09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Hazhan 1971 : CUMHURİYETr sSATFA BEŞ TEŞEKKÜR GÜNÜN KİTAPLARI ÇOCUKLARINI MÜKEMMEL YETIŞTİRMEK İSTEYEN ANA BABAIARIN DİKKATINE: • Ş • S : Çok kıymetli e|im Suphiye Önal'ın uzun zamandır çekmekte olduğu ıztırabına yaptıJı b«;arılı aıneliyatla son veren savın Prof. Dr. Turizm ve Tanılma Bakanlığından Parasız Yalılı ve Gündüzlü öğrenci Alınacaktır 1 Ankara, lstanbul ve tzmlr Otelcilik ve Turizm Eğitinı Merkezlerine parasız yatıh ve gündüzlü öğrenci alınıcaktır. 2 Kayıt kabul sartlan : BÖLÜMÜ Anbiiro (Tercihan erkekler) ÖGRENİM OL'RL'MD En az lıse ya da dengı bir okulda 2. sınıfa geçmiş olmak ve Fransızca, Almanca veya tngılizce ditlerinden binnı yeteri kadar bılmek. Î A S DURL'MD Erkekler: AskerliSinı vapmış olanlar ıçio 25 vaşını doldurmamıs olmak. Askerlı. gtni vapmamı? olanlar için 19' rian gün almamak Kızlar: 17 ya. sına basmıs o l . m»k 26'dao gün slmamak 14 yasına bas. mıs olmak, 17* ' den gün alma. rr.ak. 17 yasına basmıs olmak. 26' dan gün almamak Erkekler: 15 yaşına basmıs olmak, 19' I dan gün alma' mak. Kiîlar: 17 vaşını bas. nıtS olmak, 26' dan gün almamak. 40 YIL ONCE 2 Haziran 1932 tarihli Cumhuriyet İ ; Ş ; S • ; ! • ; S • EROL DÜREN'e ameliyatında hazır bulunan Op. Dr. Gürcan Ünal'a, Dr. Mustafa Yakupoğlu'na, alâkasını esirgemlyen Dr. Erol Genç'e ve Cerrahpqşa Haslahaneai Hgili personeline ailern ve sahsım adına en derin tesekkürü ve şükranlarımı bir borç bilirim. Şahabetttn ÖNAC Cumhuriyet 4624 Başvekil dönüyor TİNA, l (Teısızle Daşyaza aamlan sarşıladı. lyileşen M. rımızdan) Türk heyetını Vemzelos da vapura geldi. Başeetirmekte vekilımız ve Haricıye Vekilimiz getirmekte olan Pilsna va puru saat 10 da Pıreye vardı. şerefıne Grand Britanya otelinde verilen ziyafette bulunduk. İsmet Paşayı başta venı Vu Yann dönüyoruz. nan Başbakanı M. Papanastasio Vtınus Narii olduğu halde bütun devlet a % MAKESAL Hmdenburg, Von Papen'l sağa ybneimıs mılli bırlık Kabınesını teşkile meraur etnıiştir. Von P*pen de bu vazıfeyı Kabul etmıştir. • VL'NA.MSTAN'DA tıükümetı devumek isteyen General Paagalos. Korfo adasına sürgün olarak gönderilmıştir. 0 T C T ( J N ınlıisarının hazırlanan veni kadrosunda 179 merourun açıkta kaldığı öğrenilmiştır. • ÇlN hükümetı. Japonyayı Bırleşmış Milletlere şıkâyet etmiştir, • ALINAN uaberlere göre, Amerika'da yeni vergüer konuimu?, memur nıaaşiarı vüzde on ındirümıştır. ANADOLU KEIMTLERİ METİN SÖZEN DOKUYAYINEVİ Pk. KD9 Beyazıt A ANABABALARIN EGİTİMİ (2,50 TL.) 'MHMUIIIHIIIMIII ÇOCUK PSİKOLOJİSİNİN ANA ÇİZGİLERİ (5. TL) VEFAT Merhum Behçet Bey ve merhume Emine hanımın oğlu, Neriman Almay'ın eşı, Ajda Çiner'in babası, Saime Almay'ın kardeşi, Operatör Dr. Nermin Berkan ve Mümtaz Berkan'ın dayısı. ürhan Çiner'in kayınpederi, Aysel Bılıktan, Leman Yagukçı, Nun Yağlıkçı'njn enisteleri, Berzan ve Mehmet'in dedesi tstanbulsporlu eskl futbolculardan Mutfak Bolflma (Yalnız erkekler) Kat Bölümö (Tercihan kızlar) Servis Böliiroö (Erkek kızlar) llkokul mezunu SOlira Gene! Dağıtırri: GEDA ÇOCUĞUH CİNSEL EGİTİMİ (3. TL) ÇOOICTAKİ KÖTÜ HUYLAR VE DÖZELTİLMESİ (5. TL.) ÇOGJOÜH CİNSEL SORULARI VE CEVAPtÂRI ( 5 . TL.) REMZI KİTABEVI tSTANBUL Saygılarımı Sunanm (Hikayeler! (KiUba adım veren tlikâye 1»71 TRT başarı Sdiilünü kazamnıştır) YILO1Z tNCESU Ftyatı: 6 TU Ararat Yayınlan En az ortaokul veya dençn bir okulda 2. sınıfa geçmiş olmak L1BT7LMAC4 456789 lan şcy mânasına. 8 Yeryüzü parcası. Aksı sada. 9 Eskiden utaklık madenl paraya yerli musevilerin madenden mamul mânasına verdlgi bir deyimdi. VLKARIDAN ASAĞIYA: 1 Birine kar^ı olmıvacak seyden dogarak eüdtllen kötülük ctme arzusu. Bir vel. 2 Bir tatlt. Azotlu eıdalann vucutta vandık tan sonra Idrarla dıjanya atılan baklyesl. 3 Dıs eöruııüste mânasına Bir hayvan. 4 Alatutka musikide bir makam. tctrt yemeği. S Elrafında olup bitenlerden habcrl olmıvan 6 Yiyeceklerin saklandıgj buyükce dolap veya küçuk oda. 1 ttalva'da nehir trl tanevı küciiKünden trtyi köttlden ayır mak. 8 Dil li Hlnd Avnıpa dıJ nilesinden olan ırk. TERSt tereddüte vcr vermeyen 9 Havvanın bastna. boynuna eccirilen tasma. Bir çeslt pcynlr OOnkH balmacanıa Idi. SELÂHATTİN ALMAY vefat etrnıştir. Cenazesı > Haziran 1971 Çarşamba gunü Şisli carruinde kılınacak öğle namazıru müteakip Erenköy'de aile kabrine defnedilecektir. Mevlâ rahrnet eyleye. (Cumhuriyet: 4629' En az ortaokul veya dengl bir okuldan mezun olmak. MAYATAŞ'dan kildirilmistiı ÖZCAN KANDEMIR'm «BUYUME COCUK» adlı siir kitabının ilâveli II. BASKISI butun k.tao Cllara da&ıtitmıstır. (7S0kr>.) Vefat ve Teşekknr Kıymetli varlıjımız, emekli Piyade Albay KİTAP HAIİNDE ÇKT1. H. BURHANETTİN KÖKTÜRK ıCatalcaln 29.3.1971 gıinll âniden aramızdan ayrılmış ve aynı gün Karacaahmtt mezarhfında topra. ğa verUmiştir. Onazesine iştirak eden. çelenk göndercn, ziyarttimize gelen. telgraf ve telefonla acılarımızı paylaşan «kraba. dost ve tanıdıklarımıza ve «ereken bütün lşlemieri yöneten Eski Mulı. Bırliği Ka. dıköy Sb. idareci ve mensuplarına ve Ordu mensuplarına «yn ayrı tesekkür ederiz. KÖKTÜRK AİLESt Cumhuriyet 4833 Llra ::xıı:: Üniversite Akademi Yuksek Okul Öğrencilerin* 200 SAYFA. lineer Cebir Problemleri V»Sar Özdemir • Yavuı AkMy Fiatı: 30 TI* Tel: 26 58 30 Sipari;: Cağaloğlu Biçkl Yurdu Sok. 12 K. 4 İSTANBUL Kitapçılarda arayınız Çözümlü .12 URAYAÖOEMEU GONDER1UR.ISTBME A DRESI YAIÇIN OFSET YAYINLARI PKHa $İ$LIİSTANBUL HELGÂ SEVİSİYÛR 3 öğrenim süres) bir vıldır. 4 Yatılı öğrencılere yatacak yer. üc öSün yemek, elbise, ayakkabı, çamaşır ve 30 L harçlık verilir. Gündüzlülere elbise, ayakkabı. çamasır. öğle yemegı v« ayda 100 L. harçlık verilir. 5 MORACAAT tÇİN GEREKLI BtLCİtLtK : Dilekçe . Ügrenım belpesı (sslı veya ömeği), nüfus tez. keresı örneğj . tkametçâh belfsest . 6 adet totoğraf. ( S e çılen adaylardan taahhütname Ue Savoılıktan tyi ba] belgesı conradan alınır) 6 MÜRACAA1 sORESİ : tsteklilerın gerekll belgelerle bırlikte 6 Haziran 1971 ak. şamına kadar tâıtım Merkezlenne sahsen veya vazı tle müracaat etmış olmsları ve ? Haziran 1971'de gabeh Rd(r den ltibaren seçjm için müracaat ettikleri Merkezd» bazır butunmalan gerekır 7 EfitTÎM MERKEZLERtNİN ADRKSLKRt : . a) TURİZM VE TAN1TMA BAKANLlGl OTEM MÜDÜRLÜĞÜNE Çiftlık Cad No: 249 ŞENYUVA . ANRARA b) TURÎZM VE TANITMA BAKANLIĞI ÜTEM MÜDÜRLÜĞÜNE Şehıt Fethi Bey Cad No; 77 c) TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI OTEM MÜDÜRLÜĞÜNE Taksım Cad No: 91 tSTANBUL SOLDAN SAĞA: 1 Ofke. kıZKinlık, darıtma. Hisse 2 Eskıden toprak mah sullerinden alınan biı vergiydi. Küçük orman 2 Dın adamı. Vilâyet. 4 Bir vemis. TERSt vabancı. 5 Altın (Eskl dil) Bir kinıseye belli zamanlarda başka bir yerden gelen oara 6 Esfciden fakirlere vıyecek da£itan hayır evr kü. 7 TERSİ merkez fYenl dil). TERSİ kıra.vada demiriıı 6İmeesi. SahİDİıcîmi? altında o radyo 05.55 06.Ü0 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 08.30 08.45 09.00 09.2u 09.40 .10,00 Açılış, prograra 14.45 Barok müzık Günaydm 17.00 Haberler Köye haberler 17.Ü5 Köy odası Türküler, oyun havalan 17.25 Erkekler (aslı Haberler, hava durumu 17.50 Reklâmlar Bu sabahın ınelodileri 19.00 Haberler, nava durumu istanbul'da bugün 19.30 Hafif müzik Beraber. solo şarkılar 19 40 V. Doğu ve arkadaşlan Vıyolonsel sololan 20.00 Yurttan sesler Türküler 20.25 Spor dergısı Ev ıçın 20 40 TUrk bestecilert Şarkılar 21.00 24 saatin olsylan Arkası yann 21.10 Cumhurtyetten bu yana Haberler .« . \ 21.J0 Saz eserlerf* ' * 274*0 Hjberlerrü . HafU batı müzigl 23.00 Cazın ustattn Türküler 23.45 Gece müziği Sabah konseri 23.55 önemli haberler Şarkılar 24.00 Kapanış Haberler İSTANBUL ÎL F. Türkân'dan türküler Küçük orkestra 16.55 Açılış ve program A. Şensoy dan şarkılar 17.00 Diskotegimizden Haberler, Resmî Gazete 17.30 Küçük konser Dans müziği 18.00 Gençlere müzık A. Senol Orkestrası 18.30 Senfonik müzik Şarkılar 19.00 Hafif Batı müziği Hafif batı müziği 19.30 Yeni pUklarla 45 dakika M. Ceyhanlı'dan türküler 20.15 Akşam konsen Haberler 21.00 Klâsık Batı müzıgı Solistler geçidl 22.00 Çeşitli müzik Kanşık sololar 22.30 Opera saati Diran • Bağlama 23.30 Gece ve müzik Hafif batı tnüziğl 00.30 Hafif Batı mtizi£i E. Altan'dan şarkılar 01.00 Program ve kapanıs Açılış, program Günaydın Köye baberler Sabah türküleri Haberler, nava durumu Saban müziği Ankara'da bugün Venı sesleıden şarkılar Ceşitll müzik Ev ıçın Türküler Arkası yann Ara haberler Sarkılar Çeşitli müzık Türküler . Şarkılar Konser saati Ara naberler Türküler Şarkılar Haberler Hafil müzik Oğle konsen K. Oncandan sarkılar Plâklar arasmda IZMtR İSTANBUL 2 Haziran Rebiülâhır 8 'Basın: A. 924215741/4620) V. \ 429 12.12116.11 19.35 2134ı 217 E. 1 8 551 438 8 37 12.00 1.59ı 6.44 Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğrelmen Okulu 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 36. maddesine uyularak, okulumuzda çalıştınlmak üzere. resmî görevi olmayan bayanbay (askerliğini yapmışı bir Dahiliye Mütehassısı doktor, Üniversite Filoloii mezunu bayanbay (askerliğini yapmış) İngüizce öğretmeni ve bir de; üniversite Kütüphanecılik Bölümıi mezunu bayanbay' (askerliğini yapmış) kitaplık memuru alınacaktır. İsteklilerin hâl tercümelerini büdirir dilekçelermi 14 Haziran 1971 gününe kadar Müdürlügümüze göndermeleri rica olunur. (Basın: A. 929915759'4612) •Ttftcr 10.20 10.40 11.00 11.40 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 14.00 14.15 14 30 14.45 15.00 15.05 15.30 16 00 16.15 16.30 05.55 06.05 01JN 07.05 07.30 07.45 08.00 08.07 08.37 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.30 10.55 11.10 1U0 12.00 12.U5 12.3U 13.00 13.15 14.00 14.15 14.35 Nava Harb Okulu, Hava Lisesi va Hava Astsubay Okullarına öğrenci Alınacaktır 1. Hava Harb Okulunun ve Hava Lisesinin 1 inci sımflanna, Hava Astsubay Okullarının III üncü sınıflarına öğrenci alınacaktır. 2. îsteklî öğrenciler: dilekçe yerine kullanılacak müracaat belfelerini ve giriş şartları ile kayıt kabul safhalan konusunuaki aynntılı biİRiIeri kapsavan bilgi broşürlerini; kendi okulIanndan, Hava Birlik ve Müesseselerinden, Askerlik Daire ve Şubelerinden sağhyabilirler. 3. Müraeaat için: Öğrenciler yukanda belirtilen yerlerden temin edecekleri müracaat belgesini eksıksiz olarak dolduracaklar; bu belge ile üzerinde kendi adresleri yazılmış ve 200 kuruşluk posta pulu yapıştınlmış bir adet zarfı, iki adet belgelik fotoğrafı diğer bir zarfm içerisine koyarak taahhütlü olarak, girmek istedikleri okulun aşağıda belirtilen adresine gönderecekler veya elden vereceklerdir. Müracaat Adresleri: a. HAVA HARB OKULU KAYIT • KABUL KOMİSYONU BASKANLIĞI YEŞİLYUBT İ8TANBUL, b. HAVA LİSESİ KAYITKABUL KOMİSYONU BASKANLIĞI GÜZELYALI İZMİR, C. HAVA ASTSUBAY SINIF OKULLARI KAYIT • KABUL KOMÎSYONU BASKANLIĞI GAZÎEMİB İZMİR. 4. Önemli giriş şartları: a. Hava Harb Ukulu için: <n Erkek ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 12; Üniversitelerın bütün fakültelerine girebilmeye hak kazandıran, lise veya eşidi okulların FEN KOLUNdan bu yıl yaz döneminde mezun olmak. Geçen yıllar mezun olanlar üniversite veya yüksek okullarda öğrenıme devam etmiş olsalar dahi kabul edılmezler. (3) En çok 20 yasında olmak. f (4i Boyu 1.65 M. den kısa, 1.90 M. den uzun olmamak. (5) Askeri veya sivil okullardan ner ne sebeple olursa olsun çıkartılmamış bulunmak. (6> Evi, olmamak, herhangi bır kadınla nikâhsız yaşamakta bulunmamak. b. Hava Lisesi için: (1) Erkek ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (2) Devlet ortaokul veya eşitliği Millî Eğitim Bakanhgınca onaylı ortaokul veya kolej mezunu olmak. (3) Öğrenıme ara vermemış olmak (4) Beklemeli olarak ortaokulu bıtırmemiş olmak. fö> Yaz döneminde mezun olmak. (6) 16 vaşını aşmamış olmak. c. Hava Astsubav Okullan ıçın: En çols 20 vaşında olmak. Devlet Lısesı. Ticaret Lisesi. Sanat Enstitüsü veya Saglık Koleji mezunu olmak. f3> Bir seneden tazla öğrenıme ara vermemis olmak. 5. Mnracaat tarlhlcri: a. Hava Harb Okulu 1 Mayıs 10 Temmuz 1971 b. Hava Lısesı 1 Temmuz 25 Temmuz 1971 c. Hv. Astsb. Okullan 1 Mayıs 20 Temmuz 1971 6 Hava Astsubay ükullarının III üncü sımflanna müracaat edecek öğrencilerın. mülâkat ve beden eğitımı smavlan için; İZMİR. ESKİŞEHtR ve ERZURUM'da sınav komisyonlan kurulacaktır. Müracaat eden öğrencılere bıldinlecek tarihte, öğrenciler bu üç şenırden herfıangı bırinde sınava girebilirler. (1) (2) (İİNİVERSİTEYE HAZIRUK KURSLARINA | I 14 Haziran Pazartesi günü başlanacaktır. 49. HİZ3IET YILI | 1 AMERİKAN DERSANESİ SULTANAHMET YILLARIN TECRÜBESİ SEÇKİN ÖĞRETMEN KADROSU, AZ MEVCUTLD SINIFLAR. Kayıtlara başlanmıştır. Tel: 22 17 37 I = | g = | lilMHMUIIUIIIIIIIIIUIMIIIIII^ Cumhurİ3et 4C23 Gayrimenkuliin Âcık Aıiırma İlânı Karasu lcra Memurluğundan: Dosya No: 965/74 Ta. Satılmasma karar verilen gayrimenkulön cinsl. kıymeti, adedi; evsafı: Karasu Denizköy Camitepe mevkiinde Karasu tapu sicilinin sahife 2, pafta 2; 3 ve parsel 2 de 204 hektar 9315 M2 olarak kayıtlı gayrimenkulün satılarak paraya çevrümesine karar verilmiştir. Gayrimcnknlün halihazır evsafı: Gayrimenkul KarasuKandıra Uçeleri arasmda Karadeniz sahil boyunda ve Karasu Ûçesi hudutlnn içersindedir. Denize 935 metre cepheli denizden guneye doğru 500 metre mesafesi tamamen kumluk saha olup bu kısım plâja elverişlidir. Diğer kısımlann bazı yerleri otlak ve bir kısmı da ekilebilecek arari bulundugu, tamamınm 1.744,000.00 TL. kıymetinde olduğu ehlivukuflarca beyan edilmiştir. Satış şartlan: 1 Satış 5/7/1971 Pazartesi günu saat 10 dan 11 e kadar Karasu İcra Dairesinde açık artırma sur lyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 şini ve rüçnanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa en çok artıranm taahhüdü bâki kalmak şartivle 15/7/ 1971 Perşembe günQ İcra Dairesinde saaft 1011 de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağmı ve satış masraflannı geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar millî bir bankanm teminat mektutrunu vermeleri lâzımdır. Sahş peşin para iledir, ahcı istediğinde 20 günu geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye resmî. ihale pulu; tapu harc ve masraflan ahcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahüdir. Bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili Ue sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve °i 10 faizden ahcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname. îlân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açıp olup masrafı verildiği takdirde isteyen ahcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmuş ve münderecatım kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 965/74 Ta. sayılı dosya nurnarasiyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.> (İc. İI. K. 126> (Basın: 15598/4" 9' A N K A R A 15.00 15.05 15.20 15.45 16.05 16 2f> 16.40 17.00 17.05 17.30 17.50 19.00 19.35 1955 20.25 20.40 20.55 21.00 21.10 21.3u 21.45 22.45 23.00 2345 23.55 24.00 Miiıılıııl Vilâyeti DaiıııiEnciinıeninden 1 lstanbul Millî Kğıüm Müdürlüğü ile ılkokullara 1971197? ders yılında verilen U63.5U0 ton kok kömürii ile 868.2İ0 ton kok biriketı, 15,190 ton kalörifer kömürü ve 19O,5'J0 ton linyit kömürünün depolardan okullara 462.738,72 lira dairesinde nakil ve tahliyesı, ilk teminatı 22^60 liradır 2 Yalova İlkö^retim Müdürlüğü ile Merkez ılkokuıianrıa sobalık kesilrniş mese ve gürgen kanşığı 75 ton odunun 15.750 lira çevresinde aiımı. İlk teminaü 1182 liradır. 3 Silivr) llköğretim Müdürlüğü ve Merkez ilkokullanna 160 ton linyit kömürünün 25.600 lira çevresinde alımı ve nakli. İlk teminatı 1920 liradır. 4 Çatalca Merkez Ukokulları ve llköğretim MUdürlügü için sobalık kesilmiş meşe ve gürgen karışığı 160 ton odunun 35.200 lira dairesinde alımı. İlk teminatı 2640 lira, 5 Silivrt llköğretim Müdürlüğü ve Merkez ilkokulları içiD sobalık kesilmiş 205 ton meşe odununun 51.250 lira dairesinde aiımı. İlk teminatı 3.813 liradır. 6 Yalova Merkez ükokullarına yıkanmış soma 18x50 kömürünün 260 tonunu 67.600 lira dairesinde alımı, nakli. İlk teminatı 4.630 liradır. 7 İstanbul'da Beşiktas, Beyoğlu, Sarıyer, Şişli Kazalan tl Öğretim Müdürlüklerj ile ilkokullarm ihtiyacı sobalık lcesilmiş meşe ve gürgen kanşığı 1338.500 ton odunun 297.147 lira dairesine alımı. İlk teminatı 15.636 liradır. 8 İstanbul'da Adalar, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Üsküdaı Kazalan llköğTetim Müdürlükleri ile ilkokuUara lüzumlu sobalık kesilmiş meşe ve gürgen kanşığı 1441 ton odunun 319.902 lira dairesinde alımı. İlk teminaü 16.727 liradır. 9 Bakırköy, Emınönü, Eyüp, Fatih. Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu Kazaları İlköğretim Müdürlukleri ile ilkokuUara lüzumlu sobalık kesilmiş meşe ve gürgen kanşığı 2804 ton odunun 622.488 lira dahilinde alımı. İlk teminatı 28.650 liradır. Tahmin bedelleri ile ilk teminatlan yukanda yazılı lşler 29 Haziran 1971 Sah günü saat lâ.UO'de tstanbul'da Sultanahmet Yerebatan caddesinde Özeı tdare binasında toplanan Daımi Encümende ayrı ayn kapaıı zart suretiy\e üıale edilecektir. Şartnamelen tstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. İsteklilerin ilk leminat makbuz veya mektubu 1971 vılı Ticaret Odası vesikasını havı olarak hazırlayacaklan kapalı zarflannı alım günü saat 14.00'de kadar Daimî Encümene vermelerı lâzımdır. (Basın: 155131 4618 Ara naberler Türküler Hafif bati müziği Şarkılar Bando müziği Şarkılar Albümlerden seçmeler Ara haberler Vurttan sesler Köy otiazı Reklâmlar Haberler hava durumu Türkçe sarkılar TUrk müzıgı Spor dergısi Küçük konser Bır varmıs 24 saatin olaylan Mehmet'in öyküsü S. Can'dan türKüler Fransa'dan müzık Haberler Gece konseri Gece müziği Onemll haberler Kapanış llânen Teblipat lstanbul 13 üncü İcra Memurluğundan 1970/11920 Borçlular: 1 Cavıt Ahmet Ağaoğlu, Fatih, ' Feyzullab £fcndi Cad. No: 16 "i, Erol Apt. lstanbul. 2 As'dın Aksu, (Aynı adreste». Alacaklı; Guven Ticaret Kollektıt Şırketi, Halil tbrahiro Dolgun Nun Bayra:n ve Kemal Bayram vekili Av. Necat Saraç tarafır.dan aleyhinize Memurluğumuzun 1970/1 îyao sayılı dosyası ile «325.500,00 TL. (.Masratsız) ıçın icra takibi yapılmış, vukarıda adreslermize gönderilen ödeme emlrleri büâ tebüğ iade edilmış olmakla, vaptmlan zabıta tahkikatı oetıcesi de semeresiz ka)mı»tır. Bu kerre ödeme emrınin kanunı süreiere (3ü) ar gün ılâjesı ı'e ilânen tebhğine karar verilmlştır. tşbu ödeme emrinin tebliğin tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarmı (37) gün ıçınde ödemenız, (Temaoat vermeniz), borcun tamamına veya bır Kismına veya alacaklının takibat ıcrası hakkına daır bır ıtırazınız varsa, senet altmdakj imza size ait değilse yine bu (37) jrün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibınde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, ımzayı reddettığmız takdirde mercı önünde yapılacak duruşmada nazır bulunınanız. üuaa uymazsanız vain itirazınızın muvakkaten kalcünlacağı, senet veya borca itırazınızı yazılı veya sözîü olarak icra dairesine yedi gtin içinde bıV dirmediğınız takdirde avnı müddet ıçınde 74. madde gereğince maı beyanında bulunmanız aksi nalde hapısle tazjık olunacsğınız, tııç mal beyan\nda bulunmaz veya tıakikate aykın bevanda bulunursanız hapısle cezalandırılacağınlz, borç ödenmez ve»a ıtıraz edılmçzse cebn ıcrava devam edUeceği, takibe iüraz ettiğiniz takdirde, ıtirazla birlikte teblig giderterinı 6de tneniz, aksi halde ıtıraz etmemiş sayılacajtnız llıtar olunur 7.5.1'I71 13. t M. M. Selâhattin L>CTI HAVA EĞİTİM KOMUTANLIĞI Cumhuriyet 4621 En seçkin imzaların toplandığı »VUK FIKIRVE SANAT DERGISİ HİSAR ( Basın : 3549) 46la
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle