12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Diışunıı öir ı urne r 40 YIL ÖNC 28 Haziran 1932 tarihli EVLET Tîyatrosu bir siire önce çıktığı ve on beş gün içinde çeşitli illerde temsiller verdiği Yugoslavya turnesinden başarıyla dönmüş bulunmaktadır. D Devlet Tiyatrosu Yugoslavya'da büyük ilgi gördü sikleti» adlı üç perdelik komediyle basan kazanmıştır. Oyunu Mahir Canova sahneye koymustur. Dekorlannı Tarık Levendoğ'u'nun, kostumlerini ise Hale Eren'ın hazırladığı bu komedinin başlıca rollerını: Tekin Akmansoy, Semih Sergen, Ejder Akısık, Oytun Şanal, Coş kun Orhon, Gülsen Almaçık, Nurşen Girginkoç, Elçin Şanal, Jale Birsel, Ünal Köksal ve Betil Akısık oynarnaktadırlar. Devlet Tîyatrosu, «Cengiz Han'ın Bisikleti»ni başta Üskup oJmak üzere, Yugoslavya'nın çeşjtli lllerinde oynamış ve kalabahk bir seyirci tarafından övgüyle izlenerek, sanatçılar defalarca aUuşlanarak sah neye dâvet edilmişlerdir. Türkiye Jle Yugoslavya arasındaki kultürel temaslar çerçevesi içinde ve daha önce yurdumuza gelerek temsiller veren Yugoslav «Mostar» Devlet Tîyatrosu'nun bu gezisine karsıhk olmak üzere 10 Haziranda turneye çıkan Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılan, özellikle Yugoslavya'nın genellikle Türk Jenn çoğunlukta bıılunduğu böl gelerde çok ilgi çekmişlerdir. Devlet Tîyatrosu bu yjjki ilk yurt dışı turnesi sayılan Yugoslavya'daki temsiilerinde Befik Erduran'ın yazdıgT ve önceM yülarda ülkemizde geniş ilpyle izlenen «Cengiz Han'm BiFTSS Devlet Tiyatrosn sanatçılan 10 Temmuz taribinden itibaren Atina'da «Maneah Don Kişot» müzikalini oynayacaklar. Resün, ba oyunun bir sahnesinde Cüneyt Gökçer ile Ayten Gökçer'i gösteriyor. Binaların kontrolü TARÎHLt bir kanunla* inşaat kalfalanna ancak üç kata kadar olan binaların inşasına nezaret hakkı verilmektedir. Halbuki son zamanlarda yapılmakta O. lan beş . altı katlı apartmanla• ra aıt projelerın mımarlaı rafından yapıldıktan sonra kalfalara terkedildiği görül tur. Belediye bu hususta lılere emir vererek bınal ciddî bir kontrolden geçnr ıstenıiştir. GAZI KÖPRCSÜ yapılıncaya kadar Cnkapanı K riisünün esaslı surette tamir edilerek istifade ed bilir bir hale getirilmesine karar verilmiştir. SON ZAMANLARDA şehrimızde kuduz vakalarının çoj dığı görülmüş olduğundan, halkın hayvanlara, özellikle peklere karşı dikkatli olması tavsiye edilroektedır. 9 ALINAN bir habere göre malî durumn bozulmuş duğundan, Bulfçaristan'da memurlar» üç aydır a, verilememektedir. RADYO VE TELEVİZYON'DA Devlet Tiyatrosımun Yugoslavya turnesi, Yugoslav Badyo ve Televizyonu tarafından da yakından izlenmiş ve temsillertn verildigi her ildekl gerek mahall! radyo ve televizyon istasyonlan ve gerekse milll radyo ve televizyon kuruluslan sanatçılanıruzla röportajlar yayınlamıslar ve Türk Tiyatrosu hakkında geniş bilgi vererek, oyundan bölümler göstennişlerdir. f IVlança'lı Don Kjşot Yunanistan'da da temsil edilecek MERİKA Dışişleri Bakanlığının* davetlisi olarak, 23 Mayıs'tan beri Amerika'da bu. lanan Devlet Tiyatrolan Genel Müdürü Cüneyt Gökçer, beraberinde Devlet Tiyatroın sanatçı]anndan Ayten Gökçer ve Sait Sökmen olduğn balde, incelemelerini bitir. dikten sonra 6 Temmuz'da uçakla Londra'ya geçecektir. Bir aydan beri Amerika'mn çeşitli illerinde değişik tiyatro çalışmalarını ve oynnlan izleyen Cüneyt Gökçer, Londra'da kısa bir süre kalacak ve sonra 10 Temmuz'da BULMACA'• •• kuzeye akan bir nehjr. Uzakdo da saldırganlık yaratan bir s hastahgı. 8 Tarihte eski As lular'a ait ve şlmdl haraDeleri A sul karsısındaki ba$sehri. 9 ' pılan nahoj bir davranısı roul tatta saia yollu dokundumuüc Cevlz. YUKAKIDAN AŞAĞIYA: t 1 Arabaları buharla hay\ veya insan gucü ile tsleven ve | nısiıği 60 santim kadar olan ku<r demiryolu. 2 Bir renk A$ikj fneydanda 3 Karın zarı lltihal 4 Elektrikte bir eıiç biriıni K Çik. S AJtın (Eski dfl) TER kimyada molibdenin simgesl 6 Kiliselerdeki aziz resimleri Şikl 7 Yapıian bir isin kötü oldufr SOLDAN SAĞA: nu fena bulundujjunu «nlatır »a 1 B:r taahhüt sırasında yasöz söylemı tırılas teminat veya bağlanma pa«yıplam«k. rası. (Yabancı dılden). 2 trl Bir tarıı Uneyl ufagından; lyiyı kötüsünden aracı. Bir m ayınna ' ısi. Kimyada b«rilyuraun ta. 9 Rac «imgesi. 3 Ticarl kazanc Ha TÂ71 Ütt23 2 3 yo: aktif e)< vay! flsek eskl bir çeşit füze. 4 nungn a a manların sal Bayram (Eski dıl). TERSt kaşlan B Bn aaaa dıSı bir ısıı Uvandırma: mızın ustü ile saclarm arası. S t . •• haber ver ttalya Cumhuriyeti hudutları icinme. de bağımsız bır devletin adı. 6 EiTelkl rOnlrO TERSÎ balıkçılariD fırdolayı ei buimacanın dökmeleri. Bayağı. 7 Rusya'dan 193456739 A Atina'ra sidecektir. Cüneyt Gökçer ve beraberinde kiler Atina'da Devlet Tiyatrosu'nun difer sanatçılarıyie birleşerek orada «Mançalı Don Kisot» müzikalini oynayacakiardır. Devlet Tiyatrolan sanatçılan, Pire Belediye Başkanı'nın davetlisi olarak Yunanistan'da 15 gün siire ile «Mançalı Don Kişot» müzikalini oynayacakiardır. Devlet Tiyatrosn'nnn Ynnanistan tnrnesi 35 Temmaz'da sona erecek ve toplnlnk, 26 Temmuz'da ynrda dönecektir. YAKIN İLGİ GÖSTERDİLER EVLET Tiyatrosu'nun Yuçoslavya turneslnde, başta Üsküp Başkonsolosumuz Pulat Tacer olmak üzere bütün Konsolosluk yetkilileri gereken yakın ilgiyi göstermisler ve Dev let Tiyatrosu eJribi onuruna Üsküpte ilk gece düzenledikleri toplantıda, Türk sanatçılannı Yugoslavyadaki basın çevreleri, sanatçılan ile tamstırmışlar ve civar illerde verilen temsüleri de blrUkte Izlemlşlerdlr. D Tİ1ATKÜ SelmiANDAK DEVEKUSU KABAffE TİYATROSU YAZLIK Yugoslavyadaki Türklenn y». kandan lzlediğl temsillerde halk, sanatçılannuza sıcak ilgi göster miştir. radyo İSTANBUL 05^5 06.00 07.00 07.05 07,30 07İ.45 08.00 08.10 08^0 08.45 09.00 09J20 09.40 10.00 10.05 10.25 10.40 11.00 11J0 12.00 12.10 12.40 13.00 13.15 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 15.30 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 ' KISACA cHuzur Çıkmazı» isimli oyunnn bir sahnesinde Seden Kmltnnç ve UIvi Uraz fEMSHLLERg DEYAM EDIYOR «Devekuşu Kabare Tiyatrosu» n u n «Ha Bu f ı j a r » adlı müzikalinden bir sahne. Ayaktakiler soldan s a ç a : Cihat Tamer; Metin Akpınar; l'alçın Gültan; Oya Alasya. Oturanlar: Afamet Gülhan; ZekJ Alasya; Perran Kanat; Hüseyin Şentürk ve Türkân Ağralı. ULVİ URAZ Tiyatrosu yazlık bahçelerde LVt URAZ Tiyatrosn, kıs mevsimini kapadıktan sonra, Haziran başında firdigi tatili iamamlamışlır. Tiyatro, 1 Temrauz'dan itibaren tstanbul'nn yazlık bahçelerinde, açıkbava sinemalarında ve çeşitli semtlerde Haldun Taoer'in yazdığı «Huzur Çıkmazı» ve Giiner Namh'nın yazdığı «Görücüye Çıkı. yorum» adlı iki oyunu bir ay süreyle oynayacaktır. Ulvi Uraz Tiyatrosu yaz temsilierine önce Yeşilyurt'ta, sonra Moda Sine. ması'nda, Maltepe'de Iıldız Sineması'nda başlayacaktır. I İSTANBUL TİYATROSU ARADENİZ tumesinde Çılgın 'Seaga komedisini oynayan İstanbul Tiyatrosu 28 Haziran'da Samsun'da ver diği aynı oyunla tumesini tamamladıktan sonra tzmir'e geçmektedir. Izmir'de Kültürpark'ta Mehtap Bahçesinde «ÇıJgın Tenge» komedisini oynayacak olan topluluk, sonraki tarihlerde «Heyamola» komedisini ve ilerde yeni hazırlamaya basladıgı bir komediyi sunacaktır. K üI K AYFER FERAY'IN fZMİR TURNESİ İSAN ortasından buyana stlrdUnnekte oldukları Anadolu tumesini tamamlayan «Ayfer Feray Tiyatrosu», İzmir'e giderek 15 gün stfre ile Kültürpark Mehtap Bahçesinde «Çifte Balayı» isimli komediyi oynamaya baslamıştır. 30 Hazirana kadar Izmir'deld çalışmalanna devam edeceği bıl dirılen «Ayfer Feray Tiyatrosu», daha sonra îstanbula dönecek ve tatlle gırecektir. IŞ ME.VSÎMINÎ «Bn Şehri Stanbnl ki» ve «Ha Bu Diyar» adlı müzikli oyonlarla tamamlayaa Devekusn Kabare Tiyatrosu, daha sonra Kadıköyde Kadıköy Sineması'nda «Ha Bu Diyar» oynnunt 27 Haziran akşamına kadar oynamıştır. Aynı topluluk, 1 Temmuz'dan itibaren tstanbnl'no yazhklannda bir ay süreyle «Ha Bu Diyar» adlı müzikli kabare oynnunu tekrarlayacaktır. Deve. kuşo Kabare Tiyatrosu, tstanbui'da yaz Jerasillerini tamsmladıktan sonra. Jzmir'e gidecek ve Fnar" daki yazlık bir bahçede Ağustos ayı sonuns. kadar oynnlanna devam edecektir. Eylül ayı başında Ankara'ya geçecek olan topluluk, birbnçok .ay süreyle geçen yıllar temsiller verdiği Nergis Sinemssı'nda.oynayacaktır. M Başkentte Hocamm olgunluk çağı ENT OYTJNCULAR1, Ankara turnesının ikinci oyunu olarak Hocamın Olgnnluk Çağı adlı bir tragıfarsı oynadılar. Muriel Spark'ın romamndan Jay Presson AUen tarafından sahneye uyarlanan bu eserde bir ögretmen karikatürünün başarılı bir çizünini izliyoruz. Oyun, aynı zamanda, tskoç kültürünün eleştirilecek yanlannı getiriyor. Oyunun kahramanı Jean Broöje, romantik, iç yaşamnu yapmacık durumlarla gizlemeğe çalışan, huzursuz, heyecanh, ama yanlış bir öğretmea kişiliğini yansıtır. Brodıe, çocuklara dogru yolu bulmalan için, onlann kişılıklerini yok etmeden yaratıcı duruma getiren bir kişi değildir; tersine o, bencilliği ve eksantrik olma ronjantizml içinde çocuklan baskı altma almakta ve tutsak duruma getirmektedir. Ük bakışta sevunli görünen Jean Brodie dıkkat edüince tehlikell ve kor ku verici bir şarlatanojr. O, bir fanatiktir, öbür yanda fanatizmine karşı t bohem duygulan da varmış gibi görünür. Brodie'nin dört beürli saafını ögrencilerinden dördü siaıgeler. Sandy, öğrenmeni Brodie'de olmavan man Açılış, program 17.05 Günsydın 17.25 Köye fcaberler 17^0 Turküler, oyun bavalan 19.00 Haberler, hava dururnu 1 9 ^ 0 Bu sstbahtfı mefodiUlri 18.44» İstanbul'dft bugiin • 19.55 Beraber şartaiar 20.00 Keman soloları 20^0 Türküler 20.4ü Ev İçin 21.00 Sıtkı Sezgin'den sarkılar 21.10 Arkası y a n n 21.40 Haberler • • 22.00 Şarkılar 22.45 Çocuk bahçesl 23.00 Türküier ^ 23.45 Sabah konseri 23^5 Şarkılar, saz eserlert 24.00 Haberler M. Ceyhanlı'dan türlsUler Hafif müzik orkestrası 16.55 Y. özel'den şarkılar 17.00 Haberler, Resmi Gazete 17.30 Dans Müziği 18.00 G. Aydın Orkestrası 18.30 A. Yavaşça'dan sarkılar 19.00 Şan sololan 19.30 H. Tunç'dan turküler 20.15 Haberler 21.00 Solistler geçidi 21.45 Müzik 22.00 Beraber, solo türMiler 22.30 Barok müzik 23.00 Oyun havalan 24.00 Hafif Baü müziği 00.30 Haberler 01.00 Köy odası Karma faslı Reklâm programlan Haberler, hava duruma Haîil tnürtk Bir varmtş, bir yokmug Bu topragın sesi Geçen baita Sonat saatı 24 saatm olaylan Klâsık Türk müzigl T.B.M.M.'nde geçen haftt Reklâmlar Haberler Gece konseri Gece müziği Günün önemli haberleri Kapanış JjlJlff tSTANBÜL tL Açılıs ve program Diskoteğüni2dea Küçük konser Gençlere mtizik Senfonık müzik Hafil Batı müzığj Pop dünyasından Akşam konsert Çeşıtlemeler Ülkeierin mUziğl Hafıf Batı müziği Operet melpdıleri Gece ve münk Barok müzik Hafif Batı muzifı Program ve kapanıs K NEJAT UYĞUR'UN «PERİŞAN RIFKI»SI f | | M A T I S tarihinden ltl•Mbaren Dormen Tiyatro•"sunda çalışmaya başlamış olan «Nejat Uygur Tiyatrosu», Haziran ayı sonuna kadar devam edeceği bıldirilen oyunlarını, havalann erken ısmması dolayısıyla bir hafta kadar önce tatil etmek kararına varmıs ve oyunlarını bitirmiştir. Dormen'de çalıştığı süre için de üç oyun sunan ve herbiri ayrı ayrı çok beğenilen oyunlar, özellikle bu tarafta oturup da sezon içinde karşı tarafa, Biiyuk Tiyatroya gidemeyen tiyatro seyircileri için büyük bir fır sat olmuştur. Toplulugun en beğenilen oyunu «Beyoğln Takasının Hikâyesi Perişan Rıı kı» isimli komedidar. tıkla bezennusür, Jenny ise yine Brodie'de olmayan güzellıkle, Momca ise şakacüığı ve içtenhği ile Jean Brodie'de olmayanı geünr. Kendine güvenl olmayan Mary ise bu ozellığı ile Brodje'nin kendıne lnanmasındakı kofluga bir karşıtlıktîr. Jean Brodie, «hayatının sonnna kadar onun olan. bu öğrenoilerıni islemeğe başlar; Sandy'i guzel degil, akıllı bulur ve onu mantığını çalıştırmaga iter, boy lece tatmin olur. Jenny'i ise hep güzelliğinden söz ederek yozlaştınr yine kendl tatmin olur. Monica'yı hafıf ve Mary'i becenksiz bulan Brodie, yıne her ikisini de kendi karmaşık ruh durumuna göre beürli yollara iter. Beceriksiz buldugu Mary'i bir iş başarması için pisi pisine olıimün kucağına atar, Sandy'i ruhsai bir huzursuzluğa iter, Jenny'i ise kendi güzelliğinden başka bir şey düşünmeyen biı genç kız durumuna getirir. Ve bu kızlar başkaldırdıklan anda, Brodie'nin iluzyonunu bozacak bıçimde değişik yollar tutarlar. Özellikle, Sandy, onu güzel bu) mayan Brodie'nin sevdigi adam la yatar. Jean Brodie'nin karşısında kaîıplasmış, kendıni ye Özdemir NUTKU nilemeyen bir baş ögretmen var dır. Yazar, bu iki uçtakl kisilerle, Brodie'de izlenen asın bl reyci entelektüel tutumla olduğu kadar başö'ğretmende görü len kaîıplasmış tutuculukla da dogru bır eğitım yapılarmyacağını belirtmektedir. Bu ilgi çekicl tüy siklet tragikomedyayı sahneye koyan Şükran Güngör"ün kadmları işlemesi başaruı. Yüdız Kenter gibi usta bir oyuncu dısındaki genç bir kadroyla tatmin edici bir takım oyunculuğu eörülüyor. Nüvit Ö2doğru'nun ataa Türt çesi ve Doğan Aksel ile Güven Öktem'in oldukça başarılı bir biçünde gerçekleştirdikleri dekor içinde Yüdız Kenter'in oyununu çok begendım. Kenter, Jean Brodie'nin bütün ruhsai gelişimini gösterirken, bu karak teri eleştirdiğini hissettiriyordu; bunu da oyununa uyguladığı bel li belirsiz bir yabancılaştırma ile yapjyordu. Brodie'nin fanatizmini, çarpık görüslerini, bencil liğini gösterirken dozunda bir karıkatürleştirmeye yönelerek ro iıine yabancılaşıyordu. Sandy'de, Candan Isen bu zor rolün üstesinden geiirken, Monica'da Meral Köylü, Maryde Gül Onat üçlüsü kompozi^onlar getiriyor lardı. Gülsen Tuncer'in Helena'sı, Uğur Say'ın Perry'si, Güler Ökten'in Mac Kayi belM bt raz daha çalışroafc Isüyordu. Llyod'da Pekcan Koşar, Lowter'da Bülent Koral basanhydılar. Ancak bu iki sanatçı zaman raman, kendine özgü bir kompozisyondan çok, kalıplaşmış bazı ifade biçimiyle oynuyorlardı. LISAN OGRETMENLERI ARANIYOR EKİM AYirTOA ÖĞRENİME BA§LAYACAK BİR ÜSAN OKULUNA İNGİLİZCEALMANCA FRANSIZCA veECIMEBİLERE TÜRKÇE DERS VERECEK ÖĞRETMENLER AUNACAKTIR. TEL:4879 73(öncelikle) 2678 96 NOT: TALİPLERİN.ÖĞRETMENÜKLERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIGI'NCA KABUL EDİLECEK VASIFTA OLMALARI GEREKLIDIR. modemıîrafık 48*71 V (İlâncılık: 4068 • 5395) «B.P. Tiyatro Klübii» niin «Otelci Kadın» adı altuıda oynadığı cMirandolina» dan bir sahne B.P. Tiyatro Kulübünde Goldoni'den bir oyun # MÜHENDİS # MİMAR • MÜTEAHHİT ve • ALÜMİNYUM DOĞRAMACILARIN ALUMİNYUM PROFİL DİKKATİNE % AVRUPA KALÎTESİNDE HER ÇEŞİT ALÜMİNYUM PROFİLLERİMİZ ELOKSALLİ VE ELOKSALSİZ OLARAK KILOSU 18 İLÂ 22 LÎRADAN SATIŞA ARZEDfLMİŞTİR HEB TÜRLÜ DETAY PROBLEMLERİMİZ TEKNtK BÜROMUZCA ÜCRETSİZ ÎAPILIR B RİTİSH PETROL (BP) Tiyatro Kalübü'nün geçen yıllardaki düzenledifi başarılı temsUlerden sonra, geçenlerde iinlıi ttalyan komedi ustası Carlo Goldoni'nin yazdığı «Commrdia dell'Arte» biçiminde «Mirandolina» adlı oynn, «Otelci Ka. dın» adı altında ojnanmıştır. Cosknn Tnnçtan'ın dilimize çevir. diği ve Mubarrem Şen'in yönettiği bn iki perdelik komedide roîleri Ayfer Kipmen (MirandoHna), Erdem Tüfekçioğlu, Tuğrul Aker, Özmert Kaytaz, Güven Ünlö, Semra Şarman, Hnriye Mısırhoğlu \e Rnhi öğüt oynamıslardır. Dekorlan Aytekin Bulnt, ısık düzenini Cengiz Hepbir, müziği Halük Gülercan hazırlamıslardır. Böylece iki yıllık bir aynlıktan sonra BP Tiyatro Kulubü sanatçılarının nrra*«ini .•... "•' • • EFMA ALÜMİNYUM VE BAKIR TİCARET LİMİTED SİRKrTf
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle