13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAKDAL Aldığı maçı antrenöricrinin hatası yüzünden kaybetti.. 3 büyüklerde oynayan yıllanmış futbolculcu | İlk 2 raundu kazanmış olan boksörümüz, köşe adamlannın yanlış taktiğine kurban gitti IMADRİD, Özel) Ve Celâl Sandal da elendı. Ilk ıkı raund çok ustun doğuşmustu. Avrupa Sampiyonu rakıbı karşısmda bir hayh açık puan farkı ıle öndeydı. Maçı kazanmamasL ıçin hiç bir sebep yoktu. Hattâ Macar'ın bile galıbıyetten umidini kesmiş bir hâli vardı. Ancak: sanssızlık, daha doğrusu bügısizlik burada kendinı gosterdi. Köşe adamlannın verdiği taktikle Celâl son raundda müdafaaya çekilince kukremis bir kaplan gıbi saldıran Kajdı ustuste aldığı puanlarla avarajı suratle kapatmaya basladı. Celâl sersemlemışti. Ağzmdan dışlik düştü. Iki defa kroke oldu ve aldığı maçt bir taktik hatasına kurban gıderek verdı. 5 hakemin maç sonunda verciklşrî puatflar ?oyl«T*: 6058, 59S8. 5958. 5958, »860 ve netıce 14. 3. OLABİLECEK Celal Sandal'ı mağlup eden geçen yılın Avrupa şarapiyonu Macar Kajdı bu yıl da sıkletınin 1. si olursa Turk boksorü de 3. olacak. Aksi halde dere. cesı 4. luğe duşecek. !•• Sandal aldığı maçı verdi Eraslan Dornk'nn Danimarkah Sivebatka jenildiği maçtan bir an (Telefoto: UPI) F. Bahçe'de 7 f utbolcu 5 yıldır oynuyor G.Saray ve Besiktafta eski oyunculardan 4 kişi kaldı.. Ercan TURCAN GaUtesaray'ın 3 teknik adamı; Turgan Ece, Brian Birch ve Coşkun Ozan. on beş yıl içinde 3 büyuk kulıpten en az kadro değişikliği yapıp futbolcu yenilemeyen takım Fenerbahçe olmuştur. 1965 yıhndan bu yana Fenerbahçe profesyonel futbol kadrosunda bulunan Ercan, Ogun, Yasar, Nedım, Selim, Zıya ve Şukru bu sezon da Sarı Lâcıvertli formayı giymişlerdir. S Altın yurorukiu elçiler urk boksorlerı, arenalar ulkesınde ay yıldızlı formalarını olanca guçlerı ıle temsıl edıyorlar. Bir avuç ımanlı genç. Ingılızlerın asıl spor dedıkleri boksun, mertçe mucadele orneğının en guzelıni, en ıyisıni vermeje çalısı>orlar Spor teskılâtından basınına, TRT'^ıne kadar ıhmal edilmiş bir spor dalının fedakâr yurarukları, eığerlerinin olanca gucu ıle vuruyorıar. Yalmz rakiplerı ile mı döğuşuyorlar?. Hayır. hayır... Inanın. Turk tarıhınin. Turk ha. rıciyesının, dış ülkelerde bıraktığı sempafı ve antıpatisi ıle de döğuşuyorlar. Masa başındakıleri yenmek rakıplerini yenmekten de zordur. Gordum »• y*şa.aııa bu tip bir olayı. Bize kızgın bir railletin haketnı. 1956 yılında Ke. mal Yalçınkaya'nın fınal maçmda, Ordulara Orhan ÇETİNKOIi I rası Dunya Şampıyonluğunu Italyan seyırcılerının 15 dakıka Kemal lehıne yaptıkları tezahurata rağmen goz goıe gore yemişlerdı. Boks; Turk gençlerının karakterıstık yapılarına en uygun olan spor dallarının basında gehr. Bu kadar ıhmal edılmesıne rağmen. son yıllann uluslararası sahada Turk sporunun en ıyı temsılcüiğıni yapmaktadır boksorlenmız. Üç mılyonluk tstanbulumuzun boks an. trenman salonu dıye isımlentfırdığımız trıbun altı salon ıçler acısıdır. Boğa gureşçıst gıbi doğüşen ve seyreder. îspanyollann kar«ı«ındaki altın yumruklu gençleri. alacakları rnadaly» şayısı y« rengı ne olUTsa olsun, »rnator Ttrk sponı adına selamlarım. Avrupa Halter Şampiyonası bugün Sofya'da başlıyor Fenerbahçe kadrosunda son beş senenin 7 futbolcusunu bulundururken, Galatasaray ve Beşıktaş takımlarında ıie eskılerden 4 futbolcu bulunmaktadır. Sarı Kırmızıh takımda son 5 senedır bulunan futbolcular; Ayhan, Uğur, Talât ve Ergün'dur. Bu futbolculardan Uğur ıle Ergun devamlı Sarı Kırmızıh formayı bu senekı lig maratonuncFa gıymişler, ancak Talât ile Ayhan yedekte kalmışlardır. Bu durumda Galatasaraylı \bneticıler eskl futbolculardan 2 sıno*en faydalanmışlardır. Sıyah Beyaı lı takımda ıse 5 vıldır Sıvah Beyazh formavı gıven Sanlı. Fa ruk, Sabrı ve Yu suf bu sezon da formalarını sakathklar ve form suzlukları harıcınde kım^eve hırakmamıslar . dır. Kılıç'ın Beşiktaş'ta görev alması eski G.Sara/lıları üzdü Gündüz Kılıç'ın Beşıktaş il« anlaşması Galatasaray Yonetım Kurulunda sessızhlüe karşüamrken, SanKırmızılı çevreda «bir kayıp» olarak nıtelenmiştir. Takımın Şampiyon olmas» Bırch ÖzarıEce üçlusüne antipati duyan ve Kılıç'ı goreve getırmek isteyen çevreyi durdurmuş. fakat eski bir Galatasaraylının başka kulubü çaiıştırması bu çevrede üzüntu yaratmıştır. SarıKırmızılı kulubun Yonetım Kurulunda teknik adamlardan memnuniyet ve değıştırmeme prensıbı hakim bulunduğu için Günduz Kılıç'm Beşıktaş ıle anlaşması bır tepkı yaratmamıştır. Buna karşılık eski Galatasaraylılar uzüntülerıni açıklamaktar çekınmemışlerdır. SanKırmızılı Kulübün eski Başkanlarından Suphı Batur, Kılıç'ın değeri üzerinde durarak, «Bu transferin sonucu Ueride kendisini belli edecektir» şeklinde konuşmuştur. Talât Sadıkoğlu da, Yonetım Kurulu uyelerinden bazılarımn Kıhç'a cephe alması sonucu bu durumun doğduğunu belirterek, «Gönül isterdi ki tekrar SanKırmızılı renklere dör.siin. Ama geııe gelebilir» demıştir. Refık Selımoğlu ıse Başkan Beyazıt'm bır süre önce verdiği beyanata değınerek, «Kılıç'ın Galatasaray'a döneceği söylenmişti. Şinıdi hayret ettim. Çok hizmetleri dokunan Gündüz'ün Galatasarav takımını çalıştırmasını ve burada iş ha>atına son vermesini isterdim* şeklinde konuşmuştur. ANKARA, 26 Haziran 4 Tem moz tarihleri arasmda yapılacak Turkiye Bisiklet turuna çağrüan devletler içinde Bulgaristan, Romanya, Kıbns, Irak kesin o'.arak katılacaklarım bildirmis, Yugoslavya ve Hollanda'dan cevap gel. memiştir. Cumhurbaşkanlığı 4. Türkiye Bisiklet turuna Millî Takımı seçmek amacıyla 16 bisikletçi Ankara Şeker Fabrikaları tesislerinde kampa almmıştır. Kampa alınan bisıkletçiler şunlardır: Seyit Kırtnızı, Mrhmet Göğüş. Erot Öıtorun, Ercüment Gümriik (Ankara), Rıfat Çalışkan. Halim Aytıc (Bor sa), Mehmet Cörekel (Gaziantep) Feridun Tezbaşaran, Cengiz Özdo ğan, Niko Kıvırcık, Feridun Öcal (fstanbul). Mevlut Bora. All Mesin. Mehmet Büyükbakıcı, Erol Kuçiikbekar (Konya) ve tnra katüacağı kesinleşmeven Istanbul bölgesinden AIi Hüryılmaz. Türkiye bisiklet turuna katılacak bisikletçilerimiz «A», «B», «C» takımlanna ayrüacak ve bunların seçmeleri pazar günü saat 10'da Eskişehir Konya yolu üzerinde 110 kılometrelüc deneme yanşıyla olacak tır. Bisiklet Millî Takımımızın 16 kişilik kadrosu ılan edildi Cumartesi ve Pazar günleri t». tanbul'da D. Bahçe Stadında yapılacak Türkiye Yağlı Güreş Şampiyonası için dün 3 yıl arka arkaya Kırkpınar'da Başpehlıvan olarak altın kemer kazanan Ordulu Mustafa D. Bahçe Stadında bir ıdman yapmış ve şunlan soylemiştir «Kırkpınar' ın zedelenmiş şerefini bir Kırk. pınar başpehlivanı olarak kurtarmak ve temizlemek için Cumartesi ve Pazar günleri D. B»h çe Stadında yapılacak güreşlere çıkacağım. Tek bebreğimle müsabakaya çıkmam belki hayatıma malolacak. Fakat buna rağmen er meydamnın açılacağı D. Bahçe Stadına çıkacak ve Başpehlivan olacağım.» Orduiu Mustafa daha sonra «Kendine güvecen pehlivanlan D. Bahçe'deki Türkiye YağU Güreş Şampiyonasına davet ediyorum» demış ve «Buraya gelmiyenleri er meydanından kaçmış sayacağım» dıyerek iddialı konuşmasını. bıtirmıştir. İBRAHtM KARABACAK DA İDDİAU Kırkpınar'da dort defa Başpehlivan olan İbrahim Karabacak Sarnsunlu hemsehrilerini ozel surette bir idmana tabi tutmuş ve kuvvetli talebesi Turgut Kıhç'a bazı oyunlar göstererek, «Bu oyunlarla D. Bahçe'de bütün pehlivanlan yenerek başpehlivan sen olacaksın» demıstir. Aynca Karabacak büyükorta birincisi Osman Şenel'in de gerekırse Baş'a çıkacağını açıklamıştır. Bu konuda genç pehlivanlardan Osman Şenel de mütevazi sekilde konuşarak, «Biz pehlivamz, ustamız nereye sürerse orada çekinmeden güreş atanz. Şayet ustam Karabacak Baş'a çıkacaksm dahi dese onun sörünü tarmam» demıştir. ORDULU MUSTAFA: "Kırkpınnnn şerefini ben kurlaracağım,, Teh İbreği ile lıiiıiiıı pehli vanlara meydan okııyor SOFYA, (öıel) 30 Avrupa Halter Şampiyonası bugun saat 15 30 dan itıbaren yapılacak torenle resmen başla yacaktır. Şampıyonanın ük gununde pres müsabakalannın elemeleri tamamlanacaktır. TURK TAKIMI Şampıyonaya katılacalc Turk Mılli Takım t şu sporculardan mutesekkıldın 52 KJIO: Ahmet Gülal. 60 Kılo: Bılâl Doğan, 67 5 Jtılo Sahh SııHer sene yapvar, 75 Kıio: Cedat Mi«kef/ts' tığı büyuk trans mail Gülâl, 82,5 Kılo Mehmet Suvar, Osman Mert, 90 Kılo: Sa ferlere rağmen dık Pekünlü. 110 Kılo: Ali Tan. en çok eski fut. •solcuya sahip olaı» Fenerbahçe takımında yer alan 7 futbolcu ise bu lig maratonunda takımın dırekt elemanlan olmuşlardır. Eskılerin bu yıl oy nadıklan maç sayıları şu şekildedir: Ercan 28, Ogun: 26, Yaşar: 26, Nedim: 29, Ziya: 25, Selim: 18, Şukrü: 7. 30 yaşına ragmen yuzme bavuzlaruıdan ayrılanıayan ve yarı yasındaki pençlerle boy ölçıişen Morkal'ı iki krçük oğhı Mehmet ve Suat bir an büe yalmz bırakmıyorlar. Yüzme onu bıraktı ama, o yüzmeyi bırakamadı Selâhattin Morkal yarı yasındaki çocuklarla \ hâlâ kulaç atıyor. Yalçın PEKŞEN üzme sporunun ilkokul çağında, hattâ daha evvel baslaması gerektıği ve en geç 18 yaşında sona erdigl artık bir matematık kuralı kadar kesın olarak kabul ediliyor uluslararası havuzlarda. Memleketımizde pek popüler olmıyan bu spora ilgi duyanlann ısmini mutlaka hatırlayacaklan bir yüzücü işte bu kurala meydan okuyor. Aslında bu bir meydan okuma değıl de inad etme oluyor Salâhattın Morkal'ın durumuna bakınca Morkal 30 yaşına, 5 sene evvel parmağına taktığı nıkâh halkasına ve iki çocuğuna rağmen, hâlâ yuzmeyı bırakmadı. Şimdı yarı yasındaki gençlerle kulaç atıyor. Galatasaray yuzme havuzunda yapılan Fatih Kupası yuzme yarışlarında 100 M. serbestte yaş ortalamalan 15 i bulmıyan 9 gençle yarıştı ve 7. olcTu. Morkal gerçekten yarış sırasına gbre Atıllâ Çağlar, Mihaıl Maksimiadis, Nejat Yalkın, Oğuz Baktır, Taner Yalkın ve Murat Takay'ın yaşları 14 ilâ 16 arasında değisıyor. Onların arkasından onların doğduğu yaşta spor yapan Morkal gelıyor «O BENÎ BIRAKTI AMA . » Galatasaray Kulubünden lisanslı olmasına rağmen Adanalı bir yüzücü Morkal. Yarıştan sonra Morkal'la konuşuyoruz. îftihar ettiğı Adanalı şivesıyle şunlan anlatıyor: «Aslına bakarsan, yüzme beni bıraktı ama ben onn bırakamadınu» Artık antrenorluk, hattâ ıdarecihk çağına gelmıs bulunan, buna rağmen yüzmeden vazgeçemiyen Morkal'ı iki kuçuk oğlu Suat (4) ve Mehmet (2) bir an bile yalmz bırakmıyorlar havuz başında. Ben gormedım ama ıkısi de gayet güzel yüzülüyorlarmış baba Morkal'ın soyledığine gore, «Bu gidisle diyorum, sen yakında oğnllarında da yarışırsın». Tasdık ediyor. Y Yıldız Millî Takım seçme müsabakaları bugün başlıyor 1018 Temmuz 1971 günleri îtalya'nın Gonzaa şehnnde yapılacak Avrupa Yıldızlar Kupası Basketbol Şampiyonasına katılacak Yıldız Müli takımımızı tesbıt etmek ıçin bugün ve yann ITÜ spor salonunda seçme müsabakalan duzenlenmıştir. 20 Hazıran'da tesbıt edılecek Yüdız Mılli takımı namzet kadrosu Bolu'da kampa alınacak ve çalışmalan Turan Çelik ile Erdal Buyuklüoğlu idare edecektir. Ankara, Istanbul ve tzmir bölgelerinden 195354 doğumlu basketbolculann katılacağı seçme müsabatalarının programı şöyledırİTU Spor Salonu 18 Haziran 1971 Cuma 18 30 İst. Karması • Ankara Kar. 19 Haziran 1971 Cumartesi 10 00 Ist Karması Izmir Kar. 18.00 Ankara Kar. • Izmır Kar. Basından müessif bir olay jeçen ve tek böbreği alınan Kırkpınarın altın kemer sahibi Ordulu Mnstafa dün Dolmabahçe Stadında idman yapmıs ve idmandan önce de onu İbrahim Karabacak ile diğer güreşçiler yaglamıçlardır. Kırkpmarda dört defa başpehlivan olsn İbrahim Karabacak, Samsnnlo hemşehrisi Osman Şenel ve TargTit Kıhç'a Dolmabahçede idman yaptınrken. (Fotoğraf: İbrahim Köseoğlu) ZEYREK RAMİ ŞAMPİYONLUK MAÇI YARIN OYNANACAK Kaur, Millî Takım Teknik Direktörlüğüntfon istifa etti MilH Takım Teknik Komite Başkanı Saim Kaur, Futbol Federasyonu Başkanhğına gönderdıği bir mektupla gorevinden istifa ettiğini bildırmiştir. Pazartesi günü istifa mektubunu postaya veren Saim Kaur, gerekçe olarak Milll TaJnm kadrolannda yapılacak revizyon ve koordinasyonun rahat bir şekılde gerçekleşmesini gostermıştır. Almanya'nm iki • amatör takımı Sarıyer ve Çapa ile karşılaşacak Almanya'nın iki amatör futbol takımı Sarıyer ve Çapa ile karşılaşacaklartır. Pazar günü yapılacak maçlarda Çapa F V. Korn•vestheım ıle, Saujeı 'B de DJK i«••*•••>••••••••••••»•*••«••••••••••• Freiburg ıle oynayacaktır. • tstanbul Bölge Ceza Heyeti son toplantısmda ş u futbolculara ihtar cezaaı vermiştır : Cenglz (Fatih), Kenan (B. Dere) Nadır (Çamlıca), Fikret, tzzet ve Hasan (Kulespor), Ali ve Bora (Selimiye). • Bisiklet spomnu TUrkiye'ye yaymayı amaç edınen Esen Kulübü 20 Haziran Pazar günü bir bisiklet okulunu hizmete açacaktır. • önümüzdeki sezon 2. Türkiye Iiginde mucadele edecek olan PTT takımı, Mersin antrenörü Bülent Giz ile nninsmış ve mukavele imzalarruştır. • Bu yıl 1. Türkiye Ligi Gol Kralı olarak futbolu bırakan Ogun Altıparmak Sıvasspor'a antrenör olmuş tur. • Giresun'u penaltı golleriyle yenerek 2. Türkiye Ligi Şampıyonluğunu kaza nan Adanaspor'un başansı kentte büyuk sevinç yaratmıştır. Turuncu Beyazh takımın antrenörü Bülent Eken, «Pazar günü Denizgucu'nü de yenmek ve çıf te kupa ıle Adana'ya donmek arzusundayız» demistır Gegiç: "Kupayı ancak bir mucize bize kaybetti rr,, (Haşmet tNÖNTEPE) ESKİŞEHİR sldşehirspor'un başanlı antrenörü Gegiç, «Finâlde iki defa şans bana gülmedi» diyerek finâl maçmı şu şekilde anlatmıştır: Bruksel'de Partizan 75. dakıkaya kadar 10 galipti. Ancak 15 dakıka içinde 2 gol yıjınce Avrupa sampiyonu olamadık. Geçen yıl büyuk şanssızhkla kupayı Göztepe'ye kap tırdık. Ama bu yıl şampıyonluğu kaçırmayacağız Bursaspor'un kupayı elimizden alabılmesi ıçin bır mucize lâzım. Rakıbımizın de bunu yapabıleceğıni hıç samnıyorum.» 2. Amatör Küme «E> Grubu Şampıyonluğunu etkileyecek ZeyrekRamı maçı yarın Şeref stadında seyırci almmadan oynanacaktır. Her ıkı Kulübün isteği üzerine, her hangi bır olaym çıkmaması ıçuı alınan bu karar üzerine pazar gunu Vefa stadmda oynanması gereken karşılaşma yarın Şeref stadında saat 12.30 da seyircisiz olarak yapüacaktır. E Giresun kaptanı Erol. takımırın kdzandığı Şampiyonluk Kupası ile.. SİLÂHLI KUVVETLER ATIŞ ŞAMPİYONASI 1971 yılı TUrkıye ve Silâhlı Kuvvetler Atış Şampiyonası Tuzla Pıyade Okulu KomutanhSı Atış Polıgonlannda başlamıştır Resımde çok çekışmelı geçen musabakalardan bır an gorulu\or.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle