13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
FA Paris'in en ünlü modacısını bir Türk giydiriyor Başarıdan başarıya koşan sanatçı: S. Akçıl Güvenç AYHAN (Milano • özel) N YILDIR Avnıparan çesitli ülkelerinde, gerek solist, ge rekse başkemancı olarak katıldığı konserlerdeki Ustün baçanlariyle dikkati çeken degerli kemancımız Saim Akçıl, mtizik çevrelerlnde saygı duyulur bir isim olarak yer almaktadır. Yıllardır yalnız kendı kemanını değil fakat Türk bestecilerinln de kompozisyonlannı bütün Avrupaya dinleterek yerli müriğiraizi diinyaya duyurmak çabasmx gösteren sanatçımız için bu yıl gerçekten başarılı bir devre olmuştur. Geçen yıl Isriçrenin Sion 11indeki «Tiber VBrg»» festivaUnde dinleyicilerin ısrarlı alkjşlan arasında defalarca sahneye dönmek zorunda kalan Akçıl. gene geçen yıl Como'daki geleneksel «Antunno Musicale» şenliklerine katıldıktan sonra Cenevre, Ostrava ve Bükreşteki konserlerivle geniş bir hayranlık ve takdir toplamıştır. Bundan son ra Brescia Festival Orkestrasınm Amerikadakl turnesine katılan sanatçımız Bzellikle Filadelfiya'daki başanlarîyle. seckin bir kemancı oldu»unu bütün müzikseverlere kabul ettirrrris bulunmaktadır. 40 YIL 23 Hanran 1932 tarihü Harp borçları OZAN 22 ( a ^ . ; Von Papen, bu sabah M. Mac Donald'a harp tamiratı borç lannın tamamen ve acele olarak kaldırılmasını isteyen biı muhtıra vermiştir. Bu muhtırada borçlann kaldınlmasuıa kar I Kuru lasulyeli bir şöhıel NeclâSEYHUN UBU FASULYELÎ, pilâvlı bir Türk sofrası kurda bize. Radyoda da kıvrak bir oyun havası buldu. Duvarlara asünuş tesbihler, çevreler, levhalar.. Kim der ki Eiffel'in iki adım ötesindesin. özünü kapasan Istanbul'da bir ev olabilir bu, ya da yurdun herıngi bir köşesinde. Cavit Yağcı da bu yolu deniyor zaten. Ne xaıan bir yurt özlemi sarsa içini, kollaruu sıvıyor, giriyor mutfağa şışe de kulüp rakısı kokuyor sofraya, Radyo ya da pikapta kekik ko ulu yurt dağlannı. ovalarını, bayırlannı dile getiren bir türkü., onra yumuyor gözlerini. Dosttan metro ile geçerken. onu mutfaerr.en. Bir çığ köfte hazırlıyor, salıyor pilâvın pirincini suya. Bir da, ocağının başında görüyorçok kere. metro yerin alBeyoğlunda. Milyonerler varauş da değıl de, yerin üstünden ge müşterileri arasında, ünlü sanat or tam onun apartmanına karçüar varnuş. Şükrü Topaloğlu, « Cavit'i yurt özlemi sarAhmet Üstün, Göksel Arsoy.. 5. çiğ kofte hazırlıyor gene» di 1939'da bir Almania ortak ollar. «Ziyafet var bu geee!.» rouş. Ver elini Almanya! Önce m yemek vakti, kapısınm öFrankfurt'ta çalışmış, sonra Ham nde bitiyorlar. Sakalar, kahka burg'da. Bes yıl kalmiî orada. lar, turkuler ve anılarla yurdu, 1100 mark alırrmş ayda. O zaman rıs'e taçıyorlar o gece. lar iyi para. Ayrıca müşterilerktadem ki böylesine özlem lden ısmarlama aldıklan da cabaule. işi ne öyleyse Paris'te? îçiEl. çekiyor Cavit Yağcı. Bir kızı Bu arada eşinden aynlmış. Bir r, 18 yaşında «Çağla». Fransu baba kalmışlar, bir de kız. Anaulunda okuyor. Onun gelece. lık görevini de yüklenmiş böylece ni duşunmesi gerek. Sonra bir Cavit Yağcı. Kızını hiç bir şeyın gelecek, çalışamıyacak kenden yoksun bırakmamayı, onu en si de. iyi şekilde yetiştirmeyi amaç edin Kızını yuvadan uçurunca, ya?miş kendine. ık gunlerinde kendisini ele gü » muhtaç etmiyecek bir parayı i topla>mca, doneceği yer gene jrdu. ARİS'e geleli 67 yü. önce bir firmada çalışmıj. Sonra Pierre Cardin'de. Oradan çok daSLIND \ Burduriu Cavit Yag ha iyi para veren bir îtalyan fircı. Enıstesi temymis Bu yüz raaya geçmiş iki yıl sonra. llk den gırmiş bu mesleğe. tlk günden bugüne hep evinde çalışerzıhanej i tstanbul'da açtmg, mış. basına buyruk. Ama çok düzenli bir çalışma sistemi var. KU 5a?mıyor. Günlük calışma programı sabah 8'den, akşam 7'ye kadar. Pazarlan izin veriyor kendine. Haftada üç, dört takım çıkarıyor. Bir kostüm 15002000 frank, 45006000 li ra arası bizim paramızla. Paris'in birçok ünlü kişisl mu* teWIeH araSında. Bunların en un lulerinden biri de Philippe Venet. Moda dünyasımn taçsız krallann CAVÎT ÎAGCI şahk Fransız Alman ticaret muahedesi şeklinde iktisadî bir taviz teklif edılmektedir. Fransız murahhaslan bu t * mirat meselesi hakkındaki muh tırayı, Ingiliz murahhas heyetıne vermişlerdir. O • TAHLİSÎÎE Umum Müdürlügfl tarafından şehrtmize eetirtilen üç sis düdüfeünün biri Ahırkapıya, ikincisi Kızknlesine, üçüncüsü de Fenerbahçe koynna konmuştur Düdükler dünden itibaren çalışmaya başlamıştır. • AMERİKA hıçbir sonuç vermeyen Cenevre kooferansına ıhtarda bulundu: «Ya silâhlan azaltın, ya borç lannızı verin.» • DÜN VEKtLLER Heyetince, Terkos tesislerinia Belediye tarafından gatın alınması kararlaştırümışür. SAtıNI AKÇIL lerı dışında; Parma, Brescia, ve Milano'da da konserler vermek üzere şimdıden teklifler almış olan Akçıl, aynca Ekim ayında îsviçre • ttalya radyosunun dâvetlisi olarak Lugano'ya giderek, burada, Türk bestelerini de kapsayacak değişik bantlar dolduracaktır. Ünlü müzık eleştincisi N. Lagger'in: «Zarif anlayışiyle berrak bir kaynağı andıran Akçıl, en titiz müzik severleri bile doyurucu kudretiyle, büyük sanatçılara yakısır bir sekilde. sadelikle zekâyı birleştirmiştir.» şeklinde niteledığı sanatçımız özellikle, Bach, Brahms ve Mozart eserleriyle dikkati çekmiş bulunmaktadır. Son yıllarda repertuarını Vivaldi, Haydn, Tartini, Bartok ve Prokofiev gibi sanatçılann eserleriyle de genişleten kemancımızin Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin ve diğer Türk bestecilerme de yer vermesi derin ilgi toplamaktadır. Sanatının geleneklenne baghlıği, derin hassas davranışlan ve tekniğiyle göz dolduran sanatçınuz, erişilmesi güç bir şöhrete doğru ilerlemektedir. I Paris'in ünlü terzilerinden Philippe Venet, moda dıinyasının merkezindeki bütün terzileri denemiş, sonunda Cavit Yağcı'da karar kıbnı*. Şimdi ona diktirdiği elbiseleri giyiyor. Meşhur bir teninin böyle bir terclh yapması boşuna olmasa gerek... Özellikle Cavit Yağcı'nın ustalığı ve dikiş konusundaki kabiliyetleri bakunından. dan biri. Kostümlerini Cavit Yağ cı dikiyor onun Terzi kendi söküğiinü dikemezse, elbisesini hay di haydi dikemez elbette. Son ola rak 4 kostüm dıkmiş ona. Kahverengi ve lâcivert kadifeden. Modacı ağırbaşlı renkleri, klâsik hatları, kadıfeleri seviyor. civert şayaktan dikip içine de Philippe Venet'yi soktüm. Fevkalâde şık oldu. Teklifler EM.\NCIMIZ. sonuçlanmak üzere bulunan müzik mevsiminde, «Milano'nun «Pomerigpo Musicale» programlannda gördüğü büyük ilgi Uzerine Bodensee orkestrasına baş kernancı olarak dâvet edilmiş bulunmaktadır. önümüzdeki aylar içinde Almanyadaki konser K Hayâl mezeler RANSIZ dikişini çok ustalıklı buluyor Cavit Yağcı. Çok şey öğrenmiş burada. •Teknik son derece kuvvetli» di>or. «Bilde. Türkiyede körükörüne bir çalısma var oysa.jIşınden memnun elbette, kazancından memnun. Buyuk ıtıbar gdrüyor Fransızlar arasında. Dayalı düçeli güzel bir dairesi, son model bir arabası var altmda. Pa ris gibi bir yerde bu ne demek? Hem çok şey, hem de hiç bir şey... Yurt özlemiyle ölçüye vurunca.. Giriyor o da mutfağa, bir kuru fasulye vuruyor ocağa, Türk işi bir de pilâv. Pikapta içli, yanık bir türkü, kadehte buz gibi bugulu rakı. Çamlı tepeler, minare lerin gölgesi, Boğaz sularmda pul pul yıkanan ışıklar... Hayâlleri meze yapıyor içkisineU Düzenli Milyonerlere I P tş işdir F nın nereden gellp ne oldugunu inceliyen iliro dah. 8 Sartiyat anlamına. 9 TERSİ soyleyij, a n latıs. İki gözü gormez. TtJRARlDAN AŞAĞITA: 1 Yabancı ulke parası veya yabancı ulkelerde odenecek cek poliçe, yahut da pankartlarda. bez lerde, duvarlarda ozlu. kısa sozler. Eskrımde bir kar;ıla$ma şekli. 2 Mor renkte de*erh bir çesit ku» vars, tas. 3 Bir verde ulkede oturanların sayı itibsrıvle hepsl. TEBSt istikbal 4 TERSİ devlet malı anlarnına. TERSİ tutsu ıle kurutulmus et veya balık. 5 Bir şevı; durumu basit çızgıierle anlatan ustahk istiven sek'l tas» SOLDAN SAĞA: lak. 6 Suçu bağı;lama. Eskiden 1 Avrupa'da ılk sekı fuarmı trajediye sahne dili olarak verilen açan bunannılı utkecık. 2 Ya lslm. 7 Avrupa'da bir baskent. şama muddetı. Gemıl«rde yuksek TERSİ maddeyi meydana Retıren bir ki$i geldiğinde direje cekilen ve ilira sayesLnde kolayca parrutbjsiyle uygun bavrak veya nuçalanan en fuz ittbar mânasına. 3 Dilimiküçük kısım. zin değerli bir sozluğunü yazmjş, 8 TERSt siyasi hayatta sadrazamhk etmij enerjl. güç, valllik vapmı?, Bursa'da bir tiyattakat Bir ro kurmuş, Mıliere'den eser adapte devletin su etmis aydin bir pasa (Ahmet). Içveya bu » • ki 4 TERSİ itaatkâr soı din beplerden i leyen. TERSt bir acı nidası. S darede takit> TERSt nezaketle muhataba karsıettifci yol 9 mızdakine hitap TERSÎ bir renk. Bir kıta. TER« Isı etklsi ile katı halden sı Oünkd balmscının St Hatay'da yı hale geçmek. 7 Bir kelime balledilml» »tkll bir «aL 123456789 ra n tıanaa B Yeni dert Hava hastaliğı İR DE ÇOK şık bir şayak pal to. Philippe Venet bayümış. Ama bu bayıldığı paltoya ne yapsa iyi? Satmış. Amerika'ya git tiği zaman bir Amenkalı milyoner hayran olmuş modacının sır. tındaki bu paltoya. O da iyi bir para karşıhğı sırtından çıkarıp vermiş paltosunu. Eh, iş işdir. Üs telik paltonun yaratıcısı Paris'te, elinin altmda da olduktan sonra. Bu paylaşılamıyan paltonun mo delini görmek istedim. Modelı değil ama, patronu vardı. Gethip halınm üstüne yaydı bu patronları Cavit Yağcı. Hayalimde toparladım bu kâğıt parcalarını, lâ I | radyo 0555 06.00 07 00 07.05 07 JO 07.46 08.00 08.10 08.30 08.45 09.00 09 30 09.40 10.00 10.05 10.20 10.40 11.00 11.40 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 15.30 16.00 16.15 1650 05.55 06 05 07.00 07.05 07.30 07.45 08.r,0 08.07 08.37 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.30 10.55 11.10 11.30 12.00 12.05 12.30 13.00 13.'5 1330 14.00 14.ir 14.35 Açılış, program Günaydın Koye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu I I ISTANBUL 16 45 17.00 17.05 17.25 17.50 19.00 19^0 19.40 19.5b 20.00 2055 20.45 21.00 21.10 21.30 22.00 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 I ' I ATl ALMANYA'daki Ftelburg Universitesı Profesdrle rınden Dr. Rantsch Pröms dorff, hava ıle hastalık arasındaki ıliskıler uzerınde etratlıca aıastırmalarda bulunmuş ve her üc msandan bırının sağlık bakımından hava şartlanna bağlı ol duğu sonucuna varmıştır. Hava şartlannrtan etkılenen kimseler de kendinı gösteren belirtiler, baş ve organ agrüarından tutun da. halsızl'k, bejın faahyetinin azahTiası, koliklerın artması ve sürmenaja kadar çok çeşitlidir. Iklim bilginlerinin kanısına gö re, hava değişikliklerinden en çok, organlarından biri kesilmiş kimseler ıle ameliyat yaralan olanlar ve romatizmahlar etkilen mektedırler Bu grupa yatalak hastaıar. kronık hastalar, sinirlerı zayıî veya gergin olan kim seler '.1P tansıvonu. kan dolaşımı bo^uk olanlar da eklenmekte dır. B GUNUN KITAPLARI I İş Bankası KültürYaymlan SÜNAB ı I Peter Sellen, yönetmen Blake Edwards'ın Sinematek'teU toplu gosterisinde yer alan 3 filminde de başrolü oynuyor: Pembe Panteı, TaÜı Budala ve Karanlıkta Bir Çığlık... Türkiye TURKIYE NASIL KURTÜLDU? 19201970 İLK MECLİS'TEN KALANLAR Bütün kitapçılarda Genel Dağıtım: ARKIM İş Bankası KültürYaymlan SUNAR Türkiye Gorulmege deger dokuz iilm l KANUNSUZ StlAHSjöR (Cat Ballou) ( • • • ) EUiot Silverstein'in Uk filmı... Jane Fonda, Lee Marvin ve unutulmıyan şarkıcı Nat King Cole'un katkıiariyle, tadına doyulmaz bir westem parodisi... (EMEK'te). ı YEDİ TATL1 SERSERÎ (Bobin and the 1 Hoods) (••) Gordon Douglas'm yönetiminde, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis ve Bing Crosby, eğleniyor ve eğlendiriyorlar... (Bugün KONAKta). ı ALTINPARMAK (Goldfringer) ( • • ) James Bond efsanesinin en ünlü ve llgiye değer filmi... Cean Connery, Honor Blactanan, Gert Froebe. Yönetmen: Tereace Young. (SARAY'da). ı ŞEYTANUK ZtNCİRt tta queue du diable) (.irk) Philippe de Broca, Yves Mon Mon RÜZGÂRLAR ODOSUN ıltıhaplara yol açtığı ya da hjç defılse iltihaplanmalan kolaylaştırdığı, Kuzey rüzgârlannm ise kramp ve kolikleri arttırdıgı hususunu. tıbbın babası Hippokrat müşahede etmıştı. Bu gözlemler şıtndı Freıburglu doktorun incelemelerı ıle tasdık olunmuştur. Yalnız geçen yuzyıUann ak sine olarak bnşün hava ile ılgüi rahatsızlıklann bütün soru nu sadece rüzgârlara yüklenmemekte. hava basıncı degışiklikleri ve d^ha baska bırçok faktör lenn e'^ısı de dı'kate fllıtmaktadır. Ozelhkle «KleUtrikli hava ısınlan» sebçbivledir ki, alerjilere yol açılmakta. tansîyon ya da vüout ısısı yükselmek te, kamn p^htılaşma derpcesir.de değişıklı'îler bas sostprmektedir. îşte msan organizmasmda husule eelen ve olçülerle tesbıt edilebılen bu reaksivon ve deglş meler dolayısıyledir ki. Freibıırg lu b'lgin insan sa^lıÇırda ortaya çıkan hava ıle ılsili belirtilerin ciddıye alırması ve asın haüer de bunları*; bir «ha\a hastaUğı» olarak ı«bul edılm°sı kamsında dır. Bılsp.n bu hastahğa «Meteoropati» adını vermektediT. I İş Bankası KültürYaymlan SUNAR Bütün Kitapçüarda ve İs Bankası Şubelerinde Genel Dağıtım: BATEŞ <Cağaloğlu . tstanbul) Türkiye dostlar hatır asın Bütün Kitapçılarda ve İş Bankası Şubelerinde Genel Dağıtun: BATEŞ (Cağaloğlu . tstanbul) ÂŞİKVEYSEL ŞATIROĞLÜ Bütün Kitapçılarda ve İş Bankası Şubelerinde Genel Dağıtun: BATEŞ (Cağaloğlu . tstanbul) I taod ve Maria Scb«U1 zevkli, ince bir taşlamada bir araya getiriyor. (Beşiktaş MISTTK'te). • FRANÇOtS TRÜFFAtrrnnn iki önemli filmi, «400 darbe • Les 400 coups» ( • • • ) TO «Çabnnuş buseler Balsers voles» ( • • ) bugün Sinematek'te. • BLAKE EDYVARDS'ın tkl ^ nerrüi güldürüsü, «Pembe panter* (,kk) Persembe günü, «Tatlı budala The party» (•••> cuma günü S t nematek'te. • GAZAP ÜZÜMLERt (Grapes ot wratiı) ( • • * • ) John Steinbeck'ten Jobn Ford'un yaptıgı bu Üb3i, Amerikan sinema tarihinin en başanlı filimleri arasında yer ahytır. Henry Fonda, Jane Darwell'in büyük oyunlan... Cumartesi, pazar günlerl Stnematek'te... leri Sinemate Istanbul'da bugün Beraber, solo şarkılar Viyolonsel sololan K. Koldaş'dan türküler Ev için Şarkılar Arkası yann Haberler Oyun havalan Haflf batı mürigl Türküler, oyun havalan Sabah konseri Şarkılar, saz eserleri Haberler Türküler Küçük orkestra Şarkılar Haberler, Resmî Gazete Dans müziğl Reklâmlar Okay Ergil Dörtlüsü T. TJygun'dan şarkılar Hafif batı müzigi Türküler Haberler Beraber şarkılar Kanşık sololar Divan Bağlama, Curs Hafif batı müziği Saz eserleri Açüış, program Günaydın Köye haberler Sabah türkülerl Haberler, hava durumu Sabah raUziğı Ankara'aa bugün Yenı sesierden ÇeşitU müzdk Ev için Yeni sesierden tUrktiler Arkası yann Ara haberler Şarkılar Çeş'tlı müzık Türküler Şarkılar Konser saaü Are haberler Türküler Şarküaı Haberler, R«smî Gazets hafif müzik Eeklâmlar Ogle konseri Şarkılar Plâklar »rasında Barok müzık Haberler Köy odası Erkekler fasll Reklâmlar Hfcberler. haTa durorrm Hafif müzık V. Doğu ve arkadaslan Bir varmış Yurttan sesler Spor dergisi Sonat saati 24 saatın olaylan Cumhuriyetten bu yaruı Beraber, solo şarkılar Reklâmlar Haberler Cazm ustalan Gece müziği önemli haberler Kapanış ISTANBUl VL 16.55 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 22.00 22.30 23.30 00JO 01.00 15.00 15.05 13.20 15.4a 16.05 16.20 16.40 17 00 17.05 1730 17.50 19.00 19.35 19 55 2055 20.40 2055 21.00 21.10 21.30 21.45 22.05 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 Açılış ve program Diskoteğimizden Küçük konser Gençlere müzık Senfonik müzık Hafif Batı müziği Yenı plâklarla 45 dakik» Akşam konseri Klâsik Batı müzigl Hafif Batı muzıgj Opera saati Gece ve müzık Hafif Batı müzigl Program ve kapatus. Ara haberler rürküler Hafü batı müzigl SarSıiar Br,ndo müzığı M rer>a'daD şarkılar AlbUmıerden seçmeler Ara oaberler Yurttan sesler Köy odası Reklâm programlan Haberler, hava duruma Türkçe şarkılaı rürk müziği Spor dergisı Küçük konser Bir varmış 24 saatın olaylan Birlikte düşünelim Türküler Pransa'dan müzık TBMM saati Haberler Gece konseri Gece müzıgı Önemli haberler Kapanış ANKARA OOÇ DR.VURALSAVAŞ r Bakırko'y EKONOMİK DÜZEN NEOİR |NASIL OEĞİŞİR busesi BEBEK RoıcıiMryt baby »jurı LUTFEN TRENOE OKUMAYINIZ İNECEĞINIZ İSTASYONU GECERSİNİZ Kocasinan Baiıçelievler'de | Satılık Kıymetli 2 Ârsa IRA LEVIN • Genel dağıtım FUAT BUTE Ankara Cad. No 34 tel: 27 8 9 4 9 Bakırköy; Kocasinan Bahçelievler'de kâin ve tapunun 11 pafta; 2178 parselinde kayıth 300 M2 arsa ile 3rine aynı mahalde 11 palta; 2179 parselde kayıtlı 300 M2 yüzölçümlü imar durumlu iki arsa ayn ayn 23 Haziran 1971 Pazartesi günü saat 15.00 de Bakırköj, Bahçelievler Siyavuşpaşa Caddesi No: 7/A da açık pazarlıkla satüacaktır. Pazarlığa iştirak etmek için ayru gün saat 14.00 e kadar aynı mahalle her arsa için (beşbin) lira nakit teminat yatırmak şarttır. Tafsilât telefon: 48 08 75 47 03 59 Cumhuriyet 5252 Beşiktaş Âbbasaga'da Satılık Bina Beşiktaş, Türkali mahallesi; Abbasaga Kuyu sokak 3 No. da kâin ve tapunun 29 pafta; 317 ada; 6 parselinde kayıth bina 1/7/1971 Perşembe günü saat 14.00 de Şişli Halâskârgazi Caddesi No: 291 Kaf. 6 da açık pazarlıkla satılacaktır. Pazarlığa iştirak için (onbin) lira nakit teminatm yatınlması şarttır. Tafsilât telefon: 48 08 75 47 03 59 Cumhuriyet 5251 YENİ BİR DAL LEKTR1KLİ hava ışuılanmn ınsan, hayvan ve bitkıler üzenne yaptığı etkilen inceleyıp ıspatlayan Profesör, şimdi de, hava şartlanndan etki lenen Kimseler ıçın damşma merkezlerı. nufusun kalabalık olduğu bolgeler ve endustn alan larında «nefes almak merkezleri», «Havayı temızleme tesisleri» ve «Okşıjcn depolan» nın kurulması tavsıyesınde bulun , L J . . o,ı m r , avnra vuksek E Cetnal Hüsnü Taray ATATURK ILKELERI IŞIGINDA ENGYGLOPAEDIA BRITANNIGA S DN A B Sepyenl U> eser Cocuklaruıız bu yazı okuyarak geçtrsln 16 cutlUc gencllk bilgi hazinesi TÜRKİYFDE DEMOKRASİ ve SOL (Sorunlanrmı v* tsraflanmıı) Piyab t* TL TOÜNG CHİLDREN'S ENCîCLOPAEDtâ: EN FAYDAL1, EN GÜZEL HEDİYE PEStN 595 TL. Taksit S95 TL. AMERİKAN NEŞRİYATl BÜROSO İSTANBUL : tstiklâl Cad. 387 Tlf: 44 28 38 43 43 01 ANKABA 1 Mithatpasa Cad. 61 TU: 12 73 81 * *• s»hlt Nevtes Ctd. 1 ELEMAN ARANIYOR Şirketimiz muhasebesini yönetecek 15 tecrübesine sabip askerliğini yapmış Yüksek İttisadî ve Ticarl Üimler Akademisi mezunu muhasebeci aranmaktadır. İsteklilerin Cağaloğlu; Biçkiyurdu Sok. Dr. Şevki Bey Han kat 2 GAMEDA Ltd. Şti. ne müracaatlan. İstanbul Türk İngiliz Kültür Deraeğinden: Vali Konağı Caddesi Konak Apt. No: 127/810 NtŞANTAŞİ Demeğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı aşagıdakı gündemi gbrüşmek üzere 28 Haziran 1971 Pazartesi günü saat 18.30'da yukandakı adreste yapılacaktır. Çoğunluk olmadığı takdirde. bir hafta sonra aynı yerde aynı gün ve saatte toplanılacaktır. Sayın üyelenn bu toplantıya teşrifleri rica olunur. GÜNDEM: Üç aylık bütçenin tasdiki (llâncılık: 4002) Ö2d2
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle