12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTIs : CTJMHTJRÎYET: 19 Haziran 1971 Yeni dergi ANZtMAT kuşagı için yayın sraeı gazetedir; Şiıusi'den baslayan bir sözcülükle hemen bütön yfturUnmız, kendi yarat. tıklan yeni nesri, getirdlkleri yeni kavramla. nn işlenmesine elverişü bnlnr; hem gazeteci hem edebiyatçı olnrlar. Edebiyatı Cedide' den bn yana ise edebiyatımu önce dergilerde doğar, desteklenir, kitap olnneaya kadar dergi sayfalannda yayıra olanafı bulur. Bir derginin, bir edebiyat toplnlnfanıııı adı olması o günlerden kalmadır. Yütyriın başın. dan bn yana birçok edebiyat dergisi, sanai hayatımızda silinmec iıler bırakmıs, yeni yazarlar yetistinnis, önefl çalıçmalannın etkisiyIe yeni çığırlar açmııtır: Servetifünun (1891. 1944), Derjrâh (1921), Genç Kalemler (1911), Fikir Hareketleri (193S.19M), Varlık (1933ten bn yana), Yficel (19351996), Tenl Adam (1934* I ten bn yana), Saprak (19491950), Xnrt ve Dfinya (1941.1944), Yeditepe (1950'den bn ya. na), Dost (1957'den bn yana), Seçilmiş Hikâ. yeler (19471957), Yeni Ufnklar (1952den bn. güne), Türk Dili (1951'den bn yana), Hisar (1964'ten bn yana), Papirüs (19661970), Soynt (1965'ten bn yana) .. Uk sayısı 1964 Ekiminde çıkan Memet Fuat'ın yönettiği Yeni Dergı de bnnlardan biri; özellikle «başka dillerdeki sa. nat olaylannı, düşünce tartışmalannı dilimize aktarmak amacıyle.» Birçok sayılannda sanat ürünlerimizin en seçkinlerine genis ya. yın olanaklan sağlayan tntnmuyla îeni Der. gi, boyntlannın kendisine verdiği güçlü etki. yi de knllanıyor, Söz gelimi Haziran 1971 sayısında Ffirnzan'm 36 sayfalık «Kuşatma» hi. kâyesi yer alıyor. Bn, birçok dergi sayfalannın toplamını bile aşan bir genişliktir. FÜRÜZAN bir hikâyede birçok insanın kaderini işliyor tdeal bir ev kaduu, ideal bir es ve köşesinde sessiz sedasız yazdıjp hikâyelerle bütün dikkatleri çekco 40 YU ÖNC 18 Haziran 1932 tarihli Cumhuriyet siyasî mücadelelerin gajet sflkunetle cereyan edecejin. \ e siddet bareketlerinin vnku bul. mayacagına dair kanaatimdır. Bn kanaatim bosa çıktı«ı takdirde Kannnn Esasinin taskın. lıklara karsı bana verdiğı bütün imkânlara basvuraraU müdabale edecegim.» Almanyada hürriyet B U Y1L NOBEL edebiyat ödülünü kazanan Solzenitsin'in kamu oyu karşısma ilk çıkışı, Novi Mir (Yeni Dünya) dergisinin kasım 1962 sayısmda «tvan Denisoviç'in Haya« tmda Bir Grtin» adlı eserinin yaymı ile ol» muştu. B Büyük bir göz gibi HerhaMe ressamlann emeklerini saklayıp saklayıp toplu serRiler hazırlamaları da bu ihtiyaçladır. İlk hıkâye kitabı 1970' de yayıml&nan FUruzan'ın (Paramz l a t ü ı , Bılgi Yayınevi, 186 sayfa, 10 Ura) çajışmalannı daha büyük hızla sürdürüsü, okuyucu ve eleştiricilerden gördüğü yakın ilginin olumlu etkisiyle olmalıdır. Necatigıl'in «Çünkfl aad »iirler bekler ban yaş. Un> dediği gibi, yazarların da kendi ölçülerini buVduklan, biriktirdiklennl olgun bir boşahmla dünyaya çıkardıklan mut lu dönemler olmalıdır. Onun için yukarda andıgım «Kuşatma» hikâyesi Uzerinde dunnak Utiyorum. Rauf MUTLUAY bir sanatn İşte Füruzan. ERLİ.N, 17 ( a * . ) Cum. hurbaşkanı Mareşal Hındenburg, sıyasi hürnyetin İadesı hakkında bır emırname yayınlamıştır Mareşal bunda şoyle demektedır : «Şimdiye kadar mevcnt kısıtlamalar hükümetin teklifi üzerine olmustnr. Beni bnna sevk eden sebep, Almanya'da DÜN Fenerbahçe Stadyomnnda Selânık mubtelıti ile tstanbul mnhteliti arasında vapılan fntbol maçmda Selânik mnhteliti 2 . 1 kaybetmistir. MLSSOLfNlTE karşı suikast tesebbüsünde bnlunan iki kisi dün Roma'da knrsnna dizilmiştir. OTOMOBtL kazalanndan çojnnnn sarhosluk yüzdn. den mevdana geldi|i anlasıldıgı için, kazadan bemen sonra soförlerin mnayeneye tâbi tutulmalanna karar verilmiştir. ASIL EKSEN tR YAZIMDA «benim has •airlerimden biri Bebçet Necatigil'dir» demiştim; onun şıır dünyasıyla benim duy gu ve düşünce, yasantı v e kader yakırdığımı belırtebılmek için. Füruzan'ın hıkâyesınin asıl eksenini de onun eski bır şürinde görmüştüm: Elif. Yirmı yıl önce çıkardığı kitabındaki (Çevre, 1951, Varlık Yayınevi) o şürinde Necatigil, Şiş hane'deki bır kahve müşteriliğinin izlenimlerinı dıle getirmişti: B Düşünün ki bu eeerin TUrkçe baskısı 150 sayfadır. (Cem Yayınevi. 1965). Arada bir, kısa sürlerle küçük hikâyelerin d e toplu dikkati çektiği olursa da, büyukçe bir eserin birden çıkışı şuphesız daha çok etki va ilgı taşır. Bu yıl Abbas Sayar' ın «Yılkı Atı»nın (E Yayınevi) kitap oluşu gibi. ÇUnkii birçok küçük izlenimin zamaıüa sağladığı birikimi, bazan bir tek eser yoğunlukla saglayabiUr. «L'fukta gfin sönüyor / Güneş bıraktı biıi / Halice bakarak / lcelim kanvenüzi... / Çekelim östümfize / O eski yal nızlıgı / Ufukta gfin sönüyor / Asfaltta, gerimizde / Taksilerin çığlığı / Çarklar dönüyor../ Saatler geçiyor / Bir gundüzâ yaşarken Beyoğiu / Üflemiş lâmbasını karanlıkta / Uyuyor / Kasımpaşa / Bu yaz ömrüm geceleri / Şişhane yokusunda / Çokluk bn kahvede geçti. / Bir geceydi gözlerinı / Bir kıza iliştl. / Çökmüş üzerine gündflzün yorgnnluğu / Kuyu gibi derinde / Uyurken Kasımpaşa / Yanında bir delikanlı / yukan çıkıyordu. / ilk görüşüm bu kadarla kaldı / Bir başka gece yine / önümden geçti / Yanında iki delikanlı / îçmisti. / O kız başka geceler de göründu. / Tokus yukan / Sayı Iarı defişen erkeklerle / Beyoflundan yana saptı. / Kasımpaşa yolları / tnişli, çıkışh / Yuzü koyu karanlıklar mahşeri / Yalnızdı / Bir eece, gölge gibi / Kaydı yokus aşağı. / Bu şiir senin için Elif / Yazarken seninle dolnydum / Asıl artın başka olsa bile / Ktştı, gece y a n a / Kasımpaşa önle • rinde / Yazarken seninle doluy dum / tncecikten yagan kar / Tozuyordu Elif diye / Adını Elif koydum.» sonucunun hesaplaşmasını venr, içtenhkle. Necatigil'in «EUI» ıne biraz acır, «olur bövle şeyler» diyerefe yakınırız biraz, şaırle birlikte. «Kuşatma»daki Nazan, merharneti getinnez okuruna; bütün toplum olaylannın nedenlerinl düşündüren bir etkiyle bilinç verir okuyana. Ve bunu bir hıkâye anlatımının bütün ınce ustalıklanyla birlikte tasır önümüze. 4 567 89 tÇE BAKIŞ BİR AYIRIM ARASIZ YATlLl»nın kapagmda (Düzenleyen Fahri Karagözoğlu) bir göz vardır; bütün hikâyelerdeki o içe bakışın, kendlni arayısın, en gizlileri, en derindekileri, en unutulmuşlan arayan güzel gü cüyle. Şimdi «Kuşatma»yı okur ken, elimde olmadan. Victor Hugo'nun Resat Nuri"nln mensur çevirisiyle tanıdığım «Büyük Göz> şiirini hatırladım: « Kaabil uyumnyor. dağlann eteğinde düşünüyordu. Mezar görünüslü göklere başını kaldırdığı vakit. gecenin ieinde açılmı; bir büyfik göz cördfi . Uynyan çocnklannı, yorgnn ka nsını uyandırdı ve meaafelerin içinde kaçmaya devam etti . Knlelerin gölgeleri kırlann üzerine gece karanlıklan indirivor dn. Duvarlara dağ kalınlığı ver> BEYOGLU AS (47 63 15 Haıbiye) 1 BUmediğin Hapı Yntna D. Nıvcn RtS; 2 Gecenin Steagmda • S. Poitier . Rİ Rt ASL1 (46 70 91 BtJikUî) 1 YTLDIZ (21 11 31 • Aksarar) BenYe>il Kurbağalar Y. Çınar. hor RTS 2 CUâlı Ibo KadımUr ranslvonnnda F. Karakaya ATLAS 144 0S 35 Beyoğla) Hong AS (36 N 5» . Kadıköy) Asi KaKonR Kaplanı R Moods . Bİ DbNYA (49 93 61) Boma TatiU badayı . P. Newman . RT A. Hepburn, G. Peck t . ATLANTtK (55 43 70) Asi Rulüar E.MFK (44 84 39 . Beyotln) 1 H. MUlı Rt Capkın Ajan D. Martn Kİ HAKAN (36 45 89 RadıkBy) Ya»2 Onları Ytakaetc Aı C, li GcSn H. Darean Eastwood ÖZEN (36 99 94 KadlkoV» 1 FjTAS (49 01 S6) Stjtanın Elfiai Dağlan Bekleyen Kız . H. Koç H. Lom RtS yiftt. 2 Menekse Gözler . F. KENT (47 77 « ) ŞtjrtaDlB GMk Urftom RlŞ KENT (M 9« l î ) Bent Niyc SeçKEREM (46 70 91 . BefikUs) 1 tin • D. Hemmingı Rİ A»k \e Kumar L. Pretley » REKS (3C 01 12 • Kadıköy) DoRT. 2 Belâlı Mins H. Fonkunulmazlar B. EokJand da RT. 3 Buyıik Tatil L. RTS D. Funes . RTS SINAR (33 OS 18 Gskiidar) Belâlı Miras H. Fonda RTS KONAK (48 2$ 06 . Harbiye) SlsSIVEMA 63 (55 10 M Kucükyalı) li Geceler . D. Day . Rt 7 Kanh Dolar A. Steffen • LALE (44 35 95 Beyojlu) t k l RtS Ccsıır Adam F. Cansel C'SKtDAR (33 24 75 Üskudar) LEVENT (64 06 99 4. Lerent) Tanklann Httcnran H. FonDemir Yıunruk R. Ediroods da RT RtS B1ISTIK (4S 15 14 • Bejoğlo) 1 002 Yamyamlara Karsı F. VAZLIK SİNEMALAR Franchi, RT. 2 Aşk Melodileri AKCINAR SAHtt (Kumkapı) 1 L. Tony RT Sabata . RTS, 2 Çirkin Ojun OZLEM (44 47 33 . Mecidiyekoy) RTS 1 Bir SergtU Uğrana V. Güçlu. 2 Dikkat Kan AranıBABBAROS (47 04 79 OriaköT) ?or . E. Bora 1 Sosyete Şakir . T. Giirsii; RLY\ (44 54 57 Btyoglu) 1 2 Herkesin Sevgilisi . T. SoSctimli Serseri Y. Kdksal. 2 ray Devlerin Ocu M. Soydan Ç*ML1 SET (47 U4 7q Ortakor) SARAY (44 16 56) Hint Küyası 1 Görünmeycn Düşman, RTS F Kan RT. 2 Tehlikeye Bayüınm, RTS SITE (47 69 47) Deryalar Hâkiml İNCtRDİBt ÎNCİ (Kumkapı) 1 1 Copen . Rİ SJNEMATEK: 19.00 Çalınan Busetnsanlık TJşruna . G. Gemma, ler F. Tnıtfaut Fr. 196S RTS; 2 Üc Kafadar . M Gi31.30 Evlcnmtkten Korkmuyounwald . RT rara F. Truffant Fr. 1968 SARAM (Selıremini): 1 CehenYENÎ AR (49 64 72 Beyoğln) 1 neme Bir Yolcu C. Arkın, M. Zorro'nun tntikanu T. Yiğit. Tezcan. 2 Her Günaha Bir 2 Karadutam t. Günây Kursun A. Mekin. M. Matlu YENt MELEK (44 42 89) DeryaUr SUAT PARK (47 81 90 Be^ikU;) Hakimi J. Copen • Rt I M»zi Kalblmde Yaradır T. Şoray, 2 İngiliz Kemal'in Oğhı F. Hakan. SÜKSYYA BAHCE (36 06 X2 KaA\DIN (21 52 5S . O p a ) 1 dıköy) 1 Kahraman Çavu; Ah Şa Etkekler İ. Stevens Çölde, P. SelleTS . R t 2 YaRTS. 2 Cehenneme Oiden sak Bölge. Rt Casus BTS GLL (27 71 86 Şehzadebaşı) 1 ErkekUk Öldü mu Ablier S. Altjık. 2 Bcn Ölddkçe Ya$anm Y. Guney. 3 Meydan ERDEN ENER TİYATROSTJ: (KaKöpeği Y. Dnrn dıköy Ercan sinemasında) 37 22 GLNDEŞ (27 71 86): 1 Kalbl00) Anca Beraber. Kanca Beramin Hırsm R. Kapoor RTS ber. He gece 21.15 2 Aşka Doymayanlar M. KF.JAT 1'YGITI (Dormen Tı>atroMorcuri RT randa 44 97 36) Batı Yakasının GVNEŞ (21 61 40 Aksaray) 1 Hikiyesi (Peri^an Rıfkı) PaLady Hamillon'an Sırak G«ec • zartesl haric her ak$am 31.15, lerı RTS. 2 Belilılar AJayı Cnmartesi 18.15. Pazar 15.00 de matine H Hnnters RD HAKAN (23 42 13) 1 SahiMe DE^'EKTJSO KtB%RK ıKadıkbv Cinayet R. Boone • RT. Z sinentastada 36 49 24) Ha Bu DiBes Korkusuz Adam t. WIt. yar. Her elin 21.30: Çarsamha ton . RTS 18.30 (Halk) Cumartesi, Pazar tFEK (22 25 13 Çemberlltao 18.00 (SSrenci) Aşk Esiri C. Denevne • RTS İST \BÜL (2J 33 67) 1 Btdık İle Diidük Mafia Peştade F. Franchi . RT. 2 Krakatoa R. Brazzi, TRS MARMARA (32 38 60 • B*yazlt) BAKIRKÖY Sevki. Aytaç (Yes 1 Elkondor U V. Cleef . Yurt>. Yeni (Ku Çek ) Merke* (Sat. Köy). Emek (Osmaniye) Ömnr (Kanao'al. Topdemir (Gungorenl. Okan (Bah Zv \. Zuha) (Sir Ev >. Merkez (Esenler). BEŞtKTAS Gayrct. Akaretler Kıvmetli varlığımız, Yüksek Yeni Sıfa (Ortakov). Cem (Bebek). Mühendıs Jeolog, Maraşlı. Ugur (Levent). Sait ŞAHANKAYA'nın BEYOĞLU Beyotlu Kember Gumü«suyu gerek hastahgmda ve gerekEMtNÖNÜ Yeni Cemberlitas. se cenazesinde yakın alâkaKumkapı. LâJeli Feray larını esirgemeyen Enerji EYt)P Petek. Merkez (Sağmalcılar). Saadet (Sa&malcılarV Yeni ve Tabii Kaynaklar Bakanı (Rami). Sebat (Alibeyköy). Sayın Dr. İhsan Topaloğlu, FATtH Yeni IşıV. Bal Göksel, Türkiye Petrolleri Genel Fndıfczade. Halk (Ko Mu. Pa >. Müdür ve Genel MUdürlük Karadeniz (Kü Mu Pa ). camıasuıdakı arkadaşlanna GAZfOSMANPASA • Ese. Merkez Maden Tetkık ve Arama (KOÇÜMCST) Enstitüsü Petrol Dairesı, KADIKÖY • Avtae. Hasanpa<sa, Yenigun. Kı?ıltoprak. Köprülü Etibank camıalanndaki dost (Cad Bos.\. Gunes (Suadive) ve arkadaşlanna, bütün akKARAKÖY İzmir raba, dost ve arkadaşlanna, KASIMPAŞA: Derebovu. Yeni bastalıgı esnasında vakın 11gilerini esirgemeyen ProfeSARTYEH • Bu^ükdere tstinve sör Dr. Necdet Menemenll. Karadeniz Doç. Dr. Hilmi Gürses ve SÎSLt Hılton Etfal. Gülsan. Yeni, Kemal (Mec Köyi. Enpin çok değerii Doktor Tank (Gültepeı Ofcmeydanı Sffa ıCaiYeğiner'e tesekkürîerimizi lavan). arz ederiz OSKÜDAR Ahrredrve. BağlarbaAlLESt sı. tBcim (Beylerbevl), Alper (Aiemdagl (Has: 2527) 5105 ZEYTİNBUR.VU. Koray. RT. 2 Dönüjü Olmayan Yol L. Marvin RT StNFMA SUR (23 67 12 T. Kapı) 1 A n n R. Kapoor . RT SAFAK ( 8 25 13 • CemberUtas) DeryaUr iUkimi J. Coopen KADIKÖY "Anneler ve Kızlan,, Tîyatro sanatçısı Tıldız Kenterie eski eşi Nihat AkçaıTtn* W y«sındaki kızı Leylâ Akçan, ögrenimini yaptıjı Londra'dan bugün. lerde ynrda dönerek, annesiyle birlikte aynı filmde oynayacak. tır. «Anneler ve Kızları» adlı renkli ve sinemaskop filmi, Ermau Film adına, Ltitfi ö . Akad yönetmektedir. (Fotoğrafta; Leylâ Akçan görfilüyor..) ÜRUZAN DA, Kasımpaşanın kira odasından Pasa] tezgâhtarhgına koşulan küçük Nazan'ın serüveninin bir kısraını aniatıyor: Desteksiz yoksullugunu, dul ve genç analann çaresızlığinı, Nigâr ablaların orneğıni, Madam Sara'nın dükkânının on dörtlük tozlann bütün kutsallanna tuzak olan çevresini, pişkin Haluk BeyTerin üç beş kuruşa elde ettikleri genç kjz gözükapalılığım, sınema localannın ücretini ödeyen işbilırler elinde nelere yaradıgını, içgüdüsel eğilimleıin u s U kalleşlerin elinde nasıl kullanıldığını, kısaca Kasımpaşa odalarının Beyoğiu güçlennce na sıl kuşatıhp elde edıldıgıni. Bu bir hikâyenin sırurlannı çok, pek çok aşan bir şeydir: ve yazar bilincine, bilinç altına vansıyan bütün ögeleri bir olgun yaş yazarkğının olanca gücüyle biriktirıp iletmektedır. Burada bir aynm var Necatıgil'in şıiriyle Füruzan'ın hikâyesi arasında: Biri duygulu, dıkkatli, küçük ışaretlenn hangı sonuçlann nedeni oldufunu bilen haasas bir seyircidir; gördükıermı bıze yüreSınin iziyle birlikte anlatn. öteki bu kaderi yaşayan, vaşamış olanları goren, bu vaşamadan müeadeleyle kurtulan, bütün çevresinın kaderine yakından tanık olan bir olay kahramanıdır: kendi sınıfının toplumsal F P SOLDAN SAĞA: 1 Vahslceslne suursuzca her teye kıyan veya saldırgan, yırtıcı, öldürücü. yabanl hayvan. 2 Bır pamuk cinsi. Demirci âletlnden. 3 ttalya Cumhuriyeti hudutları icindeki İki cumhurivetten bir tanesi (Öteki San Marınoı 4 tsim Fransa'da senir 5 Orkestra sefliğınden operet bestecillğine cecerek bu tarzın tek ve unutulmaz varatıcısı olmus Avusturvalı besteci. t>ir aftırlık birimintn rümuzu. OOnkO halmarının 6 TERSt bebek vemefei. De Lo halledilmis sek II pe diye biten isml İle dünyada en cok piyes vazmıs (2 bta kadar) Ispanvol edibinin ilk adı. 7 Ardıcîan vapılan bir icki Buruk mimarımız. 8 Cok guzel koku ve çıçek. TERSt bır savı 9 Artırma Dureun (Eski dili VUKARIDAN ASAĞIYA: 1 Kırmetsiz. ehemmlvetstz. derme cauna anlamına. 2 Yuksek okul 3 TERSt sabahın ilk aydıtlanma zamanı Bavan 4 TEBST Filiptalerin ba$kenti 5 Ağırbashlık Sakianıp sovlenme mesi icabeden sev. 6 Guzellite (Eski dili: Denizcılikte macunalan vlnçlerl lsletme zıncir almak konuiu. 7 Varlıgını ortava kovan alimın adını tasıyan ve vucuttan ejyadan eeceo tababette has!, tahk teshisin evaravan ısınlar ve a • let. cihaz 8 Diyarbakır' . da llce 9 tmparaıorlıı gun eski de • virlerinde ee* Elektrolıtte Doritıf elek trot. kolu DOİİS, oonıı a ce diler. . Böylece her tarafı sımsıkı kapadıktan sonra Kaabil, tek başına bn karanlık kubbenin altına girdi. Karanlıkta, kendisi İçin hazırlanan sandalyeye oturduğu ve magaranm kapısı vfizfine kapandicı zaman, büyuk göz mezann içinde idi ve Kaabil'e bakivordn • radyo İSTANBUL 05 06 07 07 07 07 55 Açılış. program 00 Günaydın 00 Köye haberler 05 Türküler, oyun havalan 30 Haberler. hava dunımu 45 Bu sabahın melodileri 08.10 08 30 08 45 09.00 09 20 09.40 10.00 10 05 10.20 10.40 11.00 11.30 12.00 12.10 BÜYÜK GÖZ CTÜN HİKAYE sımrlarını :orlavan, bir hikâvede bir;ok insan kaderini işlemeye başlayan, anlardan ana sorunlara yönelen Füruzan'ın hikâyeciliği, artık kırk elll sayfaya da sığraamaya bashyon Kendisine ve çevresine bakan bir buTÜk göz gibi. Buvük hıkâveden sağlam romanlara gec mek için çok şey gerekli değil artık. <Kuşatma>vı. çok ince bır hikâve tekniğinın hemen hemen romanlaşmıs bütünlüğü içirıde hayranhkla okudum. Bu konuda ılgılenenler şu vazılara da bakabilirler: Ece Avhan Sordu. Füruzan Cevap Verdi <Yeıu Edebiyat cılt II sa\n 5. Mart 1971) Füruzania Bır Konusma (Yeni Gazete 27 Nısan 1971). Edebıvatın îslevi ve Füruzan (Adnan Binvazar Türk Dili Nısan 1971) Tokat Bır Bag İçinde <Füruzan'ın hıkâvest. Yeni Edebivat. Cilt II. sayı 6. 7). Evlâtlıklar (Raul Mut luay Cumhuriyet Sanat Edebivat Eki Nısan T57D B GUNUN KITAPLARI BASKAN YAYINLARI jdeal kitaphk 14. KİTABI Cemal Hüsnu Taray ATATURK ILKELERÎ IŞIĞINDA AKDENİZ'DE HAREKET VAR HER AY BİR KİTAP HER KİTAP 7,5 TL. Genel Dağıtım: BATEŞ DOÇ OR.VURALSAVAŞ f K"*™* TİJRKİYEDE DEMOICRASİ ve SOL (Sorunlanmız ve Israflanmız) Fiyatı lu TL KıtaDevlennden arayınız Genel Dağıtım 12 40 13 00 13.15 13.30 14.00 1415 14.30 14 45 15 00 15 03 15.30 16.00 16 15 16.30 16 45 17.00 Beraber, şarkılar Pıyano sololan Türküler Ev ıçın Şarkılar Arkası yann Haberler " Turküler. oyun havalan Hafıf batı muziğı Saz eserlen Sabah konsen Şarkılar, saz eserleri Haberler Türküler Kücuk orkestra S. Deran'dan şarkılar Haberler Resmî Gazete Dans müziği Reklâmlar Ü Aksu Oruestrası Şarkılar E Arıs ve arKadaşlan Türküler geçidı Haberler Solistler geçıdi Bır konçerto Bağlama takımı Haf ıl batı muzığı G Erselden şarkılar Hafıf batı muzığı Haberler 17.05 1755 17 50 19(10 19 30 ,19 40 19 55 20.00 20.20 20.45 21 00 21J0 21.30 21.40 22.00 22.45 23.00 23.4ö 23.55 24.00 16.55 17.00 17.30 1F.00 18.30 19.00 19J3U 20.15 21.00 21 30 22.00 22.30 23 0C 24.CÎ1 00 30 01 00 Köy odası Kadmlar faslı Rekiâmlar Haberler, nava durumu Hafif müzık Dınl «ohbet •• » < Btr VBrrmş .mfs»"*rf>~ Beraber, solo şarkılaı Melodı demetı Türküler 24 saatın olaylan Şarkılar Kıtaplar arasında Türküler Reklâmlar Haberler Opera konseri Gece müzıği Önemlı haberler Kapanış İSTANBUL tL Açılış ve p r o s r a m Dıskoteğimızden Küçük k o n s e r Gençlere müzık Senfonık müzık Hafıf batı m ü z ı f l Hafıf batı muzığı Akşam k o n s e n Operalardan yankılar Çeşıtlı m e l o d ı l e r Türk b e s t e c ı l e n FYansa'da m ü z i k G e c e v e muzik Caz saatı Hafıf batı m ü z ı ğ i Program v e kapanış ANK ARA 14.35 Plâklar arasında 15.00 Ara haberler 15 05 Türküler 15 20 Hatıf bati müzıği 15.45 Şarkılar lfiOö Kucıik konser 16 20 Şarkılar 16 40 Albumierden seçmeler 17.00 Ara haberler 17.U5 Yurttan sesler 17.30 Koy odası 17 50 Reklâmlar I9inı Haberler hava duruınu l<)3i Saz eserleri 19 55 tsteklennız mikrolonda 2') 20 Siiâhlı Kuvvetler Saaü 20 35 Ikı solıstten türküler 20 55 Bir vanruş 21.00 24 saatın olaylan 2110 Açık oturum 21.50 Şarkılar 22 05 FBMM Saatl 22 45 Haberleı 23 00 Haftanın oestecisl 23 45 Gece müzjğı 2? 55 rir.omli haberlet 24 00 Kapanış İSTANBUL BÜYUK FİKİR KtTAPLARI No. 5 İLKOKUL MEZ'JNURI Yabancı dille öğrenım \apan Maari* Kolejlerine girmek üzere ilk eleme sınavlanna katılanlardan kazananlar belli olmus. sor.uçlar İlköjrretim Müdürlüklprine gSnderilmiştir. Galatasarav Lisesi. tstanbul Erfcek Lisesi ve Maarif Kole.ji ilk eleme smavını kazananlar, 1 Temmuz eünü. girmek istedikleri okulda vapılacak asıl sınava katılacaklardır Başan kazanan öjjrencilerle •• ' rili olrak dün yavunladığıııiH Ustenin devamtm snntrvoruz: TİYATROLAR EKONOMİK DUZEN NEOİR ; NASIL Tarih Boyunca İlim ve Din 2. Baskı A. Adnan Adtvar'm, şimdiye kadar daha mükemmeli yazılmanuş büyük fikir >e araşnrma eseri... "Bu eser bir Batı dilinde yazılmış olsaydı bütün dünya dillerine çevrilmif olurdu..." 2 cilt bir arada. 623 buyvk boy sayfa, mukemmel baskt, 40. TL, ciltU 50. TL. REMZİ K1TABEV1 Cağaloğlu • İSTANBUL 05.55 06 00 06.20 06 30 07 00 07 05 07 30 07 45 oauo 08.07 08 37 09 00 09 20 09 40 10.00 10.05 10 3U 11.10 11.30 12 00 12 05 12.30 13 00 13.15 1350 14 0n 1415 NÖBETCİ ECZANELER MALKOÇOĞLU >ıldön(lnj içi». Oıluıı KLtnalc s.ıyjı a Uul huuLııuıı bu albdm ral bjuluuua»tekaerkitr. Eminönü Hüseyin Naci Mocan, tbrahim Piskin. Tuba Tokatlıoğlu, Ahmet özyıldınm. Mehmet ö i c a n . Nazmi Canbolat Günnur CavıroSlu, Ercan Öcalan Saim Eken Ozkan Coskun. Mehmet Fatıh özlük. Sibel Salıroğlu Ha'uk Eren. M Galip Savıl Necdet Polat. Binnur GUlpmar Zevnen Torun, Levent Özsoy Okan A!tan Zafer Kesken. Mustafa Güder. Nihat Erdoğan Serap Güre Hakan Sıvritopuz ö m e r Faruk Gengörü. Fahrinüsha Sofukoğlıı Yonca Avdm, Sezer Funda, Ali Kartal Ogün Karaçakmaklıoğlu Süheylâ Dökmeclogltı, Kem7i Avdm, Alev Ersan. Necdı Uvgun Piliz Atay, Osman Kecık Fulva Kasimoglu. Kava Aladağlı Emmp Sema Yayla'ıoglu Fen"al örvü^sel. Ahmet Erkan. Saadettin Konal. Tem Demiroglu. Canan özalp. Ta^un Savsılı. Canan Çakırogln. VT 'hal MirdoSan Hakan Ba^anr Nacıve Günal A Cankurt Elktıran Gedi2 Yalçın, Can Sanal. tsmnil Sekerri Ero1 Solma? Ulu« P^^pr Metın CrSktan. Gü!c1han P°ker A Hkkar Yan.ır OH ^ı? A Pat'h Ktır"""'" v»v»t *••"' ^tıı^t^f'> r*>rp Fravar Tu fan Kivsiı Siıle Yılma? ı^rr er Tolca Guleç. Saffet Yılmazlar Açüış, program Kur'anı Kenm Saz eserler) Günaydın Kove haberler Oyun havaları Haberler hava durumu Sabah muzığı Ankara'da bugün Sanatçılardan bıreı sartı Çeşıtlı muzık Ev ıçın Turküler Arkası yarın Ara haberler Şarkılaı Cesıth muzık Şarkılar Konser saatı Ara haberler N Erol'dan turküler Beraber solo şarkılar Haberler Resmi Gazete Hafif müzık Reklâmlar Ogle konsen G Tecer'den şarkılar TESEKKÖR j GİZetLER Orhan Kcınal !»< jtıbul u v.izdı Feni önförcrt Uıan bul u çlzdl Benzcri olınu^j btt album bclırll vıstdi hj ISTANBÜL n\r Anonim Şlrkel Aşsğıdaki 1 İthslât mufmelelerini bilen eleman Yabancı lisan bilen tercıh edilir. 2 Muhasebede çalışacak YOksek Ticaret veya İkti":qt mezunu, 3 Satış servisinde çalışacak kimj'a teknikeri 4 VEZNEDAR <İyı referans ve maddî veya şahsî kefalet aranır.) Müracaatlann el vazılan ve hâl tercümesi tfe birlikte Aksaray P.K 9 İstanbul adresine yapılması. Müracaatlar gızli tutulacaktır. ÇİZGİLCR FERİT ÖNGÖREN ATATÜR K ANSİKLOPED1SÎ Türkiye Cumhuriyeti Siyasî Tarihi İKİNCİ CİLDİ ÇIKT1 Büyuk boy normal baskı 25. i ı t a Ciltli luks baskı 5 0 . lua Stüdyo Grafik: 986/5C89 KAY1P : Kadırga IlkoKuıunrtar , aldığım pasomu ka^bettım Hükümsüzdür Nevzat Eren (Cıımhurivet 51071 K*YIP Ordu Mesudıve Nü fu"= Mpmurluîıından almı«! o!du5um nüfus hth'net f'izdammi kaybett'.m H'ik'ı"s''7ciHr CelSl HoeaoŞhJ (Cumhuriyet • 5108) SAY1> İSYEKI SAHİPLERt: Sanayi ve tşverleri Sayırni «• msmda isyerinizi ziyaret edecek olan layım memuruna 1970 yilı faaliyctlerlnizle ildli hilpileri eksiksİ7 olarak sövlerseniz ulnsal çiiciimimi •»olnr \p onnnlp 8vü may yayınlar 1 nririiz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle