan sı?an hah eöre. 197? \nhnda Türkiye'd nemli ölcüde vasaklam=ıva ı ccktir Kararrısıme açıklanr! yasaklanmsnın kao?»mınır tutulduSunun sönümesi is« Hükümetinin isieklerinin / kahlarca kabul ediimediği S( nu ortsys kovscaktır. belirtticine görf terrc?l olarak Ankara ve \V; ton'da a\nı (ri'mde karsılık1 açıklama vapılarak pazarlf nncunun rliinv» kamu ovrı vunılması ="7>onımı olaca Avnca. rarın Ankara ' lcrck Bafhakan ve ileiü Ankara peki Büviikelçisi'ni' konu ile ileiü tpmaslarda I caâı ssnılmaktadır. 'prla tjnrntnıpei hokl#n»n A Nixon'un toplantısı Dı";ı«len Bakanhğı kanalı ıi ? Türk Hükiimetinin bu Istekterı A.B D. Hükümetine bildirilmış. tir. Nitekim A B D Başkant Rıchard Nixon. konu i!e il?iii bü. viikelcileri VVashinaton'da bit toplantıva eagırmış ve bu arartsı Anksra BüvükelçHı \Villi3m Handlev de bu toplantıva katıl. iıktan sonra Recen Pazar eünü ^nkara'ya dönmCstür 1 Vogunîaşan temaslar K A R O L U K.S YER OÖŞEMELERI ftlâncıhk: 3523 5331) VEFftT ?4erhum Abdurrahman Bey vr merhume Satme Hanımın oŞlu. Fikret Kbknel'in eîl. Sabih Köktiertn babası. Sujt Erdal, Mehmet: Adn»n: Cehti: Cihat. Bcdi Teein'in enf<?t*!«rt. Ftndık thracatçıları BiriiB eskt Urnumi KSUo muavini Tunei Cad. 40/2 Tel: 44 72 96' Büyükelçı. Türk Hükümptının ı^tekleri karsısında Amenkar Hukümetının tekliflerini eetnaıiş ve peçen Perşembe t;üniı Dısışlert Bakanı O^man Olcav !a bir görusme vapnuştır Bu teklifler Ugıltler taraftrdan ınsonra öncekı gün : 1N0NU BAYAR i Nolan Seçkin'in ISTANBUL: istiklâl Cad.387 Tel: 442636<04501 ANKARA : T«l: 12 7318 İZMİR : T«l: 26942 Bugün BERHHL KUPOHU AMERlKAN NEŞRIYATI BUROSU: İBRAHİIV1 KÖKNEL İLK MECLİS'TET | ] KALANLAR KİTA6INDA A,IKI 5/k « r U l * HEDKE "H0W 10 1» İ5IM «HES . . veta! etmıslır Cena??sı Bugun (S Haî'ran 1971 Paîartfsı eünü öSie nama2>n» muteakıo Si^ü c«m1inden kaldınlarak Ztncırlikuvu Asri m?zarlıeınd» tşpraea verilecçktir. AlUh rahıret cvledn • " ~ aorsdtrUroemett MiLLîfl*â>\\<ıO Btletı aün ve yarına hazıtükh oian Yine servet yağacaktır. Bir YARIN AİLESt cica
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle