19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFAIKI flmdi ateş altmdadır. Ön aafta <wıa saldıran, Adalet Partisl bataryalarıdtr ama, bu bombardıman, mce ve niceieri taratmdan da, saldırgana duâlarla irienmektedir. Karakol. Senatodaki MilU Birlik Orubudur. Bu grup. bir ihtilâlin. oncü kadTosundan kalıntıdır. lhtilâl. 2Î Ma>w ihtilâlidir. 27 Ma>ıs Ihtilaü, «meşruluğunu taybetmiy» bir iktidara kars.1 yapumışUt. tktidaruı, hukumet «orumluları ite si>asî kadrosu. söıaltına ahnarak tutuklanraıslardtt. Bunlar, 12.VL1969 tarih ve 1 numaralı kanunla tesekkül edcn Millî Blrlik Komitcsinin çıkardıği 3 numaralt «Viiksek Adalet Divanınut muhakcme usuluııe ait secici kanun>la kurulan Divan huzurnna sevkedilmîv lerdir. Burada işaret edilen Muhakeme usulii, bu Divana bir lhtilal Mahkemesi niteliği verraemektedir. "Yani bu Divan. meselâ M"5'te cıkarılaa Takriri sükun kanununun setirdigi gibl, bir İstiklal Mahkemesi değildir. Yargı for. malitelerinde \e koiııllarında. normal muhakeme usulüne bağlı kalacaktır. Hulâsa Divan kuTulmustur. mahkemeler <<•• reyan etraiştir. Yargılananlardan. beraet edcn. ler olmus. mahkuıu olanlar olmustur. Dâvantn temeli. Anayasajı tağyirdir. Bu arada ihtilalci kadro. sadecc bir kadro olavak katmı«tır. Ne otoriter bit lider yatatmıijtiT. N> yöneti't bir siyasî büro kurmuştur. Ne de ülkenin cn uzak köfeleruıe kadar ulasan bir örgı'rtlenmcye girijmiştir, Hatta ne dc bir ihtilal progTuıtu vernrlşttr, Zaten bu liderslzlik. merkvr. teskilâtsuhğı. örgutsuzluk vc prnsramsıılvk: Millî Birlik KomiteMni, daha ihtilâlin lueriııden cnk get^neden parçalamıştır. Yani cünkıi sefMillkten, t«OKtanisızhktan. teskHât«ıiîlıktan v<; dayanakstzlıktaıı bu kadro. keodi icinde, cok RCÇmeden bolünmüş gitmiştir. Kovniteden hir kinısentn aztediletneyeceği. komitoden dkarılamayacağı. 1 numaralı kanunun t. maddesi kabmdan iken, 13 Kamm'da kom'rte tümii ile dajjttılmıştır. 14 üycnin lıem komiteden. hcm vurtlan rıkanlması ile. yeni bir komite kurulmus. daha dojrusu, tkinci bir ihtilâl olmuştur: 13 Kasım buçuk mangalık D irçundürücü olaylar. BirMillet Meclisinde ileri karakol, Büyiik Biı buçuK mongohk ileri kaınko! Şevket Süreyya AYDEMİR bir takım anlamsız. plâtonik. speUulitif tbrmulUT pesindcydiler. İhtilali; uzun sureli bir c«n«ikal hareketine vc>a düten değişikliçine e %ivme>f çabalı>orlard!. Ama. sloaansızlık. hedcrsîTİik. gereek toplum kanur\i>etlerini kavrajış yetertirfiü. hu'â«a sttatciik ve taktik asamalarm dtçerlendirilme noksanı me>dandaydi. de nlçin mümkön olma«n? Bunlaı, hugünkü Anayasamn, bugünkü reiinün öncüleri ve daha önceden sorumlu muhatızlan, göıciüeri de sayılabilirler. Bu görcuiük vaziresi, başlarmı kâybetmek, hayatlartnı vermek palıasına elde edilmişür. İhtilal sırasında hepsi de genç subaylar ve kurmaylat olan bu însanlar, hiç ihtitâîe katılmayıp da. Ordu eörevletini «iirdiir. sclcrdi, elbette en vüksek mevki ve rütbelere yükseleceklerdi. O halde ortada, millî ve 5«redi bit meslek olan orduda tehlikesu terfiler yerine, bu meslek ve îstikball de feda cde. rçk. buRÜnku sîyasi hizmetletini surdüroıe>« çalınan bu insanUn, »imdi bir g»stp, bir fuzuU lâgil gibi sa>mak. hakıızlık, insafsııhk olur Oerci onlartn bu açıklnmalara hakikaten ih. tivaclan yoktur. Cüıtkiî yütürlükte olan ve yürürlüUte kalmasını nice aydm vatandaşların bcııimsedisi Anayasamızın ba;langı<; kısmı, onları ordudan kopanp burünkü vazitelerine ulaştvraıı hareketlerinin yani 27 Mayts Ihtilâlinin dcierini tayin etmiştit. Onlatın yaptıkUrı. bir iktidarm mesfuluğunu kaybettiği ve kar. deşi kardeşc kırdırma yollarım açtığı bir tamanda. hayatlarmı daha o «un kâybetmek tehlikcsinl de gö« alarak. kendilertni meydana atmalarıdır. Bizin» y'akın tarihimude böyle askerlcr vavdır. \kıbeU ne olursa olsun, meselâ r.ııver Paşa da henüz 26 va^ında ve istikball parlak bir'K<irma> Binba^ iken. 1S08 yılı 12 Haziranında Makedonya dajdârmm yolnnu tutarken. Selamsm Vardar kapısında: Nişanlarımı söktiim. rütb«lerimi attım. tek başıma yola «ıktyocum. diyebilmi?. ama bu ve benrcri hareketler. aradan bir ay l«cmtden. Abdulhamid'i dize getirmUtl. VE BİR TEŞHtS 1 Haftanın raporu Ahmct İhsan K«ın»h söjle konusur: «Mevki \e sıtaUan kirose taratmdan kab\ıl edilmejcn Tabii ScnatÖrlerin, Anayasamn tadi I li dolaMSiyla ve Adalet Partiji Sayın Genel Bajkanma çatma çabalaıınt yadııgamıyoruz.» Bu beyanatta asloian, Tabii Senatörlerln mevki ve sıfatlatımn kimse tarafından kabul edilmedi|idir. VUekinı daha sonraki beyanatinda Bay Kırımlı daha scıt konu^ur. Tabii Senator sözlerini temelli Senatöre çcvirîr ve gerckli o>u toplar toplamaı. Tabii Senatörlfik miıessese^ini derhal kaldıracaklarını ilân ed<*r. Hatta. artık onları muhatan alma\ac»klarmı da acıklar. Ama bu hc\an\arda ealiba l»ir jranlıslık var. Eıvelâ «Me\ki \e *ıfatları kım«e tara. lından kabul e4ilme>cn Tabii Senatörler» Uade^i nasıl d«sru olabilİT ki. onlann bu mevki v* üifatlnrı. Anayasa tarafmian kahul edilmi»tir. Bu Anayasa da. hıtîun vüriİTİüktedir Bay K»rvmh d* dahil olducıı halde hütön miHetvektli ve ienatörler. bu Anayasamn vcrdisi \etki ile Meclis cat»«ı altmdadırlar. Ve bu \nayavanm ifade etti%i Curahuriyete ve onun miıe««e«lerine sadakat vemini ettnUlerdir. Kaldı ki bu An»va<a. 12 Marttan nncr \d»lei Pavti•inin oılediiindfn. oııiarm ha\al ed>«neveceklerinder. daha fazl« dç«i«tirU«e hile. 1«l Ana^a»aMna hatlılık îfade eden toolu hcvanlar. Uurum. mü^e«o. kitle bil^irileri \\rvS™ w « ı ndi OmfV W NdMe» Partisi ile mii<i o">arı Scatftdon atmeava kada» Tabii erin r>«>ki vr etiihiyetlerini kabul eden nnemli \e aydın tooluluklar vardır Kaldı M. ilk adımda topyekim bir dejü^tirme hisoini veren bu Anaya«a tadilleriiin. sasduyu y«v«ş vava$ hissiyata haki™ nldukça. pek de altiist cdilmemesi iiınit ve ihtimali de viedanlarda yasamaktadir. Cünkü biz Turkler, bu Anajrasaya eok şe>ler borcluvut. Bu Anayasa iledir ki. nke «;»«. da> demokratik mü'iMselrr. ülkemize malolmu»lar. yerle^mislerdir. Gam*ır ve vurdumduymaz bir iktidann be«ledi«i «nanik olayta. rtn »orumluluiunu i«e. Anara<ay» vüklemek me>li hujrıin baıı vevrelerde «algın ols» hile. vann bu «evrelerin. »khn ve mantıeın kamınlarınt kendüerine rehber etmeleri de muhtemeldir. i Kaldı ki, bu birinci ihtilâlden. ikinri ihtilâle geçetken de, bu yeni ihtilâlin. ihtilal hukuku bakunından tasyonclliği ve ihtilal mantığına uyRunluğu sağlanamamıştiT. Nitckiıtı konıiteye kaışı, hem de ihtilâlin dayanağı sanı. lan ordu içindc ıcaksiyovi. »ok erken ba^latniîtır. «SUahlı Kuv\etler Birliği» ile MUlî Birlik Komitesi arasmda ihtllatlar. çelişmelcr. ihli. lâlin alnjma etki japacak dcrecede gelişmUtir. Ama 27 Mayısı yapan kadro ile U Kasunın bıraktıği kadro arasmda. >aln« bir noktada stratejik mutabakat surdıirulmüstür. O da. 11 Mayıs tebliğine »adık kalarak. bir an öncc seçimlete gitraek ve iktidarı. sivil idareje tevlim etmekti. Zaten ihtilali vapan kadro. daha 27 Mayısm ertesi günü. hemen ^eni bir »Ana>asa> düzenlenmessne clatmıştır, Bunun icin acele bit de tlim Hc>eti kurroustur. Ama bu hazulık başan sağlamamıştır. Ger<;i. komite içlude, H'm ozatılması i«in çaba hazıılayanlar, Hte bu şartlar icindc, havekct bir kaosa. biv bo^luga doğr\> >tirüklrnrneye ha«ladt. NP oldueu. ne istedifei pek de bilinmc\cn Silâhli Kuv\etler Birliği de komitcnin icindç \c çcvresindo ba«kiM arttırınca. ne pahaMiıa olursa olsnn bir parlamento n'uamına çcris orlpmi hcrkesi sardi. I^te o lamandır ki tnonu'nün: Erkeıı secimdc. ea> ılamm acak kadar favda vardır, formülii. itibar kaıandı. Makul hir karar nlmak urcre, Kurucu Mrcli^e «idîldi. Wt bir ay. dın kadro Ue. süçlii bir Ana>»sa hanrlandr. Ru Ar>a\a<a. Ualk o>una sunuldu KaUul «ördü. thtitj«lin hutun karar ıç tasarıufları da katinn maddesi ilp.kabul edildi. ».VH.ı%l <arih u V>\ mıınaralı Ana^asa. >ani hueiinkü Atıayasamıı, Kurııcu Mecli? tarafından ona>lanaTak yürurlüğe sirdi. Tam o îiınlerde ve îi Ekim 15*1 «Un» ifin kararlastin'an ve Meelîrin toplanmasırn onlenıeyi hcdef tutan askpri davbe japılsavdt. mem irVt. diHünülmesî »nr akibrtlrrc süriikienebilirdi. Yeni Anayasa'ıun îft'inri maddcsine sörr «Millî Birlik Komitesinin Başkan ve üyeleri ile eski Cumhurba§kanlan. yaş haddi sözetilmeksirin. Büvük Mlllet Meclisinin Tabii lyeleri» oluvorlardı. Ute bu üyelerden şimdi Senatoda İS Senatör var. Haydi bunlara. dcğerli hukukrumuz Vclîdedeoğlu'nun huluşu ile «bir bucuk mangalık. hir kadro diyelim. 18 kiçilik Tabii Sertatbrler kadrosu'. \ma biz bu kadroya: Bir bucuk mangalık ileri karakol'. der*ek. hata ettniş olmayız. Iste bu hir hueuk mangalık ileri karakol. simdi \dale1 Partisi batarjalarınm ateşi altındadır. Onlara söre. bu srubu memlekette tutsın yoktur. Bu grun su<;. ludur. Sorumludur. Hfle bir ovlar toplamuv Yahut Anayasa istedikleri sibi düıenlensin. O raman hu kadrn ortadan kalkacak ve millct, rahat ncfes alacakUr'... Cuma günü, Atatürk'ün manevl bir toplantı, 12 Maıt Muhtırasıyle açılan yem done. mın/kendisine ybntero bellemevı kararlastırdıâı temel felse I teyı saptama açısından ç,ok önemlıydı. Gerçeklen de. «AtatnTk \ ilkeleri Kotnisyonn» nun belirleyeceği esaslar. bu yeni donemin itlci güçlen ulabıldi|ı ölçüde. 12 Mart Muhtırası, sıyası 1 tarihimizde köklesecektır. \ Atatürkçülük.'tanhın ilk ulusal kurtulus kavgasını basaran bir önderin öğreüsine verilen addır. Bu öğretinin esaslaI r ı n ı kavramakla ulusea cok gee kaldıSımu tçinchT kl. bı yine başladıgımiî noktadayız. MiHI KSUiro Bafcanı Sayın ^ı . ,ine basladıSiınıı noktadayız. Mllll ESnıro öananı aayın na?i Orel. «Atatfirk llkeleri Komisyonu» nun ılk toplantısırıda 1 iste bu gerçeğı dile getirmıştir Orel. Komisyondaki konusmasında. Atatürk ilkelerinin bugüne dek O'nun anlayışı doğ • rultusıında belirlenmedı§ini. bu vüzden aşırı uçların bunlan y kendı düsüncelerine uygun olarak vorumlama fır«satı bulduklanrsi helirtmiş. ve «övle demisrir «Asırı nclar bo eylemleri I ne va Atatark'ö kendi dotmalan vonünde vornmlayarak, va 1 I d a Matürkciilutü acıkca tahrip etmete veltenerek ıtrismi* » lerdir. Buno vaparktn de âdeta, pafeda* Türkive'nin temeli . olan AtatSrk devrimleri ve bnnları bir fikir sistemi olarak 1 IUntmlavan Kemalist ideoloü, bir davranı». bir tutum. bir ha ] vat tarıı olarak ^tatttrk'ü öiretmedekl vetersiıliîimiıden deîan bir hosluktur.» Slnası Orel. konu?maMnda, bu boslu§un rfogurduğu olumsur eıdısın çaresıni de eöstermisiir Bu çare Kemahzmın, Atatürkçü' ;ls iin «kf»di in«anm>» vara'mao olacaktır. t I I 1 7Aifer ve sanssızlıkl .. i * > ^ Mayw thtililcilerinin taferleri Ana'*•' * yasadır. San«ulıkları da. devlrdikleri iktidaruı. cok seçmeden «cne Iktidara «elebilmiş olmasıdır. Bu tehlike. her ihtilal ve müdahale icin varittir. Ne care ki Atatürk bile. Türklye icin ifade ve Usav\tiT ettiği «imtiya»s«. suııfsız. kayna^miî bir millet. olmak ulkii»ünü. kemâli ile gorememi^r. Bunda tarihi manttgin kanunlanna geregi kadar cgilinmemi? olmasınm, elbette ki ctkilerî vardır. Hatta biz bu etkileri. rahmetli Cemal Gursel ın bıreiin ve bütün arkadaşlannı Meclisin karîisına nkararak. kendilerini mîllete adadıktarma and icirirken, bu anda. yakında hepbirden kılalara döneceğiz gibi hir şekil vermesinde de görüruı. Onlar nasıl kışlalartna donebilirlerdi ki. omuîlarında artık. bir bıiyuk millî hareketin soromtuluğunu ta^yorlardı Vc hu sorumluluk. kcndi eserlerintn gelecegini übtlcmek seklmde, «lbette ki hayat hoju de\am edccekti .. I I I I I «Atatörk tlkeleri Komisvonu» nda MılH Egitim Bakar" Orel konusurken. AP Genel Baskanı Sülevmsn Demırel de partıslnın Merkez Temsileiler Mecli"inrie. ülkenm «ıyasi durumunu vorumluyordu Demirel. »özcülCSünü bırakmak ıstemediSi çevrelenn du sünce vapıstn» uysun olarak. bu ülkede neden bır 12 Mar Muhtıraiına cerfk «örüldüSiine hıc dfSinmemıstır U»»rınd Idurduâu. ısrarla durduSu nokta «bubranın» bu an önce atla tamaîi demokraUk parlamenter reiımın kendı anlavısı dn. rultu^unda eOdendıHlcrek hir an önce «ecımlcre eidilmesıriı "* tî Mart fineeM durıım'in AP Cervl Bs«k»m ag/ında t tek aksakhgı varctır : 27 Mayıs Anaya«ası. Ve bu Anayasar aksaklıgınm dogurduju «uçlular komünisHerdır. Oemıt bunca Ü7erinrte durduîu demokratık parlamenter reiıml ı* dıt eden haska suclular hakkmria. bunların varlıSır.ı kabv vptinmekte. «AnraU kom»nİ7m bnnlarm ırindp en orıar 1 ve tehditktndır. Soviemek îcin kehanet «ahihi olmaja IÖT • vok. Adam kacıran. adam Sldören. banka »ovan devletin k' vetlerin* ate^ aran sakîlere bakmiı. Memleketin hnzurtınu lan bıl*"l'»r HeHi rni?» riRtı^kiedir # Ya A.P.'de ne oluyordu? I Batarva ile ateşl durum ve htenen budur. E vet, selUme. Oenel Başkan YardımciM Meselâ A.P. Tarihî bir gözcülühl parlamentodakl Sonra Tabii Senatörlerin değerlendtrmek yerini daha ba^ka türlü A. Riyaz beje. Lutfettîğînu tarihi hilfüer için saygılar. Ş.S. A. ı 1980'de Aüna'da buluşalıml Her dört yıWa bir trkn'lT J l p H P B f c y p ı B a y 1»': dr **, yapılacak, »ym olimpiyâ11t»*l*1fe«'d» Berlin'de yapünustı. Itibarııu dünyada yükaeltmek, sınırlannı turizme açmak isteyen her merakket, birbiriyle rekabete tfrerek olimpiyatlan kendı ülke«ine davet etmek ister. Yunanlüar 18W için adayUklannı. koymuşUr'... Oh ne al* defil miî 19M için simdiden hanrlıklara başlar, lederasyon başkanUp için mücadeleye çirişir. kimimiz katüe doktoru, kimimiz mutemet. kimimiz masör, kimimi? mfisavır, kimimi* kafile başkanı olmanın caresini arar. Atina'da birbiriıtıiıe raodevu vtrir, Omonya meydanmda uzo içer, kukureç yeriz.. tf* •'* #k Medenî bir devletle. medenî olmayan devlet aTasındaki tark* işaret edeyim'... Medeni devlet, yarının' hesaplayarak ve yarttunı taazırîayavak iş göTtn devlettîr. Medtnî oVmayan isc, yarım düşüıunez, bugünii çeçiştirmekle yetinir, hîrî Releceğinl kurmak teîebbiisünde diğerî çökiintüjü öntemek için boşuna <:afe* sarf eder. Neticede biri yücelir. rensinlew, böyür, kuvveth;nh\ diğeri de iç dedikodular. bizanten çekişmelerle, çıkar <;arpışmaUrı Içinde karşısma. vıkan her güçlükle biraz daha çeri"leyerek, biraz daha kendinden fedakâılıkta bulunarak çöker çi"•dtr. tleriye dofru atılımı ohnayan bir tophunun dünya yüıün^de ne itibarı «İur, ne değeri, ne ce o tophım jelecefcinl çtnniyet .»ltma alabUir. Biz senelerden beri «Baylar. eğtr Törkiye'yi tumme aç.mak istiyorsantz olimpiyatlara ve hir vıl cvvel veya sonva da 1 milletlerarası bir sergiye talip olunıu ..» diye hasırarak bunu söylerkeu, Jmngi xoriuklarla kaısılaşacapımızı bilivorduk. Fakat yine biliyorduk ki, Türkive nutukla. sokak eskiyası kovalamakla medenî "dünya masasına "oturamaz. Türkive peleceğîne dinamık bir sözle bakmak mecburivetindedir. Bu mccburiyeti zorlukları venmek îhtirasiyle hareket ederse vener.. Nasıl kî, yemek. yemekle, yo\, vürümekle: ıs, onu bitirmekle biter. Bakın Yunanistan. Olimpiyatlan .Mina'ya «ctirtne tesebbüsünde bulundu. sokiz >ıl >sonva. biz Ynnanistan'a brdava yolculuğa nasıl çıkıhr diye birbirimizlc vekişirken o ınilyonlarea turiste kapılannı açarak. memleketini remin ve müreffeh kılmanın yolunu bulacak.. Saym Gençlik ve Stıor Bakanı. ve sonra da bütiuı hükumet mensuplanna demek istiyorur ki. iktidaTda icraattn sürekli olması. hiiküroetlere *öre de*i?memcsı. idaredeki «ureklılık vastı ile blçülür. tdarede süreklilik cok önemli bir u>sarlık iJadesidır. •Lygarlık ise, çaba ile, önttnp hedetier koyarak. a amaçlara dojIU adım adun >wümekle mümkün olur. Bunu vaotnaî ve vcTinizde sayarsariır sekist yıl sonra. vıne haşarısızbsımıza bır ör tü ve tnaxeret bulmak için: «Kfcnüinı, Yunanlılar 1 Türkiyc've çe lecek turiatlere olumsuz propagandalar >apıyoTİar ..» dive sbvlenir ama bu sötlere siı de inanma'zsıniT.. Kendi kendmuı uydurraa maıeretlerle aldatarak durumu idare etmiş olursunuz.. S«ym Erol AkçaVdan rica ediyorum. tger Türk tunınune bır dinammn kazandınnak istiyorsa. bu hüfciimetin başını olırapıyat gîbi nüllrtlerarası aeui gibi dertlere sokmalıdır. Yoksa dev let keeesinden dıs seyahatler dü/çnleroeK tsteyenlerın sabotajı v»t oldukça hiçbir nltımlu teşebbüse geçemevııî. Çünkü herkes Türktyede alın teri dofcmektense. Avrupada eğlenmevi tercih eder. herkes için u>durma mazeret bulmak yapıcı ve yaratıcı olmaktan cok daha kolavdır Aslında biz ya; rınımızı kurmak isteyen uv«ar ve akjllı insanlar deRiliz.. Gurriunmü sün etmekle çeçiren ve Keieceğimiıin çukurun» kaıan akılsız kişilerrt. İki sericidı>n. var.i hiri nurcu dişen de kıravatlı, modern talıklı hatta inancı cürnk ivvamc. hurokrattan hanjjisi daha tcricidir? di>e bana *»'•""' Kisi daha « AUna'ja voneldifei «u sıralarda ealiba nurcuvu, dalavereci bübÜTokıı.U ehven telikki edecc ğiıru f QC | AnayasasıK İ U İ nın asılka rakteri tepkiciüğî değudir. Onuıı asü özelliği lâyik devrimci nlteliğinin güçlendirdiği t sosyal» karakteridir. Böylece, anayasal tarihimizde ük kez ve en açık şekliyle; Anayasanm yöneldiği sosyal amaç belirlenmiştir. Siyasal mekanizma da bu araacı gerçekleştirici araç sayılmıştır. Çün kü, insanlar demokrasi için yaşamazlar. De mokrasi insanm reîah ve huzur içinde yaşaması için vardır ve bir yöntemdlr. Relab ve huzur ıçmüe yaşatr.ak, az gelismi'jli'sten kurtulus tur. Kalkmmaktu. Bu kurtulus ve kalkırma da ancak sosyal bır devlet içinde oluşabilir Türk msanını ekonomik hayatm başıbosluiundan kurtarnıak, *osyal sınıtlan bnbirine kırdırmamak 1961 Anayasasımn devlete vüklediği en başta g?len g'ÖTevriİT. lnsanı insanca yayatmak için gerekli ortamı, dev. let, yaratmakla ödevlidir Bunu grrçpklestirmek için de devlet, Türk msanının «ternel hak ve hürriyetlerim» fcrt huzuru, sosyal adalei ve hukuV devletı ılkelerıvl* peklestirir Bu hak ve hürriyetlerden dokunmus ortam ıçinde, insanca yasaınayı ve gehsmeyi sınırlayan ne kadar csıyasi. iktısadî ve sosyal» eng?l varsa, tümünü yıkacaktır (M»riKısaca, insanı selalet, sde 10") cebalet, hastahls, pislik, ıssizlik eibi canavarlann fearsısında tek başma bırakmıyacaktır. BunUra karsı meydan savaş» mçacaktır. Boylece, vatan «hür ve muhterem yaşamlan bir tilke» olacaktır. HüTriyet, esitlikle bır arada gelisürilecek, toplum havatı bu iM ana temele dayanrfınlacaktir. Hürnyet yanında eşltlik. »os. yal hakkrla sağlanmiîtır ve 3. bölumün kapsadığı 19 maddeyle, toplum hayattnm gerektird\âi tedbirleri almıstır Ayrıca, plancı bir kalkmmayı, partilerüstü bir Anayasa muessesesi yapmıs tır. SVUA\\\ .. . ^ .. Yaıan: 1 ıtm ja~*2z^ nm T M Y^ U AI 'in. 12 Mart *onra«ın» iH'.kin eörü^Vri de M»1 Medısı topl?nti"=ında vaptıŞı konu^mada acıV çık belirmektediT AP Genel Ra«kanı önce. rei\mde i'tık erciemmden so7<>tmi"ktf. bu ı«tikrarın valnı? ve valnı? deı ratik parlamentıtr *istem içi^rie cprrpkleepceîine fS^enlç ' ederck sSvlç demektedir «Teni icatlar vanahileef*imiıe detilim. Yaptık »nnetsek bilr hunlann k«a vadede ve I vadede hatansına Inanmıvomtn Millet irade»ini. miiie . «ahibi olmaktan cıkararak hiebir netice elde edemeviı. I fasında, «millrt iradesi» ile AP tktıdan snlamda' olan • Tfl. daha sonra pkonnmik ve «o«va! kalkıimavı da revn tikranra ba51amakta. AP hiikümetinln V Ma't'a "1"= > sansi7İ!klarını. balçıkla «ıvanmavjnsk eünes «Srneli» lar olarak ni'eiçver^k u«iııruolu cöml^lerle ıkticİRrı ec mektf»diT Aneak bu u«uıruplu oCmİPİPT «Uınfiiki < pek acçmicf RrBlmfi*tuT Snvl? k' Sülevman tVnnu rafsw bir hSk3met dünîinmek «ivasî telvfeve ovırtaî I r e k . Erim hükömetlnl hir nnos«1x bırakmsîı kurrr>» kar«tsın». kendiMnde olrtuSunu Iddia et^iSi «millet irs cıkaTmaktadır. Bunun »rkasmdan. «secilml«i hiiiîöı • WlHrttı!n ^erçt^or OlduSu. ama «halka kavw <fti*urn1tı Millet îradesi I Bu anayasa lüks değildir o Öteki anayasalarımızda toplumu turtarıcı ve kalkındıncı sosyal amaç yoktu ve belırli degildı. öteki anayasalanmıı, araçlan duienlemış, amacı sıyasi iittjclarlann \y\ niyetlerine b\raktnıslardı. jsa, 1S61 Anayasası, tmlH amaem, bır avuç parttzan cimcte ne hale getırildiâı gozlemını kalkrş noktası olarak almıştır. Bu nedenle gerçekçıdir. Hükümetlçrı, parti grup.annt başı bos bırakmals jstememi$tiT. 1961 Anayasası, yüriiim» orsanına bu bakımdan sörev vermıstK. Yetkivı i«e. vassma ve yargı orgarf.anna tanvmıştır Sonra da böyle konuçanlara halc ettikleri cevap verilmisti. I | baurttl *\MM<raca1h* cörüşii «elmektedir Ve AP Genel Ba«kanı Sülevman DcmUrt. konı «onunr!» btr «rtım daha »tarak. kendi mantiSınirt e* r.icimde. ordunun kısiasma dönme«inl «mtiiet Iradı cellisine» olanak veriimesini 6nermek»eHir 1 CUMHl Suçlama modası nce ue Deimtıgirtuz gıbt, böylesine göklere cjıkanlıo sonra da verin dibine batınlan anayasa örneklen. ancai bizım tanhırmzde bulunabuır. Baska ya çü»n aksakUklar ve essılüer üzennde duracaktır. 3 • Terapöti açısı, fot&siyonel «ârualann» te davisi ne olur? Bunlan inceieyecektir. 1961 anayasasını bu açüardan tasaca ele »laUm. Çün&ü, maselelerl bu Uç fcateson tçıne ayınp yerlestırınce, Upk.i bır tıarıta karşvsındaytmsız gıbı. stratejrauzı saptayabilinz. Yoks». anayasa hukutaı edebiyat degildu > tivolojik, oıaylann aedenleruu arayıcı açıdan baı kılınca, 1961 anayasasj, 1%U ihttValtni doguran sıvasal ve sosyo eKonomıH neüenlenn üruna olmustur. Bir Ibtilâlcl olus tçinde. bu oluşa sübiekttl agırUguu veterince koyamamıs olan intılâlcı tktidar, önce «tstanbui Komısyonu»nu kurmustur Bu Komlsyon, üzennde durulmasa deger iljtlnç bir tasan haarlamıştır. Ne yaaktır ki, bu tasan daim» Ihmal ediUr VEFRT Erzurum eçralmdan mütetoit merhum Mustaîa oglu. Naşlde Menjrüc'ün esı, emekli Veieriner Samt Menelic ve tstanbui C. Savcı Var dımcısı Rıza Men$rtio'ün asa bevst. MuazTK Poîat. Toocu Pilot Vüzbası Censri* Meneüç ^âretmen Vüzbası Gün eör Menstüc. Mualiâ Acun Yıldi7 Rarutçu ve Yümaz Mengüc'ün amoaıan. Naime Medetui). Sabire BiUkant ve Sükran özkııi'un eni&telen Konra tkinci Ordu Muha bere BasknniıSınrlan emeMı; TCĞGENF.HAL VEFI Eızunımlu m hıt Bınbası Hs merhume Nun tendmın nfı Bengı'mn ıuvr lik Ku Sanat rretıi (ihksel nun öabası, ' • oglu'nun cınc desı Aııkars kırni N'ıha' nun Kavınbai ker rnümtas msan fcm Pıv O l NlMBOS Her anayasa, Keafüsini yar»tan ve olusturan toplutnun sosvo ekonomHt koşullanndan do^aT. Bu bakımdan, anavasalanmızı gözden Keçlnrken eksik fcaldıgv rrnzı bUiyoruz. Ne vaî ö , eleştiricilere kendl minderlerinde ce vap vermek isteâivlebu vbnteroi seçtik. 1961 Yt» t»şında topianan KuBu yönüyle, Cugun moda ol»n Tiirkıye ougün yent oır tsunav rucu Meclis. bu tnetni bır «önbir açıklayısla, 19«1 AnayasaM lım içlnde ve hetkes bir sorumlu tasan» olarals benimsemiştlt. ba=it bir tepki anaya*ası dejılanyOT Kestedilen bas sorumlu Meclistn haaartadıgı tasan. uzun dır. Türk tnsanını Inssnca vs. Q d» her ftrs»na Uân ediiivor: l fil tartışmalar sonunda 21 May« fatacak sosyal smacı behrlerivî) anayasası ve yapıcılan.. «Bu 196l'de biünUnış, 9 Temrnuz ıçın de, bir ICks değildir Gcr. anavasa\la ou devlet vönetıle 1961'de de balkoyuna sunularals çek bir ihtıyacın ürünüdür mez» «bu anayasa tazladır, tanunlasttustırtür». Hatta su sonuc* kadar Türkıye'yt. az EMİYOUMtR AÇ1UAN Oanlıyor. «Bu «nsvasayı pençesinden. az gelismişlık kotanc», bugtinku meseleiere asmali.> sul'.anm sürdürmek tsteven geliyoruz. Şu «oo vtUık tat verlı ve yabancı güçlenn çıkar. Herşesden ence, oır anavasaya cı baskısından kurtarmak ıste. «aypvla bakrnak jterekir. Bir bro bütat» ve «boştufclar» mes»tfıgi için gerçekçidiT Tanzimst sür borutunu bile aşmayan her lesıne... 1961 Anayasası. önKafası'ndan en uzak, Atatürkcü anayasada tüm ınsanlıgın, dev ce (1961 1965 araaV tııç Kafa'ya en yakın Anayasamızvirler ttoyunca milyonlarca üısa» bir pftrtınln te!« Oaşıta hüfcttmet dır. nın ltanı ve caru pahasına, bun kurabüecegi çoğunluğa sahtp öuca thtilâller «s savaşlaı tçlnde, lunmadıfı bir pariamentotıun soBu yönde kusuTİan yoktur kayalardan tırnafclarıvla söktütü rumluluğuna emanet edllmlşttr. denemez. BufcusuTİar.tüm uötlemler ve degerter vatar. Het Yatnlan geregi. dbrt lcoaUsvon yarmalara rağmeTi, KUTUCU MHC anayasa, milM ve roiHetlemrası hülsümett de, tereduütlü tutumİis'te heliren tavizcı tutumlarm hürrtyetçi savaslann verü bir larıyla lyl 5rneWeT veremetnişsonucu olmustur Eler deg'.^. haHcasıdır. Ama tnutlak Dir lerdir. 1965 ve 1969 aenel seçinv tneleT vapılacaksa ve «boşluk. «son» da âegildir len sonucu. ıktidat AP've ge<5lar.» doîdurulacaksa. bunlaT Sonra da. btr tnayasaya, gun mişür Dah» 1961 eenel seçimSosyal Devlet'e daha da açıklık lük liavgalann ve çıkariarın üs lerinden baslayaraK, DP'nın tnlverme volunda vapümalıdiT tüne çıkarak bilîrosel açıdan rasçıs] ve uzanttsi olduguou «göz O «sosyal> terıml kl, daha bakmak «er«!kir. O zaman, ancak lerime bakın anlarsmsz» slogaKurucu Meclis tçinde »akat yo o zaman, Oasit suolamalan gerinıyla ve «çıtec^ tlan eden AP, rutnlann saldıns>na uğrami'tı de bıraitmıs olunıa. 1961 Anayasasımn vaptUsına M> ve «arka fiklrlerin urkek ıfabtr feattafla bultınmarmstiT. Kendeleti» olarak tammUnmıştı. dı yapmadıfî. benimseTnediğı bir anayasamn ujeulayıcısı bir iktidar olarslt k nayasa, bır devletin sıAP, Anayasamn sosyal nlteliglyasl tnUesseselertoı kurar. nt tnınai etrnistlr tiöncl Beş bu müesseselerl dolduraa YılUk Plânı, sosyal devlet Suraideolojik 6zü saptar. Siyasl mü Un* giderayafc Anayasay» ayesseseler de. DİT tilkenin slyasl tan bir tertibe davandînrustır. reiiminl. bu reiimin isleytsi de Mec\islerdeW çofunlutu tte parmek olan sivasî bayatım Olustu larnentr reUmin tüm dengelertrarlaT BÖvlece. anavasa hern nl bozm'u?. «iyasl düzenlevici hem de hakemdir. tels taraflı. kend! çtkann» Eger billtnsel olrnak istiyorsak lanmıstır. Gensoru. •» «navasayi üc eçıdtn baXamls !seçimler tşlemM haîe gel Abdülkadir MENGtÇ n« tratıB neticesi Kasırnpasa Asketi Deruz Hastanesinde vefat ei tnlsUr. Mütevella bugün (2B S. 1911 Pazartesi aünüi Sisi Camiınden tkindi nama'zın» müteaklp kaldıniarak Z'ncirUlsuvu Meîarligmd«V:ı eöedi lsttrahatssâhma tevdi olunacaktır. Al L E S İ ç\çek Revtiâm. 1038 NURİ ranmenne ı ı\z oâsı in eun* "^âlp ra AnK«r» Camıındpn dı ısnraha evıesın dtiwpvtt.;r Savtn ti Yurt ç» s olı t »•t•1 Orhan TÜZÜN 8»m»rv» C»a Na 40 rtk: 11 1» «9 saats sadt faalı ı»ven ted tir • « > <* ve m'lvn lı>n Savın knlavhk DahUi«c Mütehassısı Hava Harb OkuUına «Veşıivur nun 41 ve 48 tncı m«ddeler\nm uyannca OAHİLİVE MÜ îsteklllerin: Oîtu) Personel racaatlan rica oiunur. RAV<\ HARB OK1 Bakıs açılan A yat, «sun"î» bir $etcılde asm cep helere bölünmüs deSH Mesrutıveün oar» savjçalannı Ortacağın din savasîanrn andıran Kan lı Paza^ar Kav^eri Oiavları O nlversite'de anarslve fcar» »nar si yaratma taVtttklert olanlanmıs tır. Ve «WT saban kalfcaeafctt* W » sözleriyle, sayın Başbafeamr. «• »»i»v«.iri tablovu alp 5 bu. Y;
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle