15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA DÖRT: :ClIMHUKlTET; mıştı. Sonunda Real selâmetl kaçmakta bulmuştu. Apartınıanın ortağı tarafından haciz edıl mesi Fernand'da ?ok tesırı ya ratmıştı. Fernand'ın butün hayalı Paris'te lüks bır apartımana sahıp olmaktı. Şimdi, gerçekleşen hayallerinln yıkılması na nza gosteremezdi. Bu yuzden müthis bir panige kapılmıştı. O anda Real'i bldUrebilirdi. Bir süre sonra Real, ortagına uyuşma teklıf ettl. Fernand, Ibı za'dakı vıllâ uzermdeki hıssesinı kendısme devrederse o da, borç senetlerinden vaa geçecek, ıcra kovuşturmasını durduracaktı. Fernand Legros anlaşmayı kabul etti. Ama, ıntikam almaya kararlıydı Real'den. Artık intıkarrdan başka bir sey duşünmuyordu. Önce yeniden gangsterlere, kîralık kaatilleıe başvurmayı tasar'adı. Sonra bun dan vaz geçti. Amacı Real'i ortadan kaldırmaktan çok, ona hıç bır zaman unutamayacağı bır ders vermektı. Boylece Real, Fernand'la şaka edilmeyeceğinı, şuphesız bir daha unutmamak uzere anlayacaktı. Fernand o ki. dar muthiş bır öfke içındeydj kı. Real'den intikam almak amacıyla tasarladığı plânın, sonun da, kaçınılmaz bır biçimde bı/ zat kendısine de zarar vereceğı nı duşunemiyordu. Ama ne olur sa olsun, planını uygulamaya ka rarlıydı. :2 Haziran 1971 Ikionnk yumurtlayon tavuğo bir an önce snhlp çıkmak isfiyordu atfm S dan ettid ettiği bazı Alman expressionist'lerî üzerine teksıf etmek ıstıyordu çaUşmalarını. «Ama bu tasanmdan söz ettiğimde Fernand ve Real beni budalahkla suçluyor ve bu modası geçmiş resimlere kimsenin para vermiyeçeğini ileri sürüyorlardı» dıye anlatıyordu Elmyr. Dığer taraftan «desen» ler de artık tatmın etmıyordu onlan. Buyuk boyda yaglıboyalann tadını Fernand Legros, Meadows de almışlardı. Asıl para getiren bun KAVDAL patlak verdıği za. lardı. Tabü, ne donemden olurnüen altın madenini keşfettikraan, Meadows çabucak, sasa olsun Dufy'run bır yağlıboyaten sonra Elmyr'in taangi ustalanat askından çokfiyakaiçm sı buyuk paralar sağlıyordu. rın resimlerini takht etmesı koresim aian cahil bır yeni zengin Fernand unlu usta ıçin: nusunda kesin karara varmıştı. olarak gorünmeye başlamıştı Macar, Fauve akımı, özelükle «O kadar aydmlık ve neşell herkese. Sahte restmlere yatır1904 1903 arası Matısse, Deki . Herkes bayüıyor. diyordu.» dığı muazz&m paralar yuzünden raın, Vlaminck ve Braque'lar uNature Mort'Iara yuz verilmiçokları Texaslı milyarderi acızennde çalışmalıydı. yordu. «New York ve Texas'ta masız bir biçimde alaya ahyorMeadows'un hoşlandığı dor.ebu turün ahcısını bulrnak hedu. Ama ne olursa olsun Meame aıtti bu ustaların hepsi. Bumen ımkftnsızdı.» Buna karşılık dows'un resim konusundaki na karşılık Elmyr daha az tanınkalabalık kişilerı olan kompozıslevki su götürmezdi. Resim semış Fauve'îar ya da çok yakmyonlar kolaylıkla alıcı buluyor çımi hlç de kuçümsenemezdi. Ustelık saate tablolarla yanıltılan sadece Meadows da değıldi. Bunlar yıllarca «ekmek gıbı» satılmış, devlet muzeleri, linlü koleksıyoncular, önde gelen sanat uanaalannın da onayı i.e dunyanın dort bucağında kapışılmıştı. Kısaca oyuna gelen sadece Tesaslı mılyarder değüdı. Dunyanın tüm sanat çevreleri kjyasıya dolandırılmıştı. SAKTE TABLGLAR Kiralık k aatiller Üç gangster Mallcoooğlu Konu ve resim: AYHAN BAŞOGLUj TUHADAKI HAMET du. «Ahcılar boylece tablonun Cadıllac arabası, pıjamaları, gom kışılerını de satm aldıklan duyleklen, kazaklan, elbıselennın astarı hep, kırmızı renkteydıgusuna kapılıyorlardı» ler. O kadar kı bazan. Matisse'Fernand'ın rengi kırmızıydı. lerin fon rengınin de kırmızı olOna gore kırmızı renk kuvveti malan gerektığıni söylüyordu, ve cür'etı temsıl ediyordu. Üstepervasız. lık kırmızının hâkim olduğu tablolar Amenkan evlerinin dekorasyonuna mukemmel bır biçımde uyuyordu. Tablolarm satışım kolaylaştıran bu husus asYOJNIN sonuna doğru la ıhmal edılmeye gelmezdi. A f A £ E ma Fernandın kırmızı renge o 1 9 1 0 9 Femand'la Real arasın• W ™ daki çekıştne artık iyice Ian zaafının başka nedenı vardı. su üstüne çıkmıştı. Kavgalar Çocukluğunun onemli bir donesureklı bır hal almaya başlamini geçırdıği Kral Faruğun mıştı. Bu durum uzuntü vericı Mısırında kırmızı rengı kullan olmakla bırlıkte Elmyr ıçın ama hakkı sadece Kral ailesıne vantajlıydı. Gerçekten de orta< aıt bulunuyordu. Bu yuzden kıriar bırbırine gınnce Elmyr'ın mızı, Fernand'ın gözunde zengındeğerı artıyor, butun dıkkatler liğın, ihtışam vefcuvvetınsemonun uzerınde toplanıyordu. Ikı boluydıi. Kırmızı renge karsı ortak da «altın yumurtlayan ta duşkunlügunun nedenı buydu. vuğu» kendı taraflarma çekmek için, akla gelmedik çarelere başApartımanmın duvarlarını kalın vuruyorlardı. kırmızı kadıfeyle kaplatmıştı. Sonunda ıkı ortak için ayr:lık saati gelıp, çatmıştı. 1966 yıhnın Ocak ayında bır gun Real gonlunu kaptırdığı genç bır Fransız dılberıyle ruşalandığını açıkla\ ı cak, eşyasını toplayarak Henn Martm avenüsundeki apartımanı terkedecektı. Fernand, genç or tağınm bu hareketmi bır savdc ilanı saymiş, hırsmdan çılgına dönmüstü. Bagınp çağırıvor, ku furler savuruyor. tehdıtler yağ oırıyordu Fernand1! teskın etmek mumkur; degıldı. Sonunda Marsılya batakhanelerınden uç gangster kiralayarak Real'ın, bu kez. ısını tamamen bıtırmeye ka rar verecekti. Gangsterler para yı ahr «Jmaz avlannın peşme düstuler. Ama Real her tu'lıl tedbırı almıştı. O da aynı silâh larla mukabele etti. Fernand'ın peşme taktığı gangsterleri paray la satın alarak. kenüısuu kurtardı. Gerçekten de Real, Fernand' ın aksıne, çok dalıa ilerı görusluydu. tşm malî yanını vonetcn oydu. Bu yuzden ışın ekonomıK mekaruzması onun elındeyd; Üstelık, Fernand ın parasını har vurup harman savurmasına katşılık Real. parasını kıskançlıkla koruyor, kârlı vatırımlara gırı şıyordu. özellıkle memleketı Kanada'da önemlı vatırımlar yapmıştı. Dığer taraftan Fernand'm para hesabı yaptığı vok tu. Bankalardakı şahsi hesabının altından gırıp üstunden çıkmıştı. O kadar kı. sonunda, yukiü faiz karşılığmda. müşterek hesaptan para cekmeye bas lamıştı. Yarın: Çöküşün belirtileri Elmyr, büyuk usta Georges Brague'in özellikle 19941908 dönemini taklit ediyordu SaMMMMMMMtfltllllllllllMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII Muatzez Tahsin BERKANO Sizler dunyanın en iyi, en merhametli v« müşfik insanlarısımz ve sizi çok seviyorum. Fskat.. Sözümü o tamamladı: Fakat sen aileni bulmak için lıtrabttl» gitmek istijorsun defil mi? Bilmcm ki .. Ben biljjorum ve sana söz veriyorum Lili: Bir kaç sene sonra seni oraya biz çötüreceğiz \e akrabalarım bulmana yardun edecegiı. Teşekkür ederim Alberto. Yalnız. şimdi rahat et, bunu düsünme, çok gençsin. Oku4unu bitir, biraz daha biiyü, ol(unlas. O zaman . E^velâ Turkçe öğrenmeliyim. Unu da sana oğreteceğime söz veriyorum. tstersen sana özel bir öğretmen buluruz, dıter* sen diplomanı aldıktan sonra Şark Dilleri bnstitüsüne gidersin. Kısacası sana yardun için nereye Ritmek ve ne yapmak lâzımss cağıraa yemin edivorum. Ancelı'nın da, beuim de hayatta biricik emelimiz seni mutlo göruıektir kızım. Şimdi için rahatladı mı? Gözlerimden akan vaşlan göstermemek için bosa koşa odadan çıktım, bahçenin en kuytu köşesine sığınarak uzun uzun ağladım. N'için a£lıvordum? Bilmivorum. Dopdolu havatuada bir bosluk mu dujuyordum? Bilmiyorum HİÇ bir sey düsünemiyorum. Senetler ÖTLECE Fernand, kısa zamanda tnuthış borçlanmıştı ortagına. Tabu Real, yaş tahtaya basacak ınsanlardan <iegıldı. Isı sağlama bağlamış, Fernand'ın elınden, borçlarına kas<ıhk senetler almavı ıhmal e*memıştı Borç toplamı 92 000 doları buluyordu. Bır Evlul gun'' Fernand ve Real, Henn • Mnrtın avenüsundeki apartımaniannda birUkte ogle yemeğı yprlerken bır icra memuru kapn'a dayanmış ve «Bay Fernand Leg ros, alacaklınız Bay Real Lessard'm emrıyle eşyalarınızı haciz e'tmeye geldim» demıştı. Fernand bunun üzerine müthış bır ofkeye kapılarak, Realın üstu ne hücum etmiş, elme ne geçtıy se genç adamm kalasına ürlat OtŞI BOND zıauu Ble ABAÇ MlZE TÛKILMISTl, OUil VACOfcr (YJ SEM1 VAILAU\ SS.VM&SE 9AŞIA DIM İMfilLIZ Û B ÜZ PEfllL ' ABDÛL AMC&,O ' ' o 8 A(U3ULUKJUE. Vefatve Teşekkür Ar»mızdan ebediyen ayrılan kıymctli eşım. azız ve sevelli babamız TIFFANY JONES Ahmet Ziya Akalın'ın t'.astalıgj ve vefatında bızlere \akin ve candan ılgısıni esırgemıyen bast» ustun ınsan ERCÜMENT DEMtREH'e ve buyuk acımızı pavlasan akraba \e dostlarıtnı2a ayrı a>D teşekkur ederız. Eşi: Ferıha Akalın Kızlan: Sükttfe Akalın, Gonul Özartan Oğlu: Turgıv Akalın Damadı: Mulit Özartan Cumhurıyet 4625 D O R TOK Sonunda vardıgımız netice şu olmuştu: LUi bizim için her sejdir. Mademki Türkiyedeki akrabalarmdan (varsa) bir ses çıkmadı, mademki bu mesele diinya için kapanıp gitti, o balde onu ve kendimiıi mesut etmek fırsatını kaçtrmamalıyız. Farzedelim ki onun Türkirede yaJonları tardır. Her halde Lili'yi onlar d* ancak birim sevdiğimiz kadar sevebilirler, daha fazla defil .. Farzedelim ki orada büyük bir servete sahip olabilir, iste bizim vanmız yoğumtu da omındur ve bu s e n e t küçiimsenecek kadar az değildir. Tjhsil mi? Burada da vapılır. Rahat nu? Burada da sağlanır. O halde, bu büyüyüp bir karar verinceje kadar durumu boylece devam ettirelim. Günü gelince ne yapacağını elbette kendisi bilecektir. İste biıim vardıfımız karar bu oldu vaTrntn vt bu kararı uygulayabilmek için resmî teşebbüsler yaptıktan sonra seni ö ı evlâdımız olarak sevdik. benimsedik. Alberto'nun bu sözlerinl büyfik bir dikkatle dinleraiştim. Onlan kabahatli bulamatdım, çünkii gerçekten ailejnden kimse beni aramamiftı. Belki onlar beni de ölmiis bilivorlardı. Bu meçbullere bir cevap vermek Imkânsızdı, Yasım on beş .. Kendi yurdumda resmî işlerin nasıl yürütüldüğünü bilmiyorum Bilemem de. Bu hususta bana yardun etmesinl Alberto'Bir çok arkadaşun var. Hayatımda bir str dan istiyebilirim ama ya o da Ancela pbt üzüolusu ve bundan kimseye bahsetmemek ksrmnm lürse! Ya onlardan a.vnlmak Istediğimi, onlan bana onlardan daha olgun bir hal veriyor olsevmediğimi zannederse? malı ki Janetle Niııa: Hajır. bu iki gevgilimi, ikinci an» ve b*ba Sen baskasın, senin berkesteo ayrı bir tnı da kajbetmek çok büyük bir '.elftket olacak. halin var, divorlar. Vazgeç bu sodadan Günseli! Burada çok meJanet Jilber, yülardan beri tuiyada yerleşsutsun. Ne diye kendine dert «nyortun? Yok miş bir Fransız ailenin kızıdır ve okulda en çok Türkçe öğrenecefim, yok tstanbulun denizinl fösevdiğim ve anlastığım da odur. Anneler de sık receğim, o bahçeyi bulacatım, ailemi arayacasık görüşürler, babalar da... ğım. Acaba orada kimin kimsea oldafundao emin misin? Tuhaftır: Ancela ile Madam Jilber daima ttalyanca, Alberto ile 'Mös.vb Jilber ise Fran&ızca Bu dflsüncelerin tesir) altında, daha sükiikonusurlar. Janet, ağabeyısi Henri ve ben ötenetle Alberto'ya sordum: den beri Fransızca konuşmaya alıştık. Mektepte lemek konsoloslufctan sise bir cevap gelbile, "teki arkadaşlann anlamamalan için böyle medi. >apıyoruz. Zannederim bu alışkanlığımızı Al Geldi kızun. Kansık, içinden çıtalmıyacak berto'ya borçluyum. Benim ttalyancayi nasıl olbir vazı idi. Buna cevap dentmiyeceğini, vazıyı sa öğrendiğimi gördü. Fransızcamı unutmamam okuyunca sen de anlavaeaksın. Sözfin knası, koniçin elinden geleni yaptı. Hattâ JilberHerle ahsolosluh bu meseleyi pek sıkı takip etmedi, lürk bapbğı da bu yuzden sıklaştırdığını sanıyorum, basını da pek ilgi göstermedî, biz de işin üstüne çünkü eskiden daha seyrek görüşürlermis, şimdi düşmevince durum boylece kaldı, unntuldu. Çim9 içli dışlı oldular. Nina Petroviç Yugoslav aaıllıdi sen sörle bakalım, bizi suçlu buluyor masun dır. Fransızcavı ancak okulda okuduğu kadar Bunu sorarken Doktnrcuğumun yüzü öyle üzöğrendiği için Janetle benim konuşmajsrmuzı giindii & onun boynuna sarüıp yanıklarını öp1 pek aclamaz ve bize kızar. mekten kendimi alamadım. •iHiıiHHiııınıııııııııııııı (Arkas var) 82 GARTH J Tarık Z. Kırbakan J t t t J Oen, Saç ve Zuhrevl Hasta * uklan Mütehassısı. IstiklâJ t Cad. Parmakkapi No: 16 f TEL: 44 18 73 ' DOIOINMA AOAMA SA DEkllZE ATABlM SEKJ) İstanbul 20. Asliye H uku k Hâkimliğinden : 970 '3947 Ortanes Soylian tarafından Roopen Soylian alejhıne açılan boşanma davası sonunda: Beşıktaş, Ortaköy, Pışmışoğlu hane 46 cilt 4, sahife 136'da kayıtlı Türk tabalı Andon kızı Ortanes ile davalı Amerikan uyruklu Roopen Soylian'ın medeni k. nun 134138 ve 150. mad. istinaden boşanmalanna kabahatin davalıda olduğundan davalmın aynı K nun 142. mad istinaden bır sene müddetle evlenmedeD memnuiyetine, mahkeme mas raflan ile 650 lira ücreti veksletin davalıya tahmiline, mah kememizce verilen 12/5/971 tarih 970/3947971/Î297 karar sa\nh kararla karar venlmijtir tlân olunur 28/5/9T1 AYLÂK MUSA «Evet.. » dıye mırıldandı btrdenbıre Sesı gayet tatlıydı. • Aklına geleni derhal yapmalısın... Ne kadar bosuma gidecek bır bılsen...» Eğüdlm, onu Rollarımın arasına aldım ve öptüm. tım bıle Gozlenrn ae Kapalıydı • * * Jackle fle beni çılgıncasına ö Çevik bır hareketle örtunun altına süzüldü. Bana sanldı: püyordu. Hiç doymayacakmış «Başka bır kadın olmavi gıbi bır halj vardı kollanmm ne kadar isterdım bılsen Aleks arasında çırpmırken. Genç bir Kendl verime başka bir kadm » kıza, bir oku! öğrencisine dön nPakat ben başka bır kamüstü sanki Aşkla, sevglyle dını degıl, serj arzuluvorum » ve hasretle öpüyordu. Boynuma «flayır.. Ben uvandıgım nasıl da sanlmısti Sımsıkı zaman sen çoktan çekıo eitmış Saçlarını, omuzlanm, strtıolacaksm. Eminim buna.» nı şefkatle okşuyordum.. Ürkek «Yanıhyorsun ^avrucuSum % bir kedivı yatıştırmak lstiyor «Sanl bana Aleks Sımsımuscasma fcı sanl Korkuyorum » Sarmas dolas vazıyette kalkKollanmın arasında nasıl da tık.. Yatak odasına yöneldik. ufacık, tefecik kahyordu TerGirmeden önce kapı eşiğinde temizdt ve mis gibi. Eğihp oodurup bir süre daha öpüstük.. rüm.. Bır an İçin gözlennı acıp tçini çekivor ismimi heceliyorbaktı sonra tekrar uvudu Ben du durmaksızmde aynı şeyi vaptım. tkımiz de Nıhavet odaya Rirdilc.. Işık bitfcindik üvkunun. bütün vilvakmaŞa lüzum voktu artık: cudumu dalga dalsa sardıeıru «Bıraz vakit kavbettlk ama, farkediyordum.. Dyanık kalİste birbirimizin olmak uzeremak Için de blr sebep voktu. ^z degil m i ' Nasıl bilebilirdik Birden mınldandı: çok kötü sartlarla baslavan bu «Senin saatinle cüzdanın.. maceranm bövle tatlı bir şekilRobin'in de çantası..s de devam edeceginl Aleks..» «Evet. Ne olmus?.. » «Sus şimdi...» diye InleKonuşmak" Için büvük bir cadlm... ba harcsdıfı besbelhvdl Keli «Sevgilim.. Canım.. Hayameler, teker teker ve eüçlukle tım .» çıkıyordu agzmdan: Sımsıkı sanlarak öpüşmeml «Robin'l ve öbür kızı öl71 bıraktıgımız verden sürdürdüren adam her tdmse » dülc. «Evet...» Vilcudu sıeacıktı ve kadife ka «AMıma bir sey eeldl. A dar pürüzsüz.. Tann onu her ma yann çörüsürüz artık bu baJnmdan pürüzsüz varBtmıştı meseleyi» Şimdi uvuyalım « zaten Mânen. maddeten. Birtrfrlmlw sımsıkı sarılmış *** Jackıe. banyodan çtkıp s«ıtnre ben hâlâ vatıvordum Olverrten kimıld»m»mı»ON OOKCZtTNCü BÖLÜM OLTJM CIKMAZI Yazan: l . BLOCK du uyandığımda Jackıe çoktan kalkmış olmalıydı. Gözlertml açtığımı görur görmez, mutfağa koştu bana bir fincan kahvs ile bır çörek getırdl. «Ben genellikle fcöşedekl lokalde kahvaltı edertm ama, senin sağda solda görünmen doğru değıl. Burüarla yetmeceksın. Çorek boşuna gitti mi?» «Netıs bır sey..» «Sana çorap ve tç çamaşın da aldım.. ölçüler uygun gel mezse uzülürüm dogrusu..» Çocukça bir hevesle fcalkıp hemen denedım. Hepsl de gavet ivi geldi. Sonra üniformamı eıverken serçekten budalaca bır sev vaptıŞımı duşunerek vüzümıl gfizümü buruşturdum Fakat mevcut şartlar çerçevesinde en çıkar voi buydu. Mutfaga siderek kendime bir fincan feahve daha doldurdum. Salona dondüm. Bir vandan sigara tçiyor bir vandan da gevezelık edivorduk. Anladığım kadan Jackie kendme blr tsne dahs vapmıştt. Hareketleri ağır ve ölçülüydüu Vıkanmış, taranmış. fakat makvajın zerresini yapmamıştı Bu h« \\'\e bana çok daha guzel ve etkılı eoründü. « Ovalanmayı bir yana bırak sam da faaliyete geçsem artık» dı\e mınldandı biraz sonra « Çıkman çereklyorsa çıkabilirsın tsbıi Benim için evde kal maga lıuurı yok ..» (Arkası '.'6 (Basın: 4617 Erte« ırün snc»k rssieı?» rtns
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle