12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Balktm Boks Sampiyonası bugün başlıyor Yugoslavyanın Titograt şehrinde yapılacak şampiyonada, ekibimizi şu boksörler tera sil edecek: 48 KiJo: Arif Doğru, 51 Kilo: Ali Nacaroğlu. 54 Kilo: Mehmet Kumova, 57 Kilo: Osman Gelegel, 60 Kilo: Seyfi Tatar, 63.5 Kilo: Hamdi Yiğit, 67 Kilo: Celâl Sandal, 71 Kilo: Hakkı Sözen, 75 Kilo: Hasan Şekerer, 81 Kilo: Nazif Kuran, Ağır: Ertan Yılmaz. TtTOGRAT. (ÖZEM alkan Boks Şampıyona.sı bugun Tıtograt'ın 20 bın kışılık açık spor «ıbasında yapılacak olan musabakalaıla başlıyacaktır. Turkı>e. Yugoslavya, Bulgarıstan. Romanya ve Yunanıstan Boks MUh Takıralaıının katıldığı şampiyonada, Romanya'nın takım halınde şjmpıyon olması beklenmektedıı Balkan Şampiyonasında Tuık Tdkımını şu boksörler temsıl edecektır *Ü KİLO: Arif Doğru. > Kİ 1 LO: Ali Nacaroğlu, 34 KILO: Mehmet Kuıno\». ö7 KILO: Osman Gelgel. M KİLO: Scvfi Tatar. «3.5 KİLO: Hamdi Yiğit. «7 KİLO: Celal Sandal. Tl KILO: Hakkı Sozen. "Â KİLO: Hasaıı Sekerer. Sl KILO: Nazif Kuran, AĞIR Ertan Tılmaz. Sampıvonanın tartı ve kulolaıı bugun sa«d 10 00'da pılacaktıı Mussbakalar saat 17 OO'de bd^lıvacaktu Mıllı Takım antıenoıu V\ılal Inan, Tataı \e Sandal'ddn bırıncılık bekledıgını behıtmis •Sanslı kura ceker«rl» Naıaroğlu. Yığıt \f Sozer derrteje girebilir> demıştır. Romanya'nın favori gösterildiği Alman Millî Takımı dağılıyor mu? İşte Alman Mılli Takımının antrenoru Schon'un • basını derde sokan dort Hıppı sacı ve gıysısı Netzer, bıze ucuncu golu atan Koppel. V/ımmcr ve sakatlığı dolaynıvle pazar gunu oynanıayan O\erath B UZMANA SAYGI Abdülkadir YÜCELMAN SCHONUN 3. GOLÜN SAHIBİ KOPPEL, MİLLÎ TAKIMDA OYNAMAK İSTEMİYOR VVIMMER, 1 YIL SONRA FUTBOLU BIRAKACAĞINI AÇIKLADI rı yar. Ru maçta jtördük ki en bmiik eksiiimız knnd'mondur. Nitekim Kndfrııı Dun\a Karmasına »eçılen \ osts'un brlını kıracak kadar çalım atmasından sonra Munchemladharh kolubü baskanı «Euder'i alırız ama 80 lie macı çıkaracak kadar gurhi olmaM çerek» dprkrn dr \ine karsımıza kondisyon meselesı çıkmaktadır. Hcrkfs hatırlıvacaktır; Arna\utluk millî macmdan önce Amerıka'da 5 Ml süre ıle «por konnsnnds ihtisas vapan .Necmettin Erkan 3 fntbolcunuıı kondıs\oııonnn za\ıf oldu|u içııı millî raaçta o\ natılmamasını teklıf ptmiv, buna ralroen OMiatılınca da islifa'i ha«mıstı. öncelikle uzmana savsı çöstermesıni biImelivİ7. I zmaııa sa\çı çostermevi dr. nrmanın «ostereceti \oldan «ıtmekle ort.ua kovabiiiriz. Biz ise uzmana jenHliklr UuMa gözü ile bakmısi7. çosterdiği volun da tatnamrn aksine çitmisizdır. Bır Romen nztnan «rtirdik Türkive've. Ne >aptı hu u/man simdi\e kadar?. Denilerfk ki dolastı Türkive'vi karıs karıs, teker trkrr kolüpleri inceledi.. L)â\a o defeil. T ü r . kirr'de futbolu *adece (otbola da degil. top^ek«^n spor konnsunu derinlemesine inceletntk ve veniden ele almak gerekir. Romene rlüscn t'drtv nzan \ âdeli bir prosram ^apıp hu protramın nvtolamasıııı da Federasvon» bırakmaktır. Toksa Türkive'vi karıs karıs gezmesi bir sfv ifade etmez. Diveceğimiz sudırr ki biz iraar konnsanda Prost'u dahi bir kalemde ı,izip atmıs bir toplurnğuz. Bö>le olduğu sürece dr krndimizi drv a\nasında srx rrtmrktfıı nteve gideme^ecefciz. 30'lık sonac valnız futbol sahasında deirildir. Buçün Türkive ilr Almanva'nın kıvaslamasını fotbolun ötrsinr tfttnrürsek frrrk sosval, çerekse iktisadi konnlarda da aramızdaki 3 tömlek farkın \arlı£ını a<,ıkıa SÖrrbilrce^iz. Futbol FederasM>nv »ffK tukını dâ\asındaki direnisi sürdÜTrneli, ancak hn konnda da bazı vrııi tcdbirlrr diisünmelidir. Düsünulrn \rni trdbirlrr is« tabandaıı baslavacak sekilde düzrnlenmedi{i ve vrnidrn örtütlrnmrdiîi takdirde basarıva nlasamaz. Kısa sürr içind? hasarıya ulasmak uin kımsenin rlindr sihirli decnek voktur. \ r XImanva macını birkaç kisire TÜklrmrk dr iıı«af«i7İıktır. I» ••• mmm MBBH mmmtm mmam ^ H M mmm mJL A lmanva maçının sonucu üzrrine m ufak hır dUeceğımiz >ok. Yalnız hu maçın kulağımıza kupe olması gtrtken >anla Ankara Karması Moskova'ya da maglup: 7385 ROFYA. (Ozel) Sof%a Kupası temsıli basketbol tumuvasının uçunctı gununde Mosko\a karması ile kai'ülaRan Ankaıa karması basketbol takınnmız, muîabakajı 85Î3 mağlüp bıtırmn1ır Çok çekişmeh geçen müsabakanın ilk devresı de 3* 3fi takımımızın mağlubıy»t) ıle kapanmıslır •I M HELMUT SCHÖN, İKİ ATEŞ ARASINDA : NETZER Mİ ? OVERATH Mİ ? Yalçın PEKŞEN 3'lü Turnuvanın birincileri Türkiye Basktebol 2. Ligine katılacak 46 Haziran eunleıi B(,lu kdpalı spor salonunda Ankara, lstanbul. İ^mır mahalh bolge bırıncıleıı atasınop oıganıze edılec^k olan 3'lu luınu\anın bınncısı, 19717, basketbol sezonunda Turkne Depıâsmanlı Ikıncı Ligine ka tılacaktu. Mavıs 1971'e kadar bolge bırıncılıklerınin ne tıcelenmesinden sonra yapıl«Lak olan tuınu\anın fıkstuıu 5 Ma>ıs 1971 gunu Ba<=ketbol Fedeı.<»\onu İsianbul Buıosunda çekıleceltlır. F. Bahçe'de SERKAN sakatlandı Ercan TURCAN Galatasarav ıle vapacağı dev maçın nazırlığına dun çılt kale çalışrnası :1e başlıyan Feneroahçede futbolculara ılk çalışmada «Gol emri» verılmıstır. Çüt kale çalısmasından önce tutboicularla konu^an Tea^ca Sau lacıvertlı takımm galıbıyeti :çın plan hazırladıâmı behrtmıs «(»alatasaravj karsı hiicum o»nı\ataksınız. Mutlaka talip gelmemiz lâwm» demıştır. Teaşca'nm konusmasınaan sonıa vapılan çıft kale çalışraasında Serkan'm kasıgındakı sakatlığı nuksetmış. genç sağbek anttenmanı terijetmıştır. c Antrenor Tea ca, Serkan m saka'lıgına uzuldugunu belırterek «ılk çalışmamızda şanssızlık bızı vakalaaı,! demıştır. ılli Takırrümızı Dolmabahçe'de 3 golle m a j lup eden \e Avrupa Mılletler Kupasıntla lıder olar. Alman Mılli Takımımn antrenoıu Helmut Schon'un sevıncı, ma(,tan sonıa Koppel'ın Mıllı Takımı, Wımmer'ın ıse futbolu oırakdcaklaıını açıklaması vuzunden fa/la U7un «urmemistır. Kuna ılerıde buvuk pıoblem olnıa^a nam/fet «Netzer mı. O\eratb mı?» «oıu^u eklenınce ıınlu antıenoiun ba«ı l\ıce deıde gıımıtır. Köppel, millî takımda ovııamak i»t*miyor Alman Mılli Takımımn en ıvi oıta «aha oyuncularından bın olarak gorunen Hoı^t Koppel. maçtan «onra, «Artık Millî Takımda OMIJmak istemrdijini» açıklamı^tır. Ağlarımızı saı''an üçüncu golun «ahıbı olan Koppel buna ~ebçp olarak Feienooıd'rian aldığı 800 noo Maıklık t İ32O0000 T.L ) teklıh go«tprn.ı :tır BUGÜN GIDIYORLAR ım Mılli Takıınlıııı/ ltt s i m l ı ı k kjınp mıstır. Bu üabah. Ha\ri Sen'iıı baskanlı^ıııda Remzi \<dın (Zi), Tahsin (iürsov (25ı \t Bevazıt Aııb,ır ı?3)'d,ııı kurulu bir k.ıdro ile Pnrteki7"e hdreket edecek Milii Takımımı/ın rur atlanıası guc olnıakla heıaber ınıkansız değıldır. Resımde. antıeııo.Naznıı Bari. ark.uliişırnız Sddettin Me»e hilsü *enrkrn, 3 i f .' Nolu ov UIK ularını j Bev.ı/ıt ısoldal ı c Talıın de kendileııııı dınli\nrlar. (Foloğıaf: Ali AI.AKlSı tarihlerintle P o r t e k i / ' d e kar>ılasacak o l a n 1 e \ e vJİiMiidlarılan s o n r a h a z ı r l ı k l a r ı n ı t a ı n a m U CumhuriYel trv Lider i aldı İTÜ Wimmer ise futbolu bırakıyOr Yıne orta saha o^uncularından olan Wımmer l«e maçtan sonıa \apılan eğlencede 1 Mİ «onra futbolu bırakacağını sovlemı^tır Münchenslarfoach'ın as ovtıncusiınun hu kararına da. babaMnın islerıni U7eıine almak mecburivetı sebep olmustur. NOTLAR • I K . I L A M * O\im ıçınde takuk u\gulaması ya pıluken Bırch'ın sag kanadı bo^altaıak o bolgeye Olcay ı | kaçırdığı ve bovleee rakıp kaleve ındıfı eoruldu Bu cU Almanlar'ın taktıgındekı Grabovskı'yı ortava çekerek Vımmer va<;ıtası\le açık kafiımanın bır şekb olarak belııdı • IMİTLER Alnıanva1 dan donen Tuncav, Ekıem ve Oloav ı arkada^ları scınçle kaısıladı . Farklı venılgının «ebebını soıtiu Ve bundan sonra Galatasarav ın maçlarında galıbıvet bekledıklennı sovlpdı . • K^LECİLER Dunkü ça!ı~mada uç kalecı de\amlı topla calıstı Antrenor Bırch otekı ojuncularla ılgılemrKer. fıle bekçılen aralarında anlaşarak otuıma gıevı yap tı . Metin Turgııt GINGÖR «Beni Millî Takımda oynatmayanları, F. Bahçe maçında utandıracağım» «ınden vararlanarak takımı dınlendarme fırsatı buldukları nı sovledı ve «Lsas kadrudakı H futboicu Millî Takımtardd bu lunuvordu.. Bövlece haarlıkla rını ciddi bir sekilde sürdürdü Öteki ovunrular da proçramla calıstı» «ektndp kr<nustu AYHAN VE TVLÂT CALISMAD1 Sni ı Kıımızılıların duııku cdlımasına ıkı eskı futboltu. Talât \e A\han katılmadı L'ek mk \onetıcıler. bu oyunculaı • ı mazeretsiz olarak idmana gelmedığıni sovledı Bl'GUN MAC V\K Galatasaıay, bugun saat 1" de ikincı \a da uçüncu l'.gHen •)ir ekiple hazırlık maçı vapaLak Teknık >onetıcıler, ek= klıklenn goıülerek rotuş ed'lectgmı bildirdı . NOTLAR • fenertjaîıçede Galata»»rav hejecanı erken başladı. Trıbünlerdekj halabalık an trenmanı takıp eden eskı futbokulardaa Nedım Guner menaıer Mirnet Erol, Gene! Sekre'er Semıh Bavulken Doktor Re'at Derman ver ezeli rekabetın ışaıetlen • Zıvanın arka arkava sehşen 2 akında *u* aîmadığını goıen Teaşka o^tunu durdurdu vre ıkaz etti" «Netzer'ı »ordun Sut, şut Sen Fenerbançenın Netzen olacak^ın » • Sehmin guzel bir DJSI ^onucunda Zekı gol attı. l e aaka bağjraıak. Selim ın ustune doğru \urümeve oasladı Hevkes saşurmıştı. Ama Tea*ka geldı \e Selım':n ehnı sıkarak Bîavo, bo>ie pas Beckenbaueı'de yok» dedı • Puan durumları A GRVBL Kartal Çırçır Alemdar Yemkapı Emınonıı Iskendeıpaşa Varooi Cıksalın B GRlBf ÎTU Istıklâl Adalar Süe B Deıe Gokspor A Oıdu Ay> ıldız M Sınan C Paşa C GRUBU llkadım Altınok PTT A. Saıay Çatalca Telsız Cıhangır Cmarspor L'skudar D GRL'BU Yalo\a Baknkoy Hılâl Emiı gân Fatıh Selhniye G. O Paşa K. Burnu D. Şafaka Tarab> a K GRl'BU Zaferspor H Tuzla c Kuıuçe me Yenıehır Kur'uluş Unkapam R. Hısar Agasoor Ist. Unv 9 7 2 1" " l f i 9 6 2 1 14 5 14 1 3 16 » 1 1 3 2 2 8 6 S 8 1 3 4 6H i 9 9 ı fi 7 17 5 8 î 2 5 7 12 4 9 2 7 2 17 1 10 İU 10 10 II) j||{ Dert bu kadar değil Schon'un 1974 Dur\a Kupa«ına hd/ ılamak ıçın kafasında kurduğıı Mılli ll'ın temelını te^kı, eden bu ıkı ojuncunun a\rılma<;ına Netzer Overath pıoblemı eklenınce antıenorun ba«> nıce dertlp gırmıstır. Geıcekten Netzer ın pazar eunu MıthatDafa'da çıkardıgı «uzel o\un ılerıde bu\ıık pıoblemler doguracağj benzemektedır Bılindığı gıbı Netzer. pazar guııku maçta 10 numaıalı fnrmavı O\eıath'ın bır lıs maçmda sakatianması uzerme gıvmısti Ancak T u ı k n e kar«ısında alınan 30'lık net galıbivet Mıiller ıle ıVetzer'in çok h ı anla«tıklarını orta\a ko\mu<=tıır. Çok ıyı hır ovuncu olan Overath'dan da va?geçemeven Sclıon bu huvu«taki sorumuza şu şekılde cevap verm!«tır: «Oıerath'ı dısarıda bırakamam. Halbuki Netzer artı Mallrr mııtlaka ;ol denifk. Ikisini hirdrıı ı»naİMm takımııı hütün âlıpnsi bo/ulacak Ru Türkiye maıı benim basıma gercekten dert oldu.» 2. A m a t ö r K u m e G r u p L i d e ı l e u n d e n İTÜ, ge<;tığımi7 hafta ılk \ e n ı l g i s i n i S ı l e ' d e n ıldı Takat gol averajı ıle liderliğını g e n e korudu. D i ğ e r g r u p l ı d e r l e r ı n d e d e bu değUıkiık plnıadı. B u a ı a d a g e ç t i ğ ı m i z hafia g e n e ut; maç hakemleıın gelmemesı j'iızunden ertclendı 8 1 1 24 5 17 8 5 4 3 1 4 3 2 2 2 2 4 1 1 3 5 19 11 9 7 ' 2 14 9 11 8 S 17 ö 10 l î 5 9 14 * . 8 ! ! 86 10 2 7 6 20 İLK YENİLGISİM A H N İTİ' T A K I M I Galatasarav'ın bu haita ezeh rakıbı Feneı bajçe j e karsı bu vuk bir kozu var: Metın. Genç futboîcu, Millî takımdan çıka rılmasının uzunn.'SJ ıcınde. fa kat kendıni kacjl ettırme hır s \la dolu bulurmvor . Ve 22 \a Mndakı kurt {utboıcu, «Fenerbahce benılen eol beklesin Be ııi Millı Taknndan silenlerı utjndırmak icin ovnavacasımdnor.. Sarı KınnıziL.lann dunkıı ıdmanı top, kü'idusvon. taktık çalışmalan seklı^de geçtı Bu fun futbolcular ços ısteklı b r sekilde koştu Sankı heDsı ^e nıden futbola fcaslama heveca nı tasıvor. Tekrnk Dırek'or Coskun Ö7a rı. lıslerın hır )ra'jz eırelenme vMiıııııııııııııııııııı ı ıııııııııınııııı ınıııııtııımnıınır nı ııı ıı ı JI ııı ı [fiıı mı ııııı ııımııııııııı ^ ıııınl l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l i r / 'A. 8 9 g 8 5 4 2 3 1 1 3 4 6 4 6 2 3 16 1 11 7 12 = 8 illl: 1 2 3 2 6 5 7 9 11 9 8 6 5 9 14 12 l(i 14 10 8 S S 4 2 4 •> 2 4 = = = E HERKES NE DIYOR? lakunlaı \efa . *lta^ S ( Beşikt^ş Eski^ehirspoT Ü PTf . Karşıyaka 2 Peııerbahçe Galatasarav S Demirspor . Samsunspor 10 Goztepc Boluspor l<t Mersin td. Y. . A . GUcü 10 O Bnrsaspoı tstanbnlspor X, Kütahyaspor Hacettepe 9 SUasspor Feriköy 1» Tarsus İd. T Toprakofis 1» Aydmspor . Ad. D. Spor g Bandır:>ıa . Afyonspor 8 7 1« 1» 6A 55 75 40 65 îmt 80 55 90 1M> 80 7« S» NEREDE NE YAPTILAR? Clah 10 « tt Aralarında Mehmet ve Savaş'ın da bulunduğu fah, Takunlar Bcsikta» PTT Fenerbahçe Demirspor Gbztepe Mersin td. Y. Bıırsa Sivasspor Tarsus İd Y. Avdınspor Bandırma Sekerspor Manisaspor Ereğlispnr Kendl Rakip Maçlan Saiıasuıda Sahada Goller O G B M G B M G B M At Ye. Pu». 24 24 24 Takunlar Kendı Kakip Maclan S<ılıasında Sahada O G BM G BM G B M 2i 8 7 9 24 8 11 5 24 fi » 8 24 14 7 3 24 S 6 9 24 « 10 8 24 5 15 4 ?4 10 7 7 25 6 7 12 ?5 6 9 10 ?4 7 6 11 Gollet At Ye, Pat 18 16 20 14 23 19 14 19 25 22 22 18 33 23 27 2» 35 24 22 25 27 İS 21 ?» 24 22 35 15 32 27 ?o 4 futboicu, bir polisi dövmeye kalktı.. Aralarında Galatasaraylı Mehmet ve Savas'ın da bulunduğu 4 tutbolcu dun akşam gore\lı bır trafık polısını dovmek ve vonetım hakkında ılen gerı sozler sarfettıkleri ıddıasiyle vakalanmışlardır. Iddıava gore, Mehmet, Savaş (G. Saray) Ali (Samsunspor ı ve Celâl (Kadırga)'ın buJunduğu otomobıl Sırkecıde ters bır yola gırmce görevlı trafık poUsı kendilennı ılcaz etmış, bunun üzerıne 4 futboicu ve arabanm ^oforu. polıs Enver Duran'a hakaıet ederek. dovme\e kalkmıslar ve kokartmı koparmıslardır Halk taralmdan lınç etmeve kalkılan ve bu hayli nırpalanan futbolcuları pohsler guçhıkle k"rt?rroıştır 4 cu gozaltına alınauştır. 9 7 2 lü 5 4 10 4 3 10 3 4 10 2 6 10 3 3 10 4 1 9 1 5 27 5 16 5 1 3 4 2 4 5 3 5 5 15 1! 14 = 14 15 11 = 10 i l l ı ; 13 13 10 ^ 13 15 < = » 17 21 '1 = 5 t ~ 10 20 6 = 6 17 6 = 3 1(1 11 9 9 6 3 5 lb 1 7 7 8 4 3 •{2 8 <t 2 S 9 7 S 9 7 7 9 fi 6 5 3 4 5 2 4 5 J 1 5 1 0 0 » 2 1 0 1 012 10 1 1 1» 1 J a 9 2 t 3 1 24 ıo ıı :: 24 2 1» 12 24 11 î 4 24 S 5 10 24 » 9 S 25 S 11 5 25 12 4 9 5 7 !» 25 25 3 4 3 fl 2 10 2 5 6 16 5 3 2 7 » 5 8 1 0 2 3 15 » 3 8 1 5 0 4 4 3 2 7 27 11 3« 14 27 22 18 26 42 17 •58 20 S ı ; 5 11 10 2b 16 26 ?3 14 29 24 2t 10 21 22 19 19 27 16 16 27 11 31 14 "51 A O D f| A O O (fi) (f fk (tt (St KarM.vaka G. Sarav Samsun Boluspor Ank. GJciı İstanbuUpor Harettepe Feriko.v Toprakofı* Ad. Demıtspor Afyon«por 7 4 7 4 6 b 5 3 4 1 2 1 1 1 3 1 7 0 3 5 2 0 3 s S 4 12 n 5 4 6 4 t> 5 7 3 9 2 3 4 4 2 2 2 22 20 11 37 23 • 5 7 14 15 1 2 4 24 0 3 8 15 0 5 6 lb 1 1 9 17 1 5 7 17 0 2 1» 21 S 4 7 2 8 Sekerspor Giresunspor S ManLsaspor . Guneşspor S Ereğlispor . Yenimahalle S 50 M 80 25 11 10 4 25 8 8 9 19 $ î » 9 4 « 7 4 1 « « 3 2 6 4 23 1 4 8 20 2 2 S 22 Guııeşspor Yenimahalle ?i 12 11 2 11 2 0 5 2 6 S 8 4 lt 2» 3 5 1? 3 4 4 1 9 2 3 2 7 0 1 8 ıı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle