12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLÂK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT EDER • Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Uazetecilik T.A.Ş. adına NAZtME NAD! • Sorumlu Yazı tşlen Müdüru : OKTAX KURTBÖKE • Basan ve Yayan : Cf MHURİVET MATBAAC1UK v« GAZETECİLİK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevî Sfc. No. 39.41 BÜROLAR: •k •*. ' ANKARA! AtatOric B u l w ı Tenep Apt Yımiyhir Tel: 120920 • 129544 îshını Tel: 31230 34T09 ABONE ve İLÂN 1 Aylık 3 Aylık 6 Aylık 12 Aylık Xnrt tel 18 54 AdJ Pmta Vurl Dl»l 39. 117. 234. 468 Bashk (Hıltnj) 300 Ura 80 85 li 150 100 • • * • > İZMİR: rerapaja GÜNEY Tel: 4SS0 » 3 4 Bulvan Afjaroğlu tLLEBİ: KuıukSprfl 34 Kkak No. 40 ADANA 10» 21* 2 ve > ncl «ayf» (Santlml) 3 uncü sayfa (Santımı) 4. S. 6ocı «*yf» (Sanuml) ı T NifâJi, NUeah. Bvlenm«. Dojhm. '^«fÖlura. Mevlid. Tesekku» 23 üncö (S Cm.> Ölıım. Mevlid. Tesekkuı (5 Cm.ı SAYIS1 60 KUBÜŞ (Baçtarafı 1 inci sayfada) runlu gördüklerinı belırtmışlerdır. Konuşmacılar bunun yanısıra yapılacak değişıkl:k lerde şu hususların da yeı alması gerektiğını savunmuş lardır : Tabiî SenatörlttfüD «memleket için zararlı hale geldiği» jerekçesîyle kaldı. rılması, Kamulaştırmada sürelerin 20 seneye çıkarılmaraası ve gerçek dejerden vazgeçjl. memesi, • Kanun hükmönde ka. rarname müessesesinin yetki kannnlanna davanması, Anayasa Mahkemesi ve Danııtay gibi kurulosların Meclisleri ve hükümeti çalışamıyacak hale getirmesinin önlenmesi, adalet dağıtı. mında sfirat gaflanması, Ünivenite v e TRT ka. ruluşlannın «anarşiyi yarat. madaki büyiik rolleri düşii. nülerek» bn knralnslarla il. gili Anayasa hükümlerinden esaslar getirilmesi. £P, flnayasa Acuner: îddiacılar (Bajtaraiı I inci Sahltedeı Acuner, dokunulmazlıgının kaldırılmasını ısteyen dosyadaki ağır iddıalar konusunda ne dıyecegini soran basın mensuplanna «En nfak bir ilgim olsaydı, buna müstahakım derdim. Ama memnnn oldnm. Bu iddlalan yapanlar tarib önünde sornmla olacaklardır. Han;i sert kayaya tosladıklarını gö. receklerdir. Kim tertiplemişse iyi etmiş. Siz gaıetecileri, o gün, yani dosyanın Genel Knrnia gel diği fön bilhassa şahsen davet ediyoram. Göreceksiniz, işite. cektiniz.» Acuner, Alt Komisyona ifade verip vermiyeceği sorusunu ds çbyle ccvaplandırmıştır : «Giderim gitmem. önemli defil. Gitsem de orada fazla bir şey söyleyecek degilim. Asıl a. çıklamalarımı Senatoda yapacaiım. Çok cömbüşlü olacak. N»sıl bir kayaya tosladıklarını göreceklerdir. Bnnu yapanlar bu sornmlalugnn altından kalkamıyacaklardır. Gene söyliiyorum, bepinizi o fün davet e. diyorum.» Komutanlığmca Genelkurmay Başkanlığı aracılıgıyle doğrudan doğruya Başbakanlığa sevkedildiğıni açıklamıştır. tsmail Arar. dun TBMM kuüsinde bir soru üzerine bu açıkr lamayı yapmıştır. Arar. gazetecilerin Irfan Solmazer ile ilgili sorusuna da şu karşıhğı vermiş tir: «Hakkında bu kadar büyfik soç iddiaları olan trfan Solmazer'in neden şimdiye kadar sorgusu ya pılmamıstır, bilemiyccegim..» Savcı (Baştarafı 1 inci sayfada) mamiyle reddediyorum ve kendi yetersizliklerinin ve kötü niyetlerinin bir mahsulü olarak niteliyo. rum» demiştir. Selçuk, daha sonra, bilirkişi raporunu, çeşitli yönleriyle eleştirerek, bilirkişiierin ye tersizliği konusunda belgeler sun muş, örnek vermiştir. tlhan Selçuk, bilirkişi raporu konusunda özetle şöyle konuşmuştur: • Bilirkişilere süresi içinde red talebinde bulunmuştuk. Bu talep kendilerine iletilmemiştir. İletilseydi, üzerinde düşünürlerdi... Bilirkişiierin yeterslzliği konusunda belgeler sunmustui. Sıkıyönetim Komutanlîğının (2) numaralı bildirisine aykırı olup olmadığı konusunda, 10 sayfalık raporda 8 sayfalık mütalâa serdedilmiştir. Yalnız bu, bilirkişiierin dikkatsizlikleri ve yetersizlikleri konusunda bir kanıttır. Daha, kendilerinden ne sorulduğunu bilememişlerdir. Bilirkişiler yazılann tümünü ele almadan ve bir cüriim kasdi olup olmadığı incelenmeden. sadece yazıdan herhangi bir cümle çıkarılarak suç aramışlardır. Ay nca j'azının mânasını değiştirerek, raporlar yazmışlardır.. Böylece bizim sö.\lemek istemediğimizi, biz« soyletmeye çalışmışlardır.» Bilirkişiierin, yazmın Türkçe söyleyişindeki gerçek anîamına da dikkat etmedigini belirten tlhan Selçuk, fıkra yazmanın bir tekniji olduğunu örnekîerle anlatmış ve raporda, «şartlı olarak ortaya konulan bir olayı. bilirkişilerin olmuş gibi kabu) ettiklerini» ıfade etmişür. Selçuk, bu arada dosyada mevcut iki bilir kişi raporu arasındaki çeliskiye de dıkkati çekerek, «Esas olan «ızımın tümünden çıkan anlamdir ve raporda bunu anlamaya yanaşılmamıştır» demiştir. Bilirkişiierin fıkrasından çıkanlan yan eümlelerde suç arama cabası içinde olduğunu ileri süren îlhan Selçuk. böylece «hükümet eyliyecefiz» cümlesinin alt tarafı atılarak. bundan hükümete hakaret anlami çıkanldıgını ıleri sürmüş ve «yazıda hükümete hakaret yoktur. Hükümetin vapmadıgı isi, hükümete bağlıya rak. bu yazıdan hakaret çıkarmak tadırlar. Hükümete suç isnadı çı karmaktadırlan» demiştir. Bilirkişi raporunun «mantıksız lığı» üzerinde de detaylı bir şekılde duran tlhan Selçuk. Baş r^kanın «Anayasayı değiştireceğiz» sö7ü ile hükümetin bilirkişiye göre, suç işlemiş olacağını ifade ederek raporu tümüyle reddetmistir. BılirkiM raporu koausuada, ele^tfrisini Çsajfa^ j a a ı l ı bir savunmayla belirten Oktay Kurtböke ise, «Bilirkışiier, düşünmediğimizı düşündürmiişler; söylemediğimizi söyletmişîer» demiştir. «Atatürk ve devrimlerini kendisine çizgi almış bir gazetenin iki mensubu» olduklannı bjelirten Kurtböke. bilirkişiierin Sıkıyönetim yasağımn kapsamım genişlettiklerini ve daha genis raanâlar v^rdiklerinı ılerı sürerek, yetersizlikleri konusunda bazı örnekler vermiştir. Kurtböke de. tüm olarak raporu reddetmistir Sanık avukatlarından Nihat Turel de, raporu bilimsel yöhden ele^tirmis ve bilirkisilerin yazıda 8sıl amacı araştırmamalarının bü yük bir eksıklık olduğunu söylemıştir Olaylann flıdmdaki (Baştarafı 1 inci sayfada) mahrum bir duruma getiriltnistir. Tutunacak dalı kalmayanlar ise başka dallar arama hevesine kapılmışlardır. Bugün içine yuvarlandığımız bu telılikeli sonuç, kuşkusuz Atatiirk ve Atatiirk inkılâplarına sırt çevirmiş olmanın talihsiz görüDÜşüdür. Bu vahim gidiş icinde ulusça tek teselllmiz. öz varlığımız Türk Silâhlı Kuvvetlerinin A. tatürkçülükten bir an olsun sapmadığma ve onu korumada gösterdiği bilinçli hassasiyete tanık oluşumuzdur. Çeyrck asır içinde ne zaman Atatürk'ten uzaklaşınıssak ve bunun sonucunda bunalundan bunalıma sürukjenmişsek gerrek Atatürkeü ordumuzun müdahalelerile kendlmize gelmiş vc doğruyu bulmaya çalışmışızdır. Aslında bugün girdlğimiz tarihi dönem kaybettiğimiz aydınlık yolu tekrar bulmus olmaktan başka bir scy dcğildir. Atatürkçülük yolu, üzerinde itina ile yürümemiz gereken zo runlu bir yoldur. Artık herkesin bunu böylc bellemesinde sayısıı çıkarlar vardır. Bu düşünceler içinde Atatiirk ve Atatürkçülüğün yeniden doğuşunun bir müjdesi olarak •Atatürk ilkeleri komisyonu» fikrini selâmlıyoruz. **•*• TÜRKİYE ^ İ5 BAHKASI •IAI UL£RI Ç KU I EIŞ * VĞIRLU : | Î APARTMAN DAIRESt KAZANANLAR 1) Seiâhattin Aydın (Ordu) 2) Nebahat Pars Mansur Pars (Tophane Ist.) 3) Necmettin Kalkan (Zonguldak) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııııııımıı Cümkler üzerinde.. (Baştarafı 1 inci sayfada) Şimdiye dek, hiç bir basyazı, hiç bir fıkra, hiç bir karikatur Başbakan sayın Nihat Erim'e. hsl. kın taktığı «Profesör Süleyman • sözcüğü kadar durumu apacık er. taya kovamamıjtır. Aynı halk, zamanın behrinde Sü leyman Demirel'e de «Morison Sü. leyman. demişti. Ve Mori&on Siilry man veonun felsefcsi 12 Mart rmıh tırasım kaieme aldırtti.. Kaleme ahnan, postaanın azizllğinden ola. cak yanlış adrese gitti ama, halkın Demirele taktığı «Morıson Süleyman» sıfatuıı da silmcdi.. Sayın Nihat Erim'in. bu «Profesör Süleyman» deyhnfaıden, yani halkm kendisine taktığı bu ye. ni isimden ne kasdettiğini fırsat bulursa düşünmesinde çok yarar vardır.. N'asıl olsa 3 kıC sım tekmili birden radyo ve televizyon gösterileri de srnıa erdi.. Sayın Erim'in pek sık kullandı. İı bir kclimeyle sesleneyim kendi. sine: «Ben» sayın Erim'in dostu değil, diişmanı olsaydım bnnu duyurmazdım kendisine.. Ama <ben>, eski «dost» Erinri yine de sevivorum.. Ve sevdiğim için, Anayasa deKİsjkliği konusunda başan kazanamaması için Cenabı Allah'a yal varıyorum.. Anayasanın korunma. sı veya yok olraası Allah'a kaldıği için O'na yalvanyorum.. Hâlâ iktidarda olan AP. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin şerçekleştir. diği 27 Mayıs ak devrirai Anayasasından, fırsat bu fırsattır devip intikam alırcasına büyük bir par. çalama şehvetiyle caba gösterdiği için Allah'a sıjuııyorum. Koca tsmet Pa;a. «tamm ne teIa5 ediyorsunuz? Cumhurbet şek li yerinde mi? Latin fllfabcsi yerinde mi? Kadın çar?afa girmiyor mu?> diyerek Anayasa anlayışını ortaya koyduğu için Allah'a yalvanyorum... Ankara başta olmak iizcre. tüm Türkiye sıcakJann etkisiyle gcv;ediği için, tüm anayasal kurulu? lar da sıcağm etkisiyle sanki sırt iistü diişmüşcesine sus pus oldujnı için Allah'a yalvanyorum.. Man çalda kül komavan nicp ör^rnler. kurulu?lar soğuk su içtiklerinden ve de sesleri kısıldığından Allah'a yalvanyorum. Ve Allah'a yalvanyorum. yakrç. tirılan «Profesör Süleyman. deiit, dostumuz Nihat Erim Anayasa de. ğişikliği konusunda basan göstercmesiıı. yıllar önce kendisine ya. kıştırılan bir başka adla tarihe geç mesin.. Notlar Solmazer'in sözleri Bu arada iddiaların tümünü «Gerçek dışı» olarak nite'eyen Irfan Solmazer de, Anadolu Ajansı muhabirine şıınları söylemiştir: "Durumu gazetelerden öğrendim. Gazetelerin yazdıUarı, o ka dar mümtriin olmayan, o kadar haval mahsulü. o kadar gcrçek dışı, o kadar gayri ciddi ki varlığına ihtimal venniyorum. Dosyayı henüz görmüs değilim. eğer bunlar dosyada varsa. elbette çok söyleyecek şeyim olacak» Öte yandan Acuner'ın yasama. dultunulmazHğının kaldınlması hakkındaki Başbakanhk tezke. resı Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve Adalet Komisyonunun ; dünkü toplantısında ele alınmıştır. Içtüzük gereğince beş kişilıV bir alt kotnisyon kurulması gerektiğinden Enver Bahadınlı (MGP), Nnri Demirel (AP), Mustafa Deliveli (AP), Mnstafa Tığlı ( A P ) . ve Ekrem özden'den (CHP), meydana gelen alt komisyon kurulmuş ve Başbakanlık tezkeresindeki «Çok acil» kaycfını gözönüne alarak dünden itıbaren çahsmalanna baslamıs. tır. Başkanlı^a Mustafa Tığirnın (AP) getirildiği komisyonun dünkü toplantısında, TCK'nun 146. maddesine göre cezalandınlması istenen Acuner de hazar bulunmuştur. Komisyon Sözcüsü Ekrem Özden, komisyonun bugün toplanarak konuyu incelemeye başlayacağım. Acuner'in dinlenmek üzere toplantıya çağrıldığuıı söylemiştir. ,; t ( KomısyefMİa ,okun«n BnşbafamI hk tezkeresmde İstanbul Sıkı. yönetim Komutanlığınm yaptığı soruşturmalarda Tabii Senatör Ekrem Acııner ile GP Tokat eski milletvekili Irfan Solmazer'in lstanbul'daki çeşitli silâhlı soygunlarda ilgi ve katkılannın tesbit edildiği bildirilmektedir. Tezkere. de ayrıca konu ile ilgili oltrak yeterı kadar belgelerin ilisikte sunulduğu da belirtilmektedir. Acuner ve Solmazer ile suç ortaklığı yapanların kimlikleri ise Bsçbakanlık tezkeresinde şöjle sııalanmıştır: Hasan Çetin (Deniz Harp Okulundan tardı. Ahmet Çokcr <Deni7 Teğmenliğinden tard>. Selim Yalçıner (Deniz Lisesinden tard>. Sarp Kuray (Deniz Üsteğmenliğinden tard>, Altın Altuğ (Deniz Teğmenliğinden tard>. Erkan Dirik (Doktor Havaci Teğmen). Muzaffer Yılmaz 'Eski Emniyet Müfettişn, Rafet Kaplanlı (Eski Merkez Emniyet Müdürii). (Orhan Uysal (Deniz Teğmenliğinden tardH Bayram Altuğ (Yugoslav âsıllı terzil, Metin E?refoğlu 'İTÜ Maden Fakültesi Öfrencisi>. Ekrem Acuner'in yasama dokunulmazlığınm kaldınlması hakkındaki Ba^bakanJık tezkeresini görüşecek alt komisyonun kurulmasından sonra Anayasa ve Adalet Komisyonu üyesi Tabii Senatbr Mucip Ataklı usul hakkında söz alarak bu konuda gazetelerde yer alan haberin nasıl ve kimin tarafmdan sızdınldığını sormuş. 'tddia edildiğinc göre bu bil giler kastı mahsusla komisyonumıızdan intikal ettirilmiştir» demı^tir. A>Tica Adalet Bakanı İsmaıl Arar, Tabii Senatör Ekrem Acuner' in dokunulmazhğının kaldınlma sıyla ilgili dosyanın Sıkıyönetim Komisyonda 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 33000 LİRA KAZANANLAR İsmail Aycan (Kastamonu) Rıdvan Yavuz (Şehremini İst.) Nuriye Yalçınkaya (Hamamönü • Ank.) İlyas Kulein (K. Mustafapaşa İst.) Ahmet Ocak (Akçaabat) Fikri Eliza (Yenicami İst.) İmam Hatip ve Yüksek Din. Okul. Talebe Yetiştirme Derneği Başk. (Afyon) ı ı Ecevit (Baştarafı I Savfada) înpnü üyelerden dıkkati çeken Anayasa defişiklikleri hususunda bilgiler almış, bazılan için «Hayret, bunun böyle olduğunu bilniiyordıun. Nasıl olur?» diyerek şaskınlığıru belırtmiştir. înönü aynca yapılmak istenen degisikliklerde titiziikle durdugu « s a | tfhlike» ye ilişkin hıçbir hükmün bulunmadığını israrla beiirt miştir. CHP Genel Başkanı Merkez Yönetim Kurulunun, Cumhuriyet Senatosu Grup Yönetim Ku rulunun. Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulunun komisyonlar ku rarak bütün maddejer üzerinde görüşlerini tek tek saptamalannı istemiş. «hepsini selâmetle incele yeceğiz. Her madde üzerinde dik katle duracağız. Geri bırakılması na muvaffak olacağımız ve olama yacağunız maddeler olabilir. Biz tarihî bir parti olarak görevlerimizj ciddiyetle yerine cetireceğiz. Sizden istediğün gayet titizlikle çalışmanızdır» demiştir. ö t e yandan partinin bilim adarnlarından bazılannm vurt dışmda bulunmaları üzerine Prof. Turhan Güneş'e ve Prof. Munci Kapaniye Anayasa degişikiik taslakları uçakla sönd^rilmis ve onların da görüşleri istenmıştır. Parti Meclisinde, genel görüş. Anayasada yapılmak istenen temel hak ve özgürlükler. basın özirürlüğü. TRT v6 Üniversite öserk liği konusunda taviz verümeden mücadele edilmesi üzerinde toplanmastadır. 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Habibe Milli (Bergama) Cemil Filmer (Beyoğlu İst.) Raif Samur (Cebeci Ank.) Lilyan Özgenç (Fincancılar İst.) Şerafettin Özsoy (Bakırköy İst.) Ramazan Durgun (Şehremini İst.) Müzeyyen Tczer (Salihli) Ayşe Ünalsoy (Edirne) Mustafa Gürkan (İsparta) 17) İsminin açıklanmasını istemiyen bir mudi (Ankara) 18) Ahmet Özdemir (Kasıınpa§a İst.) 19) Hüseyin Batur (Mardin) 20) Zehra Kanca (Küçükesat Ank.) 21) Rifat Özkan (Manavgat) 22) Kemal Ağagil (Adana) 23) Bekir Veşil (Kale Ankara) 24) Naim Çeşmeli (Taksım' İst.) 25) Nedün Şölener (TFabzon) 26) Tüli Erel (Ayazpaşa İst.) 27) Aslan Söğiit (Pendik İst.) 28) Ümit Öztoprak Na. Ba. IMehmet (Çumra) 29) Yaşar Tekbaş (Adana) j 30) İpek Yeşiltepe (Ankara) 1 31) Ümran Kahraman (Şehremini İst.) f 32) Kemal Siireıı (Konak İzmir) i 33) Resmiye Kurtaran (Şehremini İst.) 3000 LİRA KAZANANLAR Sefa Atalay (Adana) Abdullah Kahraman (Adana) Cumalı Bozkurt (Adana) Mahmut ve Basrı Karabucak (Adana) Melâhat Katmaç (Adar.a) Aylâ Baykut (Dıyarbakır) Nevrısan Akkaş <R. Kadıköy) Yosma Demır (R. Kadıköy) IBfSet'BoTOM < H o p * y MefyfcftrÇfelilc (HopaV Mişon Kilderon (Konak) Zekeriya İpeldi (Konak) Izzet Cin (Konak) Emine Gürpınar (Konakı Ferıde Karataş (Gördes) Cavide Kocur(Tepecik) Fatma Ergil • Geylânl Ergil (Odunpazarı • Esk.f Refka Yeşurun (İkiçeşmelik • İz.) Fatma Gümüştaş (İkiçeşmelik • İz.) Halime Bayrak (Karşıyaka) Metin Hızgider (Karşıyaka • İz.) Mediha Törel (Karşıyaka tz.) Handan Soykubat (Karşıyaka • tz.) Yılmaz Ata (Adapazan) Onannes Mazlum (Beyoğlu) Anastas Yota (Beyoğlu) TİBAŞ Em. San. (Beyoğlu) Haydar Avdan (Çağlayan • tst.) Mustafa Kaymakçıoğlu (Akseki) Lâtif Eren (Akseki) TİBAŞ Em. San. (Beyoğiu) Mehmet Ozbefc (Suşehri) Mehlika Alpay (Yenicami tst.) Milll Reasürans T. A.Ş. Men. Em. Sağ. San. (Yenicami İst.) Milll Reasürans T. A.Ş. Men. Em. Sağ. San. (Yenicami) Betıl îçel (Alsancak) îlhan Başsaraç (Alsancak) Neşe Göçmez (Kırklareli) Süleyman Kızılkaya (Kırklareli) Ahmet Elmacı (Kırklareli) Muhsın Camkar (Kırklareliı Müşerret Kayabaşı (Milas) lhsan Şen (Eşrefpaşa • Iz.) Erol Kuzgun (Bursa) Hatıce Bütev (Bursa) Rıza Akyöney (Bursa) Saıme özalgı (Bursa) Mehmet Sezek (Bursa) Melâhat Atukalp (Bursa) Hayrünmsa Tezel Burhan Tezel (Sultanhamam) Mecıt Şıray (Kuruköprii) Ayşe Ekmekçı (Tokat) Fatma Naci Tarhan (İzmın Deniz Altındağ (İzmır) Relik Tangüner (İzmır) Bedıa Pekgüîer (İzmır) Osman Calışkan (İzmır) Emıne Sevjen (İzmir) Fatma Semahat Üresin (Kadıköy) Hamıyet Eloğlu (Levent) Leonıd Dobrovolskı (Levent) Raşıt Buliç (Bornova) Bayram Özbay (Bornova) Halice Karakuş (Aksaray • Niğ.) Kemal Batak (Aksaray Niğ.) Haydar Başekin (Aksaray . Niğ.) Elmas Yıldız (Aksaray • Niğ.) Şefika Turan (Dinar) thsan Gün (Geyve) Rahmiye Okay (Bursa) Cemal Diker (Kırıkkale) Cemal Diker (Kırıkkale) Adil Şimşek (Kmkkale) Bekir Mete (Tosya) tsmet Sulumak (Tosya» Ahmet Ak (Tosya) Mebrure Turan (Nazılli) Hüseyin Kemer (Ç. Üsküdar tst.) Turhan Evcımen (Kurtuluş • İst.) Aslan Sarai (Karabük) Zühtü Kuzu (Karabük) T. Demir ve Çelik İş. Mens. Yar. Der (Ka. rabük' BeKır Gamsız (Niksar) Eyüp Altun (Niksar) Aylâ Tamir lAltmbakkal İst.) Verem Savaş Der. Sultanahmet Kolu (Nışantaşı • tst.) Hatıce Kalancı (Uzunköprü) Alı Aktuğ (Basmane» Arslan Karabulut (Vanı Ahmet Bil:cı (Van) İbrahım Basaran (Ürgüp) Süle\man Göksel (Urgüp) Nazif Ar (Ürgüp) AHmet Yıldırun (Ürgüp) Ersm Lokmanhekim (Galatasaray) Gevnye Ak (Galatasaray) İsmet Karatay (Sandıltli) Mehlika Alevlı (Gaziantep) Mehmet Bayındır (Gaziantep) Nursel Peker (Uşak) Yusuf Türkmen (Uşak) Mehmet Keleş (Uşak) Hasan KavaK <U8aS) Kâmil Ot (Bafra) Behzat Minez (Kestanepazarı İHn.) Vahıt Tali (Giresun) İbrahim Karga (Devrek) tzzet UzundaJ (Devrekı Ali Rıza Albuz (Devrek) Sadık Benli «Devrek) Mehmet Ali Mutai (Devrek) Anmet Kaba (Devrek) Gülayşe Can (Muğla) Aiı Çelik (Elbistan) Heylâm Okşıt (İskenderun) Mehmet Işık (Kayseri) Yusul Bahar (Kayseri) Rıza Yılmaz (Kaysen) Mehmet Bag (Kayseri) Halil Karaca (Kayseri) Cemalettın Kuzulu (Kaysen) Mustafa Yıldız (Rıze Şemsettın Tokbey (Adana) Malımut Akbulut (Sürmeneı Vahıt Koçak (Sinop) Fatma Akgül (Mut» Osman Ünlü (Mut) Necmı ve Altınel (Buca İzm.) Murat Otuzlu (Buca • İzm.) Mehmet Sjevket Unar (Buca Izm.) Demır Yıldınm (Buca Izm.) Hasan Kasap (Eskışelım Mustala Karaoğlan (Guzelyalı tzm.) Fevzı Bırincı (AkçaabaU Fatma ŞentUrk (Ankara) Vahıt Bayram (Ankara) Sadullah Tarlıan (Ankara) Nuran Yaman (Ankara) Ahmet Rakım Yüksel (Ankaraı Fitnat Kapıcı (Ankara) Osman Suca (Anatartalar Ank.) Metunet Özgün (Emek • Ank.) Hüseyin Avnı Kuzgun (Kavaklıdere Ank.) Nihat Öca) (Samanpazarı Ank) tbrahım Solmaz (Samanpazarı Ank.' Şener Yüksei (Yenımahalle • Ank.j Hüseyin Oytun 'Yenışehıı Ank.) Makbuie Özcan (Yenı şehır Ank.) Recaı Ergüder (Yenişehjr Ank.) Kadır K6seoğlu (Karşıyaka Ank) Mustata Akıu (Ordu) Temeı Deruz (Ordu) Gülgün Egemen (Şışlı İst.) ManKa Hıns tıcU (Şişlı Ist.) Avnı Diper (ijişlı Ist.) E. Hikraet Tu zünsoy (Şışlı İ s ı ) Florance Nıgtitıngaie Hemş. Ok. Tes. İst Ha» (Şışlı tst.) Şükule Kum (Şişb tst.) Halıl Kececı (Tıreboluı İbrahım Öztaş (Kııısı Necmettın Cerıt (Paı makkapı tst.) TürK Petroı Vaülı (GaLata • İst.) T. Sı gorta Şiı tşçılen Sena ıGaıata İst.) Kâzım Ke^kın (Galata tst.) Nuriye Oğuttürk (Gaiata İst.) Dımıtrı Bağcia not 'Galata • tst.) Barika Zorlu (Galata • fst.l Neriman Canko (Moda • İst.) Numan Parmakerlı (Izmıtı Ssdıfe Görgel (İzmıt) Toprak Su Mem ve Hızm. Öium Yara band (Narhlkkemâl ^ Arik.) Ajjgı Ozbea (YeaMMt»« t*m> .^ Vf Münevyer. Ozdolay,i Yfi$yjıır • Ank.) Ankar#/Çoçu1T' kımı Derneğı (Yenişeüır Ank.) T.DJ5.Y. fş Yardım Derneği (Necatıbey • Ank.) T.D.D.Y. î ş Yardım Derneği (Necatıbey • Ank.) T.D.DY. tşçi Send. Federasyonu (Necatibey Ank ) Kâzım Musa Caner (Hamamönü Ank.) Alı Cetınkaya (Ha mamönü Ank.) Süleyman Fitil (İskıtler Ank.) Mustata Vardarlı (Beyazıt • tst.) tsmaıl Çorat (Adana) Ay^e Koçbekcr (Konya» Mehmet Kılıç (İsparta) Muazzez Erkan (İsparta) Arif Alpay (İsparta) A. Ozleyış Yağlı (Ispartaı Raile ve Behçet Parmaksız (tsparta) Nazmiye Coşar (İsparta) Yılmaz Aytan (Zonguldak) Pevrüz Koçak (Kars) Nımet Durusel (Fatsa) Seyfı Zeren (Vize) Yılmaz Veske (Vıze) Remzlye Sarı (Samsun) Alı Konuralp (Samsun) Mustafa Ulutaş (Samsunı Şeratettin Ozşarıın (Samsun) Velı Cardak (Manavgat) Zıya Erden (Mersın) Velı De mıröz (Mersin» Halim Türkmen (Türbe tst.) Remzı Oz >ürek fTürbe tst.) Zekâı Tunçman <Türbe tst.) Tck Gıda tş Sendıkası (Türbe Ist.) Tek Gıda Iş Sendıkası (Ttirbe İst.) Emıne Çarkanat (Baltkesir) ŞUkran Altınifler (Antaiya) Echem Kovukçu (Antalya* Melâhat Koncalı (Bü jükdere tst.» Melâhat Koncalı (Büyükdere • İst.) Evyiıp Beceren (Çanakkaie) Nacı Dura (Çanakkale) Zehra Gökkaya (Çanakkale) Emıne Kuş (Çanakkaîe) Gönül Uçar (Tesvikıye Ist.) Necdet Pura (Gayrettepe • tst.) Mu>tafa Kocatepe (Sairanbolu) Hamdı Küçüktuncay (Satranbolu 1 İhsan Kahraman (Antakya) Esme Çoban (Antakya) Hü sevın Çetin (Antakya) Hatıce GümrüKçü (Arhavı) Marmara Böl. Otomobil tmal İş. Sen. (Pendik • İst.) Selma Alper (Aksaray • İst.) Sevim Cadun (Yalova) Yücel Özdilım (Yalova) Halil Yetimoğlu (Havran) Ali özsavran (Bodrum) Osman Erol (Erdemli) Kadır Şişman (Malatya) Hakkı Çelikten (Fatih • tst.) Menşure Erseven (Fatih • İst.) Vefa Aras (Yenicami • İst.) Halide Falay (Yenicami İst.) Osman Sayın (Kadıköy tst.) Hayrettın Bıçakçı (Kadıköy • îst.) Niyazi Akdik (Kadıköy İst.) Abdullah Alpdoğan (Kadıköy • İst.) Doğan Erduran (Moda • tst.) Feryaı Güven (Caddebosran tst.) Nacıye Kandemır (Selâmıçeşme İ s t ) Sabrı Sarıtaş 'Üsküdar İst.) Alı Çıçekkaya (Üsküdar İst.) Agop Garıpyan (Büyükada • İst.) Yaset ÇuKran (Heybelıada • Ist.> Çemal Sönmez (Çarşı • Üsküdar • İst.) Menmet Çetin Salâhatün (Çarşı, Üsküdar • Ist.) Verun Pamuk (Beyoğlu îst.) Ahmet Kaplan (Galata • tst.) Osman Şentürk (Galata îst.) Elenı Ayanoğlu (Kurtuiuş • İst.) Gül Şener (KurtuJuş tst.) Erdem Ede (Levent • tst.) Mezıde Külünk (Levent • tst.) Muzaffer Kundakçı (Levent . İst.) Turgut Özmen (Levent tst.) Has=an Akbaş (Pangaitı • Ist.) Ülker Zobu (Şışlı tst.) Ali Çıtlak (Şişli • İst.) Habîb Tezcan (Kuledibı • tst.) Sevım Erler (Gayrettepe îst.) Selım Evrenos (Ortaköy • tst.) Handan Kajiraman (Aksaray İst) Rüveyde Yaiuz (Aksaray • tst.) Zekı Evcım (Aksaray tst.) Hasan Sançam (Beyazıt • İst.) Şükrü Demırdöven (Demırkapı • tst.) Nuriye Köroglu (E>üp İst.t Türkân Coşaı (Küçükpazar tst.) Abdullah Altan (Küçükpazar tst.) Fanrettın Sakarva (Mercan Ist.) Metin Hazar (Mercan • tst.) Kadır Erbaşı (Mercan • İst.) Takuhı Bulduk (Samatya îst.) Neciâ Manav (Şehzadebaşı • îst.) Asam Mustafa Ozdoğao (Fincancılar tst.) Nazmiye Çevık (Fındıkzade Ist.) Alâeddın Akarçav (Sarıyer İst.) Panayıa Evangeiıstra Rum Ortodoks Kıl. Vak. (Sarıyer • tst.> Hasan Balaban (Trabzon) Hamdj Ergm (Trabzon) Mehmet Demır (Trabzon) Fatma Özdemi. (Trabzon) Hayrı Çekıç (Otogar Eskışehır) Hamıt Azcan (Tekırdağ) Nazır Tonın (Bolu) Osman Oran (Burdur) Mehmet Akay (Burdur» A Hamdı tplıkçı oğlu (Niğde) Mustala Topaı (Nığdeı Zühal Anm (KüçUk ya!ı Ist.) Fatma Motan (Küçükyalı tst.) Halil Kaçmaz (Sıvas) Mehmet Demır (Buldan) Hayım Zuvı (Yenıgün Izm.) Cevat Şımsek (Gölcük) Hayrıye Yalçuı (Gölcuk) Nezahat Çalademu (Gemlık) Abdullah Güler (Gemlik) Seyiıaa Dolaşan (GemlıK) Hılmı Doruk (Gumuşhane) Ek rem Şehırlıoğlu (Elâzığ) Fenha Bardakçı (Ankara) Lutlı Oğultürk (Ankara) Tıbaş Emekli Sandıgi (Ankara) Sezaı Özdu (Cebeci Ank.) Pakıstan Sefın (Küçükesat Ank ) NıhaJ Demırel (Küçükesat Ank.) Ahmet Denız (Meşrutıvet Ani ) YükseJ Kıp (Meşrutıyet Ank.) Fıkret Kanat (Namikkemaı Ank.) Sjerdaı D.zaaroğlu (Namıkkerrıaı Ank.) Şaban Alper ı Namıfckemal Ank) M Fevzı Yertut (Antakya) Sabahattın Akar (Bodrum) Eşretpaşa Türbe üoğtıbeyazıt • Ankara Şucelenmızden ısnunın açıklanmasınj ıstemıjen 1? mudi. Kurtböke de reddetti (Baştarafı 1 inci sayfada) narşik olaylann başlaması ve Belişmesınde, üniversitelere yöneltilen tenkîtlerin bir çoğunda büyük bir hakikat payı bulundugu, ancak bunu özerklîkte aramarun dofru teşlıis olmadığı belirtilmiştir. Yine raporda, üni versıtelerin işleyişinde gbrülen aksaklıkların, üniversitelerin kendileri tarafmdan ve devletçe denetimin yeterli olmamasmdan doğduğu kaydedilerek, «Üniversiteleri, amaçlarına uyçıın sekilde işletmek için idari örerklİRi Valdırmak değil, üniversitelerin dcnetimini îyi bir şekilde düzene bağlamak şarttır ve yeterlidir» denilmektedir. Anayasanın 120. madd'esinrîe yapılacak değişiklikle üniversitelerin idari özerkliğinin Anayasa teminatından yoksun bırakılmasının isabetli bir değişiklik olmayacağı. bunun üniversıtelerin denetimir.in iktidarların üniversite dışından tâj"in cdeeeği kişilere bırakılması imkânını açan bir kapı olacağı belırtilen raporda. üniversitelerm devletin denetimine tâbi olduğunu gösteren 120. madd'enin tşağıdaki şekilde duzeltılmeı=i teklif edilmektedır • «Üniversitelerin kurulusu. iş. levisleri, yönetimi; kendileri tarafmdan ve devletçe denetiraleri. organları ve bnnlann seçimleri, görev ve yetkileri, bilim. sel ve idari özerkliğin gereklerine uygun olarak kanunla düzenlenir.» İstanbul Ecevit'in konuşması Parti Meclisi dün de çalısmalanna devam etmış. C.H.P. eski Genel Sekreten Bülent Ecevit, anayasa değişikliğı konusundaki görüşlerini açıklamıştır. Öncekı akşam ve dün toplam olarak dört saate yakın bir konuşma yapan Bülent ^ c e v i t özetîe sunları söylemtştir: «12 Mart öncesinde Türkiyenin içine dnştüğii durumdan bugiinkü anayasamız suçlu değildir. Öyle olsaydı 196165 arasındaki hükümetler iki askeri darbeyi ör.Iejeraez, memlekete huzuru getiremezlerdi. Plânlı kalkınmayı başlatamazlardı. Tedhifçi hareketleri bizzat ve isteyerek tahrik eden A.P. dir. A.P. iktidan Türkiyede bir tcdlıis dengesî yaratmayı mctod olarak seçmiştir. Anayasayı ^c anayasa kurumlarını daha ilk günlerde karşısına almış. onlarla yürütme organı arasında karşılıklı husumet havası yaratmı.ştır. A.P. iktidan aıvayasayı tam olarak uygulamadığı gibi kendi iç dengesini de koruyarak uygulayamamıştır. Örr.eğin savcılardan anayasanın istediği teminatı e.sirgeyerek onların sağ tedhişçiliği kovuşturma sını önlemiştir. Yürürlükteki anayasamn yürütnıe gücüne yeterli ölçüde tanıdıgı. vptkili bir devlet yönetimi için mikümetlere gereken yetkileri verdiği Anayasa Mabkemesi kararları incelendiğinde açıkça görülür. Bugün şikâyet olunan olaylann ve gelişmelerin hiç biri Anavasamn cevaz vcrdiği ve önlenmesıııi giiçleştirdigi olaylar ve gelişoıeler değildir. Tedhisçi gençlik olaylan sadece özerk kuruluşlarda değil, ozerk olmayan kuruluşlarda da olmuştur. Hattâ özerk olmayan kunıluşlardakiler, daba fazladır Hükümet bunlara kar.şı da yeter li tedbiri almadı. Anayasa her kesten önce bizim eserimizılir. fakat elbette değişebilir. Ama bu degişikiik özü zedelenmeden. yönü saptırılmadan. kendi doğ rultusunda ileriye doğru vapıl malıdır. (ietirileıı tasarıda kabul edebilecekleriıniz vardır, bazı değişiklikle kabul edebilecehlerimiz vardır. Anayasanın özü nü değiştireceği, rejimi temelin den sarsacağı için kabul edemı^eceklerimiz vardır. Kamu oyıı tnönünün baskanlığındaki CHH den ağır bir RÖrev bek!i^or Bıı görev bizim tarihi misyonumu zun da icabıdır.» Bilim adamlannın dinlenilmesi isteniyor Daha sonra. tevsii tahkikat Konusunda sanıkların bir ısteğinın olup olmadığı sorulmuştur. Bu konuda avukatlann bir ay önce verditcleri dilekçe okunmuş ve bazı ilim adamlannın bilirkişi sıfatiyle çağırılıp dinlenilmesi istenmiştır. Askerî Savcı ise, aksi düşünceyı savunmuş ve bu ara da Ilhan Selçuk'a ait 11 fıkranın fotokopisinı, mahkemeye kanıt yönünden fikır verir gerekçesiyle, Yargiça sunmuştur. Savcı, bilirkı şı raporunun ıddiayı teyit eden bir belge olduğunu ıleri sürmüştür. Mahkeme. dosyanın daha önce tayin edılen bir bilirkişi kuruluna inceletilmiş oldugu gerekçesıy le, bilim adamlannın çağınhp dinlenilmesi konusundaki talebin reddine karar vermiştır. Bilirkişi konusunun böyleci bitmesıyie mahkeme davanın esasına girmış ve bu arada Sav cı mütalâasmı bildlrmiştır A * kerî Savcı Vrb. Çizraecı, dana önce açıkladığı iddianameyı, natırlatmak gerekç siyle tekrarlamış ve sonuç olarak. 27 Nisan tarihü gazetemizde jayınJanan • Hoş G«ldin Tanzimat Kafasıbaşlıklı fıkrada, TCK.'nun 159/1. ve 173'3. maadelerine muhale fet edildığinı ıddı etmıştır. Sav cı. bu nedenie îlhan belçuk lie Oktav Kurfböke'nin cezaıandırılmasmı ıstemış. dava konusu <uğer fıkrada, «suç olup olmadığı nın şüphelı bir hal a!dığını> bıldırerek, «tsa, Musa ve Cartcu:t üzerine» başlıkl fıkradan ötürü her iki sanığm beraatına karar venlmesinı istemıştir. Duruşma, sanıkların savunm* lannı hazırlamalan ıçin 28 Haziran saat lö.3(i'a ertelenmıştır. • Bakanın açıklaması Savcı, ceza istiyor (Kastarafı • inci «avfada) Normal bekleme Rütbeler süreleri Astegmen Teğmen Üsteğmer Binbaşı Yarbay Albay Tuğgeneral Tuğami. Tümgeneral . Tümami. 4 Korgenerai . Korami. 4 Orgeneral Oramiral Tasarıda ayrıca. Silâhlı Kuvvet. lerde ihüyaç duyuJan sınıflar için özel kanunda gösterilen usul ve esaslara göre sözleşmeli subay almabileceği yer almakıa, geçici bir ek maddede de şöyle denilmektedir: •30 Ağustos 1972 tarihinden itibaren en geç 10 yıl içinde Türk Silâhlı Kuvretlerindeki albay mik tarı, 41. maddede belirtileo kadro oranma indirilinceye kadar normal bekleme süresi sonunda rütbe terfi şartlannı haiz oldukları halde üst rütbe albavlardan subayhğa nasıpları en eski olanlardan ve aynı nasıplılar arasında Yiiksek Askeri Sura tarafmdan ya pılan ehliyet sıralamasının en «onundan başlamak üzcre sınıflardaki kadro ve ihtiyaç da sözönün de bulundurularak yeteri kadarı emekliye sevkedilebilir.Yüzbasji Ordu Persooel (Baştarafı 1 inci sayfada) «O Henür süresi bitmemiş kitaplardan, süreleri sonuna kadar faydalanılacaktır. O Son defa incelenmeye gelmiş olan kitapların süreleri sadece bir yıl için uzatılmıştır. O Tek kitap sistemine hazırlık olmak üzere, açılan yansma sonunda. ilkokullar için seçilmis ve seçilecek kitaplar Bakanlığımızca basılacaktır. O 1971 1972 6ğıctim yılında okutulacak kitaplann listesi kısa zamanda teblı^ler dcrgisinde yayimlanacaktır. 0 Yeni programlara göre. orta dereceli oknllar için komisyonlara yazdırılmakta olan kitapların listesi sonradan >ayımlanacaktır.» Tek bitao ANKARA (Cumhuriyel Bürosu) Genel Kurmay Başkanlığı Plân ve Prensipler Dairesi Başkanı Koı genera) Atıf Erçıkan'ın evine pat. layıcı madde koyduklan öne sürü len emekli üsteğmen Sarp Kurav ve DevGenç eski Genel SeKteterı Ruhi Koç'un yBrgılanmalan. na 1. Sıkıyönetim Mfhkemesınde dün de devam edilmis ve Kors Eıçıksn'ın tanık olnrak dinlenme si">= <<arar vpr'lmiştb Curusma. önf'm'i?dekı Salı gününe bırakılmıştır. Kuray ve Koç dün de yargılandı Ayrıca 3333 talihli çeşitli ve zenginpara ikramiy^erî kazanmEşiardır. TÜRSCİYE İŞ BJINKASI talihli muşlerilerini tebrik eder, Güz Çekilişinde bütün Jasarruf sakiplerlne bol şanslar diler. Ycm Ajans. I9üu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle