12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Agaoey yok artık uzeı nostanelerin devlet eliyle gözleri çok işletilmesi istendi az görmesine Son günlerde rağmen gazetemizdeki AJımet Hldayet Ree! bulmacalan hazırlardı tasyon olarak her gün yazdığı hikiyelerie «güniiik yasantı» ve günlük. okuma ihtiyacı haline getiren yazarların başında, şüphesiz Ahmet Hidayet Ree! adı daima anıiacaktır. Gazete ve dergilere bindeu fszla hikâye yazmış oîatı Ahmet Hidayet Reel, aynca kitap halinde yayınlanan yüzlerce Çocuk Hikâye ve Masalları da yazmışttr. Bu çahşmalanndan başka Emil Faguet'den çevirdiği «Küçük Felsefe Taribi», bir adaptasyon olan «Pembe Köşkiin Esrarı» adîı roman ve «Yabancı Kadın» adlı telıf roman unutuimayacaktır. şu sözlerde topladı: «Daima gazeteye, etrafındakiIpre sav;ı duyguları aşılayarak gelir. lazılarını tam zamanında muntazam getirir. Tertemiz kâğıtlar, düzfiin yazılarla önümüze sererdi hikâyelerini, çevirilerini ve diğer çeşitli yazılarını .. Da. ha gelir gelmez: (S:zi Jşinizde işgal etmiyeyim; benden başka istediğiniz bir şey var mı?) diye sorar ve ksrşısındakinde biiyijk İŞ AHLÂKINA saygı uyandıran bir h*reketle SADIKTI giderdi... Ben ondan bir hayli Ahmet Hidayet Reel, her şeykiiçük yaşta sayılırdım ve mesled«n önce namuslu, dürüst, mesjte karşı olan bu saygısından legini içten seven, titiz, tertemiz daima heyecan duyardım. Böyf« «jj ahlakı» na sadık kişilerin lece 30 yıl öncrki Ahmet Hidatipik bir örneğiydi. «Hidayet a .vet Reel, 20 yıl sor.ra da jtene frabeyimir» i kaybettiğimiz şu ayni Ahmet Hidaref Reel ol*rak anlarm üzüntiisü içinde, gazetekarşımızda idi. Tâ hayatınm somİJKİe onun özeil:kle «gazetecilik nuna kadar...» metlefinin •orumiuluğu» na çok GÜNLÜK HİKÂYE dikicat eden bir kişi oîduğu koTürk gazeteciiigine «hikâr*» nusunda birleştniştik. Bu esnada tiirünü telif, tercıime ve adapAdnan Tabir arkadaşımız, rahCumhuriyet gazetesinin 48 yıl fince ilk nüshasında yazısı çıkan AJunet Hidayet Reel, son yıllarda her geçen giin görme fonksiyonu azalan gözlerinln kararttıgı dünyaya rağmen, onun yaşın<ian da umulmaz bir gayretle Babıâli yokuşunu ve gazetemisin merdJvenlerini tırmanmasuıı bildi. Türk basmı ve gazetemiz bir «hoca» sını daha kaybetti. Ahmet Hidayet Reel... Meslek SELMI ANDAK daşlannın, onu seven lerin deyimiyle «Hida metli ile uzun yıl'.ar gazetelerde yanyana gelmiş bir kışi olarak yet Ağabey» imiz... geçmişteki unutulmaz anıiannı Ahmet Hidar«t Reel, son günJerinde gözleri az görmesine rağmen, irene de ba;ını öniine eğerek, KÖzlerini kflfıda yakla;tırarak sazcteciliğini jerefle ve vnralmadan yapmaya («Jıjtı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) tçe! bağımsız milletvekili Celâl Kargılı, •lnsan sağlığinı bir ticaret mcuı haline getirdiklerinj» iddia ettigi ösel hastanelerin devletlejtirilmesini istemiîtir. TAM GAZETECİ 1895 yıiında Istanbul'rfa dogan Ahmet Hidayet Reel, önce 1903 yıiında Ayasofya Merkez Rüştivesi'nde, Istanbu! Lisesi Orta Kısmında (1911), HadıkaiMe?veret Idadisi'nde (1912) okumu» ve 1919 yjiında Istanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesini bitirnıışti. Ahmet Hidayet Reel, Pı.fi?leri'nde çeşitli hizmetlerde buJunmasına rağmen, gazetecilık meslegini hayatta herjeye ter cıh etmı^ ve öinrünün sonuna kadar «gazeteei» kalmıştır... Dı.îi?leri Bakaniı|ı Siyasi Mü. şavere Heyeti Baş Kaüpliği. Beriin Elçiliği 3. Kâtiplıği, Beıg rat Elçili|i 2. KatipJıgi, Solys .Elçiliği 2. Kâtipligi ve Konsolosiugu, Matbuat Umum Müdürlüğü Hususî Kalem Müdurlugü (1922 . 1927), avrıca Sen Jozet, Darüfşafaka Liselerinde Tarih ve Coğrafya öğretmenlikleri yapmış olan Ahmet Hida. yet Reel, özellifcle Fracsızca ve Almancaya olan derin bilgisiyle dıkkati çekerdi. Türk basınında Tercümanı Hakikat, îleri, Ikdam ve Cumhuriyet gazetelerinde kalemiyle haklı bir değer kazanan Ahmet Hidayet Reel, son günlerinde gözîerinin kendisine çıkardı. ğı bütün zorluklara rağmen, ge. r.erfebasmı öne eğerek ve goz. lerini önündeki kâğıda yapışt;. rarak «gaıeteeiliğini» .fereflr, başarıyia, fedakârlıkla ve y o . rulmadan yapmaya çalift/. «Hoe»m:z, «Hidayet »fabeyimiz» hayata gözlerini yummsdan önce, son zamanlarda gazetemizin «bnlraaea»lannı düzen. liyordu... Bilediye Başkam, Prefabrik •vler şartiara değil» dorii ANKARA Bingöl Belediyc Baskanı Faiic Ertuğrul diin diizenlediği basm toplantısmda, deprem bölgesinin çeşitll sorun. larıaa ieğinmiş ve hiikünKtce yaptırılacak prefabrik evlerin böfgenin iklim $artl>rma elverifli olmadığını ileri sürmiiştör. Belediye Başkam Ertuğrul, hükümetin bu ev paralarını balka vermesini ve Imar tskân Bakanlığının kontrolü altında halkın kendi evini kendisinin yapmasmın da. ha uygun olacağını söylemiştir Bingöl Belediye Başkam, aynca BingoTdeki memurlann büyük maddi sıkıntı içinde olduklartnı da öne surmüş ve Ankara'ya geliş sebeplerinden birinin de, memurlann 1970 Mart . Kasım ayı nu«ş f«rklarının pejin olarak 6denmesini hiikümet yotküilerine üeaneV oldueunu belirtmiftir. ESKÎ AY.4KKABILARI İADE ETTtLER BtSGÛL, (THA) Bingölde meydana gelen depremden sonra Kızılay Genel Merkezinden Bönderilen bir çuval eski ayalcksbı, felâketzedeler tarafından iade edilmiştir. Başbakan ve Sağlık Bakanı'nın cevaplandırmaları isteği ile diuı MUlet Mecüsi Başkanlığma bu konuda bir yazılı soru önergesi de veren Kargılı, özel hastanelerin sağlık j'önünden zengın . fakir arasında büyük bir uçurum açılmasma da sebep olduklarını ileri sürmüş, uygulamada görülen çeîitli aksakhklar nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı'nın özel hastanelerin devletleştirilmelerine taraftar olup olmadıklarını sormuj tur. Birinci, Emniyet Basın ve İstihbarat Müdürü oldu I^tanbul Emniyet Müdürlüğü Basın ve İstihbarat M n<\ thsan Birinci atanmıştır. 2. sınıf Emniyet Müdür ı olan yeni Basın ve îstihbarat Müdürü, İstanbul'da resmi ycn ikinci Emnivef Müdürüdür. Giyinişiyle ün yapan e Müdürü İhsan Özmen'den sonra, kıyafet kararpamesin giyinen İhsan Birinci. ıızun vıllar deniz polisinde görev j DJŞ geziler, oto saltanatı ve ziyafetler için Meclis araştırması teklif edildi ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Mara$ Bağımsız Mületvekih Ibrahim Oztürk Mület Meclisi Başkanlıgına verdigi bir önergey le «Dış geziler, ziyaTetler ve otomobil saltanatı hakkınd» bir Meclis ara^tırması açılmaâinj istemi^tır. Öztürk önergesınde işsızliğin ve hayat pabalılığıntn hüküm sür dügü bir Türkiyede halkın ödedıfi vergiierin zıyafetlere, öıs gezilere, lüks bina ve otomobtilere harcanmasını eleştirnjekte ve şöy le demelctedir: «Sadece m»Jî nl sonUrında ay> nlan ödeneklerin yazuoanıası için telâ? içinde yapılmn gereksiz hırcamalar tasarnıf edilseydi Tiirkj yenin belki 500 köyürje okuj rapmak mümlrnn olurdu. Şahsen ben biliyonım tri 12 Mırt'Un önce bir sayin bakın hiç gerefi yokken makam odasını 20U bin Turk lira sına jeniden tpfri» etmi|lir.» ilkokul öğretmenlerir görev riski tazminol verilmesi düşünülüyc ANADOLU AJANSI ANKARA Türkiye İlkokul Öğretmenleri SaglJk ve Sos dım Sandığı olağanüstü genel kurul toplantısında bir konu pan Sandık Genel Müdürü Şerif Yener, «tlkokul öğretm görev riski tazminatı verilmesi hususunda Malije Bakanlığ Ufte bulunulduğunu» söylemiştir. MilU Egitim Bakanlıgı emrine da, 657 sayıü yasa hükü verilen yeni kadrolar ve yapılgore, ilkokul kademesinı makta olan intibaklar konusunda ha üst görevlere atanan \ bilgi veren Genel Miidür Şerif ta ögretime geçen üyelerir Yener, «Yeni kadroların dağitıciurumlannın kalkmasj U mı yapıimaktadır, en kısa zaman durulmuştur. da Ulere göndtrilecektir. öte yanYeni statü dao ilkokul öğretmenlerine e|iGenel kurulda söz a1 an tim tazminatına benziyen bir göSandığın yeni bir statüye rev riski tazminatı verilmesi koturulması gerektigini ifadc nusunda Maliye Bakanlığına teklerdir. Bunun Uzerine kı lifte bulunulmuştur. Maliye BaMilli Eğitim Bakanlığı te kanlığı bu konuda çalışmaktasi Necmettin Uçkan, Bs dır» demiştir. kademesmde, ilkokul öğp Türkiye İlkokul ögretmenlert Sagiık ve Sosyal Yardım Sandıgı olagaoüstU genel kurul toplantısımn ikinci gününde de Sandıgın çeşitli sorunları, bu ara Seydişehir alüminyum tesisleri 1972'de hizmete girıyor 25 milyon tonluk boksit rezervı var ANADOLU AJANSI /, n,h,rA ANK.'VRA Enerji ve Tabii Kaynaklar Balcam thsan Topaloğlu, Etibanka ait Seydiçehir alüminyum tesisleri için çevrede 25 milyon tonluk bir boksit rezervi tesbit edildigini ve jıırt ekonomisine yılda 675 milyon liralıic katkıda bulunacak fabrikamn ilk ünitesinin «Gelecek Nis«n ayınm sonlarında hizmete sokulmasuM çalışılacaiını» söylemiştir. Topaloğlu, «Alüminyum tesislerinin daha fazla gecikmr nlmadsn ijletmeye alınması için her türlü çaba gösterilecektir. In«aatta karşılaşılan dar boğazların giderilmesine jardımcı olacafız» demiştir, Enerji Bakanı, Seydişehirde inhir alüminyum fabrikası için celemeler yapıp Ankaraya dön çevrede 25 milyon tonluk boksit diikten sonra kendisiyle görüşen rezeni tesbit edilmiştir. Bu a.a. muhabirine, alüminyum fabrezerv, fabrikamn 50 yıllık bam rıkası inçaatı haikmda şu büg:yi madde ihtiyacını karşılıyaoakvermzştir: tır. Civarda daha başka rezerr ler bulunması da mümkücdiir. « Madenierimizi ham cevher Aramalara devam edilmektedir.» halinde defil de mamul veya yarı mamul hale getirip ihraç edeİhsan Topaloğlu, bu arada, tehilmemiz imkânını verecek tesisin kademeli olarak lşletmeye »islere ihtiyacımız var. Etibank ahnmasınjn plânlandığını ve ilk alfimioyutn tesisleri bunlardan niridir. Tesisi bir an önce bitir ünitenin 1971 yılı Nisan ayı sonunda, elektroliz tesisîerinin meye sayret edeceğiz. Ham maddesı dı'arıdan ırele 1973 te, yarı mamul tesislerinin cek sanaji ile kalkınma gerçek de 1974 yıiında hizmete gireceleştirilemez. Taşıma su ile de ğini söylemiştir. Bakan, «İçin yiiçlükleri var ama, bnaUr reniğirmenin dönmiyeceffi açıktır. lecektir. Görevliler hırsla, heyeSanayiimizi dişa bağlı olmaktan canla çalışıyor» demiştir. kurtartnak zorundayız. Seydişe 23 Haziran • Rebiülâhır 29 V. 4.27 12.16 İS.V 19.44 21.« 2.09 | F.. 8.43 4 32 R.32 J2.00 2 M 6 2,5 leri Sağlık ve Sosyal V Sandığırun, Ordu Yarüırr Kurumu gibi bir statüye turulması için yoğun çalı; vapıldjğını bilâirmiştir. FETHIYE FESTIVALI HAZfRLIKLARI SURÜYOR 25 Temmuz taribleri arasında yapılacatc Fethiye festivalinin haiırlıklan yoğun bir şekilde sürdüriilmektedir. Festival Komitesi Başkam Canbolat Gürbüz. festivalin bu yıl daha ilginç geçmesi için tüm oianaktardan yararlanıiacağım açıklamı$tır. Tamamiyle Akdeniz ikiiminin tesiri aJtında olan, Oeak aymda dahi istenirse denize girilebilen Fethiye'de. deniz, kar ve güne$l aynı anda görmek. mümkundür. Likya, Roma, Bizang ve Türk Islâm uygarlıklannın kalıntıları carilı bir tarih gibi halâ ayakta durmaJstadır Fethiye'de. Fotografta, Fethiye'deki «Kaya mezarlan» görülüyor. (Fotoğraf: Hikmet ÇETtVKAIA; ••••••»••••>•••••*•••«••*«••«•••*•••••• «••••••••••••••••••••••••••••«< Delegeler, SSK'nın çalışmalarını sert bir dille eleştirdi AN'KARA (Cumhuriyet Bürosu) Sosyal Sigortalar Kurumu 2^. G. Kurul çahşmalarına dün de devam edilmiş, söz alan delegeler, Kurumun çahşmalannı sert bir dille eleştirmislerdir. Dünkü çalışmalar sırasında, Çalışma Bakanı Atillâ Sav da delegelerin eleşti. rilerine hedef olmuş, bu arada Baianın istifası istenmiştir. Kurula sunulan bir raporda Türkiyede iş kazalannm ileri sanayi ülkelerine nazaran 10 misli lazla olduğu ileri sürülmüştür. Sosyal Sigortalar Kurumunun yapısi ve çalışma düzenini yeren delegeler, kurumun yatırunlarını ••iü yatınmlar» olarak nitelemişlerdir. Kuıaımun Teşkilât Kanununda değişiklikler yaptlmasını öneren deîegeler, kurumda çalısan 25 bin memur ve müstahdemin ESnekli Sandığına üye yapılmasmı, bunun gibi, müdürlerin de Emekli Sandığına üye olmalanm yermişler, her gün beş bin kişınin Sosyal Sigortalar bünyesi dışına çıktjğını ve Genel Müdürlüğün, Müdürlerin bu durumla ügilenmediklerıni öne sürmüşlerdir. Bir delege, Genel Müdür ve Şu. be Müdürlerini sorurnsuzlukJa suç lâdıktan sonra, politikacıların da «kendi siyasî çıkarları için Kurumun mülk ve paralannı ba.şka ku rulüşlara peşkeş çekemiyecekleıini> bildirmiiî, «Kurumu bir çlftlik «larak kabul ediyorlarsa, kendileri bu çiftliğin son kâlıyalarıdır» «eklinde konuşmuştur. «Sosyal Sigortalar Kurumu bir sosyal güvenlik tesisi nlmalc«»« Merhume Güisüm Çetin'in kıymetli eşi; D.D.Y. Malzeme Dairesi Ba^kanı y. Muh. Sabri Çetin; Hava Harb Akademisi öğretim üyelerinden Kurmay Alb, Fahri Çetin; Zehra Nalcıoğlu; Işık Müh. Mim. Yüksek Okulu Müdürü Y. Prof. Dr. İlhami Çetin ve D.D.Y.'da Y. Müh. Orhan Çetin'in sevgUj babaJferı; tlkokul Müdürü Ferhat Nalcıoğlu; Kısmet Çetin ve Esin Çetin'in aziz kayınpederleri; Prof. Sami Akıncı ve Dr. Burhan Atancı'nm enijteJeri; İlhan; Olcay; Yasemin; Ümit ve Emel'in büyökbabalan; binlerce gencin mümîaz hocası; emekli Başöğretmen: VEFAT ve TEŞEKKÜR İşçi sağhğı ve iş güvenliğî raporu Sosyal Sigortalar Kurumu 36. genei kurul toplantısı dolayısiyle hazırlanan işçi sağlıjı ve is rJvenliği hakkındaii raporda, 19591963 yıllannda 607 bin sigortah işçi arasında 330 bin iş kazası ve meslek hastaîığı görüldüğü, sonuç olaralc bu nedenle 5 milyon 445 bin iş gtinünün kaybolduğu ve Sosyal Sigortalar Ku rumunun da taaminat olsrak 234,4 milyon üra ödedügl belirtilmektedîr. Raporda işçi sağlığı ve iî gflvenlifi teşkilâtı ile yapılan çalışmalara da yer verildikten sonra, ülkemizdeki iş kazBÎan ve meslek hastalıklan konusunda şu bilgiler verilmektedir: «Bilhassa inşajt işyerlert basta olmafc iizere, ufak i?yerlerinde kazalann fazla oldufu göriilmektedir. Bilindifj ürere, ktiçük işyerleri ekseriyetle dar imkânlara sahiptirler ve bilincsiz olarak çalifmaktadırlar. Dolayisiy le bu gibi i«yerl»ri en çok i* kazasına maruz yerlerdir. Halen yurdumuzda meydana jrelen i» kazaları ile meslek hasUlıkları savısı, sanayide ileri ıtitınis olan diğer ülkelerle mukayese edildi• ği zaman, takriben 10 misli fazla oldufu fbrülmektedir.» Raporun sonuç bölümünde ise, jurdıanuzdalci tüm işyerlerinin devamlı ve sistemü olarak 22 Haziran 1971 SaJı günü tedavi edümekte olduğu Alman Hastahanesinde vefat etmiştir. Cenazesi ayru çtn Osmanağa Camiinde kılınsn namazdan sonra Karacaahmet'teki Aüe Kabristanında 15 gün evvel vefât • eden 50 yıllık eşinin yanmda toprağa verilmiştir. Mer • huma Tanndan rahmet diler; cenazesine iştirak eden; • çelenk gönderen ve başsağlifj düeyerüere îüiran ve * teçekkürlerimizi arz ederiz. AİLESİ î .. Eskişehir Teknik Tarım Müdfirâ Şaban Buzacıoğfa; rekor »eviyeye nlasan buğd»y başakjarım inceliyor... EMİN ÇETİN ':i ; " tâncJık: 4006/5267] Eskişehir'de buğday üretimi rekor seviyede ESKJŞEHİK (T.H.A.) Eskişeiıirde buğday rekoltesinın rekor derecede gerçekleşeceği öne sürülmüştür. Eskişehir Teknilc Tan*. Müdürü Şaban Buzacıoğlu, bölgede verimin geçen yıla oranla yüzde 70 artış kaydedeceğini açıklamıştır. Verilen bilgiye göre, buğday tiGeçen yıl 157 bin 136 hektarlık retimi artışında 400 bin dekar alanda 215,605 ton bugüay ürealanda kontrollu eiup projecinin tılmışken bu yıl ayai alanda üetkisi büyüic olmuştur. Yükselc reMm miktanrun 298 bin 897 ton venmlı Duğdayın faydalannı ancıvarmda olaeagı da uzmanlarca latmak amacıyla çiftçiler devamtabjnin edilmektedir. h şekilde eğitilmekte. bu yılki başanit tatbıkat da köylülere ryi r bir örnek teşkil etmektedir. KAYIP 34 FP 053 plâkamı kaybettim. Hukümsuzdur. KENAN IŞtKSAL Cumhuriyet S269 Çiftliğin kâhyalan eşini 20 Haziran 1971 taıihinde vukubulan müessif trafık kazasmda k£y'.::tmiç bulunmaktadır. Kederii ailesine başsağlıgı merhumeye Tanrıdan rahmet dileriz. T.C. ZİRAAT BANKASI (Basm: 16866/5257) GÖKLERİNE 5AHİP OLMAYAN, TOPRAKLARINA SAHİP OLAMAZ. ISHEIAIVER Ziraî KredıJer Müdürümüz Başsa|lı|ı Sağlık kuralîarına uymayan 8 fırın „ • ı. $n I R. ı'>fitcham"' K. VİAN (38 45 89 KaUl AS (47 63 15 H»rbiyc) 1 V H tsimsiz Kahramanlar F. m u t m Günlcr C. Heston • R| kan, G. Ok R. 1 Hızlı Scrif J Garnet 94 Kadıkoy) ASM (4C 70 91 . B«;ikta$) 1 ÖZEN (36 99Tatlı Aşkı H. Vasemin'in jnatrı Gelin C. Arkjn. 2 viJTit . 2 Y*}>l EJder . K. Kalbimdeki l'abancı I C D KENT (36 9« 12) Beni Niye n».v tin Edgar RJS ATLAS (44 08 35 . Be;o£lu) Ge REKS S.»1 1.' .•Kadıkoy) : I3S tealn Y«rnımU Stks ~ C. suz İhlira» E. Brazi Rt Jurgetu Rİ SVSAR (33 0« 1* Ütkiidar) I DIVVA (t$ ii CI) Ankara EksKonu L. Miller RTS preti F. Akın, E. Hun StNEMA 63 (55 10 84 Kürükj KMEK (44 H 39 Beyoilıı) 1 Çıl;ın Hayat J Levis Kannnsuz Silâhsör L. V. Cirtt tSKÜDAR (33 24 75 Üskilı 2 Belâlı Tatil L. O. funci Oyun Bitti J. Fonda Rİ FİTAS (49 01 ««) Tsrran OrmaiiUr Hikiml R Rayn Rİ VAZLIK SİNEMALA KE.VT (4? " «2> Elinde BıçaJt, AKCI.VAR SAHİL (Kurokapı) Belindt Sllâh C. Sonthwood • 1 Hızlı Şerif J. Garne Rİ RTS. 2 Ben Suçlu Dfğilün KEREM (4S 70 Sİ Beşiktaj) 1 RTS Korkunc Dadı P. Sellers RT. BARBAROS (47 04 79 Ortak 2 Kahnman Konuı B. Lan 1 Hırçın Kız E. Tajio ceKer RT. 3 Pekin'de 5J RT. 2 Öldürmeye Yenunli; Gün C. Heston • RT L. V. Cleef RTS KONAK (4g 26 06 Harblyt) 1 BÜYÜK StKEMA (Garrcttep. T««ı Stntri F. Sinatra Rt 46 57 30) ÖğTetmenin Kaderi L.4LE (44 35 95 BevojMn) Kanın J. Brel RT Vatan İçin F. Hakan CAML1 SET (47 94 73 Ortak< LEVF.NT (64 M 99 4. Levçnt) 1 Fıstık Gibi S. Aljs Çlrkin o.vun C. Dirty Bİ 2 BerdUit C. Arkın MtSTIK (4« 15 14 Bejsğla) 1 İN'CİRDİBİ İ\Ct (Kumkapı) 1 Sevgilimin Tu?ağı 2 Öldiir ve Dön B. Wood Hudson RT 2 tnsafsı* 1 ÖZLEM (44 47 33 MeetdJTeköy) kip B. Vaufhn RT 1 ErkckUk Öldö mü AMler SARAIV (Şehremini) 1 Bir S. Alıjık. 2 Tarkan GUmüj EV»sa, Biraı Sev E. Preslty, 2 *»r K. Tibet Insan jki Kere Ya$ar S. Coı nery RT EfcTA (44 54 57 . Btyoğlu) 1 Çıngtr B»slıyor T. Tokıoz. SÜAT PAHK (47 81 90 Btşikta: 2 Maskeli S«ytan • t AUıoy 1 Kolerado h. V. Cleet SAftAY (44 16 56) 1 Altın Par. RT. 2 Lânetlenmis Kadın • m»k S. Conn«ry Rt. 2 X. Wo»d . KT. Kan Dara«ının Senn K. Dout SÜREYTA BAHÇE: (36 06 82 T< laı likeli Oynn R. Woods Rt SİTE (47 69 47) Tarzan Ormajılu TİYATROLAR Rtkimi R. Ra.vn . Rt SfNEMATEK: 16.30 DARBE F. ERDEN EXEB TİVATROSÜ (K« Tnıffant Fr. 1918: 19.00 ÇALI dıköy Ercan Sinemasında 372201 NAN BISELER F. Trnffaut ŞINGrJlAKH MELAHAT (Su Fr. İKS hıkule ekibi refakatinde) TEN't AB (49 64 72 Beyofla) Ö NFJAT ITGtTl (Dormen Tiyatro l«cekwk Ölelim A. Ijık. 2 sunda 44 97 3«) Batı Yakasınıı İtttt /. Akm Hikâycti (Pcrişu Rıflcı) Pa VCN't MELEK (44 4? SS) F.Hnde zartesi hariç. hct aksun 15.00 dı Bıçak, B^linde Silâh C. Soutmatine wood Rt DEVEKU5U KABARE (Kadıköi (inemasmda 36 49 24) Ha Bu Di ISTANBUL var. Her JÜB 21.30; Çarşamba 18.30 IHaBO: Comartesi, Pazaj ATDIT» (21 52 58 Çapa) 1 tkl Kafadar Canıslara H«r$ı E. 18.00 ( ö f i ) Moricande RT. 1 Öfkali GiinNÖBETÇİ ler C. Gemma RTS GÜl (27 71 86 şehzadebaşı) 1 EC2ANELER Kannnsnz Kardeşler t Gü ııay. 2 Ana İ. Duru • BAKIRKÖV: Atakoy, Ye$ilGÜNOEŞ (27 71 86) 1 Atçaklar yurt, Köprübası (Kü. Çek.), MerAffedilmez R. Hnrr RT. 2 kcz (Safraköy), Aydın (Osmani Caniler Vuruşuyor t. Colnırn yeı; Yeni (Kanarya), Hayat (GiinGt'NEŞ (21 61 40 Aksaray) 1 göreı): Yayia (Bahçelievler); YılTanan Ormanlar Hâkimi R. rnaz (Sirinevler); Isık (Esenler» « BEŞİKTAS: gifa, Yeni Sifa Rayn RT. 2 Kaptan Sisbat fOrtaköy): Parlak (Arnavutköy); G. Vilvamı • RT Yeni (Iıevent) HAKAN (23 42 33) 1 Sahte Ge• BEYOĞLU: Tepebajı, Nemll, seral P. Neirman RT. 2 Candan Alttn Tüzîü Süper • EMİNÖNÜ: Kemaü, Türkiye, IPEK (22 25 13 Çemberlitaj) Elüıde Bırak. BHinde Silih C. Altın. Buivar • ETÜP: Baîar, Derman (SagSonthwood RT (Sağmalcılar); İSTANBI'L (21 23 67) 1 Ölmr maleüar); Mevki Yeni (Rarni); Levent (Silâhtar) den Öldiir T. Ketıâl, î t«Unbal Baitdat R. Kaun RT • rATTH: Çarşamba, Özen. DiMARMARA (22 3* «0 Bcvaılt) van: İtimat. Merlh (Cerrahpaşa); 1 Batının Dört Devi L. Doğaıı (Ayan) • GAZİOSMANPA5A: YenJ, Mon. 2 Aüe Şercfi i. Ga. Merter (Küc. Köy) b»n RT • KADIKOY: Selâhattin KutSTStMA SCR (23 67 12) 1 Anjtlik M. Mercier RT. 2 man: Ürnit, Şiıa (Baharijcı, Kon*k Cağatay: Erenköy Ziya Akkor Capkınlar Kralı i. Lcvis • KARAKÖY: Ziya Boyer SAfAK (32 25 13 Çemberlitas) Tarzan Ormanlar Hikimi R. • KASIMPAŞA: Bahriye; Deva fSiıtlücc) Rayıı RT VILDIZ (21 11 37 Aksarayi \ • SARIYER: İstikamet. TarahKl7İ«r »»..J BEVbGLU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle