11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SATFA tKÎ: :CüMHURÎTET :11 Mavıs 1971 ŞEVKET SÜREYYA tiişkiler Bakanlifi ithalSt D ış Ekonomik ilçili ySnermelikler yayınYt ihrscatl» AYDEMÎR landı. Ithalitts Te ihracatt» tiyat kontrolü. nü Sngören, ithal permilerini yenl bir dfizene bailayan bn vönetmelikler dış ticaretimizin millî ekonomik menfaatlerimize nygiın bir yönde gejiştirilmesine imkân verecek nitelik. tedir. tthalâtta ve fhracatU fivatUnn kontrol edilmesi iki tonnç dognrabilir: 0 tthalâtçı ve ihracatçımn gerçek gatınalma ve satıs fiyatından farklı fiyatlar göstererek ortaya çıkan farkı mesrn olınavan bir «döviz kazancı» balinde elde etmesini önle. mek, • Satın alman ve satılan tnallann dünya pivasalarında «yrnn fivatlarla satın alınıp, satılmadıtinı kontrol ederek bn voida meydana gelen gapmalan Snlemek. Baska bir d e . vimie ithal edilen mallar için (kabilse) daha az döviz ödrmrk ve ihraç matlanmıza daha çok döviz kazancı sağlamaktır. Fiyat kontrolfi bn iki maksada en mflessir bir biçimde hizmet ettiji tafcdirde beHI miktarda ithalât ve ihracat için daha a ı d5viz ödenerek. daha çok döviz reliri satlanaeaktır. Sonuç olarak, «döviz nütçesinde» hn yoldan elde edilen nispî bir ferahlama yara. tılabilecektir. İthal ve Ihracalla fiat kontrolü Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY Bugune kadar ithal mallannm fiyat kontrolü şöyle yapılıyordn: Ticaret Bakanlıfının tiyin ettiği Bilirkigi Toplnlngu ithal malının faturasının, malın mensei olan ülkedeki Türk Konsoloslngnnca tasdik edilip edilmeditini ineeliyor ve gerekirse İthal edilen tşyanın cinıine gin çok kaba ve çok defa yanıltıcı bir tahmin metodnna başvnrulnyordn. Bnrada kalite farkımn önemi geniş ölçSde götden kaçabiliyordn. îhraç mallarının fiyatlannın kontrolü niıpeten kolav fakat ithal mallarının fiyatlannın kontrolü oldnkça güç olacaktır. Bu maksatla dunva fiyatlannı (degişik kalitelere göre) günü gününe izleyecek büyük bir örgütün knrnlmasına ihtiyaç vardır. Dı? ticaret ataşelikleri esasen mevcnt bir kadro olarak bn maksatla knllanılabiiir. Bnrünkü hali ile dıs ticaret ataşelikleri bn hizmeti çörecek vasıflara sahip degildirler. Evvelâ ataşelikler İthal mallarının fiyatlannın *ünü riinfine takip edip hnnn defcerlenme çörevi ile ciddi olarak vükünılenmemislerdir. tkincisi bonn vapaeak kadroya sahip defildirler. Tiearet ataşelerinin çoju, iktisat. istatistik ve pazariama bilfisinden tamamen mahrnm büyük bir kısmı i<e ba alanda yeterli bilçive sahip degildir. Tçüncüsü fiyatlan. kalite. leri ile kıyaslayarak takip edip çerçek flyatları belirtecfk bilji toplama deterlendirme vapabilmek için bn kadar istatistikçi elentanlar voktnr. Bunun derhal düzrltnme^i ve verimli bir kadronnn derhal ise baslaması gereklidir. Dışisleri ve Tiearet Bakanlıklanna ait olop botüne kadar verimli çalnmavan kadrolann Dıs Ekonomik tliskiler Bakanlıfına aktanlıp tamamen yeni elemanların tâyini şarttır. Bnrada RözJnflnde tntnlacak husus şu olnıalıdjr: Dıs ticaret ilişkilerimizin böyük oldnfn ülkelerde kadrolan genis tntmalı, fliskilerimizin a ı veya hiç bnlnnmadığı ülkelerde ba kadrolar kaldınlmalıdır. O Daha evvel degindiğimiz çok anemll baska bir hus*f, fiyat kontrolü ile birlikte kalitenin kontrol edilmesidir. Bn çeşit kontrol, benzer mallar fireten ülkelerin ihraç ettikleri (Türkiye'nin ithal edecefi) mallann kalitelerinin luyaslanarak yapılması halinde çok bflyük rüçlüklfr arzederektir. Ba jriiçlük tek bir Slkenin çesitli mallan için de söz konasm» dur. Bn sebeple «kalite basına fiyat* ölçüsünün nygulanabilmesl için sadece iktisat, istatistik ve pazariama bilçisi de|il. bnnnn yanında teknik biltiye ihtiyaç vardır. Ba da çok bByük ihtisas ve tecrabe meselesidir. Bn »artlar altında Dıs tiişkiler Bakanlıfı Fiyat Kontrol Dairesinin, serbest rekabet piyasasında çalışan büyük firmalann «pazariama servisi» ile «teknik «ervislerinin» biljilerinj t«playan tecrübeli nzmanlar knrolo niteliğine sahip olması gerekmektedir. O Ynkarıda baslık olarak ele alınan fieün. en hnsns ithalâtta ve ihracntta uyçnn fiyatın elde edilmesi ile iltiüdir. tthaUtl» belli bir kalite için en düsük fiyatı Sdemek ve ihra. catta en yüksek fiyatı veren alıcılan bnlmak. belli bir ekonomik faallyet seviyesi içinde ödemeler bilânçosnnnn düıeltilmeti yolanda yardımcı olabilir. Fiyat kontrolü ba voldaki sapmaları belirten bir «cösterge» olmak niteliğinden ileri gidemez. Ithalâtı (belli kalHedeki malı) en •«az ntandan alabilmek ve Ihraeatı en yük«ek fiyat veren alıeılara yöneltebilmek böyük bir dı» pauriama bflgi, teerfibe ve gflefine u h i p olmayı gerektirir. Bngün ithalât ve ih. racatta ideal fiyatlardan sapma sadece bir kötö maksadm sonncn değildir. Bilgisizlifin, tecrübesizliçin. giiçsnzlüğün sonncudnr. Dıs pazarlardaki tartların nibaî alıcılann pazariama düzeninin bilinmeraesinin sonndnr. Milli ekonomi içindeki imkânsızlıklar ve ençellerin sonncodur. Bu febeple itbalât ve ihraratta fiyat kontrolfi soruno Ue birlikte «Merkezi D19 Pazariama» «rrfıtüniin kornlması ve ithalât . ihracati düzenleven diğer hütün t e d . birlerin ve gerekli örgütlerin bir arada ele almması çereklidir. Dm ticaretin fînansmant, tetviki ve pazarlanmasi bn arada ve bera. beree yfirfitülmelidir. makedonya'dan ortaasya'ya ENVER PAŞA CİLT 19081914 35 yaşında Harbıye Nazırı ola ak ordunun başna geçen, bir ımparatorluğun umıtleri ve kaderi ellerıne feslım edilen Enver Paşa ve devnnin hıkâyesı... 31 Mart Vakası, Balkan Harbi, Turkçuluk Akımiarı. Birinci Dunya Harbıne gırıyoruz. Btr Imparatorluğun Çokuşu... 45 resim. 565 sayfa 20 TL. r Sonuc thalâtta ve ihracatta fiyat kontrolü. bflçili ve tesirli bir biçimde vürütüldüfıi takdirde büvük faydalar sa^layabilir. Fiyat kontrolfl, ithalStçı ve ihracatçıların alıs ve satıs fiyatlannı ortava çıkaracaeı eibi, tffrfk alıs ve satıs fiyatlannın en iyi fiyatlardan ne kadar saptıiını $östererektir. Biri baksız kârları ve haksız döviz kazançlarıtn önleyecek ikineisi ise dıs pazariama kanallarının ve alanlarının millî menfaatlerimize nyrnn bir ySnde de^istirilmeslne imkân verecektir. Fivat kontrolünün tesirli bir biçimde vapılabilraesi ve vnkarıda helirtilen iki hnsn. smı birbirinden avırdpdilebiimesi için dıs pazarlardaki fivatları izlevecek bilrili, ozman bir kadroya ihtiyaç vardır. Bîljrflî kadronnn verecefi fiyatlar ve kaliteler sadece bir «bilçi» dir. Bundan en iyi bir birimde favdalanıp fiyat kontrolöna t e sirli bir arac halinde ortaya kovmak ayn bir ihtisas konnsn. a v n bir sanattır. Türkiye'de iktisadi alanda her cesit kontrol ve bunun düzeltici bir rol ovnaması rrsitli güçlükleri kamlasmıstır. Nihavet ithalâtta ve ihracatta u.vcnn fivatın satlanamama^ı dıs pazarlamada bilfriiizlik. tecrübesizlik ve süçsüzlükten dotmaktadır. Fivat kontrol&nün nihaî ırayegi ödemeler bilânçosnnan vükünfl hafifletmektir. Bunu hasarabilmek ve dıs satıs ve alıslards kavbeden durumdan knrtnlabilmek için bir «Mrrkeri Dıs Pazarlama» örgütüniin k n . rulmasına ihtivaç vardır. 1 f REMZİ KİTABEVİ ISTANBUL (Cjrahurıvet Geçmi* ve geleeek D ı% ticaret aianında fWat kentrolü venl bir şey degildir. Gecmiste çesitli metotlar denenmistir. Halen de baıı kontrol tedbirleri çalısır gSrfinmektedir. Fakat hiç biri yeterli, bilinçli, büsili v e sistemli bir kotıtrol niteligine sahip olamamıstır. Fiyat kontrol mekanizmasının iyi islemesi ve ynkarıda belirtîlen olnmlu sontıçlann doiabilmesi için bszı kosnilann var elması gereklidir. Bn kosüllar sövlece özetlenebilir: • Bilrili. sistemli calısacak bir fivat kont. roi örrütünün ve mekanizmasının knrulması, • Fiyat kontrolü IIr birlikte kalite kontrolünün beraber yürütiUmesi, • Dıs pazariama dnzeninin ithalât Te i h . racatta en iyi fivatları latlayaeak bir nitelite *ahip kıhnması. Bnnlann »rrı avrı ele alınmasında bfiySk f> •'»lar vardır. O İthal ve ihraç maHırının fivatlanmn kontrolü, çok çeşitli kaliteleri ve degifik Szellikleri ile dünya fiyatlarının fflnü jflnüne i ı lenmesini gerektirir. TEŞEKKİJR MAHMURE ARIOGLU'nun j 25 Nısan 1971 günü ebedıyete întikal eden Sevgili Eşim, An | nemiz, büyük insan cenaze meraslmlne Iştirak eden çelenk gönderen, telgrat, telefon, mektupla veya bizzat gelerek bu büyük acılı günümuzde bizleri yalnız bırakmayan akraba, dost ve tanıdıklarımıza ayn ayn içten teşekkürlerimizi. jükran ve mınnet nislenmızı sunarız. ; E?i: SAMİ ARIOGl.U I Çocukları: Ersin, Ergin Anotlo ; »W*tW<MWMMtWtl (Cumhuriyet: »861 > ¥ I > ütün ba husnslar bütün genisli^i ile ve •• karsılıklı iliskiler çerçevesi içinde ela alındıfi zaman basanlı fonuç alınabilir. UNDEN UNE Iğnenin ncandaki Sanat Olgunlaşma enstitülerimizin bir gun gelıp Ankara \t Istanbulu OrtadofTuıun moda merkezleri haline getirecekleri hakkındaki kanaatım hic sarsılmadı. Mrmleketin şurasına burasına dağıttığunız sanat enstitüleri bir çığ gibi gelişerck iğne ucu ile nasıl harikalar yaratılabileceğini btee bu sefer Aııkarada blr kez daha Isbat ettiler. Ressam fırçası ile. yazar. kaieml ile. heykeltraş çekici ile sanat Tapıtları meydana getirirler.. Fakat hiç tasavvur eder misinb ki KÖz nuru ile meydana gelen o nakışları. o altm sim islemeleri. o her biri birbirinden guzel elbiseleri iğne ucu ile birer nıiize parçası haline getirsin!. Bunu Türk Hava Kuvvctlerini güçlendirme vakfı yaranna yapılan Ankara Olgunlaşma Enstitüsünün defilesinde gordüm. Podyoma bes genc kızımız, beş harika güzel mankenimiz çıktı, hiç biri profesyonel raankenliğin heveslisi değildi ama. bu rcnklerve ince hatlar geçidinı Fransaııın meşhur dlkiş evleri Carvinler, Nina Ricciler, Diorlar gorseydiler hiç siiphe ftmi.vorum, sahifderini kiraladıklrn modn magazinleriniıı kapaklarına çıkardıklan maııkenler gözlerinden diiserrii. Clci rile kızlarımız. Ankara OUunlaşma Enstitüsünün sanat galerisinde sanki canlı güzelllk nünıuneleri idiler. Sema Irabacı, Fatos Kayacan. Alev Tener. Ceyda Ofuz. Gezin Süer. Kinıi hareketle> riııin gîzli zerafetiyle. kimi tpbessümıınün renklendirdiği eibiselerle, kimi adımlanmn ol.;ülü dağıiışı ve vücudunun kıvraklığı ile Ankaranııı hayranlığını 68a jakjn elbise glyerek kazandılar.. Bast<ı Olfuıılaşmi t'nslitiisüuün müdiresi Sayın Şerifr Uludaf olmak üzere bütün dgretmenleri. atölye seflerini, göz nuru döken ve iğne ile kuyu kazan kızl.inmm tebrik etmek isterim. Sivasın halısmı. Herekenin dokumasını, Maraşın işlemelerinl, tuvalet haline getirip (creation)la değcrlendiren Boğazm sihirli mehtabuıa o güzel mavi peierini ile insanı sürükleyenJer. ba elbiseleri diinyanın neresinde gostcrirse göstersmler mutlakn alkıs toplayacaktır. Giysi uygarlık ifadesidit. Nasıl Anadoluya yayılan enstitülerimiz kızlanmızın kılık kıyafetini değistirerek onlan kendi kendilerine yararlı kılıp değerli bir hizmet yerine getirdilerse, olgunlaşma enstitüleri de memleket çapında yuzııtniizıi ağartmıs gozlerimizi nurlandırmı$lardır . Simdi geride yapılacak bir sey kalıyor, olgunlaşma enstitülerini dunva moda pazarlannm içine sokmak.. Bunlar bu sanat eserleriyle \e efitim metodları içinde memlekete döviz kazandıracak is yapamazlar ama. kimseniıı ıiz«rinde olmayan glysileri giymek isteyen dünya kadınları da artık yavaş yavaş Ankaraya veya Istanhula geimelidlrler. Onlar hura\a nasıl dâ^et edilirler.. İlk sart şüpbesiz bizim kendimizin bu *anat evlerini takdir etmemizdir. Ondan sonrası ağır ağır selişmeğe başlar. Ankara Olgunlaşma Enstitüsünün Avrupada. Amerikada, tranda yapacağı gösterilerde büyük sükse toplayaeağına şimdiden seııet verebiliriz.. Türk Hava Kuvvctlerini güçlendir» me vakfmın bu gosterisinde yalnız Hava Kavvetlerinıiz değil, saııatımi7 da srüçlendi. sayın Muh«in Batur da gücler ve güzellikler arasında yerine gelen bir hizmetle. dikişimizle. işlemelerimizle ve V Z w 2 3 S I marifetli sanatkâr genc kızlanMZÂ!LİT'J'* mızla galiba iftihar etti.. DUYÜRÜ Amonyak vanası satın alınacaktır 1 İthalâtı Kurumumuz taralmdan yapılmalc kaydıyie: teitnik şartnamesınde spesıfıkasyonu yazılı bulunan çeşitli boyda amonyak vanası satın alınacaktır. 2 Idari ve tekr.ık şartnamelerı Genei Müdürlüfc Mal7eme ve Istanbul Besiktaş Bahkçıhk Müessesesı ile İsnır îrtıbaf Burosu Miidiirlüklerimizden bedelsiz olarak temin edılebılm:r. 3 üzennde aıt olduğu malzemenin cınsl yazılı kapalı tekhf meirtupiarı en geç 20 5/1971 günü saat 17.00 ye Kadar Ankarada Gene! Müdürlük Yazı İşlen Şefligine verilmesl veva aynı tnrihte ele geçecek şekilde postalanması şarttır. Postada vâkı gecıkmeler dikkat nazara almmaz. 4 Kapalı tekliJ mektuplan 21/5'1971 günü saat 10.00 da toplanacak Satınalma Komısyonumuzda açılacaimdan, tekhf sahıpleri veya temsilcileri Komisyonıunuzda hazır bulunabilırler. 5 Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığından, ıhalevı vapıp yapmamakta. kısmen veya tamamen dilediğine yapmatıta serbesttir. evalüasyon ve milli geUr: Devalüasyonun millî Relir üzermdeki etkilerıne dair yap tıgım eleştınye sayın doçentı:> yöneltmış olduğu tenkidi anlamakta zorluk cekmekteyım. Esasında tenkıd ettiği makalede söy lenenlerin doğru oldugunu belirtmekte ve daha sonra doğru oldugunu kabul ettiği bir gerçeği tenkit ermektedır Acaba devalüasyonun mıllî gelir üzerindekl Hakkın rahmetine kavuşmumştur. Cenazesi 11 5*1971 ürkiye'de fert basına miTll (kuru hesaplardakı defiiD etkıslSalı günü (bugün) Kadıkoy Osmanağa Camiinde oğle gelir artışı ' • 06 imiş : Snni sayın doçent nasıl anlar' Dayın Karacan'ın ımal etmiş namazım müteakip Karacaahmet'tekı aile kabristahajj^çe Jüs^devalüasjop yapılolduğu ıstatıstığe göre, TUrkıyenına defnedüecektir. Tann «rahmet eyleye. ederek sonuca «itseydl istedıgı kiîer yaptıfı da, MHnrn&tedir. mışrBnrHSrsos! konusu vıllann d© 10581968 arasıpda («rt .bajı7,aten bunlar çok onemste nokrılltsrniânm «fcğerlendînlıe bakına mirtî gelırin artıs hızı • 06 netıceve varanıa\acaktı ' • A tLES 1 talardır. mından anlamlı olması ve bunimiş. Türkiyede bu yıllardakı illî gelir hesaplanna itimat azara göre mukayese edilen dan sonraki vıllara dair ortaya fert basına gelir artış hızını tesedilebilir mi? : Söz konusu memleketlerin gelir artışını çıkacak rakamlar ıçın eskl devbit için ister dahili rakamlan yazıda TUrkiye'nin milli ge(Sonuç: 2097) 3865 küçülten difer bir nokta relerin etkisi bulunacağının samıza bakmız ister milletlerara lir hesaplarına itimat edılemekonjonktür hareketleridir. Yine vunmaktan tabii bir şey yok sı istatistiklere bakmız hiç deyeceği yazılıyor. Bu takdırde ık bilınen bir gerçektir ki, kon İken, bundan 1982 de venl bir gişmeyecek bir şekilde • 3 cı tisatçılar için vapılacak sev. ik' • İonktür hareketlerinin bır iniş devalüasyon vapılacaktır anlavannda bir rakam bulmanız tisadi kalkınma konusunda mç devresi olduğu gıbi bir çıkıs mını çıkarmak icab etmez. Dimümkündür. Bunu °« 06 göstetkonuşmamak ve millî gelir hedevresı de vardır. Ve bu konuTürk Müziğinin Renkli Siması ğer taraftan Türkiyede kısmen menin anlamı açıktır. Sayın dosaplarını yapmak amacıyla çok da ortaya çıkmış önemli bir so devalüasyonun etklsiyle fiyatlar İstanbul Radyosu sanatkârlanndan ve Türk Müzıği çent, Türkiye millî gelir artışmı kıymetli teknisyenlerı bu konunuca göre konjonktür nareketlenormal artışından bır miktar tesbıt için elimizi atacatımız Yöneticüerinden: da hiç çalıştırmayıp, bosuna uorı bir bütün olarak millî gelirin daha fazla tabii artscaktır. Aksi her yerde milli ve mllletlerarası ret odememektir. Kaldı ki, s v yavaslamasına değil hızlanmasısavunulabilır mi? Aynca fiyatkuruluşlann rakamı varken, yın doçent yazısma esas tesk'l na da sebep olmuştur. lar Türkiyede Batı ülkelerine bunlan kullanacagı yerde bızeden rakaml: n imal ederken gore bır miktar daha fazla artzat kendinm imal ettigi rakambızzat beğenmedığı rakamlar10 '5/1971 günü âni bır knz netıcesi kaybetmı; buluma egilımınde bulunduğuna göları almış ve hakıkı rakamı göz dan ıstifade etmiştir. Hiç şüpnuyoruz, re, Türk lirasının dolar değerı gore, göre 1/5 e indirmiçtir. Hihesiz millî gelir rakamlannda be'îrlı bır zaman süresinden Mevlâ rahmet eyleye. kikı rakamı alsaydj milli gelir hatalar vardır, fakat bunlar eğısonra normale gelecektir. artışı olarak sayın doçent, taraA İL E S t hmlen gösterecek nıteliktedir fından hesaplanan •'• 35 i en az Cenazesi 11/5/1971 Salı günü (bugünı Şişlı Camiinde ve bu sebepie kullamlacaktır. 5 katı olan "i 175 e çıkaracaK kıhnacak öğle namazını müteakip Zincırlikuyu'daki Yazarın savunduğu gıbi D.l E. ve kendi ıstatistiğine göre bile ıs Borçlar ve Milli Gelir: rakamlan venne D P.T. rakamebedi istirahatgâhına tevdi edüecektır. Türkiyeyi, Japonyadan sonra Sayın Karacan, mılli gehrları kullanılsa idı. hiç bir değıfCumhurivet 3862 ı ikinci sıraya getirecektı. dekı artışta dış borçlann etayın Doçent Nuri Karacan, şikıik olmavacaktı. kili bulundugunu yazıyor hiç Türkiye milli gelir artışı hı• şüpbe yok kı, bu böyledir. Tenzını düşük gösterebilmek azar tarafından ımal edilen DO H I O R kıt edilen makalede de aksi zaamacıyla kanımca tarafsız ve ıl'o 06 rakamının nasıl ortaten jazılmamıştır. Kalkınmakta mi olmayan bır yola gıtmıştir. va çıkanldıgı da tetkıke aeolan ülkeler genelllkle dış borç Kendısinın ortaya kovduğu gibi ğer. Yazıdakı açıklamaya göre, GİRMEK İSTEYENLER almaktadır. Asıl mesele. memleTürkiyede 19581968 arasındakı «tüketım mallan fiyatlan» inketimizdeki genel akıma uyan fert basına gelir artıs hızı her ' Oeri Saç TC lühren H u ı » ' dekslerinden kendisi taydalanaIstiklal saym Doçentin djş borçlanrnızı kesın kabul ettıgı gıbı »» 3 de * üklan MBteHassısı rak, millî gelirlen sabit fiyatlar u Cad Parmakkapı No: H f Cad No: mübalâğa etme eyiliminde oVma ğil de o 06 ıse bütün soyledık f haline getırmiş. Gerek Türkiye' LARININ YÖNETTİĞİ sıdır. Esasında şımdikı dış borç lerı doğrudur. Ama aksi takdırTELi H l t S deki. gerek milletlerarası teşeK* ktisat dışı etkenler : Savın seviyesinin dığer ülkelere oranKURSLARIMIZA KATJLINIZ de. ilerı surdüğü fıkırlerin doğküller bu ışı yıllardan ben yapdoçent, Türkıye milli gelin la çok yülcsek olraadığı ve bu ru bulunduğuna inanmaya de17 MAYISTA BA5LIYOR BROSÜR tıgı haJde sayın yazar, hazır raartışının mukayese edıldiğı dış borçlann ilerikı kalkınmavam edeceğim. kamlan neden almayıp da kenülkelerde ortaya çıkan iktisat 1 miz bakımından önemli bır ağır Oahiliye IMOtehatsısı // disi için bir rakam Imal etme dışı etkenler sebebiyle gelir arlıgı bulunmadıgı göstcrilebilir. (•) Cumhuriyet. Î7 Nisan 1971DPKTOR Ç zarureti ortaya çıkmış? Carl fitışının düşük olmasından soz Tel: 26 58 30 yatlara göre hesaplanan millî ge edıyor. İktisat dışı etken denıliri, sabıt fiyatlara getirmek için lenlerden bın olan ıkı büyük BİÇKİ YUROU Sok.12.f AĞALCH.LU kullanılan millî gelir deflatörıeharp 8 yıl sürmüştür. 100 yıllık MesiMDasa Caddesl ri varken neden bunlan kullansüre içinde 8 yıl rakamiarımn (CumOurıyet 3851) No 1 2 mamıs? Tenkit ettiğı makalede netıceyı ne kadar değıştıreceğı Tel: n 88 40 kullanılan devre 20 yıl iken, mıibır düşünulsun. Kaldı kı, harp li gelir artışını küçültmek ıçın senelerını takip eden mıllî gelir DOMOR devalüasyon senesi olan 1958'den artışmdakı hızın harptekı zaUpr Orolof başlayarak. neden 10 vılhk dev rarları telâfı eden cmsten buU U K 1 U R reyı ele almıştır? SuaUerin ceiundufu bir gerçektır. Ayrıca, vabı açıktır. Nitekinı sayın ya harp hazırlıklarınm millî gelir zar tarafsız verilerden nareket Uzerinde bır miktar olumlu e t Sır«Mİv11*T UAHtLtYE MCTfHASSISl r ı « n 44 n Taksım Sıraselviler Cd Ul/S ı A * » l TelefoD ! 44 55 14 ayın Doçent Nuri Karacan bir makalesinde (*), benim daha once vayınlanan bir makalemde yazılanlan tüm yalanlamak amacıvla eleştınyor. Kanımca sayın doçentın bana yönelttığı fpnkıtler tamamen asılsız oldugru gıbı, belırü bir görüşü savunmak amacı ile yazar ınsana hajTet verecek rakarolar ımal edjyor ve vorumlannı bu rakamlara dayandınyor. S % 06 imiş Milli gelir artışımızm D düsündürdükleri Yeğone Unyay YAZAN: Prof. Dr. Zeyyat HATİBOÛLU ACI KAYBIMIZ Merhum Harun ve merhume Nuriye Hatice Akçay"ın luzlan; merhum Nımet Ünyay'n eşı; merhum Recai Akçay'ın kızkardeşlerı; Dürdane; Ferdane ve Ferhunde'nin bincık ablalan; Önder ve Özge'nın sevgili annelen; Şevkefin anneannesi; Fuat Üzel; Talha Dinçel ve Kemal Anfın baldızlan: Avhan ve Güngör'ün kayınvalıdelen; Hıkmet ve Fıtnat Gürserın yengeleri; T N Y Çok Acı Kayıp SALİH DİZER'İ Dış borçlar ve ımllî gelir D Sonuç Y Ikiisat dışı etkenler S Tarık Z. Kırbakan \ ÜNİVERSİTEve TEST UZMAN I ÖZDEMİR ^' Mustafa ÖZDİLER ' S/S Lüks ANKARA gemisinin Avrupa Limanlarına Deniıcillk Bonkosı î.A.O.dan AŞAĞIDA YAZILI MALZEME ALHsACAK 1 Kısa konçlu LÂSTlK ÇtZME: 1165 Çift Dize kadar LÂSTİK ÇİZME: 2703 Çift En geç teklif verme tarihi 24J.1971 akşanuna kadardîr. Dosya No.: 1971/1082 2 MAZOTLÜ YîMEK KUZÎNESÎ: 4 adet. En geç teklif verme tarihi 25.5.1971 akşanuna kadardîr. Dos. No. 1971/1133 Şartnamelen MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ Veznesinden temin edilebUir. Teklifler Bahçekapı 27 Mayıs Han 3. kattaki Satınalma Komisyonuna verilecektir. T U RİS T İ K SERGİ GEZİSİ Kâmran ŞENEL | jSüreyya ATAMAL Denızciiik Bonkosı TA.O.dan AŞAĞİÜA VAZILI MALZEME AL1NACAR I CAN FILİKASI: 8 adet Dos No 1971/1051 24 adet GEMİ RADYOSU ile 2 adet TELEVtZYON Dos. No 1971/1076 En geç teklif verme tarihi. 20.5.1971 akşamına Kadardır. Şartnamelerı MALZEME M U D U R L Ü Ğ U Veznesinden temin edilebilir Teklifler Bahçekapı 27 Mayıs Han 3. kattaki Satınalms Komisyonuna verilebilir. (Basın. 14K61/3853) ET ve BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Basm. A 8295 14605 3852) (Basın: 1 «65'3854) Gemid» çesitli eğlenceler, balolar. defileler, kokteyller. yuzme havuzu, timantarda gundüz gezıleri. gece kuluplerı üç gün Atlnada ot«l.,.!ı . NIMBÜS Gez/ye * BİRİNCİ GEZİ : 2641971 117U71 iştirak I LA N Istanbul. Izmir. Napolj, Clvıta Veccıa (Roma) Nice, (Monte Karlo kumarhanesi. Manoko prenslıgı Cannes gezısı) Sarselon« (Flemango Boğa güreşı). Paima (Chopen ın evi), Palermo , Pire. Istanbul. II. Mavki 3000,1. Mcvki ( YER KALMADI ) • İKİNCİ GEZİ : M7H71 . 2671971 İstanbul. Pire (AtinaAkropoH . Dubronık (Yogoslavya). Venedlk (Gondol Sefasu. Tırieste. Rodos. Beyrut (Lübndn gece klubü), Hayfa (Kudus). (Telavıv). Izmır, Istanbul . II. Mavki 3000,1. Mevki 5000 T.L. MÜRACAAT GAZETECILER CEMIYETİ BINAS1 KAT CAGALOGlU • JSTANBUU TEL£FON ; 22 54 U8 Bursa Asliye 2'nci Hukuk Hâkimliginden Dosya No: 970'442 Dâvacı Bursa DSİ Genel Mudürluğü vekılı Avukpt Selâhattin Canga taraîından dâvalı Bursa Ksrayollan 14 üncü Bölge MüdürlOeOnriP Sivi! Savunma C? manı Lütfı Seven vanında iken aynlarak semti mererl hule gıttiği ve hakkında sır&b karar venlen Necati Seven hakkındaki dâvada: Dâvalmın 11517 lira tazmınatın dâva tarihi olan ll'a'1970 tarihinden itibaren < 5 kanunî faızle vc Y 1151 lira 70 kuruş avukatlık parası ile beraber dâvalıdan alınıp dâvacıya verilmesine karar verilmiş oiduğnndan işbu karar ilflnpn tPhMe olunur l .
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle