14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAOTA ALTT: :CUMHDRİYET: ;11 Mayıs 1971 Popüler sanatçı örneği CELÂL SÜRURl, SAHNEDE SEVÜJEN HAREKETLERİNDEN BtRİNf EMEKTAR TOTO KARACATA TATBİK EDERKEN, S E Y İ R Ö DE BOL BOL NEŞELENİRDİ... 40 YIL ONCE 11 Mayıs 1932 tarüıü Cumhurivet Buğday tiyatları taraitan Konya ve çevresinde ve meaıleketin başka yerlerinde kuraklığın devam etmesi mahsul için üzüntü vermektedir. Yarın Vekiller Heyetinde buğday durumu görüşülecektir. Buğday ihracatımn yasaklanacağı sanılmaktadır. Engin Cezzar. rejlsörlügrünü yaptıgı oyunun şimdi başrollerinden birini oynuyor. Gülriz Süruri, Hair'de, Claud'un Olithat Özyılmaz) sevgilisi Sheila rolünde. UĞDAY fiyatlan yükselmeye devam ettiğinden, ekmeğin ucuzlaması ihtimali azalmıştır. Yeni mahsül bir ay sonra gelecektir. Şimdi geçen senenin son stoklan kullanılmakta olduğundan fiyatların düşeceği beklenemez. Öte B • Güldürü sanatı ve CELAL SURURi ERİDE bıraktığımız günler içinde, Türkiyenin en popüler, en halka yakın ve en emektar sanatçılarından biri, sanat diinyasının sessizliği arasına kayboldu, gömüldü gitti... "Taş devrinde yaşıyor gibiyim,, Gülriz Süruri, Hair'de 20 yaşında bir hippy'nin sevgilisi rolüne çıkıyor ENGİV CEZZAR t"LRİZ SüRURt, otuz yıllık sahne hayatmın «TAŞ DEVRİ»ni yaşıyor. Bir süredir HAİB • SAÇ oyunundaki hippy kız «Sheila» rolüne çıkan sanatçı: «Hair'in prodüksiyonu ile uğraşırkeo, oyundaki rollerden birini almayı hiç düşünmemiştim; işim o kadar başımdan aşkındı ki, bu taş devri gençliği ile sahneye çıkmak aklımın ucundan bile geçmemişti» diyor.. Fakat işte ü ç haftadır, o «taş devri gençliği» ile beraber haftada dokuz defa seyircilerin karşısma çıkıyor ve 20 yaşındaki Claud'un sevgilisi Sheila'da bir «taş devri» genç kizını başarı ile oynuyor. Füsun önal, kişisel nedenlerle ayrılmak zorunda kalında, Gülriz Süruri aynı rolü başkasına verme riskine katlanamamış ve «en iyisi bu deli gençlerle oynanm» demiş. Üstelik «önümüz yaz, nasıl olsa plâj mevsimi için ber yıl bugünlerde birkaç defa sıkı jim nastik yapmam gerekiyordu» diyor Gülriz Süruri. Geçenlerde, tıka basa öğrencilerle dolu b i r matinenin sonunda kendisiyle göriişmek fırsatı bulabildigimiz sanatçı, bize şunlan söyledi: # DÜN şehrimize gelen Hicaz Prensi Emir Faysal, bugün Ankaraya hareket edecektir. BERLİNDEN ahnan haberlere göre Reisicumhur Hindenburg, Başvekil Bnıning*i tahkir ederek huzurundan kovmuştur. • YARIN Suriyede Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır. DÜN Rusyadan üç ziraat uzmanı gelmiştir. Mütehassıslar son günlerde getirilen ziraat makinelerini kurup işlettikten sonra memleketlerine döneceklerdir. bulmaca 7 Yabancı. Özel mânasına 8 Cok uzaklardan gemi, ucak haber veren âlet ve cihaz. TERSİ ince deri veya ince kabuk. 9 Hastalıktan iyileştirme. YUKARIDAN ASAĞ1YA: 1 Günlük cahsması ile Recinen, yasıyan. bafka geliri olmıyan emekçi (Yabancı dilden). 2 TERSİ madenden çekilen ipe benzer nesne. Bir oeynamberin takvünbası sayılan doğumu. 3 Bir meclisin. yerin ileri eelenleri. buyükleri. Devenin bası. 4 Sığır mânasına bir söz. Boy. sınır, mertebe. derece. 5 TERSÎ kimyada bizmutun simgesi. însanda vapılıs bünye özelliği. 6 Alaturka musikide bir makam. 7 Bir hayvanın lâkabı SOLDAN SAĞA: Orta ovunun1 Bir mesele hakkında yurtcta taklitci taşların Evet veya Hayır seklinkolu 8 de oylarını almak isi. 2 Bir isTERSt «.nizyı: te birbirlerint gecmeye çalışmak. 9 Tavuk 3 Eski zamanın büyuk. süslü ları vumurtkumandan veya savas cadırı. Bir latmava alnota. 4 Uşak'ta ilçe. 5 Eskidatmak fctn den konaklarda, saraylarda at ahır alcıdan vuislerine bakanların bası. 6 OkOttnktt bDlmaranın muTta. Bir (Eski dil). Kavjja dövüs (Argoda). hallfdilmls «ekU üimiz. 123456789 6 TIYATRO Selmi ANDAK 6 Celâl Süruri idi bu ıısta sanatçımn, iyi insanın, ve kelime nin geniş anlamıyla büyük aktörün adı! Evet. hepimizin, herkesin, bütün Türk sahne seyircisinin bildiği, sevdiği Celâl Süruri?.. Amma, bu cümleme bu soru işaretini koymanın da bir nedeni var elbet: İçimde anlaşıl maz üzüntü, b i r iç sıkmtısı var? Tanman. sevilen, alkışlanan bir sanatçının, bunca yıl karşısma geçip onun seyirciyi kahkahadan k ı n p geçiren kendine özgü mimik, söz ve hareketlerinden neşelendikten sonra, günün birinde ayni sanatçının hayata gözlerini kapadığı andan itibaren gömüldüğü sessizlik ne korkunç! • 12 YAŞINDANBERİ SAHNEDE ••4 A yaşımdan beri sahnel l l / d e y j m . Sokak Kızı lr1 1 • * ma'da, Keşanlı Ali Destanı'nda, Direkler Arası'nda, Zilli Zarifede çok hareketli rollere çıktım. Şimdi Hair'de öğrencilik Tülanma dönmüş gibiyim. Bana, «nasıl dayanıyorsun» diye şaşıyorlar. Oysa gençlerle ovnamanın. onların amatörce heyecanlarını paylaşmanın yarattığı güç çok kuv\etli.» Şimdiye kadar 35 bin kişinin seyrettiği HAİR müzikalini Haziranda, Ankaradş, Temrnu^da tzmirde öjTiaîTtcafclafinı' söyleyen Gülriz Süruri. gelecek tîyatro mevsiminde Hair Saç'la beraber Keşanlı Ali'yi de yeniden sahneye koyacaklarım haber veriyor ve Hair'de rol alan amatör gençlerden Keşanlı Ali Destanı'nda da geniş ölçüde fay dalanacaklannı ilâve ediyor. radyo İSTANBUL 05.55 06 JM 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.30 08.45 09.0U 09.20 09.40 10.00 10.05 10.30 11.30 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 16.05 16.40 17.00 17.05 17.25 Açılış. program Günaydın Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava d u r u m u Hafif batı müziğı İstanbul'da bugün Piyano sololan Türküler geçidl Ev için Şarkılar Arkası yarın Haberler Küçük konser Okul radyosu Şarkılar, oyun havalan Haberler Türküler Darvaş ve a r k a d a ş l a n Şarkılar Haberler, Resmî Gazete Şarkılar Dans müziği Şarkılar N. Koy^ıtürk orkestrası Türküler Haberler Okul radyosu R. Senfonik Orkestrası Şarkılar Haberler Köy odası Yurttan sesler 17.50 19.00 19.30 19.40 19.55 2O.0'J 20.15 20.30 20.45 21.00 21.10 21.^0 22,45 2300 23.45 23.55 24.00 16.55 17.00 17.30 1R.00 18.30 19.0(1 19.30 2C 15 21.00 22.30 23.00 24.00 00.30 01.00 Reklâmlar Haberler, hava d u r u m u Reklâmlar Sizin için Bir varmış Hukuk s o r u n l a n Şarkılar Anıtlar ve Oyküleri Türküler 24 saatin olaylan Ankara'nın taşına bak Şarkılar ceçidi Haberler . ' b Melodiden melodıye Gece müziği Onemli haberler Kapanış • SANATIN İKİ YÜZÜ ANAT dünyasmın da, bir madalyonun iki yüzü gibi, iki a y n çehresi var: Bir tarafı hareketli, gürültülü, acıklı, neşeli, olumlu ve olumsuz olaylarla, dedikodularla, çelişkilerle, başanlar ve başarısızlıklarla dolu... Diğer tarafı ise müthiş bir sessizlik! İşte Celâl Sürurî de şimdi, kaybalan diğer bütün sa Ayla Algan, ,bunca yıl başarılarla dolu tiyatro hayatı ile birlikte. çocuk yaştanberi uğraştığı vc K o n s e r r a t u a r d a geliştirdiği müzisyenliğini de şimdi şarkı söyleyerek gerçekleştiriyor. S Gülriz Süruri Hair'in sahnesindc. bir AYLA ALÇAB İsviçre televizyonunda Isviçre'de uluslararası «AItın Giil» Festivaline Türkiye'den katılan Ayla Algan, orada Sen Bernard köpeklerinden birini scverken SÖrüliiyor. oyundan ikî saat önce, cinemli bir rol boş kalmca müthiş hevecar.landım. İş başa düşmüstü. Oyunun provaları ve 2 aylık temsili sırasında sözleri ve şarkıları ezberlemiştim. Başka (,*re yok, sahneye çıkacaksın dedim ve sahne hayatımın en RÜÇ tecrübelerinden biri oldu bu.» • ENGİN CEZZAR DA SAHNEDE.. IAİR SAÇ oyununu sahneye koyan Engın Cezzar. Berger rolünü o\Tiayan Nejat Özyılmaz'm âni bir kararla dış seyahate çıkması üzerine 2 saat içinde role hazırlandı ve 6 Mayıs Perşembe akşamı sahneye çıktı. Engin Cezzar başanyla bitirdiği oyunun sonunda, hâlâ yatıştıramadığı büjTİk bir heyecanla şunlan söyledi: «Hair'de sahneye çıkacağım aklıma gelmezdi. Hele böyle, C büruri'nin unutulmaz mimikieri artık sadece anüacak natçılarla birlikte bu «sessizlik dünyası» n m içinde artık... Özel likle, Türkiyenin en eski, en kök lü ve çocuk yaştan yaşülığa ve blüme kadar «sanatçı hamurunu taşımış bir ailenin», Sürurî ailesi'nin kayıpları arasmda, b i r süre önce kaybettiğimiz çok de ğerlı Yusuf Süruri'den sonra Celâl Süruri'yi de arük Türk riyatrosu'nda izleyemeyeceğiz. Amma onun ve ötekilerinin deeerleri. daima ölümsüz kalarak, herhalde anılacaktır... ANIAİMIS tivatro aktrisi Ayla Algan, müzik dünyasında da sesini duyurmağa başladıktan sonra, olumlu çalışmalarını ulusıararası sanat gösterilerine ulaştırmaya başlamıştır. Bu yolda, İjviçre'nin montreux şehrinde düzenlenen l luslararası «La Rose d O r » (Altın Gül) Müzik Festivali'ne Türkiye'den Ayla Algan katılmış b u lunmaktadır. Ayla Algan, bîrçok ülkelerin sanatçılannın yer aldığı b u yarışma niteliğindeki festivale, ö n ce ilk elemeyi kazanarak Festival Komitesi t a ıafından davet edilmiçti. Ayla Algan bu televizyon gösterisinde «Kadınlıgın öyküsü» adlı p r o g . T ramını sunmuçtur. Televizyon programını Giiner Sarıofln yönetmektedir. Ayla Algan'ın «Kadın. lığın Öyküsü» adlı gösterisı, daha önce y u r d u muzda Şanar Yurdatapan'ın müziğini hazırladığı ve Atillâ özdemiroğlu'nun yönetiminde «İstanbul Gelişim Orkestrası» nın çaldığı eserdir. Öte yandan Ayla Algan, Isviçre'ye hareket etmeden önceki günlerde, gerek fümi, gerekse romanı ve müziğiyle dünyaca rekor kıran «Love Story» (Aşk Hikâyesi) şarkısını ve Karadeniz r i t minden esinlenerek yazıian «Gel Yanıma Y a n ı . ma» adlı b i r Türk bestesini, yurdumuzda ilk plağı oîarak tfoldurmuş bulunmaktadır. H "İstanbul en faal tiyatro şehri „ S T A N B U L ' D A K İ Avusturya Kültür Ofisı'nın düzenlediğı ünlü tiyatro adarm Max Reinhardt'a ait Devlet G ü . zel Sanatlar Akademisinde bır süre önce yer alan sergi ve Prof. H. Kindermann'ın Haldun Taner tarafından düimize ç e v rilen konferansı, dış basında da geniş yankı ve ilgi uyandırnııştır. Max Reınhardt'ın m e m . leketı olan Avusturya'dan bazı gazeteler Istanbul'a gönderdiklerı sanat yazarlannın yazılarını yayınlamışlardır. Avusturya'nın tanınmış gazetesı «Salz. burger Nachrichten» yazısında: «istanbul, biri Devlet, beş b ö lümlü Şehir Tiyatrolan ve y ı r miden fazla özel tiyatrosu ile Avrupa'nın en faal tiyatro ş e hirlerinden biridir» demektedir. İSTANBUL İL Açılış ve program Diskoteğimizden Küçük konser Gençlere müzık Senfonik müzık Hafif batı müziği Plâklar arasında Akşam konseri Konser salonlarından A. Batista'dan Gece ve müzik Sonat saat] Hafif batı müziği Program ve kapanı? I A NKA R A 0535 06.05 07.05 07.05 07.30 07.45 08.UÜ 08.07 08.37 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.39 11.30 12.00 12.05 12.25 12.40 13.00 13.15 14.00 14.15 Açılış, program Günaydın Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler. hava durumu Sabah müziği Ankara'da bugün Her telden Hafif müzik Ev için Türküler Arkası yann Ara haberler Şarkılar Okul radyosu Balete çağrı Ara haberler K ı b n s t a bir hafta Türküler Şarkılar Haberler, Resmî Gazete Hafif müzik Öğle konseri Şarkılar 14.35 15.00 15.05 16.05 1630 16.40 17.00 17.05 17.30 19.00 19.35 19.50 19.55 20.25 20.40 21.00 21J0 21.45 22.ua 22.45 23.no 23 45 23.55 24.00 Plâklar arasında Ara haberler Okul radyosu Küçük konser Türküler Albümlerden seçmeier Ara haberler încesaz Köy odası Haberler, hava durumu Türküler Bir varmış Şarküar Müzife Orkestrası TRT Odüllen 9 24 saatin olaylan Dönemeç Caz solistlen TBMM saaü Haberler Her nafta bir yorumcu Gece müziği Onemli haberler Kapanış * »•*•••••••«•*••m, H • UNUTULMAZ MİMİKLER Keloğlan için bir iddia URKİVE Radyolan Çocuk Saati programlarmda uzun süredenberi yayınlanmakta o!an «Keloğlan» oyun dizisinden «Keloğlan Alkışçıbaşı» adlı oyunun yazarı Ahmet Tümel' in belirttiğine göre; «Kendisinin e\n,elce yaptığı müracaat üzerine inceleme yapan TRT Yönelim Kurulu. bir reklâm programında yayınlanmakta olan «Keloğlan Aramızda» adlı skeçler yaymı hakkında Genel Müdürlüğün soruştıırma açmasmı kabul etmiştlr.» «Keloğlan Aikışçıbaşı» adlı O>unun yazarı, 1971 yılı Ocak aym dan itibaren İstanbul Radyosunda bir reklâm yayını olarak sunulan ve önceleri yazan açıklan mayan «Keloğlan Aramızda» adlı skeçlerin, kendı oyununun bir taklicu olduğunu ıddia etmektedır. Cumhuriyef'e mektuplar KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANINA AÇIK MEKTUP ERŞEYDEN önce Celâl Sürurî tipik adamdı. Babacan, sevimli, konuşurken insanın hemen sempatisini kazanan. sıcak kanlı bir insandı. Sanatçı olarak Celâl Sürurî. Türk halkının duyuşlannı, neyi sevip ne yi sevmediğini içten bilen ve sahne gücünü, oyunculuk dozunu buna göre ayarlayan, üstelik mimikleri ve hareketlerinin rahatlığına her sanatçırun kolay kolay erişemiyeceği, tam deyitniyle «popüler aktör» idi... Celâl Süruri'nin sahne hayatı 45 "il sürdü... 69 yaşında hayata gözlerini yummadan önce, kendi ocağı Istanbul Tiyatrosun da sanatçı arkadaşlanna, kardeşi Ali Sürari'nin sekiz yaşında xi kızına: «Babanı kandır d a , bana yeni oyunda rol versin!» diyecek kadar bütün benliği. bü tün gücüyle sahneye bağlıydı. T Bir gün siz burada oturun biz kaderimize raııyız Sayın Küçük Cekmece Belediye Başkanı: Lütfen yerinizden bir kalkınız, Kanarya semtimizin Balıkcın Caddesine geliniz. Size birkaç defa bildirdik, bu Oğretmenler ders ücretini alamıyor «Görücüye cıkıyorum» ^ J l y ;. t r ı > . s u bu mevsım Harbıye dc Tapı Endüstri Merkezi'ndeki Tiyatro salonunda başarılı temsillerini sürdürdükten sonra, 18 Mayıs ile 39 Mayıs arasmda Azak Tiyatrosunda Giiner Namh'nın yazdiği «Görücüye Cıkıyorum» adlı oynnu tekrarlayacak ve tatîle girecektir. Sevilen ve başanyla oynanan bu oyunda rol alan sanatçılardan Filiz Bozkurt ncseli bîr sahnede îrörülÜTor. L'lvi Uraz ve fsoldan sas:a) Aysel Gürel, Giiner Namlı,, raya patlayan kanalizasyonun aktığını. Öğrendığimize göre, «Ben ne yapayım» diyormuşsunuz. Beledlye Başkanı olurken, seçim konuşmalarınızda, «Sizin derdiniz, benim derdim diyordunuz.» Bu sözlerinizi ne çabuk unuttunuz. Burada 50 oını aşkın vatandaşınız oturmaktadır. Onlann çocuklan, patlayan kanalizasyondan akan pis sularla oynamakta, her an hastalıkla karsı karşıya bulunmaktadır. Bır kez daha tekrartıyoruz, lütten yerinizden bir kalkın, si7 ay önce atandığım ortaokul tün gücümle çabalar dururum. ze 2 kilometre uzaklıkta bulunan da 5 ay sonra aylığımı almaya Ama gel gör ki bu kez de gene Kanarya bölgerüzin Balıkcın karşılığı olan Caddesine geliniz, oradaki rezabaşlamış bir öğretmeniın. (Ken çalışmammn dün Ankaraya dek gidip gerek ders ücretlerını alanuyoruz. leti bir görünüz. Eğer siz burali cetveli getirmesem daha da Türkiyenin durumunu bildi da bir gün oturun. hiz kaderimialamazdım. Onun için çektiğim ğim için fedafcârlık edilmesi ge ze razıyız. zorluk ve uğradığım maddî kay reğine de inanıyorum. Ama AnKanarya Balıkcın Caddesi bı önemsemiyorum.) Bu mes talyanın ilçeleri ve yurdun başsâkinleri adına leğe gönül vermiş, Atatürk ka yerlerindeki okullarda öğHüseyin ERŞAH yurdunda Türk çocuklanna ya retmenler ücretlerini alırken rarlı olmayı lilkü edinmiş bir bizim tedakârlılc etmeye zorlan öğretmen olduğumdan gene bümamız tüzüğe uygun düşmüyor gibime geliyor. Gazetenizin 15/8/1970 tarihll nusÜcretlı derslerin 12 flen 9 hasmda Cumhuriyet'e Mektuplar saate düşürülüşü yetmiyormuş sütununda *Yurda Gelmek fcin gibi bir de ücretlerin verilmi Bes Bin Frank Veriyoruî» baslıâı yeceği söylentisi çıktı. Dzağız. altında Celâl Balcı imzası ile vaAnkaraya gidip Bakanlıkta du vınlanan yazı tacelendi. Yurt dısında çalısan lscüerimlrumu sorup araştırmak olanağımız yok. Sağdan soldan duy îin onemli sikâyet konulanndan biri olan triptik sorunun halli icin duklannuzla ya da geceler b » muhtelif tarihlerde yaDilan topBalıklı Rum Hastananesl thyu yazıb ödev lncelemekle ge lantılar sonunda Ilfrill Bakanlık ve tiyarhanesinde hastalar bakımkuraluslar arasında imzalanmıs çiriyoni2 günlerl. sızlıktan perişan bir haldedirbulunan protokolün 1 Ocak 1S"1 Reform hükümetlnin Atatürk tarihinden itibaren vOrürlüğe koler. Servlsre görevlı bir hemşire hastalara son derece haşin çü ve ilerici oldufunu okuyup nıılması icin Sanayi ve Ticaret Badavranmaktadır. Devamll şikâ izlediğimiz Eğitim Bakanından kanlıgı nezdinde eerekli tesebbü1970 ten bu yana biriken ders v eecHmîstir. yet konusu olan bu durumun Kevfiyetin eazetenizde bu volda düzeltilmesi ıçm Hastahane tle ücretlenmizin verilmes! tçin iltasrih ve tavzihin! rica ederim. ri gelenlerinin tedbir almalann) ei beklerken saygılanmı sıuıaNari Czel rım. Antalya Yenîköy Ortaistiyoruz. Fehmi PAMUK Calı^nıa Bakanı A. oknJu öğrettnenlerinden Ayvansaray Toklıı Müstesar V. Teftis Kanılu Basksnt Y. TILMAZ Dede Sokak No. 16 u Hababam Sınıfı „ R LMELÎHİSARl Gençlik K u lübü Tiyatro Kolu t a r a f m dan Tamer Çuhruk'un y ö netiminde Rıfat Ilgaz'm «Hababam Sınıfı» adlı komedısi sahnelenmiş ve Ulvi Uraz T i yatrosunda başanyla oynanmıştır. I Z M I R 05.55 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 03.05 03.25 08.40 09.00 09.20 09.45 10.00 10.05 10.30 1130 12.00 12.05 12.20 12.40 13.00 13.15 14.00 14.15 14.35 Açılış, proEram Günaydın Köye haberler Çeşitli halk müzifi Haberler, hava durumu Oyun havalan Ege'de bugün Sabah için müzik Türküler geçidj Şarkılar Ev için Hafif baü müziği Türküler Haberler Çeşitli şarkılar Okul radyosu Konser saati Haberler Türküler Oğle müziği Dört sesten şarkıîar Haberler Resmî Gazete Hafif müzik Türicüler Şarkılar Küçük kons«>r 15.00 15.0c 16.0? 16J>; 16.41 17 (V 17.05 17.3u 17.5ü 19.0ü 19.30 19.40 20.00 20.20 20.4u 20.55 21.00 21.10 21.35 21M 22 10 22.30 22.45 23.00 2355 24.00 Haberler OkuJ radyosu Türkuleı Sa2 eserlen Haru bat] müziği Haberler Yurttan sesleı Köy odası Reklâmlar Haberler, hava durumu Hafif müzik Türküler Arkası yann Şarkılar Çeşıtlı rürküler Bır varmış 24 saatin olaylan ErkeKleı korosu Türküler Müzik sohbetleri Şarkılar Türküler Haberler Gece ve müzik önemii tıaberler Kapanış Galatasaray'da Shakespeare Teşebbiise geçildi G BİR HEMŞİRE HASTALARA KÖTÜ MUAMELE YAPIYOR ALATASAKAY Usesi A m a . tör Tiyatro Kolu tarafından Shakespeare'in «Othello» adlı trajedisi, «tartışmalı oyun» biçiminde sahnelenmiş ve b a şarıyla oynanmıştır. Genç y ö netıcilerden Ümit Gürol ve E r den Akbulut'un sahneye uyguladığı bu oyunda Galip Eken. Nejat Imre, Nur Ger, Ahmet San, Baytur Borovalı, Erol K o ray ve Mehmet Kürklü gibi öğrenciler rol almıslardır. Uç kişiye oynadı P A R İ S T E R İ «Theatre M o . derne» 13 gece üstüste 3 kisiye perdesinin scıldığmı görünce, tiyatroyu rturdurmak dorunda kalmıştır Bu başarıfizlığa vol açan piyes Rütner'iıı «Yaz Sonu» adlı piyesıydı. OÖKLERİNE 8AHİP OLMAYAN. TOPRAKLARINA L E O M GUÇlENOIMt
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle