19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 flaziran 1971: sCUMHURİYETs sSAYFA BEŞ lamento'da 7 gün ..Roma'yı yakan Neron9 sııçlu # 12 Mart muhtırasına göre sanık olan AP, rahatlıkla diyerek, Hıristiyanları iddia makamına yerleşti arenalarda Öldürtmüştü YlNE SAHNEDE AP şimdi hınç alıyor mmmmmmmmm AP Genel Başkanı Demirel, demokrasinin koruyucu meleği pozunda yine.. Tam beş yıl her türlü mikropluğa «gtl, ge\» diyen tutumu ile memleketin ve de rejimin uğradığı uğxırsuzluklarda sorumluluktan aslan pa}anı alan bir kişinin, 12 Martta çoktan kaybettiği çadır bezinden kanatlannı şimdi yine Türk demokrasisi üzerinde göstermeye hakkı olmasa gerek.. Hele, yağlanrnış bir çalımla, «asker artık kışlaya» yollu demeçlere ne demeli? Sizinki, herhalde «vaktin geldiğini» hesap etmiş olmalı.. Bir kere daüa bü' çuval inciri berbat etmek için.. I dört koşe K siiztjecinde iki tasarı Parltmentoda iki büyük tasan var halen.. Biri Emekliler Kanunıinda, diğeri Türk Sıiâhlı Kuvvetlen Personel Kanununda de. İışiklikler getiriyor.. Birineisi, bu yılın başmdan ben Mıllet Meclisıni uğraştırdı; değiştırmeler, yine değiştirmeler, yine deği.ştırmeler arasında Meclis Genel Kurulundan çıkıp C. Senatosunua ilfili komisyonlanna ulaştı. Öteki iso, Mıllet Meclisinın Cuma iünkü birlesirainde Jcabul edildi.. Asker, sıvil, büyük bir halk , , „ . . „ . , „ , . . „ . . A .................. kıtleaiBİ ilgilendiren her iki ta • ^^ ., ', sarının ayrıntıları defalarca ya • ¥% I r t n M 4 A H i ı « mentonun yasama »üzgecinde : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nası! çalkalandftğlnı «nlatacagız ; kısaca... • f • 1 ten tasarı, kabaca ifadesiyie, • yüıbinlerce emekliya (yanı kü • çümsenemiyecek bir seçmen ço î Junlufuna), yüzbinlerce deviet ; • Tüce parlamento bnmmalı btr ^ 1 .; ı..:.; m«murunun (yani yine küçüm • faalivet içinde... Durmadan, AUahın sıcağında saat mtt, »enemlyecek bir seçmen kitlesı) \ hamuno da hatırlamadan ça. yasama seviyesini yükseltmek Ş Iısnor., Zaten parlamentaiçin çıkartıldıgı . ifade edüen ; Personel Kanununa paralel ola • nuı> saatleri de bn mefbsmn oriadan kaldıraııs olacak ki, rak birtakım yeni maddi ola. i asağı yukarı büyük bir kıs. naklar, sosyal güvenceler getir. ; mı durmas vaziyette.. Bildimektedir. Bu denlı olumlu bir • yasanın Miüet Meclisi Genel • ğiraiz kadanyla, parlamento. nnn saatlerini knrmak. ayarkurulundan çıkması niye, öy i latnak için özel bir zat yar leyse, bunca zaman almıstır*. ; dolgao maaşlı, yaitut ddeBu sorunun cevabı, tasannın • nekli.. Parlamento Basın BiiC. Senatosu Geçıci Komısyo. : rosundaki saati bir gazeteei nunda, AP çoğunluğu tarafın ; arkadaş knrar yardım olıun dan bir kez daha değiştirilme ; diye.. Fakat diğerlerine nesmrfedir Yapılan yeni değışik. ; dense kanşmıyor, mamafib lılîle, taban ücretinin 540 lirayj : bu gidişle saat knrma, saat çıkartıldığını, vazife malullen. ; ayarlama kisisı yüce parla. ne hizmetlerine göre yüzde 125'e | mentoyn durmn* saatler bikadar aylık verileceğıni, emek • nası haline çetirmeye devara lü«r içın de memurlar gibı kat. : ederse buna da el koyap saat. «ayı sisteminın uygulanacağını ş leri kurup ayarlayacak. S5ı gaztftelerde okuyan emekli o • verdi.. kurlarımız, kendilen ıçin bun i Müjtfeler olsun, parlamento. c* çırpman AP'li Komısyon uye : ltrine fcarsı minnetfe dolacak. • nun içindeki üstü açık bahçeye aylardır yapımı için uğlardır. Ama Geçici Komisjonun • raşılan küçük yuvarlak haemekliler lebinde yapmak iste. : vuza su verıldi, saksılar için. digi daha baska değişikliklere : de nilufer çıçekleri ve ka. karşı çıkan Maliye Bakamnın ğ mışlar konuldu.. Bahçe böybu tutumunu va sdylediklerinı, ; lelıkle son derece güzelleşti, AP'nin oy hesabına dayanan Ş bdyieiikie büyük bir ihtiyaç ttviz politjkası dürbünüyle ds J da karsıianmıs oldu.. Fakat |ıl, sajduyuyla ele almalıdırlar. ; kurbaga konusu henüz hal. Bakan «Devletin malî dnromn • ledılmedi, ilgililen uyarırız. ie açı« değildir. Günlük tediye. : Itri dahi ödemekten aciziz. Enf : • Tttrk Alman Parlamentı.. lararası nDostlnk «• Baş Usyon teblikeriyle karsı karS1 j " " " " « * " " b Grnbu D " yayız. Enflasyondan aadece ha • kanı Afyon Mllletvekill Rızs Çerçel. Grnp üyelcriyle bir. Sine defil yortUşlar da zarar: likte, B. Almanya Biiyükelçi. firür. Ellerindeki paranın de ; sinin onoruna Mannara Ote. feri diîser» demıştır. llgilı Ba î linde bir şöleD verdi. Xeni kanların bu tür demeçlenne Ş Büyükelçi ba şölenden son AP'nin ve yandaşlannın neden ş derece kıvanç dnydnğnno yeate| pvlskürdüklerinı de emekli ; mekte yaptışı bir konnştnada okurlar iyice saptamak zorun. Ş belirtti ve Türkiye'deki son dadırlar. Ilgîli Bakanlann söz İ gelişmeieri dikkatle izledik. leri, «ba Haıine bn kadar per : lerini açıkjayarak, «Hürriyet •onel siderini kaldıracak giiçte • dfişmanlarına hürriyetler ve. değildir» anlamma geliyor... AP • rîlemez* dedi. Mannara Oteli ise bunun söylenmemesini istı : büyük bir otel oldnğn için, yor. isrıyor ki, 12 Mart'ın gö ; «Hariçten çare) oknmak ya. ! revden uzaklaştırmasma rağmen, kendisı. canla başla vatan : sakt.r» levh.s, a s ,l, de|İIdir. daa için çaUsan. hep veren b i r | j« İstıraha h bulunan MP G,. daş çalış ne) Bafkanı Osman Bolukbayönetim fcarfrosu olarak kafata ; sı Cuma günü parlamentoya ra yeretsin.. Kı. «bir müsait za. ; geldi.. Balımsız Milletvekili •tanda>, «mfselâ ordn kı.sJasına : îbrahım Öztürk, CHP'li Ce. dSndüsünde» yine iktidara ge : vat Küçük ve bazı milletve. lebilsin.. J kılleriyle kuüste sıkj bir sohGeleüm öteki tasanya* Silâhlı Kuvvetler Personel Z bete girmısken, NTaüye Ba. kanr Saıt Nacı Ergın konuKanununu değiştiren tasan da ; nun üstüne geidı. vani Ba. personelin yapısında degiştirme • kanın keroerlen jıkma sözü. ler yapmakudir. Generallikte î ne.. Mılletvekilleri Bakanı bekleme süresl bir yıl artmak : tadır örneğin. Ortfuda sozlej 3 terlettıler, Bölükbaşı da bol bol fıkra anlatarak milletvemeli subay kullanılmasına o!a î kıllerini destekledi.. Bakan, nak rermektedir Albay /aılalı : «Ben politıkaci dejiiım. ra. iını önlemek için Genelkurmay ; kamlsrıra çantada, onlarla Başkanlığını yetki Ue donatmak • ugrasjyorum» dedı.. Sohbette t»dır.. Millel Meclisi Curoa gü. ; bir de gazetecı vardı, Bakan nü tartışmasız kabu! etmlftir Ş onu da parla.menter sanıp ga. tasarıyı. Esasen bu tasan go : zeteler ve gazetecüer hak. rüşülürken, Senato'da da aylık. ; kında veryansın ettj. Bakan, lar konusundaki Anayasa deği. ! milletvekillerının o sırada »ikllği gSrüşülüyordu. Milletve : neden gülümsediklerinl anla. killerinin birçoğu, Millet Mec.t lisj Genel Kurulunda olacaklan J yamazdı, barı burada açılcla. yalım. sebebı buydu.. yerde, Senato'daki oylamalan ; IUÎ izltmeyi yeğ tutmuşlardı... '•• Yasama N'eron düpedüz manyaktı.» Dünyanın en büyük sanatçısı olJuğunu sanırdı.. Lir çaiarken «ilham vermesi için» Roma'yı çatır çatır yaktırdı. Ama onun çapında bir duEpot için biJe, işlenen suç despotluğunun bovunu aştı mı, s'çlu\ıı bulmak zo • < runluğu vardır.. K'eron, «Suçlu I benun» diyecek değildi ya.. TutI tu, «iste suçlular. diye, hıristi' yanları yeni Roma'ran arenaların da aslanlara yedirdı.. Bugün Türk^e'de, baska suçlular. meşru diizenı zıvanasından • çıkararak suça ıttikleri kişılerl teker teker toplarurken, işaret' parmaklarıyia hep kendilerini | gösterenleri de «Onlann arka I aında asıl bunlar var» diyerek ' suçlu saadalyesinde »ıgaya çe • kiyorlar.. Sözün kısası, 12 Martl muhtırasının birinci maddesine' Bizim Hafız, fena alıştı AnRöre, sanık oırrası gereken AP, ı akıl almaz bir rahatiıkla iddia I kara'ya... Dün yine Başkentteymakamına yerleşmiş, 12 Martın' di... acîsını bir takım kisilerden, ku1 •Hayrola Hafız'.'» dedim.. «Haruluşlardan. Anavasadan çıkar I vırdır be;> dedi.. «Ketnerinıa maktadır... delik açtırmaya geldim..» Eh, bu yajtan ceziv Komisyon d a I namaya gelecek sonra a.. oydeğil Tabıi Senatör Ekrem Acu' tşte, vatandas deyince böyl* ner'ın yasama dokunulmaziı. disiplinli; yasalara, buyruklara feı, C. Senatosu Anayasa ve A1 saygılı olmalı. yani Hafız cibi da!et Komisyonunda, AP'li ü ' olmalı.. yelerin sayı çokluğu ile kaldıru I Ne demişti Sayın Maliye Badı.. Komisyonun toplantılan tüm I kanımız? Demişti ki. «Kemerlcparlamenterlere ve basına açık' rinizi sıkınız..» tı.. lzledik Bır APIi komisyon • Zaten inişe geçtiğimiz için siİe, Acuner'le ilgıli dosyadaki id ' diaların mesnetsizlijti karşısın1 , , . . da.M , „ yasama dokunulmaziıgının kaldırılması fıknne karsı ÇIK ' maktan kendınl alamadı. Buna ı ne öemeh?.. Bu koriü, Sena'ol Genel Kurulunda tartısılırken, kamu o>unun gözlert önüne eni I ne boyuna serilecegj tçin, dos1 yadaki deliller, bövlesine bir ta • sarrufu ne ölçüde eerektirir?.. I Bunu bir vana bıraiayoruz.. A1 tna AP'nin 27 Mayıs'a duyduğu. öfkeyi Türk haikına duyurmaK I hakkımızın da otesınde. göre • nnuzdır. . Bir komısyon uyesı.. AP'li.. A1 dı Mecdı Agun, benatodaki h e r ' konuşması CHP'li ve AP'lı üyelerın tartışmasına yolaçan bir parlamenter Bakın konusyon da, Kkrem Acuner'ın dokunul . m&zlığmın neden kaldırılması I gerektiğınt nasıl savundu: «Acuner, 19M ihtililini yapmı$tır. *er ı altı ve hücre bareketleri köy I kahvesinde vera faarnan yerin ' de islencn suçlara benzemez. • Bıınların delillerini tesbit zor1 dur. .Acuner 1960 ıhtilâlini ha ' şarmadan yakalansaydı asıhrdı O zaman karda yürümii?. >2">' belli etmemiştir. Bu baknndan bunu yine yapahiiir. Aeuner bız1 zat emaredir..» Aeuner dosyasın1 üa, «emare» arayan Agun, onun ' 27 Mayıs'ı gercekleştirmiş olma • sını «bizatihi emare» saymakta I flır... I 27 Mayıs'ı. Anayasasından baş • layarak yoketmeğe çalışan AH. I onu yapanlar: da hırpalamağa uğraşırken, 27 Mayıs'ın kurduğuı başka kuruluşlardan da hınç çı1 kanmaktadır. Biüyorsunuz, AP' r,in, iktidardayken açıktan açı1 ğa vuramadığı, kinini yatıştırma| nın çaresinı de ondan nıç sözetmemekte bulduğu 27 Mayıs'ın. | getırdiği kuruluşlar içinde ö . zellikle dört tanesine büyük d ü s l maniığı var. Bunlar, Tabıi Sena törliik, Anayasa Mahkemesı.ı Danıştay ve Özerk TRTdır.. A1 nayasa değişikliğinde önerdikîe• riyle evvelallah hakkından ge» leceğini hesapliyor dördünun I de.. Üye çoğunluğunun kendısınde olduğu TBJ1M Kamu Iktisaîii Kuruluşları Karma Komisyonun I da, günlerdir bunu yapıyor AP.I TRT'deki çıkar çekişmelennin kamu oyuna yansımasıyla bel raber, bu Inmılusun nasıl bir | çiftlik olduğu da ortaya çıKmıştı.. Buna herkes (çibı bizim I de bir diyeceğimiz, yok Bununl hesabını, TRT'yi çiftlige çeviren 1er versin Ancak, T RT'mn en I basta, bilânçosunu denetlemekle J görevy Karma Komisyonun bir mahketne olusuna tanık olduk I biz.. Bir AP11 üyenın, a*zını do! | dura doldura. «Kamo ovu TRC Tİ (Bizim Radyodan) ayırdede1 mee nale Kelmiştir» dediçiru duy | duk.. Neden. TRT. köyle ılgilı progTamlannda. en sefıl köylerı I gösterirmış Bunun cevabı, A P | kafalannda esasen sorunun tçın dedır: «Çünkü TRT komünist I propagandası vapmaktadır». AP.I o sefil köylerin öyle kaımasında. en ufak bir sorumluluğu yok I muscasına besap sonıyor TRf I den.. Hiç kuşJtunuz oJmasın, TRT de. tabıi senatorler de 27 Mayısı hatıriattıkıarı tçm bu kadar hırpalanıyorlaı AP taratın1 kemerleri sıkacağız.. Bu araaa, askı kullanan vatandaşlar içın . . , çlkarjlınad] ,. ma, hatırlatraak bir vatan borcuciur.. Pcki askısı olanlar ne yapacak, neyi sıkıştıracak? Sayın Maliye L'zmanları bu konu üzerine süratle eğilmelidirlerNEDEN SIKELACAK KEMERLER? Eğer kemerlerin sıkılması ge. rekiyorsa, sıkılması gerektigındendir.. Bunu bilmek için maliyeci olmak şart değil.. Demırel'in birkaç nutkunu okumak kâfi.. Şimdi, a^kı kullananlar Kemerlere Delik Açma T.A.O. EKREM ACLNER : Konujacak KORIDOR AM Fikret OTYAM ] ı fazla kem*^ deli^lerigi, ttkamak olanajdafi da a^anmah, yurda ddviz teminine çalışılmalıdır. Bdylelikle kaikuımakta olan ülkeye delik açnıak, delik doldurmak sanayii de kurulmuş olacak ve büyük bir eksiğuniz hıç yoktan giderilmiş bulunacaktır. Dovizimiz dışarıya akmayacak, kemerlere delik açmak ve delik tıkamak çalısmalan sayesinde azız halkımıza ve müteşebbıslehataJan, ' AT, \ ayda temirle> emezmiş!..» Hemen belirtelim, bu I kısır çekişmeler memlekete fay | da sağlamaz beyler.. Bu, bölü | cüluktür.. Türkiye'yi, Türkiye'cie yaşayan vatandaşları, batta I dijan gurbette yaşayan vatan | daşlaıı bu hafe getiren sorumlu iktidarları. sorumlulan aramamakta millî, sanayî. iktisadi, içtimaî, hissî, temsilî, siyasî, hamasi, havayî yararlar vardır... I Yani. devri sabık yaratma | makla, dükalıklara ayrılan bu aziz vatanı birleştirroek umudu I vardır. Bu birleştirmede kıüla • nılacak kola ve tutkal sanayüni de teşvik en büyük hizmettir. Ol sebeple vatanı bu duruma kim getirdi diye kat'iyen «ormamalıdır. I Bir AP'linin I ilginç sayunmgsı Cumlıuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda, AP Sakar>a Senatörü ve alt Komisyon Başkanı Mustafa Tığlı, dokunulmazlığının kaldırılması istenen Tabii Üye Ekrem Acuner'i ılgınç bır şekılde savundu ve oyunu «Kaldınlmaması» yolunda kullandı.. tddialan tek tek eleştiren AP'li Senatör Tığlı, bir tanığın, vaktiyle Sarp Kuray'ın. «Aeuner bizim lidenmizdir» demesinı ele alarak «Böyle bir beyanda bulundufunu dofru olarak fcabul etsek dahi, bu soz Sayın Acuner ı hangi fiil ıçin suçlu lulacaktır? Sanığın. mucerret liderimizdir demesi ile insan lider olur mu? Sanık, Musta/a Tığlı da liderimizdir demiş olabüir. Bütün bu sözler kiml töhıaet, altında bırakmaya yeterli olabilir? Sanığın mücerret liderimizdir demesi ile insan lider olurmu? Sayın arkadaşlar, kimse kendi iddiası veya başkasının lutfu ile Peygamber olmaz. Kimse, liderimizdir demek olmakla kimseyi lider yapmış olmaz. Adama maiıkemede sorarlar, Peygamberse kerametin ne diye? lider olmus ise ne olmus", diye.. Sayın Acuner'in hangi fülinden dolayj suçlayarak dokunulmazltgının kaldınlmasına karar vereceğiz? zudı. Bir bu iki t.sannın parla. \ 1^3,FIH.Itl©Iî tOfl Ufl Emelüjlik Kanununu degisti İ J C I " (llıSI Kıpırdanma başladı bir yajıa zaten buniar azınlıktadır çok §ükur biz oldum olası keroere düşkünüzriur, \ani özel bir dikkat gösteririz ve de aşağı yukarı herkes kemerlidir» Sayın Maliye Bakanının bu, kemerleri sıkınız ijaretıle herkes kemerlerindeki delik sorununa eğilecektir Eğer, sıkılaeak kemer ve sıkılacak kemerde delik kalmadıysa ki muhakkak kalmamıştır, devri AP sayesinde, yeni delik açtırmak zorunluğu çıkacaktır. Bu kemerde, delik açm» işi her ne kadar çiviyle yapılırsa da, dıkkatli ve düzenli bir delik açmak elbette istenilen birşeydir Sanıyoruz ki, «Kemerleri sıkınız...» buyruğunu veren Sayın Maliyeciler ve başta Sayjn Maüye Bakanımız, kemerleri sıkmak için gereken delik sorununu da incelemişlerdir. 35 milyon küsur vatandaşın asağj yukarı 20 milyon kadarı kemer kuiianır.. 1971 istatistiklerüıe göre. 12 müyon virgul alusj uçkur va geri kalan küsur şın da hiçbir şey kullanma olanağı yoktur ve olacağa da benzememektedir. Simdi, demek ki neymiş; 20 milyon küsur vatandaşın kemerine delik açmak gerekiyor. İki delik açılsa 40 milyon. 3 delik açılsa 60 milyon delik eder ki, kalkınmakta olan bir ülke icin önemli bir yekundur bu... 60 milyon kemer deliği açmak, elbette kolay değildir. bunun için akla ilk gelen şey. derhal yabancı sermayeyî teşvik kanunundan yararlanıp ve yabancı sermayeyi teşvik kanunu knp. samını daha da genişletip, özellikle yatınm indirimleri «oran nisbetlerini> çoğaltıp yeni i? sihalan açmak için harekete geçmeliyiz.. «Deliksiz Kemerlere Pelik Aç. ma Ortaklığı» kurulmalıdır. Bu, halka açık bir kurulus olmalı, hemen hisse senetleri çıkarılmalıdır Ömeğin, devletin başına 20 yıl sonra 121 milyar tirabir külfet olacak 7 çin çizdigı gelişme do*rultusundan sapma suçunu, onun getir • ^ diği her olumlu şeyi karalayarak I unutturrnaga çabaiamaktadır. ' İki buçuk ay icadar önce, Tah ran'da içkili bir yemekte bir AP'li parlamenter, yanındaiu CHP'IJ parlamentere dert yanıyor ve CHP'nin de «çatı altında> ealdifinJ anlatıyordu. Nakledıldiğine göre AP'li par rîmize yeni iş sahaları da sağlamenter, gergiı. durumun bır lanmış olacak, ifci yıl öncekı ısgün sona ereceğüıi, sırası getatistiklere gdre 8 milyon giziı, Sayın arkadasıra Deliveli tAP ünce AP'nin bir bakan haJtkanaçık işsiz sayısı azalacak, vasenatörü) çok samiml bir insanda gensoru hazırlayacağını boy tandaşlar gurbet ellerine artıic dır. Bu hemen hemen O'nun imlelikle zemini yoklayacağım, na akın etmeyecektir. tiyazıdır. Samimıyetle yaptığj ko sıl olsa çogunlugun fcendilennÜstüne üstlük, hazine böylenuşmada beni de taltif ederek, de olduğunu, buna rağmen CHP lıkle yeni gelir kaynaklarına kanin de destegiyle, pariamentf Mustafa Tığlı'nın dediği gibi ben \uşmuş olacaktır» Hem vatandas «hakimiyetini» saglayacaklannı, de hâkim olsa idim Acuner'i bekazanacak, hem deviet.. Yani bunun şart olduğunu anlattı, raet ettirirdım, fakat kendisinbu kemer sıkma emrinin altınaniattı.. den süpheiiyim, onun tçin müsda vatan asil anlam budur, neO zaman gelmiş olacak ki, bet oy kullanacağım dediler~ Saden saklamaJı? yın arkadaşlar şimdi, ben de Hâ AP on kisilik bir komisyon kurup ve baskanlığına da esisi AFAKAAAATTTT... kim oisam O'nu beraet ettlrirdalet Bakanı Hasan Pinçer'i Yalnız ne var kı, bazı şom dirn dedikten sonra dokunulmazgetırip hükümetin yiiksek kaağızlüsr ve vatan bolüeüieri lığının kaldırılması nasıl müm demedeki deviet memurlan isormaktadır: Vatandaşı, kemekün olacaktır? Bu, derin bir ts çüı yaptığı bazı tasarrufları inrınde yeni delikler açmak duzat değil mıdir? celemeye başladı Yine AP'li bır Bakan, Ankara Burada havada kalan sadeHastanesı Bashekiminın atance bir iddia vardır. Fakat onu teyid edecek zerre kadar bir de masıyla ilgili olarak bayan Bakan Akyol ile sert tartışmalar kl yoktur.. yapü, AP'ülerin ha babaro gay retleriyle bır bakana degıl, bir Bu sebeple konu burada berabayana Böylenmemesi gereken kistır. Ben oyumu menli olarak kullanacağım ve bundan bir adli kelime oyunuyla «şüphe tevlit edecek» bazı sözleri reva gördü. yeci, bir hukukçu olarak vicdan Ardından çanklı bir AP'li, Ada huzuru duymaktavım Saygılar sunar, teşekkür ederim..» dedi, let Bakarunı sırı bir gazetenın yanlış başlığı nedeniyle özetle.ağır şekilde suçladı.. Ve, Acuner'ın dokunulmazhğı AP yaniısı gazeteler. Sıkıyö MGP ve AP'lı ötekı üyelerin oynetiro bildirilerinı hiçe sayi] lanyla kaidınldı. en ağır şekilde hükümeti suçlamakta ve AP'yi göklere çıkarmaktadır.. rumuna kim getirmiştir? Herlacak, kemerinde artık açılacak I Nihayet yine o gün gelmiş o^ halde üç aydır i§ başında budelik kalmayan vatandaşlara ' malî ki, Knerjı ve Tabiî Kaynalı lunan Sayın, dost, Nihat Erım yardım edilecek, bunlar için aylar Bakatu Ihsan Topaloglu hat hükümeti değil.. Ama giden ikrıca vergi indirimi uygulanacakKında Dır AP gensorusu olacatidara ve onların yayın organtır! ğı gazetelerde yer aldı1.. larına bakarsanız, bu duruma Vaşasın kemer takmak, yasaSayın Nihat Erim Hükümeti geNıhayet yine o gün gelmiş osın kemer kullanmak, tirmiçtir!. Hayret. vallahi haylacak ta, AP Genel Başkanı ve yeni i; sahaları, Üç dört haftadanberi, Parlâret.. Onların yazarlarmdan biriTürK Stlâhlı Kuvvetlerinın 12 mer kullanmayarak askı kuila. yazarlanndan bırımer sine göre. «Erim Hükümetinin Msrt'ta verdiğı bır muhtırayla nıp yardımdan kaçanlarl. I mentoda transfer tamamen durdu.. Bu nedenle, durum yme iktıdarı derhal Dirakan Süleygeçen haftaki gibi. tnan Demirel, AP Merkez Tem sıicıler Meclisinde mansaida kuJ Milletvekili Senalör koma^an bır konusma yaptı. AP. fc'vet. parlamento ayakta kal(Ağjr işler için depo da olabüir.) J 34 141 C.H.P. dıgına göre. denetim elbette en 8 41 D.P 400 500 900M2 katlar. BOMONTİ BİRAHANE? tıtis çekilde vertn« eetiniecek14 M.G.P. 19 tır. Araa gellşmeler bunun ıvl SOKAK BİBA FABRİKASI .VANINDA. J 1 İ Tİ.P. njvetten voksun; ketnırici. va1 1 (Bahçeli ve otoparklı olup 220 volt ceryam mevcuttur.) i M.H.P. '*as vavaş vılacj olduSunu gös4 !M.P. termektedır. 2 B.P. (Reklâmcıhk: 1320 5385) 12 Mart notaıtırasının 1. mad1 V.T.P. desınde ver alan suçlamamn a15 S Bağımsız lordumuzun tarım dışındakı ıktısadî bünyesini 900 bin civa. 8tl muhataplan. şimd) saictın 6 2 Boj rındaki isyerı yaratmaku ve geliştirmektedir. üanayi ve Işyer. hazırlıklarını artık eun yüzüne Vt.B.G. 18 leri Sayımı bu işyerlerimizin 1970 yılındakı çabalannı ve ifade çıkarrnıstır Koatenjaa 15 ettikleri iktisadi gücü bütüıı Türk ulusuna \e dünyaya tanılaVakında oaşKa seyler de ettcaktır. Sanayi ve Isyerlgri Savıımnı dfgtpkl riileoejinı bıldırmeK. sefıanet ı» <" .a Va'm', dedikierimizi kısaca • • hülâia ederek özetlemek» gere | kirse üstelik buna mecburum, yerimi çoktan doldurdum, ya I rın sabahtan itibaren kemerler I de dehk açtırmak bürolarıaa tek sıra halinde, trafik kuraila I rma da uyarak başvurunuz ve I Sayın Maliye Bakammızın iste . mini aşkja, şevkle yerine getiri | niz.. Ibibikler öter ötmez orada | olunuz.. Yalmz dikkatli olunuz, . bazı açıkgözler, paravan §ir« I ketler kurup ve vergi kaçakçı I lığı da yaparak bi hizmeti dede. ruhte etmektelermiş.. Bunlara I lara ujmayınız, en iyisi deviet h i | majesinde olan keroerlerde delik açmak tanzim bürolandır, bunlar fiks fiyat üzerinden biz. metinize hazırdır. Fiyatlar kemer deliği başına sadece 2 TL. 'dır. Elde edilmesi hesaplanan 120.0d0.000 TL. ile bir fon kuru SORMA BE BİRADERİ Sandalyaların dağılımı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle