12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Bakanlığımızca yayınlanan aşağıda isimleri yazılı kitaplar Bakanlığınuz yayınevleri ile bütün Idtapçjlarda satışa arzedilmiştir. Tazarru'nâme. Yazan: Sinan Paşa. Çeviren: A. Mertol Tulum. 50. TL. Türkçe • Incilizce Sozlük (2. Basla). Yazan: A. Vabid Moran. 90. TL. (Basın: 16584) 5094 umhuriy 48. yıl, sayı: 16834 Kumcusu: tfUNUS NADt Telgnf ve mektup adrcsl: Cumhuriyet lstanbui Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 W 22 42 97 22 42 98 22 42 99 18 Haziran Cuma 1971 Acunen«Iddiacılar tarih önünde sorumlu olctcak» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Parti Meclisi özgürlükleri savunuyor # İnönü, değisikKJderden bazılarını hayretle karsıladığını belirtti Bir kısım üyeler CHP'lüerin baskı altında tutulduğunu öne sürdüler Kurulan alt komisyon çalışmalarına dün basladı «Devletin temel nizsmını ssramak» ve çeşitlı iddıalar nedenly. le dokunulmazlığı kaldınlmak istenen Tabıi Senatör Ekrem A c u . ner dun Cumhuriyet Senatosuna gelmiş, gazetecilerle yaptığı g o . ruşmede. «Iddiacılar. tarih önünde sorumln olacaktır» demiştir. Bu arada, konu ile ılgili Başbakanlık tezkeresi, dün Senato. da Anayasa ve dalet Komisyonuna gelmiş, 5 kişilik bir alt komisyon kurulmuştur. Alt komisyon, bugün de çalışmalarına devam edecektir. Ecevit: "Kamuoyu, CHP ye İnöniTden görev bekliyor,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) lki giinden beri Anayasa değişikliği ile ilgili olarak çalısmalarını sürdüren CHP Parti Meclisinde bir konuşma yapaa eski Genel Sekreter Ecevit, Türkiye'nin bugünkü duruma düşmesinden 1961 Anayasasının sorumlu olmadığını belirtmiş ve «Kamnoyu. tnö'nü'nün başkanlıfındakl CHP'den afır bir çörev bekliyor» demıştir. Önceki gün 17.30'rfa yapılan oturumdan sonra, dün de Parti Meclisi toplanarak gündemindekj «âcfl k o n o l a n maddesindeki Anayasa değişikliği konusunu görüşmeye devam etmiştir. Ortak Grup toplantısı 2,5 saat sürdü Sindirme Acuner'in sözleri Acuner, gazetecilenn soruları üzerıne şunları sdylemiştır : «Mademki dosya gelmiş, hesa. bı gö'relim, izni sonra alırız. B n . nnn için Baskanlığa yazıyla mti. racaat ettim. Izin istemiyonım dedim.» (Arkası Sm. 1, Sü. 2 de) NOTLAR "Profesör Süleymon,, olnramok için vapılan duruşnuda, İlhan Selçuk ve Ukta.v Kurtböke, Sıkıyönetim Hahkemesindeki sanıklar» ait bölmeye getirilirken . • DÜN Fikret OTYAM ANKARA Yokluğun. olanaksızlığın gözü kör olsunTokluktan, olanaksızlıktan olacak, bizim fukara halkınm talih oyunlarına. piyangolara, kuponlara ve de ödüllere düşkündür azcık.. Koea apartman dairesi bir gazoz kapağının içine sığarsa, 45 kağıt parçası kocaman ördekll, kazlı çiftlik olursa, millî gelirden his•esuıe düşen pay da 3600 lira olur. sa, elbette gözü değil Anayasa de. ğişikliğini. dünyayı görmez... Aoıa aynı halk, inanılır, güvenilir bir Başbakanm icraatına bir. kaç ay bakar bakar, sonunda teshisini o Basbakana «Profesör Süleyman» diyerek koyarsa yine o balkı kim«e ktnayamaz... KmarM haksızlık eder (Arkası Sa. ., Sâ. 1 de) Sa vcı, bir yazı için beraat; diâeri için 6 yıl hapis istedi SELÇUK VE KURTBÖKE'NİN SAVUNMASI İÇİN DURUŞMA, 28 HAZİRAN'A BIRAKILDI İSTANBUL HABER SERVISİ Sorumlu Yazıişleri müdürlerimizden Oktay Kurtböke ile yazar. larımızdan İlhan Selçuk'un yargılanmalanna, dun 2 Numarah S ı kıydnetim Mahkemesinde devam edilmiştir. Duruşmada, Bilirkişi Kurulunca verilen raporu eleştiren sanık arkadaşları. mız, bunu tamamen reddetmişler. dir. Bu arada iddianamesini bildi* ren Askeri Savcı Yrb. Nevzat Çiz. meci ise, 27 Nisan 1971 tarihinde yaynnlanan İlhan Selçuk'a ait «Hoş Geldin Tanzimat Kafası» baslıklı fıkrayla, «Hükümetin Manevi Şahsiyeti tahkir ve tezyif» edildığini iddia ederek, her ikj sa. nığm bir yüdan alt» yıla kadar hapsini istemiştir. Savcı, 28 Nisan 1971 tarihinde yayımlanan, «İsa, Musa ve Cart Curt Üzerine..» başlıkh yazıda. suç işlendiğine dair kuvvetli delil bulunmadığı nedeniyle, her iki sanığın beraatlanna karar verilmesini talep etmiştir. Mahkeme aynca, 49 günden beri tutuklu bulunan îlhan Selçuk'un serbest bıraküması isteğini gene oy çokluğu ile kabul etmemiştir. AP, Anayasa değişikliğine en yîîksek yargı organının kanşmaması için tedbtr istiyor ANKARA (CumburiyetBürosn) AP Ortak Grubu dün 2,5 saat süre ile toplanarak Anayasada yapılması düşünülen değişikliklerı görüşmüştür. Bu değişıklikier üzerinde J AP'nin görüşünü saptamak j üzere kurulmuş olan komıs j yonun başkanı Hasan Dinçer, Anayasa değışıkliklerinın uzun btr süre alması ihtimallenni öne süren parlamenterlere cevap vermıs, Anayasada yapılacak değişikUklere Anayasa Mahkemesının bakamıyacağını öngören bir değışiklığin de Meclısler. den geçırilmesmi istemiştir. Oaha sonra Ortak Grupta Anayasada yapılması düşünülen değısıkliklerın görüşülmesi. ne geçılmıştlr. Söz alan konuşmacılar genel olarak hükümetin hazırladığı taslaktaki temet prensıpler doğru) ' tusunda bir değışıklığl zo(Arkaaı Sa. J, Sa. 1 de) i Söz alan Partı Meclisi üyelerı özellıkle bazı valilerin, Emnıyet âmırlerinin ve kaymakamların CHPIi üyelere karşı giriştiklerı sindirme hareketlnden belgesel örnekler vermışler, Demirel yonetimı sırasmda sıyasi polisin ve Milli Istıhbarat Teşkilâtının AP'lilerin ihbarıyle düzenlenen raporlara gore «masam» CHP' lilere karşı tedhişe varan baskılarda bulunduklannı öne sürmüşlerdir. Üyeler, Adana, Karadenız Ereğlısı, Konya, Diyar. bakır. tçel. Cevhan ve diğer bazı il ve ilçelerde hiçbir eylemle llgısı olmasan CHP'lılerın, muftulerın dahi yaptığı ıbbarla g07altına alındıklarından şikâ. yet etml^lerdır. üniversite, Çetin Ozek'i ihraç etti Asistan Tanör ve Salman da görevden alındı | Anlaşılamadı Üyeler 12 Mart muhtırasının kime verildığınm anlaş'.lamadığinı, bazı ıdarecilerın muhtıra san ki CHP ye venlmışçesine eylemlere geçtiklennden yakınmışlftr, mubtıra'a muhatap olanlann artık belirtilmesinin ve bu konu ttzerine gıdılmesının şart olduğu görüşünü öne sürmüşlerdir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ERİM: «ANAYASA DEÛİŞ'KLİKLERİ TEMMUZ SONUNA KADAR TBMM'DEN ÇIKARILMALIDIR" ANKARA lCumhurive» Bürosu) Başbakan Nihat Erim, dün TBMM'de, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ile MGP Başkanı Turhan Feyzioğlu'nu ziyarei ederek. kendileriyle bir süre görüsmüştür. •Her konuda çörüştüklerini» soy leyen Erim, «Anayasa değişikliği konusunda aynntılara girmediklerini. belirtmiş. Anayasa değişikliklerinin Temmuz sonnna kadar Meclislerden cıkanlması eerektlği»ni de sözlerine eklpmiştir. Başbakan, bu arada, bir soru üzerine, «Kısmi Senato seçimlerinin yapılıp yapılmaması, Anayasa meselesidir» demiştir. İstanbul Üniversitesi Senatosu, Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Çetin Ozek'ın üniversıteden ihraç edilmesino karar vermiştir. Rektör Nazım Terzıoğlu'nun başkanlığında dün toplanan Senato, bu karan. Ümversiteler Kanununun 46. maddesinın birinci paragrafma dayanarsrtf ahruşfır. Bn parnjrrsf, Senafo'nun takdirine dayanarak kisîn ihracı jngörmektedır. Senato"dan bir ilgili; TRT'ye, Doç. özek'in Londra'daki Türk Halkevinde üniversite rektör ve profesörleri aleyhine konuştuğunu ve komünizm propagandası yaptığını söylenuştir. özek, 1. Ordu ve Sıkıyönerun Komutanlığınca. TCK'nun 159. maddesini ihlâl suçundan tutuklananlar ara.«ında bulunmakıadır. Görevden alınanlar Senato ayrıca. Bülent Tanör ve Vürel Salman adlı asisianlan da geçici olarak görevlerinden almıştır. Ordu Petsonel Kanununu değiştiren tasan TBMM'de ANKARA, (Cumhnriyet Bürosn) Milli Savunma BaKanlığınca bazırlanan 27.7.1967 tarih ve 926 Sayılı Türk Sılâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı, TBM M'ye gelmiştir. Gerekçesinde, bu tasarıyla Silâhli Kuvvetlerdeki personel problemlerinin daha pratik ve âdil bir şekilde çözümleneceği belirtilmekte ve «Çafımızın devletlerinin ordu personel rejimleri incelenerek ve kendi özelliklerimiz de gözönüne alınarak 2 yılı aşkın bir çauşmanın ürunü olarak ortoya çıkmıştır ve devlete biçbir malî yük de tahmil etmeyecektir» denilmektedir. Tasannm 4. maddesi, 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30. maddesinde bulunan bans 7a™3"""» ait bekleme süreleri bölümü içinde bulunan «ubaylann bekleme sürelerini çu fekilde değiştirmektedir: (Arkası Sa. 7. Sfl. 2 de) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 120. IMDDE DEGiŞiKLiÛiNE KARŞI ÇIKTI îstanbul Üniversitesi Senatosu, üniversitelerin ıdari özerkliğina ait teminatın kaldırılmasma karşı çıkmıştır. Rektör Nazım Terzıoğlu nun Başkanlığında dun toplanan tstanbul Üniversitesı Senatosu görevlendırdigı bir komisyonun idari özerklik konusundakı raporunu görüşerek kabul etmiştir. Raporda, idari özerklik yüzünden yenı açılan ve açılacak üniversitelere Istanbuı. Ankara ve Izmir'den ögretirn üyesi gönderilmediği ve gönderilmeyeceği fikri. cSzerkligin yanlış bir tutum tarzı olduğu belirtilerek, a(Arkas: Sa. 7, Sü. l de) ASKERl SAVCI YARBAY NEVZAT ÇIZMECI... İETT otobüs ve iroleybüs zommı % 25 33e indirildl İSTANBUL HABER SERVİSİ İETT otobüs ve troleybüs ücretlerine yüzde 25 33 oranında zam yapılacaktır. Bir haftadan beri İETT Idaresinde çahşan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından gelen kurul, bu oranda zam yapılmasını uygun bulmuştur. Zam isteği, Belediye Başkanı Dr. Atabey tarafından onaylanmak uzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gonderilmiştİT. Bu duruma gore, 60 kurusluk biletler 75; 75 kuruşluk biletler 100; 100 kuruşluk biletler de 150 kuruş olacaktır. Öğrenci büetleri ise, her hatta 50 kuruş olarak tesbit edilmiştir. Belediye Başkanı, «Zamma rafmen Idare'nin yüda M milyon lira larar edeeetini, zaran gMerecek zıun dı«ı tedbirler alınacatuu» söylemijtir. ÖğreDCİ, her hatta 50 kuruş.. Saat lO'da başlıyan durusnıada, Prof. S. Erman, S. Dönmezer ve Asis. Dr. Kayıhan lçel'in hazırla. mış olduklan 10 sayfalık Bilirkişi raporu üzerinde ne diyeceği sorulan İlhan Selçuk, «Bu raporu ta(Arkası Sa. 7. 8 0 . « de) İlhan Selçuk konuşuyor Tek kitap sislemi ile ilgili lasarı Başbakanlıkta ANKARA (Cumhnriyet Bürosn) Tek kitap sisteminin uygulan. rnasiyle ilgili kanun tasarısı, dün Başbakanlığa verilmiştir. Milli Eğitim Bakanı Şmasi O . rel, bu konuda özetle şu bilgi. yi vermistir: , (Arkan S a . 7 . Sfi. 1 de) Albay Kaya, Ankara Traffik Müdürü oldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Sıkıyönetim Komutanllgı Basın ve Halkla MünasebeN ler Şubesi, Ankara Trafik Müdürliiğü'ne Ulaştırma Albayı Cemalettin Kaya'run getirildiğini bildirnüştir. Atatürkçülük tek yol l Mart sonrası olumla gelişmelerden biri ve fcuşkusuz en isabetli olanı Nihat Erim Hükümetinin önderliğinde kunılmu; bulunan Atatürk ilkelerlni bilimsel yönden tesbit edecek olan kooılsyoo fikridir >lilli Eğitim Bakanı Sayın Şinasi Orel bn mutla olayj resmcn duyurmuş ve Atatürk Ukelerinin bilimsel yön. den tesbit edilmesi ve selecrk kuşaklara ve pek tabii olarak bugünkü kuşağa eerektiği biçimde öğretilmesJni sağlamak amacile «Alatürk ilkeleri komis jonu» kurulduğunu açıklamışhr. IUM^ nffnııııınifflinım 12 Avni Sılay Ote yandan, Türkiye Şeker Pabrikaları Genel Müdürlüğüne, Avni Sılay atanrruştır. Eski Genel MUdUr Ha«an Ergeçen, başka bir göreve atanacaktır. Atatürk ve onun ilkeleri ne yazık ki son yıllarda özellıkle memleketin Idaresine tâlip ol. mus slyasal iktidarlar tarafından slyasal çıkarlar uğnına bir tarafa bırakılmıştır Bu ilgisizlik, dereee derece blr^ok çevrc lere yayılmış. nerede ise 8Üyük Kurtancı ve onun Türkiye Cumhuriyetini ve yenl devleii yaratmış ve yön vermiş ilkelen unutnlarak duruma düşürülmüştür. Oysa Atatürkçülük bu ülkenin gelişme. yükselme ve mutiu olmasınui tek ve açık formülü idi. Ekonomik ve sosyal gellşmenin bağımsızlığın. eğitim alanındaki reformun. k) ANKARA (Cumhuriyet Biirora) Parlamenter aylıkları ve siyasi partilere Hazine yardımı konusunda Anayasamn ilgili 82 ve 56. maddelerinin dejiştirilmesini ö n . gören kanun teklifi, dün Millet saca «muasır rnedeniyet sevi % Meclisinde ikinci görüşmesi tayesine yükselmenin» bütün forg marr.lanarak. tartışmasız kabul emülleri O'nun ortaya koyduğu ş dilmiştir. Teklif, Senatoda da gö. ilkelerde ve inkılâplannda yer | | rüşülecektir bulrnustu ş Başta siyasal iktidarlar olmak 1 Partilere Hazine yardımı ile üüzere Türkiyede aşağı yukan = •gili maddenin açık oylaroasma 37S pek çok knrumlar, insanlanmız W üye katümıs; bunlardan 337'si ka. t^derek. çesitli nedenlerle bo g bul. 3S'i re$, 2'si çekimser. l'i bog büyük gerçeğin farkına vara =. oy vermiştir. maz duruma düşmiişler ys da ş Parlamenter maaşlarıyla ilgili düşürülmüşlerdir. Bunun sonu. J ovlama sonııru ise, şöyledir: Kacu olarak Türk DeviçHCte Türk g tılanlar: 367. Kabul: 330. Red: 35, ulusu lotonacak asıl ttaldaa "s Çekimser: 1. Boş l. OLAYLARIN ARDINDAKt ıınıınıımn% Parlamenler aylıkları ile siyasî partîlere yardım feklifi Meclis'len gecti GERÇEK Oylama sonuçlan **• ı § (Arkası S * ; J, SO. 3 de) Teklifin tümünün açık oylamasın» Î55 üve katılmıs. 332 kabul. 31 red. 2 çekimser oy verilmiştir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle