19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA DÖRT: :28 Haziran 1971 tNE ANKARADA Hatip çayının besleme havzasında 1959 da meydana gelen selden alınan çamurlu su muamelesi Ziraat Fakültesi toprak ilmi kiirsüsünde analize tâbi tutulmuş 1 litre sel suyunun 70 Gr. kuru toprak eczasını havi bulunduğn. Hatip çayı havzasuıda bu sel ile 20.250 ton toprağın taşındıği bu toprakla bir likte 1535 Kg. nitratuı, 253 Kg. fosfatın, 7229 Kg. potasm ve 29.600 Kg. kirecin yıkandığı tesbit edilmiştir. Bu nun sebebi insanların bilgisizce müdahaleleri ile arazide toprakların kolayca eroziv duruma gelmeleridir. Y UFUKTAKITEHLIKE. Çıplak bir vatan tınasında mahsulün °"« 5'i mahvolmu? ve bu arada 500 Km. ton hububatın zarara uğradığı tesbit edilmiştir ki biz aym sene Amerikadan bir o kadar ton bugday alınak zorunda kalmıştık. Aynı şekilde 1962 de Konya ve Nığde'de Karapınar erozyon sahasında 400.000 dekar çiftçi arazisi şiddetli erozyona mâruz kalmıştır. Rüzgâr erozyonunu hazırlayan sebepleri şöyle özetliyeceğiz: 1 Kuraklık, 2 Tarım arazisinin toptan nadasa bırakılması, 3 Modern süriim âletleriyle topragın altüst edilerek ve iri kesekler hasıl etmeden islenmesi, 4 Arazinin organik maddece fakirliji ve derin olarak sürülrnesi, 5 Sürümün kritik rüzjâr lardan sonra yapılmamast. 6 Lâstik tekerlrkti pulluk ların kullamJmasıvla toprak «trüktüriinün kolayca bozularak ince toz baline gelmesi ve dolayısiyle erozyona hassaslaşması. 7 Geniş mer'a sahalarının pulluk altına alınmasi. 8 Anızın yaküjnası Yükitk Ziraat Muhtndıv MİLYONLAR lRKlYEDE su erozyonu zararlan başka yerlerde de ken disini göstermektedir. Meselâ halihazırda Haliç ve büyük yatınmlara mâl olan barajlann mühim bir kısmı erozyondan dolayı siltasyon fMillenme) sorunu ile karşı karşıya bulunmaktadır. T Haliç in mille dolması üzerine gerekli çabalann gösterilmesinde ilgilileri şimdiden uyarmak istertz. Kâğnhane ve Alibey derelerinın taşımış olduğu ince toprak rnateryali zamanla dibe çökerek Halici doldurmakta ve özellikle vapurlann işlemesini sınırlamak tadır. Vapurlann seferden alıkonulması yüzünden milyonlarca lira tutannda nakliyat zararları olmaKta ve ayrıca siltin temizlen mesi de güç olup, büyük masraflan icabettirmektedir. İstanbul" un fethinden sonra Fatih Sultan tarafmdan Halicin dolmasmı önlıyecek mahiyette bir kanun çıka nlnu.ştjr. Bu suretle Kâğıthane Meralarda kapasitesinin üzerinde hayvan otlatma, usülsüz orman kesimi, ormanda keçi otlatma. orman yangınları, gelişi güzel arazi açmalan, aruzın yakılması, rneyilli arszinin işlenmesi gibi yanlıs hareketlerdir. manla dibe çökerek gölün doımasına ve dolayısıyla hacmin kü çülmesine, baraj ömrünün azal masına vesile olmaktadır. 1935de inşa edilen Çubuk Baraj golu her sene taşman 163 bin ton rüsü batla dolarak bugün için ehem miyetini kaybetmiştir. Barajın halihazır durumda 2 3 ünden ço gu teressübatla dolmuş ve Çubuk ilçesi civannda ikinci bir baraı inşa edilmeğe başlanmıştır. BesŞTE BLNDAN sonra Haliç lenme havzasında şiddetle vukusürntle çamurla dolmağa başbulan toprak kayıpları ile 3 5 ' selanuş ve burada vapur işleten şırket ilk olarak 1922 de bu ne zarfında hizmetten çıkmış ve Ankara sehrinde içme su>*u üzetehlikeli duruma işaret etmiştir. rinde ilk menfi tesirini göster1943 de de D. Deniz Yollannın miştir. yapmış olduğu bir etüdde, Haliç' te vapurlann emniyetle seyriseÇok şiddetli erozyon sahasının fer yapabilmeleri için tahminen 4 genel beslenme sahasına oranı milyon metreküp çamurun temizlenmesinin lüzumlu olduğu tes• Kcban harajı için: ''• 53 bit edilmiştir. • Demirköprü > ''«8? • Ayrancı » ' • 85Belki bu oran bugün içın trir• Altınapar » •• 84.3 kay raisli daha artmış bulunmak• Hirfanlı » '•"<> dir tadır. ve Alibey derelerinde ağaç kesimi, orman açmalan, hayvan otlatmalan kat'î şekilde yasak edilmiştir. Fakat Balkan harbinden sonra Arnavutluktan gelen göçmenlerin Okmeydanına yerleştiril meleri ile sözkonusu kanun fleğerinı kaybetmiştir. BARAJLAR I Erozyon olavmııı en rok etkilediği KonyaKarapınar mevkiinde önleyici tedbirler alınrnakta: çalışmalar da sürdürülmektedir. Foto&rafta rüzffâr önleme çitlcri görülüyor. FIRTINA 1956 NIN NtSAN ayınds orta platoda meydana gelen bir toz fır Erozyonun mühim bir zaran da barajların dolmasma sebep olmasıdır. Hiç bir muhafaza tedbinne lüzum hissedilmetien gelişi früzel kullanılan barajlann beslen me havzalarında akarsularla gelen incs süspanse ınateryal za "Bu rakamlar, ismi geçen barajların siltasyon tehükesine mâruz kalabileceklerini ortaya koymaktadır. ez Tahsin BERKANO 33 Sizden sonra Usmao amcaıu da kaybettim Günseli. Onun çocuju yokrauidi? Evli dcfildi. tkimiz başb*şs rasıyorduk. Vs Haluk? O nerede idi? Vine can sıkıcı bir konuya dokıuuno* olaca> tım ki halam durjun bir hal »İdi: O her zaman yatılı mektepte idi. Biraz da ondan bahsedia halacığun. Çocukluk arkada^undı o benim. Yaşlı kadın, büyük bir k&rar aiao insao Uvriyle şöyle bir dojruldu: Evet, onu anlaUyıın d« bitsın bsri. Bitecek olan nedir? Kafamdaki tereddiit d a p l s u demek istiyorıun Günseli. Sizi dinliyorum hala. Bu kifsk babamdan bize kalmıştı çocutum. Hasan amcan, babaıı, Osman amcan ve ben, yani dört kardeş bütün ömrümüzü hurada geçirdik. Köşkte hepimizin ayrı bircr bölüpümür vardı. Bu suretle, muajven bir va?a çcldiktpn sonra hepitniz bir çatı altında, yani hem bir arada. hem de dilersek daha serbest ve ayrı ya. şıvabilivorduk. Fakat, Hasan amcan evlenecejti vakit arka bchçedeki küçiik evi kendisine tahsis etmemizi istedi. Bunu kabul ettik ve orasını hemrn tamir ettirdik. Onlar oraya yerleştiler. Ancak, bir kaç sene sonra karısı pek fenç yafta ölünce. hem ağabeyime. hem de küçük Haluka bakmak için ben Hasan amcamn evine r.akletmek zorunda kaldım. Sonradan a.labeyim de öldü. O zaman ben Haluka aldyn. baradatd daitllr* me Retirdim vefiçkardes tektar bir binada yeriestik. Bu tafsilâtı sana, olaylan iyi kavraman için söylüyorum. Demek istiyorum ki bu köskün bütünü, arkadaki bina ve bahçedeki en küçük fidanıiM kadar dört kırdeşindi. Evet, ne diyordum? Haluku buraya eetirdim ve kaybettiği ana ve babasına karşılık onunla meşjrul olan iki anıiesi ve iki babası oldu. Gerçekten. senin anneciğin de bu yetim çocufu bağrına basmış, ona ait isleri benimle p«ylasmı$tı. Kemalle Osman da çocuğun tahsil ve terbiyesiyle meşful oluyorlardı. Haluk afacan bir çocuktu. Ele avucs »ıimıyor, kırdıfını kınyor, ezdiğini eziyordu. Ona o kadar acıyor ve onu o derece şıınartıyorduk kl bütün bu .varamazlıklarını durumunun yarattıjfi tepkiyc verivor. hattâ onun seni dövmesini, hır> paJanıasını bile ııormal karşılamaya çalısıyorduk. BüyUk yanlişlık vapmışız. Sonradan aklımıs ba«ımıza geldi ve onun anoak gece yatılı mek. teptç uslanabileceğinc karar verdik ama yaptığunız .vanlışlık hepimize çok pahalıya mal oldu. Neder.? Haluk bîr suç mu işledi haia? Evet Oünseli. Her zamao kapab duran arka binava anahtar uydurup girdi ve babasınuı altın sisara kutusunu ve başka kıymetU bir kaç parça şeyi alıp sattı. , Bu sözleri söylerken halamın sesi titriyordo. tzüldüm. Vah <ah! Paraya ihtiyacı mı varmı? acab»? Bunu yaptıih zaman on dört yasında idi. Bizden bol bol harçlık alıyordu. Siz bu hâdiseyi nasıl öğrendiniz? Ne de olsa çocuk. Akıl erdirememij. Eş. yayı mahallemizin bakkalına satmaya kalkışmı?. Adamcağız .seııplerrien beri bizi tanıyordu, hemen habcr vcrdi. Bnnun üzerine Haluku Galatassray Lisesine vatılı olarak volladık. Tabii onu affctmiş olacaksınız. Sonradan da her lıalde ııslanmıştır. Maalesef öyle olmadı. Osman amcanla ben dc ilkin senin gibi düşünmüş, hattâ ona bundan bahsetnıemiştik ama bunda da y«nılmı?ız. Ancak. arka arkaya jplen felâketler bizi o kadar sarsmıştı ki hunu düşünecek kuvvetimiz de k»lmamısti Hele Osmancığım da öldükten «onr» ve Halukun sorumlulugıı tamamiyle benim omu7iıma vıiklenince durum büsbütün {üçl«9tj Günseli. ; . . ; , . • .i.: :.;y Siii çok mn yorfln haJacafıırr?' Onda paraya karşı büyük bir hrrs vır. Aramızdaki çekişmeler bep o yüzden oluyor. Nitekim, ou sekiz vasına basmadao evvel, baba> sının olıırdueu daireyi satacajım diye tntturdu. Para ile ne yapacakmıs? Siz onun bütün ihtiyaçlannı temin etmiyor tnuydumız? Fazlasiyle. Fakat ona söz dinletmek rBç. Oediğim gibi. beni çok üzüyor. Halbuki orası babasınm mülkü degüdL Sonunda sat'.ınız mı? Birkaç sene ancak karşı koyabUdim. Eyvah! Demek şimdi bahçenin bir kı» mında vabar.cılar var! (ârkan USULSÜZ EMLEKETİMÎZ ormanlannın yalnız tarıma açma suretıyle değil, yakacak olarak tahrip edilmesi de önemlıdır. Nor mâl olarak yakacak gayesiyle ıstıhsal edilen odun miktarı 5.670. 000 ton olmasına karşı bütün yurtta odun tüketimi 13.133.000 tondur ki. aradakı 7.468.000 ton odun ormanlarımızdan usulsüz bir şekilde temin edilmektedir. Bu durum yurdumuzun onnansız laşmasının baslıoa sebeplerinden birisidir. Cumhuriyetten önce "o 21 olan orman varlığımız usulsüz kesim ve yangınlar yüzünden nıaalesef Oo 13.7 ye düşmüştür ki hâl böyle devam ederse gelecek nesıllere ormansız çıplak bir vatan bırakacağız demektir. M TOLÜ, DİAUA UAVATTA CAMIM \Qlhi İVİ 4KJILAB B E S DIAktA BıC SIKINTI TİFFANY JONES V/CPIP DUHMA 5ÜKTUK, UAVOI ÇAÖIBIM POLİSİ D E EMLEKETtMIZDE tezek problemi de vardır. Hayv'an gübresi tarlaya verilmeyip yakacak olarak kullanılmaktaöır. Bu şekilde yılda tahminen 16.800 bin ton tezek yakılmaktadır. Bu miktar tezek yaş olarak 67.000.0QO ton çîftlîk gübresini karşılar. ikzeğin yakılması ile topraklar organik maddece fakir kaldıkları gibi, aynı zamanda gereği gibi gübrelememek dolayısıyla verimsizleşerek erozyona uğrarlar. Oysa bu 67 milyon ton frübre, tezek olarak yakümayıp sadece buğday mahsulüne veril^e. dekara 1 toy veriimek şartiyle dekardan en az 20 Kg. fazla mahsul almak möm kündür. Bu itibarla 67 milyon dekarhk sahadan elde edilen faz la mahsul 1.340.000 ton buğday eder ki. böylece sefıelerdir cekilen buğday sıkmtısı önlendiği gibi aynca stok yapılır ve Amerika' dan da yabancı maddesi fazla buğday alma durumunda kalmavız. M I* A T72 , V. imîiffl GARTH iü OrABTU » T1BIU k:l\ CDMÜNI ÛSTÜMDE 818 OLSUM, 8 E L YARIN:. K ü TS A L GÖREV 3 Ara yerde oaşKa sebepler de yok değildı. Diğerlerlne kıyasla bunların çok daha ağır bastığı da bir gerçektı. Meslek dalında öteden ben bir otoriteydi... Fakat her şeyın gelip geçid olduğu şu kalleş dünyada Paoli'nin de günürj birinde otoritesinl yıtırme tehlikesiyle burun buruna geleceği muhak.kaktı. Çeşitli il> timaller arasmda o, bunu da hesaba katabileceK kadar Ueri» görüşlüydü. önleyld tedbir o larak. piyasanın en şöhreUilerl arasında dördünü titizlikle seçmiş, kendine ortak etmiştl. Uzun yıllar kader birliğj etmişler, bol para kazanmışlardı. Hırıltıya, dınltıya ve geçimsizliğe benzer biç bir şey nıku bulmamışü aralarında.. Buna mukabil rejsm tçinde glzli bir duygu ürpermeye başlaımştı son günlerde... Ortaklannın dördü de gerçekten yaman ve meslekte deferli birer elemandı. Ortaklık döneminden sonra tecrübeleri büsbütüD art> rruş, büyüklük duygusuca kapılmaya başlamışlardı. Dengeyl muhafaza, onlan da kontrol me selesi gittikçe zorlasıyordu. Ya kın bir gelecekte ortaklığı yetersiz eulup bağımsızlıklannı ilân hevesine kapılabilirlerdi... Böylece de kendisi için çok teh likeli birer rakip durumuna gelebilirîerdiDünya kadar parası vardı... Parlak bir maziye sahipti... İhtiyarlık yıllannı raflat ve huzur içinde geçirmek unkânını avucunun içinde tutarken bunu göz göre göre ne diye kaçırsmdı?... Beşeıi «aafların tümünü birden çok iyi tammıştı ömrü bojoınca... Şimdiye kadar çeteyl ve mensuplannı büyük bir ustalıkla ldare etmişti YumuşaS yurauşak « sertliğe kaçmaksıan... Eakat berikilerin de kendj çapında birer kurt olduğunu unutmamak lâzımdı... Ve bu kurtlar her an bapışabilir, ortahğ) allak bullak edebilirdi. Onların kapışmasına. birtıirle»rini vemek hevesine kapılmasına pek metelik verdiği voktu aslında... Endişeleri başka bir yönde gelişmeye başlamıştı son zamanlarda... Dizginlen daha fazla sıkma yeteneğinden yoksun fcalmak kuruntusuna kapılmıştı... Otorites! gecersiz hale gelirse valruz çetenin değil, ken ITAAT BT BOSÜN, SCkl VE UKBKES MEVLIT Sevgili oğlunıuz ve ağabeyim Türkcesi: Sehbal AYGEN ÇIKAN KISMIN ÖZETİ Arabasını bir köskün önünde durduran eenç adaro bahçe kapısına yöneliyor. Vakit çeceyarısını çoktan geçmiştir. Tam kapıyı aı;ıp girecefi sırada, bir taban. ca patlıyor. Adaro vurulraustur. Buna ragmen silâbını çekip rasjele ates etmeğe baslıyor. Fakat aynı anda ikj isabet daba alarak olduğu yere vığılıyor. Son sözleri : «AUahım, ne oldu bana böyle'.'.. (Masıl bir hata yaptıro mcaba? Kim ateş etti?.. Kım?..» Bu olavdan bir süre ö n . ce, büyük ısler çevircn beşli bir çetenin reisi Paoli, s a . baha ksrşı telefon sesiyle uyanıyor. Kendisinı arayan Sermti'dir. Heyecanla beUlenen müideli haberi vermek için reisi aramıstır Pa.o!i, kaçak «mal»ın, Marsilya'y» kadar kazasız belasız teldj^ı haberine çok sevinir. G e . rekli paranın hazırlanıp söndcrıleceğini, «maUın da alınacagını söyler. telefonu kapatır... KADRİ ANLI' nın AYLÂK MUSA eoiYOB AiAi ruhuna ithafcn bliıınüııün onuncu yılına rastlayan 29 Haziran 971 Salı eünü Sişli camiinde ikindi namazını müteakıp mcmleketimizin tanınmı; hafızları tarafından Kur'anı Kerim ve Mevlidi Şerif okunacak, dua, duahan Hafız Yahya Eski$ehirli tarafından vapılacaktır. Dost. akraba ve arkadaçlan ile arzu buyuran din kardeslerimızin te$rifini rica ederiz. Rennan Anlı. Fikri Anlı. Fikret Anlı Cumhuriyet 5392 fc D OKTOR J j Deri, Saç ve Ziihrevi Hasta\ lıklan Mütehassısı. tstiklâJ J Cad. Paımakkapı No: 10 4 TEL: 44 10 73 Tarık Z. Kırbakan * J J \ i t •* \ BARIŞ VE SAVAŞDA KENDİ UÇAĞIIMI KULLAN TURK HAVA KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRMC VAKFI ELEMAN ARANIYOR Şirltetimiz muhasebesını yönetecek ig tecrübesine sahip askerliğini yapnuş Yüksek İktisadî ve Ticarl İlimler Akademisi mezunu muhasebeci aranmaktadır. İsteklilerin Cağaloğlu; Biçkiyurdu Sok. Dr. Şeyki Bey Han kat 2 GAMEDA Ltd. Şti. ne müracaatlan. di durumuau sarsabilirdl. Zirveds kalmak, dairaa emretmek için direnmejitense tam vaktinde bir kenara çekilmek. mağlubiyetin acısını tatmaksızın meslekten aynlmak en çıkar yol görünüyordu ona Ihtiyar bir auam sa\ıyordu kendini... Dinlenmeye muhtaç bir ihtiyar. Çiftliğine çekiiecek fakirlere vardun edecek. tilıse ye bol bol iane verecek toprakla uğrasacak. sıhhatmi muhafazaya çalışacak. büyük »ervetine davanarak mutlai: bir huzur ve sükun tçinde yaşıyacaktı Tek arzusu. sonuna uadar felâsının adamı kalmak. öldükten sonra da hayır dua almafen. Bu yüzden «Marsılya Dümeni» ni bir an önce bitirmek bakı mından acele ediyordu. Acele et tiği tçin de kenrii Rendıne kız mıyor değildl. Çünkü acele tşe şeytanın kanştıSını cok tvi bilen lerdendl Hiç hesapta bulunmı van bir aksillgin bütün emekleri silip süpürme Ihtimali Kafasını fena fcurcalıyordu Garlp bir ruh durumu tçindeydt... Ceo he gerisine alınmadan önce son defa olmak üzere ateş hattma gönderilen askerin duygulann* benzer bir şeyler ürperiyordu içinde. Geniş yatak odasıru enioe boyuna bir süre daha arşuıladıktan sonra bütün kuruntulanru bi» kenara iterek derin bir nefes ai dı... Saate bir göz,atü Müjdeli haberi ortaklanna duyurms konusunda daha fazla gecikmenia doğru olmayacağuıı düsündü... Vatağın kenarına oturarak te» lefonu kucağtne aldı. «Süperl»tif'in numarasını çevirdi. «Süperlatif». şehrin en gözde, en sükseli çece lokallerinden b i . riydi. Kıyasıya eğlenerek geçîrilen saatlerden sonra önüne ge» len yüklü hesap pusulası karşjsmda şaşırmayacak kadar kesesi ne güvenenlerin yalnız seve tevt de|il. biraz da böbürlenerek gittiği bir yer... Miidüriyetin. dekor, möble vesaire konusunda hiç de hasit davranmadığı ilk bakısta «jılaşılıyordu tstisnasız her şey gayet lükstfl.» Gardrop tuvaletler, salon... V« mutfak Müşterileri hajrran bırakmak her bakımdan memrrun etmek için ne lâzım=a vaoılmıstı. (Arkası (Ğtunhuriyet: 5389) îstanbnl Telefon Basmüdürlüğünden DÜYURULUR Telefon abonelerimizİD adlarına kayıtlı husus! telefonlanndan tarife Ue tesbitedilen 100 kuruştan fazl» ücret olarak bajkaların» fconuşma yaptırdıkları vaki çikâyetlerden anlaşılmaktadır. Bu bıısııs mevzuatımıza ve telefon abonman sözleçmes) hükümlerine aykırı bulunmakta vc telefonuo iptalini gerektirmektedir. 100 kuruştan fazla ücret alarak konuşma yaptıran abonelerlmizin telefon numaralannın Başmüdürlüğumüze yazı ile büdirilmesi halinde tr>»hallen yapüacak tesbit Ue mukavele bü. kümlerinin tatbik eı*.Ut fi tayın vatnndaslar» ve abonelerimiî» duyurulur. (Basm: 17013 5387)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle