16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA BEŞ: ; CUMHURtTET ;11 Mayıs 1971 Zeytinyağı fiyatı hızla yükseliyor CUMHURÎYET EGE BÜROSU ÎZMIB Zeytinyağı fiyatlan, son günlerde hızU yiikselmeye başlamıştır. 2 ay önce 780 800 kuruş arasında işlem gören 5 asitli leytinyağUr Mayıs ayının ilk haftasında 825 kuru;a kadar çıkmıştır. Hava Kuvretleri atış yanşmalaruu yöneten komite başkanı Tuğgeneral Kazıru Kalafat, pilotlara. talimat verirken.. lürk müıiği sanatçısı Salih Dızer vefat etti îstanbul Radyosu Türk Sanat muziği ses sanatçısı ve eski gazeteci Salih Dizer, sabaha karşı geçirdiği bır kalp krı»ı sonucuntfa vefat etmiştir. Iskeçe'de 1922 yılında doğan TJızer, 20 yıla yakın bır süre îstanbul Belediyesi Konservatuarı lcra Heyetınde solist ve korist olarak gorev almıştır. 1965 yıhndan sonra Îstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Şu besınde şef olan Dızer, klâsık Turk musikismde geniş bir repertuara sahip bulunmaktaydı. TRT Merkez Repertuarı Kurulunda da görevli olan Salih Di2er, bazı gazetelerde de çalışmıştı. Dizer'ın cenazesi, bugürt öğle namazından sonra Şişli Ca mılnâen kaldırılarak Zincirlikuyu mezarhğına defnedıleeektl! Ticaret Borsasmdan alınan bitgiye göre, zeytinyağı liyatlan her geçen gün yükselme kaydetmektedir. Diğer tanm ürünlerinp göre borsa işlemi her geçen gün artan zeytinyağuu susaın izlemekte, pamuk ve çekirdeksiz i kuru üzüm fiyatlan ise norma)! ölçüler içinde ilerlemektedir. j Haşmet İNÖNTEPE tl Mayıs Rebiülevve 16 ş V o * K 1 1 1 4.46112 10 16.05 19.15 21.04 2 48 «ll i S(5 S 51 1200 1 49 T 14 F NATO Atış Tatbikatında Ha. Grundıg Fabrikasında cTört ay va Kuvvetleri ekipleri ile boy dan (azla bır zamandan beri ölçüşeceklerdir. devanı eden grev, tarafların anAlbay Erol Akıncı laşmaya varması ile sona ermıştir. yanşması Işçilerin bağlı olduğu Madeıı. Geçen hafta içinde Eskişehır Iş Sendikası ile ısveren arasında Birinci Hava Kuvvetinden 1!'. imzalanan 3 yıl süreli toplu sözve 144. Filonun, Diyarbakır Üleşrne gereğınce saat ücretlerme çüncü Hava Kuvvetinden 113. ve her yıl ıçin 150'şer kuruşluk zam 181. Filo ile konuk olarak ka»:yapılmıştır. Ayrıca 2 maaş ıkra. j lan 141. Filonun «Albay Erol miye, 1550 llra arasında çocuk Akıncı 2» atış yarışmalannda zammı, 200 lira yakacak yardımakinalı top, roket, bomba, pimı. 200 lira ızin harçhgı, kıdero ke bombarcîırnan, sektirroelı tazminatlarının yılda 22 güne bombardıman gibi 5 sortilik atış çıkanlması gibı sosyal haklar lardaki tam isabetleri olağanüssağlanraıştır. tü bir başarı olarak nitelenmistir. Aynı işverene ait, Madenls Sendikası ile Kimyalş SendıHava Kuvvetleri Atı? Yans. kasının ortaklasa yürüttükleri raalannı yoneten Komite Basve aynı tarıhlerde başlıyan kanı Tuğgeneral Kâzım Kalafat. Pertrix grevınde ıse henüz b!r j hedefimizm birincilik olduğunj anlaşmaya varılamamıştır. An. | belirterek ?unları söylemıstırlasmanın yapıldığı Grundig Kab «NATO Atış Tatbikatına katı. rikasında 120. grevın devam etlacah olan Hava Kuvvetlerimitıği Pertrıx Fabrikasında ise 330 zin timi geçtiÇitniz haftaki va. kadar işçi çalışmaktadır. rı*ma)ard» basanlı sonnçlar a). Grunding Fabrikasındaki grev anlaşma ile sona erdi ESKtŞEHlR 6 17 Tem. mnı tarihleri arasında Eski. şehir'de ilk kez yapılacak olan NATO'nnn Güney Bölgesi Atış Tatbikatının ön çalısmala. n Tojgeneral Kâıım Kalafat' ın baskanlığında kurulan bir komite tarafından sürdürülmektedir. Türk pilotkırı NATO tatbikatına hazırlanıyor Bulgar bayraklı «Vasil Kolarof» yolcu gemisi ile turistik seyahate çıkan İvanof Balanski adında bir ruh doktoru, iltica etmiştir. Dört gün önce gemiden gezmek amacıyla aynlan 34 yaşmdakı İvanof, şehri bır süre dolaştıktan sonra Yolcu Salonunun önüne gelmiştir. Gezi arkadaşlanndan, alış venş yapacağını söyleyerek uzaklaşan doktor, Trafık Polisine giderek, Bulgaristan'a dönmek isteraediginı bildirmiştir. Siyasi Polis taratından gözaltına alınan İvanof Balanski hakkında soruşturmanın yapıldıgını belirten ilgililer, «Bu konuda şimdilik fazla bir bilgi yok» demişlerdir. Bir Bulgor ruh doktoru Türhiye'ye iltico etti ANKARA Zafere Kosanlar R. Harrison RjS AS (47 63 15 Harbi>c) Sapıklar Odası S. WİQter Rt ASLI (46 70 91 Besiktas) 1 S«ks Fırtınası M. Mutltı. 2 tçimdeki Alev Y. Tezcan ATLAS (44 08 35 Be.voghı) ÖğBARBAROS 1 lla.vdut Avcısı L. V. Cleef RTS. 2 BelâJl Tatil L. De funrs RTS. OÜNYA (49 33 61 Bevo^lu) Ca»n» Avı P. Petit Rf EMEK («4 S4 39 Bevojîlul S»fİTAS (49 «1 66 üeioğlııl Brlâll Mlras H. Fnnda Rt BEYOGLU rctraenin Kaderi J. Darel R. Fr. ROSD C l 57 37) KARIM « • • KAYNANAM PaTartes" ftan« her tece 21.15; Pazaı l i « « d«. ODUNCUNUN COCUKLARI (Cocuk oyunu) Crsamb» I4JMI: Paa r tl.AA de Bl'LVAR TtYATROSt (Fındıkzade 21 48 92 21 76 821 Anneme Koca Arıyortım (Muzikai Komedl) Her gece 21.00. Çarşamba. Cumartesi. Pazar 15.00 de UtVI Kl M n A S i H f IIIAIHO pıklar Odası . S. VVinter . Rt. KKNT |4; " S> Şİ5Iİ) Onikbc Brs Kala Olereksin H. Frank RİS KONAK (48 26 Oti) Korkusıi7 Silihsor Rl LALE (44 35 <« Bpvoğlıı) Ta İN'Cİ (48 45 95) Tanıam mı Canım S. Alısık İran ve Pakistan için 34 öğrenciye burs verilecek Ç • S • ; Kalkjnma için bölgesel işbırliği (RCD Kibi). 1971 teknik ijbirliği programı çerçevesinde hükümetimiz emrine Pakistan i I hükümetincc 22. Iran hükümei ı tince de 12 burs verilmiştir Pakistan ve tran'da herhangi bir alanda öğrenim yapmak isteyenlere verilecek olan burslar Eylül 1971 tarihinde baslavıp bir yıl sürecektir. Burslulann. Pakistan ve tran'a çidişdönu« yol masraflan Dısişleri Bakanlığıncs. tran ve Pakistan'daki masraflan ıse. ilgili hükümet. lerce karşılanacaktır. Burs için başvuracakların. tnii racaat tarihinde lis« mezunu olmaları. ya da lise mezunu olup universite veya yüksek okulların birind sınıfında öğrenci bu. lunmaları gerekmektedir. Pakis tan'a eld'ecekler için orta derecede tngilizce. tran'a gidecekler için de orta derecerle tn?!Top atışlaruıda en yuk^ek dereceyi tutturan 141. FHortan lizce veya aynı derecede farsça Yüzbaşı Faruk Kalfa atıştan sonra uçaktan inerken,. bi'meleri sart konmu^tur tsteklilerin, gereklı belgelerimıstır. NATO Atış Tatbikatının mız NATO Atış Tatbikatında ! bir nevi proıası mealinde olan şansımız büvüktür ve hedefimiı | ni tamamlayarak en qeç 4 Haz:ran 1971 cuma günü sonıına kaatıılardan sonra en güçlii timı birinciliktir.» dar Milli Egitim Bakanlıgı Dı? knnnuş bulunoyoruz. tki av Ekibimiz Eskişehır Hava Gar. llişkiler Genel Müdürluğünde sonra ev sahipliğini yapacagınızonunda kampa ahnmıştır. bulundurmaları gerekmektedir. LÜKS (44 03 80 Be.vo^lu) Tatlı Haral S. Alısık E. Pus kiıllu MISTIK (46 15 14 Beyoflu) 1 Kahramanlar Fllosu D. Mac Callam RTS. t Biraz Yasa Biraz S;v E. Preslcy RT ÖZLEM (44 \1 33 Mtridiyeko>) 1 Tamam mı Canım S. Alısık. J Mazi Kalbimde Yaradır T. Sorav E. Bora BÜYA (44 54 57 Be>oilıı) 1 Seks Fırttnası M. Mutlu ? Parmaksıx Salih T. Özstaı SARAY (44 16 56) Oniklve Bes Kala Öleceksin H. Frank RİS SfTE (47 «<ı 47) BelAlı Mira» H. Fonda Rt StNEMATEK: 18.30 TRT Ödutlertni Kazanan Fllimler üstiinc acık otnnım SAN (48 81 92) Hak Yoltl C. Arkın R. YENİ AR (49 64 72 Boojclıı l Bir Kadın Tıızaiı L Oraloilu; P. Hakan TKM ATLAS (48 65 02) Hak Yolu C. Arkın R. YENf MELEK (44 42 S9 Beyojtlu) Kahraman Cavus L. Marvin mam mı Canım S. Alışlk LEVENT (64 0« 9») Baııa Se\Hıüııi Söyle J. Lenımon. Rl. GUNUN KITAPLARI r Arabacıyi öldüren seyis, 20 yıl hapse mahkum edildi Sultanahmet'te geçen yıl. arabaçı Davut Savcı'ju b^ı$ına 4*^ nfirle' vaj?»rak öldürraeftîn ."SS" nık =eyis Vacıt Tatar, dun 20 yıl hap«e mahkum edilmistir. Altıncı Agırceza Mahkemesinde yargılanan Tatar, duruşmadan once ıdanı cezasma çarptırılmıs. ancak olay «ırasında 15 yasında olması gözbnunde bu. lundurulduğundan ceza. 30 yıl hapse çevrilmiştir. Kaatil. savunma«mda: Savcınm yanında çalıştığını, evırın altındaki ahırda yatıp kalktığını fakat bir süreden beri parasını alamadığını ileri süren kaatil, olayı şöyle anlatmıştır: «Paramı vermivordn. Olay ttcesi, kendisinden para istedim. Bnnnn fizerine beni döğmeve kalkıstı. Ben de elime geeirdi. Hm bir demirle basına vurdum. öldfiffinfi de eöriince, cebindeki 324 liravı ve saatı alıp kaçtım.» CIMSEL SORUJSLARIJSIZ Yazan : Dr. Haydar DÜMEN 1. CıH ERKEKLERÎN (MÎVI kapak) 282 sayfa 12.5 TL. 2. Cilt KADINLARIN (Pembe kapak) 272 sayfa 12.5 TL. 3 Cılt 5 Prof. Dr.. 2 Dcç. Dr., 5 ünlü rioktorun özel görus, vakaları ve bılimsel yorumları ile değerlendirilmıştır. 272 sayfa 15. TL. Türk toplumunun öz yapısını yansıtan trk yapıtlardır. Ödemeli isteme adresı": P.K. 60, Beyoğlu ÎSTANBUL Dağıtım : BATES FREUD Haram Aşkı ve Tabuları İnceliyor... ÜNUTAMA CAGINIZ BİR ROMAN Aslanlar Şirketi Thomas Fall'un romanı yeni çıktı. Kitapçıruzdan arayımz... 20 lira... HABORA KİTABEVİ P.K. 6 Beyazıt İSTANBIL SON Y I L L A R 1 N EN ÖNEMLİ HATIRATI 3 ALEMDAR (22 36 83) Allı Yemeni K. Tibet R. AYDIN (21 52 SS Çapa) Batıdan Gelen Adaıtı G. Hilton RTS GVNDES |27 71 »6) 1 fyl. Kotü. Chkin C. East«o«d RTS. 2 Ghdi Vaıife S. Bovd RTS GÜNE3 (21 61 40 Aksaray) 1 L'zun Katllam Günleri A. lerano RTS. 2 Kibar Kati! A. Steffana RTS GÜL (27 71 86 S«hzadeba$ı) 1 Hak Yolu C. Arkın R. 2 tstanhul Tatili K. Tibet R. HAKAN (23 42 33) 1 A s kı Arayan Kadın L. Ta>lor. i Belâlılar Alayı J. Palance RTS İPEK (2> 25 13 CemİHrlitas) Kahraman Çavus L. Marvin RTS ISTANBLL (21 23 67 K M. Pa!,a) I Kolorado L. V. Cleef RTS. 2 Tatlı B«iâ L. De .aTııiKi «^ŞTv^ ~ * MARMARA" (22 3 6» Brra/ıl) X Onikiye Bts Kala Ole.rksiıı RT. SAFAK (22 25 13 Çemberlitas i Bclâlı Miras H. Fonda RT StNEMA SIR (23 67 12 Topkapı) 1 L'zıın Katllam Gıinlpri P. Martel RTS. » BiiTuk Tatil L. De Fııncs RTS YILDIZ (21 11 37 Aksarav) ) Sapıklar Odası s. Wintcr RTS. 2 Islanhuldaki Adam RTS. SIK (22 35 42) 1 Hanrı S. Ahüik. 2 Hak Yoln C. Arkın R. ÎSTANBUL ce naız Tuncer N YENMCIKAN ROMANİ Sosyaı olaylarcfan ibrat almak tittr»an bu kıtabı oku Dunyanın an buyuk Sosyal romam <ERKENEZ KEEZ ANADOLU KEIMTI.ERİ BİR o 2O LİRA TOTEM ve TABU ÇEVİREN : NİYAZI BERKES 232 sayfa 7,50 TL. KADIKÖY A« (36 00 50 Kadıkor) OSS 7: Oliım Saçıyor R. Kent R T « ATLANTtK (55 43 70) Hak Yolu C. Arkın R. SLREYYA CEP (3« 06 82) Tamam mı Canım S. Alıjık HAKAN (36 45 89 Kadıkdv) Fakir Kızın Kısmeti JJ. Darcan. KENT (36 96 12) Hak Mücadelesi D. Warncr • Rt OCAK (36 37 71 Kadıkov) Hak Mücadelesi D. Varner Rİ«. ÖZEN (36 99 94 Kadıkov) Tamam mı Canım S. Alısık REKS (36 «1 12 Kadlköy) Ask Esiri C. Denenve R Fr. SLNAR (33 06 18) Elrktrikli San dalye RT SİNEMA 63 (55 10 84 Kııçilkyalı) Tas Dexrinde S*ks G. Gemma. St'RFYYA (36 06 82 KadıkriM Kahramanlar Filosu D. Mac Callnm Rt ERC4N (37 22 00 Kadıkoy) Kapalı ERGIN (33 İS 26 Üskudar) 1 Bir Kadın Tırrağı L. Oraloğlu t Ölmedcn Tövbe Et K. Tibet. ISKL'DAR (33 24 75) Harika Hırsız S. Mac Lane SU (44 4« 75> IKalnr II U9tunde) «HA BU DIYAK» Pazancn narlt neı <un »] JU. CarsamB» Cumanesı Pazaı ld.30 da mttu» CarsamB» matın«a« nalk »• tal«<wv* tenzilll DORMEN (44 97 36) Ya»ar Ne Vajar. Ne Yasamaz (Müzikal Ko. medi) Pazartesi, Salı, Persembc. Cuma 18.15, 21.15 te. Pazar. Çarsamba 15.00, 211* le. Cumartesi 15.00. 18.15. 21.15 de. UOSTLAK HYArKIISlj Kücıik Satınede (43) 56 S'ı ASIVI N A:IL KURTULL'K'' Carsamlid: Perscmbc. Cuma. Cumartesi 1S.15 21.15 HAVANA DURtSMASI Pazar, Salı 1S.15: 21.15 (Pazarte> « talil) (1LIK1/ 4UKUK1 KM.|N CKZZAK T« OrUkian t M H rtVATKOSU ıBdrfl» Saianda • (46 60 64) HAIR (Sac) muzıkal oyun. Pazartesı haric. her eece 2130 da. Carsamua 15 30 Cumsr. teü Pazjı 18.00 de (1ÖNÜL tLKfc GAZANMCH OZCAX TIYATROSl): (t'mil Thatrosunda (46 80 91) A>r>lmaksa ; Maksadın Komedi uc perde ' Pazartesi, Salı. Carsamba 21 31», Cuma. Cumartesi. Pazar l8.:iO'da ESENTEPfc 8OLLMU (46 4|| l«) Ben Cağırmadım Komedl 3 perde Cuma. Cumartesi. Pazar 21.45 Ben Çalmadım (Corıık oyunu) Conartesi 14.30 Pa/ar 11.00 İSTANBLL TtYATROSU (44 2"; J6) CILGIN YENGK Panrtesı haric, her *ete 211 Carsaroba. Cumartesi. Pazar 15 00 HEYAMOI.A. Salı 21.15 Cnnıartesi Pazar 1S.15 KADIKOV OPERA TASDKLENLFR TlYATROSU (37 29 07) Namn» Mahallesi Salı hariç. her akAsam 21.30. Çarsamha. Cumartesi, Pazar 188.30. Carsamha halk junıi. KKNT OTUNCULAKI (4« JS 89 47 36 34) FARELER ve tNSANL.AR Çarsamba. Cumartesi, Pazar 18.15, 21.15. Persemhe 21.15 de. HOCAM1N OI.GLALL'K ÇAĞI Carsamha. Cnmartesi, Pazaı 15.00 LC K1ZKAB DFŞ Cuma 1815: 21.15 tCFRDEKİI.ER «ah 21 15 rte KADIKÖY tL (36 51 51) Merdi\en (Oyun 3 Perdp) Pazartesi hariç, her eiın 21.30. Cumartesi. Pazar 17.00 de. Dedem Be. hek Oldu Çotıık O.Minu Pazar 1100. Carsamha. C'ıımartesi 14.00 de. Ml'AMMtiK KAMACA («4 M t«) CİBALf KARAKOLÜ Muzıkai OVUD 3 oerde Pazartesi na.io neı gec» 2 U n Cıımarteıl Pnzaı 1S00 de. Persembe nalka 6 8 rencıve neı eün tenzılaUı NjS\ SEREZLI • TOLGA ASKINK TIYATROSL (47 18 86 ŞİSR li) llavyar mı Mercimek tnı? Carsamha 15.30 (Öerenci) Porşemh* 18.30 (Halk) 2I.3« Cuma, Cumartrsi. Pazaı 15.3(1 »1.3» NKIA1 (JVIiUn Vf AKKAUASLARl «ehzadt Uısı 21 11 «6) Kerııgltı Vakasıntn Hikâyeki • Peri$an Rıfkı Satı haric her cere 21.3»: Cumartert Parar 18 15 21 3(1 ORALOĞLÜ TtVATKOSU (4* «• H0; ANVEMI KOCA ARIYORUM Persemb* haıic rıet «kgMs 21 İS de. Carsamba Cumartesi Pazar ı5 15 ta Pazartesi 31.15 v Çarsamba Iİ.SO d> hatk »» Uleba tenzilattı ULV1 VKIK'İ,: .OorOclly» C*IT»nım. (Komedi 2 bolüm): oazar» tenl haric beı ıccc 21.15 <;arjamba: eomarlecir oazaı 18.15 matine C(. VAIMU> KAHAKt IİYATROSU ralorlm «ır«*elvltef O. tel Keban altı (49 90 İS) Valandaj Cezmettin Pazartesl K>ne her nın 21.S» Cumarteıl Pazaz 18.341 da ABIDİMS MACrTKA LARI (Cocab ovunlan) Pazar <aat u.oo BEMZİ KİTABEVİ ÎSTANBUL Bir Iktidor Yargı lanıyor Ba?ılan hıç bır yerde çık mamış 64 sayfa tarihi fotoğ. raf ve belgelerle Yassıada' nın perde arkasını, bu ko. nuda en yetkılı ağız olan Yassıada Kumandanı Albay Tarık GÜRYAS anlatıvor. Bayar'ın, Mencleres'ın mektuplan. notları, hatıraları, ınfazların PERDK ARKASI eserde yer alıvor. (2ü lira) Genel Daşıtım : C E M X A î I > E V1 Cağaloglu tstanbnl Garsonluk yapan bir kaatil zanlısı yakalandı Kan davası nedeni ile 2 yıî önce Diyarbakır'da. Ali Burçkm'ı bıçakla öldüren Yılmaz Burdakul. önceki gece Aksaray da bir otelde yakalanmıştır. Cinayetten sonra tstanbula gelen ve tanmmıs bir kebapçıda garson olarak çalısmağa başlayan Yılmaz. polise verdiği ifad'esinde. «Amcamın intikamını aldım» demistir OCAH SAHS*3H (Arcna mn> rnsııoda . 49 IM 19) CH HO • HOZ Pazartes) haric neı tecm 21 İS: Carsamba; Cumartvsl Pazar 18 1) dt matine DEVftt SÜLEYMAN »1 ' Oeaktan 111Oaren pazaıiesı oarıc ner ceca 21 15. Carsamba Cunıtnetl Pazar 18.15 JllS «e AŞK SANATI c i n s eI sorunlarmız ba kıtapta metinsözen o DELİLER BOŞANDI AZİZ NESİN AZİ2 NESIN'IN 23 YABANC1 DİLE ÇEVRILMIŞ OLAN BU KITABININ UÇÜNCÜ BASIMI DA TÜKENMEK Ü Z E R E D I R 25 Hikâye 1" liraTEKIN YAYINEVİ MIZAH $AHESERI 1946 mezunu doktoriar şenlik düzeniedi 1946 yıhnda îütanbul Tıp Fakültesinden mezun olanlar. mezuniyetlerinin 25. jnlını 2» Mayıs cumartesi günü kut!ayacaklardrr. Düzenlenen programa göre kut lama şenliğj saat 10 da Florya kulübünde başlıyacak ojunlar, müzik, öğle yemeği. deniz pingpong müsabakalarını çeşitli sürprizler \e akşam Çınar Otelinde yapılacak yemek ve balo izleyecektir. DOKUYAYINEVt PK: 1O9 BEYAZIT İST. AŞH SMU1I 0fewALT KOLLE mn Qurottuier KOparan iılmı cekılen cmsel sorunlarmızı aydmlatan kıtabı çıkU 1 kıtap 15 TL. î Tviay; Yaymları i I. SADLTINAZTEPE " • , AVUKAT Bazıları hıç bır yerde çıkmamış 64 savfa tanhi fotoğraf va belgelerle YASSIADA'NIN PERDE ARKASINI, bu koDuda en >etkılı ağız olan lassıada Kumandanı Albay Tarık Güryay anlatıvor. Bayar'ın, Mendeıes'ır. mektuplan. notlaîi, hatıraları. ınfazların perde arkası eserde yer aiıyor (20 lira) Genel Dagıtım : CEM YASINEVİ, Caealoçlu İSTANBUL BIR IKTIDAR YARGILAHIYOR SON TILLARI.% EN ÖNEMLİ HATIRATI konuk kız simone de beauvoir ünlu KADIN.dan sonra.şimdi de yazarın en sevilen romanı! m ALBEHT BAYET DİNE KAflSI DOSÜNCENİN TARİHİ EROL ERKUT'un oğlu oldu Gazetemizin Muhasebe Sefi arkadaşımız Ero) Erkut ile Neclâ Erkut'un bır erkek evlâtları c*ün\ava gelmistir. Kendilerini tebrik eder. vavruya urun omurler dileriz. • BAKÎRKÖY: încırlı. Mer kez. (Yesilyurt) Evrın (K. Çe< nıece). Şifa (Safrakoy). Emek (Osmaniye), Ömür (Kanarya) Topdemir (Güngören) Okom (Bah.Evler) • BEŞİKTAŞ: Sağlık. Gul (Ortaköy), Boğazıçı (Arnavutkny). Fırat (Etiler) • BEYOÖLU: Ege. Tokgöz, Itır • KMİNÖNÜ Yemıs. Buvuk İstıkamet, Verneciler • EYÜP: Guven, Saglık (Sağmal.). Yenı (Sağmal.). Ümıt (Rami). Nümune (SilâhTİYATROLAR tari İSTANBIL DEVLET OPERA VI • FATİH: Guven. Aksemsed EALESI (Eski Maksim salonundın. Cumhurıvet. Yenı Nese, da 44 31 34) Carmina BurafSamatva), Balat na Sahne Oratoryosu Bu çe Yenı Sifa Mprke7 ce 21.00 de L'SKÜDAR (33 «3 17) Bojac llaıl • GAZÎOSMANPASA: Çetm (Oynn 3 perde) Cuma haric. her Gocmen (Ku.Koy) ffiın 21»0. Pazar 15.30. Pararte• KADIKÖY • Rıhtım. Altısi öjtrenci. Persemhe halk tenıci Bayeı. Yenıgün (Moda), zilâth. fÇıftehavuzlar). DarFATİH 122 0] 71) Kaçak P a Tanyer vol (Suaniye) \ur (Fıkirtepe) zartesi haric her ttuıı 21.00. Pazar 15.30. Salı öirenci. Carsam• KARAKÖY tzmir ba halk tenzilâtlı. • KASIMPASA Karadenı? »YKfeK thKAl l l t t l K ( » U /R»• SARIYER Mete. t=tınve lcl Alkaraı rWatm*D 44 ?4 Hl) Merkez AMAN PAŞA B|KA^ OAHA 9 ŞİSLÎ: MarmaiH. Selgün. YASA Paurten harlc. neı Nişantas. Güvenpvleı (Mec. run 18.1»: s>| |A: C»r5amh. \n.\i fterrncl »* halk» Kov). Gültepe. Çağlavan Yeni «Z4K rlVATHOSIj Moı.fteı İtımat (Okmevdanı) Hepgtlleı (22 62 46) V4NDIM • ÜSKÜDAR Selimne \ e NACİYE Sah Prrsrmhr î ,:n •atı Bavkara Zpfrr Ziva He C I 1 (Çenselkov). Alpe;8EYATI OtMTF.K Cumı 21 III kımhan I Alemti'aS) Cumarteüi; Pazaı |K.|S: f\ "« BAKIRKÖY AL| BABA rtY M • ZEYTİNBl'RNU Korav. ECZANELER VAR11K YAY1NIAR1 '••••« ••••••••••! Şcrh ve izahlan 50 TL. ERKEK inansman KIZ KA1MANDU Kanunu vktor mamı itte B O M AN 323.Cİ baskısınaan çevrildı. MA1 İAVINLAR1 Oünya Gençliğinin bu büyük sorunu en btiytik bunalımı ŞÎMDİ TASA ANAYASA .S1PAKİŞ AUKESİ MINNET(.<İI.r KI1ARF.Vİ < :>i..ıl»t.'lu MrvHaın I>taııbııl Tıl : ?T Sii S« >(, 71 88 Banavel'in fiime alınan b" "°hs romanı. MAY YAYINLARINDA. YOLLARInda Oktau Uerel YEPYENİ BİR ÜSLJUP HARİKA BİR ELESTİRİ ıstanbul»an karaç^aesıiS/ 2..teT:268l42.# 2 if 2 İr 2 NOT: Kamgarn Hazırlama Makinaları Adet İntersekting (1952 1953 model Sant'Andrea Novara) Adet Gillbox (1952 1953 model Adet Finisör (Herizonlu) (1952 1953 model Yukanda gösterilen makineler komple olup 2000 iğlik bır tabrıkanın tam karşıhğıchr. Müracaat: 47 43 65 47 31 76 (Reklâmcılık: 946 3850 ı SATILIK ÇOK İYİ ve ÇALIŞIR DURUMDA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle