12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BAStN AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilık T.A.ş adına NAZİME NADİ Sorumlu Yazı îşlert Müdürii : OKTA* KURTBÖKK Basan ve Yayan : CUMHURİVET MATBAACILIK ve GAZETECİLIK T.A.Ş. Cagaloğlu Halkevi Sk. No. 3941 B U R O L A R ' ANKARA: Atatürfc Bulvan Ten« Apt ^ ^ ^ Yenijehir Tel: 120930 129544 tZMİR: Fevapaja BuJvan Afsaroilu tsh»ru Tel: 31230 2470» GÜNEY tLLERt: Kurulsöprü M tokak Tel: 4S50 3934 No. 40 AJ3ANA I 3 6 13 ABONE ve İLÂN Adi Aylı* Aylık Ayhk Ayhk KHrt 18 54 108 216 Vorl Oışı 39 117.234. 468. Pon* Bashk (Maktul 2 ve ; ncı sayta (Santımil 3 300 Llra IHI 4. S. 6 Nlsan. Ölüm. Ölüm. ÜDCÜ ıayt» ncı tayfa (Santimtı TS' NikJh Evlenıne Doğum 10O Mevlld. Tesekküı 23 ürtcü «3 Ctn.» 150 Mevlid. Tesekküı (S Cm.» ;•'„. 1 0 0 (Santuniı .^SJ» • SAY1S1 60 ANAYASANIN 37 MADDESt DEĞÎŞECEKÎ P f | | | | | | | | C | | | 3 | ÜVİlklIlffl Canilerden biri ierüeo kurşun yagmunına aldırmayıp hayatiannı htçe sayarak gö revlerinı yapan Emniyet tkmcı Saat 11.40'da tek kurşun sesi Şube Müdürü Cemıl Gülmen, yar duyuldu. Arkasından makineli dırhcısı KemaJ Brhan, Komser tüfek tarrakalan, Maltepe'de 51 Ahmet Ateşlı. Korkut Ondeı, Ahsaat devam eden korkunç sesmet Demır, Erhan Şad Niyazı sizliği uzun uzun yırttı. Sessiz, Türközü. Hilmı Kaya olaydan son üzücü saatlerden sonra başlayan ra, «tşte simrtı heyecanlandık bu korkunç ve tüyler ürperten Olav sırasında hiç heyecanlı de silâh seslerinin arkasından ne Jildik» divuıiardı gelecekti? Bilinmiyordu. Ve işte Şâkilerin Sibel'i rehine tutbu silâh sesleri 2 dakika sürtukları evi kuşatan, harekâtın mesine rağmen yıllar kadar m'gulanmasında en büyiik souzamıştı. rumluluğu \nlklenen 2. Zırhlı Şetıır eşkiyalanna yapılan bü Tugaya mensup. subay. assubay tün ihtarlar fayda etmerniş. save erlerin kimliklerini ögrennıkların vakınları da bir sonumek ise. mümkün olamamış, ca ulaşamamışlardı. ŞâkUenn harekitın bitmesi ile çevrede yakalanması, küçük Sibel'in. ha görevli askert birlikler. garniratına zarar gelmeden kurtarılzonlarına dönmüşlerdi. Bu yüzması için olay verindekt kararden yalnızca binaya ilk giren gâhta uzun uzun grirüşüldükten asker görevlinin Assubay Veli sonra bu işin tek kurşunla halCeylân olduğu öğrenilebüdl. ledilmesıne karar verllmişti. Baştaratı t tnci saytacts) İlk kurşun dc dolaşan 5 şüpheli kişi lanrnıçtır. • yaka Halka ve Polise teşekkür ediliyor geıırıiıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hükümetin Anayasa dejışikliğ! konusunda hazırladığı taslak dün parlameotcda grubu clan sıyasî partilere verilmiştir. Parti grupları, önümüzdeki günlerde ortak bir toplantı düzenleyerek hükümet tarafındar. Anayasada yapılmEsı islenen değişiklikleri görüşeceklevdir. Hükümetin hazırladığı değişiklik t&slağının Anayasamızm 37 maddesini kapsadığı. bu arada basm özgürlüğü, TRT ve üniversitelerin özerkliğine ilişkin bazı kısıtlamaları öngördüğü öğ(Baştarafı I incl taytarta) En önemli nokta: renilmiştir. İçin • için kaynıyor, guvenlik Sibel'i kurtarmak Değişiklikler kuvvetlerinin çemberini yarmak İki canınin elinde 51 saatten Anayasada yapılması düşünülen için zorluyordu. Gözlerde 14 va değişiklikler «Temel Hak ve O* şındaki Sibel'i rehin alaniara beri rehin olarak kalan 14 yaKÜriükler» hakkındaki ikinci oökarşı korkunç bir kin ve nefret şındaki Sibel Erkan. son günlelümden başlamaktadır. 1961 A vardı.. ünbinden fazla Istanbulrin «kahramanı» olduğunu. olaynayasasınm bu bölümden önceki lu. kin ve nefrete karışmış bir lar sırasında gösterdi.. Her şe j ilk 10 maddesine dokunulmarmşmerak ve heyecan içinde. caniyi göze almış kisilerin elinde en tır. lerin ele geçirilmesi ve genç kı uzun saatleri geçiren bu kız. | zın kurtuimasını bekliyordu.. Temel hak ve özgürlüklere iliştüm güvenlik kuvvetlerinin bu kin maddelerde getirilen değişiksüre içinde elini kolunu bağlıyan ... Ve beklenen an geldi. önlikler, bu konudaki hükümlere ce bir el silâh sesi, arkasından, başlıca nedendi... Bütün mesele, «Vatanın bütünlüğü ve milletin savaş alanlannda duyulan sürekbu kıza bir şey olmaması. canibolünmezliği ilkesinin eklenmeli ateş sesleri duyulrnaya başlalerin kurşununa veya serseri bir siyle, Temel Hak ve Özgürlüklenn dı.. Nefes kesen bir andı bu.. kurşuna hedef olmadan Sibel'i kur Kerektiğinde kanunla stnırlanaGözler önünde, hayatlarını hiçe tarmaktı. Ama nasıl? bileceği şeklinde belirtilmiştir. sayanlann kahramanca kuşattşte, tüm plânların ağırlık Bu alanda «ön tevkif müessesesU ması, sonra da, ölüme karsı göı noktasını bu soru teşkil ediyorde getirümekte, ancak daha sonra kırpmayanların. canilerin işgal du. mahkemenin beraat kararı vermeettikleri daireye korkusuzca 0Bu ışi başarmak dışandan sa si halinde tevkif edilen kişiye tazrişleri vardı.. Halkın ancak filmnıldığı gibi kolay değildı... Her minat verileceği ifade edilmcktelerde görcbüeceği bu olay. bılşeyden önce, onu rehin tutanladir. tün heyecanı ile cereyan ediyorrın. her an bir çılgınlık yaparak du.. TRT özerkliği kızı öldürmeleri veya ölüme sürSokak sarılmıştı. mek ihtimaliydi... Planda en ukaldınlıyor Küçükbağ sokağının önü • ar fak bir hata, bunca çabayı etklHükümetin değişiklik tasla1 kası, sağı solu guvenlik kuvsiz kılacak. açıkça boşa götüreğında üniversite özerkliği •ilnıi l vetlerince sarılmıştı. Aslında, cekti... özerklik» olarak sınırlanmakta, bu sokağı. guvenlik kuvvetleriBu nedenle, ilk kurşunu atan. bunun da Bakanlar Kurulunca sui nin on misli halk sarmıstı dcöyle bir nişancı olmalıydı kJ,( iistimal edildiğine karar verildiiji mek daha doğru olur! sabet alan derhal zararsız bale takdirde kısıtlanablleceği ve ünıNe var ki. bu halk sabırsızdı. gelebilsin!.. Üstelik içeriye gireversitelerin Milli Eğitim BakaoGerilen sinirler, bir yerde koceklerin korkusuzluklan yanı sılığı kontrolüne verüebileceği önpacak gibiydi.. Nitekim, silâh ra, gene iyi nişancı olmaları da görülmektedir. Değişiklik taslağm sesleri sona erer • ermez, guzorunluydu. (Bu durum. diğer da TRT'nin özerkliği ise bütüvenlik kuvvetlerinin çemberini sütunlarımızda yer almıştırK nüyle kaldinlmis.hr. yardı.. Hem, bir yerden değil. îlk kurşun patladığı zaman, Bunların yanısıra Anayasanın birkaç yerden çemberi yaran Sibel, pencere karşısradaki dubasm özgürlüğü ile ilgili hükümhalk, muhasara altmdakl 8 nuvar dibinde, divan üzerinde yaleri de değişikliğe uğramakta, maralı eve doğru dört bir yantıyordu. Onun yanında bulunan çeşitli sınırlamalar getirilmektedan koşmaya başîadı.. cani, bu silfth sesi üzerine fırladir. Dergi, gazete gibi basılı «vaTopluluk. heyecanın zirvesine dı yan tarafa... Bu durumu fırulaşmıştı sanki.. 51 saatten beri, rakaların» ancak yarftıç kararı sat bilen Sibel, gerçekten tam canilerin yabancı menşeli silâhlaile toplanabileceği hükmü kalbir korkusuzluk örneği göstererının tehdidi altında korkunç andmlmaktadır. Toplatma kararı atternuıtfkk tarafınsr UrlaeWÎOnun bu fırlayışının caniler tar»iiT. •BSSOrÛr, Ü0tfşierin, geti kan'ın burnıı dahi kanamadan kıır fından farkma varılmadan, hetulduğunu öğrenen topluluk, hep rilen değişikliklerde, ayrı bir men yanıbaşında biten bir gübir ağızdan, «Ordu • Polis çok kanunla düzenleneceği de belirvenlik kuvvetinden görevll, kenyaşa!.» «Slbel çok ym?a» diye ba tilmektedir. disini aldığı gibi, ateş aabasının • Abnanya'mn vcrdiği gırarak, ölü veya diri ele geçiri Hükümetçe hazırlanan değişikdışına çıkardı... len iki şehir eşkiyasını linç etlik taslagında yüksek mahkemetransal uçaklardan mek istiyordu.. Üç günden beri lerin örgütlenme tarzı da yeniGözyaşları.. ikl şehir gerillasını zararsız hale den düzenlenmiştir. ikisi teslim alındı Yüzünden haiif bir sıyrıkla kur geürmek için uğraşanlar, bu deBu mahkemelere parlamento tulan Sibel'in «şırı yorgun hali fa, binlerce insana karşı onlan ANKARA (Cumhnriyet Büro«s) tarafından üye seçilmesi usulu dikkati çekiyordu. Heyecandan linç edilmekten kurtarmaya çalıHava Kuvvetlerımizın kurutek bir kelime dahi konusamı | kaldırürruştır. şıyordu. yordu. Yaşama heyecanı, sevinç j lusunun 60.. «Kendi uçağını kenSaatlerin 12.15'i gösterdiğl bir din yap» smacını güden vaktuı heyecanı, anababaya kavusma sırada, olay yeri tam bir anaba1961 Anayasasmın grev hakkı1. yıldönümleri d'ün yapılan tö. heyecanı, türlü heyecan blrbirine ba günü haline dönmüştü.. GUna ilişkin hükümleri de bazı karışmıştı. Olayın şoku altında | renlerle kutlanmıstır. venlik Kuvvetlerinin lehinde sükısıtlamalara uğramaktadır. Gekonuşmak kolay değildi. ; tlk tören sabahleyin saat 09.15 rekli bir şekilde tezahürat yapıtirilmek istenen deRişikliklerde Bu nedenlt de, derhal hastanede Anıt . Kabirde başlamıştır. lıyor, şehir eşkiyalanna karşı da, Anayasanın öngördüğü temel reye kaldırıldı. Bir kız çocuğunun. Anıt . Kabre çelenk konulup durmadan yuh çekiliyordu.. Yara formlara da yer verilmekte, bu bunca heyecan ve korkuya daaaygı duruşunda bulunulduktan li eşkiya. ambulânsla, güçlükle arada toprak reformu konusunyanması. az da olsa tedtvi görsonra, Hava Kuv^etleri Komuhastahaneye götürülebildl.. Ama, da kamulastırma işlemine ilişmesini gerektiriyordu. j tanı Oreeneral Muhsin Batur, biri evde kalmıştı ölü olarak.. Okin toprakların «gerçek değeri» Kabrin şeref defterine »unları Sibel'in annesi ise. levinç çığnun da cesedlni görmek istiyenüzerinden satın alınacağı yolunyazmıstır: lıkları atarak kızına sarümış, bu ler, gene gUçlükle, olay yerinden daki ifadede «gerçek» sözcüğü arada her ikisi de göz yatlarını Ş uzaklaşürılabiidi... «Büyflk Snderimizi, her t a . çıkartümakta ve 10 yıllık süre totamamışlardı. ! mankinden daha çok arıyor, her «Halk için» diyorlardı.. Kendt20 yıla yükseltilmektedir. Öte yandan, Sibel'in durumuyla geçen gfin kıvmetini daha çok lerine, Halk Kurtuluş Ordusu aBunların yanısıra hükümetin ilgıli açıklama yapan Ortaokul ınlıyor, bilinçli, inançlı ve a. dmı vermişlerdi.. Ama bilmedikhazırladığı değişiklik taslağında Müdürü, son durum karşısmda, zimli olarak yolnnds balanuyaleri. görmedikleri bir gerçek vardaha önce çıkan söylentilere rağSibel'in sınavlarının cfaha sonmz. dı ki, o da: dün Maltepe'de halkm men Cumhurbaşkanlannın 1 defara yapılacağını bildirmiştir. kendilenne karşı olan tutumu ve Hava Knvvetlerimizin C . O, dan çok seçilebilmelerini sağlınefretiydi.. «Kendi Bçafını kendin yap» a. yacak bir değişiklik yer almışMaltepede. dün heyecanlı daki macını çüden vakfımızın 1. yıltır. kalar yaşamrken, binlerce insan, dönümünde bütün Türk bava. günahsız bir kız çocuğunu silâh cıları, asil ruhon Snünde sayçı ANKARA (Cnmhuriyet Büro«n) | ve hasâ ile eğfHrler.» tehdidi altında rehin tutanlara öf Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, i kesini, bunlan zararsız hale geti dün akşam üstü, NATO Güney 1 renlere karşı da sevgisini, böyle Etimesgut'taki tören Doğu Karargâhı Komutanı Ge | bir olay nedeniyle gösterrnesi. Ztttr Aruü ve Hava ŞeCumhuriyet 137. 137.50 peral Frank T. Milder'i kabul çok anlamhydı... Rcşal 308. 310. hitliğindeki törenlerden sonra, etmiştir. Nitekim, 2. Zırhlı Tugay Komu IS5 18».Hamit saat 15.00'de Etimesgut Astanı ve öteki komutanlar, halka Amerikah Generalin, bir neAzlz 14S. 1 M bu sevgilerinden ötürü, nasıl te zaket ziyareti yaptığı öğrenil ; keri Havaalanında bir tören 115. 147 Napoîyon düzenlenmiş ve Almanya'dan şekkür edeceklerini bilmediler. miştir. 4 a y a r külçe 20.50 20.92 alınan Transal C160 tipi ağır nakliye uçaklarından ikisinin d'evir teslimi yapılmıştır. Törende bulunan Almanya Büyük elçisi, Transal uçaklanndan ilk (BaşUratı 1 üıci sayfada) için îstirahat edeceğini belirtmis { ikisinin şimdi teslim edildiğini, Devamlı radyo tir. i geri kalan 18'inin de gelecek uzun bekleyiş. Bu süre zarfında günlerde teslim edileceğini be. dinliyorlardı bana ikisi de hiçbir kötü muameAnne Erkan.. lirtmiştir. lede bulunmadılar. Erimizdeki Sibel Erkan, iki sakinin de. Ote yandan kızınft Kavuşmanın bazı esyalan tahrip etüler. Elimi vamh radyo dinlediklerini de mutluluğu içinde olan Sevim Er1 Türk Hava Kttvvetlerinin 60. ve ağzımı bağlanıadılar. Unlar sözlerine eklemiş, kaçmayı hiç kan da olayla ilgili şunları söy i kurulus yıldönümü, dün saat 16' vemeklerini yediler. Ben hiçbir düşünmediğini tekrarlarken «Sık lemiştir: «Ülünccye kadar, kızı, da, Yeşüköy'dlki Hava Harp jjey yemedim. Kıyafet falin desık yerde otnrnyordutn. Ateş mın ikj şakinin elinde kaldığı' Okulunda düzenlenen ve gösteriSİçtinneyi düşünmediler.» açılırta isabetten kurtnlnrum sırada, arkamdan «anneciğira . I leri kapsaysn bir törenle de kutdüşüncesi ile böyle yapıyordum» diye attıği çığbğı unutamayaca1 lanmıstır. Gösteriler, genif ilgi Ders çalışacak ile karşılanmış ve alkışlanmıştır. demiştir. ğım. Bu s e s devamlı knlatımda çınhyor.» üzerinde kendine büyük ge. Ayağında lâstik ayakkabılar len lâcivert beyaz desenli bir bulunan, saçları düzgün taraııBabası konuşuyor sabahlık bulunan Sibel Erkan, mış, cesaretle konuşan Sibel'i Kızı ile birlikte askeri hastane «Sınsvlarıma girmek için hctıbbî kontrol altına alan Hayde bulunan Binbaşı Dinçer Erınen hazırlıga başlavaca|ım» darpaşa Askeri Hastanesi Asakan ise, son derece mutlu oldudedikten eonra şöyle devam etbiye Servısınden Doçent Dokğunu söyledikten sonra, şöyle komiştir: «51 saatük süre içinde tor Albay Turgut Tezel, genç nuşmuştur: hep oturdum. Hiç uyumadım. ANKARA, (a.a.) Ankara ve kızın ruhi bakımdan bir şok •İnşallah, ilk ve son acımızdır. Bazan dalıyordum, takat bu pek İstanbul Sıkıyönetim Mahkemele. geçirdiğinı ifade ederek, kenbu. Silâhlı Kuvvetlere, Emniyrt uyumak sayılmaz. Devamlı ola. rince bugüne kadar yazar ve gadısıne fazla soru sorulmamasını Teskilâtma, halka müteşekkiriz. rak yanımda bir kisi nöbette ka zeteci ile profesör ve asistanlarBizim için evlâdımızın kurtarılıstemiştır. hyordu. Beni hiç yalnız bırak. dan 9 kişinin tutuklandığı öğmış olması büyük mutluluk. Kinı madılar. Konnştuklarını iae durenilmiştir. senin burnunun kanamasını yamıyordum. Aralarında gizli istemiyordum. Herşeyi göze »lmış Ankara'da tutuklananlar Prof. konuşuyorlardı. Hiç münakasa Askeri Hastanede kontrol altım. Vatanın, milletin ve Türk Sadun Aren, Prof. Mustafa Kaetmediler. Bana da hiçbir tel. tma alınan Sibel'in sınirlerinirs Silâhlı Ku\~tetlerinin prestiji bapancıoğlu ve asistan AdH Özkol kinde bulunmadılar.» , son derece kuvvetli olduğunu bekunından gerekenin yapılması l.'ıile Fakir Baykurt'tur. lirîen Doktor Albay Turgut Tezımdı. Kızım olseydi bile vataıı. tstanbul'da asistan Oruç Bilgiç,' zel, ayrıca şunları söylemiştir: Baskın anı nıillet ve Silâhlı Kuvvetlerin pres M. Çetin Özek. yazar llhan Sel«Sibel'in sinirleri bir erkeğinki tiji için bunun gerekliliğine inaçuk ve Çetin AlUn ile Şadi Al j Sibel Erkan, baskın anını ca f kadar kuvvetli. Kendisine harif nıyordum.» kılıç tutuklanmıştır. şöyle anlatmıştır: bir nıüsekkin olan Serapax ver «Baskın sırasında dışandan dim. Geçirdiği şoktan hiç birı tüfekle nişan alındığı zaman Köymen ve Günce arıza kaünayacaktır.» ' ben, Mahir ve Hüseyln ile evin serbest bırakıldı | Doktor Albay Namık Damlu Ua j caddeye bakan salonundavdık. lerde oturuyordum, Tüfek s«Sibel Erkan'ın soruiar Ue yoru Ankara'da gözaltında bulundu ! sini duyunca Mahir ile Hüse.vin laeagıriı, uyuması gerektiginı. İstanbul Teknik Üniversıtesi 1 rulanlardan ODT<T eskj bğretirr, evin arka tarafındaki vatak o. ıstıraiıata ıhtıyacı olduğunu sövMaden Fakültesi Dekanlığına, j üyelerinden trgın Günce ve o dalanna geçtiler. \ urulduklannı lemiş ve genç kızın ıkı gun K a Prof. thsan Çptin seçilmiştir. '• va Köymen ile Fen faküıte« KÖrmedim. Nasıl dısan ııktığımı dar hastanede kalarak. şokun te 57 yaşmdaki Çetin. Bonn Üni! eskı Dekanı Prot Nıhat Şislı j tu anda hatırlavamn Ü. ı.:ıı.» sırınden lama.Tien Kurtulması l versitesi mezunudur. ' serbest bıraiulnuşlardır. TRT özerkliği kaldınlıyor, *' Temel hak ve ösgürlükler kanunla sınırlanabilecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Parlamenter aylıklannın yeniden düzenlenmesi amacıyla, Anayasanın 82. maddesi son fıkrasının yürürlükten kaldırılmasını öngören kanun teklifi. Cumhuriyet Senatosu tdare Âmirleri tarafından hazırlanarak Anayasa Komisyonuna verilmiştir. Hazırlanan kanun teklifi doğru'.tusunda bir Anayasa değişikliğinin gerçekleştirllebilmesi için bundan kısa bir süre önce, T.B. M.M. tdare Amirlerinin girişimiy le milletvekill ve senatörlerden yeterli imza toplanmıştı. Anaya sa degişiküği teklifleri. T.B.M.M. üye tam sayısının üçte birinin imzası ile görüşülebilmektedir. A.P. Kars Senatörü Yusuf Ziya ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Aynm, C.H.P. tzmir Senatörü AP Millet Meclisı Grubunun dünkü toplantısında. Amasvs Kecip Mirkelftmoeiıı ve Tabil SeMilletvekili Salih Aygunün. natör Muzaffer Yurdakuler ta«Bir kuım parlamenterlenn bazı • rafından hazırlanan kanun tekliçevrelerle temaslar vaptıkları» fi, muhtemelen yarın. Anayasa gerekçesiyle verdigi genel görüs Komisyonunda ele alınacaktır. me önergesinin görüşülmesl sıKanun teklifinin en geç önümüzrasında AP Genel Başkanı Siideki hafta T.B.M.M. de görüşüieyman Demirel ile Ankara Milleceği ifade edilmektedir. letvekili Aydın Yalçın arasında sert taruşmatar olmuştur. Bu Gerekçe arada. îzmir Miüetvekilı Nihad Yeni fcanun teklifinin gerekKürşad ile tartısan Kırklarelt çesinde, Anayasa Mahkemesinîn Milletvekili Mehmet Atafrün, D\ ipt»l k»ran sonucu. T.B.M.M. U varbakır Milletvekili Necmettin velerinin aylıklanna vapılacak Gönenç tarafından tokatlanmışzam ve il&velerin «Ancak bu zam ve ilâvelert takip eden milletveYalçın'ın açıklamaları killeri genel seçimlerinden *onİlk olarak, önerge sahibi S«ra» uygulanacağı volundakı Analih Aygün söz almış. Aydın Yalyasanın 82. maddesi son fıkrası çın'ın Cumhurbaskanı ve Komuvüzünden. gerek halen görev vatanlarla partinin yönettciler! hak pan, gerekse 1970 den sonraki seçimlerde işbaşına gelecek par j kında görüşmeier yaptıtını ve İamento üyelerinin 657 ve 1327 sa bu arada bazı sözîer sarfettiğini tleri sürerek kendisini açıklama yılı kanunlann hükümlerinden yapmaya çağırmıştır. yararlanamıyacaklan tfade edilSöz alan Aydın Yalçm, Cum mektedir Kanun teklifl bu nehurbaşkanı Sunay, Hava Kuv denlerle. Anayasanın 82. maddevetleri Komutanı Orgeneral Basinin son fıkrasının vasama orKomusanı üvelerinin 1 Mart 1971 den tur ve Kara Kuvvetleri tanı Orgeneral Gürler ile görii? bu « n a ödenek « volluk alameler yaptığını söylemis. ayrıce mamaları sonucu. bu tarihten ttibaren eeçerl! olmak Uzere. yü Sunay'ın 13 Ocak'ta kendisınr Demirel'den bir süre için Bav rürlükten kaldınlmasmı öngörbakanlıktan çekilmesinı istedifc mektedir. ni söyledigini açıklamıştır Yalçın. özetle şunları söylemiş tir: •Demokratik sistemin mantıih içerisinde bir Ukım kimseler yet | kl alır ve aldıkları yetkiyi basa , rılı bir sekllde sonuclanduırlar• • hlerine devam ederler. Sonııç < landıramazsa çekilirlcr. Herseye! karac vetcıı Uükümct Korkunç bekleyiş Hava Kuvvtlleri 60. kurulus kullandı Grev hakkı Sunay, Milder'i dün kabul etti , ALTIN Nasıl kurtuldum? 9 YAZAR VE İLİM ADAMITUTUKLU 5inirleri çok kuvvetli Prof. Çetin, Maden Dekanı seçildi İki sehır eşkivası. önceki cün saat 24'de attıkları beş kurşun. 8 numaralı evin Ust katındaki dan sonra d'ün sabah 5.30'a ka. yatak odasının penceresindeki dar sessizlik içinde kalmışlardt tül perde dün sabahın erken saBu saatte, çevrelerındekı guatlerinden ıtibaren kımıldamaya venlik tpdbırlerinın arttınldığu Birinci Ordu ve Sıkıyönetim baslamıstı Sehlr eşkiyalanndan nı ve yakaianacaklarını anlayan Komutanlığı Basm ve Halkla tbiri elindek) makineli tüfegin iki azılı şehir eşkiyası. rehine lişkiler Şubesinden, dünkü olaynamlusunu zaman zaman tül olarak tuttukları 1 4 yaşındaki la ilgili yapılan açıklamada, Orperdenin ueuna deSdiriyor. perSıhel'i öldüreceklerı tehdidini duyudevı beürlı helırsiz »ralamaya yeniden «avurmuşlar. 1 ki el a general Türün'ün mesajı çalışıyordu Bu hareket saatler rı; yapmışlardı. Bu atışian son. rulmustur. Türün, mesajında, gii venlik kuvvetlerine yarduncı ollerledikçe sınirlı öir hava içinra tekrar beklemeye koyulan lan halka da teşekkür etmekt», de devam etti Tül oerdenin ariki eşkiya arasında anlaşmazlık olaylar hakkında bilgi vermektekasındaki eskiva kaoana kısılmış çıknustır. Guvenlik kuvvetlentedir. tı. Sağa sola koşuşuvor. Guvennin kurşunları ile can veren ve lik kuvvetleri tse karartı tdiler vücudu cfelik deşik olan H'iArar ve her şey öğleye kadar halleseyin Crvahir. teslim olmak uAdalet Bakanı ve HükUmet dilecekti. temiş. ancak kendisine Mahir SozcüsU Ismail Arar. dün iljiÇavan menı olmuştur Bundan lileri kutlamış. «DevGenç gizli Dürbünlii tüfek sonrakı «aa'lerde. geçen Paz»r tedhişçi örgütüne mensup Ik) şegıinünden beri sıklandıkları e . hir eşkiyası. bugün güvenlik ve Binbasi vin odalarında sınirli bir şekilkuvvetleri tarafından zararsıt Apartımanın arka pencereleride zaman zaman dolaşan iki hale fftirilmislerdir» diyerek, ne bakan başka bir binanın peneşkiva hıc konunnamışlardı tedhişçileri teslim olmaya çacere pervasma verleştirilmiş dür Guvenlik Kuvvetleri temsll. ğırmıştır. bünlü tüfegin namlusu eşklyalacıleri. sahahH kadar SK'tı «üre rın gizlendikleri vere çevrilmtşÖmeroğlu içinde. ikl eşkiyaya teslim olma ti. Silâhın başındaki deniz binîçişlerl Bakanı Hamdi ömerlarını bilriırmisler «TOrk, mti. başısı Ahmet Cihanjrir softukkanoglu da, tstınbul Valisl Vefa dafaasu bir klmsevt oldürme». lı idi. Yalnız bekledlği tek şey Poyraza bir telgraf göndererek, Hele bu çocukıa hiç dokunmaı» vardı. G51ge. tşte bu gölgeyl göEmniyet mensuplarmı kutlamış. cümlelerinı sık stk »ekrarlamısrebilmek için gUneşin biraz bateşekkür ve takdirlerinin duyulardı. Ancak bu sa*!erl. «N'eretıya meyletmesini. «âkilerin «izrulmasıru istemiştir. den bilivor«nnuz bizim Türk lendikleri apartımanın nencereoldutumuzu?» diye cevaplan. Tağmaç sini biraz olsun \Tilamasmı istidıran Mahir Cayan. kendilerine vordu. Ara sıra sök vtizllne baGenel Kurn.ay Başkanı Orge^ pasaport verilmesini ve Filis. kıyor. içinden güneşl karartacak neral Memduh Tağmaç ise. 1. tin'e «eçeceklerlni bildirmistt bıılutların gelmemesi İçin <lua Ordu ve Sıkıj'önetinı Komutanı edlyordu. Saatlerin 1140 ı .«ö«Orgeneral Paik Tü.ün'e gönderMerdİvenler konuvor terdiği. güneşin batıy» meylettidigi mesajında, iKi şakinin yaSaat 07'de, çevredeki halkayı gi, gök vüzünün pırıl pınl olkalanması olayında görev alan daha da daraltan guvenlik kuv riııgu bir andı o an. Binbaşı slSıkıyönetim ve Emniyet görevvetleri, 51.5 saat iki şehir eşktlâhmı ayarladı. Kerterizeni tam lilerini kutlamış. teşekkür etyasının saklandıkları Binbası vaptı. Şahadet parmağı tetikte mişttr. Dinçer Erkan'm Maıtepe'dpkı idi... Ve gölge birden yine tül Demirel Havuzbaşı Mevkii Küçükbağ «operdenln önüne doğru kosru. kaktakl evinin dört bir tarafına AP Genel Başkanı Süleyman itfaiyeden temin edilen merdiDemirel, 1. Ordu KomutanAdım a dim venleri dayamışlardı. Bu arada lığına yolladığı mesajında. «Si8 numaralı üç katlı binada tam ateş sahası İçinde bulunan evlelâhlı kuvvetlerlmizin göstermi« bir ölü aeasisliii vardı Sibel'in rin balkonlan boşaltılmıştı Gll hulunduğıı cansiperâne gayret&jJyg^ ve yenlik kuvvetleri temsiloileri caten dolayı takdirlerimizi ve künîlerin kuTlan*tela"n silâhlanrt • klsi otrmr>an hrrkaç •çiik Sibel'in kıırtarılması mü• kadar çelik yelekli guvenlik Vuv250 metre tesir sahası olduğunu bu i>leri meydana îetlrmlsler. nasebctiyle tebriklerimi. muhahvetlerinin yerleştikleri görülilbildirmişti. Böyle abeslerle uğTaşmiyalım. bet ve saygilanmı sunanm» deyordu. Heyecan son noktaya ulaşBen, muhiti genlş otan hir InsaSaat 08. Çelik miğfer ve yelek miştir. mıştı. Hele hele, tiil perdenin ^ırnım. Cumhurbaşkanı Sunay'la. Riydirilmiş polisler merdlvenlekasında zaman zaman görünen Bakşık Batur'la bir Amerika gezisi yapre ikişer ikişer tırmanmaya baş namlunun polislere her an ölüm CHP Genel Sekreter! Seref tım. Bu gezt sırasında uzun uzun lamışlardı. kusacağını düşünmek bu heyecaBaksık da, «Inıanlık dışı barekonustuk. Faruk Gürler'i de ( * nı arttırıyordu. Diğer merdiven«» Saat 08.30. Çevrede sessizlik ketlerin kökür.ün kısa zamanda na Ahmet Topaloğlu lanıstırdı. dekiler adım adım pencere ve bsl hüküm sürtlyordu. Ancak yerd« kurutuUcağı ümidinde» olduğuGeziden sonra da çeşitli konumevzilenmiş güvenlik kuvvetlertkonlara doğru ilerliyorlardı. Oünu söylemiştir. larda kendileriyle resepsiyonlarnln haflf haftf kımıldanışları nesin bu korkusuz kişilerm silihl* da konuıtum. Milletvekili ol»r«k | vını parlatrnası. artık bir şeylenn duyulmaktaydı. tabii konuşmalıydım. Zaten. 1 2 Saat 09.30. İki şehir eşkiyası: olacağını gösteriyordu. Mart'a gelisimizin sebebl de. top | Mahir Çayan ile HUseyin CevaMefesleri kesen an.. lumun önemli kcsimi ile aramızria | hir'e, Binbaşı Dinçer Erkanuı ki hailarm kopmus olması değil. evinin karşısına tsabet eden bir Bütün bunlar laatlerin ll,40'ı mldir?. , gösterdiği sırada oluyordu. S»niapartımanın çatı katından ikt eencin ellerinde bulunan fenerAydın Yalçın, Szetle şöyle d« | yeler geçmek bilmiyor, ailâhların ıe bir takım işaretler verdlğı, vam etmiştir: ! nereden patlayacağı keitirüemiyordu. ö y l e bir an geldi kl, bir alınan tedbirleri duyurduğu tes«13 Ocak Carsamba gunfi Cum bit edildi. Çatı kstına baskın kesildi. Dürbünlü hurbaşkanı tarafından kabul edll j den nefesler DİTARBAKIR Diyarbakır yapıldı ve tki kişi nezaret altısilâhın başındaki binbafı hedefi dim. Yarım saat ben konuştum. ve Siirt illeri Sıkıyönetim Ko. na alındı. Geri kalanını da o anlattı. Meın j tam bulmustu. Şahadet parmağı mutanlığı, aranmakta olanlarSaat 10. Halka artık çok da leketln anarşi havasına girdi&U ı kasıldı. tetik düştü. Apartımanuı dan Hüseyin tnan, Ali Tenk, içi birden karıstı. Pencere dibinralmıştı. Duvarlara dayanan nt, iç savaşm baslayabilecegini. > Teoman Erraete, Bahtiyar Emı. de bekleyen guvenlik kuvvetleri merdivenleri tırmanan çelik yebunlara adî zabıta denemiyecctf , net, Abdülkadir Ceyhan, Mngafır silâhların desteği altında bir lek ve miğfer giymiş polisler ni belirttlm. Cumhurbaşkanı da, tafa Düşünceli, Siraç Okutncu anda içeri daldılar. Silfih sesleri iki şakinin saklandıklan katı memleketi çevreleyen dış tehlikeve ömer Kan 'ın yakalandıklabirbirini Izliyordu. Binlerc* kişi kontrol altına almışlardı. lerden bahsetti. tdarenln mefluç rını açıklamıştır. nefeslerini tutmuşru. Korlcunç ve 14 yaşmdaki Sibel Krkan. dı hale geldiğinl bildirdi. (Demlrel'e. vanın üzerinde uyumaktaydı. bir süre çekilmesinin faydalı ola ' tüyler ürperten bir çatısma idi. ElFetih'e öğrenci Saat 11.10. GUnes tam evin cafmı, bütün kurumları karşısına göndermekten «Bize gel» Uzerine düşmüştü. Camlar kınlı aldığını, fakat, elinde tavsiyeden •• bulunduğundan tülün arkasına başka bir yetki bulunmadığını') . İlk kurşunu yiyen Hüseyin Cesanık öğretmen saklanan sokak eşkıyalannın ha anlattı. Siyasî partilerln de ınafa j vahir kanlar içinde odanın orta GAZİANTEP llkokul öğretreketleri açıkça takip edilmek uğramaması gerektiğini. demokra yerine yığılıp kalmıştı. Divanın meti Abdurrahman Sercan, Mehtedir. Kendilerinin izlendigim tik yoldan bu işin yapılabileceei ı üzerinde oturan ve korkulu gözmet Kalkan, Süleyman Çelik, Do bilen eşkiyalar bir araya gelni belirrti. Komutanlar da. 27 Ma lerle kurtuluş anını bekleyen Siğan Türkdönmcz ve Faruk adlı memekte. hiç konusmamaktayyıs ve Yunaıt örneğlne bakarak.' bel Erkan şaşkınlık içinde !di. öğrencileri El Fetih kamplandı.. demokrasiden kesinllkle vazgeçi ' «Bize gel, korkma seni kurtarm» na gönderdiği iddiasıyla yakalalemeyeceğini söyledller.» ı ğa geldik» diye bir ses duydu künarak Sıkıyönetim makamlarına Bomba ile fırhyor çük kız. Hemen fırladı koşru mut Yalçın konusmasının sonunda. Çatısma sürerken tki şehir eş teslira edilmiştir, fak tarafına. Arkadajının cansız «tkazlaruna bundan sonra da Öte yandan, 27 Mayıs'ta sınır kiyasını kurtarmak için ellerinde devam edeceğim» demiş ve | yere yığıldığını gören Mahir Çadan gecerken yakalanan Erkek bombalar bulundugu bildirilen kürsüden inmiştir. | yan elindeki stenle etrafı tanyorSanat Enstitüsü öğrencisi Mehve henüz kimliklen açıklanmayan du. Artık lcurtuluş çaresi kalmamet Kalkan, arkadaşlannın El iki kişinin ateş sahası içine girDemirel kürsüde mıştı. Yanında tajıdığı paraları, Fetih kamplarında olduğunu söy diği görülmüştü. VUcudunda kan daha önce koyduğu baikon taraDaha sonra AP Genel Başkanı lemiştir. izleri görülen iki genç Güvenlik fındaki pencereyi örten tülün «1Süleyman Demirel söz alarak Kuvvetleri tarafından hemen za3 DevGencli vakalandı tında ateşledi. Bunu yaparken de kürsüye gelmiştir. «Adalet Parrarsız hale gettrilmişlerdi. Ancak ateş ediyordu. Perdeler de turusELAZIĞ Zararlı faaliyetlertisi'ni zaaf içinde göstenneye halk bu gençlerin üzerine salmuştu. Şehir eşkiyası tek kurtude bulundugu tesbit edilen Devkimsenin hakkı ve yctkisi yokdırmış, linç etmek istemişti. Di Genç üyesı Alı Özcan, Eftal Kurluş çaresini evi ateşe vermekte tur. Bir partiye mensup olmak, bulmuştu. Fakat artıV knrtulus ğer şâkiler gibi bu dinamitli eştuluş ve tbrahim Soysal polis bu şey leri etrafta konuşmayı kurşunlarla kiya yardımcısi da linç edilmektarafından yakalanarak Diyarbagerektirmez. O zaman parti di1 yoktu. O da yediği ten güçlükle kurtarılmıştı. kır Sıkıyönetim Komutanlığına siplini kalmaz. Cumhurbaşkanı | yere yığılıp kaldı. Namlular üzerine çevrilmişti. Balkonlardan, • teslim edilmiştir. ile ahbapca mı konuşmuştur? damdan, pencereden giren guvenSıfatı nedir? Vaptığı konuşmavı Cevahir'de 23 mermi Adıyaman'da kaçan lik kuvvetleri yerleri ve duvarları gruba veya bana neden gelip kan, odaları barut kokan bir apardeliği bulundu «nlatmamıştır? Sonra, CumhurDevGençli A. Erdoğan Hüseyin Cevahir'in, Süreyya ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) haşkanı ile yaptığı konuşmayı | tıman katına tam bir zaferle girmişlerdi. paşa San.atoryum.unda, yapılan ifş» ttmek doğru olur mu?» Adıyaman'a bağlı Gölbaşı ilincelemede, vücudunda 23 mer çesinin lnekler köyü cıvarında diye söze başlayan Demirel, j «Çok şey söyleyeceğim» mi deliği bulunmuştur. Özel bir şöyle devam etmiştir: [ Dev Genç üyesı Sınan CemŞehir eşkiyası Çayan, yalvanmermi çekirdeği ise, Cevahir'in gil, Kadır Manga ve Alpaılan «Şimdi ben, 13 Ocak'da Cum , yordu. «Vurmayın söyleyecek çok Özdoğru'nun öldürülmesıyle sohıırbaşkanına ne dediğini soraşeyim var» diye üıliyordu. Silâh çenesinin altından girere^k beynini parçalamıştır. Öldürücü nuçlanan silâhlı çatışmada kaçcağım. Benden istifa etmemi islar susmuştu. Şimdi yaralılan ta mermi. 223 kalibrelik 5.6 mili mayı başaran diğer şakinin OD temiş. Bana, böyle bir şey söy şıyan cankurtaranların siren ses TÜ öğrencisi Abmet Erdoğan metrelik «Armalite» adı verilen lemedi. Bana söylemediğini Yatleri duyuluyordu. Halk durmaolduğu tesbıl edılmıştir. ve sarüyede bin metre hızla seyçın'» mı »öyleyecek? Sonra, 22 I dan Guvenlik Kuvvetlerine sevgi reden özel bir mermidir. Ocak'da Milli Güvenlik Kurulu.1 gösterilerinde bulunuyor, birbirlerine sanhyor, GUvenlik Kuvhildirisi çıktı. Böyle diyen insan, Çeneden giren mermi, beynin vetlerine mensup olanlan omuz buna imza atar mıvdı? Yalçın, hayati bölgesini parçalayarak ufkunu genişletmek için konn i larına alıp sokaklarda gezdiriyorölüme sebep olmuştur. ölüm şuyormus. bu konuşmalarında t du. şeklinin «Şok» olduğu ve kasılacaba partisini ve bükümetini i ma meydana getirdiği belirtilİlk eirenler savundu mu?» ; miştir. Mermi delikleri, karın Evet her sey başlangıçtan 51 nahiyesi ile göğüs bölgesindedir. Demirel, bu arada,, Aydın', saat sonra 20 dakika içinde yılYalçuı'ın 27 Mayıs'da gençlerin i dırım baskuıla son bulmuştu. Şâ Çayan'ın durumu başında olduğunu öne sürmüs ' kilerin saklandıklan yere ilk giHaydarpaşa Numune Hastaneve Porum Dergisinde kışkırtıcı l renlerden Emniyet Asayiş Şubesinde ameliyat edilen Mahir ÇaANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) yazı yazmakla suçlamıştır. sinden Başkomser Mehmet Bay yan ise, güvenlik kuvvetlerinin Hükümet «D cetveli personeli Daha sonra Ahmet Topaloğlu raktar namlusundaki rnermileri nezaretindedir. Tek yataklı odanin intibak ettirildikleri derecenin söz aknış ve «tktidarla ordu ara boşalttıktan sonra yara alrrustı. da yatan Çayan, bir albayls poson kademcsi üzerinden aylık sında çok dikkatli davrandık. Polis memuru Cavit Acar da sağ lisler tarafından gözaltında tutul almalarınj bir kararnamc ile durBiz, \üksek komutanlira alt elınden vurulmuştu. Gangster İrmakta; odaya özel kimlik kartı jle dıırduktan sonra bu şekilde bir kademelerdeki durumu anlattan Vuralın yakalanmasında bügirilebilmektedir. Mahir Çayan's yanlıs uygularnsya volsçan 1327 tık» demiştir. yük yararlık gösteren Komser dün serum serilmiştir. İlgiliicr sayılı Kamınun ck crcic: madDaha sonra baskan Orhan Cazip Işık, Bahauın Sonmez de clcsini degHtiren bir ksnun •ehir eşkiyasmın hayati tchlikeyi Dengiz, vaktin gecikmesı nedsşâkilenn bulundugu yere ilk gl atla'tığını bildirmeUtcdirler. tssarısını Millet Meclısıne sevniyle oturumu ertei«mi|tir. renleriendi. Aynı anda dijeı yer ketmijtir. Bu arada dün, hastane yöresin Demirel ile Yalçın tartıştı Tül perdenin arkasındaki gölge Olaylar nasıl gelişti? Birinci Oıdu ve Sıkıyönetim Ko mutanı Orgeneral Faik Tüıün, b« raberinde Garnızon Komulanı Korgeneral Sadettin Canberk olduğu halde dün 17 sıralannda Em niyet Müdürlüğüne giderek, Emniyet mensuplarına teşekkür etmiştir. Orgeneral Türün, burada yaptığı konuşmada, özetle şunları söylemiştir: Güç bir görcvi en iyi bir sekilde başardınız. Size en kalbi teşekkürlerimi suııarnn. Csasında olay, iki kanun kaçağuıın yarattığı bir olaydı. Subır. teenni ve cesaretle çalışarak iki but.uk gün bir vazife anlayışı içinde görevinizi yaptınız. Türk Halk Kurtuluş Ordusu adım verlp halk adına savaştığını söyleyen klmseler, maaiesef Polis'in itibaruıı duşürmek için evvelce cpey çaba sarfetmişlerdi. Bugünkü harcketiııizlc bunların ne kadar boşlukfa olduğunu göstcrcrek, ıtibarınızı kazanmayı bajardınız.» Hüseyin Inan da yakalandı «D» cetvelindeki yanlış uygulamayı durduran Tasarı Meelis'e sevkedildi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle