12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASfN AHLAR YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT BDER I Sahibı: Cumhurıyet Matbaacıhk ve Gazetecilik T.A.Ş. adına ^. NAZtMK NADİ Sorumlu Vazi tşleri Müdürü • OKTA* KUKTBOKK Basan ve Yayan : CCMHURİYET MATBAACILIK ve GAZETECtLÎK T.A.Ş. CağaJoğlu Halkevı Sk. No. 39.41 * * * BÜROLAR: ANKARA: Atatürk Bulvan Yene* Apt. Yenisehir Tel: 130920 139544 1 S S 12 ABONE ve tLÂN Att! POJU Ba5],U (Maktul !0fl Llra İZMIR! ftvzipaga Bulvan Afsaio£lu ÎSbanı r*l: »230 34708 CÖNEV tUıEKİ: Kumkoprü M «aksk Tel: 4550 3934 No. 40 ADANA Aylılc Ayhk Aylık Aylık Kurt lçl Vurt Dısı 18 34.50 54 103.50 108 207. 216 414. 2 ve l ncı aayla (Santiml) mı • 85 • 3 Oncü sayıa (Santımıı 7S » 4. 5. 6DCI sayfa (Santimiı 100 » Nişan. Nikâh. Evlenme. Doğum Ölüm. Mevlid. Tesekkür 23 üncfl li Gn.» 150 • 100 » Ölüm. Mevlid. Teşekkür (5 Cra.) SAY1SI KURÜŞ 60 (Baştarafı 1. Sayfada) Dunkü görüşmeler sırasında CHP sözcüîeri: özellikle; matbaa kapatılması. gozaltına a l ı r.acak sanıklann Sıkıyönetim Mahkemelerine çıkanlmadan on ce 24 saatten çok gözaltmda t u tulması gibi hükümleri Anayaea'ya aykırı bulduklannı s ö y l e . mişlercfir. Tasarının kabulünden sonra bir teşekkür konuşması yapan Milü Savunma Bakanı Ferit Meletı. «Bazı hallerde Sıkıyöne. timm bir yıla kadar da sürebileceğini» ifade etmiçtir. CHP'ye göre Süre.. Tasanrun 15. maddesi üzerinde de CHP sözcüîeri, değiştirme teklUleri getirmişler, yargıç karşısma çıkmadan 15 gün gözalunda tutulmarun Anayasaya aykırı olduğunu öne sürmüşlerdir. AP' li Bahattin Uzunoğlu Ue Turgut Nızamoğlu ise, gözaltında hıtma süresinin bir aya çıkarılmasını savunarak. bu yolda bir de önerge vermişlerdir. Önerge. AP ve MGPTflerin oylanyla kabul edilmişttr. Bilindlgı gibi, hükümetin hazırladığı metinde de 30 gün olan bu süre, Geçici Komisyonda 15 güne indirilmişti. MHP Genel Yönetim Kurulu belli oldiı ANKARA. ( » a ) MHP Genel Kurul çahştnalan sonunda genel yönetim kuruluna seçilen 35 üye nin isimleri. dün belli Olmuştur. MHP Genel Yöncöm Kurulu \ na seçilen üyeler. şunlardır: Düadar Taşer, M. Kemal Erknvan. Fanık Akkülâh, Necati I s l u . Kâmil Koç. Ahmet Kr. Sadi Somuncuoğlu, T. fikret Kılıçkaya, Osman Yfıksel Serdengeçti. tbrahim Metin, 1. Hakkı Yılanlıoğlu. Sadrettin Tosbi. Os , man Enç, Nihat Yazar. Nusret • Van. Gün Sazak. Mesııt Kahrat j lı, M. Ali Güleç. İsmail Aytekin, Sıtkı Çortoğlu, Kenan Tnysun. Yaşar AyıkbUgin. Hasan Çulhaoğlu, Kemal Cabioğiu, Oğuz Özgür, Eşref Alparslan. Mehmet | Doğan, Turan Koçal. Hüseyin J tzroez. Sadettin Tokbey. Süleyman Siirmen, Naci Kuşadalı, Naci Karamolla. Rahmi Yeşil. Arif Ramazanoğlu. Sıhıyönelim Komulanlıklorı dün de bildiıi yayımladılar ADANA, ıCumhuriyet BÜTOSB) 6. Kolordu ve AdanaHatay Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla Münasebetler Bürosu dün 2 No.'Iu bir bülten yayınlayarak «Halkm hnznrunu b<wanlarm Adana dışm» çıkanlacağını» bildirmiştir. Bültende, Adana basını neşrivatınır. olumlu karşılandığu ha!en faaliyetlerine rtevsm e*mekte olan derneklerden bazılarımn kurulu? sayelerine aykın harrketlerinin sezildiği. bu yolda calışmaları devam ettigi tskdirde bunların da kapatılmaları loluna gidilecegi bildirilmektetfir. Bültende ayrıca bugüne kadar Sıkıyönetim Koroutanlığına, çoîu yasaklanznış sol yayınUr buiundurmak ve bir kısmı da mevcut nizamı vıkmaktan sanık olarak 47 kisiye ait dosyanın intiVcal ettiği. biri kız ögren<H olmak üzere 5 kişinin tutukland'ıgı. diğerlerinin ise tutuksuz olarak yargılanacaîı belirtÜPrek. Adana'da halkm huzurunu sağlamak maksadıyle yazlık *ınema ve bahçelerin Bsadrfa'r.i esaslara uvmaları istemnistir : a) Miizik yayınları ancak sinema vp bahçpdp bolunanların duyabileceklpri tonla vapılaraktır. Yüksek sesle anons vapılmı. yacak. plak ve teyp çalınmıyaeak ve şarkı «övlenmfvecpkür. b) Sınemalar programların: pece satt 24.00'te bitirecek şekilde düzenleyeceklerdir. öfe yandan îsmail Taş. Zek» Serdar, Durmu? Engin, Seyfettin Erırüner. Bektaş Alacalı. tbrahitn Güldan ve Kemal Pınarcı adındaki sabıkalıların Sıkı. yönetim sınırları dışına çıkanldığı açıklanmıştir. StîRT 70. Piyade Tugayı ve Siirt tli Sıkıyönetim Tali Bölge Komutanı Tuggeneral Kenan Caygun. dün 3 numaralı bir bi;diri yayınlayarak «Halkın asılsız haherlere inanmamaftinı» i.«temiştir. Bildiride Siirt ili dahilınde camilerin kanatılacağı. dinin kaldırılacağı, Kur'an okunmasmın vasaklanacagı ei'bi maksath ve asılsız söylentiler dolaştığının ögrenüdijîini belirtilerek. Kanun vp nizamlara uvrun olarak faaliypt (österen müesseselpr sfrbestçe çalışabilirlpr. Bu vp buna beıızer korrularda asılsız ve maksatlı şayialar ortava atanlar ve yayaniar hakkında kanuni kovuşturma vapılacaktır» denilmektedir. Bildiride aynca. Sıkıyönetim bölgesi dahflinde ruhsatlı da olsa ber ne sebeple olursa olsun av rüfegi taşırasnin re av tiifeği ile dolaşmanm yasak edildiği belirtilmiştir. SAMSUN TÖS Samsun Şube. si dün güvenlik kuvvetleri tarafından arandıktan sonra kapatılcnıstır. Saat 11 stralarında TÖS binasına gelep polisler, hinayı aradıktan sonra evraklara el koyarak emniyete götürmüşlerdir Polisler daha sonra TÖS gubesini mühürlemişlerdir. TÖS Samsun şubesi kapatıldı Görüşmeler Sıkıyönetim Kanun Tasarısının Millet Meclisinde görüşülmesi öncelikle ele alınmış v e hemen maddeler üzerindeki gölüşmelere geeilmiştir. Tasannın 2. maddesi üzerinde «öz alan CHP Grubu sözcüsü Yusuf Ziya Yagcı. maddeâe eeçen «bilcfimle peraonel» cfeyiminin «askerî birlikler ve. zabıta Vnvvetleri» seklınde d e . giştirilmesini savunmuş, CHP'lı Kenan Mümtaz Akışık ise yenı Sıkıyönetim Tasarısını ağır olarak niteleyerek 1961 Anayasası ile belli bir seviyeye gelindiğin . hu seviyede «çok. ilkel bir toplama Mygnlanacak bir kann. nnn» çıkartılamıyacagını ifade ecferek «Hiç olmazsa Anayasanın Temel Haklar Bölümüne titiılik göstertlmpsini» istemiştir. AP Grubu adına konuşan Hüsamettin Başer. maddenin «ymw kabulünü istemiş, Geçici Komis yon Başkanı da aynı görüçü pay laşmıştır. Daha sonra verilmiş olan deği;!klik önergeleri reddedilmiş ve madde Geçici Komi*yondan geldigi şekilde A P v s MGP'lilerin Oylanyla kabul e dilmiştir. Diğer maddeler Bu arada. Sıkıyönetim Mahkemelerioce verilecek olan hürriyeti bağlayıcı cezalarm para cezasına çevrilemiyeceği VB Sokıyönetimin sona ermesinden sonra da. Sıkıyönetim Mahkemelerinin göreve devam etmesi yolundaki maddeler de, kabul edilmiştir. Tasarının kabulünden sonra kürsüye gelen Milli SaTunma Bakanı Ferit Melen, Meclis'e teşekkür etmiş; «Hurriyetin taroarruy1» yok ohna tehllkesinin belirdifi zamanlarda hürriyetten kısıntılar yapan Sıkıyönetim rejimini Türk milletinin tasvip ettiğini» ifade ettikten sonra. «Bazı hallerde sıkıyöcftimin bir yıte kadar d» sürebilrreğini» söylemiştir. Tasarı, Senato'dâ da görüşülecektir. Millî Savunma Bakanı konuşuyor Lüleburgaz'da yakalanan 5 genç gozaltına alındı HAYRABOLU. (Tekirdaj) Hayrabolu'ya 34 EE 392 plâkalı bir Mercedes arabayla gelen 5 genç, hareketlerinin şüpheli gö1 rülmesi üzerine emniyet ilgüile j ri tarafmdan izlenirken, ortadan kaybolmuşlardlr. Ancak, Hayrabolu Emniyeti'nin olayı çevre illere bildırmest üzerine Lüleburgaz'da yakalanan. Metin Karakaş (Hukuk Fakültesı). Pivale Eron (ODTÜ>, Ulvi Arslan (ÎTÜ tnşaat Fakültesiı, Sefer tnal (tTÜ Mimarhk Pakültesi). Me*. met Haluk Aksu (Calatasaray Özel Eczacılık Okulu) ögrencileri gozaltına almmışlardır. Nakşibendi iöreni yapan 38 kişi gozaltına alındı Yalova*nın Güney köyünde 62 yaşındaki Selâhattin Bingölün yönetiminde tören yaptıkları iddiasiyle 38 kişi gozaltına alırsmıştır. Nakşibendi âyini sırasında Janrfarmanın baskını sonucu e l e geçen sanıklann bulunduğu yerde bazı yasak kitaplar da ele geçirilmistir. Sanıklar hakkında kovuşturma sürdürülmektedir. CHP Meclis Grup Yönetim Kurulunun görüşü ANKARA. (Cumhnrivet Bürosu) Dün sabah toplanan CHP Meclis Grup Yönetim Kurulu. sıkıyönetim tasansmın. matbaa kapatılması, sıkıyönetim mahkemelerine çıkmadan önce gözaltında bekleme süresinin 15 gün olarak öngöriilmesi ve sıkıyönetim mah kemelerinin sıkıyönetimin sona er mesinden sonra da devam etnıesine ilişkin maddelerinin «Anayasay\ ihtâl» olacağı gariişünde birleş. miş ve sırası geldikçe bu maddelerin değiştirilmesi yolunda önergeler vermeyi kararlaştırmıştır. Asılsız sövlentiler gözyaşı va < r» * J Tasarının ilçüncu maıidesi görüşülürken söz a!an ürhan Birgit (CHP>. basına sansür konması ve basın organlarmı yayan matbaalarm kapatılması konularına değinerek. bu hükümlerin 1961 Anayasası ile çeliştiğini belırtmiş ve özetle şuıüarı söylemiştir: «Bazı çevreler Anayasayı lüks bulmaya ba;lamı%lardır. Bu çevreler yasalari Anayasa değil. Ana. yasayı yasalara uydurmak eğilimin delprdir. Anayasayı değiitirroek is teyenler çabucak bir fırsat bulduk larını sanmasınlar. Bu Anayasada asker. sivil öfrencinin alınter! vardır. Gözyajı vardır. Kanı vardır. Sıkıyönetim tasarısmın gorüşüldü ğu çevrelerde nezaretin 15 gün olmastm Utcyenlere sormak lâzımdır: Zatıâliniz kac saat nezarette kaldmız? Nezaretin n t oldujcunu bilir misiniz?.> 1961 Anayasasınm sansür tanımadığını. görüşülmesi stra«ında da matbaaların kapatılamıya cağına iliskin 25. maddenin yalTIÎZ gerekçenin okunmasiyle üzerinde konuşulmadan kabul tdildışini hatırlatan Orhan Birgit. 1. Ordu ve tstartbul Sıkıyönetim Komutanının basın özgiirlüğüne ilişkin demecini de örnek alarak göstermiştir. Tasannf (Bıstarafı 1 Inci lajtsda) Komijyon. 23 Mayıs tarihinde NATO Pariamenio Grubunun yapacağı di5 gezt nedeniyle verilen bir tekriri müzakere önergesiyle konuyu tekrar ele almış ve yapılan görüşmelerde Parlamento Gru bunun dış harcamaları için 175 bin liralık bir ek ödenek aynlması ka rarlaştırılmıştır. KIRKLARELt Bulgaristan hududuna 15 Km. uzakhktaki Armağan köyü merasında. üzerinde parka, fişeklik ve piyade tüfeğl bulunan uzun saçlı 2 kişinin. Çoban Hasan Eker'den ek mek alarak ormanda kayboîmaları üzerine. Kırklareli • Bulgaristan hududunda 300 er ve iandarma ile 300 köylüden kurulu araştıırna ekipleri, aramaya çıkmışlardır. Öte yandan. Pmarhisar'a bağlı Sütlüce köyünde, buğday tarlası içinde naylona sanlmı? telsiz cihazına benziyen bir araç. koylüler tarafından bulunarak ilgililere teslim edilmiştir. Kırklareli'nde şüpheli 2 kişi aranıyor Bulunan araç fiıanan (Kastırafı 1 inci sayfada) Mahmut Özen, Doğan t n s a l a n , Erbsn t'nal, Selâhattin Oknr, Orhan Ünalan, Hayri Çelik, Atilla Sarp. Ahmet Çoker. Aynca. armatör Sefer Sadıkoğln I H m r ReisJ'üı de Sıkıyönetim Komutanlığınca arandığl bildırilmiftir. Tabip Albaylar Öte yandan Bütçe ve Plan Kornisyonu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi kliniklerinde •direktbr» kadrosuyla çalışan ve kadro yokluğu nedeniyle terfi edemeyen ta. bip albayların «tuğıeneraU olmalarını sağlayacak bir kanun tasarısmı da kabul etmiştir. Öncelik ve ivediükle görüşülmek üzere Millet Meclisine sevk edilen tasarı. kanunlaşırsa 30 Ağus 40 kişi bırakıldı tos 1968 ile 30 Ağustos 1969 yılları Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından gozaltına alman ve Da arasında Gülhane Askerî Tıp Aka. demisinde •direktör» olarak çalışvutpaşa kışlasına götürülen 40 mış tabip albaylar tuğgeneralliee kisi dün serbest bırakılmıştır. atanacaklar ve atanrnalan bu taBirinci Ordu ve Sıkıyönetim rihlerden başlayarak geçcrli olaKomutanlıfı Basın ve Halkla caktır. Verilen bilgiye göre söz ko. llişkiler Şubesi tarafından açık nusu Albaylar tasarıda tanman landığına göre. Davutpasa kışla haklsrı elde etrnek için daha önsında bulunanlardan Iki kişi çece Danıstaya başvurmuşlar ve Daşitli suçlardan arandıkları için nıştay, tabip albaylar lehinde kaCumhunyet Savcılıgına verilmişrar almıştır. tir. İstiklâl Marşına ve Bayrağa saygı istendi DİYARBAKIR Diyarbakı: v e Siirt tllerı Sıkıyönetim Komutanlığı, Istiklâl Marşına ve Türk Bayrağına saygılı olunmasını istemiştir. Korgeneral Suat Aktulga imzah bildiride. tstiklâl Marşının çalınması ve bayrağımızın göndere çekilmesi sırasmcia esas duruşta ve şaygıda, her türlü ciddiyetten uzak kusv.r içinde olanlann bu kmduğu belirtilmektedir. Bildiri. «Yırtık. sökük, kirli, soluk ve buruşuk bir halde bayrak kullanılmasıyla. jröndere çekilen bayrafa karşt itina jrösterllmemesinin, dpvlptp vp büyük milletiraize sayfida kusur etntek olacafın dan, bu konuda jerekli hassasiyetin gösterilmesi» istenmektedır. Genelkurmay'da asayiş konusunda toplantı yapılaçak Ü; (a.a.) Sı mın ilânından sonra, Sıkıyönetim bölgolerind» ve yurdun diğfer yer. lerinde •a<ayiş. durumu ile ilgili olarak yüksek seviyedeki ikinci toplantı. bugün Genelkurmay'da yapılacaktır. Başbakan Nihat Erim'in Baskan lığmda yöpılacak olan toplantıya. Başbakan Siyasl ve ldarî tşler Yardımcısı Sadi Koçaç. Adalet Bakanı tsmail Arar. Millî Savunma Bakanı Ferit Melen, îçişleri Baka. nı Hamdi Ömeroğlu, Milli Giiven. lik Kurulu Gene! Sekreteri Orgeneral Emin Alpkaya. Ankara Sıkıvönetim ve îkinci Ordu Komu. tanı Orgeneral Semih Sancar, Em. niyet Genel Müdiirii ve öteki yöneticiler katılacaktır. Edirnekapı Öğrenci Yurdunda Polis ekipleri tarafından yapüan Madde üzerindeki gbriişmeleraramada oda içinde dinamit lokuden sonra basına sansür koyma, mu bulunmuştur. Kcmal Gündoğdu, Nuri Korkmaz. Vahit Kalmatbaa kapatma gibi hükümlerin ça ve Ahmet Aktaş. olayla ilgili maddeden çıkanlması yolundaki değişiklik önergeleri, AP ve MGP olduklaıı iddiasıyla yakalanarak Emniyet Müdürlüğünde gozaltıtarafmdan red edilmiştir. Bu arada, AP Samsun Milletvekili ] na alınmışlardır. Bahattin Uzunoğlu da. madde j Dersane duvarına hakkmdaki konuşmasma uygun olarak mini eteğe, saç sakal uzat yazı yazarken yakalandı Istanbul Üniversitesi tktisat ma*a ve bıyıklı olduğunu sandıFakültesı 5/6 sömestre öğrenci. fı Mao'ya benzemek için bıyık lerinden Sertaç Çelik, dün derbırakmağa engel olacak bir fıksane duvarına yazılar yazarken, rarun maddeye eklenmesine dair bir önerge vermiştir. Degisik i polis tarafmdan yakalanmıştır. lik önergesi okunmus şoilüşme • Gozaltına alınan Sertaç h a k . kında soruşturma açılmıştır. ler arasmda Uzunoğlu. önergesini geri almıştır. Tasarının 3. Maddesi. daha son ra komisyondan geldiği şekliyle, AP ve MGP oylanyla. aynen kabul edilmiştir. Reddedilen değişiklik önergeleri Bir yurt arandı Demirel (Bastarafı 1. Sayfada) diaların kesin olarak anlaşılması için önergede ileri sürülen | «Orma Şirketine (Orman Mah I sulleri întegre Sanayi ve Ticaret; Anonirc Şirketi"» 1 milyon 200 \ bin dolarlık AET (Ortak Pazar) j kredisinin özel bir işleme tâbi \ tutularak baksız, göriilmemiş biı çabukluk ve görülmemiî bir şekilde sağlanması. aynca Özel Yükseliş Kolejine yapılan 600 bin liraiık yatırım indirimı uygulanmasında eskı Başbakan Sü i leyman Demirel'in görevini kö j tüye kuîlandığı. kardeşlerine men | faat sağladığı. devleti zarara soktuğu, kredinin almışmda, yatırım indirinıinin uygulanmasında Başbakanlık sıfat ve yetküerinin rol oynadığı, bu sebeple T.C.K. nun 240 ınci maddesine göre suç işlediği» iddialarının sonışturmayı gerektirecek nitelikte bu ( lunduğımu ileri sürmüşlerdir. 9'16 numaralı soruşturma ha1 zırlık komisyonu raporu vukarıda da bildirdiğimiz gibi 14 Mayıs akşamı T.B.M.M. ye sunulacak, T.B.M.M. nin ilk birleşik topîantısında ele alınacaktır. Raporun görüşülmesi T.BAI^l. nin bundan sonraki ilk toplantısı 19 Mayısa rastladığı için T.B.M.M. nin 26 Mayısta yapacağı toplan^ tıva kaiacaktır. Eskişehir'de trafik kontrolu ESKİŞEHİR Sıkıyönetim Komutanlığı. T Mayıs'a kadarkı trafik kontrollerinde kontrol 1 ediien 850 araçtan. kurallara riayet etmeyen 170 taşıt sahibinc cesitli cezalar yazıldığını bildirmiştir. Sıkıyönetim Komutanı Korceneval trfan Özaydınlı imzah başka bir bildiride de. köyler | arasmda otlar ve tarla yüzün | den çıkan artlaşmâzhklarda ba | zı kişilerin kendilerini nüfuzlu ! kisi olarak sösterip kaba kuv ; vete başvurd\ıkları açıklanarak. bu gibi kanun dışı davranışlara | izin verilmiyeceği bildirilmek ı tedir. Haftanın Panoraması (Bastarafı Spor Sahifesinde) 2. lig Beyaz Grup Dünya botsalaıında (Bastarafı 1. Sayfada) Tiiık lirasının (Bastarafı I ınci 5aTfada) iken 367.27 kuruş olmaktadır. Yeni pariteye göre 2 numarah i liste. şöyledir: I Paranın Cinsi: 1 Avusturya Şi ' lini: Alış Fiatı, Döviı 60.58; Efek j tif: 60.58. Satış Fiatı: Döviz ' 60.21:Efektif: 62.12. Paranın Cin! si: 1 İsviçre Frangı: Alış Fiatı I Döviz 363.60; Efektif: 363.60. Sa i tış Fiatı: DÖTO 370 95; Efektif: 377.00. Merke? Banka?ı. bugünrien Hibaren bu paralarla ilgıli kambıyo işlemlerıne başlayacaktır Buna karşılık bir süreden beti durdurulan Batı Almanya markı. Hollânda florinı, Belçikr, trankı ve Lükserriburg françı ile ilgili kambivo islemlerı bu paraların ulu^lararası para borsalannda belirecek ortalama p.Trıtelen belh olduktan sonra te«pıt edılip vüııirlüge konulacaktir. Merkez BankaFi. bu paralann değıçken kurları üzerınfleki eelUmeler! ı/lemektedır. Bu konuda önümüzdeki aünlero*p venı açiklamalar beklenm*'k tedir ö t e yandan, tsviçre'de 'i haf ta önce dolara yeterlilığı 15.42 kurus oİHn Türk Lırasının d^:. ğen, geçtışımiz hafta sonunda 7 kuruşluk bir değer kazanarak 13.35 kuruş olmuştur. Doların değerindekı düşme olarak Türk Lırasının İsviçre piyasasmdakı ffegennın riolara geçerliiik açıs;ndan resmi kur olan 15 liray» yaklaşması beklenmektedir. llgılıler. Türk LJra^ındaki bu 7 kurusluk değer avtışında »or zamanlatda sıvasi istikrar y ö . nünde Türkjye'de alman tedbırlerîn etkıiı olduğunu belirtmiş Yen, dolan desteklemiyor J3pon bankalan. Tokyo'dan gelen talimatla, dün sabah herhangi bir müdahalede bulumnadıklan için Japon Yen'i. Londra borsasında geçici bir süre için serbest kura bağlanmıştır. Borsada sabah bir dolar karşılığı 357.30 yen iken. Tokyonun dolan desteklememe karan üzerine 1 dolar 365.75 yen'e düsmüştür. Dolar, Amsterdam ve Brüksel'de de düştü Amerika'nın ilk tepkisi Amsterdam'daki bankalar, dün müşterilerine münıkünse dolarlannı daha ilerki bir tarihte değiştirmelerini tavsiye ederken. 3.59 florin olan Amerikan dolan. 3.30 florine kadar düşmüştür. Brüksel'de ise, resmi döviz alını satım büroları kapanmış, buna karşılık özel döviz alım satım büroları, bir dolan 48 49 Belçika frangına satm almış'.ardır. Bu da. resmi kurun "«24 altındadır. Amerikan Hazine Bakanlığ:. dün yayımiadığı bir bildiride Amerikan kambiyo piyasasırsın Almanya. tsviçre. Hollânda. Avusturya ve Belçika tarafın. dan kararlaştınlan tedbirleıe kar.şı. «Sağlıklı bir tepki» gösterdiğini belirtmiştir. îyi haber alan kaynakiardan öğrenüdiğine göre, Fransa. dün Avrupa ekor.omik topluluğunaaki 5 ortağına kesin bir uyar.da bulunarak. topluluk üye i ülkeler. para birimlerinin değerini serbest bırakmaya devam ettikleri sürece Ortak Pazar çerçevesinde ekonomik ve parj birliği konusunda atılacak adr.n lara hiç bir şekılde katılmaya. cağını bildirmiştir. l TEŞEKKÜR Eşim Asuman Vardar'ın doğumunâ'a kızımız. AYŞEM MÜNEVVER'i bizlere kavuşturan kıymetii Jinekoloç Dr. VAHİT ANAFARTA, PHkize Tarzı Kliniğinin iyi kalpli mensuplarından, Jinekolog Dr. Can DAVER Dr Nezihi ONARAN Dr. Bilse Tl'NALI ile ehe Hatice Yönet, çocuk hemsireleri Fikriye. Fatma, Müjgâıı ve Sevim hanımlara minnet ve tesekkürlerimizi sunarız. Mehmet VARDAR (Cunıhuıiyet: 3868) İsviçre'de T.L. | | l \ j | • ' ] ' | j ] l I Fransa'nın uyarısı Pıımhuriyet Hamit \xiz Napolvon 24 «yaı kiilçe 135. 2Sj. 175 145. 13». 20.45 135.50 290 180. 150 140. 26.59 Haftanın takımı: Altınordu. Haftanın ovuncusu: Mehmet (Altınordu). Haftanın bakemi: Ertuğrul Di lek (Adana Demirspor Balıkesirspor). Haftanın karması: Necdet ı Balıkesirsporı Yetik (Şekerspor*. Burhan (Adana Demirspor> Oğuz (Giresunspori. Faruk (Aydınspor), Mus tafa (Cşakspor) Ateş (FeTiköy\ Daryal (Zonguldakspor>. K. Ömer (Tarsus l.Y.>, Coşkun (Hacetterje). Mehmet (Altınordu ). Gol kıralliRi: 9 gol: Yücel Teslim oldular ' Zonguldakspor\ Mehmet (ŞeİZMİR îzmir Sıkıyönetim ! kerspon, Faik (Aydtnsport, 1 Komutanlığınca aranan Atilli' gol: Halil (Kütahyaspor), 7 gol: Filiz ve Yılmaz Akan adındak: Fikret (Altınordu). Erdoğan ösrenciler, dün teslim olmuşlar(Aydınspor). dır. 3. lig Beyaz Grup Ayrıea. Ege Üniversitesi îktiHaftanın takımı: Düzcespor. sadî ve Ticari tlimler AkademıHaftanın ovuncusu: Vahap şi öğTencisi Bektaş Ayık. önce(Isparta). ı ki gece Gaziantep Garnizon KoHaftanın hakrmi: Cemal Samutanlığma tesüm olmuştur. Sa yın. nık öğrenci. dün İzmir'e göndeHaftanın 'arması: Aydın (A ri: miştir. nadolui Kenan (Anadolu 1 , Sıkıyönetim Mahkemesi Günay (Çanakkale> Zeki ; (İzm. Demirspor), Vahap (Isbakacak parta). Yalçın (Davutpeşa) j DtYAKBAKIR Filistin ElFe. Ayhan (Düzcespor), Ömer (A j tih örgütünde gerilla eğitlmi görnadolu), Erol (Anadolu), Ay | dükten sonra beraberlerinde getir. dın (Edirne). Cihan (İzm. Dedikleri silâh ve cephane ile birmirspor). Hkte geçen yıl Diyarbakır ve MaGol kıralhğı: 19 gol: N a d latya"da yakalanan 11 kişinin du(Konyaspor), 13 gol: Aydın ruşmasına Sıkıyönetim Mahkeme(Edirne ı, 10 gol: Garbis (Taksinde devam edilecektir. sim), 9 gol: Uğur (Isparta), 8 Dün Diyarbakır 1. Ağır Ceza gol: Fuat (Kırklareli). Mahkemesinde devam etmesi ee3. lig Kırmızı Gınap reken duruşma dosyaları Sıkıyönetim Mahkemesine gönderildiği Haftanın takımı: Lüleburgaziçin yapılamamıştır. spor. Haftanın ovuncusu: Müjdat Devam edildi (Lü)eburgazi. Haftanın hakemi: Yakup Göç ANKARA «Millî hisleri zayıf j latma ve bağımsız Kürt devleti j men. kurma yolunda çaba sarfpttikleri | Haftanın karması: Sadi (Hasileri sürülen Devrimci Doğu Kül i köy) Cemalettin (Esk. D. tür Ocaklarına bağlı 4'ü tutuklu j SporK Ülkü (Burdur) Sinan 22 kişinin duruşmasına dün 3. Ağır (Yeşüova), Emın (Hasköy), Ceza Mahkemesinde devam edil • Remzi (Esk. D. Spor) Ayj miştir. î dm (Adalet). Alpaslan (Öde1 miş Kültür», Müjdat (LüleburDuruşma sırasında sanıklann svukatı. yaptığı savunma sonunda ; gaz), Mustafa (Burdur), Tun4 sanığın tutukluluk hallerinin : cer (Yeşilovaı. kaldırılmasmı istemiş, ancak bu | Gol kırallığı: 16 gol: Müjdat istek reddedilmiştir. Duruşma ta | (Lüleburgaz), 12 gol: Ayhan nıklann dinlenmesi için başka bir j (Esk. Demirspor». 10 gol: Meh güne bırakılmıştır. 1 met (Esk. Demirspor). (Bastarafı 1. Sayfada) da gelîştirılmesi, Federal Al. mânya İş Kurumu île Alman ma usulleri naklanda şu bilgi t.svprenler Konfederasyonnıınıı lerı vermistlr: bu meseleve daba biiviik bir o «Söz konusu şehekeler (TPnelnemle eğilmelerinp bağlı b u l a n . likle şöyle çalışmaktadırlar: tnaktadır. 1. Sahte işçi pasaportu verilTürk işçisinin. düriistlfiğü. çamektedir. Bilindiği gibi dış üllıskanlıgı. intibak kabiliyeti ve kelerde çeçerli işçi pasaportu vprimliliği Almanya'da haklı nzorunludur. Bu ncdenlp hir kıANKARA. (Cıtrohurivet Bnrosn) larak kazanmış oldnğa itibarı, sım şphpkeler bu kahil pasaport Başbakan Nihat Erim ile anaya çok yakıııda Avrupa Ekonomik ları snjuk damgaları vp vabancı sa degişikliği ile ilgili olarak göToplulu'una dahil devletlerde ülke kaşplerini taklid ederek harüsmelerde bıılunduktan sonra serbestçe hareket ve çalısmıı zırlamakta ve fitmek istpypnlpre îstanbula dönen İstanbul Üni ımkânlarma Uavustu*u zaman 18 bin lira fivatla satmaktadırversitesi Hukuk Fakiiltesi Anadaba senis alanlara kabnl e t l.ır. Malî polise vapılan bir ihyasa Hukukıı Profesörlerinden tireceSrme inancımı tekrarlamak bar sonunda Ankarada böylp hir Hüseyin Naili Kubalı dün basızevkli bir görevdir» demiştir. ştbpke Subat îîCîl dp vakalanna verdiği demecte. anayasa demış ve adalete vprilmislir. giçikliği hakkmda. «On nldan t. Fski işçi pasaportlarKidan heri vasanın cesitfi trcrübelrr vararlanılmaktadır. Memlpkptive birkaç vıldan brri büyük mizp kat'i döniis yapan isçilrrin utırabını cpktieimiz VP rararta. pasaportlan bplirli bir hedellp nnı c»rdiitümÜ7 anarsinin kasatm alınmakta *<• fntnğraflar çınılmaz kıldıci derisiUHklrr Aderislirilerck şehpkp tarafından navasava. haşlaneKindaki ve iANKARA Çaiışma Bakaneöndprilpopklprp \n . 13 hin lira kinci maddPMndeki bmel ilkelığınca önrelikle yurt dışına son k.irsılifinda satılmaktadır. ler titi7İiklr konınmak sııretivle rferilen işçilerin sevki «Alınacak çerrekçi ve daha etkîli hir ka3. Turist pasaportu HP işçi yeni prpnsip kararları» JI;IMH. rakter kazar.dıracaktır. Utenen spvkedilmpktedir. Dış iilkplprdp dan durdurulmuştur. bndur» dfmistir iş bulunacatı vaadivlp hir kısım Bir Bakanlık yetkilisi. yurt vatandaşları vinp hürfilt paralar dışına çıkmalan «Şimdilik» dur Prof. Hüsevın Naili Kubah'nın karşılıeı turist pasaportları ile durulan «kontenjanlı adaylar>;r, demeci avnpn söyledir: dış ölkplprr srııplar halinde «PVveni konacak prensiplerinden «Aoavasada vapılması istenen kptraektp. va şpbpkpnin o Slkp sonra yurt dışına gönderileceÇirfrsUikliklrr knntısundaki ralışdpki ajanları aracılırı ile hu tip ni belirtmiş, fakat durdurma malar ortak çalışmalar olriuçu işrilere ka<ak çalışma olanaîı (erekçesini açıklamamıştır. na. hrnöz başladıeına vr devam sajlanmakta va da spvktpn sonBilmdigi gibi. köy kalkınma. edecejnne töre şimdiden fa*la ra hiç iluilpnmempk suretiylp sına yarar sağlayan kooperatif bir şey söylemeyi versi? ve erdaha da mttskül dnruma sokıılortakları ile tabii âfetlere uğraken balnrnm. Yalnız şu kadarımaktadırlar yan bölge sakinleri işçi olarak nı açıklavayım ki. Anayasamtr. 4. tstanbııldaki Alman irtibat hncelikle yurt dışına gönderiliöteden brri helirttijtim eibi. aşıhürosunun bir kısım Plemanlari yorlardı. n iyimserliklf. aşırı kötümsrrilp Ishirlifi vapılmak surptiylelirin avnl ölçüdo hikim oUlııtu (isnlsiiz hir sekildp işçi sevki vabir anayasadır. Aşırı ivimserliffi pılmaktadır.» \\e mnnlekrt realitelerinin çok Cahsma Bakam Atillâ Sav. (Bastarafı I inct savtada) ilrrisinde. »51 n kötümsrrlici ilr bu son sekilde çalışan sebekeKomisvonu Başkanı Necat Eri w çok frrisindedir. Bu itibarU nin valnız İstanbulda faallyet der, Talim ve Terbiye Kurulu on vıldan beri vaşanan çeşitli sösterdigini belirte.rek çaljşmaBaşkanı Zekâi Balogİu ile yine tecrfibelerin ve bir kaç >ıldan lan hakkında şunlan acıktamışBak3nlıktan tlhan öziidil katıiberi börök ıstırabını çektiğimiz tır: mışlardır. vr zararlanm eördüefimüz anar«1. Sağlık muaypnpsinde sakat şinin kaçınılmaz kıldıeı depisik«Devlet Yüksek Okulu» liklrr ona başlanrtcındaki VP i cıkanlara veya sağlıcından şüpHa2irlanan tasarıya göre. 5zrl he edilpnlere saçlam raporu tekinci maddesindeki temrl ilkeyüksek okullar, «Devlet Yflkspk min etmek. Alman dolctornnu ds ler titizlikle korunmak şartiyle Okula» adıru alacaklar. Ankar i, plde edpn şpbpkp. çe«itli usnleerçekçi VP daha ptkili bir kat~'anbul ve Eskişehir'de akadclerlp bunda hasan saglamtş vp rakter kazandıracaktır. İstenen milere bağlanacaklarrlır Temsırası gplrn Hp saslık muavpnpburtur. nıuza kadar bu statü içine gire. sindp ka7anamıvanlara 8 hin liSaym Başbakanla başta Anacek olan özel yüksek okullar, ra kar<ntıeında sailam rapnrn va.ia deçiçiklifci olmak nzpre çeüniversite reformu içinde pertemin pderpk; Almanyaya titmeşitli mpmlpket konuUrı üzerinrir çek verlerini alacaklar, birer Ipriııl tprçefclpştirmek volunu tenişliğine vp dPrinliJine vaptıfakülte haline getirilerek. e e l e . tutmnştur. sım komısmalardan daha kesincek yıl birer «dev kurulnş» ha2. Vasıfsız bir işçiyi vapılan likle anladım ki aşırı snldan VP line getirileceklerdir. sınavda vasıfiı olarak tpshit pta«ıın sağdan jplen huzursnzluAkaffemiler. bu adlarrlaki öze! tirmpk volııvla Almanyaya sevRnn ve anarşinin hokiinü kazıyüksek okullar ile. aazetecilik kptmpk. maya kararlı. Anatasanın ftnjörözel yüksek okullannı alacakVasıfiı iscilprle birliktp «ra«ı dütâ reformları serçpklpştirmplar, tstanbul'dakı Güzel Sanateplip de Alman trtibat Burosoyp azimli ırerçpk Atatürkçü, i1ar Akaidemisi de. branşına ynna Kurum Bnitelrrince takdim dpaiist. biİEİli, düriist vp bu %ekın özei yüksek okullan kapsaedilen işçilerdpn mpsleklprindp ebeplp k u ^ e t l i VP çüvpnilir bir mına alacaktır. îzmir'de i?e ö?el hil olmıyanlar ba şphekp kanalı yüksek okullann hepsi. Ege Ühütriimrt işbaYindadır. niver^itpçine ba^lanacaktır. Milletçe şunu ivi bilmpmiz pe | ilp trtibat Bürosu sınavında basanlı göstprilmpktp ve bu hiz•ekirki. siyasî tarihimİ7in sebppİki üniversite leri. keaıılkrv mptodluı ve^ hjK mpt karjllıfr! olarak u&^bin lira istPnıflpk»<nT.» • ^ deflpri Töntın3pıı bif TTakıma ?< kabul etmedi nYurt dışına gitmek isteyen işMayıs sonrasmdan çok daha öMilli Eğitim Bakanınm rema=çileri sömürerek büyük kazanf> npmli olan ve döniişü hulnnmıları sirasında, Ankara ve Istanlar temin eden şebekerrin çahşyan ve bu «pbpple hirüjö ve bebul üniversıteleri, özel yük=ek ma usullert hakkında verdigi bilraberlİKi Mruri kılınan yeni bir okulları kabul etmemişlerdir. gilerden başkaca vapılan ihbardönrmi haşlamıştır. tstanbul vc Ankara üniverçilar sonucu yakalandıgını da acıkAnkaradan bir kat daha artan teleri. kontenjan durumlarının layan Sav. 1970 vıhndan beri faabir inşirahla ve çok kuvvptlpnpn buna uygun oimadığım ore sürliyette olan şebekenin Ankarada nmitlprlp dönüyorum.» müşlerdir hazırlanan program uyarınca An karadan siden emniyet görevliDişçi ve Eczacılık lerince ele geçirtlebilmesini biltasfiye ediliyor dirmiştir. Bakan, şebekenin 6aşı olarak Özel yüksek okullar araFin'ii (Bastarafı I inri savfada) Sun oteli sahibi Mehmpt Avhan bulunan Dişçilik ve Eczacılık «ögxetim üvelprindpn bazılaÖzel Yüksek Okulu. öŞrenildiğıve yardımcısı Salih Boğuşlu'tı, (Sıkıyönptim dönpminde böv ne göre, sımdilik Ankara İktınun ve Sun oteli şebeke menle bir Anayasa de*işikli£ine fisadi ve Ticari tlimler Akademıdilmrsin) dediler. Ben aynı fi j suplannm adalete verildiâini de si içine alınacaktır. Ancak. fcu kirde dejilim. Endişeye liiznm i söylemiştir. iki özel yüksek okulun kı^a s ü yok. Çünkü Sıkıyönptimin Ana ! C.H.P. milletvekili Asutay'm re içinde «tasfive edilmesi» ı s yasa dp|işlkliii ile ileisi yok.» konu ile ilgili gündem dışı ko. tenmektedır. Alınan hilgilpre tsmail Arar. «Anayasa de*inuşmasına cevap olan açıklamaccire. Türkıye'de iiniversitelerie şikligi ile ilçili ^örüşlerin hpr larında dış Ulkelere sitmek üre Eczacılık ve Dişçilik yüksek o zaman acıklanabilecegini. hu re İş ve İşçi Bulma Kunımunda kullannda okııyan oŞrenciler ksnnda sazetelerde yetkililer 1 milyonu aşkm vatandasımmn Türkiye'nin 1982 yılına kadar tarafından makalpler açıklamasıra bekledigini ve yapılan heolan eczacı ve dişçi ihtıyacını lar. elestirilpr yapılabileceSini saplara göre bekleme süresinin karşılayacak miktardadır. Gazesöylemiş. bnna Sıkıyönetimin ortalama 15 yıl olduîunu belirtecilik ozel yüksek okullan ü mâni olmayacajını» hatırlatmışten Çalışma Bakanı. bu vatanzerinrlc de durulaeakiır tır. daşlan istismar ederek çıkar sağlayan şebekelerle müeadele iGece öğrenimi Seçim süresi çin şu tedbirleri önermiştir: Arar, «Cumhuriyet Senatosu yapılaçak «1. Vatandaşlan radyo ve bave Millet Meclisinîn seçim süAkademilere bağlandıktan ?oi sın voluvla uyarmak. releri değişıyor mu?» şeklindera. devlet yüksek okulları ile a2. thbarlan en kısa zamanda ki bir soruya da şu eevabı ver ! dPKPrİpndirerpk şebpkplerin faakacfemilerde gündüz öârenimi rrriftir; yanmda gece öğrenimi de vapıliyptlerine son vprpcek çprpkli «Biliyorsunuz. hu da bir lacaktır tedbirleri almak. Anajasa meselesidir. Kfsin ola Akademilenn Planlamaya bnş 3. Kaçak işçi olarak dış ülkerak söyliyebilirim ki, ba kona 1 vurarak, eleman ihtiyacını tf=Iprp çitmeyi önlpmek amacı ilp istisari sörüşmeler sırasında | bit edecekleri, öğrenci durumudahi PIP alınmış, sorüsülmüş de ! tnrist pasaportu verilmesindp hanu buna göre ayarlıvacaklavı zt önleyici tedbirlere bas vurtildir. Bunu biitiin açıklı|ı ile öğrenılmiftir mak.» söyliyebilirim. Binalann durumu Anayasa çalısmaları. böyle «Devlet Yüksek Okulları», maddelerp kadar uzanmış desil. Mmdıki halde. buîundukları b.senel anlamda (değişsin mi. I Türk ve Alman r.alarda öğrenime devam edede|ismpsin mi. değişirse hanei , cekler. ancak bu binalardan uv yönde deifcişsin) şeklinde oloyer. j işçi irtibat büroları sun olanlar ya kamulaştırılacak Anayasa'da aksaklıklar var. Ş i müdürleri ortak ^a da kiralanacaklarriır «Devlet kâyetler var. Ba on senelik uyYüksek Okullan» konusunda SUİamada ortava çıkmıs. Zatpn toplantı yaptı ! çahşmalara katılan bir yetkili bu zonınlufn ortava bİ7 atma ' «Kısa süre sonra hu kurulusladık. Şikayptler hizzat Anayasa | Fedoral Almanva tş ve tşçl j rı. birer dev müesseşe haline müesseseleri içindpki bazı or t Bulma, tşsizlik Sigortası Kuru. eetirecejiz» demijtir Sanlardan teldi. Parlamentoda j mu yetkilileri, irtibat bürosu yapılan şikâyetlpr var. Biz de uzmanlannın kaMldıgı bir ortak ı Vleclis'e sevkedilivor bunun üzerine egildik. Bizden toplantı yapılmı^tır. J Ha7iriıklan tamamlanan. «Dev r önce Anayasa'da dpğişiklik trkToplantıda Türkiye tş ve tşçı \ let Yüksek Okulları» ile ilgiii lifleri yapılmış. Anayasa dpgiBulma Kurumu Genel Müdürü (asarının bırikı 2ün içinde sîklifi ile ilgili olarak çıkan haN'aki Tezel, Federal Almanya Meclise sevkedileceği. bu kon:ıberlerin tamamı ya temeııniyp, | iş ve tscı Bulma. Işsizlık Sişor i rla vetkilılerin açıklamada b u . ya tahmine, ya da vanlıs istih'a?ı Kurumu Baçkanı Stingl talunarakları bildirilmistir. barata dayanan habprierdir.» rafından Türkiye'ye davet edilen vabancı ülkelerdeki ırtibat ; Fransa'dan hukukçu bürolan müdürlerine hitaben j istenmedi vaptığı konuşmada özetle : Ş (Bastarafı spor savfasınria) «Türk Alman işçücü anlasmatsmail Arar. Anayasa degişikman. Zcki (Çorumsporı. Mehsınııı uyeulanmasindan. dolayu Hği ve reformlarla ilt;ili olarak siyle Türk işçisinin dürfistlük. . met. Turjjut. Keroal ılskendeFransa'dan ilim adamları iftenrunspor». Atillâ. Ertaıı. Ahmet ralıskanlık. üstün intibak kahi. diği yolundaki haberleri de keiKarabükspor». Beyazıt (ürfaliypti vp verimlilik gibi vasıl. sin olarak yalanlamış, «Yok böy ^por1. Saim ıElâz:*sporı Ali larıudan memnnn kalan Alman le bir şey. Ama bundan tabii Osman, Alâettin (Ceyhanspor), ısverenleri, çalıstıracaklan işcibir şey olamaz. Neden bunu po1 lîurhan (Kırıkkalespor . Cenap. leri, Türkiye'den ayrılmadan lemik konusu yaptılar. anlamaönce bir egitimden eeçirmpyi ( Suavi. Aldoğan (Petrolo£is>. Şedım. Aynı tecrübeyi onlar bizrinçörmüşlpr, bu konuda bazı : nol (Sebat Genclikl. Hasan, den yıllarca önce geçirmişler. Tedakârlıklara katlanmışlardır. • Mustafa. Aydın. tsmail (Konya Bu tecrübelerden neden istifaBu ön efitim çalısmalan, işçilede etmeyelim? Dışarıdan ilim İ. Y.ı. Mehmet Ayhan (Eskişerimiz tarafından büyOk bir iladamı çağrıLsaydı, bu demek hir Demirspor). Müjdat. Yalçın. giyle karsılanmıstır. Kısa zadeğildir ki bizde tecrübesinden Soner (Lüleburçazipnr >. Ekrem. manda rneyvalarını vermpvp ; (Sarıyer>. Çevlk İbrahim (TeİFtifad'e edilecek ilim adamı haslavan ba çalısmalann daha ' kirdağspori. Vahan (Taksim). vok. Kubalı: fltatürkçü, idealist, kuvvetli ve giivenilir bir hükümet işbaşındadır Çalışma Bakanı Kontenjanlı işçi sevki durduruldu m Özel Yüksek Adalet Bakanı Üç büyükler KENDİ UÇAĞINI KULLAN TÜRK HAVA KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle