19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
I 31 Majıs 1971 : CUMHURİYET: :SATFA ÜQ DIŞ HABERLER Eban: "Süveyş şartsız açılamaz,, Israil, Amerika'dan teminat istiyor Fikir ahlâksızhğı unev Afrıka'lılar. bu aym 31'ıade Cumhurivet rejimın'e geçışlerinin 10 uncu yüdonumunu kutlamaya hazırlanıjorlar \ncak Guney \frıka hakkında hır parça bılgi sahibi olanlar, bu ulke topraklaruıda >aşa>an insanların. Cumhuriyet yıldonumune ilişkin duvgulannı kolavca tahmin edebibrler. Guney Afrika'nın nufusu 19 mılyondur. Bunun 13 milyonu zenci, iki milyonu •renkli» dıye bılmen diğer ırklardan, dort railjonu ise beyazdır. Fakat be>azların dışındaki hiçhjr Guney Afrıka vatandaşına, cağdaş haklar tanuımamıştır. Mescla 1960 Ekimmdc >apılan ı e (umhurivet kunna karannm almdığı referanduma sadcce bejaz ınsanlar katılmıştır. Sıvahların \e renklilerin, polıstcn alıntnış ızın kâğıdı olmadan bevaz mahallelerine geçışleri yasaktır Taşıt araçlan, si.vahlar l e hevazlar >çin ayrı avndır. Savas sılâhlan ilc donatılmış beyaz Gunev Afrika polisi bir shahı tutukladıktan sonra, dilcrsc jargıç onune hiç çıkarmav abilır. Ve bn ulkede, sivah ırkın kadcrini çizecek doktrin çalışmaları vapılır Başbakan Vorster, «ırkların avrı gelişmesi» dıye bılınen •apartheıd felsefesinin onde eclen düşunurlerinden bir tanc«ıdir Beyazlar, sivah ırkı aşağılatıcı ralışmalar vapar. vazılar, kıtaplar vavınlarlar. A>nca bunlarm u^culamasına da geçerler. Ne var ki, siyahların bu konuria soz soylemeye hakları >oktur. Kendi goruş ve çıkarlarını savundukları anda. toplama ve rsır kamplarındakı ışkenccler onları bekler. Gımev Afrika sıvahlannın durıımu. sadece Birleşmiş Milletler Rihi sivasal kuruluşların de&ıl. t luslararası Ba«ın Fn*tıtu«u (I P I) gıbı mesick orgııtlerının de baş uğraşl ve endışe konularındandır. Çıınku ortada valntzca hasta hır snasal davranıs voktur. Fıkır ahlâksızlığı da vardır. Basui kısvesi altındakı baskı aracına sığınmış bevazların, ezık snahlara karşı Ueri geri kalem kullanmalan sucu bulunmaktadır. Onlara gore snahlar ıkinci sınıf insandir Beyazlar nufusca az nldukları ıçın, sivahlar daima sılah tehdidı altmda vaşamalı. eğıtılmemeli, bılinçlendinlmemelıdır Işte gazetecılık me«leğimn her ulkede oldugu gibı Guney Alnka'da da bulunan vuzkarası temsılcılerı, hapısteki, tutuklama kampındaki zencılere karşı jazılar vazarlar Bir zencinin kalkıp. hunlara cevap vermek olanağı voktur Cev<»p verecek organi bulunmadıği gıbi. aezını acan zenci hapse atılmiktadır Ancak bazı b^az gazcteler vc meselâ «Rand» zdinan zaman dogruvu >azmakta ve I.P I. tarafından vcrilen odtüleri almaktadır. Turkivc. hukumet olarak Gıınej Afrika'ya karşı vurutulen butun uluslararası tedbirlere katılmıştır. Basm olarak, bizlerın de, Gunev Afrika'daki haj sij etsiz me'Iekdaşlaruniza cephe almarmz sereei fazlası ile ortadadır Cunku 31 Manstakı Cumhuri• et bayramı, Guney Afrikalı zen> ri eoğunluğun esaret vıldonıimiın rien başka bir şev değildir. V e Oımev Afrika'Iı bevaz sazetecıler. soz ve savunma lıakkı bulıınmavan zencilere, gazeteciiık meilepine sığınarak eskisi gibi ratacak. onları aşağılayacaklar<lır. Bu ise gazetecilik değil, ahlâksızlıktır. TEIJ AVİV, <»*.) 2 sraıl Dışıslerı Bakanı Abba I Eban, TV'de yaptıgı bir ko• nuşmada, Suveyş Kanalının açılması konusunda, Israil ıle Mısır arasında btr anltşmaya v arılabileceğıne, ABD Dışıslerı Bakanı Rogers gibı ınanrfığını, fakat bu konudakı anlasmanın, çozum beklejen çok karısık sorunlar nederuvle, jakın bir ta. nhte mejdana gelemıveceğını ıfade etmıstır Eban askerî statuko anlasması ve 1970 Ağusto«'unda geçınlmıs olan acı tecrubeden sonra, Amenka'nın, anlasma konusunda Israıl'e açık ve kesın garar. tıler vermesının zorunlu old'i. gunu ıfade etmıs sayet Sovyetler Bırliğı de katıhrsa, bu sekılde yapılacak bır anlasmanın oldukça «ağırlık tasıvacafını» soylemlştır. Eban son olarac Mısır ile, onemlı konularda anlasmaya varraa ve doğnıdan oToğruya gorusmelere gınşmc hususımda ortada haylı zorluklar bulunduğuna da dıkkati çek miştır. Eban. ABD Dıçişleri Bakan Yardımcısı Joseph Sısco'nun, Kahıre'de tsraıl adına değıl, ABD adına temasLarda bulunduğunu, zıra tsraıl'ın. parlamento\a danışmadan, askerlerını geri çekmeyı de kapsavan bır taahhütte bulunamıvacağım bebrtmıs. «Kaldı ki, biz daha dnmmn avdınlatma safhasındavız» dcmıstır. Eban. bu aıada Suveyş lının açılması konusunda yapılacak bır anlasmanın, îsraıl'ı askerı bakımdan zor durumda bırakmamasının esas olduğunu ıfade etmış ve vapılacak anlasmanın şu ıkı noktavı kapsama.ı gerektiğıni bühass* bchrtmıs. tır : % Anlaşmaya vanlmanndan sonra mnhasematın yeniden baş lamaması, 0 Mısır birliklerinin Süveys Kanalını geçmemeleri. WASHtNGTON Amerıka Bırleşık Devletlen Dışislerı Bakanı Rogers, Ortıdoğu buhranına bır ^ozum yolu aramak amacıyle Ortadogu başkentlerıne japtığı gezıvl tamamlayaraıi Washıngton'a donmustur. AndYews Havaalamnda gazetecılerle konusan Kogers, «Sü. vf.vş Kanalının yenHen trafifce açılması hnsnsnnda tsrail ile Mısır arasında bir anlasmaya varılması bakınundan daha umitli oldnğnno» soylemıstır. Amerıka Dışıslerı Bakanı, Mısır ile tsraıl arasındaki gorus ajıılıklannın bıraz daha azaldığını, ancak henuz aşılması gereken bazı engeller olduğunu sozlerire eklemışör. KAHtRE Amerıka Bırleşil: Devletlen Dışıslerı Bakan Yardımcısı Joseph Sisco, Mısır Dev let Başkam Enver Sedat ıle Oıtadoğu buhraniyle ilgılı uzun bır goru?me yaptıktan sonra dun sabah Londra yolu ile Washıngton'a hareket etmiştır. Sısco, hareketinöTen once verdıği deraeçte, Dısıslen Bakanı Wılliam Rogers'ın Israil Hukumetıvle yaptığı goruşmenin sonuçlannı Mısır Devlet Başkar.ına bıldirdiğıni açıklamıştır. TEL AVtV tsraıl'ın 1967'dekı Ortadoğu' savaşından bu > ana sıoırlardakı yerlesme merkezlerinı Lubnan ve Ordun uzerınden duzenlenen akmlara karşı guçlendirmek ıçin 39.4 milyon dolar harcadığı açıkianmıştır G Savaş aleyhtarlarımn Washlnçton'daki gosterıleri sırasınıla yakalanan ve bu arada Parlamentoyu havaya uçurmayı plânlamakJa suçlanan gençler, serbest bırakıldıktan sonra.. CEZATİR, ( I J . ) ezayır Dışışlen Bakanı Abdulazız Buteflıka'nın Lıbya'ya yapmij olduğu resmı zıyaret sonunda yayınlanan Cezayır Lıbya ortak bıldırısinde, Fransa ıle Cezayır arasında petrol konusunda çıkan anlasmazlıkta, Lıbja'nın Cezayir'ı tamamıj'le destekledığı ve onun yanında o'dugu belırtılmektedır. Bıldırıde «o>le denılmektedır: «Petrolün millileşiirilmesi konusunda Cezayir tarafından alınmıs olan kararlar meşru ulusal hukümranlık haklan (.erçevesi ıçine jırmekte ve Lıbva, CezaMr'ın almıs olduğu bu kararlardan otürü bu ulkeye karsı, Cezayir balkının ozgürldğünu teh. lıkeve atacak, Cezayir uzerinde ıktisadî bir baskı yaratacak ve bovlece alınmjs olan kararlann uv fulanmasını enjellevtcek her tehdidin karsısına rıkacaktır.» Lıbya, aynca, petrol ureten butun ulkelere de, Cezayır'ın vanında jer almaları Içın çağrıda bulunmakta ve bugun Ceza\ıre joneitılmi^ olan tehdidin \arın kendılerıne de voneltılebı lecegını hatırlatmaktaaır. Ubya, Cezayir'i pelrolde deslekliyor NEW TORK, (aa.; » 4 | e u s « e e k > dergısi. son sa| | l i y ı s ı n d a , Amerıka'nın Gu•"•ney • Kore hUkümetme, ha len 550.000 iaşı olan ordu mevfi cudunu 100 000 ılâ 200.000'e ın | dırmesi ıçın baskı yapüğını o'M ne surmuştur. Dergı, Amerıka M nın, Güney Kore oıdusununl modernleştınlmesı ıçın 5 jnllık»' donem ıçınde yapacagı 15 mıljfj >ar dolarhk yardunın ancak bufj kadar kalabakk bır orduyu mo|ı demleştırmeğe jetecegı goruşun i de olduğunu Guney Kore maif kamlarma gızL gorusmelerdef ılettıgını de ıfade etmektedır. ^j Amenka, talebını destekıemekj amacıyla, Kuzey Kore'nın ha' len sadece 38U 000 kışıyı sılâh al tında bulundurduğunu da öne surmustur. Buna karşıhk Guney Kore makarrüarı, A30.000 • 4a0 000 kısının bırden tethıs edıl mesının, ıktısadı alanda vahıru problemlenn ortaya çıkmasına jol açacagını Amerıkalılara bıldirnaışler, ancak Amsrıkalılar buna kabal etmemış ve emeic pıyasasmda meydana geleceic fazlalığm, yol, lıman ve diğer kamusal hızmet alanlannda kullarulabilecegı gbruşünu savun muslardır. Ameriku, G. Kore Ordusunun 100 bine indirılmesini islemis Yunanistanda işkence Geçen hafta Yunanıstan'dan kaçırılan gızlı evraktan anlasıldı' ğına gore, bu ulkede işkence gene başlamıştır. Nıtekım 4 ogrencıy» bırkaç ay once Atına'da Güvenhk Polisı Karargâhında ı^kence yapıldığı kesınlikle ortaya çıkmıştır. Gençlerın suçu rejım aleyhmde büdırı dağıtmaktı. Bu dort ogrenei halen Aöna yakrnındakî Korydallos cezaevinde yatmaktadırlar. Uhıslararası orgutlere gelen haberlere gore, bu cezaevmdekı diğer sryası tutuklulara da işkence yapılmaktadır. Tahminlere gore, geçen Ekrm ayından beıı en az 155 kışı mahkeme yapılmadan tutuklanmıştır Yunanlı Albaylar ise bu arada dunya kamuoyunu gerçek olma>an beyanlarla oyalamıslardır Örneğın, siyasi tutukluları serbest bırakacaklarııu söylemiî, fakat bırakmanuşlardır. Serbest bırakılanların lıstelennı yayınlamışlar fakat bu lıstelerdekı birçok kişinin serbest bırakılmadığı sonradan anlaşıbmıştır Aksın« Albaylar sessız sessız, tutuklama kampanyasına devam etmislerdır Ifl efıs basında İki etken 1970 yılında Yunamstan'da sı>ası tutuklulaıa yapılan muamel» bıraz duzelır gibı olmuştur Bunun nedenmı ıkı etkende aramak Jterekır: Ilk olarak 1969 yılında «Demokratik savunma» orgutunun dagüması ıle, Yunanıstan'da dırenme sona ermıs, Albaylarm kuşkuju azalmıştır. Cunta'nın siyasi tutuklulara daha yumuşak davTanmasının îkıncı nedeni ise, Uluslararası Kualhaç'ın tutumu olmuştur. 1969 yılında Avrupa Konseyinde Cuntanm yaptığı ıskenceler ıspat edüdigı zaman, Albaylaı, Uluslararası Kızılhaç or^utu ıle bır anlaşma ımzalaraışlardır. Bu anlaşma ile Atına, Kızılhaç uyelenne Yunanıstan'dakı siyasi tutukluları «>ar«t etmelen hakkmı vermıştir. Fakat 19Î0 Kasun ayında Yunanıstan Avrupa Konseyınden çıktıktaa sonra, Albaylar anlaşmayı ıptâl etmışlerdır O tanhten sonra ise Kızılhaç, Yunanıstan'dakı tutukluları goremeraış ve Yunan polisi yeniden iskenceye başlamışür. Geçen Kasım'da yapılan tutuklama daigası, üç bomba patlamasmdan sonra başlamıştır. Ama tutuklamalar sadece tedhışçUer «raBinda yapılmamıs, Unıversite Profesdrlen, eski mületvekillen ve hukukçular da ıçeri atümıslardır. Tutuklamaları iki orgut yapmışnr: Bunlar •AsfaleU» (Atına siyasi polisi) ve «ESA» dır (Askerî guvenlik polisi). Ük soruşturmadan sonra her iki orgüt tarafından ttrtuklanan Korydallos cezaevme gondenlnuşlerdır. lııgiltere Kraliçesi 18 Ekimde Türkiye'ye geliyor LONDBA, (AP) Ingıltere Kra lıçesı II. Elısabeth ve kocası Prens Plıbp'm 1825 Ekım tarıhlerı arasında Turkıye'yi zıyaret edeceklerı, Buckıngham sarayından dün açıkianmıştır Turkiye Cumhurba^kanı Cevdet Sunay ve eşmm 1967 yılında îngıltere zıyaretını iade etmek üzere yapüdığı açüdanan zıyarette Krahçe ve kocasına. kızları Pren. ses Anne de e^hk edecektır İşkenceler 1971 Ocağında, Korydallos cezaevinde yapılan işkencelere »it baberler Avrupa'ya sıznıaya başlamıştır. 10 gun once ise, Karydalloı cezaevınden dışarı kaçırılan ve Londra'ya ulaşan bır mektupla durum tüm açıklığı üe ortaya çıkmıştır. Mektup, geçen Aralık'ta hukumet tarafından kapatılan bır oğrenci orgutünün halen cezaevinde bulunan 4 uyesı tarafından yazılmıştır. B u oğrencılenn adlan, George Spüıotis, Kostas Kostarakos, Foüs Provatas ve Lycourgos Flessas'tır. Dordu de kendılerıne işkence yapıküğını iddıa etmektedırier. Kostarakos, bır odaya sokulduğunu, yanındaki odada ise kardeşme ve nışanlısma işkence yapıldıgtnı belırtraıştır. Flessas da şöyle demektedır. «Kız arkadaşım yandaki hücrede idi. Sinir buhranına kapıldı. Bütiın gtee inledi.» İşkenceler genellıkle şu şekılde yapümaktadır: önce falaka, sonra elektrik şoku, daha sonra tenasul uzuvUtnna vurulması ve nıha» yet totuklunun odada sureklı tur atması ve bu arada diğerlen tarafından deynekle dovulmesı. Yukarıdakı bu işkence usulü arbk Yunamstan'da herkes tarafından büınmekt«dır. Kostarakos başından geçenlen şoyle anlatıyor: «Karakolda, poUs fcomiseri Malloos'un odasma girer ginnez, üç sivil polis beni dovmeye ve nüdeme vurmaya başladılar. Bana »seni oldureceğiz» diye bağınyorlardı. Sonra ellerime kelepçe taktılar, sesim isitilmesia dıye ağznna paçarra tıktılar ve falakaya başladılar. Bu arada teaasul nzvuma vuruyordular. Kafama da darbeler yivordum Ayaklanma falaka dayaği bittikten sonra, beni zorla odada yuruttuler. Deyneklerle kafama ve vucuduma vurujordular. Bn işkence uç saat kadar surdu.» Dort oğrenci kendılerıne işkence yapan polı&lerm adlarını da atçıklamışlardır. Bunlar da Başkomıser Mamodıs, korruscr Yanrtı» fColyvas, komıser muavinı Constantinoe Smaılıa, polıs menraru V*4sılos Kravantıs, yuzbaşı Karapanagıotıs, yuzbaşı Andreas Vasılakopoulos ve Babalıs'tu* Mektubu jazaa dort ogıenci halen Korydallos cezaevinde bu1 unmaktadırlar. C R Fransa Basbakanı Oeoree Fompıdou. bır Ineılız . Fran^ız ortak vapımı olan sesten hızlı Concorde urağının deneme nçnşnna katılmasından çok memnun eorünmektedır Fotofrafta Pompidou Concordun deneme nçusundan sonra nçaktan inerken jöruluvor. Pompidou ve «Concorde» Sovyet uzay araçlan gece de iniş yapacak MOSKOVA, <a.a.) î kı hafta once uç kişılık bır lekıple So>uz10 uzay dene" mesını gerçekleştıren Tum. general VlaoTımır Şatalof, Sov uz10 denemesınden sonra uzay araçlannın karada ıstenılen \ere gece ınebıleceklennı açıklamıştır. Şımdıye kadar, uzay araçlan sadece gun ışığmda ınış japabılmekte idı. Ote yandan, Cuma gunu, avnı anda tek fırlatma rampasından uza>a fırlatılan ırsansız sekız Sovvet uvdusu, Dunya etrafında donmeve devam etmektedlr. Bu konuda henuz resmi açıklama \apilmamakla beraber Batılı uzmanlara gore, «ekız u\ du bırıkı hafta a\nı duzende donus vaptıktan sonra her bırı ajrı bır jorungeve gırecektır. VATtKAN, (THA) omada yüzbm kışi bır yüruyus yaparak ınsanhk içm daha iyi bır dunya temennl etmıslerdıı. «l'zatılan Eller Dernefi» ve «Dünva Besin Maddeleri ve Tanm örgütu» tarafından geri kal mıs ulkelere yardım maksadıyla tertıplenen vuruyuş «protesto jerîne fffliyat» ıstemektcdlr. Kal kınma ıçm çalı$an orgütler başka ulkelerde nufuslan fazla olan 650 ılde buna benzer yunryüşler vapılmasını planlarmslardır. Roma'dakı yuruyuşu ızleyen Papa Paul 6. bu sulh ve yardım ıçın yuruyen gençlen tebrık etmışty. «Daha iyi bir diinya» ıçın yüruyuş! The Sunday Times €€ Dubçek rahat yaşıyor» Çekoslovakya'nın Sovyet ordusu tarafmdan kurtanlışmın 26. jnldrinumu dolayısıyla, Devlet Baskanı Svoboda tarafından Prag satosunda venlen kabul lesmınde g&zetecılenn sorulannı «ayakustfi» cevaplandıran Husak, Dubçek'ın «durnmunun iyi oldufunu», kendısı hakkmda ba zı yabancı dergılerde çıkan makalelerın ve haberlerin gerçekle ılgısi olmadığını belırtmıştır. Bundan bırkaç hafta once de, Çekoslovak K.P. Prag sehn Bırınci Sekreterı Antonın Kapek, yabancı gazetecılere, Dubçei'ın bır orman ışletmesınde çaliştıgını soylemiştı. Pekin: "Formoza için görüşme yapılmalı,, BEYRLT (\P) Be\rut ta cıkan «AI Iviiah» gazetesının bıldırdıgıne pore Kızıl Çın Basbakanı ÇuEnLa%, Pekın'de U Arap ulkesının basın temsücıleıı ıle japtıgı bır toplantıda For mora rejımı konusunda Washıngton a dolavsız go^u^me tekiif etmiştır. AlKıfah gazetesı Dr. Barnard, 2 yıl sonra yeniden kalb nakli ameliyatı yapacak CAPE TOWN, lAP) Yeryu. zunun ılk kalp naklı amelıjatını yapan Prof Crıstıan Barnard 2 jılhk bır aradan sonra ılk kez kalp nakledecek >enı bır hastd bulmuştur Dırk Van Z\l adındakı ınşaat ısçısı kalp hastası, 2 haftadan ben Bamard'ın ılk kalp naklı amelı>atmı yaptıgı Groote Schuur Has, tahanesınde kontrol altında yatmaktadır Dr Barnard, uzun suredn kalp nakledecek hasta bulamamakta \e bu yuzden Guney Afnkajı terketmej ı dusunmektej dı re gore ÇuEnLay şoyle demı«tır: «Çın ıle Amerıka arasındaki en onemli anlaşmazlık Formoza' nın işçali konusndnr. Ve bız bn konavu Hashington ıle goruş. meye hazırız.» ÇuEnLa\ ın Bırlesmıs Mılletler'de 2 Çm'm bulunması te. zını kabul etmerfiğı bılınmektedır. Kızıl Çın Basbakanı, Pekır ıle Bırle«ık Amerıka ara^ındakı ıli'kılerın daha sıklasacağmı t?'ı mm etnğını behrtmi';, fakat a\nı zamanda da VVashıngton j Japon mıhtanzmını hortlatmaja cahsmakla suelamıştır. ÇuEn.La> bu arada Wa«hıns ton u, Çın'e karşı herhangı bır askerı maceraja gırışmeve kas»ı da uyarmıştır. Başbakan, Sovvetler Bırliğı ıle de ılımlı ıhşkıler îıtedıklerını belırtmi<!tır. ÇuEnLay bundan sonra Fılı^tınll genllalar konusuna degınmıs ve bunların tek bır sı\isı lıderlık altında bırleşmesırı ıstemıştır. Bu lıderlı^ Fılıstn Kurtuluş örgutu (PLO) dur. Eaoada'h yapışık ikizler ameliyatla ayrıîdı TORONTO, (aj.) Nısanda Toronto'da (Ka nada), goguslerınden bır bırlerıne vapışık olarak doğan kızkardeşler Heather ve Krısten, başanlı bır ameliyatla bırbırlerınden ayrılmışlar ve sag oiarak aılelerıne teshm edılmiilerdır Goguslerınden japışık olan kardeslerın tek bır karacığerle: ı vardı Amelıj'atın vapıldıgı hastanenın sozcusu, Kanada'da bu tıp amelnatlann ılk defa başarıja ulaştığını behrtmıs dogdukları zaman bırlıkte 5,4 kılo gelen ıkızlerın herbırırun sımdı, 3,5 kı lo geldıgını kaydetmıştır. Amelıjatı Guney Afrika ası! !ı Dr. Barry Shandlıng japmıs tır PRAG, (ajıj eKOslovakva K P. eski Bırmcı Sekreterı Alexandr Duoçek'ın Slovakya'da serbest yaşadığı, çalıştığı ve yetermce parası olduğu, sımdıkı Bınncı Sekreter Gustav Husak tarafından vabancı basm mensuplarına «fısıldanmıştır>. C 3 Lunokhod I harita çiziyor A Mehmet BARLAS VEFAT Tosja eşrafından merhum Hıdayet Posat ıle merhume Errune Posat ın oglu, Emıne Posat'ın azız eşı, Birlık Matbaası sahibi A Munır Posat ve Zerrm Dardagan'm sevgıh babaları, Ayfer Posat ve Denız Bınbaşı Sezaı Dardagan'm muhterem ka\ mpederı, Yeşım Mehmet Alı, Oguz \c Bılgenm sevgıll dedelerı, kıymetll ve azız varlıgımı? fazrtet tamsalı \e mustesna ınsan, Zıraat Bankası emekh mudurlerınden Fahişeler azalıyor KOPENHANG. MOSKOVA, (TH4) sda venıden gunduz obnasj uzerıne Sov^etlenn Ay arac harekete geçınlmış ve stereos Kopık fotoğraf teknığı yolu>la uç buutlu harıtalar çızme>e ba^lamış tır Ta^s Ajansı Lonokhod1'ın ik haftalık Ay gecesınden sonra ' Mavıs tanhmde yeniden çalışma>a baslamış olduğunu açıklamıştır. Tass a gore Lunokhod1'ın alacağı uç buutlu modellerle gezdığı Av kesımmın tam bır harıtasın çızmek mumkun olacaktır Garaudy, geri dönmek istiyor D Mehmet Emin POSAT 9 Mavıs 1971 Pazar gurm Hakkın rahmetme kavuşmuştur Cenazesı 11 Mayıs 1971 Salı gunu (bugun), ogle namazım muteakıp Şıslı camıınden ahnarak Zıncırhkuvu kabrıstanındakı ebedı ıstırahatgahına tevdı edılecektır Mevla rahınet e\le\e Cumhurıyet 386? KAYIp Şebekemı kaybettım Hukumsuzdur \dı] Cumhurıjet 38o6 BON>, (a.a.) ekoslovakya dakı baskı haıeketlerı uzerıne Sovyetl^r Bırlığı'ru suçladığı ıçın 1970 Mayısında Fransız Komunur Partısmden çıkarılan Roger Garaudy, Batı Almanya da yayım SEUL lanan «Der Spıegel» dergısıne • KAZA Icınde 70 ten faz verdığı bır demeçte, «Fransız la volcu bulunan bır otobus, Se Komünist Partisi saflarına. yentul un 32 kilometre dogusunda den alııunam için resmen mııbulunan Çonopyono su deposu racaatta bulunmam muhtemel» na uçmuş ve 60 tan fazla yolcu demıstır. boğulmuştur Polıs yetkılılerı, Roger Garaudy, Fransız Ko çogu oğrencı olan yolculardan munıst Partısının tutumunu deonbınnın kurtarıldıgını açıklagıştırme yolunda olduğunu belır mıştır terek, «Dahi şımdiden partidekı donüşıunu çorüvorum» demışZENGÎBAR tır • tDAM Zengıbar lıdcrı Buna karşılık Garaudy, Sov Sejh Abdu Karume, bir mitingvet Komunıst Partısme kar;ı te yaptığı konuşmada, Tanzanva'ya bağlı Zengibar'dakj ihtilâl eleştınlerrne devam etmekted.r Garaudy'ye göre, «Sovyet Komu cı yonetimini devirmeve tesebbus eden 19 kişinin idama mah nist Partieinin siyasetl, bn paıkum olduğunu ve bunların affe tiyi ancak Bonaparte'ci bir sosyalizme nlaştırabilıı.» Dekson Reklâm. 71586/3850 dilmeyeceğini açıklamıştır. Kısaca C anımarkalı öır sosvolog bu tun dunyada fahıse sajıs: ıle bırlıkte bakıre sayısınm da hızla duşmekte olduğunu ıle j n surmuştur I Sosyolog yaptığı mcelemeler sonunda artık erkeklerın para ıle bır kadına sahıp olmak ıste medıklennı, esasen buna ıhtı yaç olmadığını. çunku 13 yaşm can ıtıbaren kızların da erkekler gibı yaşamak ıç.n bekâretlenri! kolavca ızale ettırdıklerım ıddıa etmıstır One suruldugune gore. butu ı dunyada gençler arasında ahlaanlayışı değışmekte ve bu ne denle de dunjanın en eskı meb leğı olarak kabul edılen fahışe lık ortadan kalkmaktadır Everest'e tırmanan dağcılar, esrarlı bir hastalığa yakalanıyor KVTMANDU. (a.a verest e ılk kez Guney Ba tı jamacından tırmanmay. çalışan çeşıtlı uluslardan dağcılar zırveye varmak uzere ıken başından berı sefere golgı duşuren esrarlı bır hastalığın heyetın ıkı uyesme daha bulaş tıgı açıkianmıştır. Boğazmdakı salgı bezıerı ıltı haplandığı ıçm sefen terkedıp tedavı ıçın Katmandu'ya don mek zorunda kalan 52 yaşında kı Amerıkalı dağcı Norman Cyhrenfurth'tan sonra heyetın beş uyesının daha bu esrarlı hastalığa jakalandığı açıklan mıştır. Ikısı Norveçlı, obürleı ise Amerıkalı olan hastalann durumu tehlıkelı degildır. Başlangıçta 13 ulkeden gelen 32 dağcının katıldığı seferin uye sayısı 20 ye dusmuştur. E Soğuk havalarda 1 adet OPON almak faydalıdır OPON grip ve nezle başlcmgıcmda birçok fenalıklan önler. OPON baş, dis, adale, sinir, lumbago, romatizma ve siyatik ağrılannı leskin eder. günde 6 adet alınabıhr (Veni Ajans. 1508 • iS5S)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle