12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA tKt: rCüMHÜRtYET: 1 Haziran 1971 Cumhuıiyet*e ünya fabbı tnodernleşiyor. Modernlesme, beraberinde uzmanlaşmayı da getlrir. Çalıjılan alanı daraitma ve bu dar alanda daha derin ve ince ealışmayı «istemlestirme uzmanlaşmamn temel kuralı olmaktadır. Tıp biliml, bir yandan kompiıterleri hizmetine sokarken, diğer yandan hckhnliji uzmanlaşmada llerlemeye zorlamaktadır. Böylece, önceki yıl, lann «aile heklmü, yerinl çeşitli dallann uzmanlanna bırakırken, ba dallann uzmanlıklanyla da yetinıneyen heldmtik artık özel dal. uzmanlıklarma başlami«tır. Her ne kadar, daha. hir mizahçının dedigi gibi, «bumun sajj detiğine bakao nzman Londra'da, sol deliğine bakan uzman Viyana'da calışır» tipte bir döneme gelinmediyse de yavaş yavaş uzmanlaşmanm insant bir eşya durumuna getirdiği de gözden kaçmamaktadır. •* öylece, yapısı gereği Insana en yakm •** meslek olan hekimlik. giderek in*ana yabaneılasrna tehlikesiyle kar«ı kar«ıv» geliynr. Bir «aile hekiminin eve girişindeki dostça dav ranışı düşünelim. Yalnız o «ırada hasta olanla değil, roctıkların ders durumlarına. ev lcindcki ufaklı büyüklü çcşitli dcrtlere kadar ber <e> le llgilenen o güven \erici, baharan aile dostunu kim hatırlamaz. kim sevmez? Bu dostun yerini. çelik araçlar içinde, soğuk sörünüşlü. raporlan incrlcyip kesin fakat uzak bir tutumla «onucu aeıklamakla yetinen •uzmanla«.mı« hekim> ti. pinın alması, bueün hutiın dünyanın üzerine eğilmek zorunda kaldığı bir sorun olmuştur. Sorun, Türkiyc için özel bir önem tasımaktadır. Çeşitli sağlık proırramlan hekimi. k a u baya, köye daha doğru bir deyimle üe hizmet örgutüno yöoeltmeye çalısırken bu tur hizmetin hekimi olan «nratiçyen hekim» uzmanliğa duyu lan eğilim yüziinden artamamaktadır. Tiirkiye'de pratisyen bekimden cok uzman hekim vardır. Burada, pratisyen hekim deyimîni. Tıp Faküitesini bitirdikten sonra ayrı bir dalda cah;madan meslejHni icra eden hekim icin kullanıyoruz. Bazı ülkelerde «genel pratisyen hekim» deyimi, bu anlamda yanılmış hir program gereğince özel şekilde yetiştirilen bir tür uzman hekim için kullanılır. • a> PRATİSYEN ve UZMAN HEKİM SORUNU • Dr. Erdal ATABEK • TÜRK TABİPLER BİRIİĞİ BAŞKANI kim gereklilik görürse uzman hekime gönderilmesini sistem haiine getirmelidir. Yurdumuzda bu anlamda kurulmus tek hizmet sHtcmi saçlık hizmetlerinin sosvalleştirilmesinde uygulanmaktadır. Bu »istemde 7900 kişilik bir çevrede kurulap «sağlık ocaği>nda çalışan pratisyen hekim, gerckirte hastayı bölge hastahanesinde caltjan uzman hekime göndermektedir. Nitekim, sağlık bizmetlerinin sos>aileştirildiği illerde pra tisyen hekim sayısı uzman hekimden daha fazladır. Sosyal Sigortalar Kurumunun, gerekse sağlık hizmeti veren diğer önemli kuruluslann sağlık hizmetlerinin (Sağlık Bakanlığının »osyallestiritmi? sağlık hizmetleri programı bariç) yanlı} bir hizmet sistemi üzerine kurulduğunn göruruz. Çiınkii, tedavi edici hizmetlerde bugiinkii duzen. hastanın doğrudan doğruya uzmana bajvurması esasına göre çalışmaktadır. Esasen, yanlışlık da buradadır. Bö>le bir hizmet sisteminin yanlışlıklannı sıralarsak: A Hastalann büyiik çoğunluğu lyi yeti}mis bir pratisyen hekim tarafından tejhis ve tedavi edilebileceği halde. bu hastalar doğrudan doğruya uzmana basvurmak zorunda kal» maktadır. Böylece, hastahane uzmanlan gcreksiz olarak büyiik bir hasta sayısıyU karşıla}makta, özelllkle poliklinik hizmetleri <;ok yeter«z bir duruma düşmektedir. % Hastalar bir pratisyen tarafından uzmana gönderilmediği icin kcndi hastalıklaruıın hangi branşa girdiği hakkında kendileri karar vermek durumunda kalmaktadırlar ki bu da çeşitli kayıplara yol aemaktadır. O L'zman hekimler. bu durumda kısmen pratisyen hekim hizmetini yapmaktadırlar, bu da uzman olmak için eğitim görmü; bir hekimin potansiyel kaybıdır. Özellikle, dispanserlerde çalışan uzman hekimler için bu tür hizmet büyiik bir moral kırıklığı ve ülke için bir kaym yaratmaktadır. O Belirli sayıda halka hizmet için pratisyen hckimin çalıstığı bir hizmet unitesi (sosyallejtirilmiş sağlık hizmetleri dısjnda) kurulraadığı için, hekitnle halk arasında yakın bir ilvskl kurulmamakta. hastalar rastgele başvurdukları hekimlerden gerekli Ugiyl görememekte, hekimler de Kastalarına istedikleri ilgiyi göstermek imkânuıı bulamamaktadırlar. Böylece, halka inen bir hizmet verilememekte. uzman hekim potansiyell değerlendirilememekte, esasında pratisyen hekim tarafmdan yapılmasi gereken hizmetleria bir kumı yapıi mamakta bir kumı lıe aznan hekdmlere yaptirümaktadır. Bir «aile hekimliği» müessesesi kurulmadıği için hekimle hasta arasında her taman varolması gereken insaneü ilişki kurulmamaktadır. &4 Neden böyle? u durumun temel nedenl. sağlık hlxmetlerinln doğru bir hizmet pramidine göre kunılmayı«ı ve hizmette pratisyen hekimlere yer verilmeyişidir. Pratisyen hekime. hukümet ve belediye tabiplikleri gibi güç hixmetlerden başka bir hizmet görcvi verilememi*tir. Üstelik, bu hizmetlerin guçluğii öncminde. bu hizmetlerde çalışan hekimlerin sosyal ve ekonomik güvenlikleri sağlanmamıştır. Hekiroler, genellikle, sosyal ve ekonomik güveııliklerini arztalep düzeninin içinde aramak zorunda kaldıklanndan, bu düzenln gereği olarak tedavi edici bizmette değerlenmek zorunda kalmıslar. lıunun sonucu olarak da uzmanlığı daima bir hedef olarak görmüşlerdir. Gerek. devlet hİ7metinde. gerekse serbest çalışmada bir alt «inıf durumunda bırakılırsa. bir hekimin uzman olmak için her çareye bajvurmasına herhalde sa$ümaz. B Almanya'dan PI1 ile gönderilen parolar 27.7.1970 tarihinde Bremen P.T.T. ile 1000 DM tstanbul Bakırköy Bez Fb. sicil No. 17496 Nihat Günaydın'a gönderdim. Para, gönderılene 19.8.1970 tarihinde ödenmiştir. Devalüasyon karan gm reğınce 10.8.1970 tarihinden sonra bütün döviz işlemleri yenı kur üzennden yapılacaktır. Benim param devalüasyondan 9 gün sonra ödendığinden yeni döviz alım fiyatlarının tetbikl lfln 12.11.1970 tarihinde Maliye Bakanlıgma yaptığım müracaat sonunda Ma liye Bakanlıgı Hazine Genel Müdürlüğü 8 Ocak 1971 tarih. 1259 sayılı yazısında Ankara P. T.T. Genel Müdürlügünden aldığı 25.12.1970 tarih 24758 sayılı vazıda havalemin gönderme tarihı 27.7.1970 oimayıp 21.7.1970 olduğu havalenm de Ankara Posta Müdürlüğüne 24.7.1970 ta nhinde ıntikal ettigi 30 7.1970 tarihinde eski kur üzerinden Türk parasına tahvt) edildiği ifade olunmakta ise de bu vazmın verinde olmadığını ikind defa avnl Bakanlıga 13.1.1971 t» rihinde vaDtıSım müracaat sonunda 2 4.1971 tarih 18678 sayıIı vazıda bu defa Anfcara P T T . Genel MüciürlüjKinden aldıgı 2S.3.1971 sünlü 8133 sayılı vazıda soz konusu havalem Bremen Posta tdaresince kabul tarihinin 27.7.1970 olduSu tevit edilerek 31.7.1970 tarihinde vukanda adı « ç e n PT.T. MüdürW6üne intikal ettigi ve karsılıgı ı'tlrk oarasına cevrilerek alıcısma ttdenmek Uzere sevkedilbeTirtilerek,"bi'lg) edinirrne Tiim Aydınlara Duyunı; Biz güzel yurdumuzun bir k8şesinde bulunan birkaç kövlfl genciz, bu amansu cehaletten kurtulmak gayesiyle köyümüz» bir okuma odası açmıs bulunmaktayız. Bu arada birçok eksiklerımis var, meselâ faydalı kitaplar. duvar haritaları, kırtasiye v.s. «ibl eksiklerimizi tamamlamaya yardım edeceklere şimdiden en derin saygı ve sevgilerimizî lunar teşekkür ederiz. Büyükdere Köyn okuma nda«ı Havran Balıkeslt tl Ağn Artvin Bıngöl Bıtlis Eızurum Hakkin Muş Tunceli Pratisyen hekim Lzman hekim 13 17 15 17 13 108 15 25 Sonuc T * ürkiye'de modern tıbbın gereğine uy* sun bir hizmet sistemi Irurmak i«tiyor«ak. pratisyen hekimliğe \e pratisyen hekime büyuk değer vermenuı önemini anlamalıyız. Bugün. ileri uzmanlık dalianna kadar uzanmı* sağlık sistemine kavu$muş ülkeler tehlikeyi an lamış, hekimin hastaya yabancılasmasının önüne geçmek için her çareye başvurarak «aile hekimliği» tipindc bir düzene geçmeye çalıjmaktadırlar. Boyle bir düzenin temeli pratisyen heki mdit Hastanın beden ve nıh yapısını. cevresini, aile durumunu. i$ hayatını. problemlerinl bilen. her zaman onun yanında olan, hastalanmadığı zaman da onun yanında. vardımında olduğunu hissettiren pratisyen hekim. ülkemtzin kesin zorunluluk duyduğu hekim türüdür. Kırsal bölgelerde. hastalann ihtiyacına cevap verecek. ic hastalıkları, doğum ve kaduı hastalıklan, çocuk hastalıkları. cerrahi hastahklar başta olmak üzere uzman müdahalesine ihtiyaç tostermeyecek bütiin hastalıklan teshis ve tedavi edecek pratisyen hekim, yurdumuzun temel direği olaeaktır. • J ratisyen hekimi yetistirmek, hizmete * kavusturmak ve hizmete devam edebilecek jekilde sosyal, ekonomik ve mesleki güvetıliğini sağlamak. yurdumuza yapılacak en büyiik hirmetlerden bir) olacaktır. r 13 1 2 42 1 6 4 (1967) 4 Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmediği illerden bazüarında durum : tl Adana Ankara Balıkesir Bolu Eskişehir tçel tstanbul lzmir Kayseri Zonguldak Pratisyen hekim Lzman hekim 74 789 41) 19 48 33 1531 463 30 183 12U8 Ulkemizde dıtrum TT T lkemizde 1987 >ılında me\cut olan *' 11.874 hekimiıı 7.266si uzman, 4.6flSu pratisyen hekimdi. Boylece, hekimlerin '• 63'ü uzman, •• 37'si pratisyen hekim olmaktadır ki hu dururoda doğru bir hizmet pramidi kurabilmenin imkânı kalmaz. Çiinkö. doğru bir hizmet pramidi, bir hastanm önce bir pratisyen hekim tarafından görülmeslni ve eğer bu he 117 23 110 92 2878 CEZAEVİNDE KİTAPLIK KURUYORUZ Halk arasında cani olsrak <?•fil de bilinçli insanlar. aydm kim se ma t n ° l ' ' î ' kurduğumuz kitnDl l k t a b i z I e r i avdınlatacak yararlı kitaolar 'Eserlerl olsun istîyoniK. Cehalette ileri gelen olayUn yenebilmek için »u dört duvar nemli köşelerden cemiyete yarar birşeyler öğrenmek istiyonız. Bof iw>çen günlerimizi ancak okumak, ötrenmekle geçirirsek yannın aydını oluruz dive düşünüyoruz. Bu gibi düsüncelerimize yard'rn cı olacak bizlere kitap göndere» cek kurumlara hayırsevenlere, simdiden sonsuz sav« ve tesekkürlenmizi arz ederiz AR4BAN Kapatı Cezaevi mahkfltnlari adına Abdıilki» dir Dayan Araban Gaziantep. 21 661 72 96 U9S7) sini rioa edivor sovuç Savın veni ülaştırma Baka> rundan finemle rica ediyorum, memleket, millet hizmetfnde Uc ret karsıhgı vazifeye lavik olan Insanlara ıtörev verilsln. Artık vatandaslar htzmet beklivor. Yukanda fzahma çalıstıfım hftdiseler her halde kafldir kanaatindevim. Ahmet K«m«l GÜN*TT)!N n Bremen 21 Hohnlafer auf den Oelnen B. ALMANTA Bn açıdan saglık hizmetlerimizl inceledlümiı uunan, gerek Sağlık Bakanlığınıo. gerek UIMDEN UNE Gençlık gitti, baıi geleceği kortaıiDÎ Bankalan soyanlar, insan kaçınp fidye alanlar ve Israil «.olosunu öldürenler, bugünkü düzenden memnun değillerdir. Memnun olmadıkları «çin de Türkiye'nin altını üstüne getirmeyi kendilerine amaç bilmişlerdir. Bunlar Halk Kurtulus Ordulan kurarak, bankalan aoyup insanlan öldürüp, çocuklan kaçınp ana babaları inleterek bu düzeni defistirecekler ve kendi kurduklan bir düzende iktidar sahibi olacaklardır. Bunlar iktidara gelirse ne olacak? Bugttn yaptıklannı daha genis, daha engin bir şekilde yapacaklar. meselâ ömer Ayna bank» soyarak mali isle ri iyi öğrradiği için Maliye Bakam olacak. Deniz Gezmis Genel Kurmay Baskanlığtna gelecek, Hüseyin İnan dıs politikayı cevirecek.. Hemen tumı söyleyeyim: Mütarekede Damat Ferit ile Amiral Haringtofc «rmamd» bu vatanda jasayan Türkler bakımından hiç fark yoktu.. Rahip Fru ile Sait Molla. mel'anet bakımından Türk topiumu için birbirlerinden farklı degerler tasımıyorlardı Bir çoklarımıs için Padişah ve Halife Vahdeltin gözü kardı muh teris düşmanımız Venizclos'tan daha alçaktı.. Ben kendi vatanunda itilip kakıldıktan, tehdit edilip evlldım elünden alındıktan, geceleri rahat uyuyamadıktan «onr» b»n» bunu yapanın isrni Ister Nahit Töre, ister Petro, ister hacı Anesti olsun ne fark eder? # * * Tethi*. kötfl s'eydir!. Dev Gençli tntuklanraış veya kaçak je7en gençlere şunu hatırlatmak istiyorum: bu siddet hareketleri ile hiç bir neticeye varmak mümkün değildir. Gençlik heyecanıyla attığınız her adım, benim kardeşim veya oğlum bile olsaruz size Makedonya komitacısı veya Yunan erzunundan daha farkh bir nitelik vermez, bu zulmü yapar yapmaz, bize, ananıza, babaruza, sizi yeti?tirenlere, memleketinize derhal yabancılaşıverirsiniz!. Adam öldürmüş, banka soymu? insanı basında kim ister, ona kim inanır? Çocuk kaçırmış bir kişinin devrimci olması mümkün müdür? Ama onun merhametsiz olduğu muhakkaktır, bu kadar merhametsiz insanlann kuracakları bir sistem ve rejim altında yaşamayı arzu edecek haysiyetli yaratık bulunur mu? Ha!.. Zor kullânılacak. stenler işleyecek, halk mahketneleri köşe başında yarım saatlik duruşmalardan sonra adam asacak. insanlar size sayı ile teslim edilmedifi için kSmârlüklerde, ka.pi aralarında öldürülecekler. sonra kendi vicdanınızı alevler aaravcak. korku benliğinizi kaplayacak.. Muzaffer de olsanız bir güa arkadan bıçaklanma tehlikesinden ürkerek hep işkilli yaşayacaksınız.. Ev nedir? Aile nedir? Sevçi nedir? bilmeyeceksiniz. Ve lıer biriniz sözde bir iktidarın sahibi olacaksınız!.. Peki böyle ın 6anhktan, duygudan uzak bir iktidarı ne vapacaksınız? O zaman birbirinizden bile şüphe edeceksiniz. bîrbirinizf düşman olup, hep elleriniz tabancalannızı okşayarak dolasacaksınız!.. Birbirinize mutluluk veremeyince millet mntlu olacak mı? Biraz düşünün'... Vicdan muhasebesi yapın'... Bu çıkmaz yolun balçığı başınızı asmadan kolunuzu uzstın ki, sizi bu balctk tan çekip çıkarsınlar.. Size korkularından dalkavukluk ederek, kendilerine göre ysptıklan çıkar hesaplan ile size hoş görünmek isteyenler olabilir. oldu da onlara Çekoslovakya'da Mazariki, Gottwaldin pencereden nasıl attığını hatırlatayım.. Rusya'da. da Kerenski pibi bir kişi işbasmda idi, yuzbinlerce insanın ölmesine mani olamadı, sizi doğrudan \eya dolambaçlı günahkâr eyleme sürükleyen ler başınızı belâya soktuktan eonra akıbetinizi seyTedecekler ve sizlere hiç bir sey söy lemedikleri, hattâ sizleri bu eylemlere teşvik ettikleri balde «Biz onlara çok nasihat ettik!. Ama dinle> temedik!.» deyip yasantılanna yeni bir istikaroet vermenın Ç»resini arayacaklardır. Ne otursa sizin gençliğinize olacaktır. Bu gençliği feda ettiniz!. Bari yaslanacağımz günleri kurtarmanın çaresine bakmayı düşünmez mi siniz?. ı Kanalızasyon tesısatı için prefabrike beton boru fabrikası tesisi, itfaiye teşkilâtı için motopomp, duman aspiratör ve jeneratörü; oksijen tüpü mübayaa edilecek ve çöp yakma fabrikalan tesis ettirüecektir. Şartnameler Makina; Şektrik ve Sanayi İ^leri Müdürlüğünden temin edüebilir. İlgili firmalann menşeinden temin edilecekler için Türkçe tercümesi ile beraber FOB bedeli bildirir proforma fatura ve teknik malumatı; yerli yapılacaklar için TL. bedeli bildirir teklif mektuplanm 1« Temriıuz 1971 akşamma kadar Belediye Başkanhğına vermeleri ilân olunur (Basın: 15673/4585) İstanbul Belediyesinden parlak ithâl eşyası olan minibüsün yerini traktöre bıraktıgınj arkadan gayri menku) spekülâsyon imkânının dogmasıyla birlikte arsanın, dükkânın, apartman lıatınm digerlerinı feenara iterek günde 9 saat somun sıkan, kazma sallayan yorgun vücutların riiyalannı renklendirmeye başladığı na sahit oluyonu. Türkiye'nin sık., sık degışen • • konomık ortamı ve koşullan bu bınbır sıkıntı ile birüctınlmis tasarrufları lâyıkıyla değerlendırmeye fırsat bırakmamaktadır. Bundan sadece yabancı ülkelerde ıkıncı sınıl ınsan muamelesme mâruz kalmak pahasına para biriktirmeye çalışan vatandaşımız değil aynı zamanda bu biiyUk potansıyelı Uretici yatınmlara kanalize edebilme imkânından mahrum kalan Ulkemiz de zarar görörnegin: Batı Almanya'nıri bUmekteâır. yük çehirlerindeki çöpçülerin, Otomobü, televızjon, ses alma komilr ocaklarındakı işçilerin, cıhazı gıbı tüketim maddelenne Hava Meydanlarındakl hamallaveya gaynmenlcule yatınlan bu rın büyiik bir kısmını Türkler tasarrufların Türk elconomisine teşkil etmektedirler. üretici bir katkısı olmayacağı taBulunduklan ülkelerde kendibüdır. lerıne «misafir işçı» ismi takalrnış ı u kuralın yanı sıra yurt dışınbulunmasına rafmen vatanda^laI dakı ışçilerimizin bilinçli bir nmızın, dil, dın, kultür, gelenek ' şekilde hıssedıp arzuladıkları farklanndaki keskınlik nedeniyle diğer hususlara da değınmek geAvrupalı ev sahiplenyle sosyal rekmektedir ki bunlann temelınolarak kaynaşamadıkları görulde dofal bir istikbâl emniyetı ve mektedir doğup büyudüğu toprağa karşı Bu uyuşmazlığın tabıi bir s o olan sevgi yatmaktadır rıucu olarak ve ışveren ülkelerinFakir Anadolumuzun çeşitli kö. de kısmen kasdî teşvikleriyle ışşelerinden kopup gelmiş işçilerıçılenmiz çalısmak ve yaşamak zomuin yurda geri döndüklennde runda olduklan toplıunda bir memleketlerine bir eser götürmek sosyal izolasyona doğru ıtilmekiçin duydukları istek bunun açık tedırler. bir örneğidir. Bu suretle hem ken Bu duruma, Avrupanın maddedine ve ailesine bir çalışma yeri ga cı atmosieri de ilâve edılince rantilemiş olmak hem tasarrufunu yurt dışına çalışmağa giden vaışletebileceği bir kuruluşun ortağı tandaşlarımız için oradaki yaşanolmak hem de memleketıne bir tının sadece ekonomik bir hedefe ekonomik katkıda buluıunanın gu varmak amacına yöneldiğıni göruruna varmak gibi çok yönlü bir rüyoruz. tatmin imkânı ortaya çıkmaktadır. Bu olumlu eğilimin 500 bini askm vatandaşımız arasında büyük çapta revaç bulmasmı memnuniyetle karşüamak gerekir. Çok kaba ve asgari bir hesapla 500 bin çalışan yurtdasımızın ortalama aylığınm 200 dolar ve şçilerimizin büyük bir çofunbunun üçte birini tasarruf ettiğirıi luğu yemek, içrnek, konut gikabul ile (ki büyük bir çogunluk bi tabiî ihtiyaçlannı en ucuz ve ilke) şekilde gidererek ve eğ bu tahminlerin üzerindedir.) Yıllenceden sarfmazar etrnek sure da en az 400 milyon dolarlık bir tasarruf kapasitesinin varlıgı aöz tiyle mümkün olan en kısa sürede kazançlannı biriktirmek ve konusudur. hayâllerindeki ekonomik hedefe tşçilerimizin resmî kanallarla varmafe arzusunu taşımaktadır yurda transfer ettikleri dövîzler lar. yıllara göre incelendiğinde (bak Avnıpaya işçl yollamaya baçlatablo) en yüksek meblağı te$kil dığımız 1961 yılından itibaren bu edeninin dahi bu asgari tahminın ekonomik idealin zamana göre cok altında kaldığı göze carpacak. sekil degiştirditini ve bir devrin tır. sonu resmî kayıtlanna göre 480 binin üzerinde, gayriresmî tahminlere göre ise 600 bin civarında vatandaşımız yurt dışında hayatlannı kazanmak gayesiyle çalışmaktadırlar. Büyiik bir çoğunluğu Batı Almanyada (%85 geri kalanlan da Avusturya, tsviçre, Hollânda, Belçika, Fransa, tsveç gibi A\Tupa ülkelerine dağılmış olan işçilerimiz, genellikle bu ülkelerio yerli halkı nın çahşmak istemediği ağır ve cazip olma yan iş sahalannda istihdam edilmektedir • ler. 1970 vıırda aktarılınası fazan ÖZER ÖLÇMEN Konya Milletvekili h isıi liisiiiTiıl'liirıııııı yetersizliği sebebiyie bir süre daha yatırımlannı gerçeklestirebılmek üzere dış finansman ihtiyacına bajvurmak zorunda kalaeagı ekonomik bir realîtedir. Yabancı sermayenin yarar ve za rarlarmın tartışıldıgı bugünkü ortamda kendi dıs döviz kaynakları. mız olan işçi tasarnıflan ve turizro kapasitemizi de^erlendirmekte gös tereceğimiz basiret ekonomik »ıç rama yeteneğimizi büyük öiçüde tkilİki Son günlerin dolar krizinde (Brüldüfü gibi dev ekonomilerin dahi umulmadık anlarda dengelerini kaybedebilecekleri ihtimali sür'atle geliştirilmekte ohın otomatizaayonun Avrupa ülkelerinin istihdarn politikalan üzerindeki etkileri i; gücü ihracatımıza sürekJİ olarak eüvenilmesinin mümkün ol madıgını göstermektedir. TEŞEKKÜR Galatasaray Lise<1 ile tstihkâm ve Topçu Okullan Emekli Matematik öğretmeni, en eskı Galatasaraylılardan Ailemizin büyügü M aldı ki yurda getlrilen l>70 i»çi dövizinin tahminlerinin üze. rinde yükack oluşunun sebebi 10. Ağustos. 1970 Develüasyonunun netıcesidir ve maalesef daha aradan bir yıl geçmeden simaarlar ve spekiilatörler serbest döviz piyasasında ujGİlerimiz için resmi kurdan daha cazip bir aeviye »«ğlami« bulunmaktadırlar. K aeı Tc»Vbi dodarniyle e«i«ze merasimin* katılnuk, eve geî. g mek, çelenk göndermek. telgraf, telefon ve mektupla tazıye. g rfe bulunmak luretıyle acılarımızı paylajan Galatasaray Lıse g sinln vefakir mezunUrına, yönetid, öğretmeo ve öğrencıleri = ne, Galatasaray Spor Kulübü ıdarecllerine, aziz dost ve ya = kınlarımıza mınnet ve şükranlarımızı arzederiz. ğ AİLESİ I (Cumhuriyet 4596) Holil Hdild BiRSANın Bi Büyiik bir çoğunluğu I Bundan ve Türkiye'deki ekonomik »tabilite yetersizliğinin neticesi önümüzdeki yıllarda yurda transfer edilen işçi dövizlerinde bir azalma dahi beklenebilir Tasarruf ile fiilen yurda tranıfer edilen meblağlar arasındaki farkm milyarlarca liraya baliğ ol duğu ve bunlann Alman ve tsviçre bankalarında çok düşük faizlcr le yülardır yatbğı da biliamektedir. Hattâ bu Itıl kaynağa göz diken bazı enternasyonal spekülatörler de çıkmı; ve cazip şartlar vaad ederek işçilerimize mühim oranda hisse senedi satmışlardır. Bunlardan İOS adlı bir şirket Kanada'nm kuzeyinde satın aldığı hâli arazide petrol çıkaracağı vaadi ile Almanya'da ve bu arada i«.çilerimize milyonlarca D.M. lık his«« senedi «atmı» ve sonunda petrol çıkmadıgı gibi firket de iflasa yaklaşmıjtır. Bu hesaplar cöstermektedlr ki yurt dışındaki vatanda«lanmızın döviz tasarnıflan ülkemiz için çok büyük bir kapasite teşki) etmektedir. örneğin: Katma protokolün tasdikiyle 5 yıllüc geçi» d5neminde Avnıpa Ekonomik Topluluğundan alacağımız kredi toplamı 220 milyon dolardır. Ve bu meblağ işçilerimizin bir yıllık taısarruflannın takriben yansına eşittir. Veya başka bir mukayes* yaparsak bir yılık dış i?çi tasarru fumuz tum ihracat gelirünizin y» rısından fazladır. Sonuç üzenll bir calıjma atmosfert içinde emeğinin karşılığında maddeten ve sosyal haklan yâ nünden tam tatmine alışmış 600 000 vatandaşımızın günün birinde aynı »artlan yurdumuzda arayacaklarını dü;ünmemizin zamanı gelmiştir D Tel Halat Alınacak T.C. Devlet Demiryolları İstanbul Alım ve Satım Komisyonu Reisliginden: 1 31 kalem 122000 Kg. muhtelıf galvanizli te) halat, 17 Haziran 1971 Perşembe eünü saat 15 de Sirkeci'deki Komısyon binasmda kapal) zarf usulü üe satın almacaktır. Tekliflerın en gec mezkür saate kadar Komısyona verılrnis veya gelmiş, olması şarttır. 2 Gecici teminat, teklif edilen bedelın yüzde beşı olup şartnameler Komisyondan bedelsız almabilir. 3 TCDD. ihaleyi yanıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talıbe yapmakta tamamen serbesttir. (Basın: 15716 4386ı MEVLIT Kırmetli e;im emekli îlkojretim Müfettislerinden MUSTAFA NOYAN'ın ebediyet* Intlkalinin dörduneü yıldönümü dolayısiylt 1 Haziran 1971 Salı (bujrun) Üsküdar TopUşında Valideiatik camiinde bile namazını raüteakıp degerll hafız vt mevlidhanlarımızdan duahan Adem Erim, Fevzl Mmr. Esref Akhisariı, Hüıeyin Top, Sait Tanık; tbrahim San»ar, Mehınet Sosyal. üıtad Amir Ates Urafmdan aziz ruhurja tthafen Kur'anı Kerira ve Mevlid) Serif oku nacaktır. Araı edenlerln tesrifIcri rica olunur. Esl: Beüdı NOTAN Cnmhuri'tt 4574 Türk Hava Yollan A.O/dan 1 1 adet elektrokardıogram cıhazı (aksesuarlanyle birlikte) satın almacaktır. 2 Muhammen bedel 25.000.00 TL. dır. 3 Geçıcı teminat 1.250.00 TL. dır. ^T. 4 İhaJe tarihi 10/6/1971 Perşembe gurr'.îjıat 15.00 de Ortaklığımız Genel Müdürlüğünc !^Jpıiacaktır, mf 5 Postada vâkj gecikmeler nazara almmaz. 6 Şartnameler. Taksım Gümüşsuyu Cad. Dümen Sok. GOmüşpalas Apt. No 5 de Levazım Mudürlügunden almabıhr. 7 Ortaklığımız 2490 sayılı Arttırma ve Eksıltme Kanununa tabı değildir. I Bi T A BL O Son 4 yıl İçinde yurda trantfer edilen l«çi dövizlerl (Milyon Dolar) 1S€7 1968 1969 197» M 1«T 141 273 u kapasiteyi yukarıda özetlemeye çaliîtığimız yold» yanl kendi ortak olacaklan sanayi yahnmlan şeklinde Türkiye'ye ka nalize etmek üzere münferit bazı teşebbüslere giri«ilmi» ve kısml ba şanlarda sağlanmışsa da bunlar talebin tümüne oranla pek cüzl kalmı«lardır. Ayrıca âkira kalraif denemelerinde bir hayli yekun tut tuğu bilinmekte ve olumsuz sonu; lara sebep olarak devletin yeterin. ce garanti ve ilgi göstermeyiîi, or taya çıkanlan fuzuli formalite ve kırtasiyecilik engelleri gösterilmek tedir. Her ne kadar kronik bir dıs ticaret açığına sahip olan ülkemizde hükümetlerin böylesine rahrnet siz bir nakit döviz kaynağuu kendi tasarnıflan altında bulundurmak istemeleri tabit bir egoizm olarak karşüamak mümkün ise de bu büyük kaynağın asıl sahiplerinin menfaatlerinin ve geleceîderinin de gözetilip garanti altına alın ması aynı hükümetlerin çözümİAmekle yükümlü olduklan bir aorundur. Bu yönde Erim hükümetinin Ekonomik Işler âaşbakan Yardımcısının olumlu beyanatı ve bu •maçla devletin de iştirakiyle kurulacağmı vaad ettiği i$çi yatırıra bankası ümit verici bir adımdır. Sür'atle kalkınmak ve bunun için de sanavileşmek zorunda otan Türkiye'mizin iç tasarruuarının VEFAT Merhum avukat Nuri bey ve merhume Rahime han:mın kızlan merhum Musta. fa Şanda'nm eşi Uğur Ş a n . da ve Duygu Candar'ın a n . nesi Avukat Salih Nuri Tüzelin, Rezin Gündoğdunun Rezzan Tüzelin, Asuman Akayhnın, Hulusi Özensel'in Mustafa Özensel'in kardesi, Emre ve Didemin büyük annesi, I TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (Basm 15343/4572) Bursa Valiliginden tlimız köy içme su inşaatlarında kullanılmak üzere 350.000. lira kesşif bedellı muhtelıf ebatta PVC boru 2490 sayılı kanunun 31 ıncı maddesı gereğınce kapalı zarf usulü ue satın ahnacaktır. Eksütme 23/6/1971 Çarşamba günö saat 15.15 de Vilâyet Daimî KomJsyonunda vapılacaktır. Muvakkat teminatı 17.750. liradır. Bu işe aıt dosya hergün mesaî saatleri dahilmde YSE tl Müdürlügünde gorülebüir, Eksiltmeye Iştirak etmek ıstıvenlenn 1971 vılında faaliyette bulunduklanna dau Tıcaret Odası vesıka* ile usulune göre hazırlsyacakları teklif mektuplann ve teminat makbuzlannı ihale saatınden bir saat evvel Vilâyet Daımı Komısyon Başkanhğına makbuz mukabilinde verecelclerdir. «^.. Postada vâki gecikmeier kabul edUmez. (Basm: B. 63715654/4584) BEDİA ŞANDA vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğle n a . mazını müteakip Şi?li Ca. miinden ahnarak Zincirli. kuyudald ebedi istirahat. gâhına tevdi olunacaktır. Tanrı rahmet eylesin. A t LE S 1 (Cumhuriyet: 4606) KAYIP KuleU Aakerl Llsestnden aldıgım fcimliâimi kaybettim. Hükümsüzddr. !090 OZm TINAR Cumhuriyet 4601 KAYTJ? Sebekem) kaybettim. H l f AyUn Çstıran Cumlıuri>«t 400a NİMBÜS
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle