12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İfcİVERSİTE ADAYLARI BÜYUK DERSANE . . ANK.ARA ÜNİVERSİTEYE HAZIR K FEN KURSLARIN abone olarak vey tİNtVERStTEYE HAZIRLIK KİTABInı alarak diledîğınız FAKİİITEYE GİRMEYİ GARANTİIEYİNİZ o r Not: Kur.» »bon. « « « « > » » » Kit*p b*d*U «»d»o« 7 5 Hradır CEBECl OORTYOL . ANKARA umhuri Kurucusu: TÜNÜS NADİ YOL AYRIMI çok yakında. SANDER YAYINLARI'nda Sabırsızlıkla beklenen romanı KEMAI, TAHÎR'in BÜYÜK DERSANE 47.yıl, sayı: 16793 Telgraf *e mektup adresr. Cumhunvet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul N'o. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 9« 22 42 97 22 42 98 22 42 99 28 Nisan Çarşamba 1971 Başkent'te oı'den 05'e kadar sokağa çıkma yasağı kondu lstanbul'da siyasi topianiı, meslek ve sendika ile ilgili seminer çalışmaları yasak Anarşik düzeni öven, soygun ve kaçırmayı konu alan film ve oyunlar da yasaklandı Sıkıyönetim'den sonra da askeıî mahbemelerin yetkileri sütecek Hnkara'da DevGenç ve Ulkii Ocakları kanatıldı DOĞl KÜLTÜR OCAKLARI DA Gozaltına alma süresi 30 gune çıkıyor KOMİSYON, SIKIYONETİM TASARISI İÇİN İLK T O P L A N T 1 S I N I YAPTl ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sıkıyonetimin scna ermeunden sonra da Sıkıyonetırn Mahkemelerinm <,ahşmalarınm tievamını se Mkıyorıetım taıafından gozaltına ahnan. la.ın 24 saat serıne 1 »ya kadar tutuklu bulunmasını ongoren Sıkı.^onr. tım Kanunu tasarisi Odstmlaıak parlaınenterlcre dağıtılmmır. Yururluk. te bulunarı V yıluk 3832 sayılı Sıkıyonetim Kanununu tamamen deg'Ştıren kanun tasarısının gerekçesinde >enı tasarmın hangı şaıtlar karşısmdı kalmarak hazırlandığı şoyle belırtümektedır: DÜA FAALİYETTES MESEDİLDİ CüMHüRİYET HABER SERVİSİ Gerekçe Yurürlükte bulunan 3832 sa>ıh • Örfi Idare» Kanunu, 1940 tarihli olup ka>nağını. halen mulga 1921 tarihli Anayasa'nın 86. maddesindcn almaktadır. ?î Mayıs l%0 devrimini miiteakip Türk toplumunun gerçekleri ve çağdaş bilim ve hukuk anlayı^ı dikkate alınarak düzenlenen 334 sa yılı «Turkıye Cumhuriyeti Ana• ya'sasuun g^nel esas, temel hak v* odevler ve anayasal kurulusla»' 1M kımından getırdıği yenihk ve o?el Ukler. hukuk mevzuatmda yeralan kuruluşlar bakımından getırdıği yenihk \e ozellıkler, hukuk mevzuatmda yeralan birtakım ka. nunların değıştirılmesı veya yenıden duzenlenmesmi zorunlu lıale getııtmstır.Bu meyanda askeri yargı hakkında Ana>asa ile ongoriılen olum lu gelişmcvi karşılamak üzere askcrı mahkemelerin teşkili \e calişma usullerini >eni esaslara bağ (Arkası Sa. *, Sü. 1 dc) Sıkıyonetim KomuUnhkları. dım >ayımladıklan hildirilerle. ce»itli >a»ak kaıarları almışlaıdıı. Ankara Sıkıyonetim KomuUnlığı, ha;kentte »l»5 Maıtcri arasında ıkağa cıkmaw >asaklarot*: bu atada. D»vOnı. l Ikıı Ocakları \ DeiriRH'i Doğv Kultur Ücaklanm •uresiz olarak fcapatmıştır. istanbul Sıkıybnetim KomuUto. lığı da: her turlü si\ası loplaııtı. meslek kuruluşları ve sendikaların seminer talışmaları ile anarsik düzcııi o ^ c ı ı film ve ti\aıro tom>illcrhıi yasaklamıştır Yerimiz Neresi? Pettol Olis'le boyileıe 200 milyon liın kıedi doğılıldı Yolsuzluk tesbıt eden Bakanhk, 20 yıllık ödeme protokolunu durdurdu n yıl içinde dordüneu kez olarak yurdumU7ria \ıktKonetim u;;ulanmaktadır. ! Nisan 196U üııiversite otayları uzerine »ürürlüğe korun ilk sıkıyonetim 1" Mayıs de\rîmine yol açtıktan sonra 311 Kasım 1961 e kadar sürmüştür. Anavasa referandnmu >e 1961 genel seçimleri bu dönemde yapılmıştır. O cünden bu yar.a 22 Mayıs 1%3 t e 1T Hazirstn 19"0 de olmak üzerc kısa süreli iki sıkıyönetime daba basYnrulınuştur. Öncrki gece >arısmdan bashyarak îimdi yurdumuzda ne zaman ısona ereceğîni kestiremcdipmiz 4. sıkıyonetim dönemine girmiş bulunuyoTuz. Eskileriyle kiyasladığımızda bu «eftrkinin bir özelliğini kabul et. nvek lonındayız. Otekiler hep sivil yönetimlerin başedemediği olaylar vüzünden doğmus. Parlamentonun ona^yle yurdumuzda dirlik diizeııHğin korunması askerlere emanet edilmisti. üvsa bu kez işbaşında buluııan hükümet. her ne kadar si\il bir kadrodau meidana gelmişse de. novmal kosullar altında parlamenter »ftntemle kurulmuş bir büküınet dejildir: Türk Silâhlı Kuvvetleri a j dına 13 Mart ültimatomuııu imzalayan komutanlar taratınıUn ParUmentova zorla kabul ettiril j miştir. Hatırlanaciçı gibi sarın komutanlar Parlamento\u ve eski hükümeti Atatürk ükelerinden •apmış olmakla suçlamakta \e UKilileri «inandırıeı. kuv\etli» bir hiikümet kurmaya çağırmaktaydılar. Böyle olunca Sa>m Erim'ın vü»ürlüse ko\mayı serekli bulduğu »ıkıyönptimi raresizlik içinde kalan bir sivîl hiıkümetirJ askerlerden destek istemesi anlamına Tonnak oldukça güçtür. Bu. dah» riyade. 12 Mart muhtırasiyle rayır.a oturaeağı umulan yurt a» sayişinin beklenen sonucu »ewnemesi tizerine sayın komutanlann e|Uimini jansıtır bir davranışı andtrmaktadır. Bugün toplanacak olan T.B.M. M. hükumetın ilân ettiği sıkıyönetimi onaylavacaktır. Bunda hîç kuskumuz yok. Ne v*r ki, fonksiyonunu vitirmiş bir yasama organmın tamamiyle biçimsel. tormaliteden iba»et desteği yerine biz, adı ne olursa olsun, açık bir yönetimi yurdumuz çıkarları bakınuudan yeğ tutmaktayıı. Demirel iktidarı, AUtnrk Ukelerine \e 27 Mayıs Anayasasına ters düştüğü için gündeD çiine nrtalık kanşmış, yurtta dirlik düzenlik di>e bir şey kalmamışlı fmt F.rim nükümeti işe Ankara Sıkıyonetim Komu'an' ve 2 Ordu Komuıanı Orgenerjl Semıh Sancar'm. sokağa çıkma \asağı>la ılgilı 2 nunıaralı bıldiıısındc, «Yeni bir bildiri>e kad»r saat 01 ile 05 arasında sokağ.ı cık ma \asağı» konulduğıı beliriılmckıe. «Her Uirlü parlayıcı \e patla>uı maddelerin geli'ji . stı/e\ >erlere >ığıhnası. musaaıle••'</ clepo edilniesiniıı >aNaklauıiığı» di;ıkKınmdktddn (Arkası Sa. *. Sii. 5 de) Ankara bildirileri Sıkıyonetim Komutunının bosınlo ilgili 1. Ordu ve Stkıyönetim Koınutanlığmm basın yayın hakkında 2 No.Iu tebliği: Turkiye Cvunhurij etinin butunlöğünu paıçalamak gayre'.ı güden a»ırı akımlann devlet bunvesım hedef alan yıkıcı faalivetlerle ilgili olarak basında: ! Halkı kanuulara * e hukümetee I alınmış olau tedbirlere karşı itaat«izliğe tabrik \e te§\ik edicı: ' . Bir takım ilkeler öne sürü I lerek \e fakat devletin bü j tunlüğu duşünülmeden nıes ( nedini Anayasa'dan alan 12 { Mart be>annamesini elejtİTerck Tütk Silâhlı Ku\Telleriniıı disiplin ruhunu zedeleyîci: Stkı> bnetimin bîr anayasa! reiim olduğu dü3ünıilraedeıı. ilâıtmdaki sebebin mevcut ohnadığı screkce alınarak bükümeti halk nazarında kuçük düıüriuu: (Arkası Sa. ?. Sii. 8 de) MADALYA ATARAK PROTESTO t ç swn önee Washington'da yapılan buyuk savaş aleyhtarı gosteridc Vietnam savası muharipleri kazandıklan matlalyalan kongre binasma fırlatıyorlar. 500e yakıit eski muharip, kongre binasmın merdivenlerini teker teker çıkmı^ lar, her biri adını söylenıiş ve Vietuam sava<ıııı yermiştir. Gosteride savasta sakatlananlar da koltuk deguekleri ve tekerlekli arabalan ile yer almışlardır... (Fotoğıaf. AP> 5 sıkıyonetim böfgesinde 30 kişı gözaltmda SıJsıyoneUınin ilân edıldığı bazı ıllerde aramalar yapürmş, 30 kişi gozaltına alınmıştır. îzrnır Yuksek Oğretmen Okulu üe Bornova Erkek Oğrenci Yurdu dun sabaha karşı 0,4 sıralannda Sıkıyonetim Konrutanlıgı taraiıadan araımııştır. İzmir'de Turkts Genel Sekreten Halıl Tunç dun gazetecıleun sorulanna verdiğı cevapta. Anayasa değışıklığı egılımını olmnlu Itarşılama clık.larmı ılade etraıs ve. «Toplumun her kesimi. ozellikle işçi ke«îmi. Ana>a»a'mn kendisine tanıdıçı hak \e ozgurluklcri hangi şartlar altuıda olursa olsun koıuma ANKARA, (Cnınhuriyet Bürosu) bilincine ulaşını^tır. lAnarsık ola\ Dıl ve TarihCoğrafya Fakul lan onleyeceğızı gçrekçesi>le tesindeki bnceki gunkü silâhlı Anayasa'nın işçiye tanıdığı hak çatışmadan sanık olarak AcUiye1 \e hürri> etlerin en ufak bir kısmtıya uğraması. işçi hareketiye verilen bğrencüerden ll'i. ı nin çok sert bir tepkisiyle kar»ıdun Sulh Ceza Mahkemesınce ! lanacaktır. Bu sert tepki. belki tutuklanmıştır. Mahkeme, ayrıbir senel grev dahi olabilir» demıştır. ca 7 öğrencı hakkında gıyabi tuTunç. Sıkıyonetımin ılân edıltuklama kararı vermiştir. mes,iyle ilgili olarak \erdıgı ceYaralamak. patlayıcı madde vapta, şunları soylemıştiı. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) attnak ve sılâh bulundurmaktan tutuklanan ÖğTenciler, şunlardır: Ali Demir, Orner Özden, Ziya Sümer, İrfan Öıbağcı. AU Raşit Serdengeçti, Celâl Arslan, Ali Gözen, Mustala Yarar, Bektaş Kandemir, Muammer Ajhan, Mustafa Karyağdı. DTCF'li 11 ögrenci sivil mahkeme tarafından tutuklandı Tunç: Işçi hakları kısıhrsa tepki sert olur55 ANKARA (Cumhuriyte Bürosu) Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, «Düne ait tartışmalara girilmeden süratle tedbir aiınmasını» istiyor ANK.\RV, (Cumhunyet Bürosu) Petroi Ofısımn acente »e bayılere dağıttığı kısa vâdelı kredılerde. bazı volsuzlukiar olduğu Enerjı \e Tabü Kaynaklar Bakanlığınca tesbıt edümış ve muîettışlerce, Ofısın besaplarına el konulmustur. 12 Mart Muhtırasından önce, Petrol Ofısınte kisa vâdelı kredı'erın. aeente ve bayılere ç e şıth adlar altında dağıtıldıjiı, bunların ' U mılvon Ura cıvj2U rında olduğu oğrenılmıttır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Muhtıra uzerıne hukumetın 15Turkiye nm 11 ılinde Sıkıyonetıfasmdan hemen sonıa bu kretim ılânı ile ügilı hükumet kadıterın odenmeîıne îiı^kın Petrarı dünku Eesmi Gazetede yarol Ofısı Genel Mucfurluğü )l« jımlanmıştır. Petrol tsverenlerı Sendıkan Oteyanclan, bugun yapılacak (PUtS) arasır.da bır orotokol olan TBMM ortak bırieşınıınde i ım'alanmıştır hukumetın Sıkıyonetim ile ilgi1 Bu protokola goıe dagıtılan lı olarak aldığı bu karar görüşükredıler yılda vuzde 5 oranıı lecektır. da olmak uzere tamamı 2Ü v ıl Anayasa'nm 1'24'uncu maddesı da ödenecektu. Aslında 612 gereğınce. Parlamento bu karaaylık olan bu kredılprın 20 ^ılrı onaylama. süreyi kısaltma ya lık gibı bır <UIP\I kap^ama^:da uzatnıa hakkma sahıptır. rım, Petrol Ofıinın buturı Wrr. dı kaynaklarru dondurdugu ve bu kredı dağıtımmda da av. nca bazı u?ulsuzlukler vapıldı. ğı. Enerıi ve Tabıî Kaynakla Bakaniıüırcs te^bıt pri>lrr.ı<tir (Arkası Sa. 7. Sü. 6 iu SIKIYONETİM KARARI BUGÜN TBMM'DE GÖRÜSİİLECEK İnönü, kalb spazntı geçirdi 4NKARA, (THAl CHP Ge nel Başkanı İsmet Inonü, bnceki gece ha£U bir kalb spazmı geçırmiştır. Inbnu'nün rahatsızlanması üzerme doktor Zafer Paykoç evıne gelmıs ve kendısıIU tedavı etmıştır. Paykoç Inonü'ye kesın olarak dinlenme tavsıye etrmstır Bu nedenle Inonu'nün bugunkü TBMM bırleşık toplantısma katılmayacağı açıklanmıştır. Banka kredüeri için Meclîs oraştırması istendi ANKARA, (THA) CHP C; antep Mılletvekılı Şınası lakoglu, Banka Kredılen tumünu kapsayan, Mer Bankasmaakı bır tonöan c nen JTJZ mılyonıarca lıray; laşmış batık paraların mı rmın ortaya çikanlmasını goren bır tneclts araştın açılmasını tstemıştır. Çolakoğlu. önergesmdc. ba cılıktakı olağan vontem ve neklere ters düsulerek. ozel birtakım nüfuzlu kımselere ya kredi açılmastnda payı lara. hattâ banka görevlil' rnenlaatler saglarıdığmı b mekteclır. Onergede aynca. «Bütun lar. batık para niteliğindr kcz Baııkasmda açılmı^ «z< foııdan Uarşılanmakta \« KÜnlerde basında v'k*n v; dan batık paraların \ü milyon lira^a ııla^ınış c anlaşılmaktadır» deamekte Ana modeller ÎAZAN Maurice DUVERGER Kapatılma onaylandı Ankara Uniyersıtesi * Yonetım Kurulu öünku toplantısmda. Bıl ve Tarilı Coğraîya Fakültesı Yonetım Kurulunun Fakültevı aecicı olarak kapatma kara İstanbul Üniversitesi 3 Mayıs'ta açılacak Rektor Prof. Dr. Nazım Terzıoğltı'nun başkanlığında dun olağanüsty toplanan Senato. Istonhui Unıversıtesi'nin (Fen, A^ gelışmtş memleketiet, boylece, tabıi olarak Batılı demokrasi ile komünızm arasında bır çeşıt mutavassıt, karma rejımlere doğru temayıil etmekte <.e ortaya otorrtçr. takat niibeten lıberal rejimler çıkmaktadır. Bu yoneh> pek açtk surette görulüyor. Ancak, muşahhas olarak, hangl çe^ıt sıyasî ırtfaesseselenn bu cereyana katıldıklannı tesbıt guç, çunku curumları muphem ve oulanık. Dığer yandan. az genşnıış ülkelenn hızlı olarak geıışmesı, sı>asi reumlerini pek hareketiı.talmaktariır (Sayfa 5, SU. 3 te)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle