18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA DÖRT: sCTJMHUBlTET: nazıran AÖMURLA bırlikte koptuk Karacabey Ovaıından. Bır yosun ıslaklığı icindeydı Umut Ok. Yeııl ve aeı gri orta. sında, aanki maviyi arar g i b n dık. Çocukluğu bir maıal anlatımıydı emun. Tüm ««vilerden ırak.. Cıbıl ay*kl«n, yıUa» *•&•* ninnisiyle ulaıtjnnı«tı bugnnler«. Nice b«klemeler, gfcnebakan ttrlasınm parlak tansıyla k a . rısmıştı hep. Kuçük aYuçlannda •akladıgı bir dilim çavdar «kmeği bir türkü gibi yucelmisti .. «Bnrslar fflnebaksn tarlalan •bey...» Dalia ye»! 7apıtaoış*ı ekfen. Xavga aç topraklarda yağmurdan önee ba»larm«rti. Bir av tonra boy almsya baçlayacaktı günebakan. San, ı « p n n gıineb». kan bır insan boyunu aşaeaktı bır kıç ay »onra re çekirdek verecekti. Kelleler ketileeek, harraan olacak, çurallara doldurulaeaktı... Karagözün Tahri. Mektepü, Turanın O«man, Zevbek ömer, Kargılı Hasan, daha niceleri lçınde olmıyaeaklardı bu kavganın. Almanya ahp götörmü*tü onları bu kavgamn içinden. Yoksullujfu unutturmu», yoksulluğu bır baska anlamda biçımlendirmisH... Y flman etme.. Evleme «Anun etme, aman eyleme » «Emek venniyorsun«« güne. bakaaa. Bir emek yerin, daba para edeeek...» «Nasıl vennedik, agalar, bev. ler. Çelak çocok çıkmadık günebakandan. Nnri'nin gtlini giinebakanda do|»rdn, bebenin göbeğini gfinebakanda keıtl...» «Bilmiyorsunn» b« iai...» «Naııl bilmeyiı, etm« eyleme...» «13» kurvp rerdik, ba*ka flyat vermeyiı...» «14» knra* olttjn. Aman geeen TII Syleydi. Sen biıe »cı, bitkisel yağlar üretim tahminlerı (1000 ton) 19«7 1H8 19W 19M 1971 1972 Pamnk Yağı Ayçieegi yafı Snsam Ta|ı Sova vağı Aspir yafı Kolza vagı Mısırözü yajh Yerfııtıgi yağı T O P L AM bt dört evlât yetıştırmiş. Bırını salmış gâvur ıçine. Belçika'ya tam dort yıl önce. Bıri asker olmuş şımdı Kaysen'd». Bıri şofdr muavinı 18'e basarsa ehliyet alacak. En kuçuğü 14 vasında çoban .. I1MIIUI 1 IUII U O I İ V J O . " " Hashas yafı Emek ö 77.D •n* 3.» 4.1 1.4 0.2 2i 1.7 170.2 M.S 94.1 3.7 4.7 1.5 »2 2.S 1.9 188.5 «3.5 97.4 4.0 4.9 1.9 •JJ 2.1 2.1 15.7 212.4 M.t 126.« 4.2 5J 2.1 •.2 2.9 2.3 38.5 3M.1 M.5 14«.l 4.4 5.7 2.3 8.3 S.O 2.5 42.1 294.9 SM.3 151.2 4.8 S.1 2.3 1.3 3.1 2.7 47.3 313.9 Da\ar peşinde >alnız erkeklerin koştuğunu sanıyorsanız yaıııJıjorsunuz. Fotoğrafta gorüldüğü gibi henux okul çağmda bulunan 15 yajudaki bit ku îocuju da davaıları o\a>a vurmu}, otlatıyor. ü'.kemızde sağlıKlı bır araştırma japılmadığı rakamlardan ortaya çıkmaktadır Orneğın bır kısitn yetkıhler (hge Bolgesı Sanavi Odası taporlanndan alın mi'îtır. Eylul . Ekim 1969) çıçekjağı 196970 rekoltesının 180190 bm ton olrfuğunu açık. lamı«lardır. Daha önce de belırttığimız gıbı Turkıye Odalar Bırlığı 196970 rckoltesinin 140 bın ton olduğunu saptamı^, Tarım Bakanhğı uzmanları ıse 95 bın ton deyıp ışin içmden çıktnifUrdır. Amt Umut. ayçıçeğı üretimınde bır artış olduğu gerçek. Senın ayçıçeğınden olan, senın aşına gırmeyen margarının ham maddesını bu ülke karsılar. Sadece ayçiçeği yağı ve pamuk yagı üretinai 350 bın tona yaklaşmaktadır. Y»hut aşmaktadır. O zaman ithala gerek yoktur. Çunku hkıt yağın tnargarın sana.Mincîe kullanıra mıktarı 130 bın tonu aşmaz... 6 ELECEKTÎ tüccar Tıarman sonu. Şoyle teker, teker delasacaktı. Kıştan avans ver. dıği Kepekler. Ilıca, Ümıtelı, Muradıye, Okçugol ve Boygol' un joksul insanlanm görecektı . «Tine daneler iyi degil. . Tlne etmiyecek günebakanın pars » «Olmaz.. » «Yapmayın ağalar, beyler . » Tıpkı boyle oynanacaktı oyun. O bildiğimiz sahnede. aynı dekorla, yıllardir oynandığı gıbı. Kuru, çatlak ve bır ısırjan otunun acı geliVımi içinde. Bebelerın ninniyle uvutulduğu gıbi. Uyutulup bUyütüldüğü gibi .. Ihca'dan Dudu trcn Aslan gı Yarın: Gurbet dediğin acıdır beyim... «Iki dSniim yavrnm, iki d8niim jöıBmün içi. tki keçi, üç tavuk, bir taoror. • «Kaç kilo, iki dönüraden rnnebakan kaldırdın?» «tkiyüı kilo. Bereketsiı top. rak, ffibresiz... Senin anlaya. eafın 234) Ura reçtl elime. Satım sonu borenma edrdim bak. kala 1Î0 lira. Geritı bana kaldı ..• Hastalandı Dudu Nine DİŞİ BOND «TASı» sÖCTÛIC.. vıı CALA V ufç TİFFANY JONES i £ t v i JUlllIlulII GARTH • s *l 11. CUMA aÛvJL) <3U7C > e w Âm 1 1 •( 3 / 111%: AYLÂK MUSA UCV KÛCÜkT • O ATLA • MALKOÇOGLU GOKLERIN SENIIM ISE, YURDUN DA SENİNDİR. TORK HAVA' KUVVETLERİNİ OÜCtENDlRME VAKFI ? kitap hâlinde çıktı Bana annemle babamdan bahsedin hala. Or.lan tanunak istiyorum. Babarn size benziyor mu> du? Ama bir gün hasta olacak DuBu sualıme «etet» demesinj çok istıyordum. du îren. Bır kann ağrısı, aman Halam gfilümsedi: dostlar yetisin. Gitti jtidıyo'. Kemal benim küçüfümdii. Yüz çujgilerihemen bir araba kosun. Tez Mmiz benzerdi ama o benden iri idi. Sana onları den hastaneve ulastırın. Ha«»auzun uzun anlatacagım Gonseli. Onların resimne olmasa bile bır doktor bulerini de verecegim. lup. bulusturun .. Nereden rrldifini bilmedigim bır sevinç kalbimi doldurdu: «Aha förüvon demir tibivim No iyi! Hemen »enn! Kimdi. Ulnser olmu« iftkembem. Acele ile yanıma almadım çocujtum. Fve îlaçlar tnttn vüz lira. Nereden geldiğin laman gorürsün. Şimdi sen bana basınalırsın. bir vıl calmp didinmedan ıceçen vak'ayı. o miithis kazadan nasıl kurden. Almadım inadıma. jrebetuldufunu anlat. Ben asıl bunu merak ediyonun. rirsem gebereyim dedim. DaJda «t ma yok. lıoea mı vak.. » Size erveli beni bafrına basmıs. bana anUmut cıgarasını çekistirivor. nelik etmiş olan kimseri tanıtarun hala. Onu Bır tuhaf olmuıı Umut'un g07muhakkak •eveceksiniz. lerl. Umut ağlar gibi. Umut sıKoşarak odaya gittim re Ancelayi kolundan rılsıklam... tutup salona petirdim. Narik ve ince kadın, blzim aramıza Kİrmemck. bizi yalnıı hırakmak için Bo«ver Umut .. o vakte kadar uzakta durmayı tercih etmiîti. Aglama Umut . Madam Ancela Monsani! Sana kursun atlar vertcem. Bayan Nezihe Esen! Kulajına birşey söyleyecem. <K5reî marallar »nla^SttB Hatamın soyadını «Sylerken btrden aklım balanrna, öfkeTenme tTmut... sim» geldi: Sana raporlardan so> edecem, Siı.. ttz eTİi defil taiaüıHr? sıkılmadan dinle Umut... Soruma gülümsedi: ' Hayır kuam, »enlnle aynj loyadııu taajyorıun. Oturdum. Anceta'daa Srtir dileyerek halama, bittabi Tflrkçe olarak, o mfithis maceramı kı8 KtNCl PLAN döneminde saca anlattım. Beni dinlerken o vakit vakit göz• >ağ istemi nüfu* ve geHr yaslarını tutamıyor: *• artısı nedeniyle artması ge Aman Allahım! Ne korkunç yarabbi! rektir. Ikinci Bes Yıllık Plin Diyordu. Aradan uzun seneler geçtifti için rt yağlı tohumlar üretiminde yüz» ben o günleri tamamiyle unuttuğum, Ancela da de 33 1 artısı öngo'rmektedir. Tfirkçe anlamadıgi için halamın telisına bakaPamukyağı 1967'de 78 bin tonrak tülümsü.yordak. dur. Plân hedeflerine göre 1972 tste böyle halacıgım. Şimdi de bu essiz yıhnda 103 bin ton olması geinsanlar beni, sizi bulmak fimidiyle. buraya gerekir. Ayçiçeği vağı i«e 1967'de tirdiler. 104 bin ton ıken, 1972 yılmda Halan. yerinden amlktt, Ancelaya rakJastı. iki 150 bin ton olacaktır. eliyle onun ellerini tuttu: Yani yajlı tohum üretlmlnm Teşil parmaklıklı kapıdan girerken, camie Mersi Madam, size Smrümon sonana kayüzde 87.3'ünü ayçıç'ğı çığıt giriyormusum gibi, ruhumda bir sükunet, bütuo dar minnettar kalacağım. teskil etmektedir. Plân hedefvarlığunda derin bir savgı duygnsuyla sarsıldım Bu sözleri Pransızca söylemişti. Şagırdım lerine gelisim senin alın terin ve bir saniye, olduğum yerde durdum. Rulakla. kaldım. Ancela da bozuk Fransızcasiyle cevap olan ayçiçegindedir bilesin Birım uğulduyor, elim ayağun tltriyordu. verdikten sonra halam tekrar bana döndii: raz daha dikkatle dınlemelisın Suna kolumu tuttu: Onlara ne kadar teıekkür etıem azdır. Umut... Ben de öyle. Şimdi »iz bana biraı akra Günselı abla. ıstcrsen su taşıs üstönde Ayçiçegi öretımı 1972 yılında balarundan bahseder misiniz? biraz oturup dinlenelım 452 bin ton olması gerek. Mar Ailemiz maalesef gitgide pek asaldı. Otu fülümsemcye çalıstım. garin yağ tüketjmi ise 110 bin Vorgun deeilim şekerim, heyecanlıyım. Teyrelerim, dayılanm yok mu? ton olarak saptanmıstır. Ayçi Yiıziir sapsan oldu, dudaklann soldu. Anren Adanalı idl. Her halde orada hısım çeği ve pamukyağı açısmdan. S akraban olmalı ama zavallı Fahirecik o kadar akrarj Merak etme, simdi geçer. HaydJ UerliyeAma bu tüketimin 80 bin ton Ol» lim. vasta öldü ki ajlesiyle biz fazla temas ctduğu da ıSylenmektedir. ö r n e . ııııııııııııııııııııtıııiMiıiMitHtııııııııııaııııııııııa r) gın ayçiçeği yağı üretim kapa. sıteleri toplamı 385 bin ton, pamukyağı üretim kapasitesi ise 600 bin ton yine araştırmalarrfsT ç'kmaktadır. Anoak, ayçiçejSi yağı 1970 yılmda 140 bin ton üretilmi'tir. Bu rakam Türki 103 ye Odalar Birliğinin raporlarından çıkarılmi'tıp. Tarım Bakan. «Bittl Aleks, bıtti. Ger. lığının rakatnlan ise 95 bin tonçekten kurtuldun. tçınde bıdur. Bu bulmaca karsısında s t . riken su korkunç ıztırabı çı«ırdm Umut. Sa«ırmakta hakkanp atman lâzımdı. Safra giIı.«ın, aynı şaşkınlık içindt bizbi... Attın ve kurtuldun.» ler de kaîdık... «Fakat ilk k m n kaatül benim. Evangeline Grant'ı ben sabılecek haie gelmesım temen mışsın.. Kendını ve ne yapu» öldurmüşum..» ni ediyordun... Şayet konuşağını bılemeyecek kadar fazla... cBiIiyorum..» madan ölüp gitseydı sen ışın Ara yerde olaniar da olmus... cBır süre, ilk cinayetın YÇlÇEGt ür*timi ülkemlzde bu tarafım biçbir zaman öğreSert bır karaktere sahipaıa de ikincisi gıbi bir tuzak, bir nemeyecektin... Mesele de kenher geçen y\\ biraz daha gesen Aleks... tnkâr edernezsin.kalleşlik, beni mahvetmek lisivor senin anlayacağın. dıüğinden kapanacaktı. Nıhayet Phılhe'yı nasıl patakladığırü Ayçiçeği yagı fiyatlan iki yıl amacı İle düzenlenmiş bir nabekleme salonuna bir polis gel gozlenmle gordüm...» mussuzluk oltfuğunu düşünönce 5.5 liraydı sanırız. Yari dı... Willıams'ın konuşabiîecek «Mustahaktı namussuz...» düm, kendimi ikna için de çok a«ının içine kattığın günebakan kadar toparlandığını açıkiad:... O anda aynaya bakıp sura» zorlandım ama hayır. Bütun yağını bu fiyatla altrdın bakSen hemen davrandın... Hatırtmdakj korkunç tfadey) gorbunlar delilden, dayanaktan kaldan. O zaman avciçegini 140 layacaksın... Gidip konusmiını seydin sen bile kendinden u > yoksun uydurana ayrıitılardı. kuru«tan satarrfın. Busün Iie engellemek çabası ıle senı Kokerdm .. Ben araya gırmeseyTurk Williamsna son dela ko7 îiradan alıyorsun ayçiçeği valundan tutup vazgeçırmeğe çadım paramparça edebilirdin ha nustuğumda her şev meydana ğını. Ayçiçegini ise kaça satılıştım, dınletenıedım .. Ama olrıfı... Şimdı dUsün bir kere... çıktı. O kızı, farkmda bile olyo'^uıı n m u " du bir kere... Artık bos vermeO anda bır de sarhoş olsaydm maksızın ben öldürmüşüm melisin butun bunlara.. Olmuş sonuç nereye varacakü kimbi«Ben 150 knrasa sattım abev.» g>r...» bir kere... Maıiyi turcgiamakUrv... Gördün mü? Ayçiçeği yağına ta fayda yok...» «Bıliyorum. Bunun böyle Verecek cevap bulamıyordum. 150 kurus zam, senin ayçiçeğiolcfuŞunu sen daha maceranı Hakhydı... Sımdi öurumu de «Evet... Sende gizlı bir gad ne ise 10 kurus zam. Bunda bir anlatır anlatmaz anlamıştım nnlemesine kavrayabıliyordum. daılık var.. Bunun neden lieri U var övlese Bir bit yeniği var, sevgiiim . • geldığinı ancak rui doktorları «Ne tuhaf değü mı?. Ben bır ovun, bir numara var. Sen anlayabılır . Çocukiulc yıllannRobin'm nep benı tuzağa dü «Anlamıştın öyle mi?..» bu ise ne dersın? dan kalma bır kompleksin sınşiirmek isteyen bıri tarafından cRobin'in, Turk Wılliams Hiç bi<:ecik dcme. Dosen. de. sı belirtısı bu.. tçinin gazli bıx öldürüldüğünü, va da öldurtülterafından öldurüldüğü gerçeği me?en degismez. Dejifmediğıne koşesınde bırıkmış, birikmiş... öügunü sanıyordum... Oysa cıortaya çıkar çıkmaz bendeki gçire .. Yıllardan beri dinlemiiKendmı bılmeyecek kadar 6arnayeün benimle hıç Ugisi yokbu kanaat kesinleştı.. Danny sin hep, gel biraz daha benı hos olduğunda yüzeyp çakıyor muş... Kafam bu noktaya sapla ile Robin. öteden beri onunla dinle... anlaşılan. Fazla içmlştin... nıp kalmıştı... Araştırmalanmı işbirlıği yapıyordu.. Danny'den Dunya'da avçjçejı ekim alanı Kontrol yeteneklerinden yokhep bu yönde geliştirrneğe çalısonra sıranın Robin'e de gele6 milyon 840 bin hektar, üretim sundun o anda Daha sonra şıyordum.» ceği muhakicaktı...» i=e 6 milyon 733 bin tondur. B'i vıllar yılı böyle bır hevese ka «Sen sadece suçsuzluğunu cDemek biliyordun?..» rakamlar Türkiye Odalar Bırlırı pılmadm değıl mi?. tçtifcin za»pata çalışıyordun Aleks...» Başı ile onayladı: raporlannd'an çıkarılmi'tır Ve manlar olmadı değil öıellik «Evet.» «Çatışma sırasmda Turk le şu son sunler.. Fitil gıbiyen fa7İa lirptırn Rn = va Arian'ın Kolumu tutmus şefkatle »ıkıWillıams'ın yaralandıgı haberi dın pece gündüz.. Ama böyle ve Romanyadadır. Ulkemiz 97 bın yordu1 gelır.ce, sana belli etmeksizin bır eeilime kaptırmadın kendihektaj ekim alanı ıle 9 gelmek «Şimdi beni dınle sevgtpolıslenn ağzını aradım... Yanı .. Bundan sonra da ttaptıPtedir. Üretim ise 81 bin tondur. lim. Vaktiyle kızın binru ö t şar mı yaşamaz mı diye. Ümitmayscaksın Hiçbir zaman..: 196970 vıllarında ise ekim »durmüşsün... Ama durup dusiz olduğunu söyledıler. . Ben Emin ol Kurtuldun sinsi catanlan eenişlemî<ı. Türkiye Odarurken degıl.. Ne tntikam duyboyuna ölup gıtmesi için dua navarın etkısınden .. Hürsün ar gusu, ne menfaat, ne de kana lar Birliğine görı» dünva ulkeediyordum... Oys» s«n «.ksine... tık... Hur...» sıısamışhk... Sadece fazıa ıçYa^amasını, hiç değilse konul»ri arasında bcıncı ve altınrı (Arkaan »ar) duruma yukselmışızdir. Anck, E DCDÜ tREN'ln givur ıçınde oglu olmasa... Ara»ıra para göndermese... Surum, surum sürünecek. el kapısına dusecek, avuç açacak... En küçuk oğul çoban ya, yuz davarı güduyor ya, o da üç be« kurus getirıyor ya... Hadi ney Muaızez Tahsin BERKANOİ 28 mek imkinı>'.ı bulamadık. Sonradan da birbirtmizi büsbütün kaybettık. Amcam, amca çocuklamn filân yok n n î Halamın yiizü biraz kanşb. Canı sıkılnuştl sanki. Voksa bana mı öyle Reldi bilmem. En büyüğümüz olan Hasan amcan çok « • • ne eviel \efat etmişti. Babanm nlümünde Osman amcan sajçdı. En küçuğüınüzdü o. Beş sene evvel onu da kaybettık. Vah \ah! Şimdi ailedr ulr ben varun, bir de Hasan amcanın oglu Haluk. Onunla beraber ml yasıyorsunuı? İki sene evteline kadar beraberdik. Şimdi • Amerikava gitti. Tahsil için mi? Hayır. çalışmak için. Gelecek tene ddoer lanırım. Siz valnıı raısınu şimdi? Bir hizmetçi, hir de bahçiTan var. Bahçi\an sözii birdenbire nitıranu canlandırdı: Büyiik bir kapıdan bflyftk re çok a|aeb bir bahçe^e giriliyor defi] ml? Halam gülümsedi: Evet yavrum. İyi batırlıyorsun. Tann jr* lir orasını görürsün. Bir kaç feca de benimla katırsm, olmaz mı? Bu aözleri Ancelava tekrarladım ve W D 1» t«dim. Bilmiyorum niçin? Sunayı da beraber fötiirnr ve gec« kalmazsan ivi olur, dedi ve bemen ilive etti: Bu teklifi bcnim yaptığımı aakın söyleme! Çocuk muyıım ben Ancela. tste böyle... Yarın Suna Ue birlikte BakırkSye halamın evine, hayır, kendi e\ime, doğduRum yerlere fideceğim. Içimde bir telas, bir tit reyis var. Çocuklugumun rüya ve bülyalannı dolduran o büyuk demir kapıdan geçer t « « * ğaçların gölgesinde dolasırsam bayatımds büvük bir değişiklik olacak, ber şey değişecek »anıyorum. Bu değişiklik ne olacak? Bunu düsünürken kalbim kuvvetle çarpıyor, biraz da korkuıorum. Niçin olduğunu bilmedeD korkuyor, telâşlanıyo~um. I Rakamlar OLUM CIKMAZI Yazan: L BLOCK Üretim gelişiyor A
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle