13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA DÖRT ı iCTMHURlTET: 28 \isan 1971 LK MECLISİN ikinei ydında yerh kumaş gıyme zorunîuguna ıhşkın \asa tasansının goruşme ve tartısmaları Tutanak Dergilerinde gerçekten ilginç ve yer > ec çok renkli tablolar halinde yer alniıştır: 1 Oeak 1S21 tarihınde Konya Me. busu Kâzım Hüsnü Bey Meclis'e bır yasa önerisi veriyor. Bunun uzerınde o gün uzun uzadıya gorusmeler yapüıyor. Bunları burada yansıtmaya yer elverişli değü (1 > Konustnaîar sonunda Meclis, ışı cıddıye alarak bunun, uygulanabi ]ir bır duruma konulması ıçin. tktisat Bakanlığına havale edümesi nı uygun göriiyor. Bu nokta Mec nn imzalan var , l c r a Vekılierı lisçe oylanırken, Konya Mebusu Heyetı Reısı ve Mudafaaı MUlıye Refik (Koraltan) «yalnız uyumaVekıli, Fevzi ıÇakmak), Maliye mak sarti.vle» diyc ba|ırıyor. Vekılı Fcrit (Tek). Maarif Vekıtktisat Bakanlığı, bu oneriyi Ba. h Hamdullah SuphJ (Tannövfr), ltaBİar Kurulu'na gönderiyor. ÖneSıhhıye Vekili Dr. Refik (Sayri orada gönlşülüp yeni bir biç;dam) ve tktisat Vekili Mahmut mc konularak. aradan aJtı av geç Celâl (Bayar). tikten sonra, hukümet tasansı bıBu Tasarının en önemli bdlümü, • çimmde Meclis'e geri geliyor Tabırinci maddesiyl e gerekçesidir. rih 20 Haziran 1921. Buyuk MilVt Obur maddeler c e z a müeyyideleri Meclısınm kurulması uzermden nı ve uygulama kurallarıru duzen 14 ay gecmiş. Cephelerde az çok lıyor. Tasarının birinci maddesi, durgunluk var. Bizım Sakarya Za. bugunku Türkçe ıle şdyledır: feri ıle bitecek olan Yunan taar•Madde: 1 Buyük Millet Mrc. ruzu henüz başlamamış. flk Mec lisi üyeleriyle butün bükümet me liı. ikinci ydının 40. toplantısını murlan \e gorevlileri, jandarma, yapıyor. tste bu toplantıda «yerli belediye. başkan ve üyeleriyle gekuma; yiyümesi hakkında kanun nel meclis üyeleri, okullann kadın t*sanw«nın tktisat Komisyonuve erkek oğretmenleri ve yatılı o . nun buna ilişkin raporu ile birlik. kul oirencilerf yerli kumaştan el te goriişülmesine başlamyor. 7 bise giymek zorundadırlar. Bu ya maddelik tasannın altında, o 7a•»nın yayımlandığı tarihte yaban. manki Kabinenin bugün de tanıcı kumaşından vapılmış elblsesl nıp bılinen üyelerinden su zatla bulunanlann clbiseleri bağlı bu I Hıfzı Veldet VELIDEDEOĞLU Yerli kumaş tasarısı Inndukları dairpierin başkanların. ca damgalanarak özel bir deftere yanlacak ve bu elbiseler eski.Miı ceye degin kulandıp giyilecektir.» üygulanıa guçlüğü ve hele ikın ci cumlesindeki deyim biçimi bakımından çocukça denebilecek derecede basıt ve romantik olan bu maddenın kısa gerekçesi, iktisarli bakımdan. bugün de az çok geçerliği olacak olçude ciddidır. lkti sat Vekili Mahmut Celâl (Bayar > ın önerisi üzerıne Medıs'te okunan gerekçe şöyledir: • Ülkemizde iptidai madde pefc bol dunımda bulunduğu halde turlü neden ve etkenlerle bunları mamul bir duruma getircroiyoruz. Bu gibi maddeler üzerinde Avrapada siiregelen bunalım da Ihraca ta engel olmaktadır. Anadolu'nun çoğu yerlerinde ilkel bir biçinule de olsa. tnevcut olan teslslerle dokunan kumaşların bugünkii gerek sinmelerimizi sağlavabilecegi, yapı lan incelemeden anlaşıldı. tptıdai maddelerimizin en onemlilerinden hiri olan >apağı ve tiftiği mâınul halde tüketuni için bu yerli doku malanmızın korunması pek gerek lidir. Hem bu amacı elde etmek, hem de dışarıya çıkan birçok paramıznı içerde kalraasını saflaya. bilmek için aşağıdaki yasa maddeleri düzenlenıni«tir.» Görüşmeler B U GEREKÇENÎN ardından ya sa tasansı da okunduktan son. ra gbrüşmeler şöyle ba«lıyor: • Ragıp (Kütahya) Efendim, memlekette herkesin yerli kumaj gıymesi için yasa koymak (...) ulkenin yiıksek çıkarlarına uygun ol duğundan, pek çok takdire değer. Ancak çozumlenmesi gereklı bır takım sorunlar vardır. ( ..> Menıleketimızın pek çok yerinde halk yerli kumas dokuyor. Bu kumaş lann büyuk bır kısmı ılkel bir du. nımdadır (...'» Köyluler giyerleı (Bız de kdyluyuz sesleri). Müsaade buyrun nca edenm, köyluler kendüeri dokur, kendileri RIyerler diyorum; bız koylü değth? demiyorum • Tunalı Hilmi (Bolu) Kövluleıe hakaret etmek istiyorsunu? • Ragip 'Kütahya) Ben <?ov. lulere hakaret etmiyorum. Kendileri dokur, kendileri giyer diyorum. • Yahya Galfp fKırşehin Ca. nım kovlüler hakkında sdz söylen mez mı? • Ragip (Kütahyat Şarlatan lık etmek isterler (Sorunü geri al. seslerı>. 0 Abdulkadir Kemali 'Kastamo nu ı Şarîatan kendisidir. • Tunalı Hilmi <Bolu> Sarlatan diye kime sdyluyorsun? Mec lıse değil mi° • Ragıp 'Kütahyaı Bana köy luleri tahkır ettı, diyenlere. • Tunalı Hilmi 'Bolu) Onlar da şarlatan değildir • R»gip fKütahya) Peki sözümü geri aldım <...) Şundi efendim, koylülerin giydikleri kunıaş bnemli bir miktar tutuyor. Memleketimizde çıkan kumaş miktann dan bunu çıkaracak olursak eeri kalacak olan miktar memur ve öğretmen sınıfının tümüne ihtikâr vapılmaksızın gerçek fiyatiyle ve. <> rılebilecek mi • Besim \ta\ay (Kütahya> tğneden ipüğe kadar her şeyi Avrupadan almak uygun mudnr* < * Bırden bıre vüksek sanayi kurulamaz. Herhalde el tezgâhîarından başlayacaksın ondan sonra vavaş vavaş fabrıkalara varacaksın . Yerli lcumaşa ne olmu$? Bıınlan gıyelım efendıler. • Tktisat Vtkili Mahmut Celâl (Bajarl ıSaruhan 1 ' . > Goniyorurn kı, esas bakımından bu va saya karşı olan hiç bir kımse yoktur. Yalnız uygulanma olanağı ko nusunda duraksıvorlar Ben b:r tktisat Vekili sıfatiyle arzediyorum ki, sunduğum bu Kanunun uvgulanmasında duraksama THkânı yoktur .. Malatya'da yapılmı? bır fabrika var. yılda vüzelli bin metre kumas yapıyor. Dünya Savaşı sırasmda Ordııva 2.5 milyon metre vermıçtir. Buna benziven fabrikalarımız vardır ttiraf ederiz ki herkesin ince zevkini karşu lavacak nefis biçimde değildirler; fakat bilgi i^teğe bağlıdır. Bugun malımıza istek gö=terilirse gelişme olur. ( ) Bu nedenle bunun kabulünü teklif ederim.. Bu genel »öriişmeler yeterli «ö riildükten sonra maddelerin gorıı. şulme«ine geçilivor: • Hakkı Hami (Sinop) Şimdi efendim bu yasa maddesi yal nız memurlar için olmamah, O 5 manlı u.\Tuklu herkes yerli malı knıma« gijmekle zorunlu kılınma. lıdır. Bunu sağUmak hükumetin görevidir. • AH Sükrö (Trabzon> tk'i«tat Vekili Beyefendi burada açk lamalann en önemli bolümünıi ıh mal ettiler. Bu konuda hükümet:n iktisat politikası nedir? Avrupa kumasını yasaklayacak mıvı?'' Yerli kumas üretimi için hükümet monopol raü yapmak istivor' Kişılerin eline mi bırakıyorsun? Ne vapacak bunu anlamıyorum ( ..) Cebri olarak halkm bir kısmı Ü7e rine sen şunu yapacaksın, bunn vapmavacakstn demek caiz değıl dir (Bıı kanuna ihtiyacımız var, spslen 1 Efendi, bu milletin ruhun. dan doğmalıdır. Bunu size arzede Mm (DoŞdu. doedu sesleri). • Siileyman Sırrı (Yozgat> Maddeye «Her sınıf memurlar için resmen kabul eddmi$ ömek gere ğince» fıkrasının eklenmesini dne nvorum • N'afiz Bey (Canik . Sam«un» Efendim f . ) Bu vasa t*"jgune kadar gecilaniştir ( ..) Ben her seyden önce Avrupa kumaşla rının memlekete ithâlinin kesin olarak yasaklanmasını öneririm. O vakit hemen memleket içinde'<ı üretim çoğalacak. hattâ memleketin ibtivacı kendi kendine sağlanacaktır • Rrfik rKoraltan) (Konya) Maddenin olduğu gibi kabulü taraflısı olmakla birlikte bunun uy eulanmasında bsşarı sağlanab^me si için herhalde bunu koruvacak bir gümrük tarifesinin Meclise şre tirilmesi gereklidir. • İktisat Vekili M Celâl Bavar CSaruhan^ ( ..) Bu yakında Yüksek Kurulu'nuza gelecektir. • Abdiilkadar Kemali (Kastamonul f ..) Maddeye Biiviik Millet Meclisi üyeleri de konmu«, ba«ka bir maddede ise ceza vsr. Bu ceza biz Meclis öveleri için sö? konusu edilmemiş. Su halde bu maddeden Meclis üvelerini büsbü. tün kaldırmak uygun olur (...) Bir de damgalama meselesl çok tuhaf Elbisemi bir bohça içinde elime alıp götüreceSîm. filan yerde dam ealattıracaŞtm Bu, memurlar İçin de, başkalan için de pek tuhaftır. • Dr. Abldin (Lazistan . Rize) Avrupa'dan kuma;lar getirip fantezi seyler ile yaşayacağımıza böyle kaba seylerle yasayalım. Bu kravatın ne lüzumu var? Sonra efendim Abdülkadir Kemsli bey dediler ki. Büvtik Millet Mec lisi âzâlarını meebıır kılmayslım Ben mecbur kılalım divorum. tvvelâ biz nümune olalım, evvelâ bİ7 eelelim. sayaklı, kebeli, abab sahıslar olalım: herkes bizi eör«un ve biz herkese öncu olalım Haftâ tek ömek fgiyelim»... • S ı m ftzmit) Sonra askpr îannederler • tsmall Remzi (tsparta) Reis Bev. Abîdin bey kravahnı #imdi kiirsüde çıkarsın boynuodan (Kra vatı çıkar sesleri). • Dr. Abidin (Lazistan . Rire) tşte kravatımı çıkanyorum rVas.8 sesleri. alkıslar) Bir dah» MAREŞAL ÇAKMAK 0 Husc\ ın Avni l'laç Kanıuılar uygulanabılir durumda olmalı Uygulanamayan yasalar kanunsuzluk doğurur (...) Bu ahlâki mesele kanunla olmaz. • tktisat Vekili Mahmut Celâl (Bayar) (Saruhan) 30 yıl once başlasaydık memleketin çeşitli yer lerinde yüzlerce fabrika olurdu. • Musa Kâzım Efendi (Konya ı (...) Kanunun oldugu gibi kabulünü teklif ederim. 0 İktisat Encümenf Raportörü Halil İbrahim (Antalya) Gerçı cezava buyuk Millet Meclisi üyeleri gırmıyorsa da, bu yasada onla nn da bulunması gereklidir. Kendıni bilen bir vekilin kamuoyuna karşı yerli malı giymesi zorunludur. • tktisat Vekili Mahmut Ctlâl (Bayar) (Saruhan) Ali Şuk rü Bey, iktisat politikamran ne olduğunu sordular. tktisat polilikamızın özellikJe sanayie ilişkin bolümiinde ülkemtrin himaye ıısu REFIK SAYDAM yollamanızı rica ederim. (Ivedıilk le sesleri). Bo^lece bu tasarı •u^umamak jarti>Ie» komisyonlara gıdıyor ve orada bir daha hıç uyanmamacası na rahat bır uykuya dalıyor. Hiç bır şeyden haberi olmavan Mehmetçik ise, bu sırads cepheler. de savas.ı sürdürüyor ve bu>ük ve tehlikeli düşman taarruzunun ka ra bulutlan ve onlann arka<mda Türkün Sakarya Zaferinin ı;ıkları, ufukların pek az gerisinde bulunu yordu. (1) Yerli Kumaş Tasansmm C<6rüsme ve tartumalan için hakınız: TB>tM Zabıt Ceride»! Devre I. Cllt >0, s. 428.448 vt cUt 11, s. 1326. lünde yüruyebileeegini ve buııdan haşka kurtuluş çaresi olamıyacagı nı bildirmijtim. Bunu tekrar cdıvorum • Tunalı Hilmi (Bolu) Yaşa. sın yerli malı, yaşasm yerli malı Gorüşmelerin yeterliliği için önerge veriliyor ve kabul ediliyor Gürültüler arasında birinci m»dde kabul edıldikten sonra ceıa me selesine geçiliyor ve çok uzun tar . tısmalar yaptlıyor. 1 Ocak 1921 tarihinden, 23 Haziran 1921 Urihine değın. çejitli gunlerde uzun süre tartışılan bu tasarı en sonunda, Şebınkarahisarı mebusu Ali Süruri Efendiııin onerısi üzerine Adalet ve tktisat Komisyonlarına gönderiliyor. • Mazhar Müfit Bey bağınyor: •lyumamak sartiyle» Jktisat Vekili Mahmut Celâl ' S a . ruhan» Bendenize bu kanunu tevdı ederken uyumamak sarti>le tevdi buyurmuştunuz. Sımdi Komısvona da u>umamak $arti\le Konuver e sim A YHAN BAŞOGLU [ I TUNADAKI HAYALET YARIN İlk Anayasa \asıl kabu] edildi ? •llliniHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIinilllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIHMIIIIIII 74 W BİN BOfiAMR EFSANESİ' DİŞİ BOND TİFFANY JONES { BU \iE SAÇMAUK y GUY'IN STÎ/PVO EVET EFEMDİM, Ö A Z E ~pJ TELECİ OKÜ' ^ ' [XJM MU, 6 U K1U MASIL «Ne divorsnn.» dive cözleri parladı Havdaı L'ıtanın. «Sen nr dıyorsun, benim burada bir dakka bile kalmam onlar için bir ölüm dakkaıı .. ö l ü m . Onlar orada her an nlü>orlar. Çnkurovalının zolmü altında her an, her an can \<"riyorlar. Yarın Pasavı jörüp, fermanını almalıyım.» H a » n Hüsevinin dili vanp da isin aslını hir tfirlü Haydar l'stava söylrvemİTordu. Söylcse ne olurdu, biç. Kafasına takmıstı, Haydar l'nta tsmet Paşayı görecek, ondan da bovunun ölçü. •ünü alacaktı. Baska türlüsü. onu volundan ç e . virmenin tnümkünü voktu. Ne söyiesin de yfire. ğini incitsin. «l'stam,» dpdi Ha<an Hflsevin, «ben u n n Çoruma fidİTorum. isim var. Senin yanına iki delikaolı \eririm. Seni Pasanın *\ine totüriir. Itr.» «Daha ivi olnr.» dedi Havdar U«ta. «tsmeti evinde jörmek, ona Tanrı konuğu olraak daha ivi olnr. Biz burada beklemekle hata isledik. tsmet belki almdı bu ise. Hakkı da var. Evi d u . rurken insan burava jelır mi?» Hasan Hüsevin bir sey sövlemedı. Eve c i t . tiler. Ev diin eeceden daba çok dolup tasıvordu. Horasaııdan bir demirci pirinin, ulu bir erin geldigi Ankaradaki bütün canlara duvurulmustu. Ru sabab diinkü sababtan da daha dinç kalktı Havdar I s t a . Yanına verilmis delikanlı. larla vola diistöler. Cc kere dolmus değistirip, bes vüz metre de vürüdfikten sonra Pembe Köskün kapısına vardılar. Delikanlılar Horasan p i . ri Havdar l'stanın karsısında elpençe divan d u . ruvorlar, savçıdan nasıl davranacaklarını. ne edecfklerini sasırıvorlardı. Havdar Usta kapıva davandı. tkl asker g e l . dl. arkasından bir de «ivil ki«i. «Ne i«tivorsnn haba?» «t«meti e ö r e c e î i m j «Ne için?» «Ona dersin ki Horasan erlerinden » Bu Hora«an eri sözünii burada. Ankarada kendine vakıstırraıslar, bundan dolavı ona edrülmedik hürmeti göıtermislerdi. O da bnnu benimsemi«ti. «Horasan erlerinden. ivi dinle o4ul, Demirciler Ocafı piri Haydar t'sta gelmis. Tann konnin olarak, ivi dinle. sözlerimi kulatının arkasına atma, Demirciler Ocafı piri Haydar Usta. bin rıllık kutsal emanetivle telmis. Tann konağa... Seni rörmek diler. de.» • Adam gittı, Relmedı. Haydar t'sta hır bek. ledi, iki bekledi ne grelen var. ne siden. Delikanlılar utançtan büzülmüsler. Horasan pirimn karsılastıgı bu kabalıktan dolavı verın dibıne gecivortar, içlerinden tsmrt Pasava atıp t u t u . vorlardı. Kim olnyor. kim oluyordu da bır Horasan erini kapısında bekletivordn ! Sen bir vıllık tsmet Pasasın, o, on bin vıllık demirciler ocatı piri Havdar t'sta. Havdar L'stava o kadar sa\»ıları olmasa, kolundan tutnp: «Gel pirim tfl ! Gel de gidelim bu adamın evinden. kim olovor o !» dive sflrflklevip eBtüreceklerdi. Havdar t'sta incelfkle cene kapıva vardı: «Aıkfrler. vavrum askerler. viiitlprim, • adam tsmete hrni haber verdi mi acaba?» Askerlerden birisi: «Baba hic hekleme.» dedt. «Sana acıkça«ını sBvlevim. Her tün bu kanıva vüı kisı telir. Pa«a kimıeri enrmek iıtemivor.» «Ne demek o. ne demek?» dive jürlfdl H a v . dar T'«ta. «Ben otuz vıldır ona varmavı diterinu» ÖJlf oldn. delikanlılar ona çidip fkmfk irinde kebap alıp teidiler. Havdar t'sta dnva. rın dibine çöküp kebabını vedi. Birkac sefer daha kapıva eitti. O adam daha gnzükmrmi«tl. Derken ikindive dojru köskün kapısında bir otomobilden eözii sörcekli. bası kellf?mis. kalkık ka«lı, kalın çeneli bir adam indi. O adama kapı ardına kadar açıldı. Havdar Csta az daha davranmasa. «aflete s e h e fırsatı kacınvordn. Havdar t'sta hemen adamla kapı arasına fırla. dı: tin «Dur karda<.» dedi. «Dar arkadas. Sen t s m e . evine ml fidivorson?» «Orava.» dedi adam altskın bir yüzle. Bekledi. «Bana Horasan erlerinden. Demircfler Ocajı piri Haydar t'sta derler.» Kılıeı, toprafı, na«ıl gelditint, bu çece k i m . lerde. han*ı canlarda kaldığını vanm vamalık, coskndan tıkanarak anlattı. Burada on» canlar nasıl davranmıslar. onu na«ıl vüceltmıslerdi . «Tam otuı vıl. Otnı vılda .. Onu «örmfk dilerim. Hem de Tanrı konngu olaraktan kapı Adam acele ediyordu. «Bekle. bekle, burada bekle.. Pasavla «imdl jrelece|iz. Konnıur kılıcını ona takdim edersin Toprak isine gelince çok lor o. Pasa bu ısle om. ru bovunra uerastı, ugrastı ama » (Arkan Tar) HIIIMIIIIIIIIIIHHHIIIHIIIHIIII 57 OLUM ÇIKMAZI Yazan : L. BLOCK sıne kapıldım ama pas vermedı.. Benden nefret ettigi muhakkak » «Gwen ne »aöt tanışmış onunia 9 » «Bılmıyorum . Başım a»nmaya basladı. Blraz daha de vam edersen dayanamıvacagım bu sorulara. tçecek bır şey ısfer mısm kaatil? . » «Havır » «Bak hele .. Sersmler... Artık lçmıyor musun? ..» t çmiyjrum.» «îçmekten ve eenç kadmlan Öldürmekten vazgeçtm demek? .. Bu lşlerde senin bir sucun oldu»unu sanmıyorum zaten .. Bütün kabahat fcafanda .. Su sakat kafanda .. Yanılıvor muyum?.. Sen sapık hertfin birisın ..» Derin, ama çok derin bir nefes almak. rorunda fealdım .. «Bana elinden seldıgince yardım etmeve çalışmalısm .. Aksi halde btr öıçak darbesîvle gırtlafını sökerlm...» «Senden zerre kadar lcorkum vok kaaMl.. Bu noktayı ivıce bellemeilsin...» «Nive korkmuyorsun' * «Üç otuz paralık bir fahtse, bir kaldınm vosması degilım de onun tçin ..» «Senlnki bir eörfls v« t«lâkki mpselesi . » «Yanılıyorsun... Pren«1p meselesl . Ben kendlml «atmı. «Anlaşılmaz bir sın ..» Gozlerinde gant) tsıklar yanıp sönmüsti bırdenbıre «Bak bir fcere daha tkaz edıvorurn senl... A£ır ol btraz . Akst halde çok tphhkeli bır vnn verebfhnm bu «varetıne Camm tster va da aklıma eserse tabıl . » «Burava Kavga ?tmek ama cı 11e srelmedim Lında . Hatırlatınm » «Bilıvorum Benden OazJ büsnler («tıvorsun » «Ehret.. Hepsi ou K a dar ..» ffOvsa benlm tehditten zlvade bır vi«ktve lhtıyapım var .. üfak minimıni bır viski Pa»lasını tstersem fkim'7 tcin de ivi nimıvaragmı bilıvorum . Sen gerckten tçmek niyetinde değü mis'n' . » «Kestnükle navır . » Bövle dtvordum ama eırtlfttımdan asaSı ^ert ve lcuvvetll bır sevler indirmeve ne Itadar da muhtaçtım su anda. «Ne vapalım . Madem ha$ka çare vok . Ben de tek başıma içertm . » Mutfafa v«nelmiytl Ben d« pesinden aittim .. Bıra bardalclanndan birlne bir miktar visfci kovdu: «Suradan bana buzu alıp GARTH SMlfU • A sfM >/E oe vı .DİE , âu m ^P «SEsNEOLUEaA; «Aynı adam, 8ynı tuzağı ikinci defa kurdu ve benı bır kere daha sanık durumuna düşürdü.. » «Kımmış bu aynı adam?..» «Ben de bu sualin cevabını vermeğe adamın kim olduğunu kesfetmeğe çalışıyorum lşte..» Tıtremesı nafiflemiştl. Korktuğunu belll errnemeğe, kendlnl tepeden tırnafa kontrol altmda tutmağa gayret ediyordu Bir an içfo gözgöze eeldik. Bakışlan buz glbiydı .. Buna mukabil earip ışıklar •yanıp sön meğe başlamıştı bebeklerinde .. Acaba sarhoş mu diye düşünmek zorunda kaldım kendi kendıme «Bu palavralara tnanacagımı mi sanıvorsun?..» «tster inan. fster lnanma .. Vız eelir bana... Sadece bir tek arzum var... Sorduğum suallere cevap vereceksin...» «Meselâ? . » «Russell Stone ..» «Gwen'in kocası. » «Tam Ustüne bastm...» «Ne tstiyorsun bu adamdan... ölüm İlstesinde onun da ısmi var anlaşılan...» «Yok canım... Ne münasebet?.. » «Basitin olle altında bir tip.. Bayağı bir adam .. Tepeden tırnağa kasıntı. ciddJ ve muhafazakâr ..» Bövle sövledikten sonr» lsterik bir kahkaha atmıçtı: «Bünye ve vataçıkhlık baInmından hiç de fena değil .. Ama karakter olarak sıkıcı nu sıkıcı?... tnsam dünyasindan bıktıracak kadar... Son defa zi m11 Rf/ || Vkf I' 1 AYLÂK MUSA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle