20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CumhuriYeı SİELKURTUUU CEVAtVR OLDU CAYAM AGR YARAU GURBET KUŞLAR1 10 Lira BÎR FtLlZ VARD1 10 MÜFSnTtŞLER MÜFETTÎŞt 10 BABA EVİ „.......„.„„ 8 CEMÎLE 8 EKMEK KAVGASI „ 8 SAKHOŞLAR 4 AVARE YILLAR 4 V A R H K Î A Y I N L A R I İSTANBCL (tlâncıhk: 3670/4603) Oıhon Remni'in Romonlaıı Kıtrucusu: YUNUS NADt 48. 16818 Telgraî ve tnelctup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: lstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 07 22 42 98 22 42 99 1Q71 Çattşmada iki de Polis yarolandı A. Bilgi E. Konuksever t. Onur S. Giüer S. Aybatar ve T. Divitçioğlu'ndan kurvdu CUMHURİYET ekibi büdiriyor 2 i î j K i l A M S , ELLERİNDE StBEL't DE TtlTUKLADlKLARI EVtN ÇEVRESİNİ ATIŞ MENZİLİ DIŞINDA SARAN BtNLERCE İSTANBT3LUJ SF.KtLDE OIAYI ÎZLEMİSLER VE SİBEL'İN KHRTULÜŞUNÜ SEVÎNÇ NİDALARl İLT5 KUTLAMIŞLARDIR NEFESLERİ 3 DEV GEMCll OIOURÜIOU CEMGtL, MANGA Pazar günü saat 9'da başlayan korkunç bekleyiş bugün saat 11.20'de mutlu bir şekilde sona ermiştir. Binaya giren güvenlik kuvvetlerî 51,5 sa attir iki azılı şakînîn elinde bulunan Sibel Erkan'ı kurtarmışlar ve bu arada iki şehir eşkiyasıyla giriştikleri çatışmada şakîleri ağır şekilde yaralamışİardır. Şakilerden Cevahir çatışmadan az sonra ölmüş, Çayan da ağır yaralı olarak ameliyathaneye alınmıştır. Sibel'in kurtulmaa, çevredeki halk arasında büyük sevinç uyandırmış, olayı izleyen binlerce vatandaş, Güvenlik Kuvvetlerine sevgi gösteriierinde bulunmuşlardır. Şâkilerle polia n çatışmasında, iki polis memuru da yaralanmıştır. Yaralüar tedavi edilmek üzere derhal çevredeki hastahanelere kaldmlmışlardır. Bu arada halk, şehir eşkiyal.an aleyhlne tezahüratta bulunmuştur Kimlikleri Mahir Çayan ve Hü seyin Cevahir olarak tesbit edi len ağır yaralı iki şâkiyi linçet mek istemişlerdir. Ancak Cevs bir az sonra ölmüştür. Canılere bugün saat 1100'e kadar mi let verılerek teslim olmaları istenmiş, cak canüer bu isteği reddetmişlerdir sırada binaya merdivenler davanmı; rekli tedbirler alınmıştvr. Sağlık Müd luğü Ue yapüan temas sonunda da t dolu yakasında bulunan butün hasti neîer alarma geçirilmiştir Saat l l . « d a iki polis memura şakl bulvuıduğu daireye doğu tarafındakı cereden glrmlşler, fakat şakllerin j'i ateşi üe karşılaşmışlardır Buna ra polisler şakileri yaralayarak teslim ai başarmıslardır. Daha sonra da tak\i venlik kuvvetleri binaya girmişler Olay kısa sürede çevreye yayünu§ vük sevinç uyandurmıştır. Alptekin de Tekirdağ'da yakalandı TEKlRDAĞ, (AH SAYDAM bUdiriyor) İsTail'ın lstanbul Başkonsolosu Eîraim Elromtın kaçıruması ve öldürulmesiyle ilgıli olarak îstanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca aranmakta olan Cihtı Alptekin Ue, ö|renci olayl%nndan aranan Tiyfun CSmaBre, dün güvenlik kuvvetlerınoe ba|lar arasmda ,y» alannuştır. CESETLERt TESHtS EDİLDİ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) DevGenç üyesi 6 kişinin Adıyaman'a bağlı Gölbaşı ilçesinin înekli köyü civarında güvenlik kuvvetleri ile silâhlı çatışması sonucu 3'ü öldürülmüş, biri yaralı, diğeri ise sağ olarak ele geÇirilmiştir. Öldürülenlerin: Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alpaslan Özdoğru olduğu, kesinlikle tesbit edilmiştir. Yaralının ise, OrtaDoğu Teknik Üniversitesi judo öğretmerd Mustafa Yalçıner olduğu anlaşümıştır. Bu arada, canlı ete geçirUen 2 kişinin verdiği bügiye göre, çatışmada kaçanın kullandığı tak ma ad, «Hemşerim» dir. Sağ ele geçiriten Hacı PoUt'ın TIP uyesı olduğu ve bir süre Once Akçadağ ötretmen Okulundan çıkarıldıgı ağrcnilıniştir. OLAYLAR NASIL GEÜŞTİÎ Bu olaylardan öuee durumun gelişmesi, söyle olmuştu: Karargâh olarak kuUandıkları evden kaçarken b b bekçi ile bir kadını ağır yarauyan iki azılı şehir eşkiyası önccki günden berı, Maltepedeki bir evre «rehin» olarak tuttuklan Binbaşı Dinçer Erkan'm 14 yaşmdaki kızı Sibel'i, dün de, güvenlik kuvvetlerinin tüm ihtar ve ikazlarına rağmen serbest bırakmamı^lardır. Tesliın olmaya da yanaşmıyan otoraatik silâhlı bu iki azılı eşkiya, Sıbel Erkanı, ancak Kıbrıs veya Filistine geçtikleri takdirde serbest bırakacaklarını iîeri sürerek, bu konuda pazarlığa girişmek istegtnde bulunmuşlardır. İki eşkıya, gazete ve yiyecek de istemişlerdir. Sibel Erkan'ı rehtne tnttuUan bildiri ten Mahir Çayan, Vstanbul'a getirHen anne&inin, Hüseyin Cevahir İse aı «Teslim ol> çağnsına «Hayır» vermişlerdir. Bu arada. saat 23.55 sıralan lektörlecin sondurulmesi üzerı eşkiyalan. dışan>a 5 el ateş etı Bunun Uzerine reflektorler, yi nlmıştır. Asker, kan akma< istemiyor Maltepe Küçükbağ sokak, I evin üçüncü katında, her taral kuvvetlerince sarılı bir halde bulunan iki azuımn gerçek î sinlikle dün de tesbit ed le beraber, bırinin Hüseyi (Arkası Sa. ' ı '"'^üphe üzerine.. tstanbul'dan Tekırdağa gelmekte olan İpsala «jtobtlsü şolorü Ibrahım, saat 15^0 su üannda Ye \ niçıîthk mevkunde. Tekırdag yonune gMen ve üzerınde 2 kışı bulunan 06 EF T82 plâkah bLr motosıklet gormuştur. Ikı gencm de vazıyetınden şüpheletıen şoîor, tuzmı artırarak, Tekirdağ Emnıyet Müdürlüğüne gelırnş ve durumu bildirraiçtir. Bunun üzerıne trafik polislerl Hnseyin Kahrın a n ile Erol Kihya, bir ciple mcstosikleU kaTşılamaya giderlerken, yolda Tskırdag Traîik.Müdürlüğüne ait bir otomobili görerek durdurn» tArkası Sa. 7, Sü. 4 de) î lstanbul Emniyet Mtidtirti ve bazı Polis şefleri görevden alıtıdı ANKARA (Cumhuriyet Bürosy) Kİmliklerİ, bir süre anlaşüamadı Çatışmada olenlenn kitnliklerb»r siire beili olmamışUr. Daha sonra, önce Sinan Cemgıl'ın kım îifci anlaşılmuştır. Jandarma Ge nel Komuteclığı Basın ve Halk la tllşkıler Şubesi, îkinci bir bil diriyte öldürülenlerin kesin kım lıklerini vermiştir. (Arkaa 8*. 1, Sft. 5 de OLAYLA İLGİLİ DİĞER RESİMLER vardı ki onların duyg
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle