13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ı ransTer... j F. Bahçe'yi peşînden koşturan GEGIÇ Yugoslav hoca I967 de verdiği IÜ tam 4 yıl sonra yer/ne getirdi Kırmızı Siyahlılar 1968'de Kupa'nın dömifinalinden, jeçen sene de finalinden geri dönmüşlerdi Ercan TÜRCAN ı ^ y ı h n ı n sıeak bir Hazlramnda Porsuk I m kenarındaki kentte önündekl beyaz kâ" > ğıdı ımzalayan meşin yuvarlak mıman futbolu karşısında yeni bir stnaya hazırlan sıcak günde iddlalı sössü ile EsEs tarafıtu serinletiyordu «ESKİŞEHİRSPOR'A A GETIRECEGİM.» vrupa pıyasasında lsımsız Partizanl sampiııılüpler linaline yükselterelc, ıyl bir bon. ıle Türkıye'ye gelmış, ancak Fenerbabçe1 ilk sınavında geçer not alamamıstı. tkincl •sinı bir Anadolu kulübü olan Eskişehiriizerinde yaparken. Türk futbohma katkıda acafını, hattâ kıymetü bir kup»yı Eskişetaşıyacağmı iddia edıyordu.. ark asıilı Yugoslav antrenör Abdullah Ge16768 sezonunda ilk emeklerini verdl Eskıpor'a. öğrencileri, çeyresi veni, ortam tan değisikti. Esldşehirspor 196768 sezonunde 7. olurken, Türkiye kupesında dömifinalar yukseliyor. ancak Gegiç eskl takımı Feıçe önünde 20, 10 lık mağlubiyetlerle fizesini aJamıyordu. Beşiklaşla anlastı I Gerrç futbolcuya karşıhk Vefa'ya Sükrü, Güray ve 250 bin lira verilecek. Yasin, Gökmen 250'şer bin liradan aşağı imza atmayacaklarını söyledi. enerbahçenın göz dıktıği Vefalı Ertuğrul ile temas kuran Beşıktaş Teknik Direktörü Gündüz Kılıç ve Transfer Komitesi üyeleri. Yeşll Beyazlı futbolcu ile anlaşmaya varmıslardır. ErtugTul ile anlasan Besiktasb yöneticiler, daha sonra Vefaü yöneticilerle toplantı yaparak trtugrul'un transferinl gerçekleş tirmişlerdir. Ikl kulüp arasında yapılan ve gizli tutulan anlaşmaya göre Be şiktaşlılar, Ertuğrula karşı Vefaya kaîeci Şükrü üe haf Güray*ı vereceklerdir. SiyahBeyaz h yöneticiler aynca genç futbol cuya 250 bin lira transfer ücretl ödiyeceklerdir. 9 OZCfiM Almanya'da eD başanlı 18 futbolcu arasında Gökhan Bahşi Hamburg ederal Almanya liginde son haftalarda çı kardığı maçlarda yüksek başan gostereı Hamburg SV takımı kalecısı özcan Aı koç, sezon bıtimınde Alman lıgının en başan> lı 18 futbolcusu arasında 15. sırayı almıştır. Bu yıl ligi 5 olarak bıtıren Hamburg takı mınm bu başansına genç antrenör Klau: Ochs kadar, mılli kalecimiz özcan'ın da bu yük rol oynadığı mahalli basında belirtılmek tedir. Sezonun en başanlı 18 sporcusu şunlardır 1 Beckenbauer, 2 Net2er, 3 Vogts 4 Maıer, 5 Grabovskı, 6 Held, 7 Neuberger, 8 Fichtel, 9 Overath, 10 Ulsass, 11 Müller, 12 Gross, 13 Dr Kunter, 14 Sıeloff, 15 özcan, 16 Zaczyk 17 Varga. 18 Russmann Görüldügü gıbı bu en başanlı 18 futbolcu sunun 14 tanesı Alman mılli takımında yer almaktadır. F r Teknik Direktör Gündüz Kıhç'ın direktiflerine uyan Beşiktaşlj yöneticiler Küıç'ın transfer listestnde bulunan Atay (Trabronspor). Kadri (Sebatgençlik) ve Ali (Rizespor) yi transfer et mek için harekete geçmişlerdir. Kılıç, genç futbolcu avuıda Teknik Dırektör Gündüz Kılıç, 1416 yaşlan arasındaki genç fut bolculan bugün saat 17.00 de Şe ref Stadında sınavdan geçirecek tır. Kılıç'ın beğeneceği genç fut bolcular, genç takım kadrosuna alınacaklardır. Türkiye Başpehliranı Ordulu Mustafa dünkü basın toplantısmd» Dün bir basın toplantısı yapan Türkiye Başpehlivanı Ordulu Mustafa Yasin ve Gökmen 250 bin lira istiyor Galatasaray'm ıki kardeş fut bolcusu Yasin ve Gökmen «250 ser bin liradan bir kuruş aşaği ya imza atmayız» demişlerdır. San Kırmızılı Kulüpte dört yıllannı dolduran Yasin ve Gok men Galatasaray'a bir ev gibi hionet ettlklerini, degerlerinin ortaya konma zamanı geldığıni söylemislerdir. tkl kardeş futbol cu, 250 bin lirayı Galatasaray venrse kalabileceklerini, aksi takdirde bu parayı veren Kulübe transfer olacaklannı açıklamişlardır. (Devamı 7 inci sayfada) tEskişehir'e kupa getireceğim!» J869 sezonu Geglç'in ikinci çalısma senesi Kırmızı Sivahlı kulüpte. Bu sezonda Esrspor l!gl ikinci olarak kaparken kupada :ınalde Galatasaray'a 10 ve 21 mağlup oelendi. Ama Gegiç ümitliydl «Eskisehir* getirrce£hn» djyordu.. Finalin eşiğinden dönüş 1970 sezonunda Eskişehirspor'un başanlı rafik çızdiğı görüldü önceki senelere n. Ligi ikinci kapayan Eskişehirspor, ı fınale kadar yüksehyor, ancak Göztepe (13) önünde finaü kaybederek Türkiye i olujordu... Gegıç, üçuncü naesai dev• de kupa getirememisti. ümitliydi ve hâla İddia lu. Eskişehirspor'da bir ne vardı. 971 sezonu Gegiç'in dör senesi oldu EskisehırLigı dördüncü olarak n Eskişehirspor, kupada senelenn şanssızlığını lyarak fmalde Bursaspo madağın ediyor ve Türmpiyonu oluyordu. ık kenarındaki kente i Kupası tasınmıştır. nıvarlak numarı 20 Hazi7 de verdiği sözü 4 sene •enno getirmişti. ehırspora 4 sene sonra «A>da 500 lirav» çalışmayn» diyen müstabı şampiyonu ünvanmı ge demler, arkadaşunız Erhan Gürer üe... egıç, 4 yıl içinde maaş, i ev kirası olarak Eskısra 2.250.0000 Hraya mal L Ama küçük kentın Sıyahlı kulübtinde pı. bir kupa duruyor şim Düliloriar kanciierioıie leke buldu Cemal Komacı'nın boks hayatı tehlikede Hazırlık maçlan yapmak ü tere bir muddetten beri A m e . rıka'da bulunan profesyonel boksorumuz Cemal Kamacı'nın doktor muayenesınde karacığerınde leke bulunmuştur. Hönt geı muayenesınden sonra maç yapmasına lzın vermeyen A merıkah doktorlar Kamacı'nın boks hayatımn tehlikede oldu. ğunu belirterek «Tegbi» kesinlestiği takdirde Kamaeı artık boks yapamaz» demişlerdır. Bunun üzenne Istanbul'a dönen Cemal Kamaeı hamisı H a . san Cansız ile görüşerek durumu açıklamıştır. önümüzdekl günlerde kesln teşhisin konulacağını söyleyen Kamaeı, üzüntüsünü gizlememiş ve « S o . nnç ne olnrsa olsnn bokıtan kopmak istemiyornn» demiçtir. otor, yelken ve ek ajanlığmca ylaşılamıyor n mshalle okullarında lin, kemiği benim» cîe»ya çocuk teslım edilıranbul Bolge MudürlüMotorlan kürekçilerin, • yelkencilerin» deyip i ız motorunu deryaya ıış. bu ikj deni7 motoru 'un ıkı ajanlığı arasınasılamıyor. Nasıl pay? Ne motorlar, ne de tek baslarına işe yai'elken Ajanlığı: «Teklim» deyip alsa, onlan aıeket ettırecek"1 K u . nhğı motorlan ıstese, kneye monte edip kui>u ıkı Ajanlık gene de ;ardeş geçinip gicfiyoralarında anîaşmışlaf. lere oncelık tanınoıış. Maaşları artiırılmazsa Ali Sami Yen Stadının müstahdemleri çalışmayacak ıft «Altın Kemer» sahıbı ve J971 yılının Türkiye Başpehlivanı Ordulu Mustafa, dün yaptığı basın toplantısında, bugü ne dek sahipsız bırakılan yağlı güreşleri Turkiye Spor Yazarlan Derneğı ve Spor Kulübunün ele almasından bıiyük memnunıyet duyduğunu belirtmiş ve «Ata spornmuı nihayet bir garanti altına alındı. Bo konnda yardımlarını esirremeyen Sayın Basbakan Nibat Erim, Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Seıai Ergun, Beden Terbiyesi Genel Müdüru îsmail Hakkı Göngör ve Sayın Spor Yazarları arkadaşlanma teşekkörü bir borç bilirim» demıştir. Ordulu Mustafa, bu arada, Kırkpınar güreşlerind'e boykot alan gureşçi arkadaşlarının adına büyük üzüntü duyduğunu söylemış ancak bu pehlivanların ermeydanından kaçmalarını kmamıştır. Türkiye Başpehlivanı daha sonra Kırkpınar'ı baltalamak is teyen organızatorleri de sert bir dille yererek konuşmasını şoyle ozetlemiştır: «Orjanizatörler sahsi çıkarlan için penlivanları kendilerine alet ediyorlar. Tüm pehlivanlara öffltütn, bn tip kisilerin sözlerine uyup Türk göresine darbe indirmemeleridir. Ben bile tek böbreğimle meydana çıkıp, ba katsal görevi yerine getirdim ve basardıtn. Bnndan dolayı da mntlniafmn sonsnzdnr» demiştir. c 7AGLI GÜREŞLER DDZENE GlRDI,, OZCANI İLK 18 ARASINDA GOSTEREN GAZETENtN KÜPURÜ Boks Millî Takımımıs ve eski basantrenöl Vnral Inan, (sol başta) görülüyor. Balkan Şampiyonasının başanlı koşe adamı, Boks Mılli Takımı mızın eski başantrenöru Vural İnan, Avrupa Şampıyonasına de. ğinerek: «TATAR'ın elenmesi sürpriz değildir» atmıştır.. INAN: «Seyfi Tatar'ın elenmesi sürpriz değil" Cumhuriyet 4 Şampiyon be/// olmadı m ROFESYONEL futbolcularına binlerce li. ra dağıtan Galatasaray Kulubu, Ali Sami Yen Stadında çalıştırdığı mustahdemine ayda 500 lira vermektedir. Bu parayla geçınemediklerinden yakınan mustahdemler, maaşları arttırılmadıfı takdırde çahşmayacaklannı açıklamıslardır P AT YARIŞLARI 1. KOŞU: Favori: Azra, Plâse: Sirvan. 2. KOSU: Favori: Güldem. 3. KOŞU: Favori: Kırhan, Plâse: Hide îlyas, Sürpriz: Beykoz. 4. KOŞU: Favort: Haber, P U se: Banker. 5. KOŞU: Favori: Nihal, P l â se: Zambak 4 Titi, Sürpriz: Karaböcek. «. K O Ş U : F a v o n : Nurlu, Plâse: Blue Angel. 7. KOŞU: Favori: Çetin 12, Plâse: Aslanbey Baybora, Sürpriz: Boğaçhan. ERÜÇ Stadda kalan müstahdemlerden bazılan trıbunlerın altındaki odaya çevrilmiş tuvaletlerde kalmaktadır. Ali Sami Yen Stadının ve sahasının butun bakımından sorumlu olan 9 müstahdemden en eskisi Ahmet Dağcı, şu şeküd'e vakınmaktadır: «1962 yılında stadın inşaasıyla Ali Sami Yen'de işe başladım. O zaman yevmiye olarak 15 lira alıyordnm. Bugün de 500 lira veriyorlar..» Ramazan Çetin ise yedı nufusa baktığını ve aldığı 500 lira ile bu kadar kişiye bakamadığını soylemiştır. Ali Şahin de, sekiz kişı olduklannı belirterek; «Ekmek bir lira oldn. Ayda 120 lira ekmefe verirsem neyle geçineceğiz?» demektedir. KAMACI Bokstan vaz mı geçecek? ALTAY BU GECE PANİONİOS İLE ATİNA'DA OYNUYOR ATİNA, ( ö z e l ) Altay bugün Atina'da P a nionios ıle Balkan Kupası'nm rovanş maçını oynayacaktır. Izmir'deki ilk maçı 21 kazanan Altay, bu maçta avantajını korumağa çalışacaktır. Amatör Kümede Yalova'dan sonra lig bıtmesme rağmen yal nız Kartal «A» Grubu Birincilığıni ılân etmıştir. Dıger dor • Grup Birincisi ise haftf içinde ojnanacak olan erteleme maç lanndan sonra belli olacaktır. «B> Gnıbunun Birincisini Cucak bu maçta Birincilik içiı martesi günü ertelenen İTÜ Zeyrek'e bir beraberlik yetmek Adalar maçı ortaya çıkaracaktır. tedır. Bu maç yarın saat 16^0'di Bu maç yann saat 15'de Vefa A. S. Yen Stadında seyircisiz o Stadında oynanacaktır. Karşılaşlarak ovnatılacaktır. mada İTÜ'ye, Birincilik için tek ZEYREK 17 15 1 1 49 10 31 puan yetecektir. RAMI 17 14 2 1 45 10 3 C «P» Grubunda ise puanlann e İTÜ 17 1 3 3 1 3 8 8 2 8 şit Zaferspor ve Tuzla bugür İSTİKLAL 18 12 5 1 39 11 29 bırer erteleme maçlan ile Bi ADALAR 17 9 7 1 28 5 25 rinoiliğe oynayacaklardır. Tuzls Ayvansaray İlkadım maçının Vefa Stadında 17.15'de Yenişesonucu ise «C» Grubu Birincisihır ile karşılaşacaktır. ni belli edecektir. TUZLA 15 12 3 35 6 2T, İLKADIM 15 9 6 35 6 24 ZAFERSPOR 15 12 3 35 11 Vi AYVANSARAY 15 9 5 1 22 6 23 Bugun ojnanacak dığer erte' Cumartesi günü Zeyrek • Ra leme maçîan şunlardır: Vefa mi maçının oynanamaması «E» Stadı saat 15.30: Tarabya D Grubu Birincisini ortada bırakSafaka. Şeref Stadı saat 15.30 : tekrarlanaKıreçburnu G. O. Paşa. 2 ııııııııııııııııııııiMiııııııııııııııııııımt^ HERKES NE DİYOR? 1 Takımlar 1 0 9 4 9 4 . S 2 1 7 4 8 2 4 9 4 . 10 5 m NERKDE NE YAPTILAR *> (:.Tah 10 2 0 1 2 1 02 0 1 2 2 1 0 A A A A A A A A A A A A A Takımlar Beylerbeyi Beyoğluspor Bahçeli Gençlik Hasköy Yeşildirek Ispartaspor Adalet Elâzığspor Amasya Yenimahalle Ereğlispor Petrolofis Kırşehirspor Kendi Raldp Sahasında Sahada Goller Maçlan O G B M G B M G B M AtYe. 27 5 S 16 5 S 8 27 2 7 18 2 4 12 21 8 7 20 0 7 9 27 4 3 20 3 3 1 3 26 0 1 25 0 1 17 27 16 8 3 12 1 0 27 7 10 10 7 75 27 12 4 11 10 1 3 27 8 4 15 6 3 4 27 3 6 18 3 5 7 27 11 3 13 8 1 4 27 13 3 11 11 2 3 27 9 7 11 8 3 2 0 8 3 6 0 11 0 7 0 8 7 3 3 5 3 8 1 11 1 11 2 9 1 8 4 9 28 47 16 16 44 11 9 54 16 54 11 8 102 1 48 13 40 18 24 26 28 24 28 24 52 20 \8 40 12 30 35 25 30 21 29 34 33 25 A A A A A A A A O A A A A Takımlar Çanakkale Lüleburgaz Urfaspor Muğlaspor Konyaspor Davutpaşa Tekirdağ Sebat G. Sitespor tskenderun Rizespor Mardinspor Kınkkale Maçlan O G B M 27 15 27 18 25 8 27 6 27 20 27 5 27 16 27 10 26 1 27 19 27 17 27 12 27 17 Kendi Rakip Sahasında Sahada Goller G B M Ü B M At.Ye. Puv. 3 8 2 0 6 0 8 2 0 7 3 2 1 •• / 55 7» 60 70 100 IM 50 80 100 90 45 70 45 Tah. 0 2 0 1 2 1 0 1 1 2 0 1 10 O O & O S O A O O ® A ® Beylerbeyi. Çanakkale 3 Beyoğluspor . Lüleburgaz Bahçeli G. . Urfaspor 2 Hasköy . Muğtaspor 9 Veşildirek . Konyaspor . Ispartaspor . Davutpasa M Adalet . Teklrdağ 2 Elazığspor . Sebat G. » Amasyaspor . Sitespor M Yenimahalle . Iskendernn . Ereğlispor . Rizespor 5 Petrolofis . Mardinspor 9 ı Kırşehirspor . Kırıkkale 8 . 9 3 m 1 2 2 0 3 2 1 6 5 13 1 o 6 3 18 2 2 8 10 6 5 2 3 18 6 2 6 4 3 14 0 0 8 14 5 5 S 6 5 8 5 1 5 12 8 3 4 4 21 1 3 13 5 3 12 2 0 5 5 14 0 0 7 8 10 3 1 4 6 13 2 0 5 5 4 1 3 8 1 12 4 3 3 6 1 4 2 8 1 8 3 3 5 5 4 7 9 c 44 21 34 64 15 42 18 22 24 17 48 15 45 17 44 27 43 18 45 18 38 22 18 25 16 63 6 39 10 43 50 14 39 25 21 31
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle