13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
nAUHAHNAS BALIKÇISI 2. BaakıA Çıktı... 10. TL. De&ü Gurbetçüeri. Uluç R d a ; ötelerln Çocufâ TB Agante Burina BuıİMta'yı okoyup begenenletin «Mkkatfa» ran«m... Çomhnrrrat 5280 u m hur i y e Kurucusu: FTJNUS NADÎ en ilginç kitsbı LAK MUN (The Naked Ape) Yazan: Desmond Morriı Birfcsç gune kadar çüayor. 270 sahife 15 lira SANDER YAYINLABI tSTANBUL 48. yıl, sayı: 16839 Telgraf ve mektup adresi: Cumnurı>et tstanbuJ Posta Kutusır tstanbul No. 246 TeJefonlar: 22 42 90 22 42 06 22 42 97 22 42 08 22 42 99 23 1971 fcftncılık: 9873/B249 8 lehte, 5 aleyhte oyla alınan karar için Tabiî f Senatör, Anayasa Mahkemesine başvuracak f Romisyon,Acuner'in dokunulmozlıgını kaldırdı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu Adalet ve Anayasa Komisyonu, dün 9 saat süren goruşmeler sonunda, Tabiî Senatör Ekrem Acuner'in yasama dokunulmazlığmın kaldınlmasına karar vermiştir. Senato lçtuzugünun ılgili maddesi, bir üyenin dokunulmazlığımn kaldmlznası yolundaki kararın Anayasa ve Adalet Komisyonunun «Salt» çogunluğu ıle alınacağuıı ongormektedir. Njtekim, Acuner'in yasama dokunulmazlığmın kaldırılması için 15 kişilık komisyonun 8 üyesi lehte oy vermiş, 5 üye muhftlif kalmış, 2 üye ise toplantıya Jcatılmamıştır. Ekrem Acuner'in yasama dokunulmazlığının kaldınlması lehinde oy kullanan komisyon üyeleri şunlardır: Başkan Refet Rendeci (AP), Mecdi Agun (AP), İbr*him Tev. fik KuUar (AP), Mastafa DeliveU (AP), Nuri Demirel (AP), ömer Ucuzal (AP), Şevket Ozçetin (AP), Enver Bahadırlı (MGP). AP'Ii Mustafa Tığlı ile Tabil Senatör Mucip Ataklı ve komisyonun CHFli uyelerı Zihni BetU, Ekrem özden, Dofan Barutçuoğlu aleyhte oy kullanmışlardır. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Maliye Bakanı, memur ve emeklilerin Etgin: "Kemerleri sıkmaya haıırlanm,, ANKARA, birikmiş aylık (Cumhuriyet Bürosu) farklannın 5 yılda ödeneceğini açıkladı Maliye Bakanı Salt Nacl Ergin, TÜ.T. televızyonu muhabirleri tarafmdan yapılan özel mülâkatta, «Müsrif bir devlet olmaktan çıkmak, dengeH bir malî nizam kurmak fikrindeyim» demiş ve en önemU sorun hakkında ıse «Bana göre bugün Türkiyenin karştsında bn Inndnfn çok bfiyiik problem enflâsyon problemidir» şeklinde konuşmuş ve memurlar İle emeklilerin birikmiş aylıklannın beş yıllık bır süre içinde ödenebilecegini açıklamıştır. Bakan Ergin, «Kınm Harbin Pahalılın beb enflâsyondur,, çeceiine. giyeceğine taalluk etmemelidir. Bunun için de balkm satın almalannda dikkatli davranmaya, luzumsuz hiçbir şey almamaya, alacaklan paralan daha ziyade tasarruf etmeye, bir den, yani 1856'danberi TürMye yerde biriktirmeye gayret etmedevleti, hep borçla geçinmekte ye, bisse senetlerine, tahvillere dir. Acaba biz, zaruret halinde yatırmaya çalışmaya ve her halukemerlerimizi sıkmak kudretine karda bükiimetin yapacağı bazı malik değil miyiz? dıye sorduk zamlardan şikâyetçi ohnamaya, tan sonra, vatandaşlardan şu is kemerleri sıkmaya kendilerini tekierde bulunmuştur: hazırlamalıdır. Talnız bn kadar«Enflâsyonist baslcı, havayici la kalmamalı ve herkes kendini nrnriye üzerinden gelmemelidir. düşünerek; (Aman, devletten bi(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Yani; fakir halkın yiyeceğine, i Fiyatlar 4 ayda7,8arttı Uzmanlara Özgen ACAR Rumlann cevabı Cumartesi giinüne kaldı AV. HUSEYIN ONUB (28 Nisan gazisi) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kıbrıs sorununa barışçı bir çözum yolu bulmak amacıyla, Kıbns Türk Yönetımi Yürutme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türk Cemaat Meclısi Başkanı Kauf Denktaş ile Rum Temsilci' ler Meclısi Başkanı Glafkos Klerides arasında bugun yapılacak gönişme, 26 Haziran Oumartesi gunune ertelenmiştir. Klerides, 28 Nisan'da Oenktaş tarafından kendisine bildirilen Türk teklıflerine verilecek Rum cevabının henuz hazırlanmadığını öne sürerek, bugunkU goriışmenın ertelenmesını istemiştir. Klendes'in bu isteği Türk tarafınca kabul edilmiştir. EVİNE DlNAMİT AT1LAN GENELKURMAY PLÂN VE PBENSIPLER DAIRESİ BAŞKANI KORGENERAL ATTF ERÇIKAN, TANIK OLARAK IFADE VERÎRKEN... (Fotoğraf: aa) göre, ekonomi durgun bir dönemde ANKARA Ekonominin genel durumu ile ilgili göstergeler bir yanda fıyat artışlarının hızlandığuu ortaya koyarken, aynı zamanda 'ekonomide Bir durğunluk başlangıcı bulundajunu gösferîne'kteair' D!P" manlar, gerekli tedbir alınmadığı takdirde önümüzdeki aylarda fiyat artışlarının hız kazanırken durgunluğun da çeşitli olumsuz geUsmelere yol açabüeceğine dikkati cekmektedirler. Cevap, olumlu ifadeler taşımadığı takdırde, Ada'da 3 yıldır süren gonişmeler, muhteroelen kesilecektır. (Cumhuriyet Ankara'ya gelen habere göre, Haber Servlsi) Rum Bakanlar Kurulu, öncekı Akşam Gazetesi rhş Politika gün toplanarak, Turk tekliflenni Yazan Ali Sinnen ile gazeteci gorüşmeğe başlamış, ancak veriTanju Cıhzoğlo ve 28 Nısan olay lecek cevabı tamamlayamamıştır. Rum Bakanlar Kurulunun Cularında yaralanan oğrencılerden (Arkası Sa. 7, Su. 2 de) Avukat Hüseyin Onıır, TMTF'in 1960'dan sonrakı yonetıcıleıına'en Avukat Raif Ertem Istanbul'da; Akşam gazetesi yazan A 1tan öymen de Ankara'da gozaltına alınmışlardır. Gozaltına alınanlarla ilgili bir açıklama yapılmamış, bu kişılerden hazılarının evleri de aranmışfır. (Arkası Sa. 7. Sü 1 de} 2 ovukol ve 3 gozefeci gözallına alındı SARP KURAY VE RUHt KOÇ YARG1LANDI Gnl. Erçıkan, Cana zarar vermek istemediler» dedi EVİNE DİNAMİT ATILAN GENERAL, SANIKLARDAN DÂVACI OLMADIĞINI DA BİLDİRDİ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Genelkurmay Başkanlığı Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Korgeneral Atıf Erçıkan'ın evme patlayıcı madde koymaktan sa. nık emekli usteğmen Sarp Kuray ile arkadaşı Ruhi Koç'un 1. Sıkıyönetim Mahkemesindeki duruşmalan dün de devam etmiş, Korgeneral Erçıkan tanık olarak dınlenmiştir. Ifadesinde, olaydan bir kaç gün önce telefonda, kendisıni albay olarak tanıtan bir şahıs tarafından «hakkında komplo hazırlandığı» yolunda ikaz edildi|ini açıkJayan ve aynca evinin Ruhi Koç tarafından gözaltında tutulduğunu tesbit ettiğini belirten Erçıkan, şunlan soylemiştir: a Devalüasyonun fiyatlar üzorindeki etkisi. 1971 yılının ılk dört ayında da devam etmiştir. 1970 yıhnın ilk dört ayında fiyatlar yüzde 22 oranmda artmışken, 1971 yılının aym dönemindeki artış oranı yüzde 8.1 olmuştur. Aynı dönemde Ankara geçinme endeksi geçen yılın yüzde, 2.7 oranındaki artışına karşılıb bo yıl bu oran yüzde 2.5 oranmda kalmıştır. Ankara'daki gerilemenin gıda ve gıyecek maddelerinin artış hızmdald yavaçla madan ileri geldiği ifade ediımektedir. Buna karşılık Istanbullular Ankaralılara karşı daha şansszz bir durumdadırlar. Geçeo yıl Istanbul'da yüzde 17 . oranındaki geçinme endeksi artışı bu yıl yüzde 6.8 olmuştur. Bu artış Ankara'nın tersine gıda ve giyecek maddeleri ile bazı nizmetlerden dogmuştur. (Arfcası 88. 7, Sü. 1 de) Fiyat artışlan Ârar, ÜNAS, Anayasa değişikliğini eleştirdi Unıversıte Asıstanları Sendıkası (UNAS) Istanbul Şubesı dun yayunladığı bır bıldiriyle, Anayasa degişıklığı tasansını eleştırmış, 1961 Anayasasının «Lüks» olarak nıtelendırilmesınin halka karşı guvensizlığın delılı olduğunu bne sürmüştur. Başkan Dr. Gençay Gürsoy imzasını taşıyan büdırıde ayrıca TRT ve Ünıversite ozerkliğıni sınırlamanm sorunlan çoz'imlemeyeceğı ifade edilmış, yapılacak değışıkhklerle sendıkal hakların cıddı şekılde zedeleneceğı ıddıa edilmiştir. «Anayasanın SUÇIH olmadığı temelde doğnıtfır, fakat boştaklar vardır» ANKARA, (Cnmhnriyrt Bâroso) Bakanlar Kurulu dün üç saat »üren bir toplantı yapmıştır. Toplantıdan sonra Adalet Ba. kanı ve Hükümet sözcüsü îsmail Arar, «CHP psrti meelisi yayım ladığı bildiride, Türkiye'nin bngfinkfi ortoms felmesinde Anayaga'un ıaçla olnadıfını bellrttl. Siz ne dflşunnyorsunnı?» sorusuna «Bn görüç temelde doğrndar tabii. Tüm olarak kabahat Anayasa'da değil. (Arkası Sa. 7, Sö. 3 de) «Olay gecesi bacaoağıma misafirliğe gitmiştik. Gece saat 33J0 da eve döndük ve yattım. Takriben 34 nralannda veya 00.10 sıralannda infilikle uyandık. Patlama sebebiyle elektrikler kesilmişti ve her taraf enkaz içerisindeydi. Bir süre sonra faUlerin yakalaadığmı öfrendim. Bunlann Sarp Kuray ve Ruhi Koç ol. dnğunu söylediler. Hâdiseden (Arkası Sa. 7, Sü. S da) Sanayici koialarının tevziatını, Odalar Biriiği hazıriayacak ANKABA, (a.a) Dış EkonoARİF ERGIN HASTANEDE TEDAVİ EOİLİTOR nik îlişkıler BakanJığı, sanayıilerin ıthal ıhtij'açlarmın bir an ince jvarjılanması için özel sek5r sanayici kotalan tevzıatınm > devreye münhasır olmak uzeu e Odalar Birliğince hazırlanan istelere göre yapümasını karara$tırmıstır. Karar, onceki gün ve dun. başBeş ay önce halagmı öldürerek, emekli Albay olan eniştesini ıça Sanayi Odaları tems'îc'eyaralayan Mehmet Dursun, dun de üvey ablasının Vefa Lisesl iyle D13 Ekonomık Ilişkıler BıMudur Yardımcısı olan eşı Arif Ergin'i tabanca ile yaralamıştır. •nlığuıda yapılan toplantı so Beş aydır polıs taraiından aranmakta olan Dursun, olaydan sonra (Arkan S». 7. S&. i de» AP, MBG'yi muhatap kabul etmiyor AYDIN 1LİNDE SIKMA BAŞL.İ BEDEN EĞtTtMl SINAVINA GİREN K1Z ÖGRENCİLER... Beledıye'nm et satış bildirisine uymayan Beyoğlu'ndaki bir kasabın dukkânı kapatıldığı gibi, 2 bin 500 lıra da ceza verilmıştir. Aynca, şehirdeki 401 esnaf ve müessese kontrol edümiş, bunlardan 119'una para cezası kesümiştir. Bu arada, 7 büyuk gazino ile bir fırm ve bir far kahvesine, kapatma cezası verilmiştir. Kontrollar sırasmda 5 magaza hakkında da, «Pazarlıksıı Sstış tZMİR (Cmnhuriyet Ege Bürosu) Aydın ÎmamHatip Okuhı Kannnuna Mnhalefct» suçuyla za beden egitimi sınavına giren 6 kız öfrencinin, yönetmeligın koşulbıt tutulmuştur. lanna aykın olarak sıkma baş ile okula gelmelen, üzerlerinde ^^^^^^^^^^ topuklanna kadar inen yazlık mantolar bulunması dikkati çekmiştir. Beden etitimi sınavlanna bu giysüerle gıren altı kız öğrencinin durumu, diğer öğretmenlerden saklanmış, bu arada bilgi almak isteyen gazetecılere ise, «Ne yapacaksmız?» dıye sorul(Arkası Sa. 7, Sü. 6da) 22 LİRAYfi ET SfiTfiN KISflBfl 2.500 LİRfl CEZfl KESfLDİ Beden eğitimi sınavına uzun manto ve sıkma başla girdiler HalasiRi öldürmüşfü. dün de cğretmen enisfesini yaraladı ANKARA, (Camhnrryet BSrosn) AP Genel Başfean Yardımcısı Baükesir milletveMi Dr. Ahmet Ihsan Kınmlı, MiUI Birlik Grubu bildirisine cevap vermiş ve «Cnmhuriyet düşmsnlanntn Atatârkçü olmalan mumkiin değildir» demıştir. M.B.G. üyelerinin kaydı hayat şartı ile Parlamento üyesi olmalanna da değinen AJ>. Genel Başkan Yardımcısı, «Bunun ellerioden aünması korkusu içeri•iade çırpmmaktadırlar» demi$, (Arbaaı Sa. 7. Sü. * de) I "Ulus,, için kararı Merkez Yönetim Kurulu verecek ANKARA, (Cumhariyet Bürosu) CHP Partı Meclısı'nın, dün Genel Başkan İnönu'nün başkanlıgından yapuğı 4 5 saatlik toplantısmda, Parti orgam Vlus gazetesinin kapatılma veya yaşatıima kaVkn, PartijJTfdnetim Kuruluna bırakılnjıştır. Karar, 8'e carşı 32 oyla alınmışfır. Önümüzdeki günJferde, 50 yıllık bir geçmişe sahip «Ultu»'un kesin durumu belli olacakür. RPPI 'İ TDPRAftA VFRDİK T ö r k b a s ! m n a v e gazetemiıe uzun yıllar nnek vermis Ahmc 9tfII Camlinde ö|Ie namazından fonra kdııuııı naman müteakip, 'zindrliknyn'd» toprafa 'ven'lmi»tir. [Reel ıle ilgili yazı ve fotojraflar, 5. sayfamızdadır.] 'v' n c c u ı l u r n M U f t vcnuırv ol3n m e r h u m arkadl|!şnnız . öidayet ^^ dütl
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle