19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLAK VASASINA UYMAY1 TAAHHİJT tOER Sahibt: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecüik T.A.Ş. adına NAZİME NADİ Sorumlu Yaa tşleri Müdürü: OKTAY KUHTBÖKE Basan ve Yayan: CUMHURtYET MATBAACILIK v« GAZETECtLtK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk. No. 3941 B Ü R O L A R: A*TRM»As AtatOrTt Bulvan * Yenisehlr Tel: 130820 129S44 ÎZMtR: revapaj» BuWa» Afcaroilu îshan» tüls » « » SÜNE* tLLERts Kuruicötfrü M »oluüt No. «0 ADANA Tel: 4550 3934 • ı Aylık 3 Aylık 6 Avhk 12 Aylık X«n 54 108 21» 1» to Adi M a Sort Dift 234. 4«8. i. (Santımh ia *nc> «a»ta tSantimlı Nlkfth ölüm. U«vlid, Tt«ekküı 33üneO (S Cn.) 1*0 !<*> ölüm, Mevlid, Tejekküı (» Cm.l 3 4 11 H<>> j . > * • » KT7RUŞ Fiyatlar \ (Baştarah 1 inci sayfada) Olumsuz etkenler U zmanlar, önümUzdeki aylarda fiyatlardaki bu artışı körük leyecek bazı etkenleri şöyle sıralamaktadırlar: O Enerji sektöründe yapılacak zam: Kok ve linyit kömürleri ile elektriğe yapılacak zammın sanayiyi etkileyeceği ve maliyet yüksekliğinin fiyatlan etkileyeceği ifade edilmektedir. Kok kömürünün tonuna 40, tinyite 20 liralık zdtn ile sanayide kullanılan elektriğin kilovatına yapıİAcak 10 kuruşluk zammın uzun zamandan beri plânlandığı, ancak tiyat artışlan nedeniyle hükümet tarafmdan bekletildiği ifade edilmiştir. Q Sadece kamu sektöründe bu yıl 128 toplu sözleşms sözaonusudur. Ulaştırma Bakanlığma bağlı kurumlann toplu sözleş meierinin getireceği yüklenimin 800 milyon üralık bir talep olduğu belirülmiştir. Kamu sektörünün toplu sözleşmelerden doğan yüklenimin 1.52 milyaı lira arasmda degişttği ifade edil miştir. Özel sektördeki toplu sözleşmeler de eklenince, dogacak satmalma gücünün yarata cağı talep, fiyat artıçlarını etkileyecektir. ÜsteMk, kamu sektörünün yüklenirnlerinin bütçeye konulmamış olmasmın yaratacagı fmansman sorunu uzerinde de durulmaktadır. Q Bu yılki tahıl üretimi geçen yıla kıyasla iistündür. lî milyon ton olarak tahmin edı lcn buğday üretiminin, bu yıl dışarıdan buğday ithal edilmeyeceğini göstermektedir. Tahıl alım fiyatlanndaki artış ile beslenen üretimdeki arüşırt üreticınin ellne geçireceği yüksek satm aUna gücünün fiyatlar uzerindeki etkisine de dikkat çekilmektedir. (i) Işçi dövizlerinin geçen yı. lın 273 milyon dolanna kıyail» bu yıl 400 milyon dolara yakIa5a'ca5ı tahmin edilmektedir. Aratfaki artışın yaklaştk olarak küçük geürli gruplann eline 2 milyar İirahk bir satın alma gvicünü vcreceği ve bunun da talebi arttıracağı, dolayısıyle iiyatlara etki yapacağı ileri sürülmektedir. (5) tthalat teminatlarmın kaldırtlması ve ba teminatlann nakit para olarak piyasaya çıkması da fiyatlar uzerinde etkili olabilecek bir unsur sayılmaktadır. Ergin, fconuşmasının baçmda mali relormdan ne «nladığını anlatmış, bu konuda d:s borç(Baştarafı 1. Sayfada) lanmayı örnek alaras üüfuncedir. Elbette kanunlar ne suçlu lerini açıklamıs ve şbyle demişolur ne de suçsuz. Anıa Anatir: vasa'da bir takım boşluklar ol«Atatürkten sonra dünyanın Bir başka ifade du4unu ve bu ortamın yaratılHerlemcsi ve kalkınması ile Deniz Harb Okulundan tardemasında Anayasa'nın bu boşluU borçlanmava heves etmişiz ve 1970 20.653 milyon 19.812 milyon dilmiş Hasan Çetin ıse ifadesinlanndan istifade edildigi de bir borrlanmi^a muvaffak olmuşuz, 1971 23.016 milyon 25.ÜO6 milyon de, Gölcükte yapılan toplantılarjerçektir» kaışıiığını veraıişnr. fakat bu bizim biraz itiyatlanda Sarp Kuray'ır cuntacılarla Bu rakamlardan çıkan sonuç nun detiîtirmis, artık b« kalilişkisinden söz ederek onlarla ise şöyle özetlenmektedir: Ön tedbirler kınma için degil normal ma«birliVt ohınması gerektiğini sa(T) Mevduattaki artış hı», kre rarianmı» ıçm de o<ırç yapar, vvmduğtınu bildirmpkte. Acuner'i dilerdeki artış hıtını kıyasla tasansı görüsüldü âdeta borçla gtçinir hir de»şahsen tammadığını söylemekteçok fazladır. Bakanlar Kurulu toplantKinlet haline gelmiîit. *ahı»lar için dir. Deniz Harb Okulundan tard (5) Mevduattaki bu artış özeldan sonra hükümet sözcüsü tsedlldtlrten sonra geçen jrünlerini borç büyiik felâketler dofeurur. likle vadeli tasarruf ve cari hemail Arar, şu açıklamayı yapanlatan Çetin. Kuray aracıhgı il« saplarda görülmektedır. Bunun sa, benim kanaatimcr memlemıştır: İstanbul polis şeflerinden Muda başlıca nedeni ithaiat temiketler için Maliye icin de avnl Aradan sonra «Bugfin toprak refonnunttn te zafter Yılmazla temas kurup onatının kaldırılması ve bu t e Miketler doğar \ncak, bunAnayasa ve Adalet Komisyom mel iİktleri ve stratejisi özfnun gö«terdiği verleri soymayt minatın vatırım yerine mevdudan ?ikâvet Fttigim minatı çısaat 14'de görüşmelerine bir sa; rinde ftörüştuk ve hükümet prog kararlaftırdıklanm. bu arada ata dönmesidir. Yatınm yerine kartılmamalıdir Bana göre ara vermis, saat 15den itibar« ramında çıkarılması önıörüleıı TaUmhanedeki oto komisyoncumevduata dönüş ise is adamlaborçlanmak lâzımdır AnM borç dosyada yer alan ifadelerın ino ve vadedilen toprak retormn sunu soyduklavını bildirmekte lerunesine devam edilmiştir. rınm paıaya bağlanmaiarını ve lar» prodüktif hususlara tahsi» ön tedbirler kannn tanarısının dir. Çetin'in ifadesine göre polis yine yatır;m kararı almamalaettnek »artivle. fani aldıgimı* Hava Kumıay Albayı Nihat D ilk hazirtıMan Uzerinde çalı?şefi Yılmazm »österdîgi adres İter'in tanık. Şahin Akdoğan rını. politik durumdaki gelişme para ile ftvle tesisler »apacakma yaptık. Bn görüşmelere Palerin altın. silâh ve döviz kaçakleri ürkeklikle izlediklerini kıs•m» ki. bu tMisler bu borcun Saim Kııoğlu'nun da sanık olar lartest sabahı yapacağımıı topçıhği vapan kişüere ait olması dosyada yer alan ifadelerinde E men ortaya koymaktadır. hem fainin) ödeyecek, hem de lantıda devam edece|iı, belki dikkati çekmektedir. Çetin. soy rem Acuner'in MİT raponın (3) Kredilerdeki artı» hızının Mrmavey! ödeyecek. Bir Maliye o taman size daha fatla açıklasunu Selim Yalçıner ve Ahmet mevduata kıyasla düşök olarak Girii taplantı» diye geç«n Bi Bakanı olarak bunlann hep»inm» imkanı bnUca|ız.» Çoker adındaki arkadaşlariyle ram ziyareünde günün olaylaı yıl sonuna kadar devam etme«i den 8nce masrif bir devlet oltsmail Arar. «AP, jSrevlerin. düten'.ediklerini, bu arada Göl yorumlayıs biçiminden ötürü i ise gerek krediye elan Ulebin den atınan memarlarla \\f\\i o maktan çıkmak. dengeli bir macükteki Amerifcan üssünün trafo rı solcu bulduğu iki deniz teğr azaldıgınt ve gerek i* adamlati nitam kurmak fikrindeyim.» larak araıtırma yaptnak icin bir merkezini de dinamitlediUerinı nnın yeni yatırımlara firmeknini •HasUdıği» belirtUmekte, komisyon kurmuş, komisyon ifade etmektedir Enflasyon, en ttn çekindigini ve itimatsıılıt'n fanık ise, Acuner'i tanıroadıl hangi gerekçelerle bu kif'tlerin 1970 yılında bulnndugunu göstermektedir. rını bildirmektedirler. ait. bunun ikisinin mecmuu K önemli sorun jörevlerinden alındıfcını incele. Polis Şefi ve J Daha sonra okunan Sarp Ku Nitekim. ıthalattaki gelişme milyar liradır. Bu altı milyar li. tadır. Aynı toplantıya katılan Zeyectkmlş. Ne dersinlı?» soruMaliye Bakanı Tiirtaye'nin m ifadesinde de, Acuner hafe iiretimin düzenii şekilde devam rayı ne taman 8deyeee|İTÎ Bu ki Edirne de benzer Uade vermişsoyulacak yerler suna, «Htemet gerekleriyle ahn karşısında bulunduğu en önemtir. da herhangi bir şey söylenmen e'.mesine ragroen plyasada mev nun için hîçbir «ey söyleyemi. mışlardır. Bir araştırma yapılır. Uadesina göre. Hasan Çetin li soran bakkında göruşlerinj Nihat Deger adındaki alba7 tedirler. simlik olmayan bir durgunluk yorum. Ancak bunun veriue sa herhalde ilgili arkadaşlar S»rp Kuray'dan aldıgı ve yarısı şöyle açıklamıştır: ise verdiği ifadede toplarftıya ka olduğunu göstermektedir. Bu tahvil vermek veyahnt başka bunun açıklamasını rahathkla Muzaffer YılmBz'da duran üzeMİT raporu «Bana çöre bugün Türkîye'nin tılan gençlerin Marksist Leninist durgunluk simdilik yeni yatınm bir sey vertneyi de düıünmüyoyapabilîrler» cevabını vermiştir. karşısmda bulunduğu çok büyiik fikirlert benimsediklerinı, dev rine imza atıhnış pusula parçaKomisyonds. daha sonra ların yapılmayııı noktasında rum. Açık olarak bunu ne taproblem enflisyon problemidir. rimlerden ve proletaryadan söz sıyla pol'ıs şefine başvurmuş ve tstihbarat Teşkilâtı'nın (1 Meclts tatlli toplanmaktadır. Müsaade ederseniz entlâsyon tâbi man ödeyecejimi bilmiyorum. ettiklerini öne sürmekte, bu dü ona göstereceği yerleri soyarak raporu dinlenmişür. Rap Herhalde be» senede SdeyemF. «Anayasa âciişik.1iği Temmuı rini kullanmayayun, bnn» doî;İnşaatta gerileme şünceleri düzeltmelc istedi|ini larını bildirmistir. Muzatfer Yıl Mihri Belli ile Hlkmet Kıvı yecegimize före 4 senede mi sonuna kadar meclislerden çıkarudan doğruya pahalıhk diyebildinnektedir. tfadesi »lınan maz, kendi kullandığl otomobilh'nın faaliyetleri anlatüm Bu konuda ilkel olmakla birdf*ek acaba bilmivorum. Be» lardan Şahin Akdotan, bütün le, soyulacak yerleri Hasan Ce 10 Şubat 1971 tarihinde W cak nu?» sorusuna, Adalet Bayim, pahalılık der»em «mırtm ] likte eldeki gösterge inşaat sek yılın içinde ödenecek.» kan\ ve hükümet sbzcüsü şu ki. efkârı umumiye bunu daba tin'e teker teker göstermif, Çe dağ* gemisinde bir grup iddiaları reddetmiştir. töründe gerileme olduğunu bekarşıbğı vermiştir: iyi anlayacaktır.» Maliye Bakanı daha sonra, Deniz Harp ükulundan disip tin de bu yerlerin adresini tesbit subayının düzenlediği top lirtmektedır. Belediye inşaat «ÇıkanImasını hem ümit *diEnnâsyon ile Personel Kanu bütçe gelirleri artışı uzerinde da, silâh depolarmın yerlı linsiılik suçuyla tard editaiş o etmiçur. ruhsatlarına göre, apartman, ev yorutn. hem kesin görüyorum. nu arasmda bir iliski kuran Er konuşmuş, vergı gelirlerindeki DevGenç'e bildirilmeainin lan Doğan Yıldınno da ifadesınDış ticaret durumu sanayi ve ticari tesi? yapımı Adresler Çıkanlmaması için bir sebtp artısın yüzde 50.7 olduğunu ve gin, Personel Kanununnn ilerirarlaştırıldığı iddia edil de Atatürkçü bir genç oldugugeçen yıla kiyasla yüzölçümünGeçen yülık ilk beş »yı ile Polis şefi Muzaffer Yılmaz'm yok. Meclis tatile girroeden ev d« portesinin ne olacağmı. burlcvalüasyonun bunda etkisi hu dir. nu, 1968 yılmdan beri Sarp Kude yüzds 26.3 değerde yüzde 1971 yılının aynı dönemi itibsvcl. zaten meclisin Temmuznn nun henüz tesbit edüemediğini, lur.dugünu, gelir tahminlerinriî ray'a, arkadaşlarına karşı çıktığı gösterdiği adresler ve bu adresMtT raporunda, Ekrem 20.7 oranında bir gerileme var riyle ithaîat ve ihracat rakamsonunda tatile gireceği diye bir bir açığın olmayacağını, fazla. ancak emekli kanunu hakkında nı ve bu yüzden de dövüldügil lerde oturan kişiler hakkında ner'e kesin bir suç isnad dır. tlk üç aylık olan bu rakam larının kıyaslaması ise şovledir: verdigt bilgiler, Hasan Çetin'in karar yok. o yanlış anlaaılmı*. bir rakara vermenin mümkün nın da bulunmayacağım ifade nü anlatmakta, Kuray'ın kendialmamakta, ancak, sıralana ların sonraki iki aycta da deİhracat tthalat en a/ 2S^Temmwı*a kadar çaetmiştir. .... sine «Liderimiz Acuner» dir de ifadesinden şöyle beUrÜlm^k^e "liyetlertfe ügisinöt tespit « vam etttfi öfı rakamlardan an(Mily«n (Milyon ^ l b d i K • .., ; ,,^ drgtrri iddi» etmektedrr. n öne sürülmektedir. daha «orha 4» «a • Levent'de Alman yahudisl sonra w t Bu gerilernenıh'"iki nedenl bu Aylar 1970' Acuner konuşuy bir kadına ait villâ (Yılmaz bulışabilecek.» değinmiş ve şöyl» . konuşcnuşlunmaktadır: Dosyada yer alan ifade' rada çolc miktarda döviz ve Türk Adalet Bakanı «Sayın Başba. (Battarati 1 inci tayfada) tur: 96.5 (D ö ı e l iektgrnn yatırımlara Ocak 56.6 60.8 81.3 MİT raporunun okunm parası olduğunu söylemiştir). kan parttlerle Anayasa desişib«Benim kanaaiimce 18 mHyar* 34 AK 029 piâkalı taksiye bin(Baîtarafı l'inci Sajrtada) 46.4 60.7 79.7 93.1 girmeraeti, Şubat liği ile sizin ilifki kurdu|unu?u « Yine Levent'de bir Japo» sonra ilk olarak Ekrem varan, bu yeni satınalma fttmis ve şoförünü tabanca üe takriben 2 batta önce bir gece 52.8 58.2 78.0 93.3 (2) Geçen yıl eıkanlan vergi Mart söz almıs ve Alt Komisy söyUmisti. Acaba son durum cünti biıim Türk piyasaları tehdit ederek kaçmtştır. telefon çaldı. Tantmadığım kim firmasının Türkiye mümessilinin 47.7 40.0 93.4 106.0 kanunları ile istenilen gerile Nisan porunu eleştirerek »1 nedir. Aynea CHP part» mecH«i evi (Ytlmaz, ev sahibmin yatak hazmtdem«x. Hazmedemedi|i se albay olduğunu belirterek, 33.3 327 94.2 95.0 menin saJUnmıs olması. Mavıs ciddi bir delil olmaması Nasıl oldu? bildirisini nasıl kar?ıladujı«?» odasmda 500 bin lira bulunduiçin «necbureo pabablık dogmr. (Dikkatli olun, sizin için bir Ancak bu durutn, geniş bir (ön rakam) men baz» iddialara kıyır sorusunu da »öyl« cevaplandırEdinilen bilgiye RÖre bir aile Işte enlUsyonun sebebi bm**r* komplo hazırlanıyor) dedl. Olay |unu bildirmiştir). gektör olan inşaatta büyük öU rildiğini söylemiştir. D « mıştır: dramma bürünen olay şöyle ceErgin, zamlar konusunda iss • 4. Levent'de HDUI Naime» dt gecenlerden Sarp Kur dan 2 veya üç gün önce de Ruhi çüde işsizliği yaratmıştır. Bu Toplam 236.8 251.9 426.6 486.5 «Slyasî partilerin blr iki tereyan etmıştir. Aksaray'daki eşunları söylemiştir: diye tanrnan bir kadına ait «v Koç'u evin önfinde b«ni takip durumun, önümüzdeki aylard» basının arkadaşı olması Bu rakamlardan çıkan sonuç rfddüt ettikleri. (daha bizi ayvinden çıkan Müdür Yardımcı«Tekel'e xam harie. bi* hakiederken gördüm. t'zerinde koyu (Yılmaz. evde 50 bin Ura rüüüt le tanıdığını belirten Ac çeşitli fabrikalarda bazı toplı ise öze'le şoyleöir:, dınlatan öyle karar verelim), sı, okul yakınına geldiği sırada katte hiçbir zam yapmadık. Apara olduğunu söylemiştir). renk elbise, başında d* bereye tanbul'dski gizli toplani isçi çıkarrnalarına yol açabfle(T) tthalatta gecen yıla kıy»sdedikleri noktalar oldu. CHP Mehmet Dur?un ile karşılaşm:ş ma görüvorsunuje ki hayat pa• Sişli'de bir kulnp (GeneUik dakikalık bir Bayrarn benıer bir şey vardı. Benl |5tceğine dikkati çekilmektedir. la önetnli bir artış vardır. Bu parti mtclisi tebli|ine gelince, tır. Arif Ergin, Mehmet'i göhalılanıyor. Bu hayatın panalu leriyle izliyordu. OtomobiHm k5 le zenginlerin kumar oynamata olduğunu da sözlerine Yatırırolardaki gerilemenin isartış. geçen yıl beklemekte olan o öyle zannediyorum ki yanhş rünce şaşırmı?, kendisinden ne la^masını bu enflâsyonda araşeyi dönerken geriye döndnm. geldiklerl bu kulüpte YıUnaz, tir. tihdam politikasını da olumsuz transferlerin olmayışı, bu yıl anlasıldı. Dün ve bngün devam istediğini sormuştur. Mehmet mak lâzıro. Tekel zammı benim Hili arkamdan bakıyordu. Olay bol nakit para olduğunu, ancak yönde etkileyeceği ve bunun bütün transferlerin zamanında etmekte olan müştertk grnp yö önce, «Bana para ver. ihtiyacırn Tığh ve Özdei kabinedeki ıgrarlarıma raimen, dan sonra gazetelerde rerimleri soygunun silahla yapılabileeeğroi başlangıç durumunda olan duryapılmasıdır. netim knrnlları ve gruplann top var» demiştir. Arif Ergin. elini bütçeye haıîne asli dününül. çıkınca bu kişinin Ruhİ Koç ol söylemiştir"). gunluğu hızlınthraca|ı ileri sü konuşnıalaı (î) Ithalatta Mayıs ayında bir lantısından sonra bu konu vucebine sokmuş ve cüzdanmı çımeden yapılmı» bir lamdırj • Oto komisyoncusu O»man dufcunu anladım. rülmektedir. Nitekim, Otomoti Daha sonra AH Komi gerileme söz konusudur ruha kavuşacak sanıyornm. karmıştır. Fakat sanık hetnen Sanayiinde bir durgunluk baş. Tekel zammı (3) thracat toplam olarak art. Vicdamma uyarak aöyliytblli Çelenk'in Talimhane'deki yaaha kanı Mustafa Tıflı il< CHF tiirn olarak değişikligin tabancasını çekmiş, «Ben para lamıştır. masma karşılık, son iki avınrim ki, failler oar.a zarar verme nesi (Yıünaz; Çelenk'in dövis iş Ekrem Öıden konuşm Maliye Bakanı, Tekel'e yapıkarşısmda degil, belki parti m*c almaktan vazgeçtim. Şimdi s e . Uzmanlar. gerekli tedbir alm mesi için it'ma göstermişler, kı leri ytpUğını, paranm magaaa?üğün 140. maddesine ı lan zammıa her yıl görülen çelisi tebligi nokıan aksettirildi ni öldüreee|im> diyerek silahı tun iç bölmesinde bir kasada madığı takdirde önümüzdek' sa fitil kullanmışlar, kendilert dî deliller» aramak i şitli tabii afetlerin, beklenme«anıyorum.» Arif Ergin'in göğsüne dayamışdurdu|unu bildirmiştir). aylarda ters orantılı olarak bi bile z«r kaçmışlar.» oysa dosyada bir Mh dik bir şekilde bütçeye yükletır. Hükümet sozcüsü Ismail Arar • Ergün Ticarethanesi (Tica başkasından duyarak yandan fiyatların artacağını bi nim getirdiğini, bu yüklenimin Tara kalbinin üzerine taban. (Baştarafı l'inci Sayfada) «CHP parti meelisince TürkiyeSivil olarak rethanenin sahibinin tefecilils ve bir iddia dışında Acu; yandan da durgunluğun ekono şimcfiye kadar çeşitli geçici «am canın namlusu dayanan Arif nin bugünkü ortama gelmesin. Mahkemeye sivil olarak gelen dövia işleri yaptığım bildiren Yıl hinde delil olrnadığm miyi olumsuz yönde etkisi alt larla karşılandığını, bunun fiAtilla Sarp Ergin, ölümle burun buruna de Anayasanın snçln olmadığı Korgeneral Erçıkan, sanık avu maz, adamın sabahları işe gelirna alacağım hatırlatmaktadır yatlan etkilediğini, son yapılan geldiğini anlamış ve tabancanın katlannm bir sorusu üzerine, ken bankadan 2 milyon lira na lehinde bazı hususla belirtiliyor. Siz ne düsünüyor. öte yandan çeşitlı ögrenci olaylar. dığını bildirmişlerdir zamla, bir fon kurulacağını ve namlusuna vurmuştur. tşte bu »uno7?» sorusuna, «Bu görüş larma adı kanşan Atilla Sarp, Koç ve Sarp Kuraydan şikâyetçi kit para çektiğini, aksamlan bu bu fonla âfetlerin zararlarına sırada Mehmet Dursun da tetitemelâe dofrudur tabii. Tüm Üç Numaralı Sıkıyönetim MahkeAgun: «Acu olmadığım söylemiş, Koç ise meblağı yine bankaya yatırdığını karşıîanaca|ım ve bir daha halğe basmıştır. Ancak silâhın nam olarak kabahat Anayasa'd» de. ö mesince tutuklanmıştır. î e 1 r ) bizzat emar ka yük olunmayacağını ve bu lusu illt hedefinden kaymış ve Erçıkan'm kendisini gözetledigil • • î S ^ . , ğildir elbette. Kanunlar ne suçlu Kasteller Şirkett (Yılmaz, şeklindeki ifadesine itirae ede1 3 öğretmen, 7 öğrenci (Baştarat) 1 inel tayfada) maksatla parlamentoya bir kaAP'li komisyon ü;:< kurşun, Müdür Yardımcısının olvr ne de suçsuz, ama Anaya. rek, «Ben o zaman tzmirde po \ firmamn döviz işlerile uğraştığı cuner'in aleyhinde İZMÎR Izmir Sıkıyönetim Atatürk Cumburiyetini, ilkelerini r.un tasansının sevkedüecefcikasığına isabet etmiştir. Ikinci sa'da bir takım boşluklar oldu. nı ve bono ticareti yaptısını billiste gözaltmdaydım» demiştir. , Komutanhğı Basm ve Halkla Müdaha fazla somürmelerine mılle &n ve bu ortamın yaratıtmasın. ni itade etmiştlr. Türkiye'nin içinde kurşun ise parmaklanm kınp Samlc avukatlarının bazı istek ı dirmiçtir). nasebetler Şubesi dün yaptığı atin razı olmadığım ileri sürmüs Ergin, tasarrul bonolanmn geçmi?tir. da Anayasanın bn boslukların• Doğu İşharu (Yılmaz, bura ortam nedeniyle doi ve itirazlan yargı kurulu tara; çıklamada Cumartesi gecesi Save şunları söylemiştir: vergiye çevrümesini öngören ksnın kaldınlması geı dan da istifade edildiği bir ger. Kaçıyor fından kabul edilmemiş, duruş j run da ancak silahla soyulabileruhanlı'da meydana gelen olav nun tasarısının hazırlandığım sürmüşlerdir. «Her anarşik olayın içinde buçektir. Bu noktada biricşmtmiz ceğirü söylemiştir). ma, savcının esas hakkmdakl j ile ilgüi olarak 3 öğretmen ve 7 Dursun, Arif Ergin'i yaralave bunun Yüksek Plânlama KuAP'li Mecdi Agun lunan ve komünist oldukları berlâzım.» O Hacı Mustafa adındak* kişiöğrencinin gözalUna alındıgmı rulunda beklediğini söylemiş ve dıktan sonra yakında bulunan | mütalaasını hazjrlayabihrnesl i , nin deposa (Bu şahsın, büyük 1960 ihtilâlini japug keaçe bilinen şehir eşkiyalanm «YanJ a«a|ı yukan birleşiyor. bildirmiştir. çin 26 Haziran cumarte»i günU! bir taksiye doğru koşmu» ve şomevcut durum hakimda su büCumhuriyet Senatosu kürsüsünsunuz?» sorusuna Ismail Arar silah kaçastçılarından oluutunu «Karda yürüyüp izl Curnartesi gecesi Saruhanlı'da, saat 9 a erteîenmiştir. töre silâhım dayamıştır. Şoför giyi vermiştir: mediğini» söylemiş, den savunacak kadar cüretkir «Zannediyorum birle»«cegiz. Bir. duvarlara ve direklere TCK 159. Hatırlanacağı gibi savcı, sa ' öne süren Yılmaz, devamlı ola dan, bunu gene yaı tehdiıîe rağmen önce gitmek ısTürkijeyi karşılığını vermısrak yamnda gezdirdiği adamlann maddesinde suç teşkil edecek i£a davrananlann bugün Tasarruf bonolan teroemi», fakat Mehmet'in hava ruklar hakkmda, konuta patlayı ; da birinin kaçırılıp konuşturul ner, hizzat emared rabatsız cden olaylann teşvikçitır. deleri havi bildiriler asılmıştı. ya ateş etmesi üzerine isteği ye i cı madde koymak ve ruhaatsız i ması halinde kaçırdığı sil&hlan «1971 ytlmda tasarruf bonokonuşmuştur. Gözaltma alınan öğcetmen ve 8i olduklan inkâr kabul etmez. tabanca bulundurmak suçlann j rine getirmek zorunda kalmışsundan devleün borcu 6 milyar • • .Bu sebeple telâşa duşerek Adasatoadıgı yerin öğTenilebileceğınl öğrenciler ştmlardır: Karaman sö dan her biri için 7 şer yıl hspls 66» milyondur. Bu borç 1» sene tır. Yerde kanlar içinde yatan let Partisine çatmalarını yadırgabildirmiştir). Süleyman Kapucu (Öğretmen), cezası istemektedir. Komisyon üyes sonra yani 198» ytlmd» 25 mil Arif Ergin ise silâh seslerine ko mıyoruz. Hesap verecek kişiler llhan Alkan (Öğretmen), Adım • Armutlu Turizm ijtrketi (Yıl beraber söz alan yar 225 milyon olacaktır. Fakat şan semt sâkinleri tarafmdan varsa evvelâ bu soramsm sena Kapıcı (Öğretmen), Zülfikâr Tezmaz, bu şirketin sahibinin de si Suphi Karaman ; < bu kadarla da değil, devam eder > Gureba Hastahanesine götürClol (Öğrenci), Ekrem Karatas (Öğ törlerdir. Siyaset yolu tle Tür> lah ve altın Işleriyle meşgul ol sakatlığım anlatmı sek bu işe, 1990 yılmda yani 20 müştür. kiyeye hizmet etmek istiyorlarsa, renci), Erdoğan Doğan (Ögren duğunu iddia e*miştir>. sene sonra tasarrul bonosu bormus hir ihtilâlcini (Baştarafı Spor Sayfasında) zora, küfrr. iftiraya müracatt ci), Ahmet Çakırgöz (Ögrenc'O Beş ay önce Hasan Çetin, Alkın Altuğ ve cumuı 122 milyar 113 mUyon oihtilâl yapan biri Transfer çalışmalanm en sesyerine tnilletin güvfnine möraMehmet Tosun (Öğrenci), Naim lacaktır. Bu variyette tasarruf Ahmet Çoker'le birlilrte, önce yapamıyacağım, t Bir ruh hastası olduğu söyle si2 şekilde yürüten Galatasacaat ederler, yani millet kendiŞevki (öğrenci), Suat Yaralı (Öğ Levent'deki Alman yahudist ka nin mantıçı icabt nen Dursun, bundan beş ay ön ray, Mersin tdman Yurtlu Mulcrir.i bir ihtilâl sonunda kaptık renci). dına ait eri soymayı plftnlamış eski ihtilâiciye ya ce de Elmadağ'da yine akraba harrem ile tzmirsporlu Mustaları sandalyeden kaldırmadan ön tır. Ancaic, bu amaçla eve geidik enayi olacaklarını »ı olan emekli Albay Raşit fa'nın peşine düşmüştür. ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Tutuklandılar ce kendileri o sandalyeyi terkeDursun'u yaralamış, halası Me. lerinde bahçedeki köpeğin havlaMilli Güven Partisi T.B.M.M. Penerbahçe Kulübü As Baska Karaman, bazı SAMSCN Karadenız Tütün dip tniUeti» bizmetine talip olur lâhat Dursun'u da öldürmüştü. m Emin Cankurtaran, transfer ması ve içerden bir fcadın iîe iki Grubu ile Genel Yönetim Kuiddialarına karş Sanayi îşlerl Sendikası ve DİSK lar. Yaralama ve cinayet şuçur.dan erkeğin çıkması üzerine Çetin ve may Başkanhğın rulu ortafe toplantısmda Anayakonusuna değinerek «FenerbahSamsun Şube Başkanı Saffet Bunu yapamıyacak kadar cearanmakta olan »anığin aradan arkadaşlan kendilerini polis mu mir verecek bir sa değişiklikleri görüşülmüş ve çe kulübünün kapısmı yabancı Melek, 19 Mayıs Fikir Kulübü beş ay geçtikten sonra bu deta Genel Başkan Feyzioğlu, bu kohabiri olarak tanıtnktan sonra nı. bu ba'ıiimda futbolculara kapadık» demiştir. Saymanı Harun Sarıhan ile lö sareti Uendisinde bulamıyanların başkalarına sataşmaları, başkaüvey ablasının kocasım öldürnuda bir konuşma yaparak gö oradan uzaklaşmışlar ve evi soy gın kaldırılması Cankurtaran, Datcunun mukar Mayıs Fikir Kulübü eski Başkanı lannın seref ve haysiyetine temeğe kaikışması diğer akraba velesinin yenilenmiyece|ini berüşlerini açsklamıştır. maktan vazgeçmişlerdir Şekip Kurt komünizm propagan kurmay'dan gelr ANKARA (Comh«riyet Büresu) ları da tedirgin etmiştir. Cina lirtmiş «Bu sene yabancı fut cavüz etmesi bafiflik olmaktan Feyzioğlu, konuşmasmda, «Adası yaptıklan iddiası ile tutuklam ifade etmej Soygun, nasıl yet Masası detektifleri elinde bolcu almıyacağız. Kapılanmın ileri gecemez. Bu kendilerine nayasa deği.şikliğinc taraftanz. Cumhurîyet Senatosunun dün lanmışlardır. Ayrıca Güvenlıs mıs, MİT rapoı son cevabımtzdır. Bundan sonra Görüşümüzü 1969 seçimlerinden kü birleşiminde gündem dışı j silahla dolaşan ruh hastasım kapadık» demiştir. yapılmış? Kuvvetlerinin Karadenız Tütün «MİT. Tiirkiye'y ne derlerse desinler. kendimizi önce milletimize açıkladık. Ana bir konuşma yapan CHP Trab ı aramağa başlamıştır. Asbaşkan Cankurtaran, EaSanayi îşçileri Sendikası ve \H Hasan Çetin'in ifadesine göre, muştur, Hukuki yasada değişiklik ihtiyacının muhatap saymıyacağız.» zon Senatörü AH Şâkir Ağan l derin transferi konusunda Aydın Mayıs Fikir Kulübünde yaptıklavı gerçekleştirüen tek soygun. şöyle de aslâ MtT n İki cinayet daha mevcut olduğu noktasında Milli oğlu Tekel maddelerine yapılan Beğiter ile korraştufuna değinaramada postal, askeri parka. be | geçmiştir. edemeyiz» dera Güven Partisinin hiç tereddüdü Gaziosmanpaşa ve Tuzla'da da miş «Alman kulühü Estösebir'e 1 zamların bütçe tekniği balcıyannanie ve pankartlar ele usçı j H. Çetin, arkadaşlan Selim Val. yoktur» demiştir. iki cinayet işlenmiş, bir kişi tle milyon 50 bin lira, Endere de Acuner, mından hatah olduğunu one sür rflmiştir. ı çmer ve Ahmet Çoker ile birlikte M.G.P. Genel Başkanı, partisi müş, hükümetin fiyat artışlarıağır yaralanmıştır. Gaziosman 500 bin lira vermek şartıyla ön oto komisyoncusu Osman Çelenk'.1 Arama devam ediyor nin Anayasanın temel ilkelerıpaşa Bağlarbaşı caddesinde ka mukavele yapmış. Ancak, ön mu rıa yol açan zaralardan vazgcin yazihanesine silâhlı olarak gel Yeterlik öne MARDİN Mardin «ine baf \\ ne bağh olduğunu, ancak, Ana çip gerçek vergi refonnlarına (Baştarafı l'inci Sayfada' kavelede açık noktalar var. Endın yüzünden çıkan münakaşa mijler ve komisyoncu3ru baila dilmesinden s< Kızıltepe ilçesindeki aramalara yasanm sağladığı haklarm hür sonucu Durrnuş Erkan, Muam der'e Fenerbahçe formasım eîyybnelmesini istemiştir. yıp ağzını da flâsterle tıkadıktan ma günü toplanarak. cevaba son Ekrem Acuner devam edilmektedir. önceki gün düzeni yoketmek için kuilanıladirmekte kararbrız» demiştir. rner Kaya'yı öldürmüş, eniştesi sonra, Muzaffer Yümaz'ın dediMSB, 500 müyonluk almış. dosyadc de polis ve jandarmalar, evle şeklini verecegi sanüma.liUtiır. mayacagı inancında oldukîarım, Sadık Öztürk'ü de yaralamış. ği gibi, ikinci böhnedeki kasayı Klerides'in, Lefkoşe'nin Rum rini kabul et rinde kürtçülükle ilgili yaymlar bu amaçla Anayasadaki boşlukyüklenmeye girebilecek tır. Katil yakalanmı.ş ve gözalyine Çeîenk'in uzerinde buiduk en ufak bir i kesimindeki evinde Cumartesi bulunduğu beUrtilen Nevzan lann dolduruiınasma ve bazı tma alınmıştır. Tuzla'da, SahilBu arada. Milli Savunma B a . İarı anahtarta açıp içindeki para komisyon üye. günü saat 9'da başlayacak topNah Ue Haluk Soydan'ı jakaiahükümlere açıklık getirilmesine (Baştarafı 1. sayfada) ' ları almıçlardır. yolu Belediye Çay Bahçesinde kanhğımn, yurt dışmdan savas Çetin. oarovı lantıda Denktaş'a Rum cevabınır yarak Sıkayönetim Komutanlığıtaraftar oldukîarım söylemiştir. bir erkek cesedi bulunmuştur. muştur. Daha önce de ÎmamHa yanlarmdaki çantaya kendisi dol Rerektiğini be gemisi, gemi malzemesi ve sila'a veriltnesi beklenmektedir. na teslim etmişlerdir. Mahkemesine tip Okvlunda bazı olaylar ol durmuş. yazıhaneden aynhrken Yapılan soruşttırma sonueu, bıalmak için 500 milyon lir«lık Cumartesi günkü toplant Mavzer ve tabanca muş, duvarlarda asılı Atatürk çakla öldürüldüğü tesbit edilen de, bağh olarak yatan komisyon lamıştır. yüklenmelere Rİrmesini sağlaDenktaş ile Klerides arasmda Bundan son DİY.\RBAKIR Hazronun resminin alttna çirkin yazılar ya cuya «AUaha ismarladık, Osmankişinin Hasan Tarhan olduğu yan tasarı kabul edilerek ke. verilmiş ve c Göksu köyünde önceki gece Gü yıldan beri yürütalen cemaatla zılmış, bu nedenle bazı öğret \ ıığım» demiştir. Ancak. alınan anlaşümıştır. Eskişehivli ve 'i2 sinleçmiçtir. Meclisten geldiği Cumhunyet 13ti. 13S.50 arası gönişmelerin dördüncu bö ... IJ,^,otlATi tarafmdan yamenler durumu şimdi Merkez yaşında olan Hasan Taıhan'm 210. 312. pava Çelenk'in sonradan polise Komisyon. 5 çekliyle kabul edilen tasarı, ••'"'" snn oturumu olacaktır. 185. 190. Hamit Valiliğe atanan Turgut Eğilmea'e kimler tarafmdan ve niçin öl, verdiği ifadesinde iddia ettiği şılık 8 oyla i Rcsmi Gazetede yayımlanacaîı u'.astırmışlar, ancak Vali bu kogibi 468 bin değil. 200 b'ın 613 li mazlığmın k; dürülcMğü polis tarafmdan ara; •. ı..niasarak yürürlüğe vermiştir. nuda bir soruşturma açnıamıştır. ıadu\ Hasan Çetin, Çelenk'in Ancak, ekonominin durumuM yorumlayan göstergelerden biri ije 13 bankamn mevduat ve kredi Takamlandır. 15 Mayıs tarihi itibariyle ve 197071 yı!larının kıyaslaması ise ?öyleciir: îıllar Krtdiler KrediMevduat ilişkisi da artı? bıznıda bir geriltme ortaya çıkmıştır. HüUümet v evreleri bu şerilemeyi. pamuk stokunnn erimesine baglamakta dır. Bu çevreler pamuU riısın. daki ihracatın arttığını söylemektedirler. Politik çevreler ise ihracatta fiyat kontTolIeri konusnnda alınan kararların yarattıgı ürkeklikle b« gerilemeyi yorumlamaktadırlar. Ekonomik çevrelere göre ithalattaki artış, üretimin aksamadan devam etmesi iş çevrelerinde «huzur» açısmdaki olumlu eğilimi göstermektedir. (Butarad t inci sayfada > raz daha fazla para alajım) tikrir.dtn vazgeçmelidir». Vergi mükelleflerinin vergilerini vaktinde vermesini, itiraz, Genelkurmay Başkanı Orgeyollarına lüzumsuz yere başvuneral Memduh Tağmaç ve kuvrulmamasını isteyen Ergin, «Bir vet komutanlarının 2 gündür vergi mükellefi, kendisiyle aynı izledikleri «Akın'H» tatbikatı, işi yapan. kendi kazancı hakkındün sona ermiştir. Tatbikat. Birinci urdu ve S ı da fikri olduğu mükellefleri, dikıyönetim Komutanı Orgeneral ' ğer mükelletleri de kontrol etFaik Türün'ün yönetiminde ya I mrlidir. Yalnız bu, bir ihbar pılmıştır. | şekiinde olmatnalıdır. » •"•• • '"•• Ama, ona kötö nazarla bakabUmelidir» ueGenelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlan, bu sabah Gölmiştir. cuk'e giderek, «Barbaros"!1» Dış borçlanma tatbikatını da izleyeceklerdir. KOMUTANLAR, «BARBAROS 71» Pahahlığtn sebebi e r Teğmenin ifadesi Gemlik gemis. tegtneni Kubilay Kılıç. Acuner üe Ugili dosyada yer alan üadesinde Deniz Lisesi ve Harp Okulundan atııdıktan sonra d& Sarp Kuray'm arkadaşlarıyla temaslanna devam ettigini lıildirmiş, bir toplantı sırasmda Ömer Gökbayrak adındaKi tejmenin, «Komünnit olmayanlara sicıl verilmeyecek» diye bağ.rmasına kızan Kuray' ın kızü bir ihtilâl hazırhfcı yaptıgını, hücre örgütleri taırdugunu öne sürmekıedir. Kılıç ifadesinde Sarp Kurayın Ekrem Acuner ile temasta olduğunu. Acuner'in Kuray'a giztf bir telefon numarası ile parola verdiğini duyduğunu, 78 Şubat 1971 tarihinde yapılan ve Acuner'in de katıldığı bildirilen toplantıda ise bulunmadığını iddia etmektedir. i n vergi kaçırraak amacıyla polife. çalınan parayı daha fazla gösterdiğini, Üadesinde öne sürmüs. tür. Çalınan paralar, Ankara'da Sarp Kuray'a teslim edilmi?, Kuray da, bu paranm 25 bin lirasmı Muzaffer Yumaz'a verilmek üzere. Ahmet Çoker'le lstanbula göndermistir. 25 bin lirayı polis şefine. Hasan Çetin götürmÜJtür. Yılmaî ve Çetin, TopVıane'deki Amerikan pazarları bnünde bulusmuşlar ve Yılmazın arabasjjla Kaba tasa doğru giderken para teslim edilmiştir. Ancak, Muzaffer Yılmaz, kendisine verilen parayı say dıktan sonıa, «Biz, yiude 3» üıerinden anla«mt«tık» diye itiraz »t. miştir. Çetin de buna kar'ilık, sovgunda ele geçen paranm komisyoncunun iddia ettiği gibi 488 bin lira oîmadığınî ona anlatmıstır. Hasan Cetin. ifadesinin bu ki5mmda Muzaffer Yılmaz'ın sözu edilen parayı kendisi için değil ajanlan için istediğini öne sürdüğünü. kendisini de onu, bu yönde Sarp Kuray'a karsı müdafaa ettigini. ancak Kuray'ın Muzaffer Yılmaz'ı «muteber fch kis»* olarak görmediğini belirV rnektedir. TATBİKAT1NI DA İZLEYECEK ftıat (Baştarafı I inci saytada) bonosu sistemini muhafaza eKomisyon çoğunlujjunun verdidip, çocuklanmıza, selecek nesillere 122 milyar liraüU bir ği karara muhaliî kalan üyeler, borç devretmeyi tabii göze ala bu akşama kadar muhalefet şerhmazdık. \afeıa iç borç olduğu lerini hazırlamış olacak ve konu, itin korkmamak fikrinde olan muhtemelen Genel Knrui'un yaiar var. Ama ben ne de olsa rınki birleşiminde ele alınacaktır. bütç«ye koyacağı büyuk kultet Tabii Sertatör Ekrem Acuner, ve ortadan kaldjrılamaz hale ge leceği için korkuyorum. Çunku, komisyonda son olarak yaptığt Î0 sene sonra W3 milyar olan, konuşmada. Anayasa Mahkemesi40 stne sonra kaç mily»r ©lur.» n<> başvuracağını bildirmiştir. Bakan bu arada vergı yargısıGörüşraeler nm düzenlenmesi amacıyla yükAlt Komisyon raporu ile musek yargı sistemini getirmek uzere Anayasa değişikliği yapılacagi halefet şerhlerinin okunmasından nı, belediye gelirleri kanun ta sonra. CHP'li Zihni Betil ile Doğan Barutçuoğlu ve Tabii Senasarısımn Bakanîar Kuıuluna sev.v cdıleceği. çeşitli vergi kammları tör Mucip Ataklı, Alt Komisyon üzerindeki hazırhklann Ekım ayı rapomnun komisyonu bağlayıcı na kadar süreceğini söylemıs ve nitelik taşımadığını belirtrnişier, vergi kaçakçılığı hakkındakı go dosyaüa. Acuner ile ilgilı ıfadelsrin hepsinın okunmasını istemişrüslermi açıklamiîtır. EvEİn vcrgi sisteminde kaçakçu , lerdir. Ataklı, «Gerçeklerin hü. . . önlemek I l k amacıyla yapılan çaj tün ç.plakl.g, Ue aç.ga ç.kmas.. la ça;, na parlamento haysiyeti batuuınlışmalar hakkında: Oyle bir dnıre • dan ihtiyaç vardır» demiştir. Alt cizmek lâz«m gelir ki. bu dairede hk bir gelir erbabı kurtulamasın. ı Komisyon üyesı AP li Nun DeVe bu trajik bir cda ile değil nor ı mirei bu önerilere karşı çıkmış mal olarak »artettikçe vesile olm» ve Ait Komisyonun dosyanm tumünü mceliyerek karâra vardıgılıdıt» demiştir. nı öne sürmüştür. Daha sonra Verginin sempatik omıadığını Zıhni Betil'in verdiği önerşe ile söyleyen Ergin. İşletme Vergisinin dosyada Acuner ile ilgili ifadelekapsamınm gcnişleüleceğini ifade rin okunması kabul edilmiştir. eımiş ve bundan 400 milyon lira Bir toplantı beklendiğini, ilk üç aylık Wg°~ lamada 55 milyon liralık Relir saj Komisyonun öğleden önceki bir landığını, bu vergi Ue sadece ge leşiminde, Doçent Mukbil Öıyölir elde etmeyi düşünmedikîerini, rük, Deniz Teğmeni Zeki Edirne, bu sistemin Tiirkiye'yi katma de Albay Nîhat Değer, Deniz Teğğer vergisine götüreceğini ileri meni Şahin Akdoğan ve Denit sürmüştür. Harp Okulundan tard Doğan l ı l dırım Ue Hasan Çetin'in dosyada Bakan. Personel Kanununun yer alan ifadeleri okunmuştur. eetirdiji kesin yüklenimin Tero Mukbil Özyörük ifadesinde, 8 muz ayı aylıklarına eöre yeniŞubat 1971 tarihinde Ali Ercam rien hesaplanacagını. durumun ve Şahin Aldogana ait bir evde bundan sonra bellı olaeağını ve toplandıklannı bildirmekte, topbuna göre tedbir »lınacagını lantıda bulunan gençlerin Marltsoyleyerek bırikmıs aylıklar hak sıst, Leninist egüimli olduklann» kında şu açıklamayı y*pmı?tır: «Sa birikmİR l*U maaşlarına ; dair bir hisse kapılmadıgını, gün lük olaylann tartışıhp sosyal d»n gelinee. paralarına gelince o devlet memtırlarına de gesiılikten söz edUdigiıü, bu ara «Yüzde 30'a anlaşmıştık» Halasmı Eıçıkan İki avnkat 1P MGP, Anayasa değişiklik taslağını aynen kabul ediyor Transfer Tekel zamları Senatcfda tenkid edildi Rümlarıo Beden ALTİN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle