19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
"TURKLER BENIZORLA FUTBOLCU YAPTILAR,, n I Ad. D. Spor'da 1 yıl I oynayan ALMAN lanılarını Avusturya'da [ bir gazeteye anlattı | Fehmi ALAGÜN Viyana j ıkayemizın kahramanı 26 yaşındakı Roland Chrıstıansen. Viyana ya yaptığı kısa bir gezide Turkiye'de başından geçen olayları basına açıkladığında, inatnlmaz olarak nitelendinlmiş, hattâ Avusturva'run tırajı en yuksek gazetesı «Kronen Zeitung» tam bir sayfasım ayırmıştır. Halbukı bılseler meslektaşlanmız, guzel yurdumuzda buna benzer nice olaylara şahit oluyoruz, o zaman şaşkınlıkları her halde bırkaç mislı daha artıp, konuşamaz hale gelırler. Hıksyemızi idarecılerimıze ıthaf edıp, 26 yaşındaki Hamburglu Roland ın agzından dınleyelım: *\%1 senesi idi. Hamburg'ta benim oturduğum stmtin araatör takımları arasında bir $>ampiyona düıenlcnmişti. Ben de Kemtimizin mahallelerinin birinin takımında futbol nynııyordum. Bu şampıyonada. bir maç sonrasıydı. Vanıraa bir bey yaklaşarak. kendisini futbolcu simsarı olarak tanıttı \e bana Tür I HI F. Bahcenin nözü Fuar Kupasında • SARI LÂCİVERTLİLERİN HEDEFİ, LİGÎ ÎKÎNCİ OLARAK KAPATIP FUAR KUPASI'NDÂN ELDE M EDECEĞİ HASILÂTLA TRANSFERDEKİ GİDERLERİ AZALTMÂK. YEDEK ELEMAN YOKLUĞUN = DAN ŞİKÂYETÇİ OLAN TEASCA: «LİG VE KUPADAKİ 33 MÂÇI 12 FUTBOLCU İLE OYNADIK.» = enerbahçe Kulubu As Başkanı Emın Cankurtaran, Sa rı Lâcivertli takımın kupada ve lıgde iddiasını kaybettığıni belirterek, «Gayemiz lig ikinciliğini elde ederek Fuar Sehhleri kupasına katılmaktır» demiştır. As Başkan Krain Cankuıtaran, Fenerbahçe nın ligde oynayacağı 4 karşılaşmada puan kaybetraeraek için mücadele edeceğıne değinmış, «Ligte iddiamızı bogün için kaTbetmi? KÖriinÜTonız. Ama 4 maçımızı kazanarak Galatasaravın puan kaybetmesini de bekleyeceğiz. Ama jayemİB 64 takımın katıldığı Avrupa Fuar Sehirleri Kupasına giraıektir. Bu turnuvada tur atlarsak transferdeki giderleri azaltmak yeteneğine sabip olacağız. Bu bakımdan ıkintiliği kaptırmamak azmindeviz» demiştir. Emin Cankurtaran, Fenerbah çe'nın bu sezon beklenildığını \erdiğine değinmis, «Sezon basındaki hesaplarımız lig ikinciliğini elde rtmekti. Bunda mulaffak oldnk» dernıştır. Ligden ve Kupa'dan ümidini kesen 0ç biiyiikler 2. ve 3. Lig fıılbokulanna göz diktiler F. Bahçe, G. Sarav | | ve Besiktaslılar = ellerinde liste ile ^ Anadolu'ya çıkıyor ğ • emmuz ayına uzun bir sure bulunnıasına rağmen Turkıye Ligının uç buyuk ekıbi transfer taarruzuna hazırlanmıs ve İkinci ile Uçüncü Lıgde oynayan genç oyunculan almak ıçın teşebbuse gırişmıştır. Fenerbahçe. Beşiktaş ve Galatasaray'ın özellikle iızerınde durdukları lutbolcular ikinci Ligde dikkati çeken fonet adamlarıdır.. Bunun yanında Üçüncü Ligde oynayan oyuncular uzermde de durulmakta ve maçları dıkkatle izlenmektedir İKLNCİ LİGDE StVRİOLEN OYUN'CULAR Türkiye Ligi ekiplerinin ve bilhassa IstanbuVun üc büvük takımının kadrolanna al mak istediği İkinci Ligin sivrılen futbolcuları şunlardın Mıliç (Adana?por), ü m i t (Afvonspor), Çetin (Antalyaspor), Tnrgut. Cençiz. Tuğrnl (Band'ırmaspor). Mehraet, Ahmet ( B e \ ko?). özkan (Denizüspor). Havrettin. Mustafa (Gençlerbirhgi). Hoser. Melih, / ü b e >ir fGüne?=poT>. Ali, Naci. Hasan. Hamdı (Hatavspor). Mustafa. K. Avdın. Fethi fl/. mirspor). Mehmet (Kavseri^pori, Ali. Osman. Ferhnn (Manl^a?por). Erol. Üstiin (Orduspor). Necmi, Ali Rıza (Trabzon«por). Cafer. Halis (Adar.a Demirspor). Mehmet, K. Ismet (Altınordul, Faik ( A v . dın^por), Kâmil. Erdem (Balıke'irspor). Bavkul (Fprikby). Naci. Erol (Gıresun^DOr), Selâhattin rHacettepel, Saffet ( K o . raelispor). Necmi. Erdoğan (Sıva?=por). Erçin (Şekor^por), Mithat (Tar"=ıi'= t. Y ) l.afrr Yılmaz. Atillâ (Toprakofıs). Ayhan. Ali Ihsan (U«ak<;por). Yücel, Daryal. Gediz (Zonsuldak?por). ı; Turgut GUNGOR F ı, .„• >ii ^•BM^ICTP^^ Lig şanıpiyonlıifaıiHİan ve Rupadan ııtuidini kcsen F. Bahçeliler bir maçta göruiüyorlar.. iwik 4 = = ^ = = = = = =: = z= = = r= 1^ = =z = = ZZZ Miliç = = ^E ÜÇÜNCÜ LİGDE İZLENENLER tîç buvük takım tekuık adamlarının Turkıve Üçüncu Liginde izledikleri futbolcular da cıkartfıklan bajarılı oyunları. na söre şunlardır : Avdın, Orhan (Anadolu), K. Ali ( I i Daıta^uoı). Naci. llikınet (Konyaspor), Fnat (Kırklarelrpor 1 . Seyhan (Çanakkalp^por). Aydın. Fahrettin (Edirnespor). S e lâhattin (Erzıncanspor). Selâhattin ( M a l y Ali Kemal (Rı?c<;por), Oktay, Os(Devamı "i. Sayfada) TEAŞCA «12 kişi ile maraton'a çıktık» İşlerinin çokluğunu ileri süren Güreş Federasyonu Başkanı | Roland'ııı Türkiye"deki r u a c e r a l a n n ı y a z a n A v u s t u r y a g a z e t e s i n i ı ı kupıiru kiyede profesvonel olarak futbol nmaTip oyn»mrrac«fitnı sordu. Ben dr früJüu, şikadau «evet» dedim. Meger bu Türk beyin niyeti ciddi imiş. Beni günlerden bir gün. özcan'la antrenmana çıkarttılar. Ve i*te her şev OIIdan sonra hasladı. Özcan, beni antrenmanda beğenmiv Bunun üzerine baııa Türkive ikinci liginde o\navan Adana Demirspordan uçak bileti ile bir raukavele çeldi. Mukaveleye göre, 40 bin TL. transfer ücreti \e avda 1500 TL. alacaklını. Adana Havaalamna indisimde nıuazzam bir kalabalıkla karsılastım. 50 kadar taraftar, polis kordonumı varnııs beni omuzlara almıslardı. Ahh nasıl inandırabilirdim ki. ben Almanya'da bir mahalle takıınının futbolcosuvutn... Bütün korkum bir profesvonel takımda nasıl futbol ovnayahileceğim idi. \m» korkum boşunavmış meğer. Çunkü lakım arkadaslarım bend>n daha ivi decillerdi. Hele bir kupa naaçında o zamanın milli takım ka> lecisine iki gol atınca, sehrin seıgilisi olrauştum. Kulıip baskanımı/ bana arahafiinı verraisti. Ama hiç lüzumu \oktu Bütün tak«i şoförleri beni tanıyorlardı. Nereve istesenı hedata gidivordum. Ama günlerden bir süu sansım birden diiııdü. Diziraden sakatlanmıstım. Bir anda dünyam deçisivermisti. Artık etrafımda taraftarlar. arabasını veren kulüp baskanı yoktu. Yurduma dönmek zamanı geldiğini anlamıstım. Kulübüm. alacagun olan 20 bın TL.'nin verine bana tstanhula kadar bir otobüs bileti almıs. tstanbula indiğimde ben de kendime Hamburg'a kadar bir tren bileti aldım. I'zatmıvavım ere geldiçimde cebimde tam 30 fenik (130 kurus) rardı.» I llllllllllllll llllllllllllll Fenerbahçe nin Rumen antrenoru Teasca. sezon başından beıi Sarı Lâcivertli takımın 12 kisi ile Ligde v e Kupa'da 33 maç ovnayarak iddiasını yıırutmeğe çalıstılını belirtmıs «Görevi aldığım zaman Fenerbabce'nin kadrosnud» 18 M f » t bolcu bolunUTordo. Buna m n kabil vedek oynncn olarak genc fntbolcuUrdan Serhan, Ümran v Bülent vardı. Bu 13 fntbolcunun sık sık sakatianmaları \eva ceza altnaları Fenerbahcr' nin bızını kesmedi. t'stelik > a s . lı olan 11 futbolrn ilr sonona kadar davanabildik. Mesrlâ hir SUkrü'den 6 defa favdalanabildik. Fn mühim maçlarımızd» l.evrnt'ifi crzalı olnsu, Serkan, Naman, Yasar ve Ziva'nın s a . katlıkları en büvük dezavantaılarımız oldn. Ama bo kadro ile I.İSde ikincîlier. Kapada da bu durnma grlebildik» riemi=lır.. M. AKZAMBAK * ISTIFA ETTI •îî Mııııel llllllllllllll lllllllllllllll llllllllllll IIUimitimiMIIIIII IIIIIIIIIIIIUIIMIIMIIIIIIIIIIM IMIIIIIIIIIIMIIIIMHIMmilj CUMHURIYET SporToto tahmini En son sonuclar Galatasara>: Goztepe: Ankarasücii: Bursaspor: Demirspor: Mersin İd T.: İstanbulspor: Samsunspor: Karsı>aka: Besiktaş: Vefa: PTT: Fenerbahçe: Bnhıspnr: Eskisehir: Mtav: PTT: Vefa: Samsunspor: İsfanhnlspor: Mtav Fskiselıir: Rolusnor: Fenrrbalıce: İd. T.: 3 0 • 0 9 " 0 0 • 0 2 1 1 9 2 1 1 2 9 9 1 ? * 1 î • Genel Müdür Orhan Bilgin, Akîambakın istifasını durdurmak için Emniyet Teşkilâtının iist kademeleriyle temasa geçecek .. ANKARA. (ö«el) "ŞLERİNİN fazlalığını one suren Güres Federasyonu Başkanı Mehmet Akzambak. dun görevinden istifa etmi^tır. Akzambak bugün Genel Mudur Orhan Bilgin'e \erilmek uzere hazırladığı istifa nıektubunda gerekçe olarak. «Kmnit e t Genel Mâdürlfi|ündeki i s lerinin başka bir is yapmasına imkân bırakmadıfını> gosteımistır. 1 TAKIMLAR Galatasaray Ankaragfücü Demirspor İstanbulspor Karşıyaka Vefa Fenerbahçe Eskişehirspor PTT Samsunspor Altay Boluspor Tahmin 1 02 10 10 0 1. Türkiye ligi puan durumu G. B. M. A . T . P . 15 7 4 41 16 37 12 11 3 39 21 35 12 9 5 29 14 33 11 8 7 26 19 30 9 12 5 24 19 30 » 11 6 29 19 "9 6 16 4 16 14 28 ') 10 7 18 24 28 •I 24 23 27 Samsnnspor 26 10 O. Takımlar 26 G. Sarav F. Bahce 26 Göztepe 26 tst. Spor 26 Kskisehir 26 Besiktaş 26 Ankarasiicü 26 Bnrsaspor 2 B I I ' • I Ender'e Fenerbahçe forması giydireceğiz Asbaskan Emin Cankurtaran, Almanva'ya transferi söz k o . nusu olan EskisehirspoTİu Ender'ın. Fenerbahçeli yöneticilere başvurarak Fenerbahçe'de ovnamak i^tedığinı belirtnm. «Knder'in Almanya'y» transfer olacağı kulüp İkinci Ltçe düsmek iizeredir. Bu bakımdan transferi tahakkuk edemez. Z a . ten kendisi Fenerbahçe'de o y namak istediiini söyledi. Feda. kârlıktan kaçmıyacağız. Ender'e F e n u b a h ç e formasını giydireceğiz» demUtir. to Mtav EN BAŞARILI TAKIM 3 LıV kırınızı p;rupta hedeie yaklaşan takım: llllllllllllll I hafta maçlarında takipçisı Goztepe' yi 3 0 yenerek şampiyonluk yolunda yalnız kalan Galatasaray, haftanın en başanlı tatamı oldu. Haftanın kârlı takımları ıse Fenerbahçe ile Vefa oldu. Fenerbahçe ikincıliğe yüksehrken, Vefa. PTT gaiıbıyeti ile lig çukurundan kendisini sıyırmasını bıldı. GALATASARAY 26. Haftanın hakemi raj), Aydın (G. Saray). Haflar: Türker (Istanbulsporı, B. Erol (M.l. Yurdu), Olcay (G. Saray). (G. Sa Nedım (F. Bah llllllllllllll lllllllllllllll çuncü T ü r k h e Liginın bitımıne 7 hafia kala Kırmızı ve Ye«il Grup liderleri sampıvonluğu garantilerken diger iki grupta m ü cadele iyıce kızi5tı. Yeşil Grup lıderi Konva Idmanyurdu geçtığimız haftayı da galibıyetle kapayınca en yakın takipçisı Ce\ har'por'u " î puan gerıde bııaktı. Bugune kadar yapiığı maçta bir mağlubıyet. 3 beraberlik alan îdmanvurdu 39 puan toplavarak da Türkive L i g lerinde en ba^arılı takım unvanını sırdü'uvor. Kırmızı Grup lıderi Sarı\er ıse =on hdftaki maçıntîan 1 puanla avnlınca en vakın rakıhı Lüleburgazspor i l e arasındaki puan farkı 3'e düstü. «Mutln son» u kımen de olsa garanti'.eyen ve ligde bir deplasman maçı kalan lıder Sarıver'in halen 37 puanı buhınuvor 34 puanla ıddıa'ina devam eden Lüleburga7'ın i«;e znr. lu deplasman maçlan bulundugu için lıderlık şan=ı çok 7avıf.. Şampiyonluk mucadelesimn iyıce kızıştığı Bejaz ve Mavi «ruplarda l«e halen Düzce^por v e Rızespor litfer durumdadır Bevaz Grupta 33 puanla lider bulunan Düzcespor'u 32 puanla Konyaspor, 31 puanla Isparta ve 30 puanla Çanakkale izliyor. Sampivonlugun en yakın a d a v . ları Düzcespor'un deplasmanda Edirne, Isparta, Kırklareli ile, Konya=por'un ı s e Davutpa=a, Karagümrük. Tak^im, Ye<;ildirek maçları var.. Liderlık düğümünün ancak son haftaiarda »Imacak fonuçlarla çozüleceği Mavi Grupta 32" ser puanla RizesDor. t'kenderunspor. Çorum. spor, 31 puanla Malatva«por halen iddiasını d e vam ettirivor.. Averajla Ri7e=por'un lider bulunö*uğu Max*i Grupta avnı puana «=ahip IfkenH^runspor dep!a«manriaki kolav maçları n e d e . myle şampıyonluğa daha yakın bulunujor. uI Ligin bitimine 7 hafta kala Kırmızı ve Yeşil Grup liderleri şampiyonluğu garantilerken, diğer iki grupta mücadele iyice kızıştı. Galatasaray • Goztepe ma çını yöneten Sabahattm Ladıkli, yardımcılan ile bırlıkte tam not aldı. Akzambak. hazırladığı plan ve programlan tatbık edemeden Federasyon Baskanlığından aynldığı ıçın üzuntu d\ıyduğunu belırtmıs ve ozetl» sovle konusmustur•Türk güresine hizmet edecek çok çok kisi var. Benim Federasyonumnn hazırladıtı plânları ve proeramları basa celecek her arkadas aksattnadan yürütebilir. 1971 yılı faalivet proeramında çfires çiftlikleri, antrenör kors ve seminerleri. güres ligi, ordn güreş egitim merkezleri, iç v e dıs sampivonalar. güres vakfı gibi i s ler y e r almaktaydı. Bu konnlarda veni federasvona ber tür lü rardımlarda bulonabilirinı.» Öte yandan. Genel Müdııı Orhan Bılgin. Akzambakın Gures Federasvonu Ba^kanlıSından istifa etmemejı için Emnivet Te=kilâtının ü?t kacipmelerıvle tema<a gececeğın! "ovlemı^tır Mersin I.V Boluspor Karsıyaka Vefa Demirspor P.T.T. 26 26 2« 2<i 26 26 26 9 7 10 10 5 11 6 10 10 6 10 10 4 10 12 2 10 14 4 5 17 24 25 15 11 24 14 13 20 22 22 21 44 33 41 25 25 22 22 18 14 13 lllllllllllllll llllllllllllll lllllllllllllll llllllllllllll llllllllllllll 2. liç Takımlar Beyaz Grup puan durumu O. <î. R. M. V * . P. 37 35 M 30 30 28 27 25 25 24 34 23 11 22 21 21 1 10 0 0 10 1 1 Mersin İd. Y. Mersin Goztepe Bursaspor Besiktaş Uşakspor Toprakofis Adanaspor Gençlerbirlijri Bandırmaspor Hatavspor Kayserispor Antalvaspor Manisaspor Nazillispor Gırepu^por 27 13 11 3 26 10 SekersDor 27 12 11 4 26 15 27 14 6 7 24 13 Balıkesir Kiıtahva 27 9 12 6 27 21 Sıvasspor 26 13 4 9 24 19 Aydmspor 21 9 10 8 25 18 Zonguldak 26 12 3 11 26 27 Ad. D Snor 27 8 9 10 17 20 Tarsus î Y. 27 9 10 ] » 29 < U=akspor 27 6 12 25 26 Kocaelispor 27 6 12 22 26 Feriköv 27 9 11 17 23 8 12 28 31 Altınordu 27 6 11 19 22 Toprakofıs 2S 9 12 17 27 Hacettepe 27 9 12 19 34 Galata 27 Haftanın karması Kaleci: spor) Bekler: Kkrem (G. SaMete (Istanbul Galatasaray: Bursaspor: Anksraeücü: Rpsikias: Knrsıvaka: f'saksoorTarsn» t4. Y.: TonraknfisTarsos td. T.: 3 • A 0 9 0 1 2 9 2. li£ Kırmızı Grup puan durumu Takımlar Adanaspor tzmirspor Sakarya Orriuspor G.Bırlıgı Kavserı Denizlispor Trabzon Hatavspor Günesspor O.G. B.M. A . T . P. 16 15 13 13 10 12 14 10 9 10 9 8 9 9 8 5 4 7 42 23 5 7 42 25 7 7 26 17 6 8 27 19 U 6 25 13 6 9 23 17 2 11 31 24 8 9 32 20 7 11 22 31 4 13 30 33 6 12 26 33 8 11 21 32 8 12 19 30 S l ? 24 3 R 2 17 29 44 5 17 17 37 36 35 3? 32 31 30 30 28 25 24 24 24 24 23 18 15 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Antalva Manisa«r>or 27 27 Bandırma 27 Afvonspor 27 Beykoz 27 Galatasaray onbiri bir nıaetan önce. Mersin'e 30 yenilen \ 8 Demirspor'un antrenörü Gayda, kalp krizi geçirdi Demirspoıur. Yugoslar çalı^tırıcısı Gayda. son Mersm t Yurdu maslubivetinden sonra kalb krizi geçirmıstir. Tedavi al tına alınan Gavda'va doktorlar kesın olarak hareket etmesmi yasaklamışlardır. 00 Boks Millî Takım antrenörlüğüne Kiter ve Ergönül getirildi Boks Federasyonu. boks nıillî takım çalıştıncılığma Bülent Kiter ile Halit Ergönül'U ?etırmiştir. Bülent Kiter ile Halıt Ergdnül dun Kızılcahamamda basln'an ve 10 Hazırana kadar bir ay sürecek boks mill! takım kampında boksörlenmızi A v rupa boks birincilığine hanrla.^caklardır. Kiter ve Ergömil'e yardımcj güç arttırma çaHştırıcısı olmak üzere boksör ve beden eğitimi ögretmeni Ömer Ba kırcı verilmıstir Foriar: Ogun ( F . Bahçe), Ahmet ray), Gökmen <G. Saray), çe). Bılge (tstanbulspor). Gol krallığı 15 gol: Ogün (F. Bahçe), 13 701: Osman fM t. Yurdu), 9 gol: Gökmen (G. Saray), 8 gol: Nihat (BeşiktaşK Metın <G. Saray), 7 gol: Bılçe <tstanbulspor), Fethi (Eskışehirspor), Feridun (PTT). Fevzi. K. Ali (Goztepe). Afvon«Dor: Bandırma: Bandırma: C.enelerbirlijp: 0 t • 1 lllllllllllllll llllllllllllll Türkiye Kupası için G. Tepe Bursa yarın oynuyor 2. lig Kırmızı Grup Haftamn takımı: Kaysenspor. Haftanın hakemi: Yılgör Öktem. Haftanın oyuncusn: Ata (Kaysenspor). Haftanın karması: Rızkullah (Kayserispor) Tezcan (GençlerbirliğıV Nusret (Beykoz) Kemal (Güneşspor), tsmail (Hatayspor), Ahmet Ziya Trabzonspor) Seref (Sakaryaspor>, Ata (Kayserispori. Mustafa (İzmırspor'), Feridun (Denizlispor), B. Orhan (AdanasporV Gol kırallığı: 16 gol: Mııiç ' Adanaspor1). 12 gol: Yener (Orduspor'), 11 gol: Hoşer <Gü neşspor\ Necmi (Trabzonspor), Goran (DenizlisporV 1 gol Mustafa 'tzmirspor). 0 (\rka.it 7 savfada) 3 lig Kırmızı Grup puan durumu Takımlar Sarıyer 22 18 5 1 30 5 37 Lülebursaz 22 14 6 2 46 14 34 Esk. D.Spor 21 14 4 3 40 10 32 Tekirda» 21 11 5 5 26 12 27 Vedikule 21 9 7" 5 21 13 25 ödemisşpor 21 6 6 14 11 24 Kasımpaşa 21 5 7 20 18 23 Yesilova 22 1 8 24 21 21 Burcftır 22 5 9 17 20 21 Adalet 22 8 9 12 20 18 Ülkii'por 22 7 10 19 27 17 Mugla 21 3 13 15 33 13 Hasköv 22 3 15 14 44 1 1 Sülevm. 21 6 13 7 37 10 21 1 7 n 10 31 P Galatasaray önünde acı bir ven.lgiye uğravan Goztepe. Tür kıye Kupası van finalinin rpvans maçı içm vann saat 16 30 da Alsancakta Bursasporla kar sılasacaktır. Kavseri«por: Trah7onspor: Anfalvaspor: İzmirspor: 2 t 1 o.o. B. M. v =1 lllllllllllllllll Y.P. t Toto'da 10 bilenler 29 TL alacaklar ANKARA 41. hafta S p o r . Toto degerlendirmesı ke=ın s o nuçları bellı olmustur Bu duTuma göre: 13 bilen 4 kisi 101.559.50 TL. l î bilen 167 kisi 2432 TL. 11 bilen 1938 kisi 209 TJ. ia hilen 13MÜI kişi 29 TL. alacaktır. Mnnisaspor: Denizlispor: Nazillispor: SaksrvasiMir: • 1 • I 1 Gazeteci a*kadas!arımızdan Arif I«ıldayan. Bavao Hülya Isıldavan (Uzel> ile evlenmistir. Genc evlıleri tebrık eder, mutluluklar dılerız. ARİF IŞILDAYAN EVLENDİ • İ = = VEDEKLER: Trabzonspor Güneşspor (1), tzmirspor Afvonspor (1). Ülküspor Yedikule (1).
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle