18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
sCEMHüRlTETs :SAYFA ÜQ «Kolera, iki saat içinde Avrupa'ya sıçrayabilir» D I Ş HA B E R L E R Teoi Zelaoda sornoa tarü;ıldı Adalet Divanının kara rı IngiJtere'nin Ortak Pazar'a girişine bu kez îtalya itiraz etti a Hey'deH Uluslararası ALÜKSEMBUBG, ( « A ) dalet Divanı'nın önceki gngiltere ile Ortak Pazar altuarı önceki gece îngiltere'nin toplulufa gün Güney Batı Afrika I kabul ü konusunda bir yüdan beri yapılmakta olan görüşmelerin (Nambiya) bakkında verdi• dönüm noktasına gelmişlerdir. fi karar, hasını olan tarafr fazla Bu arada Ortak Pazar Dışişleri Bakanları, Yeni Zelânda'nın Ingilelkileyeceğe benzememektedir. tere'ye süt üriinleri ihracmm geleceği konusunda önce ortak bir tekZafirullah Han'ın başkanlıfınlif üzerinde anJaşmaya varmışlar, fakat son dakikada Îtalya bu tekda toplanan Adalet Divanı, Gfilife itiraz ederek durumu yeniden kanştırmıjtır. venlik Konseyi tarafından kendisinden istenilen istişari göriişuGörüşmeciler, üç hayati sorun üzerinde bir anlaşmaya varabüme: nü şu şekilde açıklamıştır: için zemin hazırlamak üzere, istişarelerine hız vermişlerdir, Her iki tarafın baş görüşmecile• Güney Afrika Birliği, Namri (İngiltere'nüı Ortak Pazar işlebiya'daki yöneiimine rierhal son riyle görevli Devlet Bakanı Geoffrermeli ve böylece Nambiya'yı tey Rippon ile Fransa Dışişleri Ba. Amerika ile Çin arasındaki ticari ilişkller gelişiror işpali sona erdirmelidir. kanı Maurice Schumann) durumu • Birleşmiş Milletler fiyesı (Gazeteler) tam olarak tesbit etmek üzere ak. devletler, Güney Afrika'nın Nanı Eee... Bu Çinliler hapı yuttu... Bizim mallan aldıktan biya'daki mevcudiyetinin gayri şam başbaşa bir görüşme yapmışsonra tamir etmekten başka hiç bir iş yapamayacakîar. meşru olduğunu kabul etmek ve lardır. Resmen bir «nabız yoklama» Güney Afrika Birliği hükümeti görüşmesi olarak tanımlanan bu ile bu rnevcudiyetin meşruluğuözel istişareden dışarıya haber sız. nu tanıma anJamına gelecek vedırılmamıştır. Bununla birlikte ~... yu *. uuuuıua ujriiKie ya bu yolda yardımcı olabilecek Lüksemburg'daki yetkililer ve dip her türlü ilişkiden kacınmak zolomatlar, görüşmelere yeni bir irundadırtar. yimserliğin hâkün olmaya başladı • Birleşmiş Milletler üyesi olLÜKSEMBUR, ( a a ) ğını söylemişlerdir. CtDDE mayan devletler de Nambiya koltıiar Lüksemburg'da yaptıkOrtak Pazar yetkililerinden ban nusunda Birleşmiş Milletlere lkenin temsilcilerinin kalan toplantıda, önümüzdeld ları. gece belli başlı üç sorun Yeyardımcı olacak şekilde bareket tıldığı «Isl&m Ülkeleri Kon. 1 Temmuz'dan itibaren, geni Zelânda'nm îngiltere'ye süt üetmelidirler. feransı» Suudi Arabistan rünleri ihracı, Ingiltere'nin Ortak lişme yolundaki ülkelere tercihli Başbakan Yardımcısı ve Içişleri Bu istişari nitelikteki karar, Pazar bütçesine katkısı ve İngiliz tarife uygulama yolundaki karar Bakanı Prens Fahd Bin Abdü. Birleşmiş Milletlere bağlı kurularını onaylamışlardır. Bu konukıyı balıkçılarmın çıkarlarının ko. lazız'ın bir konuşması ile açılluşlarca, Nambiya fizerinde açıkda topluluk adına bir konuşma runması üzerinde bir anlaşmaya lanan ilk görüş değildir. Ve dimıştır. van'mış olmasmın «ibtimal dıjı ol yapan, otunım başkanı Fransa ğerleri gibi bu da, Güney AfriIslâm ülketeri arasında dayaDışişleri Bakanı Maurice Schumadığını» ifade etmişlerdir. ka yöncticileri tarafmdan reddenışmanın geliştirümesi konulanmann, «AET» nun pelişme yolundilmiştir. Bazı yetkililer ise soruniann çe daki üikelere tercihli tarife uy nın grörüşüldügü konferansta, GeNitpkim. Adalet Divanı karantinliği karşısında, anlaşmak için gulama kararmı yürârlüğe koy nel Sekreter Prens Abdurrahman nın hemen ertesinde konuşan (Malaysia eski Başbakanı) bunbugün daha fazla zamana ihtiyaç ması, Kennedy görii?melerinden Güney Afrika Birliği Basbakanı olduğu görüşünü belirtmektedir bu yana alınmış en önemll ikti dan önceki konferansta sağlanan John Vorster, bunn, hükümetiler. sadi karardır» demiştir. sonuçları anlatarak Islâm Ulkenin «kabul etmediğini» bildirmişlerine gayelerine ulasmada başa j tir. Görüşmelerin cereyan etüği BaJcan konuşmasına şöyle de nlar dılemiştir. | Lüksemburg'daki Avrupa Iktisadî «Sakinlerinin çıkan bakınunvam etmiştir: «Hiç şüphesiı, bu Konferans baskanlıgına seçilen Topluluğu kulislerine hâkim olan tercihli tarifeler, kalkınma yodan Güney Batı Afrika'yt idare Suudi Arabistan heyeti başkanı kanaat, «bunun bir zaman rnesele etmek bizim görevimizdir» diyen lundaki ülkelerin bütün meselele si oldufu ve bellibash konular ü rini çözümleyecek değildir. An Şeyh Muhammed tbrahim MeBaşbafcan, bu jtörevi, butün grupsut, Suudi Arabistanm «tslâm zerinde dün gece ya da bugün bir ların self • determinasyon ilkesicak bunlar sayesinde kalkınma ülkeleri arasında birliğe hizmet anlaşmaya varılabileceğidir.» Sani giizönünde tutarak devam etyolundaki ülkeler iktisadî ve tica eden ber hareketi destekledi&ini» dece balıkçüık sorununun anlaştireceklerini söylemiştir. söylemiştir. manın dışında bırakılması ihtima. rî bakımdan gelişme ve kalkınYorster, l'luslararası Adalet ma fırsatına kavuşmuş olscaklarli mevcuttur. Açılış oturumundan sonra göDivanının aldjğı istişarî mahiyetdır.» rUşmelere gizli olarak devam eteki kararın hUkümetini hiçbir dilmiştir. İtalya'nın muhalefeti bağlayıcı nitelik tasımadıçını ve Franco Mana Malfattı ise. alıSuudi Arabistan radyosu, Şeyh saten kararın gerekçesinin de nan kararın önemine değınmış lyi haber alan kaynaklar, ttalMuhammed'ın düzenlediğı bir «ikna edici olmaktan uzak buya'nın itiraz ettıği Ortak Pazar ve «AET, fiçfincü dünya ülkelebasm topîantısından bahsederek Iunduğunu» belirtmiştir. teklifinde, beş yıllık geçiş devresi rine kendi imkânlanndan yarar «Konferans pündemindeki başlıNambiya, 1884'ten Birinci Dünsüresinde fngiltere'nin Yeni Zeca konur.uu İslâm ülkelerini bir Ianma imkânını saflayan ilb aaya Savaşının sonuna kadar bir lânda'dan yaptığı süt üriinleri itha araya çetirecek olan bir yasa Alman somürgesi olarak kalmışlatına °o 66 oranında devam etme nayileşmiş topluluktur» deırus/ taslağının göriisfilmesi olduğuKAHIRE, (THA) Mısır Itevtı. Savaşta Altnanlar yenilince, si için izin verilmekte olduğunu tir. let Başkanı Enver Sedafın, ls" bildirmıştır. Milletler Cemiyeti, Nambiya'yı bildirmişlerdir. Teklif, Îtalya adına rail'le yaptıklan mücadele için Güney Afrika mandssına terkeDışişleri Bakanhgı Müstesarı Mabir plân hazırladığı, Ortadoğu decek. Ikinci Dünya Savaşuıdan rio Pedini'nın de katılmasıyla oy. Haberler Ajansı tarafmdan bildisonra ise 1950'de mandanın devabirliği ile kabul edilmiş, lakat soh rilmiştir. mı için l'luslararası Adalet Dianda Îtalya Dışisleri Bakanı AJda Ajsns eynntı vertneıutç, ancaJC vanı bir karar verecektir. NamMoro altılann onayladığı formüSedat'ın Suudi Arabistan Kralı biya. Milletler Cemiyeti'nin manlün bir maddesine (Yeni Zelânda. Faysal'la yaptığı görüşmelerde da etatüsüae sokup da. bağımnın tereyağı ihracatının 1976 yılınbugün ve gelecek için anahatlasızlığını alamayan nadir ülkelerda, bu ihracatm jrittikçe azalmast nnı çizmiş olduğunu behrtmisden biriydi. esasuıdan hareket edilerek yenitir. Ajans Faysal'ın, Sedat'a büGüney Afrika'nın bu toprakta den gözden geçirilmesi) itiraz ettün ümitlerini Mısır'a bağladığı ırk ayırımcı ve baskıcı siyaset miştir. nı ve Mısırın sert tutumu ve mü urgulaması kesin şekilde ortaya cadelesinin bütün Arap Ulkeleriçikınca, komşu ülkeler 1960 da Aldo Moro bunun bir noktadan nin çıkarlan için iyi olduğunu İluslararası Adalet Divanından sonra Yeni Zelânda tereyafına bildirdiğini açıklamıştır. karar istediler. Bu arada 1968 de artık hiç bir garanti vermemek Sedat ve Faysal halen IskenBirleşmiş Milletler Genel Kuruanlamına geldiğini ileri sürmüş, bu deriye'de bulunmaktadırlar. Dalu Güney Batı Afrika'nın adıdurumun Ingiltere ya da Yeni Ze ha geniş çaplı görüşmelerin iki nı «.Nambiya» koyup, acele balânda tarafmdan kabul edileceği. lider Kahıre'ye döndükten aonğımsızlığını isteyen bir karan ni sanmadiğını söylemiştir. ra yapılması beklenmektedir. onayladı. Bu arada Beyrut'taki siyasî kay Aldo Moro'nun itirazı, altıların Görüldüğü gibi Adalet Divanınaklar, taraflar arasındaki temas vardıklan anlaşmayı şüpheye düBin karan, 20 nci yüzyıl öncesi şürünce Fransa Dışişleri Bakanı larda, Birleşik Amerika'nm tutubîr sömürgenin kaderini ilgilenMaurice Schumann da Fransa'nıa munun da etraflı şekilde görüşüldinnekte ve Güney Afrika da teklif üzerine kullandığı «evet» müş olduğu ve Faysal'ın Sedatl t>una aldırmamaktadır. oyunu geri almıştır. banşçi bir çözüm yolu için WasBunun adı da Uluslararası Huhington'la temaslannı kesmemesuktur. Altılar bundan sonra rutumlannı si yolunda etkilemeye çahştıgmı Mehmet BARLAS yeniden gözden geçirmek üzere bildirmişlerdir. Faysal'ın bilindiği dağılmışlardır. Fransızlar, Îtalya gibi Birleşik Amerikayla yakın Dışişleri Bakanımn harekeünin bağlan bulunmaktadır. kendilerini hayrete düsürdüğünü Taraflann görüşeceklert diğer ve Ortak Pazar yetkililerinden ye. konular, ingiltere'nin çekilmesin ni teklifler beklediklerini söyleden sonra Basra Körfezinin duru tnişlerdir. mu ÜrdUnde Kral Hüseyin hükümetiyle Filistin gerillalan ara smdaki gergin ilisfciler ve Arap Zirve Konferansıdır. I Isroil'de bir yıldan beri ilk kolera vakası görüKlü 0. Pazar, gelişen ülkelere ay başında tercihli tarife uygıılayacak  ü Islâm Konferansı Cidde'de başladı Sedat, İsraıTe karşı yeni bir mücadele plânı hazırlamıs yimj» BELGRAD, (aa. THA> ^ • Ç Çocnklara Tardım» İçin A kurulmuş olan miUetlera•• rası fonun genel sekreten Yugoslavyalı Vladimir Palecek, Doğu Pakistan ve Hindistan'a yaptığı bir gesdden dönüşünde, koleranın çok kısa zamanda A» rupa"ya sıçrayıp yayılabileceğınl söylemiştir. Kolerayı önlemek İçin mllıetlerarasında Işbirliği yapılması gerektiğini belirten Palecek, Doğu Pakistanlı mültecilerin yasadıklan ortamı bir «cehennem» olarak rütelemekte, Hint toprajclarında yaşayan Pakistanlı mültecilerin su bulamadıklarından koleradan ölmüs insanlann oesetlerinin yUzdügU Ganj nebri sulannı içmek zorunda kaldıkla nnı belirtmektedlr. Ziyaret ettt ği bir köyde canülann, «ülerl gömmeye yetişemediklerini ve açlıktan ölen cocuklar gördügünü söyleyen Palecek, şöyle devam etmektedir: «Ben mahşertn dört atlısını Pakistanlı mültecilerin yasadıklan yerde gördüm. Gördüklerunden sonra ise, koleramn Avnıpa' ya iki saatte celebileceğini söyleyebilirim. Hava yoluyla bu pekalâ mümkün olabilir. Ayrıca, Avrupa'da buno önleyecek ciddi tedbirler alınmamış olduğunu da esefle müsahede etmekte KUDÜS Israü Saglık Bakanlığı, bir yıldanberl îsrail'ds ilk kolera vakasının görüldügüaü açıklamıştır. Hastalığa yakalanan lşgal altında bulunan Şeria'nın Batı yakasındaki Hebron'da 23 yaşındaki bir Arap'tır. İlk vaka UThant hasta; dokloriar kesin istirahal verdi... NEW TORK, ( a a ) lr yakınının, görevinin yükledigi sorumluluklardan <ada makıllı yıpranmış» olduğunu söyledigi BM. Genel Sekreterine tam istirahat veriunlş ve büiün resmî ziyaretlerini iptal etmesi gerektiğl bildirilmiştir. 62 yaşında olan UThant, Cumartesi günü bürosunda çalışm ken fenalık geçirmiştl. UThanti muayene eden doktorun, bunun bir kriz ya da herhangi önemli bir rahatsızhk olmadığını büdirmesi üzenne, Genel Sekreterln New York'un banliyösündeki evine dönmesine izin verilmiştir. Genel Sekreterln tedavlslne hafta sonunda devam edilmiş, UThant'ı öz«l doktoru William Von Stein bazı testler yapmıştır. Testlerin sonucunun Çarşam ba, ya da Perşembe günü alıaması beklenmektedir. Genel Sekreterin sağhk durumu, dün başlaması gereken Moskova ziyaretinin iptalini gerektirmiştır. Genel Sekreter. 1961'de B.M.'deki görevine seçildiğinden bu yana da ilk defa görevinden bu kadar uzun zaman ayn kalacaktır. UThant'm 8 Temmuza kadar New York'a döneceğüıe ihtimal verümemektedir. B eçen haftalarda, Paristeki iki küçük sinemanın önünde uzun kuynıklar vardı. Bu sinemalarda, teievizyon için yapılan fakat yasaklandığından gösteribniyen bir filim oynuyordu. Adı «Keder ve Merhamet» olan filim, konusunn, Fransanın tkinci Düny» Savaşındakj işgalinden almıştı. Filmi yapanlar ise, 1968 de De Gaulle tarafmdan tasfiye edilen Fransız televizyonculan ile tsviçreli ve Alman meslekdaşlarıydı. Bu olağanfistâ fümin yasaklanışi, hiç de sfirpriz yaratmamıstı. Savaş ve işçal bir nesil önce sona ermesinp rafmen. açti(P yaralar bâlâ yerir.de durmaktadır ve filim de bunu daha derine açmaktadır. Filimde tipik bir Fransız kasabası olan Clermont Ferrand alntmakta ve buradaki insanlarla anıları üzerine röportajlar yapılmaktadır. Ustaca ve zaman zaman zalimce birbirini izleyen mülâkatlar ve geriye dönüşler vardır filimde... Çoğn, Almanlara karşı mukavemet eden gruplann dışır.da kaunış Fransızlardan, Mareşal Petain'i kabul edenler fazla olmnştn. Binlerce Fransa ve aralannda i'ahndilerin de bulunduğu pek çok yabancı, bizzat Fransızlar Urafından Gestapoya teslhn edilmişti. Ba binlerce kişiye. kendi vatandaşlan tarafından işkence yapıldı, öldârüldüler. Kurtulnştan sonra da. ayni şekilde ae> bir intikama gidildi. Filimde bazı Almanlarla da mülâkat yapılmaktadır. Bunlardaa biri «Alsas'ın hâlâ Almanyaya ait oldugnnu sanıyorum» derken, aeyirciler yutkunmaktadır. Mülâkat yapılan Almanlann bepsi. savaş suçlan hakkında hiç bir bilgileri olmadığını iddia etmişlerdir. Onlara göre Fransu mukavemetçiJeri, üniformalı olmadıklan için mücrimdiler ve Alman işgal ordusunun aldığı tedbirler haklıydı. GesUpo ise, FransadakJ Almanları korumakla görevliydi. Petain'in Bakanlanndan biri, Laval'ın damadı, olaylardan 3f yıl sonra herkesin kendi fazUetini bildiğini ileri sürmektedir. Filimde, 1944 yılında vatandaşını Gestapoya ihbar ettifi için 14 yü hapse mahkum olan bir Fransız kadını, ya da maballî razeteye Yabudi olmadığını belirten bir ilân vermis dükkâncı da yer aJmıstır. Filim, iki adamın etrafına bina edihniştir. Birincisİ, 1941 de mokavemetçilere katılan, Londraya geçen, sonra Fransaya dönSp savasan ve bir komsusu tarafmdan ihbar edilerek Bachenwald toplama kampına gönderilen bir Fransız çiftçisidir. Kendisini ihbar edeni bildifi halde, teklifiere rağmen intiksm almamıştır. Filimdekt mülâkatta, «intikamm faydası ne? 1945 ten bn yana yioe komşuyuz» demektedir. tkinci adam. «Yeni Düzen» için çarpışmaya çönüllü oltnuş ve Hitler'Ie işbirliğine taraftar çıkan «Şarlman» tümeninin mensupları arasına katılmıştır. Filim. işbirliğinin ne oldDgnnn tanımlarken. o günlerde çekilmis ve alkışlayıp tesvik eden kalabahklan gösteren sahnelere de yer veriyor. Aynca, ünlfi yıldızlann mutluluk içinde Berline yaptıklan seyahatler de görülüyor ve Maurice Cbevalier bnnlırı iaab ediyor. Eden ve MendesFrance da, filimde konnşanlar arasında. Ama en ilgi çekeni, bir *Transıs kimyageri... Hiç bir şey yapmıyan s>radan bir vatandaş. Filmin biri faşist. digeri ise mnkavemetçi olan sosyalist Ud yıldızı, şaşırtKi. Fakat kimyager çok sıradan .. 1940 taki tartışmalara, Petain'e, işgale ve mukavemete karşı dnyduklannı anlatıyor. Mukıvemetçilere sempati duymus. Fakat bütün yaptığı, Yahudiler götüriilürken ağlamak olmuş. Kurtnluşta, eline tabancasını almış ve bozak motosikletinl yolda tamir eden bir Alman neferi ile barşılasmış. öldurmeyi Usarlamıs ama, faydasız bulup vaıgeçmlş. Bu da, savaşın dışında kalan Fransız çofuniuğuna bir 6rnek... Gaullist maceranın, hikâvenin tamamını meydana getirmemesi, resmî makamların filimden hoşlanmamalarının bir sebebi olabilir. Resmi e/sanelerle, mukavemet eden işçilerin, işbirlikçi bazı çevrelerin, Maıim'deki muhteşem yemeklerin, Lonçchampsdaki at yanşlannuı ve Lido'daki çıplaklann bagdasması zor. Bn filim ber Fransızı derinliğine rahatsıı edici niteliktedir. Tenl bir şeyin değil, bilinenin açıklanmasıdır. Ve Fransızlar bann düşünmemeyi tercih ediyorlardı. Eden'in pörüsü pek doğra. O'na fBre, Pransızlan yargılamak Ingilizlere düşmez. tngiltere isgalin yarattığı çöküntüye girmemiştir ve filmi görürlerse Fransayı anhyabilirler. 6 Eski yoro deşlliyor Ifl dıs basında (The Times) İngiltere ve Rusya misillemeye girışti 1ONDRA lngiltere"ye sığınan Sovyet elektronik mühendis) Anatol Fedoseyef, Sovyet Büyükelçiliği yetkililerinden biriyle görüşmeyi reddetmiştir. Londra'daki Sovyet Büyükelçiliği, Fedoseyef ile görüşme ist» ğinde bulunmuş, Ingiltere Dışişleri Bakanlığı da «Ancak Fedoseyef istediği takdirde, bu görüşmenin gerçekleşebUeceğini» belirtmiştir. 2 İNGİLİZ İSTENMEYEN matının sınırdığı edileceği habeŞAHIS İLÂN EDİLDt ri alınır alınmaz, aynı şekilde 2 Moskova'dan iyi haber alan bir Sovyet diplomatı da, «Birleşik kaynaktan öğrenildiğine göre, Krallık aleybinde fiilî casusluk Sovyet hükümeti 2 İngiliz diplo faaliyetlerinde bulunduklan» gematını «Istenmeyen adam» ilân rekçesiyle «İstenmeyen sahıs» iederek hemen ülkeden ayrılma lan edilmiş ve kendilerine, en kılarını istemiştir. Sınır dışı edile sa zamanda ülkeyi terketmeleri cek diplomatlar, Moskova'daki bildirilmiştir. îngiliz Büyükelçüiği birinci lîâSovyetlerin bu karannm batibi Martin Nicholsan «e ikinci şında, îngiliz hüktlmetinin son kâtibi Patrick Jakson'dur. bir yıl İçinde, birçok Sovyet dipİNGİLTERE'NİN lomatını sınır dışı etmeye karar MİSİLLEMESİ vermesinden geldiği üerl sürülLondra'da İse, 2 îngiliz diplo mektedir. 300 bin mektup taranıp bir adamın hayati kurtarıldı HAMBÜRG, <a.a) amburg Posta Idaresi görev lileri, haita sonu tatilinde 300. 000 mektubu tarayarak intıhar etmeye karar veren bir gen cin hayatını kurtarmışlardır. 27 yaşındakı genç, sevgilisıne, «Ciddi bir bastauğa yakalandığı için hayatma son venneye karar verdiğini, posta ile gönderdiği bir mektupta da cesedini nerede bulabileceğini yazdiğın» bıldirtniştir. Kızın polise müracaatı tizenne posta ıdaresi görevlileri 300.000 "nektubu tarayarak intthara karar ?eren gencin mektubunu bulmuş lardır. «lutihar maballine» giden polis, layatına kı>ran gencı çok ağır has ta olarak bulmuş ve hastahaneye taldırarak hayatuıı kurtarmışar. Hi Edinburg Dükü'nün konuşması büyiik şaşkınlık yaralfı LONDRA, (THA) raliçe Ikinci Elizabetht'in eşl Edinburg Dükü Philip'in Ingiltere'nin Ortak Pazara girmesiyle ilgili olarak yaptığı konuşma basın ve yetkili çevrelerce hayretle karşılanmıştır. K İsviçre'de kadınlara oy verme hakkı tanmmasından sonra federal plâna kadınlar ilk kez oy vermişlerdir, Plân çevre tenıizliğl ve bütçe sorunlaruu kapsamaktadır. Resimde, ilk kez kadın eli değen oy sandıklan görülüyor. FEDERAL PLÂN VE KADINLAR.. «Salyuf» 245'inci turunu tamamladı MOSKOVA, (a.a.) «Tass» Ajansı, dün öğleden sonra verdiği bir haberde, «Salyut» yörtinge istasyonunun, dünya çevresinde 245. turunu dün TSİ ll'de tamamladığını bildirmiştir. «Tass», uzay adamlannın sağlık durumlannın çok iyi olduğunu ve atmosferin fiziksel yapısı ile yerin fiziksel yapısmı inceletneye devam ettiklerini belirtmektedir. Cumhuriyet 5239 Haftalık Naber Dergisi Y A N K I 'da b hafta u ErimKoçaşKaraosmanoglu Yankı'ya ne söylediler? Prens Phılip bu konuşmasında Ortak Pazann tarun politikasının çok karişık olduğunu söylemiş ve ileride bunu İngiltere'nin anla yacağım ifade etmiştir. öte yandan «The Sun» gazetesi Prens Philip'in bu konuşması tistüne «Philip Ortak Pazara da kanşıyor» şekünde bir yaa yazmıştır. VALETTA (TJIJI.) leçimlerte işbaşına gelen Işçi | Partisi lideri ve Başbakan 'üon Mintoff, kurduğu kabineyi açıklamıştır. Kabine Genel Nolla Başbakanının isfeği üzerine 6. Vali isfifa etti Si C«ntl Otğılım: CEM Yıyıntvi AGI BİR KAYIP Ali Burgu'nun ve merhume Fazilet Burgıı'nun oğlu, Mehmet Burgu'nun ağabeyisl, Müzeyyen Burgu'nun sevgill e«i; İsmail Burgu'nun biricik babası, Danıştay basyaıdımcıların • dan Bir gazete daha «Gizli Belge» buldu BOSTON (a.a.) «Boston 31obe» gazetesi de dünden itibaren Savunma Bakanlığının Çin Hindi savaşıyla ılgıli gizli rapoiından parçalar yayınlamaya jaşlamıştır. Bilindiği gibi bu bel;eler daha önce de «New York times» ve «Washington Post» arafından yaymlanmaktaydj. Bostonda yayırüanan gazete, Savunma Bakanlığının belgeleriü dün elde ettiğini belırtmekle retinmekte ve başka bir açıklana yapmamaktadır. Gazetenin >aş yazarı da bir yazısmda bu jelgeleri yayınlamanın halkın rararına olacağmı ıfade etmekedir. KAYIP Öğrenci karnemi kaylettım. Hukuzttsuzdur. Selma URMAN Cunüıuriyet 5255 Vali Sir Maurice Dorman tarafından kabul edilmiş ve yemin töreni yapılnuştır. Mintofl daha önceki Başbakan George Borg Olivier gibi îngiliz Uluslar Topluluğu ve Dışişleri Bakanlıklan görevlerini yiikleamiştir. Çinlrak anlaşması TOKYO, (a^) Pekin Radyosunun bildirdiğine göre, Komünist Çin ile Irak arasında bir iktisadî ve teknik işbirüği anlaş ması imzalanmıştır. Anlaşmayı Irak adına Petrol TO Madencilik Bakanı Sadun Hamdi ve Çin adına da Dış îktisadî îlişkiler Bakanı Fan'yl imzalamışlardır. Her hafta I / İ L M J \ J . okuyunuz P.K, 161 Bckanlıklor ANKARA Cumhuriyet 5253 Ömer Faruk BÜRGU 22 Haziran 1971 Salı sabahı Allahın raiunetine kavuşmustur. Merhum büyügümüzün cenazesi 23 Haziran 1971 Çarşamba günü öğle namazını mütcakıp Hacı Bayram camlinden kaldlrılacaktır. Eşi: Müzeyyen Burgn Oğln: Famk Bnıgn Cumhuriyet 5265 Türkiye'de geri kalmışlığın larihi BASKI kl bo»kluqu = * " l bu Malta Genel Valisi Sir Maurice Dorman, dün istıfasını İngiltere Kraliçesine sunmuş ve kabul edilmiştir. Dorman, Malta'nm 1964'de bağımsızlığını kazanmasmdan bu yana, bu görevde bulunuyordu. Siyasî kaynaklar, şimdiye kadar 6 Malta'lı elçiyi görevlerinden alan ve Emniyet Müdürlüğune de yeni atama yapan Mintoff'un isteği üzerine Sir Dorman'ın istifa ettiğini belirtmişlerdır. Vali istifa etti Vakko : VEFATLAR İÇİN KıymetJI Bocalar ve duatıanlardan müteşekJtü cenaze merasim ekibimiz bir telefonla emrinizdedir. Gazete ilânı ve unıucn mu* amelât için ayn ucret alınmaz. Cenaze işlemlerini işletmemi? deruhte eder. Acı eünleriniil paylatırız. 1TL: 47 20 1)6 İSLAM CENAZE İŞLEKİ NOT: Bütün muameleler işletmeye ait olmak üzere >Tirt içi. yurt dışı, yurt dışından yurda cenaze nakll vapılır. Günün hpr saaünde emriniz dedir. £•«««>«••••• Kongre çağnsı G«rl K«lmtsl<6ın Tsrlhı» >t«rl Cvmnb topfuftıundan harehatl* »9ıl v8 netfen geri Yeni Çek Elçisi ftnkara'ya geldi ANKARA Çekoslovakya'. nın yeni Ankara Büyükelçisi Petr BrUdnak, Ankara'ya gelmîstir. Dubçek'in Büyükelçilıkten a. Imması üzerine bir süredir boş olan bu görevi, Müsteşar Skaroubka yurütmekteydi. Cumhuriyet 5264 1256/52601 tmmm Türkiye îlkokul Ögretmenle • rt Sendlkasının IV. olagan ge £ nel kurul toplantısı 10 • 11 * Temmuz 1971 Cumartesi, Pazar • günleri Kocaell Oğuz sineması { salonunda aşağıdaki gündem " dahilinde yapılacaktır. • Duyurulur. î GÜNDEM: 1 Açılış ve j yoklama. 2 Başkanlık divanı • seçimi, 3 Istiklâl marsı. 4 i Saygı duruşu. 5 Komisyon • seçimleri. 6 Genel başkanın ; konuşması. 7 Calışma rapo S runun okunması, eleştiriler ve ; aklama. 8 Komisyon rapor ; larının okunması, tartısüması ! ve karara bağUnması. 9 Ge ; lecek genel kurul toplantısının i yerinlntesbiti. 10 Seçlmler. • • U Kapanış. • v Yüıiitme Kurula : • « • • • • • • • » • • ^ •• • • • • • • •• • • KİMYA MÜHENDİSİ arıyor Vakko, sentetik, ipekli, yünlü ve pamuklu mensucatın baskısı ile boya ve apresınde en az 5 yıl tecrübeli bir Kımya Mühendısi aramaktadır. İsteklılerin Personel Müdürlüğüne şahsen başvurmaları rica olunur. Bütün müracaatlar gizli tutulacaktır. Topkapı, Tel 23 63 83 Cumhuriyet 5256 Manajans: 1611/5261
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle