13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tiran 1971 = :CUMHURIYET= I Ş H A B E R L E R akistan'a dışbaskı başladı shington Posfc gazetesi taıfından yayımlanan ve janslar aracılığı ile bize ı bir habere göre, Pakisş yardım saglayan uluslar»onomi kurumları, bunu i karar vermişlerdir. Wasmahreçli bir haber ise, rı doğrular nitelikteki baamalan nakletmektedir. ıiı yetMliler, Pakistan'a lım sağlayan ve baslarınra Bankası ile 11 ülkeden bir konsorsiyomun bulunlynakların, iktisadi vardım VJ görüsmevi bir kaç ay klerini açıklamışlardır. ıington Post» gazetesi. böyğrulanan haberinde, ayrıya Bankası ve CluslararaFonn Heyetinin Pakistan'ı edip bir rapor hazırladıdirmekteydî. Raporda, Pan elindeki dövizi her yıl ıranda askeri barcamalara ı beiirtildikten sonra. bu ieine alan su kötü şartlar ılanmaktadır: apora göre Batı Pakistan birlikleri Doğu Pakistan'da 3r havası sürdürmektedir. Lentlerde hayat aksamaktabazı kentlerden nüfusun saD10"U evlerinden uzaklaşma»aldstan ekonomisi felce ıştır. îağımsız Doğu Pakistan taan, etkln bir gerilla diren•eketi sürdürmektedir. Jlaştırma şebekesi mahvolr. Sonbaharda büyük bir ihtiülkede geniş çapta kıthk ıterecektir. şekilde, Batırun güçlü devnin bulunduçu uluslararası rsiyom, Pakistan'a iktisadî nı, şimdilik eylül ya da ekiıdar durdurmuştur. dolu Ajansından aktardıgıu bilçilere dikkatle bakıldığı ı, Pakistan'in iç meselelerine ın müdahalede bulunduğu a RÖrülebilir. çekten de, ulkenin bütünlükorumak için harekete g«Pakistan ordusu tarafından ılan durum, faıla parlak de. Bütün tarafsız kaynakların tîğine göre Doğu Pakistan'ayaklanma bastırıJmış, fakat ıin bu fcesimi «le harab olur. Doğu Pakistao'm karşı;ı güç şartlann en iyi deliH, ı geçerek Hindistan'da kuru bulmaya çaüşan 6 milyona ı goçmendir. cak bfitün bo şartlar, Pakis. yardımda bulunan Batıb ülin, iç siyasî durumu öne süs yardımı kesmelerine ne öl• gerekçe teşkil edebilir? Daaşka bir devişle. Batının ekoik yardımı, Pakistan'ın iç işlebu ülkelerin kanşabiunesi üığında mı kabul edilmiştir? ıç sanmıyoruı ki, uluslararası konsorsiyomdan yardım alan istan yöneticileri, böyle bir ırlığa girişmiş olsunlar. icak, uluslararası ilişkilerin safbaya geldiği gerçeğini de ul etmek zorundayu. ir ülkenin hetn takir olup, ı de kötü yönetilmesi, sonunmutlaka Olke dışındaki bazı relerin müdahalesine yol açktadır artık. Üstelik, fakir olyıp da kötü yönetilen ülkeler :, dolaylı dış miidahalelere ma: kahyorlar. Birinci duruma, nokratik rejimi rafa kaldırdıkı için Ortak Pazar'ın boykot iği Ynnan cuntası albaylanm iterebiliriz. Ikinci durumun örp ise, Vietnam savaşının ekomik buhrana soktuğu Amertkan larına karşt, Avrupa ekonomileıin yaptığı baskıdır. Bir ölçüde, bu baskılar milli ğımsızlık açısından haysiyet kıM olabüir. Fakat, ikiye ayrümış ınyanın liberal kesimini seçen keler, bu seçimle birlikte, yukadaki uluslararası baskılan da ıbullenmişierdir. Aslında diğer kesimde de, bu simdekinden daha şiddetli basılar vardır. Çekoslovak sosyalizdne Dubçek'in vermek istediği eni yönfin, Moskova tarafından p sekilde önlendiği bâlâ hatırırdadır. Doğu Bloku dışında balmayı terih eden Pakistan ve benzeri ul.eler, bu bakımdan, konsorsiyonun karanna kızsalar bile buna lymak zorundadırlar. Çünkfi bir hatâ yapılnuştır v« Pakistan'ın bütünlüğünü sağla•nak için srfnşilen güzel hareket, sonunda eskisinden daha kötü durumJann doğumuna vol açmıştır. Politik nedenlerle belki Amerika ya da KmJ Ç3r, Pakistan rejimini silâh ve malreme ile besleyebilir. Fakat, ekonomik vardımda bulunan konsorsiyomun bu durumu finanse etmekten kaçmması da olağandır. laird'e göre Amerikan askeri gücü yarı yarıya indirilmek zorunda Yietnam'da yüılerce Amerikan askeri, halâlar yızünden can vermiş WASHİNGTON, (»a.) Güney Vietnam ordusunun eski daruşmanlanndan olan Albay David Hackworth, bundan dört yıl önce, Savunma Bakanlığmın emri Üzerine açılan bir sorustunna sonucuada, Vietnam'da blen Atnerikan askerlerinin en az • 15 « ' veya Vt 20'sinln, bizzat dost kuvvetlerin ateşl sonucu bayatlannı kaybettiklerini açıklamıştır. Vietnam'da beş görev yılı geçlren, çeşitli kademelerde danışman ve birlik komutaru olarak görev alan ve 1968 yılında, General William Westmoreland'a, savaşın seyri hakkmda, gayet isabetli bir «tahmin raporu» sunan Albay Hackworth, Amerikan Silfthlı Kuvvetlerine 25 yıl flilen hlzmet ettikten sonra geçenlerde ordudan istifa etmiştir. Albay Hackvrorth, «ABC» Televizyonuna verdiği dünkü mülâka. tında, 1965 yüının Haziran ve Temmuz aylannda Vietnam'a gelen bir Amerikan birliğinin, tamamen scemi askerlerden kurulu olduğunu ve bu birligin işlediği hatalann «inanılanuyacak kadsr korkunç savılablleceiini» anlatmıştır. ,,i Amerika, siyasî nedenlerle Pakistan'a yardımı' kesmiyor WASHtNGTON, merikalı yetklliler, A3X).'nin siyasî nedenlerle Pakistan'a ilctlsadî yardımı durdurmayacağını beiirtmişler, Pakistan'a yardım yapan başlıca Ülkelerin de, yeni ürtisadî yardımı süresiz olarak erteledikleri haberlerinl yalanlayarak, yönl yardımın görtişülmesinin sadece birkaç ay ertelendiginı söylemişlerdir. Washington'daki gözlemciler, bu ertelemeye Pakistan'ın şu sırada dış yardımı yerinde kullanamayacağı görüsünün yol açtığını söylemektedirler. cWashington Post» gazetesi, Pakistan'a yardım için kurulan uluslararası konsorsiyumun 11 üyesinin, geçen Pazartesi günü Paris'te yaptıklan toplantıda, ye ni ürtisadî yardımı süresiz olarak ertelemeye karar verdiklerinl yazmıştı. Gazete gayri resmî mahiyetteki karann, Dünya Bankası ve uluslararası Para Fonundan bir heyetin Pakistan'ı ziyaretinden sonra, Pakistan'da yönetimin ve iktisadiyatm çoküntü halinde olduğunu bildirmesi üzerine almdığım da İleri sürnftüstü. Siyasî gözlemcilere göre, konsorsivum ülkeler), bu yıl içinde Pakistan'a başka yardım vermemek suretiyle Pakistan hükümetini askeri harcamalardan vazgeçiD ülkenin âcil ihtiyaçlannı kar sılamaya zorlamak istemektedırler. Bununla birlikte güvemlir kav naklar. «Amerikanm Pakistan'daH siyasi dunım nedeniyle, bu ül kevf lkt)<adi vardımmı ke^miveceffaıi., konsorsirumun da vardıraı siyasî nedenlerle durdnnna karan almadınm» ileri surmüslerdir Pakistan aldığı yardımı illkenin sosyal sartlannı gellştirme yolunda kullanabileceğini göster diği takdirde. Amerika bu yardıma devam etme tutumunu benimsemiştir. Washington Post. Paklstan"ı jrtyaret eden uluslararası heyetin, Pakistan'ın döviz rezervinden elinde kalanı da dışardan silâh satm alm*k tcin harcadığından şüp helendiğini belirtmişti HflFTflNIN ünyamızın bugün içinde bulunduğu manzafayı umumiye nin, gönüllerimıze hazıınsızlık veren nitelikte olduğu bır gerçektir. Olup bitene bakıp, ülser olanlann sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Kürei arzm neresine baksanız, bir hırlaşma, bir didişme, bir çatışma oluşmakta, bir sürü gizli ya da açık savaş sürüp gitmektedir. Günumüzün insanları da bu olup bıtenlere orantıh olarak dertlidır. \ Amerilca'nın ünlü Gallup Araştırtna ve Anket Enstıtüsü de, oturmuş bu konuda bir anket hazırlamış, en dertli insanlar nerede yaşıyor diye... Belki şaşacaksınız ama sonuçta bu yerin Hollywood oldufu ortaya çıkmış. Elvet, şu bıldığimiz HolyWood, dünya sine masırun merkezı, peri masallanndaki kızlan andıran güzel yıl dızlann, prensleri andıran aktörlerin yaşadığı kent. Ama nasıl olur diyeceksiniz. Oluyor işte. 1ÇINDEN geçtniş. Ama ne var ki, can çv kar huy çıkmas. Oturmuşlar bu kez, bir film, yabancüann kanşmıyacagı, yalmzca btzi ilgilendiren bir film yapalım demişier. Vietnam'ı ele almışlar. Gerçekten kime ne, kime ne demek düşer. Savaş bizim, asker bizim, top bizim, tüfek biziın, Saygon hükümeti bizim.™ Hazırlıklar başlamış, Pentagondan bir general, bir albay danışman gelmış, rol bölümü yapümış, fılmi sürükliyecek hücum birliğinin komutanı sert albayı Burt Lancester. gözünü budaktan sakınmayan iyi kalpli yüzbaşıyı Rock Hudson, sadist çavuş rolünü Rod Steiger, dünyaya aldırmayan onbaşıyı Frank Sinatra, sa\raşı sevmeyen er rolünü de Jack Lemmon'uı oynamaları kararlaştınlmış. Frani Sinatra'ya aşık olan Saygonlu bar kızını Nancy Kwan, Rock Hudson*un tutulacağı Fransız kaduı gazetecisinl de Brigitte Bardot canlandıracaklarmış. Patrorüar herşeyin süper olmasmı istemişler, süper panaromik, süper teknikolorik, falan filan... Ve oturmuşlar başlamışlar filmin bikâyesini yazmaya. Blrliğin Amerika'da eğıtiminden, gemiye bindirilip Saygon'a gönderilişrne kadar hıç bir güçlük çıkmamış. Ama Saygon'a ayak bastıktan sonra zorluklar başlamış dikilmeye karşılanna. Danışman general ve albayla yazarlar arasında sUrtüşme çıkmı?. Yazarlar, belgelere göre, güneyin baskentln de çalışan yeraltı 6rgütü mensuplannı güler yüzlü, dost davAnışlı göstermek istiyorlarmış. Oysa general, fikrt sevmemiş. Böyle yazarsanız, Kao Ki bozulur demiş. Neyse Saygon faslını bir kaç bar sahnesiyle kısa kesip, araziye çıtanışlar. Yaîarlar, Burt Lancester yönetimindeki birligin, Vıetkong"un saklandığı bir köye nasıl kahramanca saldınp, evlertni yakıp ortalığı nasıl duman ettiklerüıi nefis bir tarzda dile getirmişler. Ama generalle albav buna da karşı çıkmışlar... «Olmaz, biz orada bu köyleri savunmak îçin bulunuyoruz, böyle yakıp yıktığımızı perdeye aktarırsak kamuoyunda olnmsuz etki yapar» demişier ve Amerikalı askerlerin Vietkong taraftndan yakılmış, yıtalmış bir köyü nasıl onardıklannın anlatılmasmı istemişler Bu defa film yapımeılan karşı kovmusiar bu fikre, «Yahu tmar tskân Bakanlığmm çalısmalannı fösteren bir film vapmı voruz, savaş fitani çevireceğiz» diye.^ Sonunda albay, general, yazarlar, yapımcılar herkes birbtrine girmJş, bu proje de kendiliğinden suya düşmüş. Gallup araştırmasma göre, Hollywood"un bir dert küpU haline gelişınin başlıca nedeni bu. Adamlar doğrusu haklı. Dunyada bunca savaş sürup giderken, sen kalk bir tek savaş fılmi çevireme olacak is mi... En dertli kent hangisii ? ? D Ekvator C Başkdnına göre kendisi "Meşrn bir diktatör,, QütTO, (a») Jose Velasco İbarra, 1972 E kvator CumhurbaştonıAğustos'unda ülkede yeni bir Cumiıurbaşkanı ve yeni seçUmiş bir kongre ile anayasal yönetime dönüleceğini bildirmıştir. Beş defa Cumhurbaşkanlığınft getirılen tbarra, bununla birli'ste, 1972 Haziramnda yapılacalc genel seçimlerden sonra uygulanacak anayasanın, askeri cuntanın 1967'de empoze ettiği anayasa değil, fakat kendi yönetimi sırasında, 1946 yılında kabul edilmiş anayasa olacagmı belirtmiştir. Dört yıllık siire için dört defa Cumhurbaşkanlığına getirilen İbarra, 1968'de beşinci defa Cumhurbaşkanı seçilniiş, fakat geçen yıl Haziran ayında diktatörlüğünü Üân ederels kongre ile yükseîe mahkemeyi kapatmıstır. tbarra dün gece yaptığı konuşmasında «Son derece mesru dilt» tatörlükler mevcut otduğnnu, ken disinin de yurda kurtarmak için diktatörlük Oân ettiğini» ileri sürmüştür. DAHfttYE MÛTEHASS1S) O OB T O B WASH1NGTON, (THA) Amerika Savunma Bakanı Melvin Laird önümüzdeki oniki ay için Savunma bütçesinde yapüan yedi milyar dolarlık kesintuün, kendisini Amerikan askeri gücünü yan yanya indirmek zorunda bırakacağuu açıklamıştır. Laird, bu kesinti yüzunden 1,5 milyon asker ve sivil personelin i$in« son vermek mecburiyetinde kalacağını da bildirmiştir. Bakanm UP1 Ajansına verdiğl özel bir demeçte yaptığı bu açıklamalar, Nixon idaresi ile Kongre arasındaki Savunma bütçesini tahdit mücadelesinde birind raund olarak kabul edilmektedir. Kongre 1971 mali yılı Savunma bütçesini 68 milyon dolarda dondurmak istemektedir. Senato'da Savunma bütçesini dondurma kampanyasına, Senatör William Prosmire ve Senator Charîes Mathias üderlik etmektedirler. UPİ'ye verdiği özel demeçte Sav\uıma Bakanı, stratejik silâhlann tahdidi hususunda ve Avrupa'da karsıhklı ve dengeli kuv. vet indirimi hakkmda Sovyet Rusya ile anlaşmaya vanlacağma dair ümitli olduğunu bildirmiî ve bunu takiben deniz kuvvetleri gücünde ve askeri yardımlar alanmda da indirimlere gidilebileceğine isaret etmiştir. Vietnam'dan Amçrikan askerlerini çekmek hususunda Senato'nun dokuz ay tnühlet istemesini Laird «Bn N)xon plânından bir kaç ay farklı olmaktan ileri Kitmeyen bir tekliHir» demiş, lakat bu teklif kabul edildiği takdirde. Paris'te cereyan eden barış görüşmelerinin tam manasiyle baltalanacağma işaret etmiv tir. Laird. önümüzdeki yıllarda Sovyetler'le genel silâhsızlanma alanmda olumlu anlaşmalar olacağına inandığmı söylemiş, fakat bu gerçekleşineeye kadar Birleşik Amerika'nın kara, hava ve özellikle deniz gücü alanlarında üstönlO&ünü muhafaza etmesi gere&i üzerinde durmuştur. Laird. Birleşik Amerika deniz RÜcünün ihtiyarlamakta» olduguna ve bur»a karşıhk Sovyet deniz *RÜcünün her an daha da modemleştiğine önemle ijaret etmiştir, A Gizli helgoler için karar bu mn verıhvor WASHtNGTON, (THA) Birleşik Amerika Hükümeti, Yüksek Mahkemeye, Savunma Bakanlıjhnıa gizli Vietnam beigelerinin yayınlanmasının ulusal güvenlik için dddî ve kaçınılmaz tehlike teşkil edeceğinl, Amerikan esirlerinin serbest bırakılmalarını "e Çinhindi sava. çının sona ermesini tehlikeye düsüreceğini bildirmiştir. Dokuz vargıçtan kurulu Vüksek Mahkeme, yapmış olduğu olağanüstü toplantıda, New York Times ve Washington Post gazetelerinin avukatlarını Ikl saat süre ile dinlemiştir. Gazetelerin avukatları, hükümetin, hür basıntn haberleri yayınlamasına engel olmak İçin elind'e delil bulunmadığını Sne gürmüs lerdir. New York Times ve Washington Post gazeteleri, Vietnam'a Bit gizli belgelerin yaymlanmasım Yüksek Mahkemenin vere. ceği karan beklemek için durdurmuşiardı. Yüksek Mahkemenin konu ile ilgili kesln karannı bugün verme'i bpklenmektedir. Oğlunu Beyaı Sarav'da görecek Avukat konuştu CAMBRtDGE Vietnam savaşı konuçundaki Amerikan Sarunma BakanlıŞının gizli belgelerini bulundurmak ve basına sızdırmak suçundan hakkmda tevkif karan verilen Dr. Daniel Ellsberg'in avukatı, karann açıklanmasından sonra tnüvek kilinln kaçmadıgım ve istendigi and'a hâkitn önune çıkacağım söylemistir. Ancak Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde öğretim götvr lisi olarak çahşmakta olan Dr. Ellsberg'in bir haftadan beri ortalarda görünmedifi bildirflmek tedir. EDsberg'in avukatı Leonard Boudin, «Hükümetin benimle temasa ^eçmek yerine treeey»nsı bütün mahkemelerin kapal oldnfu bir saarte tevkif müzek. keresi kesiinnesinl oldukça S*rip karşıladtm» demistir. NEW YORK, (THA) Kennedy aüesinin Bs»*kanı Bayao Bose Yehnedy îs)l. David Frost televiz. Bu blrliğin b a a erlert, çok za yon programı için hazırlanan bir maa blrbirlerinin ateşine kurban görüşmede son oğlu Edward Kengitmiş, birligin topçu bataryası, nedy'yi Beyaz Saray'da görmek tecrübesizUği yüzunden, ön hatiçin acelesi olmadığım ve oğlunun larüa bulunan kendl askerlertni da böyle düsündüfünü söylemişateş altına alrruş ve bunlar yettir. mezmiş gibi, Amerikan uçaklan Bayan Kennedy, «Oğtam bana da, yanlışhkla bu birliğl bombaCnmhurbaşkanı olap Beyaz Salamıştır. ray'a yerleşmek için acelesi olmadığını söyledl. Ve aynca 90 ya^ınAlbay Hackworth, bütün bu da olsam bile onon seçim kampan. hatalann «savasa hazırlığın yeyasının basında bulunmamı bentersiı olusundan dolayı islendiğiden diledi» demistir. ni» bellrterek, suçun üst komuta seviyelerinde aranması gerektiğini söylemistir. Albay Rackwortta, eğltim yetersizliği nedeniyle savaş alanlanndaki zayiatm ",'t 30 arttığını KAHİRE, (a a) ve Savunma Bakanlığımn nihayet 1968 yılında, meselenin «teısır başsavcısı, Başkan Encaatini idrak ederek» geniş çapver Sedat'a karşı düzenleta bir sorustunna açılması için nen komplo ile ilgili olarak eınlr verdiğini söylemiştir. ve görülen lüzum üzerine, şimdiyo kadar 545 kişinin gözaltına Bu emir üzerine kurulan ftir alındığını, bunlardan 55 kişinin komisyon, ölümlerin •« 20'sinin / sorgulan yapıldıktan sonra seryanlışhktan Ueri geldiğini, çok best bırakılchğını açıklarruş ve zaman dost kuvvetlerin dost kuvvetleri bombaladığını tespit et «Önümüzdeki ıninlerde RÖzaltma alınanlardan bir kısmı daha ıermiştir. best bırakılacak» demiştir. Büindiğı gibi, «El Ahram» gazetesi komplo samklannın sayısının 70 olduğunu açıklamıştır. Mısır'da 55 kişi serbest bırakıldı N ESendim Hollywood"u uzun sü redir, bir huzursuzluk sarmış, sarmalamış. Kentte yaşıyan sinemacılar, günümüzün belli başh çatışmalanna, didışmelerine eğilıp, bunları beyaz perdeye aktarmak ve böylece hem para kazarup, hem de uluslararası sorunlara bir katkıda bulunmak isterlermiş. Ilk önce Çekoslovakya'ya Sovyet müdahalesini, bir film yapmak istemişler. Nefis bir senaryo hazırlannuş. Heyecanlı mı heyecanlı. Prag'da işgal kuvvetlerıne karşı dırenen bir yeraltı örgütünün kahramanlılüan dile getirilecek, bu arada Batı Almanyalı casuslann, bu örgüte yardımlarıyla olay bir kat daha renk lendırilecekmış. Filmin oyuncu1P bile seçılmiş, yeraltı orgütü niin şefini Klrk Douglas, sevgi' i ı Kim Novak, Dubçek'i biraz kilo vermek kaydıyla Robert Mıtchuın, Rus karargâhına sızıp, komutanm gönlünü çalarak plân lan öğrenecelc şuh kadını da Zsa Zsa Gabor oynayaeaknuş. Sinemaskop, teknikolor, zehir mi ze hir bir film. Ama adamlann heveslerl kursaklannda kalmış.. Güzel bir bahar akşamı, Washington'dalct Sovyet Büyükelçiliğinde verilen bir partide, ev sahibi Seflr, ClA ile yakın ilişlösini bildiği yüksek rütbeli bir Amerikan dip'.omatına yaklaşıp, bir kaç dakika sohbet etmiş ve Prens Sihanuk'un devrilisi konusunda Italyanlarm bir füm yapraayı tasariadıklannı, buna ülkesinın geniş katkıda bulunmayı düşündüğünü bildlrmiş. Bu konusmanın üstünden iki saat geçmoden, HoUywood nereden geldiği pek belîi oîmayau bir uyan ile Çekoslovakya projesinden vaz geçmis. Hollywood bu olaydan yılmamış. 2. Dünya Savaşından çeşitli konulan, Nâzilere karşı kazanılmış zaferleri dile getiren filmlerin ceplerini doldurduğu paralann tâdı damaklannda, yeni bir projeye girişmişler. Hele bu filmin finansmanı için Amerika'nın dört bir yanından yardım da yağmava başlamış. Film. Israil'in 1967'de Araplara karşı kazandığı zaferi anlatacakmış. Yine oturulmuş nefis bir senaryo yaalmış. Çölde bir yıldınm harekâtı... Richard Burton Moşe Dayan, ömer Şerif Mareşal Muham med Fevzi rolünde. Bol bol mini etekli tsrailli ka savaşçüar. Ve film Süveyş'in doğu kıyısında bu savaşçı kızlarm bikinilerle kanala atlamasıyla son bulacakmış». Fakat ytoe bir bahar akşamı, yine (Vashington'da, bu defa Fransız Büyükelçiliğinde bir Amerikalı generalin kulağı bükül müş. Fransız Elçisi Generale, Fransız film yöneticisi Claude | IJelouche"un, 6. Filoya bağlı Amerikalı denizcilerin, Akdeniz 11manlanndaki gece hayatmı fü[ me almaya hazırlandığmı Hollywood, «Snveyş'te Panik» filminden vazgeçerse, kendılerinin de bu filmı önleyebileceklerini kibarca söylemiş. Bu arada biraz ötede, Sovyet Büyükelçisi halinden memnun şampanyasını yudumluyonnuş. HoUywood öfkeü, fakat çaresiz bir şahane konudan daha vaz Mustafa ÖZDİLER IMeU UtsOıoa» Caddeı» No. 13 Tel: « 88 «0 oepltlerl İle piyasada CİHAN BATARYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Posta Kutusu 7 7 4 İSTANBUL Albay Kaddafi'ye Lenin nişanı verildi rta Doğu Haberler Ajansının verdiği bir habere göre Sovyetler Birliği, Libya îhtilâl Konseyi Başkanı Albay Muammer Kaddafj'ye Lenin nişanı vermiştir. O Cumhurlyet 5396 (tlâncüık: 4014 5383) Mehmet BARLAS Cumhurlyet 5391 AMERİKA GEZILERI GOKLERI FETHETMEK BİZİM IKINCI BASARIMIZ Gır'ncı vo en buyuk basarımız bızimle ceyahat eden dostlarrmızın ksîpkrinı fethetmek .. Gokterı fethederken kalplerı de fethetmenın yalnız IRAN AIR'e has bir ozellık olduğunu dosjlarımıza geleneksel konukscvcrlığimizlg anîatmak Daha çok kalbi fethetmek ıcın doğuda ve bdtıcb birçok kentîn semalarını fethedıyoruz... Sız de IRAN AIR dostları arasına katılın < . Isianbul Roma Salı. Pazar İstanbul Ccnovrc Pa?artesı. Carşamba İstanbul Frankfurt Pazartesi. Carşamba İstanbul Faıis Salı.Pazar . İsianbul L^ndra Pazar İstanbul Tahran Pazartesi, Carşamba, Pcrşembe, Cumartesi î \ f # <[ Merlscıi ttev York'ta olan ve Amerika"daW Turkler tarafından kurulmus en büyıik Turizro Anoniro Sirtcetl | | n a K f l n n Maku) fıyac ve mükemmel turlan İle TIIRfl(MuD Amerika kapilarını sizlere acmıs balunuyor. ı vnKflivv O E V J E T U Ç A K L A B t Y L E INTERNAT1ONAL ISTANBUL NEW VOBK tSTANBUt CORPORATION 12/8 1/9 1971 (21 gunluk) AmerıKa ıçı turları ayrı ücrellerdır. İSTANBUL: TURAMCO Cumhunvet Cad 19 Taksim Tel: 49 41 72 ANKARA: TET Ltd Izınır Caddesı No. 33/12 A Tel: 17 18 18 RADAR TURIZM Vatı Dr Resit Cad 32 Tel: 17 80 S4 (Cumhurıyet: 5391) IRJIM AIR Cumburifct Cai. No. 3? TaksHn İst. Tel; 45 51 (.ÜİaailİL. 3847 63S
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle