19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Test UNİVERSITELER Imtıhanlarma Hazırlama Knrsları 2 HAZİRAN'DA BAŞL1Y0R Gündüz ve akşam kursiarma kayıtlar yapılmaktadır. Broşur ısteyıniz. GÜVEN DERSHANESİ Osmanbey, Halâskârgazi Cad. No. 290 ISTANBÜI Telefotı: 47 46 6* (İlâncıhk: 3276 3857ı umhuriyet Rurucusu: YUNUS NADİ Suyuk ılgı goren KMHN re KADI.VLtĞlMLN HjKAVESI kjtaolaıından sonra sını dı de vazann en sevılen romaoı 48. yıl, sayı: 16796 Telgraf re tnektup adresı: Cumhunvet IstanbuJ Posta Kutusu: İstanbul N'o. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 06 22 42 97 22 42 98 22 42 B9 11 Mayıs Salı 1971 Koman Çatıren; BLRTAN OSAUAS BEAÜVOIR Du romanmda «batun romancıların ksdın kakramanlarına >ukledıklerı ahlâkçılifia da. uyumcuhıja dı boşvermekte. en gunlüfc tfavramşiarU ya»»\an, en cıddJ •orunitrla coguşan, o eüne dek gbrülmemıs dıjj kahramanlar varatnıaktadır» M. NADEAL Tam on«tın 49* »ayla Ofsei Kanak 20 lıra Ödemeh isteme adrest PAYEL VAVINEVİ: P.K. * » Istanhul KONUK KIZ SIMONE DE BEAÜVOIR Yargılama başladı Eskişehir Sıkı Yonetim Mahkemesi ilk duruşmada 5 tutuklu genci serbest bıraktı ESKİŞEHİR Estoşehır Sıkıyonetım Komutanhğı Asken Mahkemesi, ılk durusmaya bak n,ış ve tutuklu oğrencilerden beşııu serbest mrakmıştır Bu oğrencilerden Ahmet Pışkın Ülku Ocakları Başkaru, Hamdı Buyukvuna. Ahıne'\bacı. Muzatfer Çalışkan ve llustafa Coşkun ıse Devnmcı Gençlık Örgutlı uyesıydıllr Duruşmada, mahkememn go revıne ılışkın ıtıraz reddedümış ] 27 Nısan gunu tutuklanan genç lerın tahlıye taleplerı ıse kabul olunmuştur. Dava, sanıkları:» j !>erbest bulundukları sure ıçınde devam edecektır. Eskişehir Sıkıyoneum Mahke mesı, onümüzdekı gunlerde dı | ğer dosyalara da bakacaktır. Gözaltına alınma suresini 30 güne çıkaran Meclis, Sıkıyönetim Tasarısını kabul etti 6,5 SAAT SÜREN GÖRÜŞMELERDE SÜRE İLE İLGİLİ MADDE, AP VE MGP OYLARIYLA DEĞİŞTİRİLDİ CHP SÖZCÜSÜ, «ÇOK İLKEL BİR TOPLUMA UYGULANACAK BİR K A N U N CIKARILAMAZ» D E D İ CHP'ye göre baıı maddeler Demirel Komisyonu Raporu bugün Anayasaya aykırı değerlendiriliyor ACABA 226 OY'U NERDEN BUL1MALI Ozel yüksek okullar akademüere bağlanacak ANKARA, (THA) özel vuksek okullaıla, onumüz. dekı jıl lstanbul'da unaversıte sayısı uçe, Ankara'da ı»e dörde çıkarılacaktır Bu unıver»ıtelerin çekırdeğını, akademıler teşkd sdecektir. Ö'el yüksek okullar, Ankara ve Istanbul'd'a akademilere bağlanacakrır. Unıveraıteler, ozel juksek okul ofTenellerınl almak ısl,ememı.«ler, sadece Ege Ünıversitesı ozel yüksek okul oğrencılerıni kapsaroına alabıleceğını bildırmıstır. Dı$çılık ve Eczaeıhk ozel yüksek okullan durnma gore «tasfiye» edıleceklerdır. Ankara, istanbul ve Eskisehir' de tktısadi r e Tıeari Ilımler Akademıleri tle Güzel Sanatlar Akademllerıne bağlanacak olan ozel yüksek okullar içın »on toplantl, öncekı akşam Ankaıa' da vapılmış, MılIS Eğınm Baka. nı Şınasl Orenn ba?kanhğınd«;. tn toplantıya Akademı başkanlaıı katılmışlardır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) "Saç sakal kesmek için khnseye emir veıilmedi,, Birıncı Orrfu \e Sıkıvonetını , Komutanhğı Basın ve Halkla j llışkıler Şubesı dun yaptığı açıklamada, Sıkıyonetım Komutanlığının emrıvle Istanbul'da saç, sakal ve mırı etek kestırı!. aıgıne daır çıkartlan haberlerın maksath ve yalan olduğu ıfade edılmış, halkm bu kabıl dedıXodulaıa ınanmamalan. bunlau ıhbar etmelen ı«tenmıstır. Bırıncı Ordu \e Sıkıvonetım Komutdnlığının Basın \e HalkİJ Ihskıler Şube<=ınden \apılan aB. Alraan>a Başbakanı W. Brandt ile Dışişleri Bakanı W. ScbctI K.ıbıuc toplaııtiMiulan oııce! çıklama avnen scnledır : «1 Sıkıyönetim Komatanlı*! rmritle Istanbul'da saç, sakal \e mıni etek kestirildiçi haberlerinin dolastığı öğrenilmistir. 2 Sıkıyonetım KomutanlıJınca hicbir gbre^live boyle bir \azife ve emir \rrilmemistir. Esasen KomutanlıÇımızın seyyar berber %e terzileri de >oktur. 3 Ancak. bn benzeri haber. ler halkın ve «ençlifin kendılerıne karsı cephe aldığını bilrn bır ce\re tarafından maksatlt nlarak vaMİmakta, belki de ter. tıplemektedır. 4 Tertipçileri arastırılmakta olup. saiın bolçe sakinlerinin DIŞ HABERLER SERVİSİ bn kabıl dedikodulara inanroa. yıp, bunları ıhbar etmeleri hassaten rica olunur.» Teni Sıkıyönetim Kanun Ta. sarısı dun gece Millet Meclisınde kabul edilmiştir. 6,5 saat suren goru$meler sırasmdd, eııçok rauzakeresi vapdan mad delerden biri, gozaltında bulundurma surcsiyle Usili 15. nıadde olmnş ve Geçicl K«misyonca 15 gunc indirilcn b« sure, hukumet tasansındaM gıbi. tekrar 30 gune vııkselülmıştir. Bu dcjisiklik. AP \e MGP o^la^ı^la sa^lanmıs, dıçer mad. delrr ise. Komis^ondan eeldı^i Ribi kabul edılmistır. (Arfcası Sa. 7, Sfi. t dc) Kimler katıldı? Saat 16'da Bakanlık Şura Salonunda başla> an toplantı faat 22'JB kadar surtnus toplantı\a Mıll' Eğıtım Bakanı Şması Orel, Ankara İTİA Baskanı Prof. Hamza Eroğlu, Eskişehir ITIA Baskanı Prof. İhsan Cemalcılaı, Ktanbul tTÎA Başkanı Ord. Prof Nıhat Sajar. tstanbul Guzel Sanatlar Akademısı Baska'.ı Prof Fendun Akozan. İstanbul Devlet Mımarlık Akademı.ı Ba«kanı Prof. Vakkas Aykut, Mıll! Efiitıra Bakanlığı Refoım (ArkMi Sa. ?. 8». S de) ANKARA (Cıunhuriyet Bürosu) Cumhunyet Senatosu Trabzon ujesı Omer Lutfı Hocaoğlu fle Konya mılletvekılı Ozer Olçmen'ın verdıklerl »e kardeşlenae bazı kredılenn temın edılışınde \e j'atınm ındınmmden ıstıfade ettırilmelennde beş yıllık kalkınma plânma aykın hareket edıldıjfo ve bu fıüın TCK. nun 24ö mcı maddest kapsamına gırdiğı ıddıasıyle eskı Başbakan ttemirel hakkında Meclis sorusturması ıstenen onergeleıını mcelvyen. 9/16 numaralı soruşturma hazırlık komisyonu son değerlendırm^vi yapmak uzere bugun saat 1530 aa vemden toplanacaktlr Soruştunaa. Jjazjrlık. KâRusypnunun d»ha doce T.Bİ1Jİ. den aldıgı 30 gunlük mehıl 14 Maj ısta sona ereceğınden komısvon 14 Mayıs akşamma kadar hazırlajacağı raporu TBMM ve \e recektır. Komısyonun derlemeje çahştığı belgeleruı çoğunun geldığı. ancak onemlı bırkaç belgerun halen göndenlmedıgı öğrenılmıstır Fakat oğrendığımıze gore, bazı komısyon ıryelerı gdnderılmeyen belgelere rağmen onergpde one surülen hususlann «tebevviin rttiği» goruşunu savur muşlar. Demirel hakkındakı ıd(\rkası Sa. 7. Sü. 3 dr> Adalet Bakanı, Anayasa'da değişiklik haberlerinden bazılarını yalanladı \\KARA, (a.a.) Adalet Bakanı ve hukumet sozcusu t<maıl Arar, a a. \e H A. muhdbırlerının çesıtlı konulardakı sorulaıını ce\ aplandırmi'î, Ana\asa degışıklığı hakkındakı bır soru uzerıne, «Bızı Anavasa de» ğışıklığıni yapma% a zoçlavan bızzat Ana5asa\a muesseselerı ıçmdekı bazı sıkayetler, parlamentoda yapılan şıkâyetler ve on yıllık tatbıkatta mevdana çıkan aksaklıklar olmuştur. Bız de bunun uzerıne Ana\asa değı^lklığıne eğıldık» demı«!tır Arar «Anayasa de|isikli$i çalısmaları ne salhada?» «ekliDde. kı soıuvu ce\aplandırırken, Ba=bakan ıle Anaya«a Profesorlerı arasında ıstl^arî mahıvettekı çalısmaların devam ettıgırıı, bununla ılgıli olarak Ankara Ümver'=ıte«ı Anayasa Prolesorlerı, Doçentlen \e Asıstanlanna Ba"=bakanla bır gorusme ı^tedıklennı \e gorustuklerinı, Prof. HuseMtı Naılı Kubah'nın Ankara'va da\et edıldığını \e kendısıvle de l«tı=arı mahıvette goru^ulduğıınu behrterek <=o^ ie demıstır ' <%rkası Sa. 7. Sü. 6 da) I Dünya borsalarında Dolar sürekli düşüyor Martfm değeri yükselirken, B. Almanya'da altın fiyatı geriledi Emekii moaşı % 4 yükseliyor ANKARA. (Cumhuriyet BürosuI Emeklı maaşlannı göruşmek uzere MUlet Mecbsı Butçe Plân Komisyonu bunyesmde kurulan alt komısyon. dun yaptığı toplan tıda hukumet teklılı ıle getırılen 375 mılyon liralık ek odeneğın dışında yaniden yuzde 4 oranın da bır arttırmayı kabul etmıştır i Alt Komısyonun uygun gordu ı ğu bu arttırma uyarınca emeklılık gostergesındeki rakamlarla ilgıli ıkı değişiklik önergesi verilmiştir. Bu ıkı önergeden CHP Ha. tay milletvekili Hüsnu Ozkan'm onensi kabul edilerek yüzde 4 ora nındaki artıs benimsenmıştır. Boylece, göstergedeki tavan rakamı 675'ten 700"e çıkmakta, diğer gosterge rakamlan da bu deği'iklığe paralel olarak duzenlenmektedır. (JOZLNDEKI PERDE ALINAN CHP GEVEL B4SKANI İSMET İNONU. AMELIYATTAN ÖNCE EŞt VE AMELİYAT EKİBÎYLE BE. RABER... (Fotoğraf aa) Inönü, dün göz ameliyatı oldu ANKARA (Cıunhuriyet Bürosu) CHP Genel Bd^aııı Knıel Inonu üua »Cd.1 a«ut U JÜ aa An8 kara Tıp Fakultesı G0.4 Klmığınde bır goz ameliyatı gecırmıştır. İnonu'nun gozundekı katarakt an>eh\atı, Klınık Dırektoru Prcî Vahıt Orgen'ın yonettığı bır doktorlar ekıbı tarafından japılmı>tır. Amelıyat 35 dakıka surmustur. Inonu'nun sıahi durumu ıle , ıigılı olarak >a\ınlanan bıloı j rıde, sıhhî duıumunun ı\ı oldugu, bır hafta sonra ha=tanfden taburcu edıleceğı bıldırumı^tır. Dıger taraftan amelnat geÇ'ıen CHP Genel Baskanı Isme! | lnoru'\e heı yerden geçmls jl•un telgrafları gelmektedır Bd jrada AP Genel Baskanı Sule>.man Demirel de Inonu ve bır telgraf >o!la\arak geçmış o'sun fCumhunyet Bucfemı^tır. rosu) Çalışma Bakanı \tıllâ Sav. \Tirt dısma işçı kaçııan çebekelenn tstanbuldak: Aiman Irtıbat Burosunun elemanlan ıle ı^bırlıgi hahnde çaiıştıSmı açıklamıs 1969 Tl vıl'an arasmda bu tuı doland'ncılıkla buvuk kazançlar saglnan 24 «ebekenın tesbı* edıldığını bıldırererk aImacak tedbırler konusunda \ahan"i ulke vetkılılerının de «büyıik u^anıklıU» gostermesı gerektıgını sovlemıştır ARANAN 11 KIŞININ ADLARI AÇIKLANDI • İSTANBULDA GÖZALTINA ALINAN 40 KİŞİ BIRAKILDI Batı Alman markırun değerının seıbest bırakıimasından Amenkan dolanndakı deger duşuşu, dun de dunyanın bütun borsalarında devam etmıştır. Amenkan dolannm değen. artık Federal Al manya Merkez Bankasınca desteklenmedığı ıçm resmî karu 3 64 martc olan bır Amenkan dolan dun Frankfurt borsasında 3 50 mark a kadar duşmuştur Ote >andan Batı Almanjadakı ^ «A \abancıların banka hesaplanna ı W laız odenmemesı kararı da, dun sabahtan ıtıbaren uvgulanınaja başlanmıstır Almanj'a'da dolann değennde gorulen onemlı duşuş ve Alman Merkez Bankasınm yabancılann banka hesaplanna faız odenmemesı kararına rağmen dun valnız Frankfurt'ta ışlem goren dolar mıktarı. 1 mılyarı geçmıştır Ajnca, Franklurt borsasuıda altm tıyatlarında aa du^us olmuş 4 Mayıs da 4 66S mark olan çubuk altımn kılosu. 4 550 mark a kadar duşmuştur Frankfurt'ta 1 Oıdu \e Sıkı\oııetım Ko. mutanlığı dun ja\ımladığı li saMİı bıldırısı\ le, aranan 11 Kişının adlarını açıklamı^tır. Bıidmde aıanan kı^ılerın ver lerını bllen \eja kendılerını ıkâ met ettırenlerın de ıhbarda bulunma'sı i'tenmekte, ak«ı halde I TCK nun 296 madcfe^ı gereğın j ce. hukumetın arastırmalarıııa kar>ü faılı gızlemeje ^ardım e'mek suçundan takıbat yapılacağı ıfade edılmektedir Hakkmda gnabı tutuklama kdran olanlar sunlardır' Dr. Hikmet KIMICIIDII, Hasan Çetın, (Arkası Sa. 7. Su. 2 de) Türk Lirasının Franga göre değeri saptandı ÇftUŞMA BAKANI, İSÇI KAGIRAN ŞEBEKELER İÇİN AGIKL#MA YAPTI Londra borsasında ıse 3 66 mark a satılan Amenkan dolan, dun 3 51 mark a duşmus buna karsılık In<nlız sterhngınde bır değışıkhk olmamıştır Dolarm değennı kavbederek markın değennde gorulen bu "o4 l'lık artıs Londra borsası ılgılılerınce mark ın °o4,l revaluasyonu olarak nıtelendırıhruştır (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Londra'da mark yükseldi 4NKAR4, (Cumhurivet Bürosu) Dolar Mark <,ekı<îmesının dunja paralan uzerınde \arattığı degeı değısmelen sonunda l^vıçre frangı ıle Avusturv» «1lınımn değerlerı vuk"eltılıme T C. Merkez Bankası da bu ıkı pttra\a ılı^kın ^enı değerîerı tespıt etmıştır Yenı kurla: bu sabahtan ıtıbaıen u\suldma\a konulacaktır Yeni kurlar Merkez Bankasınm yaptığı açıklamaya gore yenı kurlar, şov ledır B:r Amenkan dolan 24 75 Avusturya şılmı, Bır Amenkan dolan 4.08415 Is\ıçre frangı Buna gore bınncı hste şoyledır Bır A\ustuı>a «ılıni 5760 kuIUŞ ıken 60,606 kuruş olmakta, bır Isvıçre frangı 348,83 kuruş (Arkaaı sa. 7, Sü. 1 de) Tasarruf amacıyla kaldırılan dış gezi ödeneği yeniden konuldu »TABİP ALBAYLAR DA GENERAL OLABİLECEK Baykurt serbest bırakıldı \NKARV (Cumhuriyet Bürosu) Sıkıyonetım yetkılılerınce 2 gun once gözaltına alman TÖS Genel Başkam Fakır Baykurt dun sabana karşı serbest bırakılmıştır. Baykurt, ODTU'dekı gorevıne baslamış, sorgu sırasında kendısıne çok ıyı ışlem yapıldjgım aılesıne te lelon edılere1: IM olduğunun bıldırıldığım sovlemıştır Dünyanın en genç karatecisi * raşındaki Kim Pisut, clleri ile tahta kırabilen dunyanın en genç karatecisi. Kuçuk Kim karateyi, bu spor daluıda sivalı kıışak kazanmıs olan babasını «eyredcrek oçrcnmiş. Kuçuk luz kendisinden buyuk erkek çocuklaıı rataatlıkla yenebiliyor. C H P tzmır mılleneltıll Burnanettın Asutay ın Millet Meclısınde vurt dışına kaçak ısçl ANKARA. ıCumhumeı Bürosu) i gonderen şebPkelpnn faaltyetleMillet Meclısı Butçe ve Plan Ko [ ri hakkında cıkan haberler uzemib>onu son butçe göruçmelerın ' rine vaptı*ı nıt s^ındem dışı kode NATO Parlamento grubunun, • nusma resıtpsı ıle Bakanhftınm tasarruf amacıyla kaldırılan di; konu ıle ılsilı çalı^malann) va gezılere ait odeneğını vemden ka | zılı olarak ^«ııtav'a açıkla^an Kbul etmıştır ' tıllâ Sav bu sfbekelenn çalıç(Arkası »». 1. Sü. 1 de) (Arkiu Ss. 7. Sa. 3 de) J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle