12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
i Haziran 1971 :CUMHUBIYETs HABERLER Nâsır'm kayıp defteri, özel kalem UÇlfil KURTfiRMfiK iÇtN akın tarihte çok önemil sorunlann bile ihmal edildiği görülroüştür. Bu ihmal olaylanna en iji örnek, FItin mültecileri meselesidir. Birleşmis Milletler tarafından :Uen suırlar, 1948 den basbyatc hiçe sayılımş ve bugün ınilnlarca Arap evsizbarksız dumda kaltmşlardır. Fakat söz konusn ihmaUn sıtanını çekenler sadece Fillstin iltecfleri değüdir. Bu mülteci' şimdi, bir türlii çözümlenemin Orta Doğa sorununan en bük engellerinden biridir. Mısır İsrail anlaşıp Süveyşi açsalar, da tsrail ile tîrdün Kudiis kosunda görüş birliğine varsalar le, Filistin mültecileri sorunu 1 yoluna girmeden Orta Doğnbanş sağlanamıyacaktır. Dünyamıı bugün yeni bir mül:iler problemi ile karşı karşıyar ve Filistin meselesinin başlannnda rastlanüan ihmalin yine frarlanacağına ilişkin endişeler niden artmaktadır. Pakistan'ın Doğn kesiminde ırt ayı boyunca patlak veren zursozlnğun bir sonuco da, 4 ılyona yakın insanın evlerini rkederek Hindistan suıırlanm çmesi olmuştur. Baiı Bengal prakları içinde geçici şekilde ı&n edilmeye çabşılan bu kitle m, Hind hükumeti kendi yetıeğince baa tedbirler almıştır. • i Delhi'deki yetkililerin açjkn Jığına göre, karalan mülteci ımplarmın her birinde ortalams arak 50 şer bin Dofu Pakistanvardır. r Pakistanlı mülteciler sorunu müdiuünde bnlundo aşkan Nasır*ın kasasından çalınmaş olan belgelerin, Saml Şeref'in evinde yapuan bir aramada ele geçirüdiği «El Ahram» gazetesi tarafmdan açıklanmıştır. Gazete, ele geçen belgelerin Arap Sosyalist Blrliği Partisi seçimleri hakkında Başkan Nasır'ın notlar aldığı bloknotlar olduğunu ifade etmekte, Savalığın olayla ilgili olarak yeniden 5 kişinin tutuklanmasına karar verdiğini, bunlann arasında, komplocularla işbirliği yaptıği söylenen Tiyatro Kurumu Başkanının da bulunduğunu kaydetmektedir. Savcı dtin, 3 kişiyi daha sorguya çekmiştir. Sorguya çekilenler arasında Başkan Nasır'jn eski özel kalem müdürü Sami Seref de bulunmaktadır. Bugün ise, Emniyet Müdürlerinden General Hasan Talât'ın tfadesi alınacak ABD, Kübal, balıkçılan serbest bıraktı DIŞ HABESLES SEBVİSİ FLORtDA Üç gün önce Havana'ya kaçınlan ve hâlâ bırakılmayan Pan American Boeing707 uçağı ile mürettebatını kurtannak için, Amerikan Sahil Muhafeza Teşkilâtı, aralannda 13 yasında bir de çocuk bulunan dört Kübaiı balıkçıyı serbest bırakmıştır. Sahil Muhafaza Teşkilâtımn bir sözcüsü, dört Kübaiı bakkçffiln, Dısisleri emir üzerine serbest bırakıldığmı, halen tutuklu bulunan diğer dört balıkçmın ise Amerikan karasolarını iblâl etzne suçundan 7 Haziran tarihinde vargılanacaklannı açüclamıştır. Gözlemciler, Küba Hükümetinin, Havana'da bulunan Amerikan uçağı ile yolculanrun serbest bırakılması için Kübalı sekiz balıkçmın serbest bırakdması şartmı ileri sürdüğünü ifade etmektedirler. Ingiltere'de 15 bin çelik işçisi grevde LONDRA, (a.a.) B KAHİRE, Küba, uçak ve yolculan iade ediyor WASHİNGTON Beyaz Saray, geçen Cumartesi günü, Havana'ya kaçırüan PanAmerican Hava Yollanna ait Boeing70fJ jet yolcu uçağı ile 68 yolcu ve mUrettebatınrn Çarşamba günü Kuba hükümeti taraundan serbest bıraküacagmı açıklamıştır. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Bonald Ziegler, bu haberin Havana'daki tsviçre Büyükelçiliğinden alındığını soylemiştir. Kuba ile diplomatik iUşkisi bulunmayan Amerika'nın bu ülkedeki çıkarlarıru îsviçre Büyükelçüiği korumaktadır. Golda Meir'in Finlandiya'da iki Sovyet yetkilisi ile goraştugu ileri süriildü îngiltere'de 1962 yıhndan bu yana ülke çapmda girişilen Uk genel grevde, dün 15 bin çelik îşçisi işi bırakmıştır. Ücretlerine °.t> 35 oranmda zam istiyen işçilerin grevi, Ingütere çelik istihsalini iki haJta içinde yarıya düşürebilecektir. Greve giden 15 bin çelik işçisi, devlet isletaesi olan «Ingiliz Çelik Şirkeönde. çalışmaktadır. Grev, çelik sanayiinin devletleştirilmiş sektöründe RtO DE JANEİRO 200.000 kişinin çalışmasıru teblikeye düşürecek niteliktedir. tngiltere'nin kuzey doğusundarezilya deniz kuvvetleri, 1ki Teesside kasabasında 100 çelik kinci Dünya Savasmdan kalişçisi, sendikanm grev çağnsına ma muhripler ve 15 yaşını uymayarak iş başı yapmışlardır. aşkan devriye teknelert ile bu Ingüiz çelik şirketi personel şefi Ron Smith, sendikaya 14 Ha günden itibaren ülkenin 200 mil lik karasuyu sınınnı koruyacak ziran'a kadar bir teklifte bulutır. nacağını söylemiştir. Brezilya hükümeti. ülkenin karasulannı 200 mile (320 kilometre) çıkannış ve karar bugünden itibaren yUrilrlüğa girmiştir. BDENOS AİRES ( u . ) Bu karar, 7408 kilometrelik sarjantin Içişleri Bakanı Ar hile göre, korunması gereken tıao Morroi, Arjantinde slbölgeyi, 2,7 milyon kilometrekayasal partilerin serbest faa re arttırmıstır. liyet göstermelerine 1 TemmuzDeniz kuvvetlerinin bir yetki dan itibaren izin verileceğüıl a11si, bu durumda, ülkenin kara çıklamıştır. Bakan bu açıklamasulannın ihlâl edilmesini önle^ yı, Anayasa reîormu ve seçim menin mümkün olamıyacağın. kanununu incelemekle görevlensöylemiş ve «Sovyet veya Amerv dirilmlş olan kurulun çaüşmalakan donanmalan bile bonn yannın sona ermesi dolayısiyle pamaz» demiştir. düzenlenen toplantıda yapmıştır. Anayasa reformu konusundakl Bugün yürürlUğe glren karara belgenin yürürlüğe konulabilmegöre, yabancı balıkçı gemileri si için, Cumhurbaşkanı General Brezilya hUkümetinden müsaaLanusse tarafmdan onaylanması de almadıkça, yeni karasuyu sıgerekmektedir. nırlan içinde avlanamıvacaktır Brezlva koıa sulorını 200 mile çıkardı B Arjantin'de siyasî hayat bashyor A Doğn Pakistan olaylan üzerine Hindistan'a iltica edenlerin arasında kolera salfinı çıktıtı bildiriliyor. Reslmde, bu mültecilerden ikisi görülüyor. «D Ne var U, Hindistan "ın imkânn laten kendi insanını doyuraya ve bakmaya yeterli değilPNOM PEN, <aA.) r. Bu yeni insan kitlesi, HinKamboç savaşınm en şiddetli stan için tasınması çok ağır çarpışmalannm başkent Pnom r yük haline gelmiş, çeşitli taPen yakmmda yapılmakta olısiz durumlann doğmasma seduğu bildirilmektedir.' Kamboç • olmuştur. p askerlerinin, başkentin 24 Km. Nitekim son haberlere göre, dogusunda 200 komünisti öldürı mülteciler arasında kolera ve dükleri haber verılmiştir. ğer salgın hastahklar baş jçösKamboç askerî komutanlıgı nniştir. Daha da tehlikelisi, sözcüsü, Kamboç kuvvetlerinin ıstalıklardan kaçmak isteyen çarpışmalarda en şmnfan 50 r kjsım mülteciler Batıy» dofyaralı verdiklerini, Mekong ırı Röce başlamışlardır. magının dogu yakasındaki çarPakistan. gerek Devlet Başka. pışmalann hâlâ devam etttğini ı Yahya Han, gerekse dijjer yetsoylemiştir. liler tarafmdan belirtildiğine Çarpışmalan, Güney Vietnam ire, bu vatandaşlarmı kabule kuvvetlerinin komünistlerin şidınrdır. Ancak, şartlar. 4 mildetli baskısı karşısında Snoul >na yatan mültecinin iadesinin kasabasından çekilmelert izle11ar sürebileoeğini gösteriyor. miştir. Askerl kaynaklar, çarBQ bsktânfmn bfitün uhnlBrarapışmalann, Vietkong'un muson knruluşların tez elden Pakisyagmvırlanndan önce Pnom Pen ınlı mültecilerin yardımuıa kov çevresindeki son büyük taarrulası gerekmektedir. Gerçi şimzu olabileceğini belirtmişlerdir. iye kadar 15 milyon dolâr tutandaki bir ^ardımın î e n i Dcli'ye ul&stığı bildirilmiştir; ama öylesine büyiik ve problemli bir itle için 15 milyon denixdeki YaZÇekİİİŞİıCİn son para yatırma tanhi um tanesinden farksızdır. Pakistan'ın bütünlüğünü tehit eden tehlikenin giderilmesi, üttin Türkleri sevindirmistir. üleriz ki. atlatılan buhranın bir an ürünü olan mülteciler sornu ds, ihmal edilmeden çözümleebilsin. STOCKHOLM, a p n s Nybeter» gazetesine göre, balen îsveçte bulunan tsrail Başbakanı Bayan Golda Meir, Cumartesl günU Finlandiya'ya giderek orada iki Sovyet yetkilisi ile gizlice görüşmüştür. Gazeteye göre, Bayan Melr, Cumartesi günü özel bir uçakla Rovaniemi'ye (Finlandiya) gitmiş, havaalanından civardaki bir av köşküne giderek iki Sovyet siyaset adamı ile görüşmüştür. Görüşmeye tsrail Işçi Partisi Genel Sekreteri Arieh EUav da katılmıştır. Finlandiya kaynaklan, Israil Başbakanının Finlandiya"yı öyaretini doğrularruşlardır. Finlandiya Dısisleri Bakanlığının bir sözcüsü, Bayan Meir'in davetli olmadığını söylemiştir. Öte yandan, İsrail Başbakanhk Bürosu, Bayan Golda Meir'in, Finlandiya'da iki Sovyet yetkilisiyle gizlice görüştüğü yolundaki baberi, yalarüamıştıt. <Y«l*nIftfBadar haber' .Asda» olarak nitelenmekte ve Bayan Golda Meir'in Laponya'ya yalnızca dinlenme amacıyla gittiği belirtilmektedir. Kamboç'ta şiddetli çarpışmalar oluyor Yetişirseniz gerçekten şanslısınız. Tunus"un Ulusal Bayramı olan 1 Haziran gUnü Başkan Burglba'ya gönderilen kutlama mesajlan arasında Başbakan Çu En Lay'ın rnesajının da bulunduğu bildiribnektedir. Çu En Lay, mesajında, Çin ile Tunus arasında ilişkilerin geUştirümesi temennisinde bulunmaktadır. Cumhuriyet 163B Bu arada, Çin'e gitmlş olan «Es Sabah» gazetesi muhabirip.in, 9 Mayısta Çin Başbakanı MOSKOVA Çu En Lay ile yapmış olduğu ovyetler BirUgi Petrol Bakanı Valentin Saşin 13 Hazi bir görüşmenin gazetesınde yayınlanması da Tunus'ta merak randa burada başlıyacak se1 Aşağıda nevileri, keşif bedelleri, geçici teminaUan, ihale gün ve saatleri yazılı 4 kalem lsin uyandırmıştır. kizinci dünya petrol kongresine eksiltmeleri Rektörlük Alım ve Satım Komisvonunda kapalı zart usulü Ue yapüacaktır. 53 ülkeden delege katılacağuu Muhabir, yazısında, Çu En 2 Sözleşme ve şartnameler Rektörlükte görülebilir. açıklamıştır. Lay'ın kendisıne, Başkan Bur. 3 Talip olanlann 1971 yıünda ticaret odasına kayıtlı buhınduğuna, temmatlannı Oniversite Kongrenin organizasyon komlgiba'ya duyduğu saygıyı ifade Saymanlık Müdürlüğüne yatırdığına dair belgeleri, Yapı t»leri Baçkanlığından yeterlik beltesi başkanı olan Saşin, Sovyet ettiğini, Burgiba'mn Arap ülke. gesi alabilmek üzere A da yaah iş için 147:000, B için 250.000, C için 154.000, D İçin 200.000 petrol endüstrisinin geçen yıl 353 lerine karşı ızlediğı siyaseti lirabk benzert bir işi müteahhit sıfatiyle yaptıklan, katl kabulünü yaptırdıklan haktandakl milyon ton petrol çıkardıgını ve takdlr ettiğini söylediğini yaz. belgeleri 12.6.1971 günü saat 12 ye kadar, 1975 yıhna kadar yılda 500 mil makta, ancak Tunus'un, Çin İle 4 2490 sayılı kanuna göre her 4 İş için hazırlayacaklan teklit mektuplannı ekstttme saaUnden yon ton petrol sağlamayı planyeniden ilişki kurmamış olan birer saat evvel EektörlUğe vennelert gerektir. birkaç Arap ülkesinden biri olladığuıı sözlerine eklemiştir. 5 Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz.. masmdan duyduğu fizüntüyü Kongreye Birleşik Amerikadan ifade ettiğini belirtmektedir. 250 den fazla delege, Batı AlIbsle cte TB Saa» Işta Neri C Keçtf bedefli, manyadan 150 kadar temsild kaTunus Dısisleri Bakanı M u . A Üniversitemizo att Süleytnanryede 147.431^3.ıl" tılacaktvr. Bu iki ülkenin dışınhammed Masmudi de, geçen Ekâin birlik iş hanında yapüacak çekim ayında yapmış olduğu açıkda tüm Doğu Avrupa Ulkeleri, şltli tâdil ve onanm işleri lamada, Tunus'un, Pekin hüküîngiltere, ttalya, Pransa, Holân15.10 16.61971 13.750 B Orman Fakültesl Herbaryum blnası 250.000 metıyle yeniden ilişki kurmak. da, Meksika, Venezuela, bütün ikmali tnşaatı ta bir sakınca görmediğini açıkOrta Doğu ülkeleri ile Kuzey Af15.20 16.6.1971 8JH8 C Üniversitemiz Merkez binasmda ze153554 laroış, ancak bu yolda ilk t e . rikanın petrol üreten Ulkelerimin katta mevcut baza odalarda ya« şebbüsün Çin'den gelmesini isnin kongreye katılacaklan da apılacak çeşitli tâdil ve onanm işleri, temişti. çıklanmıştır. 1530 16.6.1971 11550 D Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Araş200.000 Çin ile Tunus arasındakl dlp. tırma Merkezi istasyon binasına kat tomatik ilişkiler, Çu En Lay'ın il&vesi. 1964 Ocağında Tunus'a yaptıgı ziyaretten sonra kurulmuş ve (Basın: 15573/4615) 1967 Eylülünde kesilmişti. 8. Dönya Petrol Kongresi 13 Haziran'da Moskova'da başlıyor Çîn, Tunus ileilişkî kurmok isliyor | KİKAZ FESTtVALİ tÇÎN I YERİNtZt AYIRTTIMZ MI? I Şahane deniz, en iyi serrisle TURtSTİK TESİSLERÎ | EMRtNtZDEDİR. | ş Komple panslyon 8t. TL. | 1 Grup ve devamlı kalanlara hususî tenzüât 1 İ Müracaat: Çorlu, Yeniçiftlik Sahili Tel: 16 i = İSTANBUL: Orion Tur Turizm Koll. Şti. 28 39 18 i ^rıiiiiııııııııiHfiıinıifiiMiıınııiJiııınnuınııiiiıııııııuııtBiiıuııuıunııııunıııuıiTnıuiinırıttııaıınnnifnıninıttııırrııııtınııtıııııntı^ S İstanbnl Üniversitesi Rektörlağünden: Mehmet BARLAS Filistin mülteci kampına ateş açıldı, 10 öla var AMMAN, (THA; ilistin mültecileri, Paeartesi günü Ürdün polisinm Amman'dakl Vahadat mülteci kampına ateş açarak 10 kişiyi öldürdüğünü büdirmiştir. Mülteciler, gazetecilere yaptıklan açıklamada olayda blr çok kişinin yaraianmış olduğunu söylemişlerdir. Ürdün askerleri geçen Eylul aymdaki iç savas sırasında öldUrülen İki Filistinlinin mezanna dikilen anıtlan havaya uçurunca, mülteciler pro testo gösterilerine başlarmşlardır. Ürdünlü bir yetkili bu anıtlann ülkenin ulusal bütünlügünü bozan bir harekeü temsil ettikleri için havaya uçurulduğunu soylemiştir. VEFAT Safinaz Gültan'm eji, tbrahim Gültan. Mahmut Gültan, Necmettln Gültan, Haflze Uğur, Fatma Gürsoy, Necmiye Türker'in çok kıymetli babaları, Nerlman, Nejat, Cavidan Gürsoy, Mübeccel Kulacıoğlu, Selmln Cin, Macide Tandogan, Ayşe Gültan, Gülgün Sargut. Gülay, Günhan Türker. Binhan, Ney. lân. Seyhan, Aytan'ın sevgill dedeleri, NII14I, Bllge, Ayten Gültan, Artf Türker'in kaympederlerl. Glresun ejraltndan F APARTMAN DAİRESİ ÇİFTEHAVUZLAPnA KALORİFERUİ Hacı MAKSUT GÜLTAN 16.1971 Salı günü Hakkın rahmetine kavu$murtur. Cenazesl 2.6.1971 Car5amba (bugıinı câle namazını müteakıp Aksarav Vallde camiinden kaldırılaraH ebedl istirahatgâhına drfnedlle. cektlr. Allah rahmet evleve. GÜLTAN AİLESİ Cumhuriyet ^ 4437 Ayncazengin para ikramiyel«ri İSTANBUL BANKASI BİR YILDAN FAZLA VADEÜ HESAPLARA % 9 FAİZ Reklâmcıhk: 1110/4628 Madagaskar'da «Saray darbesi» Tanararive (Madagaskar) ( M . ) Madagaslsar Cumhuıbaşkanı PhUibert Tesiranana, dün bir «saray darbesi» ile yardmıcısı ve aynı zamanda Tanm Bakanı olan Andre Resampa'yı, devletin gUvenliğine ve egemenliğine kastetmek için yabancı çevreler ile komplo hazırlığı içinde bulunduğu iddiasiyle azletmiştir. Cumhurbaşkanı yardımcısı Resampa'nm dün sabah tevkil edilereVc bilinmiyen bir yere gi> türüldüğü büdirilmektedir, Tesiranana, yardımcısı Resaınpa'nın işbirliği yaptıgı yabancı ülkenin hangisi olduğunu belirtmemiştir. Stir İle Ağnsioa B.V»*l " nl .hatirUrsınız. Kannca y«ı börunea topladı ve kışı hdzur :t'uı.'» geçlrdl. Agostos b9~cğî ls* r Başsağlığı Denlzcillk Bankası Denlz Nakliyat EreğU îşletaıesi Müdürü olarak çalı$makta olan değerli mesal arkadasınjız ADNAN KATRAN'ı 28 Mayıs 1971 günü müesstf blr trafik kazasmda kaybettlk. KederU aUfsine bassaglığı di. lerü ErcgU Demir ve ÇelOc Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Cumhuriyet 4635 KİM? NEREDE? NE KADAR? REKLÂM TAPTI TEŞEKKÜR Aceled kızım» minflc ELİF kıymetli dost Jtnekoloc BftSIN REKLAMLARI ETÜDÜ NİSAN 1971 Sayıa Çüttı Gazetelerde sayfalara ve boyutlara göre reklâm analizi Grafikle gazete reklâmlan Ocak; Şubat: Mart; Nisan 1971 rakkamlan özeti ve Nisan 1970 ile karşılaştırma Ödemeii gönderilir: 250. TL. Bu yaz biriktireceğiniz paralan 8 Temmuza kadar İş Bankasında 1oplayarak değerlendirinix. "Sürpriz Ç^kiliaıa^çegitli ve zengın para ikramiyeleri sizleri beküyor. AGI BİR KJMP Kıymetli varhğunii, salİhati isvandan Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 2 Haziran 1971 Çarşamba günü Bostancı camünde öğle namazmı müte akıp Karacaahmet'teki aile mezarlığuıa defnedilecektir. Mevlâ rahmet eylesin. Alşiran, tnceoğlu aileleri ve kardeşi Mehmet Kemaleddin Onuk. C.unhuriyet 4639 Dr. Vahit GEDtKOĞLU £ amcasına tesekkfir edlp, eevgl ve hürmetle eBerindec Bper. Dtrman, a d Nîlro, ıia ELİF ÖVEK Reklâmeüık 11634633 KAYIP Scbekem kaybolmujtur. Hükümsüzdür. Abdürrahlm BAahmadl Cumhuriyet 4626 KAYIP Mecidiyeköy özel tdaresinden aldığım 2/10270 no. lu vergi makbuzumu kaybettim; hükümsüzdür. FİKRİYE ALŞİRAN P E V A İstiklâl Caddesi, İmam Sokak No: 1 Beyoğlu, tstanbul Telefon: 49 49 »6 Cumburivet 4634 TURKİYE İS BANKASI paranızın... isükbtdinizin emr.iyeiidir Xeni A]ans: 1773/4
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle